Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS 2011-368"

Transkript

1 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 1s Redovisning av utförda tester samt plan för kommande internkontroll. Dnr KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 För kommunstyrelsens verksamheter godkänna utförda tester av kontroller för perioden , samt planen för perioden För övriga nämnder, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, godkänna tester av kontroller utförda för perioden , samt planer för perioden Beslutsunderlag Protokoll över tester avseende för kommunstyrelsens verksamheter för perioden tom , samt plan för perioden Respektive nämnds beslut om utförda tester avseende perioden , samt beslut om planer för perioden Sammanfattning av ärendet 1 kommunallagen 6:7 anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 1 reglementet avseende ekonomisk intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvar att tillse att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Ärendet innehåller två delar, dels tester enligt tidigare beslutad plan ( I ) och dels plan för efterföljande period ( ). 1 kommunens rutiner finns ett antal kontroller som på ett eller annat sätt ska förhindra fel och oegentligheter. Testerna som är utförda avser att testa att dessa kontroller fungerar. Planen anger bl.a. vilken kontroll som ska testas och hur den ska testas. Totalt sett visar testerna att testade kontroller fungerar bra, dock finns kontroller som har förbättringspotential. Nämnderna har redovisat hur de tänkt förbättra dessa områden. Att en förvaltning har tester som utvisar att det finns förbättringspotential innebär inte att de har en bristande intern kontroll. Förvaltningarna testar olika typer av kontroller där risken för fel varierar. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommuniii;falkenberg.se N\x w.falkenberg.se

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 36I Övervägande Ekonomienheten tillstyrker att såväl de genomförda testerna som planerna för kommande intern kontroll godkänns. Ekonomi Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi, däremot är det av stor betydelse att dessa rutiner är tillfredsställande. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 $0 Falkenberg. Telefon växel: Fas: e-post kommunlitikenberg.se svww.thlkenberg.se

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Ekonomienheten Rickard Norden Redovisning utförda tester samt plan för kommande intern kontroll. Dnr Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 för kommunstyrelsens verksamheter godkänna utförda tester av kontroller för perioden , samt planen för perioden för övriga nämnder, bygglovsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, godkänna tester av kontroller utförda för perioden , samt planer för perioden Beslutsunderlag Protokoll över tester avseende för kommunstyrelsens verksamheter för perioden tom , samt plan för perioden Respektive nämnds beslut om utförda tester avseende perioden , samt beslut om planer för perioden Sammanfattning av ärendet 1 kommunallagen 6:7 anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillvredsställande sätt. I reglementet avseende ekonomisk intern kontroll anges att kommunstyrelsen har ansvar att tillse att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Ärendet innehåller två delar, dels tester enligt tidigare beslutad plan ( ) och dels plan för efterföljande period ( ). 1 kommunens rutiner finns ett antal kontroller som på ett eller annat sätt ska förhindra fel och oegentligheter. Testerna som är utförda avser att testa att dessa kontroller fungerar. Planen anger bl.a. vilken kontroll som ska testas och hur den ska testas. Totalt sett visar testerna att testade kontroller fungerar bra, dock finns kontroller som har förbättringspotential. Nämnderna har redovisat hur de tänkt förbättra dessa områden. Att en förvaltning har tester som utvisar att det finns förbättringspotential innebär inte att de har en bristande intern kontroll. Förvaltningarna testar olika typer av kontroller där risken för fel varierar. Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se sv.fitikenberg.se

4 Övervägande Ekonomienheten tillstyrker att såväl genomförda testerna som planerna för kommande intern kontroll godkänns. Ekonomi Förslaget i sig påverkar inte kommunens ekonomi, däremot är det av stor betydelse att dessa rutiner är tillfredsställande. 2

5 PLAN {Kommun styresen) can Komrnunstyrelsen ::Period: BESKRIVNING AV KONTROLL _..._ Process Hur utförs kontrollen (besk-ivning) Vad är syftet med kontrollen. Risk Riskni vä Vem utför kontrollen Hur ofta utförs kontrollen Arbetsgivarenh Löner Inför varje laneu r.betålnino körs en lista ut cär.)rultoloriej överst/gancle 38 tkr kcnktroileras att den ans:ände endust erhållit en månadslön att beloppet är rimligt, att overlioen ä. rimlig samt are det är något annat narr ser onormalt ut. Att rätt! ön ska betalas ut. Att någon oavsiktligt får fel lön. Låg Löneassistent Vid varje löneutbetalning. Arbetsgivarenh Löner Reseutläc; registeras av den anställde. l ::-..glvservice. Undenagen förvaras av den anstäl lde e ler nagel centralt på enheten. Att rätt ersattnln betalas ut. Att Get saknas behörigt underlag tör kostnaden. Medel Anställda Löpande Arbetsgivarenh Löner En neloloraista. skrivs ut i slutet Att summan enl;gt lönekörningen av varje lönekörning. Denna stämmer överens med summan attesteras 2.v loneassistent och som belasta; bankkontot.,lämnas till. edovisningskarnrer. Redovisn:r4skanireren kontrollerar utbetalningsl ls'.ar met på bankkontot rec,istrerad utbetalning. Att inte redovisad nettolönelista stämmer med utbetalningen på bankkontot ocn att avstämning sker löpande. Låg Redovis ingskamrer 1 ggr/mån

6 Rädciningstj. Fakturering ;Chefssekreteraren här kory.rol pa :allt som ska,akti.-eras genom att registrering sker i Daedalos. Denna koty rolieras regelbundet. Att att arbete som utförs faktureras. Att det finns arbete utfört som inte ilag faktureras. Chefssekreterare Löpande FAMI Försa1ining (fiket) i ;Kassan re.comas dagligen av :arbetsledaren. En Z-avläsning!utförs och redovisning av kassorna ;sker. Er, kerveract insåttningsnlankett biogas linsättningspasen till banken. Banken skickar sedan den konterade,nisåttainosblanketten bil i elconcrnienheten för registrering. ;Fiket arkiverar tillhörande kassaavläen:ng ekan"' insättningsblankstten. Att fastställa riktigheten i försäljningen ocn : kassehantenngen och att kassan nollställs. Att redovisningen sker po ett felaktigt sätt Att redovisad försäljning förekommer Medel Arbetsledaren 1 ggr/dag FAMI Inköp Det finns en manuell nurnmerse.rie. Allt at:este:as er,ligt fas..ts.lälld,aztestlista. Att alla kostnader är godkända av behörig person. Att alla kostnader inte är godkända. Att utbetalning skett oredovisat. Medel Attestanterna Löpande SBK Försälin,ng "Kassan" s-ämmer a,.. barkkontot 1 Ty/ved:J. Att redovisningen i huvudboken stämmer med bankens uppgifter. Att nagot av misstag inte bokförts il4g eller dubbelbokförts. I I i Redovisningskamrer 1 ggr/vecka SBK Försäkrincar När en byggnad anskaffas eller avyttras m gddelas byggnadsassistent dtta. Hon ser till att fest,eheen blir försäkrad resp säger upp försäkringen. Att alla fastigheter ska vara försäkrade i fall någon olycka inträftar.att vi inte ska betala försäkringsprernier för fastigheter vi inte äger. Att en fastighet förolyckas och inte Medel är försäkrad. Byggnadsassistent Vid förändring i fastighetsbestäno et.

7 Ekonomi/Strat Inköp Det är enes! ;rene Nilsson (assistent), Maria Andreasson (systemadninistratör) Lilian Andersson )redov kamrer), Ann Gruvaeus (assistent) och Agneta Johansson (assistent) som kan lägga upp ;:ttesträtt : fakturaport-.der. Det finns alltid ett underlag från ansvarig chef.'-jr aitesträlen. In gäng om åren. ska en lista tas u- ekenörnisystem:et över attes':i,:nter. Denna listan ska skickas till förvaltningarna för genorngåric:. E.fte:ger,oingång ska fastställd b:höngnetssta attesteras ;',v ansvarig chef. Att behöriga personer godkänner kostnaden pä fakturan. Att andra kostnader och telakfiga kostnader godkänns och betalas. Made!!rene Ni l sson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) och Agneta Johansson (assistent) Löpande Ekonomi/Strat Inköp D:rektutoetalninoar sker och genererar en avstämningsrapport. Underlag ii:i :)toeningen ska bes:utsattestaras av behcrig pa ansvaret or:h 2 attester ska finnas pä avstämningsrapperten Att det sker godkanda utbetalningar. Att utbetalning sker pä felak i.iga grunder ocr, inte är godkända. Medel Assistent och beslutsattestant Löpande i I I

8 ', Övergripande kommunen Investenngar ;Förenklat är ;nvestericlgerutinen jenilgt följande: När en ifervallningen Kar behov av en investering gör de en förfrågan till KSAU som ce." idikatoner på om det är någon ir le att fortsätta ta fram undertag till investeringen. 'Cm KSAU ser positivt på,investeringen, ingen, görs en förfrågan ifrån nämnden till TKN, vika tar fram beräkningsunderlag mm. ;Nämnden gör 'sedan en beställning till TKN om de: fortvarande är aktuellt med investeringen. TKN äskar sedan pengar i budgeten fis, investel ingen,ich ett bes!ut tas. ;Investeringar..kor efter fastställd ;budget eller eter särskilt beslut. i i Att varje investering eka vara förankrad l politiken Att investe ringar sker utan förankring av ansvariga politiker. ;Medel i Nämnderna Vid budgettillfället, löpande Övergripande Försäkringar Övergripande kommunen Inköp Kommunen har försäkringa r för att 'skydda verksamheten. Denna ska ;betalas ps (5rfaliodagen för att ;gälla. Attest sker av behörig personal. 1 'Faktu ro r" skannas av i skanningleverantör och levereras! ivra. fil till kommunen. Kontroll görs lav fakturan och kostnaden av iattestanterns Felskannade 'fakturor fastnar ; fakt,jracentralen ' och kräver manuell hantering. Att kommunen ska ha ett riktigt försäkringsskydd. Att fakturan är ett godkänt underlag och riktigt inskannad samt att Kostnaden är reell. Att inte försäkringen gäller om inte Pe7cel betalning skett. Att fakturorna inte uppfyller!agens I Medel krav pä utformning och att kostnaden inte är reel:. Att leverantörerna som utför tjänster åt kommunen inte har f- skattesedel och att Kommunen då måste batala sociala avgifter utöver fakturerat belopp. Försäkringsansvarig Varje at.testant 1 ggr/är Löpande

9 TEST (Kommunstyrelsen) T T AV Kr ILL Metod och uvai fö testen...- Fungerar tillämplit Fö rbättringspotential Fungerar ej,,,m test Test utfört av _...:. Beskrivning/resultat av test.,i Testa muntligt med ' löneassistent om kontrollen i utförts under tistperioden och om nägot fel upptäckts.._ Välj 2 på förvaltningen som under testperioden registrerat utlägg i självservice. Kontrollera att godkänta underlag finns för utläggen. Stickprov. Testa att nettolonelistan attesterats av löneassistent och att redovisningskamrer stä.-nt av riktgneten i listan. Testa 2 månader för huvudutbetalningen och 2 månader för extrautbetalningar.

10 Stickprov. Välj 3 listor/perioder (faktureringstillfällen) där Daeda tosrapporten stämts av och testa att det finns ett fakturanummer noterat på varje post som ska faktureras. Stickprov. Testa 2 månader att z-avläsningar görs dagligen. Testa frekvensen av insittningar under dessa månader och att konteringsuncierlag finns på insättningarna. Testa att Z- avläsn;ngarnas nummerserie är obruten. Stickprov. Testa, under 1 månad, att alla direktutbetalningar är attesterade av minst 2 personer. Testa att nummerserien för utbetalninearna är obruten. ' Stickprov. Testa. under 2 mänacer om avstaming på bankkontot skett varje vecka. Kör ut periodens sålda ocn köpta.7astigheter ur Solen. Välj 3 opta och 3 sålda under perioden och testa att dessa är försäkrade respektive oförsäkrade. I urvaie'l kan även ingå av kommunen uppförda fastigheter.

11 Stickprov. Testa om det finns ett godkänt/attesterat underlag för 5 personer som fått atteströti. under året. Testa att en genomgång (lista utskickad till förvaltningarnas ekonomiavdelningar) av attestanter har skett under året Stickprov. Testa 1 månads direktutbetalningar. Testa om avstämningsrapporten (utbetalningslistan) är attesterad av annan än utfärdaren. Testa om underlag är attesterad av behörig attestant. Testa att nummerserien på avstämningraporten är obruetn. i

12 Välj 10 investeringar som färdigställts under testperioden och testa om rutinen för investeringen följts. Stäm av att KSAL; beslutat om att nämnden kan fortsätta arbeta mec att fä fram underlao till investeringen. Kontrollera att TKN tagit fram ett beräkningsunderlag. Kontrollera vidare att en beställning är gjord från nämnden t i ll TKN och slutligen att det finns ett politiskt beslut pä investeringen. Testa att kommunens försäkringen är betalda per förfallcdaturn. Gör ett urval på 500 faktiror i ett obrutet tnte rvac. Gör kontrol på Fakturabelopp mornsoelopp och pg/bg stämmer mellan fakturan och inskannat. Kontrollers även fakturan utformning med fokus på mornsregistreringsnummer, uppgifer om innehav av f- skattesedel och fakzurarnottagarnamn (Falkenbergs kommun).

13 Vad kontrollen PLAN (KoFrununstyra5,sen) est Kommunstyrelsen J Period: BESKRIVNING AV KONTROLL Process Hur utförs kontrollen i (beskrivnirg) i är syftet med Risk Riskni vå Vem utför kontrollen Hur ofta utförs kontrollen Arbetsgivarenh Löner Anstallringsavtal för nyansäilda ska skrivas under och godkännas lav behorie :tet Inga löner enler anstäkrp ngm4ogifte;- registreras. lonesyserne: utan underskrivet och godkänt anställningsavtal. Att endast godkinda löner utbetalas. Att utbetalning till anställd sker pö felaktiga grunder. Lag Behörig chef Löpande Arbetsgivarenh Löner En nettolöneiista skrivs ut : siutet av varje lönekörning. Denna attesteras av idneassistent och lämnas till redovisningskamrer. Redovisningskamreren kontrollerar u,:betalningslis:ar, mot på bankkontos registrerad utbetalning. Att summan enigt lönekörningen stämmer överer:s med summan som belasta: bankkontot. Att inte redovisad nettolöneksta stämmer med utbetalnin g en på bankkontot och att avstämning sker löpande. Lag Redovisningskamrer 1 ggr/man Raddhingstj. Fakturering Chefssekreteraren har Kontroll pa att som ska faktureras genom att regiscering sker : Daadalos. Denna kor. rope -as :egelbunoet. Att alt arbete som utfö rs faktureras. Att det finns arbete utfört som inte faktureras. Lag Chefssekreterare Löpande

14 FAM I Försäljning (fiket) Kassan redovisas dagligen av arbetsledaren. En Z-avläsning utförs och rädovisn;ng av kassorna sker. E.n konte;ad insättningsblarke bifogas insättnings) äsen til: banker. Banken skicka' seeär, den köntwade r isättningsblanketten till ekonom i enheten 7ö, rngislrering. Fiket arkiverar tillhörande kessaavlasning bakom insättningst arke.rten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och kassahanteringen och att kassan nollställs. Att redovisningen ske' på ett felaktigt sätt. Att oredovisad försäljning iörekommer. Medel Arbetsledaren 1 ggr/dag FAMI Försäljning (systuga) Redovisnirn sker 1-3 ggrnecka.. En k.onterao insättingsblankett bifogas n:-:.i:a)ri:ngspäsen tii: banken. Banken skickar sedan denna ti 1 es.cnomierheten `ör registrering Sys'aigac arkiverar tillhörande :.zvit.on tillsammans med insättningsbianketten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och kassaredovisningen. Att redovisningen inte är :zorrekt. Att det förekommer oredovisad försäljning. Mede i Arbetsledaren 1-3 ggr/vecka FAMI FörsäVlin g (bilverksamhet) En konterad insättringsblankett bifogas insättninospäsen. Banken skickar sedan denna till ekonomiennerter. för registrering. Wverksarn:)eten arkivera' tillhörande kvittor, bakom insattnings'jlanketten. Att fastställa riktigheten i försäljningen och.kasswedovisningen. Att redovisningen inte kr korrekt. Att det förekommer oredovisad försäljning. Medel Arbetsledaren Dagligen FAMI Inköp Det finns e:i manuell nummersame. Att alla kostnader är godkända av Att alla kostnader inte år Att atteste r as enigt fastställd behörig person. godkända. Att utbetalning skett attest isza. redovisat. Medel Attestanterna Löpande

15 SBK Försäljning Procura räköar pengarna alter tömning ocl.: taxar uppgi ften VII kassan. Kassan ger en kopia ht SBK, ekonernisekrete-are Hon stämmer av redov isningen från Procura mc avlasningskvic.ot från parkeragsauzomaten Kontrollera att kontanterna stämmer med redovisningen från automaten Att av Procura uppräknade kontanter inte stämmer med redovisningen från automaten och att fel e'ler Degentligheter kan förekomma. Medel Ekonomisekreterare 1 ggr/vecka SBK Försäljning "Kassan" stämmer av bankkontot 1 ggr/vecka. Att : ecovisningen i huvudboken stämmer med bankens uppgifter. Att något av misstag inte bokförts eller dubbelboktörts. Läg Redovisningskamrer 1 ggr/vecka SBK Försäkringar Når en byggnad anskaffas eller avyttras meddelat byggnacisa.ssistent cetta. Hon se, till att :'ascgheten Wir försäkrad resp säger upp 1 örsäkringen. Att aha fasticheter ska vara försäkrade i ';all någon olycka inträftar.att vi inte ska betala försäkringsprer er för fastigheter vi inte äger. Att en fastighet förolyckas och inte är försäkrad. Medei Byggnadsassistent Vid förändring i fastighetsbestånd et. Ekonomi/Stret Inköp Det är endast rene Nilsson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) Lilian Andersson (redov ka, nrer), Ann Gruvaeus 1 :;.siste.nt) och Agneta Johansson (assistent) som kor lägga upp attest:-ä : i fakturapodnlen. Det finns alltid ett underag från ansvar :g chef för attesträ Ien. En gång ort året ska ert lista tas ur ekonomisystemet över attest:rnter. Denna listan ska ' skickas til: `örvattningarna för genomgång. Efter genomgång ska fastställd beht.righetslista attesteras av ansvaig chef. Att behöri g a personer godkänner kostnaden på fakturan. Att andra kostnader och telakhga kostnader godkänns och betalas. Mede: (rene NPsson (assistent), Maria Andreasson (systemadministratör) och Agneta Johansson (assistent) Löpande

16 Ekonomi/Strat Inköp Varje dag skapas det automatiskt en utbetaiiingsfil som skickas till banken oct, låggs på bevckn:ng. De skickad h takturorra överförs automatisk från leverantörsau'dskontot (25206) tid bevakning 3etalningsupcdrog (2520') Nz,,,- fz:kturdma lästs :n av banken ernåller :=alkenbergs kommun er be.käftel::e ö er vilka fakturor som l s:s in. Ekonorrias3istatr: stämmor av saldot på ia vakri:ng av betalningsuppdrag från banken mot redovisningen. Att betalningen stämmer med 'bokföringen och att inget förändrats mellan ska pandet ev fil och betalning. Att betalningen inte SiiiillMer med bokföringen och att detta påverkar resultatet väsentligt. Låg Irene Ni sson (assistent) 1 ggriciac Ekonomi/Strat Inköp DIrektutbet3I inar sker con genererar en avstärnningsrapport Underlag ti l l utbeta l ningen ska beslutsattestaras av behörig på ansvaret och. 2 attester ska finnas på avstanwingsrapperten. Att det sker godkända utbetalningar. Att utbetalning sker pa fe iak'dga grunder ocö inte är godkända. Mede! Assistent och beslutsattestant Löpande

17 Övergripande kommunen Investeringar Förenklat å, investeringsruinen enilgt tö:jaindii: Nar er: förvaltningen har behov av en investering.3or de en förfrågan lit KSAL; söm ger id:k:i:joner på om det år %kon ice att i,':,rtsätta ta fram underlag iii investeringen. Om KSALI cer posiriv7 på invester i ngen, görs er; förjragan från nämnden..iii TKN, vilka tar fram berä 4:ningsunderlag irm. Nämnden gör tedan on beställning till TKN am det fof-ttarande är aktuellt rne(l investeringen. TKN äskar sedan pengar i hudgeten för investeringen uch ett beslut tas. Investeringar sker efter fastställd budget elle, eter särskilt bes:ut. Att varje investering ska vara förankrad i politiken. Att investeringar sker utaa förankring av ansvariga politiker. Medel Nämnderna Vid budgettillfället, löpande Övergripande kommunen Inköp Fakturor skanras av skanningles.ieranti5r och levereras via fil till kommunen. Kontroll görs av fakturan con Kostnaden ev attestarterna. i=e.skannade fakturor fastnar i iakturacentraler, 'och kräver :ra lcell nante,ing. Att fakturan är ett godkänt underlag och riktigt inskannad samt att kostnaden är reell. Att fakturorna inte uppfyller lagens krav på utformning och a:t kostnaden inte är real. Att leverantitkerna som utför tjänster åt kommunen inte har ifskattesedel och att kommunen då måste betala sociala avgifize: utöver fakturerat belopp. Made: Varje attestant Löpande

18 TEST (Kornmun3tyreisen) TEST AV ---<Wrt 1 L-, Fungerar tillampliy Förbättringspotential lip Fungerar ej em" Meted och uva: för Test,, testen f. tum te utfört : '.:-..', - :"-':::.---. fr 3.., Stickyov. Välj ut personer som anställts under året och testa att i anstäliningsbeviset är ) underskrivet av behörig cnefi och att rätt lön är registrerad' i systemet. RNO Har testat de 10 först anställda under september rr.årtacillf-- Samtliga anställningsavtal är attesterade av behörig (net Har testat att lön enligt anställningskontrakt ståämmeroverens med inlagt i systemet. Test utfört u.a.,.,, Stick p rov. Testa att i RNC nettolönelistan attesterats av löneassistent och att redovisningskamre: stämt av riktigheten i l istan. Testa 2 månader för i huvudutbetalningen och 2 månader för extrautbetalningar. Stickprov. välj listor/perioder (faktureringstillfällen) där Daedalcsrapporten stämts j av och testa att det finns ett. 1 fakturanummer noterat på' varje post som ska faktureras. I Har testat att avstämning skett av nettolönekstorna för huvudutbetalningarna i september 2010 (27/9) och atoni 2011 (27/4). Har även testat extrautbetalningarna dessa månader (3/9, 8/9. 17/9, 1/4,15/4). Avstämning har skett. och listorna har attesterats u.a. Test utfört med godkänt resultat. RNiC Nar uppgifter efter utfört arbete körs in i Daedalos erhålles ett dirarienummer. Har kört ut lista Då alla dnr för 2010 och Har gjon ett urval på vardera dessa åren. Har testat dnr till (7 st) samt till (8 st). Listorna är utkörda för att få fullständigheten. Det finns ett fakturasnummer noterat på de underlag som ska faktureras. övriga är av den typen att de inte ska faktureras. Test utfört med (godkänt resultat. g

19 Stickprov. Testa 2 månader att z-avläsningar görs dagligen. Testa frekvensen av insättningar under dessa månader och att konteringsunderlag finns på insättningarna. Testa att 2- avläsningarnas nummerserie är obruten RNO Har testat kassaavläsnincarna hela september 2010 samt' april Har testat att Z-avläsning skett varje dag. Den 13 okt 2010 t392 kr) och 4 april (184 kr) ha r endast en x. aviäs skett. Dock är avlasninosnummerna på z- avläsningarna i följd med avläsningen före och efter. Pengar är insatta som om x-avläsningen var en z- avläsning. Var kommer x-avläsningens pengar ifrån? Har testat att z avläsninasserien är obruten de granskade perioderna u.a. (sept samt apel ) Har testat art kassaredovisningarna stämmer med bank.ningslapparna u.a. Aterstår dock var x- a vläsninfarnas pengar kommer ifrån. Stickprov. Testa insättn:ngarna och tillhörande kvitton under 2 månader. Testa att nummerserien på kvittona är obruten.bedörn om insättning på bank sker tillräckli gt frekvent., Stickprov. Testa att nummerserien på kvittona t är obruten (ca 100 kvitton) ; och ar inbetalningarna i4 I månader) görs regelbundet j och är konterade. Testa att : försäijningssumman enl:g r. kvitton stämmer överens med belopp enligt insättningskvittcn 2 11-a9-03 RNO Granskning har skett av kvitton för perioden I (löp.nr ) och (löp.n: - ' ). Kontrollerat att nummerserien är intakt 12.a. i båda nummerserierna. Insättningskvitton för inotsvarancie period har granskats. Kontrollerat att insättning sker til l räckligt ofta. Insättning sker ca en gång i månaden med ungefär kr per insättninostilfälle, vilket är lägre summor än fg. år. Kontrollerat så att försäljningssumman enligt kvitton stämmer överens med belopp enligt,nsättningskvitton. Inga avvikelser har noterats. Testet utfört med godkänt i esultat. RNO Granskning har skett av kvitton för perioden ' (löp.nr ) och (löp.nr ). Kontrollerat att nummerserien är intakt u.a. i båda nummerserierna. i sättningskvitton för motsvarande period har granskats. Kontrollerat att insättning sker tillräckligt ofta. Insättning sker ca er gång ; männen med ungefär kr per!nsättningstilifälle, vilket är lägre summor ån fg. är. Kontrollerat så att Försäljningssumman enigt kvitton stämmer överens med belopp enligt insatningskvitton. :nga avvikelser har noterats. Testet utfört med godkänt resultat. Stickprov. Testa, under månac, att alla direktutbetainingar är attesterade av minst 2 personer. Testa att nummerserien för utbeta l ningarna är obruten. : RNO Har granskat alla direktubetalninoar September 2010 och april Har totat att nummerserien är obruen (sept och april ). Har testat att det finns 2 attester på alla dirketutbetalningar ii,a.

20 Stickprov. Testa under ,RNO festa,. under TKN månad att redovisningen stämmer med uppräkningsrapport från Procura. Testa att en uppräkningsrapport från Procura stämmer med ' avläsningsrapporterna från parkeringsautomaterna. - ) Stickprov. Testa under RNO AN/stämning sker varje deg på de två sto ra kontona (kto '-.-7 månader om avstärning på bankkontot skett varje vecka och 19600). Har stämt av att kassavstämningsrapport är utkörd och att denna är bockad. Har stämt av att detta skett varje dag u.a. Test utfört u.a. ' Kör ut periodens sålda ocn köpta fastigheter ur Solen. ' Välj 3 (tipta och 3 sålda under perioden och testa att t dessa är försäkrade respektive oförsäkrade. I urvalet kar. även inga av kommunen uppförda fastigheter SNO Hart testat försäkringar för hela perioden. Byggda/köpta fastigheter år: Långavekaskulan tillbyggnad (förs 12-11), Ullareds Idrottshall byggnation (förs 26/10-10). Tallgläntan och Gymnasieskolan hus 12 är under uppbyggnad och försäkard av entreprenören. Rivna/sålda fastigheter är: Gamla brandstationen river (avförs 6/4-- 11), Täppans förskola riven (avförs 6/4-11). Test utfört u.a. Stick p rov. Testa om det SNO Har testat att 5 beslut om beslutsattestant attesterats av ' 7 finns ett godkänt/attesterat ; behörig person. Har testat Annika Hammarsten, Pär...) underlag for 5 personer som; Claesson, Barbro Lund, Anette Svensson och Karin fått attesträtt under året. 1 Reden. Behöriga chefer har attesterat ovan. Har testat: ett Testa att en genomgång östor skickats ut för revidering av attestbenorigheterna. (lista utskickad till förvaltningarnas ekonomiavdelningar) av Utskick gjordes i januari 2010, men endast uppdaterade iistor från MoH, Arbetsgivarenheten, Räddningstjänsten och Fån"! har kommit åter. Nytt utskick gjort oktober ' attestanter har skett under året Denna har genomförts u.a. 77.7",, ii- `-'ii1!

21 Stickprov. Testa om avstärnning skett av kontona och under 3 utvalda månader : RNO Har testat att avstämningar görs på konto månadsvis. Har testat september 2010 p c'r april Mindre dillar har rättats tim månaden efter. Testet wfört med godkänt resultat. Stickprov. Testa 1 menads direktutbetalningar. Testa om avstämningsrapporten (utbetalningslistan) är attesterad av annan än utfärdaren. Testa om underlag är attesterad av behörig attestant. Testa aa nummerserien på avstämningraporten är obruetn RNO Har testat att direktutbeta!ningarna ä,' attesterade av zva personer och att nummerserien är obruten:. Testad period april 2011 (nr ) september 2010 (nr ). Test utfört u.a.

22 Välj 10 investeringar som färdigställts under testperioden och testa om rutiner: för investeringar. följts. Stäm av att KSAU beslutat om att nämnden kan fortsätta arbeta med att få fram underlag till investeringen. Kontrollera att TKN tagit fram ett beräkningsunderlag. Kontrollera vidare att en beställning är gjord frän nämnden till TKN och slutligen att det finns ett politiskt beslut pä investeringen I RNO Denna de har ännu varit förtidig att testa ful lt ut. Har testat peroiodens färdigställda investeringar, Försko!an Nallen (nr 1?, Hertingskolan kök och matsalar (nr 2), jjabeno (nr 3), Ullareds idrottshall (nr 4), Prästgärdens rasurscentrum (nr 5) samt Ombyggnad Stadshuset (nr 6), Investeringarna 2-4 beslutades innan rutinen infördes. Nr 5-5 har ej följt rutinen då detta varit akuta ärenden, men nar beslutats i KF. Nr 1 har följt rutin u.a. Sammanfattningsvis kommer denna rutin kunna testas Nättre nästa är. Gör et urval på 500 fakturorr RNO i ett obrutet intervall. Gör kontrot pä Fakturabelopp. momsbelopp och pgibg stämmer mellan fakturan och inskannat. Kontrollera även fakturan utformning med fokus på mornsregistreringsnummer, uppgiter om innehav av f- skatte.sedel och fakturamottagarnamn (Falkenbergs kommun). Har testat 2, , , , Faktura har ingen moms :nscannad. Detta fångas normalt ändå upp i särskild kontroll efter ärats utgång. Rättning har skett tiol nu. De fakturor som saknas i serierna är makulderade u.a. Test utfört med godkänt resultat.

23 Bygglovsnämnden Plan för ekonomisk internkontroll för perioden / Bygglovsnämndens beslut Bygglovsnämnden beslutar anta kontrollplan för den interna ekonomiska kontrollen för perioden 1/ / Ärendet En ny kontrollplan togs fram 2010 för den interna ekonomiska kontrollen som följer den kommungemensamma mallen för detta ändamål. En mer enhetlig redovisning kan nu ske till kommunstyrelsen. Samma plan kommer att användas för perioden 1/ / Beslutsunderlag Bygglovsnämndens sekreterare Ann-Sofie Bengtsson informerar nämnden om planen för den ekonomiska internkontrollen. k9 J-tIstering L 11 (36)

24 Bygglovsnämnden Ekonomisk internkontroll för perioden 1/ / Bygglovsnämndens beslut Bygglovsnämnden beslutar godkänna den interna ekonomiska kontrollen för perioden 1/ / och överlämnar granskningen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan ffir internkontroll daterad , instering 10 (36)

25 Falkenbergs kommun K.,,,,,,,miedningsk.lor et K.-Inslierilleieu 2011 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg FALKENBERG ' Dnr Ydr»/ - 36isi DM 69 :-I Uppföljning av plan för ekonomisk internkontroll. Dnr Kfn /80 Kultur - och fritidsnämndens beslut 1 Att överlämna uppföljningen av den ekonomiska internkontrollplanen till kommunstyrelsen och revisorerna Beslutsunderlag Uppföljning av den ekonomiska internkontrollplanen Sammanfattning av ärendet Nämnden har fastställt en ekonomisk internkontrollplan vilken genom granskning av olika aktiviteter har -följts upp och kontrollerats i syfte att säkerställa god redovisningssed. Vid protokollet Katarina Nilsson Sekreterare (Bilaga 50) Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande 7--- Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Revisionerna (, (9,44--kki Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: www. falkenberg.se

26 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg FALKENBERG 57 Plan för ekonomisk internkontroll. Dnr Kfn /80 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Att anta den föreslagna planen för ekonomisk internkontroll. Beslutsunderlag Plan för ekonomisk internkontroll kultur- och fritidsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Planen för ekonomisk internkontroll är ett viktigt verktyg för hanteringen av förvaltningens ekonomiska förfarande. Övervägande Förvaltningens plan för ekonomisk internkontroll upprättas och revideras årligen eller om förändring sker. ("Ona 57) Vid protokollet Katarina Nilsson Sekreterare Protokollet justerat och anslaget samma dag. litdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Ekomorn i kontoret Kommunstyrelsen Revisiorerna Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommunrafalkenberg.se

27 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG Information Ekonomisk uppföljning- Delårsbokslut Internkontrollplan-uppföljning Information om planerad barnomsorgsverksamhet, Christella Barnomsorg - utgår Frågor från ledamötena kring uppföljning av städning och kring värdeskåp för datorer på Tullbroskolan Förvaltningschefen informerar - BUN:dagarna i oktober kommer att vara på Katrinebergsfolkhögskola och rektorer och förskoleehefcr kommer att redovisa analyser av verksamhetens resultat. Information om planerad barnomsorgsverksamhet i Långås, Linda Nilsson Information om Montessoriläromedel (Pedagoger Bodil Gesterling, Karin Jönsson och rektor Bengt Hallesjö) Information från Kulturskolan om arbetet utifrån Kulturskolans nya inriktningsdokurnent (rektor Anders Carlsson och verksamhetschef Mona Ericsson) Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun(ibfalkenberg.se w".faikenberg.se

28 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg FALKENBERG 78 Intern kontrollplan Dnr /60 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Anta intern kontrollplan och vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Beslutsförslag, Bilaga 1, interkontrollplan Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i Kommunstyrelsen ska granskningsåret för den interna kontrollen vara 1 juni-31 maj. Detta innebär att en ny intern kontrollplan tagits fram i enlighet med reglementet. Syftet med ett övergripande reglemente för intern ekonomisk kontroll är att fastställa organisationen och ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning mot fastställda riktlinjer ska ske. Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast under oktober månad. Nämnden skall senast i september månad i samband med att kommande period antas behandla föregående periods granskning. Ekonomi Används resurser ändamålsenligt och effektivt. Följs gällande lagar och regelverk. Övervägande Olika moment/aktiviteter av ekonomiadministrativ art följs upp och kontrolleras under året för att säkerställa god redovisningssed. Expedieras till Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

29 FALKENBERG 65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenber Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret Knnslienlieten Dnr K:6 2.6i1-3btili Dpl Granskning av Plan för internkontroll. Dnr TKN 2011/51 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna granskning av plan för perioden Överlämnar granskningen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan för internkontroll daterad Sammanfattning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har granskat plan för internkontroll för perioden (Bilaga TKN 65/11) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: ) Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

30 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg FALKENBERG 74 Plan för internkontroll. Dnr TKN 2011/51 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Godkänna förnyad granskning av plan för perioden Godkänna plan för internkontroll Överlämna plan samt granskning av plan till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Plan för internkontroll daterad Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden godkände granskning av plan för internkontroll för perioden , Då en del av planen (fakturering av kontroll vid genomförande av exploateringsprojekt) fallit bort tas granskningen upp på nytt. Förslag till plan för internkontroll 2012 har upprättats. (Bilaga TKN 74/11) Utdraclsbestyrkaticle (pr,-41d7 Beslutet expedieras till: Rickard Nordh Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunwfalkenberg.se

31 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden FALKENBERG 153 Redovisning internkontroll. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna av förvaltningen redovisad granskning. Ärende Socialnämnden ska årligen redovisa resultatet av föregående års interna kontrollplan. Resultatet av denna kontroll är nu färdigställt. Det tidsintervall som kontrollerats är tom Beslutsunderlag Dokumentet "Internkontroll socialförvaltningen !". Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att sörja för att det finns en god intern ekonomisk kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna ekonomiska kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Beslut har tagits att varje förvaltning årligen ska göra en intern kontrollplan som utvisar vad som, utöver den sedvanliga interna kontrollen, särskilt ska kontrolleras. Revisionsfirman PWC utförde under år 2009 en granskningsrapport avseende internkontrollen på socialförvaltningen. Rapporten visade på vissa brister och förvaltningen har därför kontrollerat en del av dessa i den internkontroll som nu redovisas. I enlighet med den interna kontrollplan som upprättades för perioden tom har socialförvaltningen kontrollerat inköpsrutiner inom köksverksamheten, att riktlinjer för privata medel efterlevs samt att direktutbetalningar är attesterade på rätt sätt. Även handkassorna är kontrollerade. Vid protokollet Sekreterare Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se WW1%. falkenberg.se

32 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden FALKENBERG Anders Iledenby Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunrii,falkenberg.se ww\1. falkenberg.se

33 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Socialnämnden FALKENBERG 176 Internkontroliplan Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets Förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Godkänna redovisad intern kontrollplan för perioden tom Ärende Socialnämnden ska årligen upprätta en intern kontrollplan för påföljande års granskning/uppföljning. Perioden som ska granskas är tom Beslutsunderlag Dokumentet "Internkontroll socialförvaltningen ". Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att sörja för att det finns en god intern ekonomisk kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna ekonomiska kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Beslut har tagits att varje förvaltning årligen ska göra en intern kontrolipian som utvisar vad som, utöver den sedvanliga interna kontrollen, särskilt ska kontrolleras. Följande områden kommer att kontrolleras: Inköp 1,ivsmedel Privata medel Direktutbetalningar Utbetalning av ekonomiskt bistånd Vid protokollet Sekreterare Anders I-ledenby Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konunungfalkenberg.se v,...w.falkenberg.se

34 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Socialnämnden FALKENBERG Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konan in

35 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Allmänt - Budget Och Verksamhetsplan Internkontrollplan för miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga genomförd kontroll för perioden till till handlingarna och meddela kommunstyrelsen resultatet av den genomförda kontrollen. att för perioden till anta kontrol!p!an för den ekonomiska internkontrollen enligt tidigare period med tillägg för kontroll av fakturaunderlag i ekonomisystemet mot delegationsbeslut samt kontroll av utförd tillsyn mot tillsynsplanen. Ärendet Internkontroll har genomförts och resultatet redovisas till nämnden. KontroPplanen har också setts över och efter det har planen för den interna ekonomiska kontrollen reviderats. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på beslut i ärendet. Ordförande Anders Hellström yrkar bifall till kontorets förslag. Justerandes sign 21 (29) Utdragsbestyrkande (

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso FÖRVALTING 2014-10-02 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning kontanthantering

Granskning kontanthantering Revisionsrapport Granskning kontanthantering Mjölby kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003

Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Granskning av löpande redovisning i Jönköpings kommun 2003 Elisabet Håkansson 2003-11-11 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/UTFÖRT ARBETE... 4 3 LÖPANDE GRANSKNING AV UTBETALNINGAR VIA DATASYSTEMET SOFIA...

Läs mer