Betalning med mobiltelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalning med mobiltelefon"

Transkript

1 Betalning med mobiltelefon Utvärdering enkät till användare Meddelande 9: Trafikkontoret Parkering

2 2

3 Förord Sedan Trafiknämnden under 2003 införde möjligheten att betala för parkering på gatumark med hjälp av mobiltelefon har tjänsten etablerats som en väl fungerande betalningsform och i dagsläget finns två operatörer etablerade i Göteborg: Mint och Tele-P. Som en del i arbetet med att förbättra och utveckla betalningsmöjligheterna för parkerare i Göteborg har Trafikkontoret låtit genomföra en enkätundersökning bland de parkerare som använder sig av mobiltelefon för parkering. Undersökningen har genomförts av SWECO VBB under sommaren Göteborg i september 2005 Gustaf Grapengiesser Controller Göteborg Stad Trafikkontoret Telefon: Telefax:

4 Sammanfattning Den aktuella svarsfrekvensen på drygt 50% får anses som god för en enkätundersökning som genomförs via brev med en påminnelse. Den övergripande tonen i de kommentarer som skrivits på enkätformulären och på de telefonsamtal som inkommit i samband med undersökningen är positiv. Många tycker om systemet i stort men har påvisat detaljer som kan förbättras. Knappt 30 personer har uppgett att de blivit bötfällda trots att de varit inloggade i systemet och haft en dekal för mobiltelefonparkering i vindrutan. Detta tyder på att informationen till, och utbildningen av, parkeringsvakterna kan förbättras. De flesta personer som fått böter har slutligen fått den återbetald, men för många felaktiga böter kan skada användarnas förtroende för systemet. Många av de 115 personer som angett att de tycker det är svårt att komma ihåg att logga ut, har också skrivit att de är väl medvetna om att detta naturligtvis är deras eget ansvar. Däremot är det många som önskat att påminnelserna från systemet då det finns en aktiv parkering borde komma tidigare och tätare. Det vanligaste förslaget är att ju högre taxan är för den aktuella parkeringsplatsen är, ju tätare bör påminnelserna komma. Drygt 40 personer har påpekat att det aningen inte går, är för dyrt eller för krångligt att ha fler än en bil ansluten till samma telefon. Många av dessa uppger att de har två bilar i familjen och inte alltid har samma bil in till stan. Det verkar också förekomma perioder då det varit problem att komma fram på de telefonnummer där man loggar in och ut sin parkering. Även problem med vissa telefonoperatörer och kontantkort har rapporterats. Detta, liksom felaktiga parkeringsböter, kan om det blir för vanligt skada användarens förtroende för systemet. 9% av de svarande har angett att de aldrig använder mobiltelefonen som betalningsmedel trots att de är registrerade kunder. Många av dessa förklarar det med att de inledningsvis provat tjänsten ett par gånger men att det då krånglat varför de direkt övergett metoden till fördel för någon annan. 4

5 Bakgrund Trafiknämnden införde under 2003 möjligheten att betala för parkering på gatumark med hjälp av mobiltelefon. Två operatörer, Mint och Tele-P, erbjuder idag denna tjänst till parkerare. Trafiknämnden har beslutat att nuvarande P-dosa från och med den 1 januari 2007 inte längre kommer att vara ett giltigt betalningsmedel för parkering på gatumark. Till detta datum bör ett alternativt betalsystem som möjliggör betalning av exakt tid finnas, där betalning med mobiltelefon är en av de tänkbara lösningarna. När nu möjligheten att betala för parkering med mobiltelefon har varit igång i knappt två år har Trafikkontoret gjort en utvärdering av tjänsten för att se hur den fungerar för de olika aktörerna, vilka förbättringar som kan göras och om mobiltelefonbetalning kan fungera som alternativ till p-dosa eller vilka förändringar som i så fall först behöver göras. Syftet med undersökningen har varit att visa i vilken utsträckning användarna av mobiltelefon som betalningsmedel utnyttjar tjänsten idag, hur de tycker att det fungerar och vad de tycker kan bli bättre. Metod Strävan var att få så många synpunkter som möjligt om betalning av parkeringsavgift med hjälp av mobiltelefon. För att uppnå detta sammanställdes en brevenkät (se bilaga 1) som skickades ut till samtliga registrerade kunder hos de båda operatörerna Tele-P och Mint. Totalt skickades enkäter ut varav 850 var till kunder hos Mint och 470 var till kunder hos Tele-P. Av de kunderna var cirka en tredjedel registrerade som företag i operatörernas register. Ingen åtskillnad gjordes mellan företag och privatpersoner i hanteringen av enkäter. Tillsammans med enkätformuläret följde ett brev med en kort bakgrundbeskrivning till varför Trafikkontoret genomför enkäten samt information om sista svarsdatum. I brevet försäkrades också att svaren skulle behandlas anonymt. I försändelsen ingick dessutom ett förfrankerat svarskuvert. Enkäten skickades ut den 20 juni 2005 med sista svarsdatum satt till den 6 juli. Till dem som inte svarat innan detta datum skickades en påminnelse ut den 8 juli med en vädjan att svara senast den 14 juli. Alla svar var avidentifierade för att garantera de svarandes anonymitet. På svarskuvertet fanns dock ett löpnummer som användes för att kunna skicka påminnelse endast till dem som inte tidigare svarat. Numret talade också om vilken av operatörerna Tele-P eller Mint som den svarande var kund hos. Nyckeln för koppling mellan identitet och löpnummer förstördes efter att påminnelsebrevet skickats ut. Samtliga enkätsvar sammanställdes i en gemensam datafil för vidare analys. För de två sista frågorna i enkäten, som var så kallade frisvarsfrågor där den svarande fick skriva ner sina kommentarer i klartext, användes ett kodsystem för att kvantifiera hur många som avgett liknande kommentarer. 5

6 Resultat Svarsfrekvens Totalt inkom 696 användbara enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 53%. Fördelat på de två operatörerna var 400 av de inkomna enkäterna från kunder till Mint (svarsfrekvens 47%) och 296 från kunder till Tele-P (svarsfrekvens 63%), se tabell 1 nedan. Tabell 1. Antal utskickade enkäter, antal inkomna svar samt svarsfrekvens. Mint Tele-P Totalt Antal utskickade enkäter Antal svar Svarsfrekvens 47% 63% 53% I bilaga 2 redovisas svarsfördelningen på respektive enkätfråga i tabellform. Enkätformulärets utformning kan ses i bilaga 1. Flervalsfrågor Nästan hälften av de som svarat på första frågan har angett att de parkerar på gatumark flera dagar i veckan. Totalt har 74% angett att de parkerar på gatumark en gång i veckan eller oftare. På fråga två svarar 76% att de idag använder mobiltelefonen ofta eller alltid då de betalar parkeringsavgiften. Anmärkningsvärt är att 9% uppger att de aldrig använder mobiltelefonen trots att de är registrerade som kunder. Näst populäraste betalningssättet bland de svarande är bensin- eller kontokort som ofta eller alltid används av 43%. På frågan om hur ofta respektive betalningssätt användes innan det blev möjligt att använda mobiltelefon var det vanligaste svaret bensin- eller kontokort följt av kontanter. 38% angav att de ofta eller alltid använde P-dosa. 85% av de svarande tycker att betalning av parkeringsavgift via mobiltelefon fungerar bra eller mycket bra. Även betalning med bensin- och kontokort tycker många fungerar bra (80%). Att betala parkeringsavgiften med mynt är det som de svarande tycker fungerar klart sämst. På den sista flervalsfrågan svarade så många som 96% att de tyckte det var viktigt eller mycket viktigt att de kan använda samma betalningsmedel oavsett om de parkerar på gatumark, på privata parkeringsytor eller i parkeringshus. Frisvarsfrågor På den första frisvarsfrågan, om vilka de främsta fördelarna är med att betala parkeringsavgiften med mobiltelefon, var det två kommentarer som absolut vanligast. Dessa var att man betalar för exakt den tid bilen står parkerad samt att man slipper bekymra sig om att alltid ha med sig tillräckligt med mynt vilka fanns på 246 (35%) respektive 232 6

7 (33%) av de 696 inskickade enkäterna. De kommentarer som fler än 5% av de svarande gett visas i tabell 2 nedan. Tabell 2. De vanligaste kommentarerna på frågan om vad de främsta fördelarna med betalning via mobiltelefon är. Kommentar Antal Andel av samtliga enkäter Jag betalar bara för exakt den tid bilen står parkerad % Jag slipper bekymra mig om att alltid ha tillräckligt med mynt % Det är enkelt att betala med mobiltelefonen % Jag behöver inte avbryta mitt ärende för att gå och lägga på mer mynt och slipper oron för att tiden skall gå ut % Jag slipper gå till automaten och stå i kö 72 10% Det är bra med en samlad faktura på all parkering och det blir enkelt att redovisa 48 7% Jag behöver inte bestämma i förväg hur länge jag tänker stå parkerad 48 7% Det går snabbare att betala via mobiltelefon 36 5% Den andra frisvarsfrågan handlade om huruvida den svarande såg några brister i systemet med betalning via mobiltelefon och vad denne tycker kan förbättras. De vanligaste kommentarerna var här att för få parkeringsplatser i stan är anslutna samt att det är lätt att glömma logga ur sin parkering vilket blir mycket dyrt. Dessa kommentarer fanns på 164 (24%) respektive 115 (17%) av de inskickade enkäterna. De kommentarer som fler än 5% av de svarande avgett visas i tabell 3 nedan. Tabell 3. De vanligaste kommentarerna på frågan om det finns några brister och vad som kan bli bättre med betalning via mobiltelefon. Kommentar Antal Andel av samtliga enkäter "Det finns för få anslutna parkeringsplatser så det är inte heltäckande i stan" % "Det är lätt att glömma att logga ut och om man glömmer det blir det dyrt" % "Den extra månadsavgiften/serviceavgiften är hög (dyrare än P-dosa)" 89 13% "Det bör varnas tidigare för att man kan ha glömt att logga ut, ju högre parkeringstaxa ju tätare SMS-varningar" 59 8% "Det bör vara enklare att ha fler bilar knutna till samma telefon och att växla mellan dessa samt även betala för exempelvis hyrbil tillfälligt" 39 6% "Betalning via mobiltelefon är ofta dåligt skyltat, taxan/telefonnumret måste vara synligt från bilen" 38 5% 7

8 Analys Tabell 4 nedan visar att bland dem som angett att de som nuförtiden ofta eller alltid använder mobiltelefonen som betalningsmedel (totalt 480 st) använde de flesta (260 st) tidigare kredit- eller betalkort. 116 st har gått från att ofta eller alltid använda p-dosa till att använda mobiltelefon. Tabell 4. De betalningssätt som förr var vanligast hos dem som idag använder mobiltelefon. Notera att flera olika betalningssystem kan användas varför summan av andelarna blir över 100%. Använder ofta eller alltid Använde förr ofta eller alltid mobiltelefon idag Antal Andel - kontanter % - bensin- eller kontokort % - p-dosa % Noterbart är att endast en liten del av användarna av mobiltelefon för betalning tidigare har använt eller fortfarande använder P-dosa. Den största andelen av mobiltelefonbetalare kommer från tidigare bensin- eller kontokort. Tabell 5. Överströmning av kunder från tidigare betalsystem till nuvarande. Notera att flera olika betalningssystem kan användas varför summan av delarna blir större än totala antalet användare. Nu Kontant Kort P-dosa Mobiltelefon totalt Förr Kontant Kort P-dosa Betalning av parkering via mobiltelefon används i större utsträckning av dem som frekvent parkerar på gatumark än de som gör det sällan, se tabell 5 nedan. Fördelningen för dem som idag ofta använder kontanter är den omvända. Bland dem som helst använder bensin- eller kontokort samt p-dosa är fördelningen mer jämn mellan frekventa parkerare och de som parkerar sällan, med en liten övervikt mot de frekventa. Tabell 6. Fördelning mellan de som ofta parkerar på gatumark och de som sällan gör det fördelat på respektive betalningsmedel. Notera att flera olika betalningssystem kan användas varför summan av andelarna blir över 100%. Parkerar på gatumark Mer än 1 gång/v 1 gång/v eller mer sällan Total antal svarande Använder ofta eller alltid - kontanter 36 (9%) 8 (3%) - bensin- eller kontokort 101 (25%) 83 (30%) - p-dosa 24 (6%) 16 (6%) - mobiltelefon 301 (75%) 171 (62%) 8

9 Vid en jämförelse av enkätsvaren från kunder hos Tele-P med kunder hos Mint framkom inga anmärkningsvärda skillnader. Svarsfrekvensen var dock ca 15% sämre för kunder hos Mint enligt tabell 1. 9

10 Bilaga 1 Enkätformulär och följebrev 10

11 11

12 Bilaga 2 Fördelning av svar på respektive fråga Hur ofta parkerar du på avgiftsbelagd gatumark i Göteborg? Andel av svarande Varje dag 12% Flera dagar i veckan 47% En gång per vecka 15% Några gånger per månad 20% Mer sällan 6% Totalt 100% Antal svar 679 När du parkerar på gatumark, hur ofta betalar du parkeringsavgiften med följande betalningssätt idag? Alltid Ofta Ibland Aldrig Totalt Antal svar Kontant 5% 15% 60% 20% 100% 420 Bensin- eller kontokort 11% 32% 39% 18% 100% 440 P-dosa 6% 7% 5% 82% 100% 319 Mobiltelefon 43% 33% 15% 9% 100% 631 Hur ofta betalade du parkeringsavgiften med följande betalningssätt innan det gick att betala via mobiltelefon? Alltid Ofta Ibland Aldrig Totalt Antal svar Kontant 21% 32% 42% 4% 100% 554 Bensin- eller kontokort 18% 50% 23% 9% 100% 551 P-dosa 22% 16% 5% 57% 100% 406 Hur tycker du att följande betalningssätt fungerar? Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej Totalt Antal svar Kontant 8% 34% 36% 21% 1% 100% 555 Bensin- eller kontokort 30% 50% 10% 2% 8% 100% 576 P-dosa 16% 12% 6% 3% 63% 100% 497 Mobiltelefon 68% 17% 4% 3% 8% 100%

13 Hur viktigt tycker du det är att kunna använda samma betalningssätt när du parkerar på gatumark som i p-hus eller större parkeringsytor som exempelvis Heden? Andel av svarande Mycket viktigt 73% Viktigt 23% Oviktigt 4% Totalt 100% Antal svar 685 Vilka är de främsta fördelarna med att betala för parkering via mobiltelefon? Kommentar Antal Andel av samtliga enkäter "Jag betalar bara för exakt den tid jag står på P-platsen" % "Jag slipper bekymra mig om att alltid ha tillräckligt med mynt" % "Det är enkelt att betala med mobiltelefonen" % "Jag behöver inte avbryta mitt ärende för att gå och lägga på mer % mynt och slipper oron för att tiden skall gå ut" "Jag slipper gå till automaten och stå i kö" 72 10% "Det är bra med en samlad faktura på all parkering och det blir enkelt 48 7% att redovisa" "Jag behöver inte bestämma i förväg hur länge jag tänker stå parkerad" 48 7% "Det går snabbare att betala via mobiltelefon" 36 5% "Det är bättre än P-dosan eftersom den var stöldbegärlig" 9 1% "Det är inbrottssäkert eftersom ingen utanför bilen ser hur länge jag 6 1% tänkt vara borta" "Det är billigare" 5 1% "Man blir påmind via SMS om man glömt logga ut" 3 0% "Det är bra med kvitto på " 2 0% Totalt antal kommentarer (kan vara flera på samma enkät) % 13

14 Finns det brister och vad kan förbättras med att betala för parkering via mobiltelefon? Kommentar Antal Andel av samtliga enkäter "Det finns för få anslutna parkeringsplatser så det är inte heltäckande % i stan" "Det är lätt att glömma att logga ut och om man glömmer det blir det % dyrt" "Den extra månadsavgiften/serviceavgiften är hög (dyrare än P % dosa)" "Det bör varnas tidigare för att man kan ha glömt att logga ut, ju 59 8% högre parkeringstaxa ju tätare SMS-varningar" "Det bör vara enklare att ha fler bilar knutna till samma telefon och 39 6% att växla mellan dessa samt även betala för exempelvis hyrbil tillfälligt" "Betalning via mobiltelefon är ofta dåligt skyltat, taxan/telefonnumret 38 5% måste vara synligt från bilen" "En del parkeringsvakter bötfäller trots synligt telefonparkeringsdekal 28 4% i vindrutan. Jag har fått minst en felaktig parkeringsbot" "Det är ibland svårt att komma fram på Tele-P:s telefonnummer. 21 3% Det verkar vara särskilda problem med Comviq/Tele2-telefoner" "Det är krångligt" 12 2% "Den dyra startavgiften avskräcker korta parkeringar, 10 st korta 10 1% parkeringar på en dag ger 50 kr i serviceavgift" "Ett och samma telefonnummer för på- och avloggning vore bra" 10 1% "Fakturan borde innehålla en fullständig specifikation" 9 1% "På vissa platser är det svårt att avgöra viken taxezon som gäller" 8 1% "Man borde kunna välja tidsbegränsad parkering, dvs en sluttid, 7 1% som ett alternativ på man loggar på" "Man borde få ett SMS med bekräftelse på vilken taxa man valt vid 7 1% inloggning samt ett med debiterad summa vid avloggning" "Räkningen borde komma mer regelbundet" 3 0% "Det vore bra med ett nummer man kan ringa för att få reda på aktuellt 3 0% ofakturerat belopp, exempelvis 'Du har parkerat till en kostnad av 123 kr sedan senaste fakturan'" Övrigt 11 2% Totalt antal kommentarer (kan vara flera på samma enkät) % 14

15 15

16 Trafikkontoret, Box 2403, SE Göteborg. Besöksadress: Köpmansgatan 20. Hållplats: Brunnsparken. Internetadress: goteborg.se Tel , Fax E-post: 16

Telefonparkering - var står vi idag?

Telefonparkering - var står vi idag? Telefonparkering - var står vi idag? Trafik- och Gatudagar 2014 2014-10-01 Undersökning varför? Telefonparkering sedan slutet på 1990-talet Flertalet privata aktörer (system) på marknaden Har telefonparkering

Läs mer

Nöjdare parkerare - En handlingsplan

Nöjdare parkerare - En handlingsplan Nöjdare parkerare - En handlingsplan Meddelande 2:2002 Trafikkontoret Parkering FLYGFÄLTSBYRÅN På uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad har denna rapport utarbetats av FB Engineering AB. Ansvarig: Gustaf

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

MINA SIDOR. Betala bara för den tid du parkerar!

MINA SIDOR. Betala bara för den tid du parkerar! MINA SIDOR Betala bara för den tid du parkerar! Användarmanual 2013 Välkommen till framtidens betalsystem för parkering. - Ladda ner vår app. - Registrera dina uppgifter och du är klar för en bekymmersfri

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering

Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007. Meddelande 7:2007. Trafikkontoret Parkering Enkät om parkeringen i södra Kungsladugård September 2007 Meddelande 7:2007 Trafikkontoret Parkering Förord Trafikkontoret får ofta in synpunkter från boende i södra Kungsladugård om att det är svårt att

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.

REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering. Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem. REGISTRERINGSNUMMER nyckeln till en bilistvänlig och effektiv parkering Bengt Benson, Modul-System Sweden AB www.modulsystem.se/parkering VAD VILL BILISTEN? Hitta en P-plats nära målet Få bilen parkerad

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003

Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 PM 2003 RIII (Dnr 329-3086/2003) Missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26 november 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun. 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2014 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2014-05-09 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering

Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik. Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering Hur används garageplatserna i centrala staden? Om skillnaden mellan teori och praktik Meddelande 7:2006 Trafikkontoret Parkering 2 Förord I samband med upprättandet av detaljplaner och bygglov ställs bl.a.

Läs mer

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 1( Manual Ledningskollen i mobilen 1 av 21 Manualer Peter Thorin Öppen 2017-03-17 D 2( 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som leverans till PTS.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-04-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 4350-16 KLAGANDE A MOTPART Stockholms kommun 105 35 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 maj 2016

Läs mer

Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering

Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering 2012-12-12 Nr 9 Till Styrelsen Förslag till nytt skyltprogram för Stockholm Parkering Stockholm Parkering har tagit fram ett förslag på nytt skyltprogram. Programmet syftar till att få en gemensam profil

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun

Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Redovisning av enkät gällande användare av anhörigstöd i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

Problem Detection Study

Problem Detection Study Trafikkontoret Göteborgs Stad Yrkestrafikanternas parkeringssituation KPMG Consulting Antal sidor: 53 Antal bilagor: 4 Sammanfattning Syftet med undersökningen är att identifiera och rangordna alla tänkbara

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Smidig betalning med mobilen

Smidig betalning med mobilen Smidig betalning med mobilen I samarbete med Seamless kan nu Q-Park erbjuda kunderna ett enkelt och bekvämt sätt att betala för sin parkering - direkt med mobiltelefonen. Seamless betallösning heter SEQR

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013.

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013. Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Sammanställning resvaneundersökning

Sammanställning resvaneundersökning Sammanställning resvaneundersökning Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte För alla typer av parkering skall i första hand tomtmarksparkering

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Arvidsjaur hösten 2009 Miljö- och byggenheten Cajsa Norman Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Avgift för parkeringsdispens. KS

Avgift för parkeringsdispens. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-10-25 333 Avgift för parkeringsdispens. KS 2016-135 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2013 Bygglov Arvidsjaurs kommun Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun

Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2013 Bygglov Arvidsjaurs kommun Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2013 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2013-09-11 Daniel Risberg, Arvidsjaurs Kommun 1(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Bakgrund Arvidsjaurs miljö- och

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN.

RAPPORTERING OCH EKONOMI OM OLYCKAN ÄR FRAMME BILKÖRNING TILL VARDAGS SERVICE OCH FÖRMÅNER TA MED BILEN UTOMLANDS FÖRSÄLJNING AV BILEN. BILKÖRNING TILL VARDAGS RAPPORTERING OCH EKONOMI SERVICE OCH FÖRMÅNER FÖRSÄLJNING AV BILEN OM OLYCKAN ÄR FRAMME TA MED BILEN UTOMLANDS Förarguide Förarsupport 0771-22 00 00 Bokningar och snabba svar! BILKÖRNING

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Brukarundersökning Socialtjänsten

Brukarundersökning Socialtjänsten Brukarundersökning Socialtjänsten 2016-01-15 KS 2016.0275-1 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Guide för Tele P iphone app INLEDNING

Guide för Tele P iphone app INLEDNING INLEDNING Ladda ner appen från App Store Först måste man ladda ner appen. Detta gör du på App Store. (Se bild nere till vänster). Sök sedan efter Tele P och ladda ner appen. Skriv in dina inloggningsuppgifter

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Räntebelagda. periodiseringsfonder. Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder

Räntebelagda. periodiseringsfonder. Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder Räntebelagda periodiseringsfonder Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder Genomförd av ATL Marknadsinformation april - juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8 ParkOnOff Användarhandbok För Android, iphone & Windows Phone 8 1. Att komma igång Innehåll 2. Registrera dina personuppgifter 3. Registrera dina kontokort 4. Registrera dina fordon 5. Oklarheter vid registreringen

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-02-17 BESLUT Autocash A TM System AB Att. Verkställande direktören Amalia Jönssons gata 21 42131 VÄSTRAFRÖLUNDA Fl Dnr 14-16780 Delgivning nr I Finansinspektionen Box 7821 SE-1 0397 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer