Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307"

Transkript

1 Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Konsumenternas rapportering Biverkningar av receptfria läkemedel Syfte Metod Resultat Inköpsställen för de rapporterade läkemedlen Utvecklingen över tid i antalet rapporter Typ av inrapporterade biverkningar Misstänkta receptfria läkemedel Slutsats Referenser...10 Mallversion (11)

3 1. Sammanfattning Under tidsperioden juni 2008 till och med december 2012 har allmänheten skickat in totalt 5 011biverkningsrapporter till Läkemedelsverket. Av dessa gäller 4 % (187) receptfria läkemedel som köpts utan recept. Tretton procent av dessa har bedömts som allvarliga. Huvuddelen av de rapporterade läkemedlen var köpta på apotek. Majoriteten av biverkningsrapporterna rörde kvinnor. I genomsnitt angavs 2,3 biverkningar per rapport och den vanligaste rapporterade biverkningen var besvär i magtarmkanalen (30 %). I 10 % av biverkningsrapporterna har konsumenten rapporterat sjukskrivning som följd av biverkningen. Eftersom antalet rapporter var få kan inga slutsatser dras om biverkningsmönster. 2. Bakgrund Som underlag för godkännande av ett läkemedel genomförs kliniska prövningar i en relativt liten skala under kontrollerade förhållanden. Efter godkännandet fortsätter data att samlas in om biverkningar. Dels behövs kunskap om förekomst och omfattning av redan identifierade biverkningar, dels behövs kunskap om eventuellt nya biverkningar. Ovanliga biverkningar kan först upptäckas efter att läkemedelet använts under en längre tid i större populationer. Biverkningsrapportering, från såväl vårdpersonal som konsumenter är därför av stor betydelse för fortsatt säkerhetsövervakning av såväl receptbelagda som receptfria godkända läkemedel Konsumenternas rapportering Traditionellt har endast hälso- och-sjukvårdpersonal rapporterat biverkningar. Konsumentrapportering infördes på 1960-talet först i Nya Zeeland, USA och Kanada. På talet började en del länder i Europa att samla in konsumenternas biverkningsrapporter. I Sverige inleddes konsumentrapportering Efter krav i nya EU lagstiftningar (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1235/2010 och direktiv 2012/84/EU), har numera samtliga europeiska länder skapat system där konsumenterna har möjligheten att rapportera in sina biverkningar. Enligt en EMA rapport från 2013, har antalet biverkningsrapporter mest ökat från konsumenter [1]. Allmänhetens biverkningsrapportering har diskuterats ur olika synvinklar och både positiva och negativa åsikter har framförts beträffande nyttan av denna rapportering. Det har bland annat framförts att det finns en risk för att patientens självrapportering inte ger en korrekt bild av sambandet mellan intag av läkemedel och en uppkommen upplevd biverkning [2, 3]. Konsumenternas rapportering av upplevda biverkningar utgör både ett komplement till professionens rapportering samt ett värdefullt bidrag till den samlade biverkningsrapporteringen. Konsumentrapportering kan bidra till signalspaning och identifiering av en del allvarliga tidigare okända biverkningar [4-6]. Det finns studier som bl.a. har visat att konsumenternas rapporter återspeglar en noggrannare beskrivning av de symtom som personen i fråga upplever än vad som återges av sjukvården samt att de rapporterar andra typer av biverkningar och även uppgifter om återhämtning [7, Mallversion (11)

4 8]. Andra positiva aspekter är att allmänheten kan rapportera en biverkning utan att belasta sjukvården, speciellt vad gäller lindrigare symtom eller när det gäller användning av receptfria läkemedel. Konsumentrapportering är ett verktyg för att få in biverkningar om receptfria läkemedel som oftast inte rapporteras in av professionen. Det är väl känt att sjukvårdens personal av olika skäl bl.a. tidsbrist inte rapporterar alla biverkningar som kommer till deras kännedom [9, 10]. Likväl som för professionens biverkningsrapportering, är det okänt hur stor del av alla biverkningar som inte rapporteras in av konsumenter. Det finns även studier där man studerat patienternas åsikter och erfarenheter om rapportering av biverkningar [11, 12]. Bland annat har gjorts en kvalitativ studie för att studera hur patienter identifierar sina biverkningar [13]. En annan studie har visat att motivationen för rapportering är relaterad till svårighetsgraden av den upplevda biverkningen och konsumenternas behov av att dela erfarenheten. Konsumenten rapporterar på grund av oro över den uppkomna biverkningen eller för att den inte fanns med i läkemedlens produktinformation [14]. Internationellt har det studerats och diskuterats fördelar och brister avseende patienternas möjlighet att rapportera biverkningar [15, 16]. Uppföljning och utvärdering av läkemedelsanvändning har traditionellt i första hand berört läkemedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Biverkningar av receptfria läkemedel Under de senaste åren har det blivit vanligare i många länder inklusive Sverige att flera tidigare receptbelagda läkemedel har blivit receptfria [17]. Beslutet om receptfriheten fattas i de flesta fall på nationell nivå i respektive land. Receptfria läkemedel är lättare tillgängliga än receptbelagda. I Sverige, ökade tillgången till receptfria läkemedel ytterligare 2009 då apoteksmarknaden omreglerades, vilket ledde till att vissa receptfria läkemedel fick säljas i vanliga butiker utanför apotek. Receptfria läkemedel utgör en viktig del av behandlingen av lindrigare åkommor och kan innebära positiva hälsoeffekter i samhället genom lindring av befolkningens åkommor utan att behöva anlita sjukvården [18]. I och med att konsumenten själv i de flesta fall ställer diagnos och tar beslut om behandlingen är det viktigt att dessa läkemedel används på rätt sätt och att eventuella biverkningar rapporteras in. Det är oklart i vilken utsträckning användning av receptfria läkemedel leder till biverkningar och hur stor andel av dessa biverkningar som beror på felaktig användning av dessa läkemedel. Av denna anledning är det av värde att göra en kartläggning av biverkningsrapporter med fokus på receptfria läkemedel. Mallversion (11)

5 3. Syfte Syftet är att kartlägga konsumenters rapporter om misstänkta biverkningar av receptfria läkemedel som har inkommit till Läkemedelsverket från juni 2008 till och med december 2012 för att kunna få svar på följande frågor: Hur ofta har allmänheten rapporterat? Vad är könfördelning och åldersfördelning på personerna som rapporterade? Hur stor andel av dessa biverkningsrapporter bedömdes som allvarliga? Vilka läkemedel och vilka biverkningar rapporterades? Hade dessa biverkningar någon inverkan på vardagen? Vilka negativa förlopp rapporterades? 4. Metod Kartläggning av biverkningsrapporter för receptfria läkemedel gjordes via insamling av biverkningar som rapporterades till Läkemedelsverket under juni 2008 december Vid rapportering av en misstänkt biverkning, ombeds konsumenter att med egna ord beskriva vilka biverkningar som hon/han har fått och vilka läkemedel som misstänkts (ett eller flera). För varje misstänkt läkemedel anges vilket eller vilka biverkningar man fått. Den information som efterfrågas på blanketten är: Konsumentens kön och ålder Biverkning Om biverkning försvunnit vid utsättning Om biverkningen haft inverkan på vardagen Eventuella händelseförlopp som blev följden av biverkningen med följande möjliga alternativ: sjukskrivning, sjukhusvistelse, förlängd sjukhusvistelse, intensiv vård, livshotande reaktioner, missbildning och dödsfall Vilket/a läkemedel som misstänks ha orsakat biverkningen; namn, styrka, dosering, indikation samt behandlingslängden Inköpsstället och om det rapporterade läkemedel var receptförskrivet eller köptes receptfritt Övriga läkemedel Konsumenternas biverkningsrapporter granskas, bedöms och kodas av Läkemedelsverket varefter data matas in i biverkningsdatabasen. Det görs även en allvarlighetsbedömning av inkomna rapporter. Utgångspunkten är de biverkningar som rapporteras och det händelseförlopp de leder till. För att en rapport eller biverkning ska klassas som allvarlig ska den orsakat sjukhusinläggning eller förlängd sådan, bestående men, missbildning, dödsfall eller en allvarlig medicinsk händelse. Mallversion (11)

6 Ur Läkemedelsverkets förteckning över alla godkända läkemedel i december 2012 sorterades aktuella receptfria substanser fram. Det fanns 224 aktiva substanser som ingick i receptfria läkemedel under Det kan finnas flera produkter som innehåller dessa substanser varav en del, i viss styrkor eller förpackningsstorlek, tillhandahålls endast på recept. I biverkningsdatabasen genomfördes en sökning på alla inkomna rapporter under tidsperioden 10 juni 2008 till och med 2012 där något av dessa receptfria läkemedel rapporterats som misstänkt läkemedel. Endast rapporter gällande receptfria läkemedel som köptes utan recept inkluderades. Alla data som använts i studien har levererats till projektledningen i avidentifierad form. Data presenterades antingen i form av den aktiva substansen för respektive receptfria läkemedel eller i form av läkemedelsgrupp baserad på ATC kod (Anatomic Therapeutic Chemical classification system som används av WHO). 5. Resultat Totalt har rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar inkommit från konsumenter till Läkemedelsverket under tidsperioden juni 2008 till och med december 2012 varav 146 av dessa rapporter rör receptfria läkemedel som köptes på recept. I ytterligare 39 rapporter anger personen som fått biverkning att hon inte vet om det misstänkta receptfria läkemedlet var förskrivet på recept eller om det köptes receptfritt. Resterande 187 biverkningsrapporter gäller receptfria läkemedel som köptes utan recept. I denna studie inkluderades endast de sistnämnda, det vill säga biverkningsrapporter rörande läkemedel som köptes utan recept, vilka utgör 4 % av alla inkomna biverkningsrapporter under studieperioden. I de 187 biverkningsrapporterna har 190 läkemedel rapporterats vars användning, enligt konsumenterna har gett upphov till 431 symtom/biverkningar. I genomsnitt har 2,3 symtom/biverkningar angetts per rapport (431/187). I de flesta rapporter, har konsumenten angivit endast ett läkemedel som misstänkt läkemedel Inköpsställen för de rapporterade läkemedlen Majoriteten, 96 %, av de receptfria läkemedel som misstänktes ha gett upphov till biverkningar, uppgavs ha köpts på apotek. Ett läkemedel köptes via internet, 3 köptes i annan butik och 4 läkemedel köptes på hälsobutiker Utvecklingen över tid i antalet rapporter Som framgår av Figur 1 har antalet biverkningsrapporter från allmänheten som gäller receptfria läkemedel ökat från 32 till 69 rapporter per år under denna tidsperiod. Den andel rapporter som bedömdes som allvarliga har också ökat. Den totala försäljningen för receptfria läkemedel har ökat marginellt under tidsperioden Summan av försäljningsvärdet för receptfria läkemedel totalt räknad i AUP inklusive moms har ökat med 7 % från 2010 till Mallversion (11)

7 och med Ökningen av antalet försålda receptfria förpackningar totalt under motsvarande period är 6 % medan försäljningen totalt beräknad i DDD har ökat med 2 %[19]. Antal rapporter Antal rapporter Rapporter som bedömdes som allvarliga Figur 1. Totalt antal inkomna biverkningsrapporter till Läkemedelsverket från konsumenter/allmänheten. 76 % av biverkningsrapporter avseende receptfria läkemedel gäller kvinnors användning av receptfria läkemedel. De flesta biverkningsrapporter som bedömdes som allvarliga rör kvinnor. De flesta inkomna biverkningsrapporter rör åldersgruppen år (se Tabell 1). Antalet biverkningsrapporter var lägst i åldersgruppen år och för barn. Tabell 1. Åldersfördelningen för inkomna biverkningsrapporter avseende receptfria läkemedel, Åldersgrupp Inkomna rapporter Allvarliga och äldre Totalt Mallversion (11)

8 5.3. Typ av inrapporterade biverkningar Flest rapporterade symtom/biverkning gäller mag-tarmkanalen, cirka 30 %. Allmänna symtom och fynd, hudbiverkningar utgör var för sig cirka 14 % av alla rapporterade biverkningar (Tabell 2). Allergiska reaktioner ingår i kategorin allmänna symtom och fynd. Neurologiska biverkningar som t.ex. huvudvärk är också bland symtom som rapporterades i stort antal. Däremot är det endast en rapport som rör biverkningar med påverkan på blod. Tabell 2. Rapporterade biverkningar som angavs vid användning av receptfria läkemedel. Biverkning gällande Antal rapporterade Mag-tarmkanalen 127 Huden 60 Allmänna symtom och fynd 60 Neurologiska funktioner 51 Luftvägarna 35 Psykiska funktioner 25 Muskler och skelett 15 Ögonen 10 Kvinnliga reproduktionsorgan 8 Hjärtat 7 Undersökningar 6 Immunsystemet 6 Cirkulationsorganen 6 Infektioner 4 Urinvägarna 4 Metabolism 3 Öronbiverkningar 2 Blodorganen 1 Skador, förgiftningar och komplikationer 1 Totalt 431 Totalt anger konsumenterna i cirka hälften (90/187) av rapporterna att biverkningarna försvårat eller omöjliggjort vardagliga sysslor. Mallversion (11)

9 5.4. Misstänkta receptfria läkemedel Som framgår av Tabell 3, anges i de 187 rapporterna totalt 190 misstänkta läkemedel. Tabell 3. Rapporterade läkemedelsgrupper Rapporterade läkemedelsgrupper, ATC grupp Antal rapporterade läkemedel R- Andningsorgan 90 M- Rörelseaparaten 27 A-Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 17 N- Nervsystemet 16 G- Urin-och könsorganen samt könhormoner 15 D- Hudpreparat 14 P- Antiparasitära, insektdödande och repellerande medel 5 C-Hjärta och kretslopp 2 B- Blod och blodbildande organ 2 S- Ögon och öron 2 Totalt 190 Läkemedel som tillhör ATC koderna R, M, A, N, G och D står för 94 % av rapporterade läkemedelsgrupper. Flera receptfria läkemedel ingår i ATC gruppen R (andningsorganen) bland annat receptfria läkemedel mot hosta, allergiska besvär och nässprayer mot förkylning och allergiska reaktioner. I den här gruppen är det noskapin och nässprayen xylometazolin som rapporterades mest (Tabell 4). Icke steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, är de receptfria läkemedel som ingår i ATC gruppen M (rörelseaparaten). Som framgår av Tabell 4 är ibuprofen det läkemedel som rapporterades mest i denna grupp, 13 gånger varav 5 rapporter bedömdes som allvarliga. Därefter är det diklofenak som rapporterades i störst antal. Receptfria läkemedel som tillhör ATC gruppen A (matsmältningsorgan och ämnesomsättning) består av många läkemedel med olika användningsområde bland annat läkemedel mot sura uppstötningar och även förstoppning. Resultatet visar att enskilda läkemedel inom denna ATC grupp har rapporterats enstaka gånger, inte fler än 4 rapporter var. Inom ATC gruppen N (nervsystemet) har paracetamol rapporterats 6 gånger varav 2 bedömdes som allvarliga. Mallversion (11)

10 De rapporterade receptfria läkemedel som ingår i ATC gruppen G (urin-och könsorganen) består av framför allt läkemedel mot klimakteriet och torra slemhinnor samt premenstruellt syndrom (PMS besvär). Receptfria läkemedel inom ATC gruppen D (hudpreparat) består av fler rapporterade läkemedel som var och en rapporterades enstaka gånger. Tabell 4. Rapporterade receptfria läkemedel. läkemedelssubstanser Antal Allvarliga noskapin 46 5 Ibuprofen 13 5 xylometazolin 11 2 estriol 8 0 diklofenak 6 1 paracetamol 6 2 övriga medel för gynekologiskt bruk 6 2 dimenhydrinat 6 0 cetirizin 6 0 benzydamin 5 0 övriga rapporterades < 5 gånger 77 7 Totalt Under denna period har varken dödsfall eller missbildning i samband med användning av receptfria läkemedel rapporterats av allmänheten. I 10 % av biverkningsrapporter har konsumenten rapporterat sjukskrivning som följd av biverkning orsakade av läkemedel inköpta utan recept. I cirka tre fjärdedelar av rapporter angavs inget händelseförlopp. 6. Slutsats Eftersom antalet rapporter var få så är det svårt att dra slutsatser om biverkningsmönster. 7. Referenser 1. Annual report om EudraVigilance for the European Parliament, the Council and the Commission Mitchell, A.S., et al., Patients as a direct source of information on adverse drug reactions. BMJ, (6653): p van Grootheest, K., L. de Graaf, and L.T. de Jong-van den Berg, Consumer adverse drug reaction reporting: a new step in pharmacovigilance? Drug Saf, (4): p van Hunsel, F., et al., Experiences with adverse drug reaction reporting by patients: an 11- country survey. Drug Saf. 35(1): p van Hunsel, F., et al., The proportion of patient reports of suspected ADRs to signal detection in the Netherlands: case-control study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 20(3): p Mallversion (11)

11 6. Hazell, L., et al., How do patients contribute to signal detection? : A retrospective analysis of spontaneous reporting of adverse drug reactions in the UK's Yellow Card Scheme. Drug Saf. 36(3): p de Langen, J., et al., Adverse drug reaction reporting by patients in the Netherlands: three years of experience. Drug Saf, (6): p McLernon, D.J., et al., Adverse drug reaction reporting in the UK: a retrospective observational comparison of yellow card reports submitted by patients and healthcare professionals. Drug Saf. 33(9): p Fernandopulle, R.B.M. and K. Weerasuriya, What Can Consumer Adverse Drug Reaction Reporting Add to Existing Health Professional-Based Systems? Focus on the Developing World. Drug Safety, (4): p Hazell, L. and S.A. Shakir, Under-reporting of adverse drug reactions : a systematic review. Drug Saf, (5): p McLernon, D.J., et al., Patient views and experiences of making adverse drug reaction reports to the Yellow Card Scheme in the UK. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 20(5): p Lorimer, S., A. Cox, and N.J. Langford, A patient's perspective: the impact of adverse drug reactions on patients and their views on reporting. J Clin Pharm Ther. 37(2): p Krska, J., et al., How patient reporters identify adverse drug reactions: a qualitative study of reporting via the UK Yellow Card Scheme. Drug Saf. 34(5): p van Hunsel, F., et al., Motives for reporting adverse drug reactions by patient-reporters in the Netherlands. Eur J Clin Pharmacol. 66(11): p Blenkinsopp, A., et al., Patient reporting of suspected adverse drug reactions: a review of published literature and international experience. Br J Clin Pharmacol, (2): p Inch, J., M.C. Watson, and S. Anakwe-Umeh, Patient versus healthcare professional spontaneous adverse drug reaction reporting: a systematic review. Drug Saf. 35(10): p Bond, C. and P. Hannaford, Issues related to monitoring the safety of over-the-counter (OTC) medicines. Drug Saf, (15): p Svensson Marianne, A.A., Värdet av receptfria läkemedel-ett hälsoekonomiskt perspektiv, in IHE e-rapport 2008: Renberg, T., Nationell läkemedelsstatistik. 2013, ehälsomyndigheten. Mallversion (11)

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-06-03 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Dnr.4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner.

Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner. Skydd för patienthälsa Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner. 1. Dataelement... 2 2. Närmare uppgifter om dataelement... 4 3. Layout... 5 4.

Läs mer

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare Martin Bäckström och Marit Danell Boman Regionala biverkningsfunktionen Läkemedelscentrum Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans)

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)... 1 1. Information om filen... 2 1.1. Hur söker man i registret?...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Godkända läkemedel Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-03

BESLUT. Datum 2012-05-03 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-03 Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Rapport från Läkemedelsverket 10 juni 2013 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Läkemedel. Slutsatser

Läkemedel. Slutsatser Läkemedel 8. Läkemedel Slutsatser Varje år hämtas det ut läkemedel till ungefär hälften av alla barn under 18 år. Vanligast är läkemedel mot infektionssjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. Antalet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi?

Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi? Hälsa och välbefinnande en fråga om livsfilosofi? Några reflektioner kring depression och smärta i det moderna samhället Chris Bingefors Effekt och effektivitet av läkemedelsbehandling Feedback av kunskap

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Veterinärläkemedelsnämnd

Veterinärläkemedelsnämnd Veterinärläkemedelsnämnd 19 oktober 2012 Minnesanteckningar Närvarande: Stefan Alenius, Bitte Aspenström-Fagerlund, Björn Ekesten, Lena Eliasson-Selling, Marianne Elvander, Claes Fellström, Kinfe Girma,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare?

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? EXAMENSARBETE 2005:39 HV Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? Theresé Lundberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation 38 Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines

Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines 2012-03-19 Introduktion till MEDDEV 2.1/6 Guidelines Sedan några år tillbaka definieras fristående programvara som används för medicinska ändamål som medicintekniska produkter. Nu har EU-kommissionen antagit

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel 1 (5) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter om receptfria läkemedel.

Läs mer

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi

Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi Rapport Poly Implant Prothèse (PIP) Sammanställning av rapporter från kliniker för estetisk plastikkirurgi 4 juni 2013 Enheten för Medicinteknik Läkemedelsverket/Medical Products Agency. P.O. Box 26, SE-751

Läs mer