PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret"

Transkript

1 PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

2 Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter i Piteå centrum gällande parkeringshuset Löjan och ett införande av parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Idag finns cirka 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum. Av dessa regleras cirka 1100 platser med P-skiva i 3 timmar och för resterande 100 platser tas en parkeringsavgift. Dagens system med P-skiveparkeringar upplevs av många besökare som enkelt, bekvämt och lättillgängligt. P-skiveparkeringar styr även bort trafiken från gatuparkering. Den problematik som uppkommit med dagens system är att P-skiveparkeringarna av vissa används till arbetsplatsparkering vilket kan innebära blockerande långtidsparkering av platser, vilket även kan medför att besökare tvingas parkera längre ifrån. Detta kan medföra söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser, vilket i sin tur kan leda till trafikstockningar och försämrad luftmiljö. Ett eventuellt införande av parkeringsavgift enbart på nya Löjanområdet kan ge en skev parkeringsbild i centrum med överbelastade P-skiveparkeringar. Syftet med enkäten var att ta reda på vad PiteåPanelen tycker i frågan. Svaret kommer sedan att användas som ett av många beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med parkeringsfrågan i kommunen. Svarsfrekvens Av PiteåPanelens totalt 115 deltagare har 76 personer (66 %) svarat på enkäten Parkeringsavgifter. Andel män som besvarat enkäten uppgick till 40 procent och andel kvinnor uppgick till 60 procent. Den åldersgrupp som haft störst svarsfrekvens är personer 65 år och äldre (36 %) följt av personer i åldern år (33 %). Minst andel svarande var det i den yngsta åldersgruppen år samt år (31 %). Röjandekontroll I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat som visar fem eller färre inte ska redovisas, eftersom det kan röja identiteten hos den enskilde personen. I kommunens riktlinjer över kvalitetsarbete står det även att jämn skala som svarsalternativ ska användas samt att resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. På grund av ovanstående kan resultatet i vissa fall redovisas i textform, detta för att inte röja identiteten hos den svarande.

3 Resultat Parkeringsavgifter 1. Hur långt avstånd har du mellan ditt hem och Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. De allra flesta av paneldeltagarna har mellan 2-5 kilometer (32 %) eller 6-25 kilometer (32 %) mellan sitt hem och Piteå centrum. Per kön var de flest män som hade ett avstånd mellan 6-25 kilometer och flest kvinnor som hade ett avstånd mellan 2-5 kilometer. Per ålder var de flest personer i åldern år som hade mindre än 2 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 2-5 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 6-25 kilometer och för personer 65+ var det flest som hade ett avstånd på 2-5 kilometer och mer än 25 kilometer till centrum. 10 Avstånd till Piteå centrum % 32% 24% 11% < 2 kilometer 2-5 kilometer 6-25 kilometer >25 kilometer 2. Vilket är ditt vanligaste färdsätt när du besöker Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av paneldeltagarna anger att deras vanligaste färdsätt när det besöker Piteå centrum är bil (73 %) följt av till fots (12 %) och cykel (10 %). De färdsätt som används minst är kollektivtrafiken. Efter kön förekommer det ingen större skillnad på val av färdsätt. Efter ålder är till fots det vanligast färdsättet för personer år och för de resterande åldersgrupperna är bil det vanligaste färdsättet. 10 Vanligaste färdsättet % % 1 5% Bil Till fots Cykel Kollektivtrafik + annat

4 Tillgänglighet För att undvika söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser bör en parkerings kapacitetsutnyttjande aldrig överstiga ca 90 %, vilket innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare. 3. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar (måndag-fredag)? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valt att besvara denna fråga är 73 stycken. Majoriteten av de svarande upplever att det är lätt att få tag i parkeringsplatser i Piteå centrum under vardagar (måndag-fredag), 79 procent. Medan 18 procent upplever att det är svårt att hitta parkeringsplatser. Per kön upplever kvinnorna i lite större utsträckning att det är svårt att få en parkeringsplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum på vardagar är personer i åldern år Parkeringsplats, måndag-fredag 79% % 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 16 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar, delar av kommentarerna var: Mycket lätt måndag-onsdag, torsdag fm och fredag fm. Svårt-mycket svårt torsdag em och fredag em Beroende på vilka tider på dagen man är där. Under sommaren brukar det inte vara det lättaste att hitta någon plats i närhet till stadskärnan utan man hamnar fort i ytterområdena typ Nolia eller vid jvg-stationen den nya parkeringen som inte många upptäckt än. Tidigare har det varit ok, men med all ombyggnation och färre parkeringsplatser är det nu så man får leta en parkering när man ska handla. Jag har aldrig haft problem att hitta parkeringsplats mer än vid storhelger. Speciellt vid jultid.

5 4. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på en lördag? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Resultatet visar på en rätt så jämn fördelning på de som upplever att det är lätt respektive svårt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum inom rimligt tid på en lördag. 48 procent upplever att det är svårt och 49 procent upplever att det lätt medan tre procent inte hade någon åsikt i frågan. Per kön är det fler kvinnor som upplever att det är svårare att hitta parkeringsplats på lördagar än män och efter ålder är det främst personer i åldern 65+. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats är personer i åldern år. 10 Parkeringsplats, lördag % 49% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på lördag, delar av kommentarerna var: Parkerar där det finns plats...svårare än så är det inte... Brukar se till att vara i stan till kl , då är det förhållandevis lätt att få en p-plats även på lördagar. Många gånger omöjligt vid den södra delen av stan (COOP-Ica) Har blivit betydligt svårare sedan Löjan började byggas om.

6 5. Tycker du att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är för få och 4 är hög tillgång) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av de svarande tycker att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, 53 procent. Medan 44 procent tycker att det finns för få. Per kön är det marginellt fler kvinnor som tycker att det finns för få parkeringsplatser i Piteå centrum. Efter ålder är det främst personer 65+ som tycker att det finns för få och personer i åldern år som tycker att det finns tillräckligt. 10 Tillräckligt med parkeringsplatser i centrum % 53% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 17 synpunkter kring om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Jag hittar nästan alltid parkering. Det är bara fredag em och lördag det kan vara svårt att hitta parkering vid mataffärerna i centrum. Nej, löjan behöver ersättas Ska Piteå vara en miljövänlig stad och stå för mindre biltrafik, då finns det alldeles tillräckligt. Gör det attraktivt att parkera på de stora ytorna vid Nolia för att lotsa bort trafik. Fredag em samt lördag kan det då cirkulera en mindre citybuss i stället på slinga. Uppenbart är att utifrån den lilla stadskärnan med en alltför stor samling av affärer, restauranger och besöksmål på en alltför liten yta är antalet parkeringsplatser inte adekvat. Det finns framförallt för få långtidsparkeringar. Det vill säga möjlighet för att hyra till boende och företag. Det finns ändå rätt rimligt med parkeringsplatser

7 6. Vad gör du vanligtvis om den parkering du tänkt använda är fullbelagd? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de skulle välja att köra vidare till en annan parkering om den parkering de tänkt använda är fullbelagd, 71 procent. Följt av att vänta på att en plats blir ledig och genomföra ärendet på ett annat ställe, 9 procent. Per kön är det fler män än kvinnor som väljer att köra vidare till en annan parkering och efter ålder är det främst personer i åldern år. Totalt har det inkommit 7 synpunkter kring om den parkering man tänkt använda är fullbelagd, delar av kommentarerna var: Har varit tvungen att leta plats på flera ställen innan jag huttat plats då ärendet inte gått flytta fram. Detta har skett ett par tillfällen vardagar kring lunchtid Väntar på plats bara om jag ex ska handla mat eller andra tunga saker Finns alltid någon parkering ledig 7. Hur länge skulle du max vänta tills en plats blev ledig? Av de som uppgett att de skulle vänta tills en plats blev ledig om den parkering de tänkt använda är fullbelagd fick besvara frågan om hur länge de max skulle vänta tills en plats blev ledig. Antal personer som fick besvara denna fråga var 7 stycken och majoriteten av dessa svarade mellan 2-5 minuter. På frågan om väntetiden på en parkeringsplats skulle bli längre än vad man max angett skulle majoriteten välja att köra vidare till en annan parkering samt strunta i ärendet eller genomföra ärendet vid ett annat tillfälle. Dagens avgiftsfria parkeringsplatser (P-skiveparkeringar) Idag regleras de parkeringar som i centrumkärnan finns placerade på kvartersmark och i parkeringshus med P-skiva, vilket innebär att man i Piteå kan stå parkerad gratis i upp till 3 timmar. Utanför centrumkärnan finns parkeringar med möjlighet att stå gratis parkerad upp till 24 timmar, exempelvis på Nolia. Problematiken med P-skiveparkeringarna är att det idag av vissa används som arbetsplatsparkeringar där de som jobbar i centrum kan parkera gratis genom att vrida om P-skivan. Eftersom dessa personer parkerar före besökarna blockerar de dessutom de bästa platserna och besökare med korta ärenden tvingas parkera längre ifrån. 8. Vad tycker du om alternativet med P-skiveparkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att alternativet med P-skiveparkeringsplatser är mycket bra, 82 procent. Per kön och ålder förekom det inga större skillnader. Totalt har det inkommit 26 synpunkter kring vad man tycker om P-skiveparkeringsplatserna, delar av kommentarerna var: Kanske kan man ändra dygnstider för gratisparkering och enbart ha avgifter på morgonen när "syndarna" då anländer eller kortare perioder (t.ex. 1 timma) för parkeringstider före ett visst

8 klockslag. Kanske (progressivt) högre böter om någon parkerar långa tider på samma plats och gör så vid upprepade tillfällen. Som det är nu är det helt OK Arbetsgivaren i centrum har ett stort ansvar i detta problem. De tappar kunder om anställda parkerar istället. Arbetsplatsparkeringar kan väl ordnas på Nolia, kommunhuset, kajen. Företagarna får hur många platser de behöver. Om man ger ett uppdrag till exempelvis NVS, att övervaka parkeringarna, så skulle detta försvinna. Har själv vid något tillfälle "arbetsparkerat" med P-skiva, då risken att få böter är minimal. P-skiveparkering är en av de bästa sakerna med Piteå och något som alltid kommer upp som ett plus när man pratar med bekanta och obekanta från Skellefteå och Luleå. Men det är ju inte meningen att platserna skall upptas en hel dag för de som arbetar centralt. Förstår att det är svårt att komma till rätta med detta problem. Det är ju inte p-skivorna som är problemet utan att det finns för få parkeringsplatser samt parkeringar för de som arbetar i stan och som vill hyra en. Vad mig anbelangar har det funkat skapligt som det har varit under en längre tidsram än det påfund som nu diskuteras. 9. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppgav att de står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar 1-3 gånger i veckan, 52 procent. Följt av 1-3 gånger i månaden (20 %) och 4-6 gånger i veckan (19 %). Efter kön är det kvinnor som marginellt parkerar mer än män 1-3 gånger i veckan på P-skiveparkeringarna och efter ålder är det främst personer i åldern år. 10 Hur ofta parkerad på P-skiveparkeringar % % 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden 4-6 gånger i veckan

9 10. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 71 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar i 1-2 timmar, 58 procent. Följt av 2-3 timmar (25 %) och upp till en timme (17 %). Är ingen av de svarande som uppgett att man står mer än 3 timmar. Per kön är det något fler kvinnor än män som uppgett att man står 1-2 timmar och efter ålder är det främst personer i åldern Tid parkerad på P-skiveparkeringarna % 2 25% 17% Upp till en timme 1-2 timmar 2-3 timmar Mer än 3 timmar Totalt har det inkommit 8 synpunkter kring tid man vanligtvis står parkerad på P-skiveparkeringarna, delar av kommentarerna var: Vid daglig handling max 1 timme men vid shopping gärna 3 timmar beroende på vilket ärende man har. Tiden är alldeles lagom. 3 timmars parkering ger mig frihet att göra det jag ska i god tid. Vore tiden kortare skulle det bli stressigt. Då kan jag bara tänka mig vad en barnfamilj skulle tycka om kortare parkeringstid. Orkar inte gå så långt längre så jag flyttar bilen mellan olika parkeringar beroende på ärendet som ska utföras. Sällan mer än två timmar

10 När P-skivan infördes år 1989 i Piteå begränsades parkeringstiden till 2 timmar. Många, och särskilt långväga besökare, ansåg att 2 timmar var för kort tid för att besöka centrum. Av den anledningen förlängdes tiden till 3 timmar år Hur länge tycker du att det är rimligt att man får parkera gratis i centrum med P-skiva? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande (60 %) uppger att 3 timmar är en rimlig tid för gratisparkering i centrum, följt av 2 timmar (33 %). Per kön är det fler kvinnor än män som tycker att 3 timmar är en rimlig tid och efter ålder är det främst personer i åldern år. Alternativet med 2 timmar gratis parkering är det främst männen och personer i åldern 65+ som föredrar. Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring vad man tycker är en rimlig tid att parkera gratis i centrum med P-skiva, delar av kommentarerna var: Kan man göra så att man kombinerar båda. 2 timmar gratis och 15 kr (eller 20 kr) per timme därutöver. Kan lösas genom att man om man vill stå i 4 timmar löser biljett för två tim. På biljetten står klockslag när tiden går ut och då vet man att man har upp till 2 timmar till på sig att flytta bilen. Tror absolut att det kan räcka med 2 om man ska ändra från 3 - det kan vara ett bra sätt att få bort springet från personal hos företag som inte kan springa lika ofta och ändra p-skivan... Låt det vara som det nu fungerar. Om kommunen satsar på parkeringshus med motorvärmare som ger dyrare platser har man satsat fel. Finns normalt inget sådant behov. Jag anser att man bygger en större parkeringsplats (gamla järnvägsstation) utan avgift på gångavstånd till centrum och låter dem som har behov att kör in dit få använda tillgängliga platser. Vill någon stå länge kan moderna p-automater införas, där besökarna betalar efter tid. Det ska var sms-betalning och kort som alternativ till kontanter. Man bör få tid att göra sina ärenden, det går inte alltid att gå ifrån ex om man är hos frissa eller hos tandläkaren. Förändringen till tre timmar var mycket bra! Då hinner man göra något utan att behöva stressa tillbaka till bilen. Det hela handlar om hur trevlig upplevelse det ska vara för folk att besöka Piteå centrum. Så trevligt som möjligt, är väl en eftersträvan? Stress och ev. parkeringsböter om man fastnar i en provhytt är inte trevligt.

11 Dagens avgiftsbelagda parkeringsplatser Av kommunens ca 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum regleras 100 stycken med avgift, dessa parkeringar regleras idag med en avgift på 13 kr/timme. 12. Vad tycker du om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande (70 %) uppger negativa svar, tycker att alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser är mindre bra. Medan 30 procent uppger positiva svar, tycker att alternativet är bra. Per kön är det främst män som är mer negativ till alternativet och per ålder är det främst personer 65+. Mest positiv till alternativet är personer i åldern år och kvinnor. 10 Alternativet avgiftsbelagda parkeringsplatser Skala 1-2 Skala 3-4 Totalt har det inkommit 25 synpunkter kring vad man tycker om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser, delar av kommentarerna var: Piteå är populärt just för att det är en "vänlig" stad. Mina vänner och släktingar från grannkommunerna gillar att shoppa här och menar att Piteå har Norrbottens mysigaste stadskärna. Jag kan förstå argumentet för avgiftsbelagda parkeringar. Våra grannstäder tar avgift men Piteå är känt för gratis parkering. Tror dock inte att folk slutar besöka Piteå om det införs parkeringsavgifter. För min del är det ok med avgift om det är ett bra och modernt betalsystem. Vill inte ha parkeringsböter för att jag är 10 min sen. Gärna en timmes gratis parkering vid mataffärer. Min närmaste mataffär ligger i centrum. En fördel kan också vara att vi som bor relativt nära centrum kanske tar cykel eller en promenad istället för bilen. Om det är avgiftsbelagda p-platser tappar företagarna kunder. Turister åker inte till centrum i samma utsträckning. Bra på vissa ställen men den avgiften kan man ta på vissa parkeringar. Klagomålen av handeln (Ica-Coop) skulle väl dom kunna betala tillbaka p-avgiften mot uppvisande av kvitto. Om sen kommunen skulle betala tillbaka en del till butikerna typ hälften så skulle det väl ta bort en del av kritiken och man skulle få bort en del som parkerar i butikernas närhet

12 13. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande (40 %) uppger att de aldrig parkerat på någon av Piteås P-platser som har en avgift. Följt av 1-3 gånger per år (31 %), 4-6 gånger per år (11 %). 1-3 och 4-6 gånger i veckan (10 %), 1-3 gånger i månaden (8 %) och ingen har uppgett att man parkerar dagligen. Per kön, efter alternativet aldrig, var det främst kvinnor som uppger att de står parkerade 1-3 gånger per år på någon av P-platserna som har en avgift och efter ålder var det främst personer år Hur ofta parkerad på avgiftsbelagd P- plats 4 31% 11% 1 8% 14. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 42 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift i upp till 1 timme, 50 procent. Följt av 1-2 timmar, 43 procent och resterande 7 procent har uppgett 2-3 timmar och mer än 3 timmar. Per kön är det främst männen som står upp till 1 timme och kvinnor står 1-2 timmar. Efter ålder är det personer år, år och år som står upp till 1 timme medan personer 65+ står 1-2 timmar. 10 Tid på avgiftsbelagd P-plats % 7% Upp till 1 h 1-2 h 2-3 h/mer än 3 h

13 Eventuellt förändrade parkeringsmöjligheter I takt med att parkeringsanläggningarna behöver uppgraderas har det uppstått funderingar kring avgiftsbelagda parkeringar. Genom att införa parkeringsavgift skulle det bli svårare att använda besöksparkeringar som arbetsparkeringar samt ge intäkter för att finansiera satsningar på P-platser. Ett av förslagen är att minska alla nuvarande gratisparkeringstider med P-skiveparkeringar från 3 timmar till 1 timme och ge möjlighet att betala för att stå längre. Ett annat alternativ är att de 2 första timmarna är avgiftsfria och sedan ges möjlighet att betala för att stå längre eller så har man avgiftsbelagda parkeringar överallt hela tiden. Alternativen att ha 1 eller 2 timmars avgiftsfri parkering skulle innebära att det fortsättningsvis är möjligt att handla mat, äta lunch och göra kortare ärenden utan att behöva betala avgift. Möjlighet att parkera gratis under längre tid skulle då kunna ges utanför centrumkärnan men med gångavstånd till centrum. Om en parkeringsavgift införs på nuvarande P- skiveparkeringar skulle det finnas möjlighet att betala både med mynt och kort samt med sin mobiltelefon. 15. Hur skulle du vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna i Piteå centrum var som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering, 43 procent. Följt av 2 timmars gratis parkering sedan en avgift (29 %), första timmen gratis parkering sedan en avgift (12 %), fri och gratis parkering överallt och annat (8 %) och ingen uppgav avgift på alla parkeringar. Per kön var det främst männen som ville ha det som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering och efter ålder förekom det ingen större skillnad. Parkeringsmöjligheter i Piteå centrum % 29% 2 12% 8% 8%

14 Totalt har det inkommit 5 synpunkter kring hur man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Mitt förslag är avgiftsfri parkering i 2 timmar - på samma sätt som idag. Man ska inte kunna betala på samma parkeringsyta för att stå där längre! Som idag med tre timmars fri parkering under förutsättning att fler parkeringar byggs. Om det inte är möjligt så röstar jag på 2 fri sen betalning, då det är det enda alternativ jag ser som möjligt utifrån perspektiv att fortfarande ha ett attraktivt centrum, där man kan kombinera livsmedelsinköp med mindre ärenden. 3 timmar gratis, och sedan avgift, är ett bra alternativ. Man ska inte behöva återvända till bilen efter redan två timmar för att betala, om man märker att det drar ut på tiden. 16. Hur mycket skulle du vara villig att betala för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats? (kr/timmen) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 65 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man är villig att betala 10 kronor per timme för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats, 40 procent. Om parkeringsavgiften skulle bli dyrare än vad man är villig att betala så svarade majoriteten att man skulle göra ärendet på annat ställe, 59 procent. Följt av annat (22 %), parkera på gratisparkering utanför centrum (11 %) och välja ett annat färdsätt (8 %). Per kön och ålder förekom det ingen större skillnad. (Under annat framkom det främst att man skulle betala avgiften ändå). 10 Dyrare parkeringsavgift % 2 Göra ärendet-annat ställe 22% Annat 11% 8% Gratisparkeringar utanför centrum Annat färdsätt 17. Vilket annat färdsätt skulle du välja? Av de som valt alternativet annat färdsätt på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat cykel.

15 18. Var skulle du göra ärendet då? Av de som valt alternativet att göra ärendet på annat ställe på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat annan plats i kommunen, 41 procent. Följt av annan kommun (32 %), annan plats (16 %) och Internet (11 %). Per kön förekom det ingen större skillnad och efter ålder skulle personer år främst göra ärendet på Internet, personer år skulle främst välja annan plats och personer år och 65+ skulle främst välja annan plats i kommunen. 19. Skulle du vara beredd att betala för en motorvärmare vintertid? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten 53 procent svarade att man är villig att betala för en motorvärmare vintertid, medan 47 procent svarade nej. Per kön är det en större andel män än kvinnor som är villiga att betala för en motorvärmarplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst är emot att betala för en motorvärmarplats vintertid är personer 65+. Av de som svarat ja på frågan att de är beredd att betala för en motorvärmare vintertid uppger majoriteten att man är villig att betala 10 kronor/timme (34 %). Övriga synpunkter Totalt har det inkommit 32 övriga synpunkter kring parkeringsavgifter, delar av kommentarerna var: Som pensionär har jag ju en annan livssituation än då jag arbetade. Sämre ekonomi. Gott om tid att planera mina stadsbesök. Beroende av bilen då jag inte orkar bära tunga matkassar. Beroende av att besöka vänner som bor i stan mm. Tycker det är bra som det är nu och önskar att turisterna får fortsätta att möta den shoppingvänliga staden. Olika alternativ är mitt förslag. Sammanfattningsvis är jag positiv till betalda parkeringar av de anledningar som ni beskrivit, UTOM när jag ska handla mat. Jag tycker nuvarande P-möjligheter är bra. Företagen borde se till att det finns P-platser till sina anställda. Det behöver prioriteras att göra parkeringar för det som byggs nytt, så alla som arbetar i centrum har en jobbparkering. Det är ansvarslöst att inte planera för parkeringar när man planerar för nya arbeten i stan. Det är inte alltid möjligt att ersätta bilen med kollektivtrafik. Småbarnsföräldrar behöver ibland fara krångliga resor förbi förskola dit det inte går att åka buss och behöver kunna vara flexibla och hämta sina barn med kort varsel t.ex. Det är inte rimligt att man ska betala vanlig parkeringsavgift för att vara på sitt arbete. Det är hela kommunens ansvar att våra arbetare ska kunna ta sig till jobbet. Börja inte ta betalt - det kommer inte att ge de inkomster ni tror - systemen kostar också och genererar köer, irritation och underhåll. Om man tycker att miljön blir lidande för att man inte hittar någon gratis p-plats. Då tycker jag att man ska ta bort alla gupp som har kommit till för att begränsa farten, vilket är en mycket större miljöbov. Med P-skivan visar Piteå att man är en vänlig kommun inte en girig. Man har lagt stora affärer i centrum nu är det dags att stå för den politiken.

16 Önskemål om elektronisk p-skiva, med eller utan avgift, där man betalar efter hur lång tid man parkerat. Det vore mycket dumt ur handelssynpunkt att avgiftsbelägga fler parkeringar än idag när man under flera års tid kämpat för att behålla stadskärnan som handelscentrum i Piteå. Vägrat låta vår kärna dö ut till förmån för stora köpcentrum på industriområden som i så många andra städer. Behåll det unika med Piteå, en levande gågata! Detta hänger ihop med gratis parkering. Parkeringsmöjligheter vid f.d. Gunnars kiosk och vid järnvägshuset? Bygga P-däck under träkronan? Blir det några parkeringar kvar på gamla Domus-däcket? 15-minuters fickor på t.ex. Prästgårdsgatan. Kort utvärdering De flesta tyckte att frågorna var intressanta att besvara, 97 procent. De flesta tyckte att informationen var tillräcklig, 97 procent De flesta tyckte att informationen var tydlig, 95 procent De flesta tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor, 97 procent

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Medborgarbudget. Rapport 18. April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 18 Medborgarbudget April 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget.

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Kundundersökning - Simstadion

Kundundersökning - Simstadion Kundundersökning - Simstadion Augusti 2008 Foto: Charlotte Svensson Charlotte Svensson 1 (14) TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN IDROTT & FRITID Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Syfte... 3 3. Metod..

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda

LS 1102-0283. Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda LS 1102-0283 Drivkrafter för kollektivt resande till Arlanda En kvalitativ undersökning bland resenärer i Stockholms och Uppsala län Juni 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund, syfte och metod...

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer