Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS 2011-368"

Transkript

1 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 1s Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 För kommunstyrelsens verksamheter godkänna utförda tester av kontroller för perioden , samt planen för perioden För övriga nämnder, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, godkänna tester av kontroller utförda för perioden , samt planer för perioden Beslutsunderlag Protokoll över tester avseende för kommunstyrelsens verksamheter för perioden tom , samt plan för perioden Respektive nämnds beslut om utförda tester avseende perioden , samt beslut om planer för perioden Sammanfattning av ärendet 1 kommunallagen 6:7 anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 1 reglementet avseende ekonomisk intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvar att tillse att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Ärendet innehåller två delar, dels tester enligt tidigare beslutad plan ( I ) och dels plan för efterföljande period ( ). 1 kommunens rutiner finns ett antal kontroller som på ett eller annat sätt ska förhindra fel och oegentligheter. Testerna som är utförda avser att testa att dessa kontroller fungerar. Planen anger bl.a. vilken kontroll som ska testas och hur den ska testas. Totalt sett visar testerna att testade kontroller fungerar bra, dock finns kontroller som har förbättringspotential. Nämnderna har redovisat hur de tänkt förbättra dessa områden. Att en förvaltning har tester som utvisar att det finns förbättringspotential innebär inte att de har en bristande intern kontroll. Förvaltningarna testar olika typer av kontroller där risken för fel varierar. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommuniii;falkenberg.se N\x w.falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 36I Övervägande Ekonomienheten tillstyrker att såväl de genomförda testerna som planerna för kommande intern kontroll godkänns. Ekonomi Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi, däremot är det av stor betydelse att dessa rutiner är tillfredsställande. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 $0 Falkenberg. Telefon växel: Fas: e-post kommunlitikenberg.se svww.thlkenberg.se

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Ekonomienheten Rickard Norden Redovisning utförda tester samt plan för kommande intern kontroll. Dnr Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 för kommunstyrelsens verksamheter godkänna utförda tester av kontroller för perioden , samt planen för perioden för övriga nämnder, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, godkänna tester av kontroller utförda för perioden , samt planer för perioden Beslutsunderlag Protokoll över tester avseende för kommunstyrelsens verksamheter för perioden tom , samt plan för perioden Respektive nämnds beslut om utförda tester avseende perioden , samt beslut om planer för perioden Sammanfattning av ärendet 1 kommunallagen 6:7 anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillvredsställande sätt. I reglementet avseende ekonomisk intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvar att tillse att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Ärendet innehåller två delar, dels tester enligt tidigare beslutad plan ( ) och dels plan för efterföljande period ( ). 1 kommunens rutiner finns ett antal kontroller som på ett eller annat sätt ska förhindra fel och oegentligheter. Testerna som är utförda avser att testa att dessa kontroller fungerar. Planen anger bl.a. vilken kontroll som ska testas och hur den ska testas. Totalt sett visar testerna att testade kontroller fungerar bra, dock finns kontroller som har förbättringspotential. Nämnderna har redovisat hur de tänkt förbättra dessa områden. Att en förvaltning har tester som utvisar att det finns förbättringspotential innebär inte att de har en bristande intern kontroll. Förvaltningarna testar olika typer av kontroller där risken för fel varierar. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se sv.fitikenberg.se

4 Övervägande Ekonomienheten tillstyrker att såväl genomförda testerna som planerna för kommande intern kontroll godkänns. Ekonomi Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi, däremot är det av stor betydelse att dessa rutiner är tillfredsställande. 2

5 PLAN {Kommun styresen) can Komrnunstyrelsen ::Period: BESKRIVNING AV KONTROLL _..._ Process Hur utförs kontrollen (besk-ivning) Vad är syftet med kontrollen. Risk Riskni vä Vem utför kontrollen Hur ofta utförs kontrollen Arbetsgivarenh Löner Inför varje laneu r.betålnino körs en lista ut cär.)rultoloriej överst/gancle 38 tkr kcnktroileras att den ans:ände endust erhållit en månadslön att beloppet är rimligt, att overlioen ä. rimlig samt are det är något annat narr ser onormalt ut. Att rätt! ön ska betalas ut. Att någon oavsiktligt får fel lön. Låg Löneassistent Vid varje löneutbetalning. Arbetsgivarenh Löner Reseutläc; registeras av den anställde. l ::-..glvservice. Undenagen förvaras av den anstäl lde e ler nagel centralt på enheten. Att rätt ersattnln betalas ut. Att Get saknas behörigt underlag tör kostnaden. Medel Anställda Löpande Arbetsgivarenh Löner En neloloraista. skrivs ut i slutet Att summan enl;gt lönekörningen av varje lönekörning. Denna stämmer överens med summan attesteras 2.v loneassistent och som belasta; bankkontot.,lämnas till. edovisningskarnrer. Redovisn:r4skanireren kontrollerar utbetalningsl ls'.ar met på bankkontot rec,istrerad utbetalning. Att inte redovisad nettolönelista stämmer med utbetalningen på bankkontot ocn att avstämning sker löpande. Låg Redovis ingskamrer 1 ggr/mån

6 Rädciningstj. Fakturering ;Chefssekreteraren här kory.rol pa :allt som ska,akti.-eras genom att registrering sker i Daedalos. Denna koty rolieras regelbundet. Att att arbete som utförs faktureras. Att det finns arbete utfört som inte ilag faktureras. Chefssekreterare Löpande FAMI Försa1ining (fiket) i ;Kassan re.comas dagligen av :arbetsledaren. En Z-avläsning!utförs och redovisning av kassorna ;sker. Er, kerveract insåttningsnlankett biogas linsättningspasen till banken. Banken skickar sedan den konterade,nisåttainosblanketten bil i elconcrnienheten för registrering. ;Fiket arkiverar tillhörande kassaavläen:ng ekan"' insättningsblankstten. Att fastställa riktigheten i försäljningen ocn : kassehantenngen och att kassan nollställs. Att redovisningen sker po ett felaktigt sätt Att redovisad försäljning förekommer Medel Arbetsledaren 1 ggr/dag FAMI Inköp Det finns en manuell nurnmerse.rie. Allt at:este:as er,ligt fas..ts.lälld,aztestlista. Att alla kostnader är godkända av behörig person. Att alla kostnader inte är godkända. Att utbetalning skett oredovisat. Medel Attestanterna Löpande SBK Försälin,ng "Kassan" s-ämmer a,.. barkkontot 1 Ty/ved:J. Att redovisningen i huvudboken stämmer med bankens uppgifter. Att nagot av misstag inte bokförts il4g eller dubbelbokförts. I I i Redovisningskamrer 1 ggr/vecka SBK Försäkrincar När en byggnad anskaffas eller avyttras m gddelas byggnadsassistent dtta. Hon ser till att fest,eheen blir försäkrad resp säger upp försäkringen. Att alla fastigheter ska vara försäkrade i fall någon olycka inträftar.att vi inte ska betala försäkringsprernier för fastigheter vi inte äger. Att en fastighet förolyckas och inte Medel är försäkrad. Byggnadsassistent Vid förändring i fastighetsbestäno et.

7 Ekonomi/Strat Inköp Det är enes! ;rene Nilsson (assistent), Maria Andreasson (systemadninistratör) Lilian Andersson )redov kamrer), Ann Gruvaeus (assistent) och Agneta Johansson (assistent) som kan lägga upp ;:ttesträtt : fakturaport-.der. Det finns alltid ett underlag från ansvarig chef.'-jr aitesträlen. In gäng om åren. ska en lista tas u- ekenörnisystem:et över attes':i,:nter. Denna listan ska skickas till förvaltningarna för genorngåric:. E.fte:ger,oingång ska fastställd b:höngnetssta attesteras ;',v ansvarig chef. Att behöriga personer godkänner kostnaden pä fakturan. Att andra kostnader och telakfiga kostnader godkänns och betalas. Made!!rene Ni l sson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) och Agneta Johansson (assistent) Löpande Ekonomi/Strat Inköp D:rektutoetalninoar sker och genererar en avstämningsrapport. Underlag ii:i :)toeningen ska bes:utsattestaras av behcrig pa ansvaret or:h 2 attester ska finnas pä avstämningsrapperten Att det sker godkanda utbetalningar. Att utbetalning sker pä felak i.iga grunder ocr, inte är godkända. Medel Assistent och beslutsattestant Löpande i I I

8 ', Övergripande kommunen Investenngar ;Förenklat är ;nvestericlgerutinen jenilgt följande: När en ifervallningen Kar behov av en investering gör de en förfrågan till KSAU som ce." idikatoner på om det är någon ir le att fortsätta ta fram undertag till investeringen. 'Cm KSAU ser positivt på,investeringen, ingen, görs en förfrågan ifrån nämnden till TKN, vika tar fram beräkningsunderlag mm. ;Nämnden gör 'sedan en beställning till TKN om de: fortvarande är aktuellt med investeringen. TKN äskar sedan pengar i budgeten fis, investel ingen,ich ett bes!ut tas. ;Investeringar..kor efter fastställd ;budget eller eter särskilt beslut. i i Att varje investering eka vara förankrad l politiken Att investe ringar sker utan förankring av ansvariga politiker. ;Medel i Nämnderna Vid budgettillfället, löpande Övergripande Försäkringar Övergripande kommunen Inköp Kommunen har försäkringa r för att 'skydda verksamheten. Denna ska ;betalas ps (5rfaliodagen för att ;gälla. Attest sker av behörig personal. 1 'Faktu ro r" skannas av i skanningleverantör och levereras! ivra. fil till kommunen. Kontroll görs lav fakturan och kostnaden av iattestanterns Felskannade 'fakturor fastnar ; fakt,jracentralen ' och kräver manuell hantering. Att kommunen ska ha ett riktigt försäkringsskydd. Att fakturan är ett godkänt underlag och riktigt inskannad samt att Kostnaden är reell. Att inte försäkringen gäller om inte Pe7cel betalning skett. Att fakturorna inte uppfyller!agens I Medel krav pä utformning och att kostnaden inte är reel:. Att leverantörerna som utför tjänster åt kommunen inte har f- skattesedel och att Kommunen då måste batala sociala avgifter utöver fakturerat belopp. Försäkringsansvarig Varje at.testant 1 ggr/är Löpande

9 TEST (Kommunstyrelsen) T T AV Kr ILL Metod och uvai fö testen...- Fungerar tillämplit Fö rbättringspotential Fungerar ej,,,m test Test utfört av _...:. Beskrivning/resultat av test.,i Testa muntligt med ' löneassistent om kontrollen i utförts under tistperioden och om nägot fel upptäckts.._ Välj 2 på förvaltningen som under testperioden registrerat utlägg i självservice. Kontrollera att godkänta underlag finns för utläggen. Stickprov. Testa att nettolonelistan attesterats av löneassistent och att redovisningskamrer stä.-nt av riktgneten i listan. Testa 2 månader för huvudutbetalningen och 2 månader för extrautbetalningar.

10 Stickprov. Välj 3 listor/perioder (faktureringstillfällen) där Daeda tosrapporten stämts av och testa att det finns ett fakturanummer noterat på varje post som ska faktureras. Stickprov. Testa 2 månader att z-avläsningar görs dagligen. Testa frekvensen av insittningar under dessa månader och att konteringsuncierlag finns på insättningarna. Testa att Z- avläsn;ngarnas nummerserie är obruten. Stickprov. Testa, under 1 månad, att alla direktutbetalningar är attesterade av minst 2 personer. Testa att nummerserien för utbetalninearna är obruten. ' Stickprov. Testa. under 2 mänacer om avstaming på bankkontot skett varje vecka. Kör ut periodens sålda ocn köpta.7astigheter ur Solen. Välj 3 opta och 3 sålda under perioden och testa att dessa är försäkrade respektive oförsäkrade. I urvaie'l kan även ingå av kommunen uppförda fastigheter.

11 Stickprov. Testa om det finns ett godkänt/attesterat underlag för 5 personer som fått atteströti. under året. Testa att en genomgång (lista utskickad till förvaltningarnas ekonomiavdelningar) av attestanter har skett under året Stickprov. Testa 1 månads direktutbetalningar. Testa om avstämningsrapporten (utbetalningslistan) är attesterad av annan än utfärdaren. Testa om underlag är attesterad av behörig attestant. Testa att nummerserien på avstämningraporten är obruetn. i

12 Välj 10 investeringar som färdigställts under testperioden och testa om rutinen för investeringen följts. Stäm av att KSAL; beslutat om att nämnden kan fortsätta arbeta mec att fä fram underlao till investeringen. Kontrollera att TKN tagit fram ett beräkningsunderlag. Kontrollera vidare att en beställning är gjord från nämnden t i ll TKN och slutligen att det finns ett politiskt beslut pä investeringen. Testa att kommunens försäkringen är betalda per förfallcdaturn. Gör ett urval på 500 faktiror i ett obrutet tnte rvac. Gör kontrol på Fakturabelopp mornsoelopp och pg/bg stämmer mellan fakturan och inskannat. Kontrollers även fakturan utformning med fokus på mornsregistreringsnummer, uppgifer om innehav av f- skattesedel och fakzurarnottagarnamn (Falkenbergs kommun).

13 Vad kontrollen PLAN (KoFrununstyra5,sen) est Kommunstyrelsen J Period: BESKRIVNING AV KONTROLL Process Hur utförs kontrollen i (beskrivnirg) i är syftet med Risk Riskni vå Vem utför kontrollen Hur ofta utförs kontrollen Arbetsgivarenh Löner Anstallringsavtal för nyansäilda ska skrivas under och godkännas lav behorie :tet Inga löner enler anstäkrp ngm4ogifte;- registreras. lonesyserne: utan underskrivet och godkänt anställningsavtal. Att endast godkinda löner utbetalas. Att utbetalning till anställd sker pö felaktiga grunder. Lag Behörig chef Löpande Arbetsgivarenh Löner En nettolöneiista skrivs ut : siutet av varje lönekörning. Denna attesteras av idneassistent och lämnas till redovisningskamrer. Redovisningskamreren kontrollerar u,:betalningslis:ar, mot på bankkontos registrerad utbetalning. Att summan enigt lönekörningen stämmer överer:s med summan som belasta: bankkontot. Att inte redovisad nettolöneksta stämmer med utbetalnin g en på bankkontot och att avstämning sker löpande. Lag Redovisningskamrer 1 ggr/man Raddhingstj. Fakturering Chefssekreteraren har Kontroll pa att som ska faktureras genom att regiscering sker : Daadalos. Denna kor. rope -as :egelbunoet. Att alt arbete som utfö rs faktureras. Att det finns arbete utfört som inte faktureras. Lag Chefssekreterare Löpande

14 FAM I Försäljning (fiket) Kassan redovisas dagligen av arbetsledaren. En Z-avläsning utförs och rädovisn;ng av kassorna sker. E.n konte;ad insättningsblarke bifogas insättnings) äsen til: banker. Banken skicka' seeär, den köntwade r isättningsblanketten till ekonom i enheten 7ö, rngislrering. Fiket arkiverar tillhörande kessaavlasning bakom insättningst arke.rten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och kassahanteringen och att kassan nollställs. Att redovisningen ske' på ett felaktigt sätt. Att oredovisad försäljning iörekommer. Medel Arbetsledaren 1 ggr/dag FAMI Försäljning (systuga) Redovisnirn sker 1-3 ggrnecka.. En k.onterao insättingsblankett bifogas n:-:.i:a)ri:ngspäsen tii: banken. Banken skickar sedan denna ti 1 es.cnomierheten `ör registrering Sys'aigac arkiverar tillhörande :.zvit.on tillsammans med insättningsbianketten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och kassaredovisningen. Att redovisningen inte är :zorrekt. Att det förekommer oredovisad försäljning. Mede i Arbetsledaren 1-3 ggr/vecka FAMI FörsäVlin g (bilverksamhet) En konterad insättringsblankett bifogas insättninospäsen. Banken skickar sedan denna till ekonomiennerter. för registrering. Wverksarn:)eten arkivera' tillhörande kvittor, bakom insattnings'jlanketten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och.kasswedovisningen. Att redovisningen inte kr korrekt. Att det förekommer oredovisad försäljning. Medel Arbetsledaren Dagligen FAMI Inköp Det finns e:i manuell nummersame. Att alla kostnader är godkända av Att alla kostnader inte år Att atteste r as enigt fastställd behörig person. godkända. Att utbetalning skett attest isza. redovisat. Medel Attestanterna Löpande

15 SBK Försäljning Procura räköar pengarna alter tömning ocl.: taxar uppgi ften VII kassan. Kassan ger en kopia ht SBK, ekonernisekrete-are Hon stämmer av redov isningen från Procura mc avlasningskvic.ot från parkeragsauzomaten Kontrollera att kontanterna stämmer med redovisningen från automaten Att av Procura uppräknade kontanter inte stämmer med redovisningen från automaten och att fel e'ler Degentligheter kan förekomma. Medel Ekonomisekreterare 1 ggr/vecka SBK Försäljning "Kassan" stämmer av bankkontot 1 ggr/vecka. Att : ecovisningen i huvudboken stämmer med bankens uppgifter. Att något av misstag inte bokförts eller dubbelboktörts. Läg Redovisningskamrer 1 ggr/vecka SBK Försäkringar Når en byggnad anskaffas eller avyttras meddelat byggnacisa.ssistent cetta. Hon se, till att :'ascgheten Wir försäkrad resp säger upp 1 örsäkringen. Att aha fasticheter ska vara försäkrade i ';all någon olycka inträftar.att vi inte ska betala försäkringsprer er för fastigheter vi inte äger. Att en fastighet förolyckas och inte är försäkrad. Medei Byggnadsassistent Vid förändring i fastighetsbestånd et. Ekonomi/Stret Inköp Det är endast rene Nilsson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) Lilian Andersson (redov ka, nrer), Ann Gruvaeus 1 :;.siste.nt) och Agneta Johansson (assistent) som kor lägga upp attest:-ä : i fakturapodnlen. Det finns alltid ett underag från ansvar :g chef för attesträ Ien. En gång ort året ska ert lista tas ur ekonomisystemet över attest:rnter. Denna listan ska ' skickas til: `örvattningarna för genomgång. Efter genomgång ska fastställd beht.righetslista attesteras av ansvaig chef. Att behöri g a personer godkänner kostnaden på fakturan. Att andra kostnader och telakhga kostnader godkänns och betalas. Mede: (rene NPsson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) och Agneta Johansson (assistent) Löpande

16 Ekonomi/Strat Inköp Varje dag skapas det automatiskt en utbetaiiingsfil som skickas till banken oct, låggs på bevckn:ng. De skickad h takturorra överförs automatisk från leverantörsau'dskontot (25206) tid bevakning 3etalningsupcdrog (2520') Nz,,,- fz:kturdma lästs :n av banken ernåller :=alkenbergs kommun er be.käftel::e ö er vilka fakturor som l s:s in. Ekonorrias3istatr: stämmor av saldot på ia vakri:ng av betalningsuppdrag från banken mot redovisningen. Att betalningen stämmer med 'bokföringen och att inget förändrats mellan ska pandet ev fil och betalning. Att betalningen inte SiiiillMer med bokföringen och att detta påverkar resultatet väsentligt. Låg Irene Ni sson (assistent) 1 ggriciac Ekonomi/Strat Inköp DIrektutbet3I inar sker con genererar en avstärnningsrapport Underlag ti l l utbeta l ningen ska beslutsattestaras av behörig på ansvaret och. 2 attester ska finnas på avstanwingsrapperten. Att det sker godkända utbetalningar. Att utbetalning sker pa fe iak'dga grunder ocö inte är godkända. Mede! Assistent och beslutsattestant Löpande

17 Övergripande kommunen Investeringar Förenklat å, investeringsruinen enilgt tö:jaindii: Nar er: förvaltningen har behov av en investering.3or de en förfrågan lit KSAL; söm ger id:k:i:joner på om det år %kon ice att i,':,rtsätta ta fram underlag iii investeringen. Om KSALI cer posiriv7 på invester i ngen, görs er; förjragan från nämnden..iii TKN, vilka tar fram berä 4:ningsunderlag irm. Nämnden gör tedan on beställning till TKN am det fof-ttarande är aktuellt rne(l investeringen. TKN äskar sedan pengar i hudgeten för investeringen uch ett beslut tas. Investeringar sker efter fastställd budget elle, eter särskilt bes:ut. Att varje investering ska vara förankrad i politiken. Att investeringar sker utaa förankring av ansvariga politiker. Medel Nämnderna Vid budgettillfället, löpande Övergripande kommunen Inköp Fakturor skanras av skanningles.ieranti5r och levereras via fil till kommunen. Kontroll görs av fakturan con Kostnaden ev attestarterna. i=e.skannade fakturor fastnar i iakturacentraler, 'och kräver :ra lcell nante,ing. Att fakturan är ett godkänt underlag och riktigt inskannad samt att kostnaden är reell. Att fakturorna inte uppfyller lagens krav på utformning och a:t kostnaden inte är real. Att leverantitkerna som utför tjänster åt kommunen inte har ifskattesedel och att kommunen då måste betala sociala avgifize: utöver fakturerat belopp. Made: Varje attestant Löpande

18 TEST (Kornmun3tyreisen) TEST AV ---<Wrt 1 L-, Fungerar tillampliy Förbättringspotential lip Fungerar ej em" Meted och uva: för Test,, testen f. tum te utfört : '.:-..', - :"-':::.---. fr 3.., Stickyov. Välj ut personer som anställts under året och testa att i anstäliningsbeviset är ) underskrivet av behörig cnefi och att rätt lön är registrerad' i systemet. RNO Har testat de 10 först anställda under september rr.årtacillf-- Samtliga anställningsavtal är attesterade av behörig (net Har testat att lön enligt anställningskontrakt ståämmeroverens med inlagt i systemet. Test utfört u.a.,.,, Stick p rov. Testa att i RNC nettolönelistan attesterats av löneassistent och att redovisningskamre: stämt av riktigheten i l istan. Testa 2 månader för i huvudutbetalningen och 2 månader för extrautbetalningar. Stickprov. välj listor/perioder (faktureringstillfällen) där Daedalcsrapporten stämts j av och testa att det finns ett. 1 fakturanummer noterat på' varje post som ska faktureras. I Har testat att avstämning skett av nettolönekstorna för huvudutbetalningarna i september 2010 (27/9) och atoni 2011 (27/4). Har även testat extrautbetalningarna dessa månader (3/9, 8/9. 17/9, 1/4,15/4). Avstämning har skett. och listorna har attesterats u.a. Test utfört med godkänt resultat. RNiC Nar uppgifter efter utfört arbete körs in i Daedalos erhålles ett dirarienummer. Har kört ut lista Då alla dnr för 2010 och Har gjon ett urval på vardera dessa åren. Har testat dnr till (7 st) samt till (8 st). Listorna är utkörda för att få fullständigheten. Det finns ett fakturasnummer noterat på de underlag som ska faktureras. övriga är av den typen att de inte ska faktureras. Test utfört med (godkänt resultat. g

19 Stickprov. Testa 2 månader att z-avläsningar görs dagligen. Testa frekvensen av insättningar under dessa månader och att konteringsunderlag finns på insättningarna. Testa att 2- avläsningarnas nummerserie är obruten RNO Har testat kassaavläsnincarna hela september 2010 samt' april Har testat att Z-avläsning skett varje dag. Den 13 okt 2010 t392 kr) och 4 april (184 kr) ha r endast en x. aviäs skett. Dock är avlasninosnummerna på z- avläsningarna i följd med avläsningen före och efter. Pengar är insatta som om x-avläsningen var en z- avläsning. Var kommer x-avläsningens pengar ifrån? Har testat att z avläsninasserien är obruten de granskade perioderna u.a. (sept samt apel ) Har testat art kassaredovisningarna stämmer med bank.ningslapparna u.a. Aterstår dock var x- a vläsninfarnas pengar kommer ifrån. Stickprov. Testa insättn:ngarna och tillhörande kvitton under 2 månader. Testa att nummerserien på kvittona är obruten.bedörn om insättning på bank sker tillräckli gt frekvent., Stickprov. Testa att nummerserien på kvittona t är obruten (ca 100 kvitton) ; och ar inbetalningarna i4 I månader) görs regelbundet j och är konterade. Testa att : försäijningssumman enl:g r. kvitton stämmer överens med belopp enligt insättningskvittcn 2 11-a9-03 RNO Granskning har skett av kvitton för perioden I (löp.nr ) och (löp.n: - ' ). Kontrollerat att nummerserien är intakt 12.a. i båda nummerserierna. Insättningskvitton för inotsvarancie period har granskats. Kontrollerat att insättning sker til l räckligt ofta. Insättning sker ca en gång i månaden med ungefär kr per insättninostilfälle, vilket är lägre summor än fg. år. Kontrollerat så att försäljningssumman enligt kvitton stämmer överens med belopp enligt,nsättningskvitton. Inga avvikelser har noterats. Testet utfört med godkänt i esultat. RNO Granskning har skett av kvitton för perioden ' (löp.nr ) och (löp.nr ). Kontrollerat att nummerserien är intakt u.a. i båda nummerserierna. i sättningskvitton för motsvarande period har granskats. Kontrollerat att insättning sker tillräckligt ofta. Insättning sker ca er gång ; männen med ungefär kr per!nsättningstilifälle, vilket är lägre summor ån fg. är. Kontrollerat så att Försäljningssumman enigt kvitton stämmer överens med belopp enligt insatningskvitton. :nga avvikelser har noterats. Testet utfört med godkänt resultat. Stickprov. Testa, under månac, att alla direktutbetainingar är attesterade av minst 2 personer. Testa att nummerserien för utbeta l ningarna är obruten. : RNO Har granskat alla direktubetalninoar September 2010 och april Har totat att nummerserien är obruen (sept och april ). Har testat att det finns 2 attester på alla dirketutbetalningar ii,a.

20 Stickprov. Testa under ,RNO festa,. under TKN månad att redovisningen stämmer med uppräkningsrapport från Procura. Testa att en uppräkningsrapport från Procura stämmer med ' avläsningsrapporterna från parkeringsautomaterna. - ) Stickprov. Testa under RNO AN/stämning sker varje deg på de två sto ra kontona (kto '-.-7 månader om avstärning på bankkontot skett varje vecka och 19600). Har stämt av att kassavstämningsrapport är utkörd och att denna är bockad. Har stämt av att detta skett varje dag u.a. Test utfört u.a. ' Kör ut periodens sålda ocn köpta fastigheter ur Solen. ' Välj 3 (tipta och 3 sålda under perioden och testa att t dessa är försäkrade respektive oförsäkrade. I urvalet kar. även inga av kommunen uppförda fastigheter SNO Hart testat försäkringar för hela perioden. Byggda/köpta fastigheter år: Långavekaskulan tillbyggnad (förs 12-11), Ullareds Idrottshall byggnation (förs 26/10-10). Tallgläntan och Gymnasieskolan hus 12 är under uppbyggnad och försäkard av entreprenören. Rivna/sålda fastigheter är: Gamla brandstationen river (avförs 6/4-- 11), Täppans förskola riven (avförs 6/4-11). Test utfört u.a. Stick p rov. Testa om det SNO Har testat att 5 beslut om beslutsattestant attesterats av ' 7 finns ett godkänt/attesterat ; behörig person. Har testat Annika Hammarsten, Pär...) underlag for 5 personer som; Claesson, Barbro Lund, Anette Svensson och Karin fått attesträtt under året. 1 Reden. Behöriga chefer har attesterat ovan. Har testat: ett Testa att en genomgång östor skickats ut för revidering av attestbenorigheterna. (lista utskickad till förvaltningarnas ekonomiavdelningar) av Utskick gjordes i januari 2010, men endast uppdaterade iistor från MoH, Arbetsgivarenheten, Räddningstjänsten och Fån"! har kommit åter. Nytt utskick gjort oktober ' attestanter har skett under året Denna har genomförts u.a. 77.7",, ii- `-'ii1!

21 Stickprov. Testa om avstärnning skett av kontona och under 3 utvalda månader : RNO Har testat att avstämningar görs på konto månadsvis. Har testat september 2010 p c'r april Mindre dillar har rättats tim månaden efter. Testet wfört med godkänt resultat. Stickprov. Testa 1 menads direktutbetalningar. Testa om avstämningsrapporten (utbetalningslistan) är attesterad av annan än utfärdaren. Testa om underlag är attesterad av behörig attestant. Testa aa nummerserien på avstämningraporten är obruetn RNO Har testat att direktutbeta!ningarna ä,' attesterade av zva personer och att nummerserien är obruten:. Testad period april 2011 (nr ) september 2010 (nr ). Test utfört u.a.

22 Välj 10 investeringar som färdigställts under testperioden och testa om rutiner: för investeringar. följts. Stäm av att KSAU beslutat om att nämnden kan fortsätta arbeta med att få fram underlag till investeringen. Kontrollera att TKN tagit fram ett beräkningsunderlag. Kontrollera vidare att en beställning är gjord frän nämnden till TKN och slutligen att det finns ett politiskt beslut pä investeringen I RNO Denna de har ännu varit förtidig att testa ful lt ut. Har testat peroiodens färdigställda investeringar, Försko!an Nallen (nr 1?, Hertingskolan kök och matsalar (nr 2), jjabeno (nr 3), Ullareds idrottshall (nr 4), Prästgärdens rasurscentrum (nr 5) samt Ombyggnad Stadshuset (nr 6), Investeringarna 2-4 beslutades innan rutinen infördes. Nr 5-5 har ej följt rutinen då detta varit akuta ärenden, men nar beslutats i KF. Nr 1 har följt rutin u.a. Sammanfattningsvis kommer denna rutin kunna testas Nättre nästa är. Gör et urval på 500 fakturorr RNO i ett obrutet intervall. Gör kontrot pä Fakturabelopp. momsbelopp och pgibg stämmer mellan fakturan och inskannat. Kontrollera även fakturan utformning med fokus på mornsregistreringsnummer, uppgiter om innehav av f- skatte.sedel och fakturamottagarnamn (Falkenbergs kommun). Har testat 2, , , , Faktura har ingen moms :nscannad. Detta fångas normalt ändå upp i särskild kontroll efter ärats utgång. Rättning har skett tiol nu. De fakturor som saknas i serierna är makulderade u.a. Test utfört med godkänt resultat.

23 Bygglovsnämnden Plan för ekonomisk internkontroll för perioden / Bygglovsnämndens beslut Bygglovsnämnden beslutar anta kontrollplan för den interna ekonomiska kontrollen för perioden 1/ / Ärendet En ny kontrollplan togs fram 2010 för den interna ekonomiska kontrollen som följer den kommungemensamma mallen för detta ändamål. En mer enhetlig redovisning kan nu ske till kommunstyrelsen. Samma plan kommer att användas för perioden 1/ / Beslutsunderlag Bygglovsnämndens sekreterare Ann-Sofie Bengtsson informerar nämnden om planen för den ekonomiska internkontrollen. k9 J-tIstering L 11 (36)

24 Bygglovsnämnden Ekonomisk internkontroll för perioden 1/ / Bygglovsnämndens beslut Bygglovsnämnden beslutar godkänna den interna ekonomiska kontrollen för perioden 1/ / och överlämnar granskningen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan ffir internkontroll daterad , instering 10 (36)

25 Falkenbergs kommun K.,,,,,,,miedningsk.lor et K.-Inslierilleieu 2011 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg FALKENBERG ' Dnr Ydr»/ - 36isi DM 69 :-I Uppföljning av plan för ekonomisk internkontroll. Dnr Kfn /80 Kultur - och fritidsnämndens beslut 1 Att överlämna uppföljningen av den ekonomiska internkontrollplanen till kommunstyrelsen och revisorerna Beslutsunderlag Uppföljning av den ekonomiska internkontrollplanen Sammanfattning av ärendet Nämnden har fastställt en ekonomisk internkontrollplan vilken genom granskning av olika aktiviteter har -följts upp och kontrollerats i syfte att säkerställa god redovisningssed. Vid protokollet Katarina Nilsson Sekreterare (Bilaga 50) Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande 7--- Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Revisionerna (, (9,44--kki Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: www. falkenberg.se

26 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg FALKENBERG 57 Plan för ekonomisk internkontroll. Dnr Kfn /80 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Att anta den föreslagna planen för ekonomisk internkontroll. Beslutsunderlag Plan för ekonomisk internkontroll kultur- och fritidsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Planen för ekonomisk internkontroll är ett viktigt verktyg för hanteringen av förvaltningens ekonomiska förfarande. Övervägande Förvaltningens plan för ekonomisk internkontroll upprättas och revideras årligen eller om förändring sker. ("Ona 57) Vid protokollet Katarina Nilsson Sekreterare Protokollet justerat och anslaget samma dag. litdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Ekomorn i kontoret Kommunstyrelsen Revisiorerna Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommunrafalkenberg.se

27 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG Information Ekonomisk uppföljning- Delårsbokslut Internkontrollplan-uppföljning Information om planerad barnomsorgsverksamhet, Christella Barnomsorg - utgår Frågor från ledamötena kring uppföljning av städning och kring värdeskåp för datorer på Tullbroskolan Förvaltningschefen informerar - BUN:dagarna i oktober kommer att vara på Katrinebergsfolkhögskola och rektorer och förskoleehefcr kommer att redovisa analyser av verksamhetens resultat. Information om planerad barnomsorgsverksamhet i Långås, Linda Nilsson Information om Montessoriläromedel (Pedagoger Bodil Gesterling, Karin Jönsson och rektor Bengt Hallesjö) Information från Kulturskolan om arbetet utifrån Kulturskolans nya inriktningsdokurnent (rektor Anders Carlsson och verksamhetschef Mona Ericsson) Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun(ibfalkenberg.se w".faikenberg.se

28 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG 78 Intern kontrollplan Dnr /60 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Anta intern kontrollplan och vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Beslutsförslag, Bilaga 1, interkontrollplan Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i Kommunstyrelsen ska granskningsåret för den interna kontrollen vara 1 juni-31 maj. Detta innebär att en ny intern kontrollplan tagits fram i enlighet med reglementet. Syftet med ett övergripande reglemente för intern ekonomisk kontroll är att fastställa organisationen och ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning mot fastställda riktlinjer ska ske. Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast under oktober månad. Nämnden skall senast i september månad i samband med att kommande period antas behandla föregående periods granskning. Ekonomi Används resurser ändamålsenligt och effektivt. Följs gällande lagar och regelverk. Övervägande Olika moment/aktiviteter av ekonomiadministrativ art följs upp och kontrolleras under året för att säkerställa god redovisningssed. Expedieras till Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

29 FALKENBERG 65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenber Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret Knnslienlieten Dnr K:6 2.6i1-3btili Dpl Granskning av Plan för internkontroll. Dnr TKN 2011/51 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna granskning av plan för perioden Överlämnar granskningen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan för internkontroll daterad Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har granskat plan för internkontroll för perioden (Bilaga TKN 65/11) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: ) Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

30 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg FALKENBERG 74 Plan för internkontroll. Dnr TKN 2011/51 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna förnyad granskning av plan för perioden Godkänna plan för internkontroll Överlämna plan samt granskning av plan till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan för internkontroll daterad Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden godkände granskning av plan för internkontroll för perioden , Då en del av planen (fakturering av kontroll vid genomförande av exploateringsprojekt) fallit bort tas granskningen upp på nytt. Förslag till plan för internkontroll 2012 har upprättats. (Bilaga TKN 74/11) Utdraclsbestyrkaticle (pr,-41d7 Beslutet expedieras till: Rickard Nordh Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunwfalkenberg.se

31 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden FALKENBERG 153 Redovisning internkontroll. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna av förvaltningen redovisad granskning. Ärende Socialnämnden ska årligen redovisa resultatet av föregående års interna kontrollplan. Resultatet av denna kontroll är nu färdigställt. Det tidsintervall som kontrollerats är tom Beslutsunderlag Dokumentet "Internkontroll socialförvaltningen !". Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att sörja för att det finns en god intern ekonomisk kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna ekonomiska kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Beslut har tagits att varje förvaltning årligen ska göra en intern kontrollplan som utvisar vad som, utöver den sedvanliga interna kontrollen, särskilt ska kontrolleras. Revisionsfirman PWC utförde under år 2009 en granskningsrapport avseende internkontrollen på socialförvaltningen. Rapporten visade på vissa brister och förvaltningen har därför kontrollerat en del av dessa i den internkontroll som nu redovisas. I enlighet med den interna kontrollplan som upprättades för perioden tom har socialförvaltningen kontrollerat inköpsrutiner inom köksverksamheten, att riktlinjer för privata medel efterlevs samt att direktutbetalningar är attesterade på rätt sätt. Även handkassorna är kontrollerade. Vid protokollet Sekreterare Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se WW1%. falkenberg.se

32 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden FALKENBERG Anders Iledenby Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunrii,falkenberg.se ww\1. falkenberg.se

33 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Socialnämnden FALKENBERG 176 Internkontroliplan Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets Förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna redovisad intern kontrollplan för perioden tom Ärende Socialnämnden ska årligen upprätta en intern kontrollplan för påföljande års granskning/uppföljning. Perioden som ska granskas är tom Beslutsunderlag Dokumentet "Internkontroll socialförvaltningen ". Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att sörja för att det finns en god intern ekonomisk kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna ekonomiska kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Beslut har tagits att varje förvaltning årligen ska göra en intern kontrolipian som utvisar vad som, utöver den sedvanliga interna kontrollen, särskilt ska kontrolleras. Följande områden kommer att kontrolleras: Inköp 1,ivsmedel Privata medel Direktutbetalningar Utbetalning av ekonomiskt bistånd Vid protokollet Sekreterare Anders I-ledenby Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konunungfalkenberg.se v,...w.falkenberg.se

34 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Socialnämnden FALKENBERG Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konan in

35 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Allmänt - Budget Och Verksamhetsplan Internkontrollplan för miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga genomförd kontroll för perioden till till handlingarna och meddela kommunstyrelsen resultatet av den genomförda kontrollen. att för perioden till anta kontrol!p!an för den ekonomiska internkontrollen enligt tidigare period med tillägg för kontroll av fakturaunderlag i ekonomisystemet mot delegationsbeslut samt kontroll av utförd tillsyn mot tillsynsplanen. Ärendet Internkontroll har genomförts och resultatet redovisas till nämnden. KontroPplanen har också setts över och efter det har planen för den interna ekonomiska kontrollen reviderats. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på beslut i ärendet. Ordförande Anders Hellström yrkar bifall till kontorets förslag. Justerandes sign 21 (29) Utdragsbestyrkande (

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 237 Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14

Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 6 Medborgarförslag om placering av bordtennisbord utomhus. KS 2012-14 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 4.41, 2012-01-17 3 Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468

Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 74 Försäljning av fastigheten Faktorn 7 inom Ågårds Industriområde. (AU 47) KS 2014-468 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS

Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 17 Slutredovisning av ombyggnation av skolpaviljong till Tullbroskolans förskola. KS 2013-446 KS, KF

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330

Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2011-08-30 3 268 Detaljplan för Töringe 7:40 - planuppdrag. Dnr KS 2011-330 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50

Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 75 Köp av fastigheten Tröinge 6:96. (AU 49) KS 2015-50 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Revidering av taxa för nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och primärkarta. (AU 207) Dnr KS

Revidering av taxa för nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och primärkarta. (AU 207) Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-08-13 163 Revidering av taxa för nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta och primärkarta. (AU 207) Dnr KS 2012-237 KF Beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014 i / Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2014-04-29 Diarienummer BUN-2013-2128 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering av internkontroll

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003

J Kommu tllmäktige Akten ARBOGA KOMMUN. Blad 7. Kommunstyrelsen. Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-04-08 Blad 7 Ks 62 Au 38 Dnr 80/2014-003 Redovisning av interna kontrollarbetet år 2013 Kommunfullmäktige antog år 2006 ett reglemente för intern

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65. KS 2015-89 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 73 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde, delar av Skogstorp 4:148 och Smedjeholm 1:65.

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-16 FALKENBERG 350 Justering av taxor offentlig plats. Dnr KS 2010-558 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer