Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra"

Transkript

1 Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Callcentra Datainsamling Observations period Observationsprotokoll Typ av läkemedelsfrågor Åldersfördelning Typ av läkemedel Resultat Typ av frågor Typ av läkemedel och dess användningsområde Referenser...11 Mallversion (11)

3 1. Sammanfattning En förutsättning för att receptfria läkemedel ska vara till nytta är att konsumenter har kunskap eller tillgång till råd om när och hur dessa läkemedel ska användas. Det är därför viktigt att ta reda på vad allmänheten har för upplevt kunskapsbehov om dessa läkemedel. Alla samtal om receptfria läkemedel som ställdes till tre callcentra under en vecka vid sex upprepade tillfällen under har analyserats i syfte att kartlägga vad allmänheten ställer för frågor om receptfria läkemedel. De callcentra som ingick i studien var Läkemedelsverkets Läkemedelsupplysning (LMU), Vårdguiden 1177 som drivs av landstingen och Läkemedelstjänster som var teletjänstcentral för Medstop AB. Totalt dokumenterades samtal med ställda frågor om receptfria läkemedel. Av dessa står Vårdguiden 1177 för telefonsamtal och 253 samtal dokumenterades av LMU respektive Medstop AB. En majoritet av frågorna (65 ) rörde kvinnors användning av receptfria läkemedel, vilket var förväntat eftersom kvinnor är mer aktiva i att söka information om sina läkemedel[1-3]. Någon könsskillnad kunde inte påvisas vad gäller frågor om barns läkemedelsanvändning. Till skillnad från vuxna, ställdes lika många frågor om pojkar och flickors användning av receptfria läkemedel. Det var olika typer av frågor som ställdes till de olika callcentra. De flesta frågorna till LMU berörde eventuella risker för läkemedelsinteraktion medan de flesta frågorna till Vårdguiden 1177 rörde biverkningar och dosering. Fördelningen av frågorna var i enlighet med respektive centras uppdrag. Ungefär hälften av alla frågorna handlade om receptfria läkemedel mot värk och feber. En vanlig fråga var huruvida olika produkter innehåller samma substans. Frågorna till callcentra samlades in under sex olika studieveckor vilket innebär att resultaten inte säger något om de frågor som kom in under övriga veckor. En annan begränsning i studien var att ålder för personen som frågorna gällde uppskattades. Informationsbehovet är en möjlig indikator på vad allmänheten har för eventuella kunskapsluckor. Redovisning av ställda frågor om receptfria läkemedel utgör en källa till kunskap om eventuella informationsbehov. 2. Bakgrund Ett viktigt mål för apoteksomregleringen 2009 var att öka tillgängligheten av receptfria läkemedel för egenvård genom att tillåta försäljning av ett stort urval av receptfria läkemedel i butik utanför apotek. Dessutom utökades antalet apotek med cirka 35 och apotekens öppettider förlängdes vilket bidrog till en ökad tillgänglighet av receptfria läkemedel. Egenvårdsförsäljningen utgör cirka 10 av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige [4]. Kunskap om hur och när ett läkemedel bör användas är avgörande för en rationell användning av läkemedlet [5]. Till skillnad från receptbelagda läkemedel är det individen själv som tar allt ansvar för diagnos och val av läkemedel. Det är viktigt att personen väljer ett läkemedel med relevant användningsområde och använder läkemedlet med rätt dos och under rätt behandlingstid. Det är också viktigt att det vid inköp och användning av receptfria läkemedel tas hänsyn till individens andra sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Studier visar att det förekommer interaktioner med potentiella risker mellan inköpta receptfria läkemedel och Mallversion (11)

4 individens andra läkemedel [6]. För att säkerställa rätt användning av receptfria läkemedel är tillgång till information och råd väsentlig. Hälso- och sjukvårdspersonalen inklusive apotekspersonal är viktiga resurser för att ge rekommendationer och råd om läkemedelsanvändning. Kvaliteten i den information och rådgivning som ges vid inköp av receptfria läkemedel är avgörande för konsumentsäkerheten. En vanligare källa till informationen om receptfria läkemedel är farmaceuter på apotek, vilket värdesätts av allmänheten [7]. Vid inköp av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln finns däremot ingen tillgång till farmaceutisk kompetens. En studie om personalens bemötande vid inköp av receptfria läkemedel har visat att det inte alltid ges tillräckligt med råd på apotek samt att istället för hänvisning till apotek eller sjukvården ges felaktiga råd i dagligvaruhandeln [8]. För receptfria läkemedel finns även information om dosering, användningsområde och behandlingstid tillgängligt i bipacksedeln. Forskning visar dock att många inte läser bipacksedeln [9]. Dessutom är bipacksedlar inte alltid så användaranpassade och en del skulle behöva hjälp att tolka och individanpassa informationen [10]. Rådgivning via olika former av callcentra är en annan källa till individanpassade råd och information om bland annat hur och när ett läkemedel bör användas. Denna typ av informationskanaler har använts i bland annat Kanada och Finland [3, 11]. Det är dock svårt att få en helhetsbild av utspridning av den här typen av tjänster utifrån ett internationellt perspektiv. I Sverige är inte heller kartlagt i hur stor utsträckning dessa tjänster används för rådgivning av receptfria läkemedel. I Sverige finns flera olika typer av callcentra för rådgivning inom läkemedelsområdet. Tre callcentra används i den här studien. Vårdguiden 1177 drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner. Vårdguiden 1177 erbjuder samtal dygnet runt på telefon med sjuksköterskor, gällande sjukvårdsrådgivning och bedömning av vårdbehov. Verksamheten är uppdelad i 24 landsting. Läkemedelsupplysningen (LMU) har funnits sedan år 2010 då dåvarande Apoteket ABs Kundcentrum efter apoteksomregleringen flyttades till Läkemedelsverket. LMU är bemannad med farmaceuter som via telefon svarar på allmänna läkemedelsfrågor helgfria vardagar Flertalet apotekskedjor har också upplysningstjänster dit allmänheten kan vända sig till med frågor om läkemedel. Medstop AB hade ett callcentra mellan åren som drevs helt av företaget Läkemedelstjänster, vilket var den tredje aktören som bidrog i studien. Idag är det varierande strategi hos olika apotek vad gäller rådgivning via telefon. En del hänvisar till LMU eller Vårdguiden Det finns begränsad kunskap om vad allmänheten har för frågor avseende receptfria läkemedel. Typ av frågor och frågeinnehåll avseende receptfria läkemedel till befintliga callcentra i Sverige har inte tidigare dokumenterats och utvärderats. Identifiering av allmänhetens frågor om receptfria läkemedel är en viktig del i att kartlägga rådande kunskapsluckor vid användning av dessa läkemedel. Mallversion (11)

5 3. Syfte Syftet med studien var att sammanställa och utvärdera typ av frågor som allmänheten ställer till olika svenska callcentra om receptfria läkemedel. 4. Metod 4.1. Callcentra 1177 Vårdguiden är en sjukvårdsrådgivningstjänst som drivs på nationell nivå på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner. När allmänheten ringer till 1177 kopplas samtalet till den regionala rådgivningstjänsten där sjuksköterskor utifrån individens beskrivna symtom ger råd i form av antingen egenvård eller hänvisning till läkare. Det var inte möjligt för projektledarna att träffa personalen på 1177 Vårdguiden utan skriftliga instruktioner avseende studiens syfte och utförande skickades via mail till verksamhetschefer som i sin tur förmedlade informationen till personalen. De som svarar på allmänhetens frågor hos LMU är farmaceuter. Till skillnad från 1177, hade projektledarna möjligheten att träffa personalen för att gå igenom instruktioner och syftet med studien. Vid studiestarten, 2011, fanns ett antal apotekskedjor som erbjöd telefonrådgivning till sina kunder. Apotek Hjärtat och dåvarande Apoteket Medstop AB hade organiserade rådgivningstjänster i form av callcentra. Medstop AB var den enda apotekskedja som tackade ja till att delta i denna undersökning. Personalen hos Läkemedelstjänster som tillhandahöll telefonrådgivningstjänsten bestod av farmaceuter Datainsamling I studien ingick allmänhetens frågor om receptfria läkemedel som köpts utan recept. Detta innebär att frågor om receptfria läkemedel som förskrivits på recept är exkluderade från analysen. Frågor till ovan nämnda callcentra från allmänheten om receptfria läkemedel dokumenterades i ett observationsprotokoll. Svaren på frågorna var inte fokus för studien och dokumenterades inte. Planering av studien gjordes i samarbete med 1177 Vårdguidens 24 landsting, LMU och Medstop AB. Utöver detta bidrog Inera, Landstingens utförarorganisation avseende ITtjänster, med att via sitt nätverk nå verksamheten och även lägga upp elektroniska länkar till observationsprotokollen för 1177 Vårdguidens personal. Inom ramen för studien gjordes en pilotstudie under två veckor innan studiestart [12]. I pilotstudien ingick att diskutera observationsprotokollet regelbundet med personalen på LMU, för validering inför den elektroniska datainsamlingen. I samband med pilotstudien byggdes Mallversion (11)

6 det elektroniska verktyget och observationsprotokollet för datainsamling upp. Det verktyg som användes var Episerver [13] Observations period Datainsamlingen skedde i sex omgångar under tre år spritt över olika årstider. Personalen hos de tre callcentra samlade data under en arbetsvecka det vill säga 5 arbetsdagar för LMU och Medstop AB och 7 dagar dygnet runt för Vårdguiden Första omgången var 2011 vecka 38 och sista tillfället var 2013 vecka 20. Tre fasta tidsperioder valdes för genomförandet av undersökningen, med start i september (vecka 38), den andra i slutet av januari och början av februari (vecka 5) och den sista i maj (vecka 19). Det har förekommit att undersökningsvecka förskjutits till veckan därpå, på grund av organisatoriska omständigheter Observationsprotokoll Två olika elektroniska observationsprotokoll togs fram, varav det ena för LMU och Medstop AB och det andra för 1177 Vårdguiden. LMU och Medstop AB dokumenterade enbart frågor om receptfria läkemedel medan 1177 Vårdguiden även dokumenterade frågor kring receptbelagda läkemedel. Detta var på initiativ från 1177 Vårdguiden eftersom de själva ville studera frågor avseende receptbelagda läkemedel. Vid analys av data exkluderades alla observationsprotokoll där frågeställaren angivit att frågan rör receptbelagda läkemedel, så enbart resultat avseende frågor kring receptfria läkemedel inköpta utan recept presenteras i resultatdelen. Grundprincipen var att protokollet skulle vara enkelt att fylla i för personalen även under stressiga omständigheter som till exempel vid långa kötider. För att hinna fylla i det valdes en enkel elektronisk enkät med fritext i början där man dokumenterade namnet på läkemedlet och kort om vad frågan gällde. Protokollet var i form av en webblänk som fylldes i under eller efter avslutat samtal Typ av läkemedelsfrågor I observationsprotokollet dokumenterades frågeställarens fråga i fritext efter varje telefonsamtal som rörde receptfria läkemedel. Farmaceuten och/eller sköterskan som fyllde i observationsprotokollet gjorde en bedömning av frågan enligt följande indelning: biverkning, interaktion med andra läkemedel, användningsområde, dosering, kontraindikation, amning och graviditet, förvaring och hållbarhet, destruktion eller annan typ av fråga (Appendix 1 3). Frågor om biverkningar delades in i två grupper, dels frågor som ställdes inför användning och dels frågor när personen som redan använde läkemedlet upplevde en oönskad effekt Åldersfördelning Personalen frågade om ålder eller uppskattade ålder både på frågeställaren och även den person som frågan gällde om någon annan ställde frågan. I studien presenteras ålderfördelning för de personer som frågan gällde enligt nedan: Mallversion (11)

7 0 16 år Barn år Ungdom år Unga vuxna år Medelålder > 65 år Äldre Typ av läkemedel Personalen dokumenterade enbart läkemedlets namn och angav inte läkemedlets användningsområde när de fyllde i protokollet. I efterhand klassificerades alla frågor av projektgruppen efter dels det efterfrågade läkemedlets ATC kod och dels typ av egenvårdsområde som frågeställaren angav. Utgångspunkten för det sistnämnda var Guide för kundrådgivning, Symtom Råd Åtgärd på apotek [14]. I guiden delas läkemedelsbehandling med receptfria läkemedel in i huvudegenvårdsområde som till exempel mag-tarmbesvär som i sin tur delas in i diarré, halsbränna och sura uppstötningar, illamående mm. De områden som användes var: värk och feber, allergi, halsbränna och sura uppstötningar, förstoppning, hosta och halsont, löss och ohyra, hudbesvär, täppt näsa, svampinfektioner, ögonbesvär, dagen efter piller, illamående, diarré, klimakteriebesvär, mun och tandsjukdomar och hälsa och livsstil. Till exempel klassificerades antacida och protonpumpshämmare som läkemedel mot sura uppstötningar. En särskild kategori för Hälsa och livsstil skapades där frågor om t.ex. växtbaserade läkemedel, naturprodukter, vitaminer, mineraler och medel mot rökavvänjning och även produkter som säljs på internet lades in. 5. Resultat Totalt observationsprotokoll rörande samtal med frågor om receptfria läkemedel samlades in under studieperioderna (Tabell 1). Mallversion (11)

8 Tabell 1. Fördelning av inkomna samtal gällande frågor om receptfria läkemedel till LMU, 1177 och Medstop AB vid de 6 olika datainsamlingstillfällena mellan Telefonsamtal V V V V V V Totalt LMU Medstop Totalt De observationsprotokoll innehöll frågor. LMU och 1177 har tagit emot 57 respektive 37 av alla frågor om receptfria läkemedel. 65 av inkomna samtal gäller användning av receptfria läkemedel till kvinnor. Resultatet var oberoende av mättillfälle och callcenter. Undantaget är åldersgruppen barn (0 16 år) där det råder en jämn könfördelning. Samtal med frågor som rörde läkemedelsanvändning hos barn eller hos äldre ställs vanligen av föräldrar respektive anhöriga. I Tabell 2 nedan redovisas åldersfördelning av samtal för de personer som frågan gällde. Som framgår av tabellen, handlar de flesta samtal om användning av receptfria läkemedel hos unga vuxna och personer i medelålder, 24 respektive 23 av alla samtal. Sjutton procent av alla samtal gällde frågor om äldre (> 65 år) och 19 gäller användning hos barn. Ungdomar är de som i lägst utsträckning ställer frågor till olika callcentra, 10 av dokumenterade samtal totalt. En annan fördelning noterades för frågor till LMU och Medstop AB där det var mest ovanligt att frågorna berörde ungdomar (17 25 år), i motsats till 1177 där det var mest ovanligt att fråga om läkemedelsanvändning hos personer äldre än 65 år. En del av observationsprotokollen, 7 fylldes i utan att ålder anges. Tabell 2. Andel samtal gällande frågor om receptfria läkemedel till LMU, 1177 och Medstop fördelad på ålder. Ålder LMU 1177 Medstop Totalt N = 2643 N = 1705 N = 253 N = 4601 Barn Ungdom Unga vuxna Medelålder Äldre > Ålder okänd Totalt Mallversion (11)

9 Hos 1177 Vårdguiden var andelen samtal med ställda frågor som rörde barn och unga vuxna störst. Drygt 30 och knappt en fjärdedel av samtalen om receptfria läkemedel gällde barn respektive unga vuxna. Endast 10 av frågor till LMU handlade om barn. För Medstop AB var det vanligast med frågor om äldre följt av frågor om personer i medelåldern Typ av frågor I genomsnitt ställdes 1,2 frågor per samtal (5 524/4 601). Vanligast var frågor om risk för interaktion, biverkningar, dosering och indikation (Tabell 3). Tabell 3. Andel av olika frågetyper som ställs av allmänheten till olika callcentra. Typ av frågor LMU 1177 Medstop Totalt N = 2943 N = N = 269 N = Biverkning Interaktion Indikation Dosering Kontraindikation Amning Graviditet Förvaring Destruktion Övriga Totalt LMU är det callcenter dit allmänheten främst vänder sig med frågor om interaktioner mellan olika läkemedel. Däremot handlar en relativ liten andel av de ställda frågorna till LMU om biverkningar. Frågor om användning av receptfria läkemedel under amning och graviditet ställdes av få personer, men var vanligare till 1177 än till LMU. Få frågor handlade om kontraindikationer och förvaring. Frågor om hantering och förvaring av läkemedel ställdes inte till 1177 Vårdguiden. Frågor om destruktion av läkemedel förekom inte alls. Frågor om biverkningar utgjorde den största delen av frågorna till 1177 Vårdguiden, vilket motsvarar 70 av alla frågor om biverkningar (625 av 896). En fjärdedel av frågor som ställdes till 1177 Vårdguiden rör dosering. Frågor om indikation, dvs. vad ett visst läkemedel ska användas för, var relativt ovanliga bland de frågor som ställdes till 1177 dock är det den typ av frågor som ställdes till Medstop AB i störst utsträckning. Under rubriken Övriga i tabellen ovan ingår bl.a. frågor om hur lång tid det tar innan ett läkemedel ger effekt, samtidig användning av alkohol, identifiering av en viss produkt eller tillsatsämnen samt generella frågor som t.ex. vad styrkan 25/50 betyder, och prisfrågor. Mallversion (11)

10 Tabell 4. Andel frågor om biverkningar om receptfria läkemedel, fördelat på frågor som ställs inför användning respektive när biverkningen redan har inträffat. Frågor om biverkningar LMU N= N= 625 Medstop N=33 Totalt N= 896 Inför användning Redan inträffad Totalt Enligt Tabell 4 rör cirka en fjärdedel av ställda frågor om biverkningar om receptfria läkemedel rör upplevda biverkningar som hade inträffats innan frågan ställdes till callcentra Typ av läkemedel och dess användningsområde I Tabell 5 presenteras vilka typer av receptfria läkemedel som frågorna gällde. Totalt receptfria läkemedel dokumenterades vid samtal. Vanligast oavsett callcenter var frågor som handlade om läkemedel mot värk och feber. En vanlig fråga var huruvida olika produkter innehåller samma substans. Tabell 5. Andel receptfria läkemedel vars användning tagits upp av allmänheten vid frågor som ställdes till olika callcentra. Läkemedel, grupperade efter egenvårdsområde ATC-grupp LMU 1177 Medstop Totalt N = 2772 N = 1717 N = 251 Värk och feber N02, M Allergi, systemiskt/lokalt R01, R Halsbränna och sura uppstötningar A Hälsa och livsstil A11, D11, m fl Förstoppning A Hosta och halsont R05, R Löss och ohyra P02,P Hudbesvär D01 - D Täppt näsa, ej allergi R01AA Svamp D01, G Ögonbesvär S Dagen efter piller G03AD Illamående R06A Diarré A Klimakteriebesvär G Mun och tandsjukdomar A01AA-A01AB N = 4740 Medel vid funktionella magtarmsymtom A Totalt Andel frågor som rör allergi var högst under maj dvs. under pollensäsongen. Mallversion (11)

11 Bilagor: Appendix 1: Enkät LMU Appendix 2: Enkät 1177 Appendix 3: Enkät Medstop 6. Referenser 1. Grymonpre, R.E. and J.W. Steele, The medication information line for the elderly: an 8-year cumulative analysis. Ann Pharmacother, (7-8): p Maywald, U., et al., First patient-centered drug information service in Germany--a descriptive study. Ann Pharmacother, (12): p Pohjanoksa-Mantyla, M.K., et al., Utilization of a community pharmacy-operated national drug information call center in Finland. Res Social Adm Pharm, (2): p Tobias, R., Sweden's national drug statistics, The Swedish ehealth Agency (ehälsomyndigheten), Villako, P., D. Volmer, and A. Raal, Factors influencing purchase of and counselling about prescription and OTC medicines at community pharmacies in Tallinn, Estonia. Acta Pol Pharm, (2): p Indermitte, J., et al., Prevalence and patient awareness of selected potential drug interactions with self-medication. J Clin Pharm Ther, (2): p Konsumentverket, Omreglering av apoteksmarknaden, Redovisning av ett regeringsuppdrag- Rapport 2011: Bardage, C., et al., Non-prescription medicines for pain and fever--a comparison of recommendations and counseling from staff in pharmacy and general sales stores. Health Policy, (1): p Westerlund, T.A.A.a.G.U., Helsingborg, Sweden), et al., Customer selection, knowledge and use of OTC analgesics and NSAIDs. Poster, Dickinson, D. and D.K. Raynor, What information do patients need about medicines? Ask the patients--they may want to know more than you think. BMJ, (7419): p Grymonpre, R.E., J.W. Steele, and B.R. Schultz, The Medication Information Line for the Elderly. A consumer/health care professional-oriented drug information service. CPJ, (5): p , Milad, F., Allmänhetens frågor om receptfria läkemedel. The Pharmacy Program, University of Gothenburg, Episerver, 14. Bertil, M., Symtom, råd, åtgärd:handledning vid patientrådgivning Mallversion (11)

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-06-03 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

God apotekssed i Sverige (GPP)

God apotekssed i Sverige (GPP) ! sidan 1 av 7 God apotekssed i Sverige (GPP) Oktober 2011 Introduktion All apoteksverksamhet ska bedrivas med god kvalitet. Good Pharmacy Practice, GPP, ger internationella riktlinjer för apotekens kvalitetsarbete.

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

E-recept så fungerar det!

E-recept så fungerar det! Till dig som är pat ien t / a p ote k s k u n d E-recept så fungerar det! APOTEK ET AB O CH REGION SK ÅN E I SAMARB E T E Snart är alla recept e-recept! Flertalet recept är nu e-recept och de skickas dygnet

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM High Performance Medicines Management Ett unikt verktyg för kvalitetsrevision av läkemedelsprocessen Lars-Åke Söderlund Senior Rådgivare Apoteket

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling -

Äldres läkemedelsbehandling - Äldres läkemedelsbehandling - förbättringsinsatser och samarbetsformer Lydia Holmdahl Skånes universitetssjukhus lydia.holmdahl@skane.se Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Exempelvis kan nämnas länder som Australien, England och Kanada där farmaceutiska tjänster, såsom läkemedelsgenomgångar, finansieras av samhället.

Exempelvis kan nämnas länder som Australien, England och Kanada där farmaceutiska tjänster, såsom läkemedelsgenomgångar, finansieras av samhället. Läkemedel är en väl beprövad, bra och kostnadseffektiv behandling i hälso- och sjukvården men det finns problem när läkemedelsanvändningen inte når sin fulla potential. Apotekare och receptarier är experter

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

5/27/2015. Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla. Shopper insights. Innehåll. Förpackning Apotekshylla

5/27/2015. Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla. Shopper insights. Innehåll. Förpackning Apotekshylla Marknadsföring strategier och regelverk Från godkännande till hylla Katarina Fridén Regulatory Affairs Manager Innehåll Försäljningskanaler Marknadsföring 2 Förpackning Apotekshylla 1 Förpackningsdesign

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01

Rådgivning på apotek. Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Rådgivning på apotek Samhällsfarmaci Student X Student Y 2012-01 Apoteket AB Apoteket X, i staden Y. Intervju med apotekschefen, chef sedan 4 månader, kvinna i 30-års åldern, utbildad Receptarie. Apoteket

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 4 A. MÄRKNING 5 CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel YTTERFÖRPACKNING Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147.24 mg motsvarande

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Patientinformation Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Glucosamine ratiopharm används för att lindra symtomen vid mild till måttlig knäledsartros. Kanske har du

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer