PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret"

Transkript

1 PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

2 Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter i Piteå centrum gällande parkeringshuset Löjan och ett införande av parkeringsavgifter på de parkeringar som idag regleras med P-skiva. Idag finns cirka 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum. Av dessa regleras cirka 1100 platser med P-skiva i 3 timmar och för resterande 100 platser tas en parkeringsavgift. Dagens system med P-skiveparkeringar upplevs av många besökare som enkelt, bekvämt och lättillgängligt. P-skiveparkeringar styr även bort trafiken från gatuparkering. Den problematik som uppkommit med dagens system är att P-skiveparkeringarna av vissa används till arbetsplatsparkering vilket kan innebära blockerande långtidsparkering av platser, vilket även kan medför att besökare tvingas parkera längre ifrån. Detta kan medföra söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser, vilket i sin tur kan leda till trafikstockningar och försämrad luftmiljö. Ett eventuellt införande av parkeringsavgift enbart på nya Löjanområdet kan ge en skev parkeringsbild i centrum med överbelastade P-skiveparkeringar. Syftet med enkäten var att ta reda på vad PiteåPanelen tycker i frågan. Svaret kommer sedan att användas som ett av många beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med parkeringsfrågan i kommunen. Svarsfrekvens Av PiteåPanelens totalt 115 deltagare har 76 personer (66 %) svarat på enkäten Parkeringsavgifter. Andel män som besvarat enkäten uppgick till 40 procent och andel kvinnor uppgick till 60 procent. Den åldersgrupp som haft störst svarsfrekvens är personer 65 år och äldre (36 %) följt av personer i åldern år (33 %). Minst andel svarande var det i den yngsta åldersgruppen år samt år (31 %). Röjandekontroll I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står det skrivet att resultat som visar fem eller färre inte ska redovisas, eftersom det kan röja identiteten hos den enskilde personen. I kommunens riktlinjer över kvalitetsarbete står det även att jämn skala som svarsalternativ ska användas samt att resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. På grund av ovanstående kan resultatet i vissa fall redovisas i textform, detta för att inte röja identiteten hos den svarande.

3 Resultat Parkeringsavgifter 1. Hur långt avstånd har du mellan ditt hem och Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. De allra flesta av paneldeltagarna har mellan 2-5 kilometer (32 %) eller 6-25 kilometer (32 %) mellan sitt hem och Piteå centrum. Per kön var de flest män som hade ett avstånd mellan 6-25 kilometer och flest kvinnor som hade ett avstånd mellan 2-5 kilometer. Per ålder var de flest personer i åldern år som hade mindre än 2 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 2-5 kilometer, personer i åldern år hade ett avstånd på 6-25 kilometer och för personer 65+ var det flest som hade ett avstånd på 2-5 kilometer och mer än 25 kilometer till centrum. 10 Avstånd till Piteå centrum % 32% 24% 11% < 2 kilometer 2-5 kilometer 6-25 kilometer >25 kilometer 2. Vilket är ditt vanligaste färdsätt när du besöker Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av paneldeltagarna anger att deras vanligaste färdsätt när det besöker Piteå centrum är bil (73 %) följt av till fots (12 %) och cykel (10 %). De färdsätt som används minst är kollektivtrafiken. Efter kön förekommer det ingen större skillnad på val av färdsätt. Efter ålder är till fots det vanligast färdsättet för personer år och för de resterande åldersgrupperna är bil det vanligaste färdsättet. 10 Vanligaste färdsättet % % 1 5% Bil Till fots Cykel Kollektivtrafik + annat

4 Tillgänglighet För att undvika söktrafik och blockerande bilar som väntar på lediga platser bör en parkerings kapacitetsutnyttjande aldrig överstiga ca 90 %, vilket innebär att det alltid ska finnas lediga platser för tillkommande besökare. 3. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar (måndag-fredag)? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valt att besvara denna fråga är 73 stycken. Majoriteten av de svarande upplever att det är lätt att få tag i parkeringsplatser i Piteå centrum under vardagar (måndag-fredag), 79 procent. Medan 18 procent upplever att det är svårt att hitta parkeringsplatser. Per kön upplever kvinnorna i lite större utsträckning att det är svårt att få en parkeringsplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum på vardagar är personer i åldern år Parkeringsplats, måndag-fredag 79% % 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 16 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på vardagar, delar av kommentarerna var: Mycket lätt måndag-onsdag, torsdag fm och fredag fm. Svårt-mycket svårt torsdag em och fredag em Beroende på vilka tider på dagen man är där. Under sommaren brukar det inte vara det lättaste att hitta någon plats i närhet till stadskärnan utan man hamnar fort i ytterområdena typ Nolia eller vid jvg-stationen den nya parkeringen som inte många upptäckt än. Tidigare har det varit ok, men med all ombyggnation och färre parkeringsplatser är det nu så man får leta en parkering när man ska handla. Jag har aldrig haft problem att hitta parkeringsplats mer än vid storhelger. Speciellt vid jultid.

5 4. Hur upplever du möjligheten att hitta en parkeringsplats i Piteå centrum inom rimlig tid på en lördag? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är inte alls bra och 4 är mycket bra) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Resultatet visar på en rätt så jämn fördelning på de som upplever att det är lätt respektive svårt att hitta parkeringsplats i Piteå centrum inom rimligt tid på en lördag. 48 procent upplever att det är svårt och 49 procent upplever att det lätt medan tre procent inte hade någon åsikt i frågan. Per kön är det fler kvinnor som upplever att det är svårare att hitta parkeringsplats på lördagar än män och efter ålder är det främst personer i åldern 65+. Den åldersgrupp som främst upplever att det är lätt att hitta parkeringsplats är personer i åldern år. 10 Parkeringsplats, lördag % 49% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring möjligheten att hitta parkeringsplatser i Piteå centrum inom rimlig tid på lördag, delar av kommentarerna var: Parkerar där det finns plats...svårare än så är det inte... Brukar se till att vara i stan till kl , då är det förhållandevis lätt att få en p-plats även på lördagar. Många gånger omöjligt vid den södra delen av stan (COOP-Ica) Har blivit betydligt svårare sedan Löjan började byggas om.

6 5. Tycker du att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum? (Svar angavs på en skala 1-4, där 1 är för få och 4 är hög tillgång) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 74 stycken. Majoriteten av de svarande tycker att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, 53 procent. Medan 44 procent tycker att det finns för få. Per kön är det marginellt fler kvinnor som tycker att det finns för få parkeringsplatser i Piteå centrum. Efter ålder är det främst personer 65+ som tycker att det finns för få och personer i åldern år som tycker att det finns tillräckligt. 10 Tillräckligt med parkeringsplatser i centrum % 53% 2 3% Skala 1-2 Skala 3-4 Ingen åsikt Totalt har det inkommit 17 synpunkter kring om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Jag hittar nästan alltid parkering. Det är bara fredag em och lördag det kan vara svårt att hitta parkering vid mataffärerna i centrum. Nej, löjan behöver ersättas Ska Piteå vara en miljövänlig stad och stå för mindre biltrafik, då finns det alldeles tillräckligt. Gör det attraktivt att parkera på de stora ytorna vid Nolia för att lotsa bort trafik. Fredag em samt lördag kan det då cirkulera en mindre citybuss i stället på slinga. Uppenbart är att utifrån den lilla stadskärnan med en alltför stor samling av affärer, restauranger och besöksmål på en alltför liten yta är antalet parkeringsplatser inte adekvat. Det finns framförallt för få långtidsparkeringar. Det vill säga möjlighet för att hyra till boende och företag. Det finns ändå rätt rimligt med parkeringsplatser

7 6. Vad gör du vanligtvis om den parkering du tänkt använda är fullbelagd? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de skulle välja att köra vidare till en annan parkering om den parkering de tänkt använda är fullbelagd, 71 procent. Följt av att vänta på att en plats blir ledig och genomföra ärendet på ett annat ställe, 9 procent. Per kön är det fler män än kvinnor som väljer att köra vidare till en annan parkering och efter ålder är det främst personer i åldern år. Totalt har det inkommit 7 synpunkter kring om den parkering man tänkt använda är fullbelagd, delar av kommentarerna var: Har varit tvungen att leta plats på flera ställen innan jag huttat plats då ärendet inte gått flytta fram. Detta har skett ett par tillfällen vardagar kring lunchtid Väntar på plats bara om jag ex ska handla mat eller andra tunga saker Finns alltid någon parkering ledig 7. Hur länge skulle du max vänta tills en plats blev ledig? Av de som uppgett att de skulle vänta tills en plats blev ledig om den parkering de tänkt använda är fullbelagd fick besvara frågan om hur länge de max skulle vänta tills en plats blev ledig. Antal personer som fick besvara denna fråga var 7 stycken och majoriteten av dessa svarade mellan 2-5 minuter. På frågan om väntetiden på en parkeringsplats skulle bli längre än vad man max angett skulle majoriteten välja att köra vidare till en annan parkering samt strunta i ärendet eller genomföra ärendet vid ett annat tillfälle. Dagens avgiftsfria parkeringsplatser (P-skiveparkeringar) Idag regleras de parkeringar som i centrumkärnan finns placerade på kvartersmark och i parkeringshus med P-skiva, vilket innebär att man i Piteå kan stå parkerad gratis i upp till 3 timmar. Utanför centrumkärnan finns parkeringar med möjlighet att stå gratis parkerad upp till 24 timmar, exempelvis på Nolia. Problematiken med P-skiveparkeringarna är att det idag av vissa används som arbetsplatsparkeringar där de som jobbar i centrum kan parkera gratis genom att vrida om P-skivan. Eftersom dessa personer parkerar före besökarna blockerar de dessutom de bästa platserna och besökare med korta ärenden tvingas parkera längre ifrån. 8. Vad tycker du om alternativet med P-skiveparkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att alternativet med P-skiveparkeringsplatser är mycket bra, 82 procent. Per kön och ålder förekom det inga större skillnader. Totalt har det inkommit 26 synpunkter kring vad man tycker om P-skiveparkeringsplatserna, delar av kommentarerna var: Kanske kan man ändra dygnstider för gratisparkering och enbart ha avgifter på morgonen när "syndarna" då anländer eller kortare perioder (t.ex. 1 timma) för parkeringstider före ett visst

8 klockslag. Kanske (progressivt) högre böter om någon parkerar långa tider på samma plats och gör så vid upprepade tillfällen. Som det är nu är det helt OK Arbetsgivaren i centrum har ett stort ansvar i detta problem. De tappar kunder om anställda parkerar istället. Arbetsplatsparkeringar kan väl ordnas på Nolia, kommunhuset, kajen. Företagarna får hur många platser de behöver. Om man ger ett uppdrag till exempelvis NVS, att övervaka parkeringarna, så skulle detta försvinna. Har själv vid något tillfälle "arbetsparkerat" med P-skiva, då risken att få böter är minimal. P-skiveparkering är en av de bästa sakerna med Piteå och något som alltid kommer upp som ett plus när man pratar med bekanta och obekanta från Skellefteå och Luleå. Men det är ju inte meningen att platserna skall upptas en hel dag för de som arbetar centralt. Förstår att det är svårt att komma till rätta med detta problem. Det är ju inte p-skivorna som är problemet utan att det finns för få parkeringsplatser samt parkeringar för de som arbetar i stan och som vill hyra en. Vad mig anbelangar har det funkat skapligt som det har varit under en längre tidsram än det påfund som nu diskuteras. 9. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppgav att de står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar 1-3 gånger i veckan, 52 procent. Följt av 1-3 gånger i månaden (20 %) och 4-6 gånger i veckan (19 %). Efter kön är det kvinnor som marginellt parkerar mer än män 1-3 gånger i veckan på P-skiveparkeringarna och efter ålder är det främst personer i åldern år. 10 Hur ofta parkerad på P-skiveparkeringar % % 1-3 gånger i veckan 1-3 gånger i månaden 4-6 gånger i veckan

9 10. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 71 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-skiveparkeringar i 1-2 timmar, 58 procent. Följt av 2-3 timmar (25 %) och upp till en timme (17 %). Är ingen av de svarande som uppgett att man står mer än 3 timmar. Per kön är det något fler kvinnor än män som uppgett att man står 1-2 timmar och efter ålder är det främst personer i åldern Tid parkerad på P-skiveparkeringarna % 2 25% 17% Upp till en timme 1-2 timmar 2-3 timmar Mer än 3 timmar Totalt har det inkommit 8 synpunkter kring tid man vanligtvis står parkerad på P-skiveparkeringarna, delar av kommentarerna var: Vid daglig handling max 1 timme men vid shopping gärna 3 timmar beroende på vilket ärende man har. Tiden är alldeles lagom. 3 timmars parkering ger mig frihet att göra det jag ska i god tid. Vore tiden kortare skulle det bli stressigt. Då kan jag bara tänka mig vad en barnfamilj skulle tycka om kortare parkeringstid. Orkar inte gå så långt längre så jag flyttar bilen mellan olika parkeringar beroende på ärendet som ska utföras. Sällan mer än två timmar

10 När P-skivan infördes år 1989 i Piteå begränsades parkeringstiden till 2 timmar. Många, och särskilt långväga besökare, ansåg att 2 timmar var för kort tid för att besöka centrum. Av den anledningen förlängdes tiden till 3 timmar år Hur länge tycker du att det är rimligt att man får parkera gratis i centrum med P-skiva? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 76 stycken. Majoriteten av de svarande (60 %) uppger att 3 timmar är en rimlig tid för gratisparkering i centrum, följt av 2 timmar (33 %). Per kön är det fler kvinnor än män som tycker att 3 timmar är en rimlig tid och efter ålder är det främst personer i åldern år. Alternativet med 2 timmar gratis parkering är det främst männen och personer i åldern 65+ som föredrar. Totalt har det inkommit 14 synpunkter kring vad man tycker är en rimlig tid att parkera gratis i centrum med P-skiva, delar av kommentarerna var: Kan man göra så att man kombinerar båda. 2 timmar gratis och 15 kr (eller 20 kr) per timme därutöver. Kan lösas genom att man om man vill stå i 4 timmar löser biljett för två tim. På biljetten står klockslag när tiden går ut och då vet man att man har upp till 2 timmar till på sig att flytta bilen. Tror absolut att det kan räcka med 2 om man ska ändra från 3 - det kan vara ett bra sätt att få bort springet från personal hos företag som inte kan springa lika ofta och ändra p-skivan... Låt det vara som det nu fungerar. Om kommunen satsar på parkeringshus med motorvärmare som ger dyrare platser har man satsat fel. Finns normalt inget sådant behov. Jag anser att man bygger en större parkeringsplats (gamla järnvägsstation) utan avgift på gångavstånd till centrum och låter dem som har behov att kör in dit få använda tillgängliga platser. Vill någon stå länge kan moderna p-automater införas, där besökarna betalar efter tid. Det ska var sms-betalning och kort som alternativ till kontanter. Man bör få tid att göra sina ärenden, det går inte alltid att gå ifrån ex om man är hos frissa eller hos tandläkaren. Förändringen till tre timmar var mycket bra! Då hinner man göra något utan att behöva stressa tillbaka till bilen. Det hela handlar om hur trevlig upplevelse det ska vara för folk att besöka Piteå centrum. Så trevligt som möjligt, är väl en eftersträvan? Stress och ev. parkeringsböter om man fastnar i en provhytt är inte trevligt.

11 Dagens avgiftsbelagda parkeringsplatser Av kommunens ca 1200 parkeringsplatser för bilar i Piteå centrum regleras 100 stycken med avgift, dessa parkeringar regleras idag med en avgift på 13 kr/timme. 12. Vad tycker du om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 73 stycken. Majoriteten av de svarande (70 %) uppger negativa svar, tycker att alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser är mindre bra. Medan 30 procent uppger positiva svar, tycker att alternativet är bra. Per kön är det främst män som är mer negativ till alternativet och per ålder är det främst personer 65+. Mest positiv till alternativet är personer i åldern år och kvinnor. 10 Alternativet avgiftsbelagda parkeringsplatser Skala 1-2 Skala 3-4 Totalt har det inkommit 25 synpunkter kring vad man tycker om alternativet med avgiftsbelagda parkeringsplatser, delar av kommentarerna var: Piteå är populärt just för att det är en "vänlig" stad. Mina vänner och släktingar från grannkommunerna gillar att shoppa här och menar att Piteå har Norrbottens mysigaste stadskärna. Jag kan förstå argumentet för avgiftsbelagda parkeringar. Våra grannstäder tar avgift men Piteå är känt för gratis parkering. Tror dock inte att folk slutar besöka Piteå om det införs parkeringsavgifter. För min del är det ok med avgift om det är ett bra och modernt betalsystem. Vill inte ha parkeringsböter för att jag är 10 min sen. Gärna en timmes gratis parkering vid mataffärer. Min närmaste mataffär ligger i centrum. En fördel kan också vara att vi som bor relativt nära centrum kanske tar cykel eller en promenad istället för bilen. Om det är avgiftsbelagda p-platser tappar företagarna kunder. Turister åker inte till centrum i samma utsträckning. Bra på vissa ställen men den avgiften kan man ta på vissa parkeringar. Klagomålen av handeln (Ica-Coop) skulle väl dom kunna betala tillbaka p-avgiften mot uppvisande av kvitto. Om sen kommunen skulle betala tillbaka en del till butikerna typ hälften så skulle det väl ta bort en del av kritiken och man skulle få bort en del som parkerar i butikernas närhet

12 13. Hur ofta parkerar du på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande (40 %) uppger att de aldrig parkerat på någon av Piteås P-platser som har en avgift. Följt av 1-3 gånger per år (31 %), 4-6 gånger per år (11 %). 1-3 och 4-6 gånger i veckan (10 %), 1-3 gånger i månaden (8 %) och ingen har uppgett att man parkerar dagligen. Per kön, efter alternativet aldrig, var det främst kvinnor som uppger att de står parkerade 1-3 gånger per år på någon av P-platserna som har en avgift och efter ålder var det främst personer år Hur ofta parkerad på avgiftsbelagd P- plats 4 31% 11% 1 8% 14. Hur länge står du vanligtvis parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 42 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att de vanligtvis står parkerad på någon av Piteås P-platser som har en avgift i upp till 1 timme, 50 procent. Följt av 1-2 timmar, 43 procent och resterande 7 procent har uppgett 2-3 timmar och mer än 3 timmar. Per kön är det främst männen som står upp till 1 timme och kvinnor står 1-2 timmar. Efter ålder är det personer år, år och år som står upp till 1 timme medan personer 65+ står 1-2 timmar. 10 Tid på avgiftsbelagd P-plats % 7% Upp till 1 h 1-2 h 2-3 h/mer än 3 h

13 Eventuellt förändrade parkeringsmöjligheter I takt med att parkeringsanläggningarna behöver uppgraderas har det uppstått funderingar kring avgiftsbelagda parkeringar. Genom att införa parkeringsavgift skulle det bli svårare att använda besöksparkeringar som arbetsparkeringar samt ge intäkter för att finansiera satsningar på P-platser. Ett av förslagen är att minska alla nuvarande gratisparkeringstider med P-skiveparkeringar från 3 timmar till 1 timme och ge möjlighet att betala för att stå längre. Ett annat alternativ är att de 2 första timmarna är avgiftsfria och sedan ges möjlighet att betala för att stå längre eller så har man avgiftsbelagda parkeringar överallt hela tiden. Alternativen att ha 1 eller 2 timmars avgiftsfri parkering skulle innebära att det fortsättningsvis är möjligt att handla mat, äta lunch och göra kortare ärenden utan att behöva betala avgift. Möjlighet att parkera gratis under längre tid skulle då kunna ges utanför centrumkärnan men med gångavstånd till centrum. Om en parkeringsavgift införs på nuvarande P- skiveparkeringar skulle det finnas möjlighet att betala både med mynt och kort samt med sin mobiltelefon. 15. Hur skulle du vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna i Piteå centrum var som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering, 43 procent. Följt av 2 timmars gratis parkering sedan en avgift (29 %), första timmen gratis parkering sedan en avgift (12 %), fri och gratis parkering överallt och annat (8 %) och ingen uppgav avgift på alla parkeringar. Per kön var det främst männen som ville ha det som idag med 3 timmars avgiftsfri parkering och efter ålder förekom det ingen större skillnad. Parkeringsmöjligheter i Piteå centrum % 29% 2 12% 8% 8%

14 Totalt har det inkommit 5 synpunkter kring hur man skulle vilja att parkeringsmöjligheterna var i Piteå centrum, delar av kommentarerna var: Mitt förslag är avgiftsfri parkering i 2 timmar - på samma sätt som idag. Man ska inte kunna betala på samma parkeringsyta för att stå där längre! Som idag med tre timmars fri parkering under förutsättning att fler parkeringar byggs. Om det inte är möjligt så röstar jag på 2 fri sen betalning, då det är det enda alternativ jag ser som möjligt utifrån perspektiv att fortfarande ha ett attraktivt centrum, där man kan kombinera livsmedelsinköp med mindre ärenden. 3 timmar gratis, och sedan avgift, är ett bra alternativ. Man ska inte behöva återvända till bilen efter redan två timmar för att betala, om man märker att det drar ut på tiden. 16. Hur mycket skulle du vara villig att betala för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats? (kr/timmen) Antal personer som valde att besvara denna fråga var 65 stycken. Majoriteten av de svarande uppger att man är villig att betala 10 kronor per timme för att stå på en avgiftsbelagd parkeringsplats, 40 procent. Om parkeringsavgiften skulle bli dyrare än vad man är villig att betala så svarade majoriteten att man skulle göra ärendet på annat ställe, 59 procent. Följt av annat (22 %), parkera på gratisparkering utanför centrum (11 %) och välja ett annat färdsätt (8 %). Per kön och ålder förekom det ingen större skillnad. (Under annat framkom det främst att man skulle betala avgiften ändå). 10 Dyrare parkeringsavgift % 2 Göra ärendet-annat ställe 22% Annat 11% 8% Gratisparkeringar utanför centrum Annat färdsätt 17. Vilket annat färdsätt skulle du välja? Av de som valt alternativet annat färdsätt på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat cykel.

15 18. Var skulle du göra ärendet då? Av de som valt alternativet att göra ärendet på annat ställe på frågan om parkeringsavgifterna blir högre än vad man är villig att betala har majoriteten svarat annan plats i kommunen, 41 procent. Följt av annan kommun (32 %), annan plats (16 %) och Internet (11 %). Per kön förekom det ingen större skillnad och efter ålder skulle personer år främst göra ärendet på Internet, personer år skulle främst välja annan plats och personer år och 65+ skulle främst välja annan plats i kommunen. 19. Skulle du vara beredd att betala för en motorvärmare vintertid? Antal personer som valde att besvara denna fråga var 75 stycken. Majoriteten 53 procent svarade att man är villig att betala för en motorvärmare vintertid, medan 47 procent svarade nej. Per kön är det en större andel män än kvinnor som är villiga att betala för en motorvärmarplats och efter ålder är det främst personer i åldern år. Den åldersgrupp som främst är emot att betala för en motorvärmarplats vintertid är personer 65+. Av de som svarat ja på frågan att de är beredd att betala för en motorvärmare vintertid uppger majoriteten att man är villig att betala 10 kronor/timme (34 %). Övriga synpunkter Totalt har det inkommit 32 övriga synpunkter kring parkeringsavgifter, delar av kommentarerna var: Som pensionär har jag ju en annan livssituation än då jag arbetade. Sämre ekonomi. Gott om tid att planera mina stadsbesök. Beroende av bilen då jag inte orkar bära tunga matkassar. Beroende av att besöka vänner som bor i stan mm. Tycker det är bra som det är nu och önskar att turisterna får fortsätta att möta den shoppingvänliga staden. Olika alternativ är mitt förslag. Sammanfattningsvis är jag positiv till betalda parkeringar av de anledningar som ni beskrivit, UTOM när jag ska handla mat. Jag tycker nuvarande P-möjligheter är bra. Företagen borde se till att det finns P-platser till sina anställda. Det behöver prioriteras att göra parkeringar för det som byggs nytt, så alla som arbetar i centrum har en jobbparkering. Det är ansvarslöst att inte planera för parkeringar när man planerar för nya arbeten i stan. Det är inte alltid möjligt att ersätta bilen med kollektivtrafik. Småbarnsföräldrar behöver ibland fara krångliga resor förbi förskola dit det inte går att åka buss och behöver kunna vara flexibla och hämta sina barn med kort varsel t.ex. Det är inte rimligt att man ska betala vanlig parkeringsavgift för att vara på sitt arbete. Det är hela kommunens ansvar att våra arbetare ska kunna ta sig till jobbet. Börja inte ta betalt - det kommer inte att ge de inkomster ni tror - systemen kostar också och genererar köer, irritation och underhåll. Om man tycker att miljön blir lidande för att man inte hittar någon gratis p-plats. Då tycker jag att man ska ta bort alla gupp som har kommit till för att begränsa farten, vilket är en mycket större miljöbov. Med P-skivan visar Piteå att man är en vänlig kommun inte en girig. Man har lagt stora affärer i centrum nu är det dags att stå för den politiken.

16 Önskemål om elektronisk p-skiva, med eller utan avgift, där man betalar efter hur lång tid man parkerat. Det vore mycket dumt ur handelssynpunkt att avgiftsbelägga fler parkeringar än idag när man under flera års tid kämpat för att behålla stadskärnan som handelscentrum i Piteå. Vägrat låta vår kärna dö ut till förmån för stora köpcentrum på industriområden som i så många andra städer. Behåll det unika med Piteå, en levande gågata! Detta hänger ihop med gratis parkering. Parkeringsmöjligheter vid f.d. Gunnars kiosk och vid järnvägshuset? Bygga P-däck under träkronan? Blir det några parkeringar kvar på gamla Domus-däcket? 15-minuters fickor på t.ex. Prästgårdsgatan. Kort utvärdering De flesta tyckte att frågorna var intressanta att besvara, 97 procent. De flesta tyckte att informationen var tillräcklig, 97 procent De flesta tyckte att informationen var tydlig, 95 procent De flesta tyckte att enkäten var ett bra sätt att använda för denna typ av frågor, 97 procent

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Trafiksituationen i Visby sommaren 2011. Resultat av en enkätundersökning

Trafiksituationen i Visby sommaren 2011. Resultat av en enkätundersökning Trafiksituationen i Visby sommaren 2011 Resultat av en enkätundersökning NOVEMBER 2011 - 2 - Enkät trafiksituationen i Visby resultat Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö har genom en enkät på sin

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget

1 Inledning. Bild 1. Parkeringsautomaterna längs Spolegatan och vid Clemenstorget 1 Inledning Vi hade i uppgift att analysera två olika parkeringsautomater.(se bild 1) För att få en bra jämförelse valdes två automater ut, som skiljer sig mycket åt. Först en äldre modell som står vid

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 Parkeringsutredning centrala Vetlanda Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund och uppdrag... 5 1.2. Metod... 5 1.3. Avgränsningar... 6 1.4. Arbetsgrupp...

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster

PiteåPanelen. Rapport 4. Vad tycker panelen om E-tjänster PiteåPanelen Rapport 4 Vad tycker panelen om E-tjänster Augusti 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomiavdelningen vid Kommunledningskontoret 1.0 Inledning För att förenkla för medborgarna, utvecklar Piteå Kommun

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av gatumark

Riktlinjer för upplåtelse av gatumark Riktlinjer för upplåtelse av gatumark Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för upplåtelse av gatumark Riktlinjer 2010-04-26, 77 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 1(5) Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 941 85 Piteå Tel: 0911-69 62 00 För att ansökan ska behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Chokladfabriken. Sundbyberg

Chokladfabriken. Sundbyberg Chokladfabriken Sundbyberg Välkommen till Chokladfabriken Som hyresgäster i Chokladfabriken kan ni lita på att bli mycket väl omhändertagna. Allt ni behöver och mer därtill finns i huset. Café, gym, reception,

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Boende Åre By 2014/15

Boende Åre By 2014/15 Boende Åre By 2014/15 Mitt i Åre 1 Lgh 42-56 kvm, 4-6 bäddar, 2 sovrum. 1 WC/DU, BU, T, DM, micro (vissa), skidförråd, balkong el. uteplats. Konf.lokal för ca 20 personer i huset. Åre torg 25m. Kabinbanan

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2013 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2013 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2013 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Av AHVS färvaltade anlåggningar:

Av AHVS färvaltade anlåggningar: Av AHVS färvaltade anlåggningar: (Klicka fär information om enskild anlåggning) Arholma GranÄ Brygga PassbÇtsbryggan Cykelparkeringen Kasholmssundets brygga SimpnÅs "Lotshamnen" Parkeringen ÉstersjÄ Parkeringen

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Anmälan till testresenär - Vännäs

Anmälan till testresenär - Vännäs Anmälan till testresenär - Vännäs 8. Arbetsplats: (namn och ort) Vännäs kommun/vård och omsorgsförvaltningen. Vännäs Electrum Automation AB Umeå Umeå Energi, Umeå Umeå universiteet Barnavd.2 NUS Umeå Tandläkarhögskolan

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2

SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 Bilaga 5 SAMTLIGA ÅTGÄRDSFÖRSLAG WS 2 WS 2 Hållbart resande Njurunda Sundsvall 1 Tänk om! Ansvarig respektive åtgärdsförslag Genomförbarhet Cykel- och Cykel- och gångvägar gångvägar separeras från breda

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer