Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden"

Transkript

1 TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE IN THE HEALTHCARE REGULATORY PROFESSION

2 Översikt Regelverket (LVFS 2003:11) Klinisk utvärdering MEDDEV Kliniska studier EN ISO Ny förordning M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

3 Medicintekniska produkter CE märks enligt medicintekniska direktivet 93/42/EEG* (LVFS 2003:11) Tillverkarens ansvar En skriftlig försäkran om överensstämmelse = en försäkran om att tillverkarens produkter uppfyller regelverkets krav. Väsentliga krav (LVFS 2003:11 uppdaterad enligt LVFS 2009:18) 6. Den risk som följer av oönskade sidoeffekter måste vara godtagbar när den vägs mot produktens avsedda prestanda. 6a. Belägg för att produkten uppfyller de väsentliga kraven måste inbegripa en klinisk utvärdering i enlighet med bilaga 10. * Uppdaterat genom Direktiv 2007/47/EG M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

4 Bilaga 10 Klinisk utvärdering 1(3) 1.1 Bekräftelsen på att produkten under normala användningsförhållanden överensstämmer med de krav på egenskaper och prestanda som avses i punkterna 1 och 3 i bilaga 1 ska, liksom bedömningen av bieffekter och det nytta/riskförhållandet som avses i punkt 6 i bilaga 1, som en allmän regel grunda sig på kliniska data. Utvärderingen av dessa data, nedan kallad klinisk utvärdering, ska följa ett definierat och metodologiskt korrekt förfarande, där man i förekommande fall beaktar relevanta harmoniserade standarder, och vara grundad på M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

5 Bilaga 10 Klinisk utvärdering 2(3) en kritisk utvärdering av vid tillfället tillgänglig relevant vetenskaplig litteratur som beskriver produktens säkerhet, prestanda, konstruktionsegenskaper och avsedda ändamål, om det finns bevis för att produkten kan jämställas med den produkt som uppgifterna avser, och uppgifterna tillräckligt tydligt visar att de relevanta väsentliga kraven är uppfyllda, en kritisk utvärdering av resultaten av alla kliniska prövningar som gjorts, eller en kritisk utvärdering av kombinerade kliniska data från och M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

6 Bilaga 10 Klinisk utvärdering 3(3) 1.1a När det gäller implantat och produkter i klass III ska kliniska prövningar genomföras såvida det inte är motiverat att förlita sig på befintliga kliniska data. (LVFS 2009:18) 1.1b Den kliniska utvärderingen och resultatet av den ska dokumenteras. Dokumentationen ska införas i den tekniska dokumentationen för produkten. M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

7 Klinisk utvärdering över tid 1.1c Den kliniska utvärderingen och dokumentationen av denna ska hållas uppdaterad med uppgifter som inhämtats vid övervakningen av produkter som släppts ut på marknaden. Om en klinisk uppföljning som en del av planen för övervakning av produkter som släppts ut på marknaden inte anses nödvändig måste detta motiveras och dokumenteras. (LVFS 2009:18) M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

8 MEDDEV 2.7 Clinical evaluation MEDDEV 2.7/1 rev.3 Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies December 2009 Guidance MEDDEVs - European Commission M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

9 Bilaga 10 Kliniska prövningar 2.1 Ändamål Ändamålet med den kliniska prövningen är att kontrollera att produktens prestanda under normala användningsförhållanden överensstämmer med de prestanda som har angetts i punkt 3 i bilaga 1, fastställa alla icke önskvärda biverkningar under normala användningsförhållanden och bedöma huruvida de utgör risker med hänsyn till produktens avsedda prestanda. (LVFS 2009:18) M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

10 2.2 Etisk bedömning Kliniska prövningar ska utföras i överensstämmelse med Helsingforsdeklarationen, som antogs av den 18:e världshälsokonferensen i Helsingfors i Finland år 1964, i den senaste version som antagits av världshälsokonferensen. Alla åtgärder som rör skydd av den enskilda människan ska stå i överensstämmelse med Helsingforsdeklarationens anda. Detta gäller alla faser i den kliniska prövningen från de första övervägandena om behovet av prövningen och dennas berättigande till publiceringen av resultaten. (LVFS 2009:18) M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

11 2.3 Metoder Kliniska prövningar ska utföras enligt en relevant plan som är vetenskapligt och tekniskt tidsenlig och som är konstruerad så att den bekräftar eller vederlägger tillverkarens uppgifter om produkten. Prövningarna ska inkludera ett tillräckligt antal observationer för att garantera att resultaten är vetenskapligt giltiga De förfaranden som används för att utföra prövningarna ska vara lämpliga för den produkt som ska undersökas Kliniska prövningar ska utföras under omständigheter som motsvarar för produkten normala användningsförhållanden Alla relevanta egenskaper, inklusive dem som berör produktens säkerhet och prestanda och dess verkningar på patienterna, ska prövas. M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

12 2.3 Metoder Alla allvarliga avvikande händelser ska dokumenteras fullständigt och omedelbart anmälas till alla behöriga myndigheter i de medlemsstater där den kliniska prövningen genomförs Prövningarna ska utföras under ledning av en läkare eller annan behörig, kvalificerad person och i en ändamålsenlig omgivning. Läkaren eller den behöriga personen ska ha tillgång till de tekniska och kliniska uppgifterna om produkten Rapporten, undertecknad av läkaren eller en annan behörig person som är ansvarig, ska innehålla en sakkunnig bedömning av alla uppgifter som har insamlats vid den kliniska prövningen. (LVFS 2009:18) M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

13 Anmälan om klinisk prövning Anmälan om klinisk prövning ska skickas till Läkemedelsverket i elektroniskt format, e-tjänsten (pilotprojekt endast för medicintekniska produkter) Anmälningsblanketten ska skickas in i två olika format 1.Elektroniskt ifylld blankett som dokumentformat docx (vilket möjliggör vidarebefordran av uppgifter till EUDAMED). 2.Den ifyllda blanketten underskriven och inskannad som pdf (vilket visar sponsors/tillverkarens/auktoriserade representantens åtagande angående den kliniska prövningen). Anvisningar för anmälan Klinisk prövning av medicinteknisk produkt 60 dagars handläggning. Anmälan och blanketter - Läkemedelsverket / Medical Products Agency M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

14 Obligatoriska bilagor prövningsplan (Clinical Investigation Plan) prövarhandbok (Clinical Investigator s Brochure) kopia på försäkringsskydd / uppgifter om försäkringsskydd för försöksperson patientinformation, formulär för försökspersons samtycke till deltagande i prövningen samt formulär för försökspersons samtycke till utlämnande av medicinska journaluppgifter (alla delar i svensk text) kopia på den berörda etikprövningsnämndens yttrande och uppgifter om vilka aspekter den beaktat, om de finns tillgängliga när anmälan skickas in. Annars bifogas kopia på ansökan till etikprövningsnämnden. lista på svenska prövningsställe(n) och huvudprövare, om detta inte finns angivet i prövningsplanen behörighetsbevis för koordinerande prövare och en huvudprövare för varje prövningsställe försäkran om överensstämmelse med väsentliga krav M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

15 MEDDEV 2.7 Clinical investigation - MEDDEV 2.7/2 Guide for Competent Authorities in making an assessment of clinical investigation notification, December MEDDEV 2.7/3 Clinical investigations: serious adverse event reporting - SAE reporting, December MEDDEV 2.7/4 Guidelines on Clinical investigations: a guide for manufacturers and notified bodies, December 2010 M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

16 EN ISO How is a clinical investigation conducted? EN ISO :2011 Clinical Investigation of Medical Devices for Human Subjects - General Requirements details the general requirements for the conduct of clinical investigations and EN ISO :2011 Clinical Investigation of Medical Devices for Human Subjects - Clinical Investigation Plan - Contains detailed information about the procedure and contents of a clinical investigation plan GOOD CLINICAL PRACTICE M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

17 Direktiv blir Förordning Källa: Erik Hansson, European Commission, DG Health and Consumers M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

18 TACK Frågor? Contact details Name: Margareth Jorvid Tel: M Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group - 23 september

Anvisningar för anmälan Klinisk prövning av medicinteknisk produkt (Version 2014-03-21)

Anvisningar för anmälan Klinisk prövning av medicinteknisk produkt (Version 2014-03-21) Anvisningar för anmälan Klinisk prövning av medicinteknisk produkt (Version 2014-03-21) Dessa anvisningar är avsedda som en allmän förklaring av några av kraven för kliniska prövningar av medicintekniska

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik

Implantat och Biomaterial Inledning. Transplantationer en kort historik och statistik Föreläsningskompendium Implantat och Biomaterial Inledning Transplantationer en kort historik och statistik Den första transplantationen av hornhinna gjordes 1907. Det blev en etablerad behandlingsmetod

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16) om blodverksamhet; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 27.9.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 338/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Riktlinjer

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om livsmedelshygien. Ändrat förslag till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Ändrat förslag till Bryssel den 27.1.2003 KOM(2003) 33 slutlig 2000/0178 (COD) 2000/0179 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedelshygien Ändrat förslag

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2012 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-03-27 Dnr. 473:2012/521491 Postadress/Postal

Läs mer

Krav på utfärdare enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer

Krav på utfärdare enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer BESLUT 1(24) Datum Vår referens Aktbilaga 2010-06-17 Dnr: 09-2381 17 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se SignGuard Europe AB Drottninggatan 61 / 3 tr 111 21 Stockholm

Läs mer

Nationell vävnadsdokumentation

Nationell vävnadsdokumentation IT-stöd vävnad för - 1 Nationell vävnadsdokumentation IT-stöd vävnad för - Sammanställning av krav Sammanfattning Detta dokument sammanställer legala krav på IT-stöd för för celler och andra vävnadsområden,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.4.2015 COM(2015) 150 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik

Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik 1 Följande kommer tas upp Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Mars 2012

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Mars 2012 Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Mars 2012 Ordförande har ordet Vi skriver nu 2012 och våren gör sina första försök att värma upp våra sinnen. Det är 2

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer