Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307"

Transkript

1 Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Konsumenternas rapportering Biverkningar av receptfria läkemedel Syfte Metod Resultat Inköpsställen för de rapporterade läkemedlen Utvecklingen över tid i antalet rapporter Typ av inrapporterade biverkningar Misstänkta receptfria läkemedel Slutsats Referenser...10 Mallversion (11)

3 1. Sammanfattning Under tidsperioden juni 2008 till och med december 2012 har allmänheten skickat in totalt 5 011biverkningsrapporter till Läkemedelsverket. Av dessa gäller 4 % (187) receptfria läkemedel som köpts utan recept. Tretton procent av dessa har bedömts som allvarliga. Huvuddelen av de rapporterade läkemedlen var köpta på apotek. Majoriteten av biverkningsrapporterna rörde kvinnor. I genomsnitt angavs 2,3 biverkningar per rapport och den vanligaste rapporterade biverkningen var besvär i magtarmkanalen (30 %). I 10 % av biverkningsrapporterna har konsumenten rapporterat sjukskrivning som följd av biverkningen. Eftersom antalet rapporter var få kan inga slutsatser dras om biverkningsmönster. 2. Bakgrund Som underlag för godkännande av ett läkemedel genomförs kliniska prövningar i en relativt liten skala under kontrollerade förhållanden. Efter godkännandet fortsätter data att samlas in om biverkningar. Dels behövs kunskap om förekomst och omfattning av redan identifierade biverkningar, dels behövs kunskap om eventuellt nya biverkningar. Ovanliga biverkningar kan först upptäckas efter att läkemedelet använts under en längre tid i större populationer. Biverkningsrapportering, från såväl vårdpersonal som konsumenter är därför av stor betydelse för fortsatt säkerhetsövervakning av såväl receptbelagda som receptfria godkända läkemedel Konsumenternas rapportering Traditionellt har endast hälso- och-sjukvårdpersonal rapporterat biverkningar. Konsumentrapportering infördes på 1960-talet först i Nya Zeeland, USA och Kanada. På talet började en del länder i Europa att samla in konsumenternas biverkningsrapporter. I Sverige inleddes konsumentrapportering Efter krav i nya EU lagstiftningar (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1235/2010 och direktiv 2012/84/EU), har numera samtliga europeiska länder skapat system där konsumenterna har möjligheten att rapportera in sina biverkningar. Enligt en EMA rapport från 2013, har antalet biverkningsrapporter mest ökat från konsumenter [1]. Allmänhetens biverkningsrapportering har diskuterats ur olika synvinklar och både positiva och negativa åsikter har framförts beträffande nyttan av denna rapportering. Det har bland annat framförts att det finns en risk för att patientens självrapportering inte ger en korrekt bild av sambandet mellan intag av läkemedel och en uppkommen upplevd biverkning [2, 3]. Konsumenternas rapportering av upplevda biverkningar utgör både ett komplement till professionens rapportering samt ett värdefullt bidrag till den samlade biverkningsrapporteringen. Konsumentrapportering kan bidra till signalspaning och identifiering av en del allvarliga tidigare okända biverkningar [4-6]. Det finns studier som bl.a. har visat att konsumenternas rapporter återspeglar en noggrannare beskrivning av de symtom som personen i fråga upplever än vad som återges av sjukvården samt att de rapporterar andra typer av biverkningar och även uppgifter om återhämtning [7, Mallversion (11)

4 8]. Andra positiva aspekter är att allmänheten kan rapportera en biverkning utan att belasta sjukvården, speciellt vad gäller lindrigare symtom eller när det gäller användning av receptfria läkemedel. Konsumentrapportering är ett verktyg för att få in biverkningar om receptfria läkemedel som oftast inte rapporteras in av professionen. Det är väl känt att sjukvårdens personal av olika skäl bl.a. tidsbrist inte rapporterar alla biverkningar som kommer till deras kännedom [9, 10]. Likväl som för professionens biverkningsrapportering, är det okänt hur stor del av alla biverkningar som inte rapporteras in av konsumenter. Det finns även studier där man studerat patienternas åsikter och erfarenheter om rapportering av biverkningar [11, 12]. Bland annat har gjorts en kvalitativ studie för att studera hur patienter identifierar sina biverkningar [13]. En annan studie har visat att motivationen för rapportering är relaterad till svårighetsgraden av den upplevda biverkningen och konsumenternas behov av att dela erfarenheten. Konsumenten rapporterar på grund av oro över den uppkomna biverkningen eller för att den inte fanns med i läkemedlens produktinformation [14]. Internationellt har det studerats och diskuterats fördelar och brister avseende patienternas möjlighet att rapportera biverkningar [15, 16]. Uppföljning och utvärdering av läkemedelsanvändning har traditionellt i första hand berört läkemedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Biverkningar av receptfria läkemedel Under de senaste åren har det blivit vanligare i många länder inklusive Sverige att flera tidigare receptbelagda läkemedel har blivit receptfria [17]. Beslutet om receptfriheten fattas i de flesta fall på nationell nivå i respektive land. Receptfria läkemedel är lättare tillgängliga än receptbelagda. I Sverige, ökade tillgången till receptfria läkemedel ytterligare 2009 då apoteksmarknaden omreglerades, vilket ledde till att vissa receptfria läkemedel fick säljas i vanliga butiker utanför apotek. Receptfria läkemedel utgör en viktig del av behandlingen av lindrigare åkommor och kan innebära positiva hälsoeffekter i samhället genom lindring av befolkningens åkommor utan att behöva anlita sjukvården [18]. I och med att konsumenten själv i de flesta fall ställer diagnos och tar beslut om behandlingen är det viktigt att dessa läkemedel används på rätt sätt och att eventuella biverkningar rapporteras in. Det är oklart i vilken utsträckning användning av receptfria läkemedel leder till biverkningar och hur stor andel av dessa biverkningar som beror på felaktig användning av dessa läkemedel. Av denna anledning är det av värde att göra en kartläggning av biverkningsrapporter med fokus på receptfria läkemedel. Mallversion (11)

5 3. Syfte Syftet är att kartlägga konsumenters rapporter om misstänkta biverkningar av receptfria läkemedel som har inkommit till Läkemedelsverket från juni 2008 till och med december 2012 för att kunna få svar på följande frågor: Hur ofta har allmänheten rapporterat? Vad är könfördelning och åldersfördelning på personerna som rapporterade? Hur stor andel av dessa biverkningsrapporter bedömdes som allvarliga? Vilka läkemedel och vilka biverkningar rapporterades? Hade dessa biverkningar någon inverkan på vardagen? Vilka negativa förlopp rapporterades? 4. Metod Kartläggning av biverkningsrapporter för receptfria läkemedel gjordes via insamling av biverkningar som rapporterades till Läkemedelsverket under juni 2008 december Vid rapportering av en misstänkt biverkning, ombeds konsumenter att med egna ord beskriva vilka biverkningar som hon/han har fått och vilka läkemedel som misstänkts (ett eller flera). För varje misstänkt läkemedel anges vilket eller vilka biverkningar man fått. Den information som efterfrågas på blanketten är: Konsumentens kön och ålder Biverkning Om biverkning försvunnit vid utsättning Om biverkningen haft inverkan på vardagen Eventuella händelseförlopp som blev följden av biverkningen med följande möjliga alternativ: sjukskrivning, sjukhusvistelse, förlängd sjukhusvistelse, intensiv vård, livshotande reaktioner, missbildning och dödsfall Vilket/a läkemedel som misstänks ha orsakat biverkningen; namn, styrka, dosering, indikation samt behandlingslängden Inköpsstället och om det rapporterade läkemedel var receptförskrivet eller köptes receptfritt Övriga läkemedel Konsumenternas biverkningsrapporter granskas, bedöms och kodas av Läkemedelsverket varefter data matas in i biverkningsdatabasen. Det görs även en allvarlighetsbedömning av inkomna rapporter. Utgångspunkten är de biverkningar som rapporteras och det händelseförlopp de leder till. För att en rapport eller biverkning ska klassas som allvarlig ska den orsakat sjukhusinläggning eller förlängd sådan, bestående men, missbildning, dödsfall eller en allvarlig medicinsk händelse. Mallversion (11)

6 Ur Läkemedelsverkets förteckning över alla godkända läkemedel i december 2012 sorterades aktuella receptfria substanser fram. Det fanns 224 aktiva substanser som ingick i receptfria läkemedel under Det kan finnas flera produkter som innehåller dessa substanser varav en del, i viss styrkor eller förpackningsstorlek, tillhandahålls endast på recept. I biverkningsdatabasen genomfördes en sökning på alla inkomna rapporter under tidsperioden 10 juni 2008 till och med 2012 där något av dessa receptfria läkemedel rapporterats som misstänkt läkemedel. Endast rapporter gällande receptfria läkemedel som köptes utan recept inkluderades. Alla data som använts i studien har levererats till projektledningen i avidentifierad form. Data presenterades antingen i form av den aktiva substansen för respektive receptfria läkemedel eller i form av läkemedelsgrupp baserad på ATC kod (Anatomic Therapeutic Chemical classification system som används av WHO). 5. Resultat Totalt har rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar inkommit från konsumenter till Läkemedelsverket under tidsperioden juni 2008 till och med december 2012 varav 146 av dessa rapporter rör receptfria läkemedel som köptes på recept. I ytterligare 39 rapporter anger personen som fått biverkning att hon inte vet om det misstänkta receptfria läkemedlet var förskrivet på recept eller om det köptes receptfritt. Resterande 187 biverkningsrapporter gäller receptfria läkemedel som köptes utan recept. I denna studie inkluderades endast de sistnämnda, det vill säga biverkningsrapporter rörande läkemedel som köptes utan recept, vilka utgör 4 % av alla inkomna biverkningsrapporter under studieperioden. I de 187 biverkningsrapporterna har 190 läkemedel rapporterats vars användning, enligt konsumenterna har gett upphov till 431 symtom/biverkningar. I genomsnitt har 2,3 symtom/biverkningar angetts per rapport (431/187). I de flesta rapporter, har konsumenten angivit endast ett läkemedel som misstänkt läkemedel Inköpsställen för de rapporterade läkemedlen Majoriteten, 96 %, av de receptfria läkemedel som misstänktes ha gett upphov till biverkningar, uppgavs ha köpts på apotek. Ett läkemedel köptes via internet, 3 köptes i annan butik och 4 läkemedel köptes på hälsobutiker Utvecklingen över tid i antalet rapporter Som framgår av Figur 1 har antalet biverkningsrapporter från allmänheten som gäller receptfria läkemedel ökat från 32 till 69 rapporter per år under denna tidsperiod. Den andel rapporter som bedömdes som allvarliga har också ökat. Den totala försäljningen för receptfria läkemedel har ökat marginellt under tidsperioden Summan av försäljningsvärdet för receptfria läkemedel totalt räknad i AUP inklusive moms har ökat med 7 % från 2010 till Mallversion (11)

7 och med Ökningen av antalet försålda receptfria förpackningar totalt under motsvarande period är 6 % medan försäljningen totalt beräknad i DDD har ökat med 2 %[19]. Antal rapporter Antal rapporter Rapporter som bedömdes som allvarliga Figur 1. Totalt antal inkomna biverkningsrapporter till Läkemedelsverket från konsumenter/allmänheten. 76 % av biverkningsrapporter avseende receptfria läkemedel gäller kvinnors användning av receptfria läkemedel. De flesta biverkningsrapporter som bedömdes som allvarliga rör kvinnor. De flesta inkomna biverkningsrapporter rör åldersgruppen år (se Tabell 1). Antalet biverkningsrapporter var lägst i åldersgruppen år och för barn. Tabell 1. Åldersfördelningen för inkomna biverkningsrapporter avseende receptfria läkemedel, Åldersgrupp Inkomna rapporter Allvarliga och äldre Totalt Mallversion (11)

8 5.3. Typ av inrapporterade biverkningar Flest rapporterade symtom/biverkning gäller mag-tarmkanalen, cirka 30 %. Allmänna symtom och fynd, hudbiverkningar utgör var för sig cirka 14 % av alla rapporterade biverkningar (Tabell 2). Allergiska reaktioner ingår i kategorin allmänna symtom och fynd. Neurologiska biverkningar som t.ex. huvudvärk är också bland symtom som rapporterades i stort antal. Däremot är det endast en rapport som rör biverkningar med påverkan på blod. Tabell 2. Rapporterade biverkningar som angavs vid användning av receptfria läkemedel. Biverkning gällande Antal rapporterade Mag-tarmkanalen 127 Huden 60 Allmänna symtom och fynd 60 Neurologiska funktioner 51 Luftvägarna 35 Psykiska funktioner 25 Muskler och skelett 15 Ögonen 10 Kvinnliga reproduktionsorgan 8 Hjärtat 7 Undersökningar 6 Immunsystemet 6 Cirkulationsorganen 6 Infektioner 4 Urinvägarna 4 Metabolism 3 Öronbiverkningar 2 Blodorganen 1 Skador, förgiftningar och komplikationer 1 Totalt 431 Totalt anger konsumenterna i cirka hälften (90/187) av rapporterna att biverkningarna försvårat eller omöjliggjort vardagliga sysslor. Mallversion (11)

9 5.4. Misstänkta receptfria läkemedel Som framgår av Tabell 3, anges i de 187 rapporterna totalt 190 misstänkta läkemedel. Tabell 3. Rapporterade läkemedelsgrupper Rapporterade läkemedelsgrupper, ATC grupp Antal rapporterade läkemedel R- Andningsorgan 90 M- Rörelseaparaten 27 A-Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 17 N- Nervsystemet 16 G- Urin-och könsorganen samt könhormoner 15 D- Hudpreparat 14 P- Antiparasitära, insektdödande och repellerande medel 5 C-Hjärta och kretslopp 2 B- Blod och blodbildande organ 2 S- Ögon och öron 2 Totalt 190 Läkemedel som tillhör ATC koderna R, M, A, N, G och D står för 94 % av rapporterade läkemedelsgrupper. Flera receptfria läkemedel ingår i ATC gruppen R (andningsorganen) bland annat receptfria läkemedel mot hosta, allergiska besvär och nässprayer mot förkylning och allergiska reaktioner. I den här gruppen är det noskapin och nässprayen xylometazolin som rapporterades mest (Tabell 4). Icke steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, är de receptfria läkemedel som ingår i ATC gruppen M (rörelseaparaten). Som framgår av Tabell 4 är ibuprofen det läkemedel som rapporterades mest i denna grupp, 13 gånger varav 5 rapporter bedömdes som allvarliga. Därefter är det diklofenak som rapporterades i störst antal. Receptfria läkemedel som tillhör ATC gruppen A (matsmältningsorgan och ämnesomsättning) består av många läkemedel med olika användningsområde bland annat läkemedel mot sura uppstötningar och även förstoppning. Resultatet visar att enskilda läkemedel inom denna ATC grupp har rapporterats enstaka gånger, inte fler än 4 rapporter var. Inom ATC gruppen N (nervsystemet) har paracetamol rapporterats 6 gånger varav 2 bedömdes som allvarliga. Mallversion (11)

10 De rapporterade receptfria läkemedel som ingår i ATC gruppen G (urin-och könsorganen) består av framför allt läkemedel mot klimakteriet och torra slemhinnor samt premenstruellt syndrom (PMS besvär). Receptfria läkemedel inom ATC gruppen D (hudpreparat) består av fler rapporterade läkemedel som var och en rapporterades enstaka gånger. Tabell 4. Rapporterade receptfria läkemedel. läkemedelssubstanser Antal Allvarliga noskapin 46 5 Ibuprofen 13 5 xylometazolin 11 2 estriol 8 0 diklofenak 6 1 paracetamol 6 2 övriga medel för gynekologiskt bruk 6 2 dimenhydrinat 6 0 cetirizin 6 0 benzydamin 5 0 övriga rapporterades < 5 gånger 77 7 Totalt Under denna period har varken dödsfall eller missbildning i samband med användning av receptfria läkemedel rapporterats av allmänheten. I 10 % av biverkningsrapporter har konsumenten rapporterat sjukskrivning som följd av biverkning orsakade av läkemedel inköpta utan recept. I cirka tre fjärdedelar av rapporter angavs inget händelseförlopp. 6. Slutsats Eftersom antalet rapporter var få så är det svårt att dra slutsatser om biverkningsmönster. 7. Referenser 1. Annual report om EudraVigilance for the European Parliament, the Council and the Commission Mitchell, A.S., et al., Patients as a direct source of information on adverse drug reactions. BMJ, (6653): p van Grootheest, K., L. de Graaf, and L.T. de Jong-van den Berg, Consumer adverse drug reaction reporting: a new step in pharmacovigilance? Drug Saf, (4): p van Hunsel, F., et al., Experiences with adverse drug reaction reporting by patients: an 11- country survey. Drug Saf. 35(1): p van Hunsel, F., et al., The proportion of patient reports of suspected ADRs to signal detection in the Netherlands: case-control study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 20(3): p Mallversion (11)

11 6. Hazell, L., et al., How do patients contribute to signal detection? : A retrospective analysis of spontaneous reporting of adverse drug reactions in the UK's Yellow Card Scheme. Drug Saf. 36(3): p de Langen, J., et al., Adverse drug reaction reporting by patients in the Netherlands: three years of experience. Drug Saf, (6): p McLernon, D.J., et al., Adverse drug reaction reporting in the UK: a retrospective observational comparison of yellow card reports submitted by patients and healthcare professionals. Drug Saf. 33(9): p Fernandopulle, R.B.M. and K. Weerasuriya, What Can Consumer Adverse Drug Reaction Reporting Add to Existing Health Professional-Based Systems? Focus on the Developing World. Drug Safety, (4): p Hazell, L. and S.A. Shakir, Under-reporting of adverse drug reactions : a systematic review. Drug Saf, (5): p McLernon, D.J., et al., Patient views and experiences of making adverse drug reaction reports to the Yellow Card Scheme in the UK. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 20(5): p Lorimer, S., A. Cox, and N.J. Langford, A patient's perspective: the impact of adverse drug reactions on patients and their views on reporting. J Clin Pharm Ther. 37(2): p Krska, J., et al., How patient reporters identify adverse drug reactions: a qualitative study of reporting via the UK Yellow Card Scheme. Drug Saf. 34(5): p van Hunsel, F., et al., Motives for reporting adverse drug reactions by patient-reporters in the Netherlands. Eur J Clin Pharmacol. 66(11): p Blenkinsopp, A., et al., Patient reporting of suspected adverse drug reactions: a review of published literature and international experience. Br J Clin Pharmacol, (2): p Inch, J., M.C. Watson, and S. Anakwe-Umeh, Patient versus healthcare professional spontaneous adverse drug reaction reporting: a systematic review. Drug Saf. 35(10): p Bond, C. and P. Hannaford, Issues related to monitoring the safety of over-the-counter (OTC) medicines. Drug Saf, (15): p Svensson Marianne, A.A., Värdet av receptfria läkemedel-ett hälsoekonomiskt perspektiv, in IHE e-rapport 2008: Renberg, T., Nationell läkemedelsstatistik. 2013, ehälsomyndigheten. Mallversion (11)

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra

Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Dnr.4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner.

Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner. Skydd för patienthälsa Denna manual innehåller information om webbrapportens dataelement, layout, tolkning och funktioner. 1. Dataelement... 2 2. Närmare uppgifter om dataelement... 4 3. Layout... 5 4.

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare

Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans) behöver stärkas ytterligare Martin Bäckström och Marit Danell Boman Regionala biverkningsfunktionen Läkemedelscentrum Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Ca 197 000 dör årligen inom EU En god säkerhetsövervakning (pharmacovigilans)

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-03

BESLUT. Datum 2012-05-03 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-03 Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Rapport från Läkemedelsverket 10 juni 2013 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Veterinärläkemedelsnämnd

Veterinärläkemedelsnämnd Veterinärläkemedelsnämnd 19 oktober 2012 Minnesanteckningar Närvarande: Stefan Alenius, Bitte Aspenström-Fagerlund, Björn Ekesten, Lena Eliasson-Selling, Marianne Elvander, Claes Fellström, Kinfe Girma,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Constella Kapsel, 290 mikrogram Burk, 28 530276 635,50 695,00. 290 mikrogram Burk, 90. 2013-12-12 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Almirall ApS Strandvejen 102 B DK-2900 Hellerup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare?

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? EXAMENSARBETE 2005:39 HV Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? Theresé Lundberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning 08-07-2014, version 2.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-05-29

BESLUT. Datum 2015-05-29 BESLUT 1 (6) Datum 2015-05-29 Vår beteckning SÖKANDE Bayer AB Box 606 169 26 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer