Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra"

Transkript

1 Bilaga 4. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens frågor till callcentra Dnr Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Callcentra Datainsamling Observations period Observationsprotokoll Typ av läkemedelsfrågor Åldersfördelning Typ av läkemedel Resultat Typ av frågor Typ av läkemedel och dess användningsområde Referenser...11 Mallversion (11)

3 1. Sammanfattning En förutsättning för att receptfria läkemedel ska vara till nytta är att konsumenter har kunskap eller tillgång till råd om när och hur dessa läkemedel ska användas. Det är därför viktigt att ta reda på vad allmänheten har för upplevt kunskapsbehov om dessa läkemedel. Alla samtal om receptfria läkemedel som ställdes till tre callcentra under en vecka vid sex upprepade tillfällen under har analyserats i syfte att kartlägga vad allmänheten ställer för frågor om receptfria läkemedel. De callcentra som ingick i studien var Läkemedelsverkets Läkemedelsupplysning (LMU), Vårdguiden 1177 som drivs av landstingen och Läkemedelstjänster som var teletjänstcentral för Medstop AB. Totalt dokumenterades samtal med ställda frågor om receptfria läkemedel. Av dessa står Vårdguiden 1177 för telefonsamtal och 253 samtal dokumenterades av LMU respektive Medstop AB. En majoritet av frågorna (65 ) rörde kvinnors användning av receptfria läkemedel, vilket var förväntat eftersom kvinnor är mer aktiva i att söka information om sina läkemedel[1-3]. Någon könsskillnad kunde inte påvisas vad gäller frågor om barns läkemedelsanvändning. Till skillnad från vuxna, ställdes lika många frågor om pojkar och flickors användning av receptfria läkemedel. Det var olika typer av frågor som ställdes till de olika callcentra. De flesta frågorna till LMU berörde eventuella risker för läkemedelsinteraktion medan de flesta frågorna till Vårdguiden 1177 rörde biverkningar och dosering. Fördelningen av frågorna var i enlighet med respektive centras uppdrag. Ungefär hälften av alla frågorna handlade om receptfria läkemedel mot värk och feber. En vanlig fråga var huruvida olika produkter innehåller samma substans. Frågorna till callcentra samlades in under sex olika studieveckor vilket innebär att resultaten inte säger något om de frågor som kom in under övriga veckor. En annan begränsning i studien var att ålder för personen som frågorna gällde uppskattades. Informationsbehovet är en möjlig indikator på vad allmänheten har för eventuella kunskapsluckor. Redovisning av ställda frågor om receptfria läkemedel utgör en källa till kunskap om eventuella informationsbehov. 2. Bakgrund Ett viktigt mål för apoteksomregleringen 2009 var att öka tillgängligheten av receptfria läkemedel för egenvård genom att tillåta försäljning av ett stort urval av receptfria läkemedel i butik utanför apotek. Dessutom utökades antalet apotek med cirka 35 och apotekens öppettider förlängdes vilket bidrog till en ökad tillgänglighet av receptfria läkemedel. Egenvårdsförsäljningen utgör cirka 10 av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige [4]. Kunskap om hur och när ett läkemedel bör användas är avgörande för en rationell användning av läkemedlet [5]. Till skillnad från receptbelagda läkemedel är det individen själv som tar allt ansvar för diagnos och val av läkemedel. Det är viktigt att personen väljer ett läkemedel med relevant användningsområde och använder läkemedlet med rätt dos och under rätt behandlingstid. Det är också viktigt att det vid inköp och användning av receptfria läkemedel tas hänsyn till individens andra sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Studier visar att det förekommer interaktioner med potentiella risker mellan inköpta receptfria läkemedel och Mallversion (11)

4 individens andra läkemedel [6]. För att säkerställa rätt användning av receptfria läkemedel är tillgång till information och råd väsentlig. Hälso- och sjukvårdspersonalen inklusive apotekspersonal är viktiga resurser för att ge rekommendationer och råd om läkemedelsanvändning. Kvaliteten i den information och rådgivning som ges vid inköp av receptfria läkemedel är avgörande för konsumentsäkerheten. En vanligare källa till informationen om receptfria läkemedel är farmaceuter på apotek, vilket värdesätts av allmänheten [7]. Vid inköp av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln finns däremot ingen tillgång till farmaceutisk kompetens. En studie om personalens bemötande vid inköp av receptfria läkemedel har visat att det inte alltid ges tillräckligt med råd på apotek samt att istället för hänvisning till apotek eller sjukvården ges felaktiga råd i dagligvaruhandeln [8]. För receptfria läkemedel finns även information om dosering, användningsområde och behandlingstid tillgängligt i bipacksedeln. Forskning visar dock att många inte läser bipacksedeln [9]. Dessutom är bipacksedlar inte alltid så användaranpassade och en del skulle behöva hjälp att tolka och individanpassa informationen [10]. Rådgivning via olika former av callcentra är en annan källa till individanpassade råd och information om bland annat hur och när ett läkemedel bör användas. Denna typ av informationskanaler har använts i bland annat Kanada och Finland [3, 11]. Det är dock svårt att få en helhetsbild av utspridning av den här typen av tjänster utifrån ett internationellt perspektiv. I Sverige är inte heller kartlagt i hur stor utsträckning dessa tjänster används för rådgivning av receptfria läkemedel. I Sverige finns flera olika typer av callcentra för rådgivning inom läkemedelsområdet. Tre callcentra används i den här studien. Vårdguiden 1177 drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner. Vårdguiden 1177 erbjuder samtal dygnet runt på telefon med sjuksköterskor, gällande sjukvårdsrådgivning och bedömning av vårdbehov. Verksamheten är uppdelad i 24 landsting. Läkemedelsupplysningen (LMU) har funnits sedan år 2010 då dåvarande Apoteket ABs Kundcentrum efter apoteksomregleringen flyttades till Läkemedelsverket. LMU är bemannad med farmaceuter som via telefon svarar på allmänna läkemedelsfrågor helgfria vardagar Flertalet apotekskedjor har också upplysningstjänster dit allmänheten kan vända sig till med frågor om läkemedel. Medstop AB hade ett callcentra mellan åren som drevs helt av företaget Läkemedelstjänster, vilket var den tredje aktören som bidrog i studien. Idag är det varierande strategi hos olika apotek vad gäller rådgivning via telefon. En del hänvisar till LMU eller Vårdguiden Det finns begränsad kunskap om vad allmänheten har för frågor avseende receptfria läkemedel. Typ av frågor och frågeinnehåll avseende receptfria läkemedel till befintliga callcentra i Sverige har inte tidigare dokumenterats och utvärderats. Identifiering av allmänhetens frågor om receptfria läkemedel är en viktig del i att kartlägga rådande kunskapsluckor vid användning av dessa läkemedel. Mallversion (11)

5 3. Syfte Syftet med studien var att sammanställa och utvärdera typ av frågor som allmänheten ställer till olika svenska callcentra om receptfria läkemedel. 4. Metod 4.1. Callcentra 1177 Vårdguiden är en sjukvårdsrådgivningstjänst som drivs på nationell nivå på uppdrag av Sveriges alla landsting och regioner. När allmänheten ringer till 1177 kopplas samtalet till den regionala rådgivningstjänsten där sjuksköterskor utifrån individens beskrivna symtom ger råd i form av antingen egenvård eller hänvisning till läkare. Det var inte möjligt för projektledarna att träffa personalen på 1177 Vårdguiden utan skriftliga instruktioner avseende studiens syfte och utförande skickades via mail till verksamhetschefer som i sin tur förmedlade informationen till personalen. De som svarar på allmänhetens frågor hos LMU är farmaceuter. Till skillnad från 1177, hade projektledarna möjligheten att träffa personalen för att gå igenom instruktioner och syftet med studien. Vid studiestarten, 2011, fanns ett antal apotekskedjor som erbjöd telefonrådgivning till sina kunder. Apotek Hjärtat och dåvarande Apoteket Medstop AB hade organiserade rådgivningstjänster i form av callcentra. Medstop AB var den enda apotekskedja som tackade ja till att delta i denna undersökning. Personalen hos Läkemedelstjänster som tillhandahöll telefonrådgivningstjänsten bestod av farmaceuter Datainsamling I studien ingick allmänhetens frågor om receptfria läkemedel som köpts utan recept. Detta innebär att frågor om receptfria läkemedel som förskrivits på recept är exkluderade från analysen. Frågor till ovan nämnda callcentra från allmänheten om receptfria läkemedel dokumenterades i ett observationsprotokoll. Svaren på frågorna var inte fokus för studien och dokumenterades inte. Planering av studien gjordes i samarbete med 1177 Vårdguidens 24 landsting, LMU och Medstop AB. Utöver detta bidrog Inera, Landstingens utförarorganisation avseende ITtjänster, med att via sitt nätverk nå verksamheten och även lägga upp elektroniska länkar till observationsprotokollen för 1177 Vårdguidens personal. Inom ramen för studien gjordes en pilotstudie under två veckor innan studiestart [12]. I pilotstudien ingick att diskutera observationsprotokollet regelbundet med personalen på LMU, för validering inför den elektroniska datainsamlingen. I samband med pilotstudien byggdes Mallversion (11)

6 det elektroniska verktyget och observationsprotokollet för datainsamling upp. Det verktyg som användes var Episerver [13] Observations period Datainsamlingen skedde i sex omgångar under tre år spritt över olika årstider. Personalen hos de tre callcentra samlade data under en arbetsvecka det vill säga 5 arbetsdagar för LMU och Medstop AB och 7 dagar dygnet runt för Vårdguiden Första omgången var 2011 vecka 38 och sista tillfället var 2013 vecka 20. Tre fasta tidsperioder valdes för genomförandet av undersökningen, med start i september (vecka 38), den andra i slutet av januari och början av februari (vecka 5) och den sista i maj (vecka 19). Det har förekommit att undersökningsvecka förskjutits till veckan därpå, på grund av organisatoriska omständigheter Observationsprotokoll Två olika elektroniska observationsprotokoll togs fram, varav det ena för LMU och Medstop AB och det andra för 1177 Vårdguiden. LMU och Medstop AB dokumenterade enbart frågor om receptfria läkemedel medan 1177 Vårdguiden även dokumenterade frågor kring receptbelagda läkemedel. Detta var på initiativ från 1177 Vårdguiden eftersom de själva ville studera frågor avseende receptbelagda läkemedel. Vid analys av data exkluderades alla observationsprotokoll där frågeställaren angivit att frågan rör receptbelagda läkemedel, så enbart resultat avseende frågor kring receptfria läkemedel inköpta utan recept presenteras i resultatdelen. Grundprincipen var att protokollet skulle vara enkelt att fylla i för personalen även under stressiga omständigheter som till exempel vid långa kötider. För att hinna fylla i det valdes en enkel elektronisk enkät med fritext i början där man dokumenterade namnet på läkemedlet och kort om vad frågan gällde. Protokollet var i form av en webblänk som fylldes i under eller efter avslutat samtal Typ av läkemedelsfrågor I observationsprotokollet dokumenterades frågeställarens fråga i fritext efter varje telefonsamtal som rörde receptfria läkemedel. Farmaceuten och/eller sköterskan som fyllde i observationsprotokollet gjorde en bedömning av frågan enligt följande indelning: biverkning, interaktion med andra läkemedel, användningsområde, dosering, kontraindikation, amning och graviditet, förvaring och hållbarhet, destruktion eller annan typ av fråga (Appendix 1 3). Frågor om biverkningar delades in i två grupper, dels frågor som ställdes inför användning och dels frågor när personen som redan använde läkemedlet upplevde en oönskad effekt Åldersfördelning Personalen frågade om ålder eller uppskattade ålder både på frågeställaren och även den person som frågan gällde om någon annan ställde frågan. I studien presenteras ålderfördelning för de personer som frågan gällde enligt nedan: Mallversion (11)

7 0 16 år Barn år Ungdom år Unga vuxna år Medelålder > 65 år Äldre Typ av läkemedel Personalen dokumenterade enbart läkemedlets namn och angav inte läkemedlets användningsområde när de fyllde i protokollet. I efterhand klassificerades alla frågor av projektgruppen efter dels det efterfrågade läkemedlets ATC kod och dels typ av egenvårdsområde som frågeställaren angav. Utgångspunkten för det sistnämnda var Guide för kundrådgivning, Symtom Råd Åtgärd på apotek [14]. I guiden delas läkemedelsbehandling med receptfria läkemedel in i huvudegenvårdsområde som till exempel mag-tarmbesvär som i sin tur delas in i diarré, halsbränna och sura uppstötningar, illamående mm. De områden som användes var: värk och feber, allergi, halsbränna och sura uppstötningar, förstoppning, hosta och halsont, löss och ohyra, hudbesvär, täppt näsa, svampinfektioner, ögonbesvär, dagen efter piller, illamående, diarré, klimakteriebesvär, mun och tandsjukdomar och hälsa och livsstil. Till exempel klassificerades antacida och protonpumpshämmare som läkemedel mot sura uppstötningar. En särskild kategori för Hälsa och livsstil skapades där frågor om t.ex. växtbaserade läkemedel, naturprodukter, vitaminer, mineraler och medel mot rökavvänjning och även produkter som säljs på internet lades in. 5. Resultat Totalt observationsprotokoll rörande samtal med frågor om receptfria läkemedel samlades in under studieperioderna (Tabell 1). Mallversion (11)

8 Tabell 1. Fördelning av inkomna samtal gällande frågor om receptfria läkemedel till LMU, 1177 och Medstop AB vid de 6 olika datainsamlingstillfällena mellan Telefonsamtal V V V V V V Totalt LMU Medstop Totalt De observationsprotokoll innehöll frågor. LMU och 1177 har tagit emot 57 respektive 37 av alla frågor om receptfria läkemedel. 65 av inkomna samtal gäller användning av receptfria läkemedel till kvinnor. Resultatet var oberoende av mättillfälle och callcenter. Undantaget är åldersgruppen barn (0 16 år) där det råder en jämn könfördelning. Samtal med frågor som rörde läkemedelsanvändning hos barn eller hos äldre ställs vanligen av föräldrar respektive anhöriga. I Tabell 2 nedan redovisas åldersfördelning av samtal för de personer som frågan gällde. Som framgår av tabellen, handlar de flesta samtal om användning av receptfria läkemedel hos unga vuxna och personer i medelålder, 24 respektive 23 av alla samtal. Sjutton procent av alla samtal gällde frågor om äldre (> 65 år) och 19 gäller användning hos barn. Ungdomar är de som i lägst utsträckning ställer frågor till olika callcentra, 10 av dokumenterade samtal totalt. En annan fördelning noterades för frågor till LMU och Medstop AB där det var mest ovanligt att frågorna berörde ungdomar (17 25 år), i motsats till 1177 där det var mest ovanligt att fråga om läkemedelsanvändning hos personer äldre än 65 år. En del av observationsprotokollen, 7 fylldes i utan att ålder anges. Tabell 2. Andel samtal gällande frågor om receptfria läkemedel till LMU, 1177 och Medstop fördelad på ålder. Ålder LMU 1177 Medstop Totalt N = 2643 N = 1705 N = 253 N = 4601 Barn Ungdom Unga vuxna Medelålder Äldre > Ålder okänd Totalt Mallversion (11)

9 Hos 1177 Vårdguiden var andelen samtal med ställda frågor som rörde barn och unga vuxna störst. Drygt 30 och knappt en fjärdedel av samtalen om receptfria läkemedel gällde barn respektive unga vuxna. Endast 10 av frågor till LMU handlade om barn. För Medstop AB var det vanligast med frågor om äldre följt av frågor om personer i medelåldern Typ av frågor I genomsnitt ställdes 1,2 frågor per samtal (5 524/4 601). Vanligast var frågor om risk för interaktion, biverkningar, dosering och indikation (Tabell 3). Tabell 3. Andel av olika frågetyper som ställs av allmänheten till olika callcentra. Typ av frågor LMU 1177 Medstop Totalt N = 2943 N = N = 269 N = Biverkning Interaktion Indikation Dosering Kontraindikation Amning Graviditet Förvaring Destruktion Övriga Totalt LMU är det callcenter dit allmänheten främst vänder sig med frågor om interaktioner mellan olika läkemedel. Däremot handlar en relativ liten andel av de ställda frågorna till LMU om biverkningar. Frågor om användning av receptfria läkemedel under amning och graviditet ställdes av få personer, men var vanligare till 1177 än till LMU. Få frågor handlade om kontraindikationer och förvaring. Frågor om hantering och förvaring av läkemedel ställdes inte till 1177 Vårdguiden. Frågor om destruktion av läkemedel förekom inte alls. Frågor om biverkningar utgjorde den största delen av frågorna till 1177 Vårdguiden, vilket motsvarar 70 av alla frågor om biverkningar (625 av 896). En fjärdedel av frågor som ställdes till 1177 Vårdguiden rör dosering. Frågor om indikation, dvs. vad ett visst läkemedel ska användas för, var relativt ovanliga bland de frågor som ställdes till 1177 dock är det den typ av frågor som ställdes till Medstop AB i störst utsträckning. Under rubriken Övriga i tabellen ovan ingår bl.a. frågor om hur lång tid det tar innan ett läkemedel ger effekt, samtidig användning av alkohol, identifiering av en viss produkt eller tillsatsämnen samt generella frågor som t.ex. vad styrkan 25/50 betyder, och prisfrågor. Mallversion (11)

10 Tabell 4. Andel frågor om biverkningar om receptfria läkemedel, fördelat på frågor som ställs inför användning respektive när biverkningen redan har inträffat. Frågor om biverkningar LMU N= N= 625 Medstop N=33 Totalt N= 896 Inför användning Redan inträffad Totalt Enligt Tabell 4 rör cirka en fjärdedel av ställda frågor om biverkningar om receptfria läkemedel rör upplevda biverkningar som hade inträffats innan frågan ställdes till callcentra Typ av läkemedel och dess användningsområde I Tabell 5 presenteras vilka typer av receptfria läkemedel som frågorna gällde. Totalt receptfria läkemedel dokumenterades vid samtal. Vanligast oavsett callcenter var frågor som handlade om läkemedel mot värk och feber. En vanlig fråga var huruvida olika produkter innehåller samma substans. Tabell 5. Andel receptfria läkemedel vars användning tagits upp av allmänheten vid frågor som ställdes till olika callcentra. Läkemedel, grupperade efter egenvårdsområde ATC-grupp LMU 1177 Medstop Totalt N = 2772 N = 1717 N = 251 Värk och feber N02, M Allergi, systemiskt/lokalt R01, R Halsbränna och sura uppstötningar A Hälsa och livsstil A11, D11, m fl Förstoppning A Hosta och halsont R05, R Löss och ohyra P02,P Hudbesvär D01 - D Täppt näsa, ej allergi R01AA Svamp D01, G Ögonbesvär S Dagen efter piller G03AD Illamående R06A Diarré A Klimakteriebesvär G Mun och tandsjukdomar A01AA-A01AB N = 4740 Medel vid funktionella magtarmsymtom A Totalt Andel frågor som rör allergi var högst under maj dvs. under pollensäsongen. Mallversion (11)

11 Bilagor: Appendix 1: Enkät LMU Appendix 2: Enkät 1177 Appendix 3: Enkät Medstop 6. Referenser 1. Grymonpre, R.E. and J.W. Steele, The medication information line for the elderly: an 8-year cumulative analysis. Ann Pharmacother, (7-8): p Maywald, U., et al., First patient-centered drug information service in Germany--a descriptive study. Ann Pharmacother, (12): p Pohjanoksa-Mantyla, M.K., et al., Utilization of a community pharmacy-operated national drug information call center in Finland. Res Social Adm Pharm, (2): p Tobias, R., Sweden's national drug statistics, The Swedish ehealth Agency (ehälsomyndigheten), Villako, P., D. Volmer, and A. Raal, Factors influencing purchase of and counselling about prescription and OTC medicines at community pharmacies in Tallinn, Estonia. Acta Pol Pharm, (2): p Indermitte, J., et al., Prevalence and patient awareness of selected potential drug interactions with self-medication. J Clin Pharm Ther, (2): p Konsumentverket, Omreglering av apoteksmarknaden, Redovisning av ett regeringsuppdrag- Rapport 2011: Bardage, C., et al., Non-prescription medicines for pain and fever--a comparison of recommendations and counseling from staff in pharmacy and general sales stores. Health Policy, (1): p Westerlund, T.A.A.a.G.U., Helsingborg, Sweden), et al., Customer selection, knowledge and use of OTC analgesics and NSAIDs. Poster, Dickinson, D. and D.K. Raynor, What information do patients need about medicines? Ask the patients--they may want to know more than you think. BMJ, (7419): p Grymonpre, R.E., J.W. Steele, and B.R. Schultz, The Medication Information Line for the Elderly. A consumer/health care professional-oriented drug information service. CPJ, (5): p , Milad, F., Allmänhetens frågor om receptfria läkemedel. The Pharmacy Program, University of Gothenburg, Episerver, 14. Bertil, M., Symtom, råd, åtgärd:handledning vid patientrådgivning Mallversion (11)

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet

Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Kartläggning av receptfria läkemedel: användning, attityder, rådgivning och säkerhet Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-06-03 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890

ÅR: 2014. Område: Sprutor och kanyler. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.8-2014-018890 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Sprutor och kanyler Dnr: 6.8-2014-018890 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport

Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport 2015-10-05 Informationsblad: Elektroniska ansökningar parallellimport Läkemedelsverket vill med detta informationsblad informera om elektronisk hantering av parallellimportansökningar. Informationsbladet

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern Hjärta och smärta en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel Till dig som har barn i skolåldern 2 Varför en guide om hantering av receptfria smärtstillande läkemedel? Guiden Hjärta och

Läs mer

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307

Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 Bilaga 5. Kartläggning av receptfria läkemedel: Konsumenters biverkningsrapporter Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad 2014-04-16 PM Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad I åtta år har regeringen konsekvent prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före en väl fungerande välfärd. Ideologiska marknadsexperiment

Läs mer

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin!

Ska du ut och resa? Glöm inte din medicin! approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedel Dnr: 6.2.11-2014- 029254 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-030251 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 202 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Läkemedelssäkerhet 1(6) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Sveriges Farmaceuter Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN?

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? En jämförelse mellan journal och patientens egenrapportering ST-läkare Anneli Ringman - Råå Vårdcentral Handledare: Ann-Sofi Rosenqvist Vetenskaplig handledare: Veronica

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Bilaga 1 - Beskrivning av arbetsflöde för läkemedelsbehandling

Bilaga 1 - Beskrivning av arbetsflöde för läkemedelsbehandling Bilaga 1 - Beskrivning av arbetsflöde för läkemedelsbehandling Stöd till säker läkemedelsprocess Sid 1/6 Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2017-06-22 Delar av projektgruppen Sid

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel Fråga doktorn om dina läkemedel Här är några tips på frågor som du kan ställa till din läkare om du får en ny medicin. Fråga också om du känner av symtom som yrsel och bristande balans när du tar vissa

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Ert dnr S2017/01576/FS

Socialstyrelsens yttrande över betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Ert dnr S2017/01576/FS 2017-06-30 Dnr 10.1-11768/2017 1(5) Avdelningen för utvärdering och analys Bengt Danielsson Bengt.danielsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet en enkätundersökning Rapport från Läkemedelsverket Juni 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Bilaga III Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Observera: Dessa ändringar till berörda avsnitt i produktresumé och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen

Läs mer

Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek

Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek Bilaga 5 Bilaga 5 1 (15) Statskontorets enkät till anställda vid öppenvårdsapotek 1 Sysselsättning 1. Är Du för närvarande anställd vid ett öppenvårdsapotek i Sverige (inklusive s.k. expeditionsapotek

Läs mer

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel Säkra läkemedel? Säkra läkemedel? Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer

Snart får vi fler apotek i Sverige

Snart får vi fler apotek i Sverige Snart får vi fler apotek i Sverige Fler apotek och bättre öppettider. Varför? Målet med apoteksreformen är att vi ska få fler apotek i Sverige och bättre öppettider. Förändringen innebär att nya apotek

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket

Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Bilaga 1. Kartläggning av receptfria läkemedel: Allmänhetens användning och riskbedömning Rapport från Läkemedelsverket Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Att sälja receptfria läkemedel i butik

Att sälja receptfria läkemedel i butik Att sälja receptfria läkemedel i butik Egenkontrollprogram Mallen för detta egenkontrollprogram följer kapitelindelningen i Läkemedelsverkets vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik som går att

Läs mer

Apoteksmiljarden Att spara en miljard genom ökad rådgivning på apotek

Apoteksmiljarden Att spara en miljard genom ökad rådgivning på apotek Apoteksmiljarden Att spara en miljard genom ökad rådgivning på apotek April 2014 Kronans Apotek är en av Sveriges ledande apoteksaktörer med 300 apotek i hela landet och med cirka 2500 anställda. Vårt

Läs mer

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS)

Redovisning av kompletteringsuppgifter till regeringsuppdrag avseende Apoteksombud (Dnr: S 2013/2702/FS) f/% LÄKEMEDELSVERKET Missiv i (i) T /y' MEDICAL PRODUCTS AGENCY VO Utveckling Kristina Rissler Maier Datum: 2014-09-29 Dnr: 1.1-2013-104194 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av

Läs mer

Läkemedelsbehandling av sköra äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Läkemedelsbehandling av sköra äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen Läkemedelsbehandling av sköra äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre

Läs mer

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015

FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS- Föfattningar KARIN ÄNGEBY, DECEMBER 2015 FASS Publicerades första gången 1966. FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. www.fass.se Innehållet i FASS Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett

Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat är ett Information om din behandling med Concerta Läkemedelsbehandling vid ADHD Du har fått den här informationsbroschyren av din läkare i samband med att han/hon ordinerat Concerta (metylfenidat) till dig. Metylfenidat

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Förbud förenat med vite

Förbud förenat med vite _ LÄKEMEDELSVERKET y ' MEDICAL PRODUCTS AGENCY Martin Burman Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika Beslut Datum: 2013-10-04 Dnr: 6.10.1-2013- 031131 Tradeteam i Vintrie AB Org nr 556885-4797

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Evra - världens första p-plåster

Evra - världens första p-plåster Evra - världens första p-plåster Evra är ett preventivmedel i plåsterform som är avsett för kvinnor. Det är världens första p-plåster som har blivit godkänt av läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada och

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

ÅR: Område: GMP och GDP Industri. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: GMP och GDP Industri. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP och GDP Industri Dnr: 6.2.1-2014-012303 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-025628 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer