Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi."

Transkript

1 Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi. Inledning Dessa riktlinjer är tänkt som ett stöd för IT ansvarig eller andra som arbetar med planering och strategisk utveckling kopplad till IT i en organisation. Innehållet skall inte betraktas som något komplett uppslagsverk i konsten att bedriva IT administration utan mera som en inspirationskälla som förhoppningsvis kan ge en och annan idé. Det är med IT som med allt annat. Man kommer alltid längst med sunt förnuft. Om man sedan lägger till ett antal effektiva beprövade hjälpmedel, samt lyssnar till andras erfarenheter, finns stora förutsättningarna att lyckas med det man skall göra. IT avdelningens roll För att kunna bedriva effektiv IT administration inom ett företag behöver man tydliggöra IT avdelningens roll för hela organisationen. Inte enbart för företagsledningen, utan även mellanchefer och alla andra medarbetare som använder IT i sitt dagliga arbete måste känna till syftet med IT avdelningen. Attityder gentemot omgivningen Varje medarbetare inom en IT avdelning måste veta sin roll i företaget eftersom detta bildar grunden för "rätt attityd". Med attityd menar vi på det sätt man agerar gentemot andra samt hur man betraktar företaget och dets värden i samspråk med andra medarbetare. Visserligen är detta inget unikt för IT avdelningen, men kanske speciellt viktigt eftersom medarbetarna har så stora kontaktytor såväl inom som utanför företagets portar. Nyttan med arbetsmodeller Du behöver egna arbetsmodeller (ett antal verktyg och metoder) för att kunna utföra arbetet effektivt. En beskrivning av arbetsmodellen bör finnas i presentationsform för användning vid varje givet tillfälle. Arbetsmodellen beskriver hur man driver projekt, hur man förankrar beslut, samt beskriver de olika ansvarsområden i samband med utveckling, systemdrift och användarstöd. Vidare måste man se till att arbetsmodellen finns beskriven i företagets interna kvalitetssystem. Ett bra sätt att nå alla medarbetare är att göra informationen tillgänglig på företagets intranetlösning om sådan finns. IT avdelningens roll varierar mycket beroende på företagets storlek, men huvuduppgiften är att se till att företagets befintliga Informations Teknologi fungerar samt att se till att ny möjliggörande teknologi som är viktig för företagets framtid utreds och införs på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. En stor del av IT avdelningens verksamhet bör därför vara att bevaka marknaden beträffande nya verktyg och lösningar. Budgetering och ekonomisk planering IT avdelningen kan finansieras på olika sätt. Kostnaderna för IT verksamheten inom ett företag drabbar företagets lönsamhetssiffror, men använt på rätt sätt bidrar investeringar i IT teknik för det mesta till ökad lönsamhet för företaget. Tyvärr kan detta vara svårt att påvisa många gånger, eftersom det är samspelet mellan ny teknik, ändrade arbetsmetoder och processförbättringar som tillsammans skapar ökad lönsamhet. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 1(6)

2 Total Cost of ownership - TCO. Detta begrepp syftar till att man har en klar bild av totalkostnaderna för att tex. äga en PC under hela dets livstid. För en PC är det vanligt att räkna med en livstid på 3 år. Kostnaden att äga en PC (i ett normalfall) består av åtminstone följande parametrar. Avskrivningar eller hyra för själva utrustningen. Kostnaden för nätverk och infrastruktur Lönekostnader för IT avdelningens personal Serviceavtal Underhållsavtal för programvaror Kostnader för utveckling Support I vanliga fall har åtminstone lite större företag flera typer system. Det kan därför vara svårt att få fram den rätta kostnaden för infrastrukturen eller nätverket som alla typer system använder. Här får man göra en så bra uppskattning som möjligt. Drift och förvaltning Driftsavdelningen har ansvaret för den dagliga driften av alla system som används i företaget. Detta gäller även de data som finns lagrade på de gemensamma diskar och resurser i nätverket. Man bör även klargöra för driftsorganisationen om ansvarsområdet skall gälla både server och klientmiljön. I större organisationer kan det vara lämpligt att låta driftsorganisationen koncentrera sig på servermiljön. Driftsorganisationen bör bestå av systemtekniker eller systemansvarige för de olika systemen. Typiska ansvarsområden och uppgifter för driftsorganisationen. Systemresursplanering såsom CPU kraft, RAM minne, diskutrymme Nätverksresurser för kommunikation Upprätthålla överenskommen säkerhetsnivå Administration av användare och användarkonton Uppgradering av nya programreleaser Systemtester Backuphantering Förebyggande underhåll såsom mätning av prestanda och tillgänglighet Help Desk har på senare tid blivit ett begrepp för de allra flesta medelstora och större företag. Det finns många varianter av fungerande Help Desk lösningar, och idag kan man även gå kurser i ämnet. Det hela är återigen en fråga om den interna kulturen och storleken på företaget. Ett mindre företag klarar sig förmodligen med "Kalle eller Kajsa på IT" som hjälper till när det behövs eftersom de är "bra på det där med datorer. Ingående delar i en fungerande Help Desk lösning bör åtminstone vara. Ärendehantering via telefon, En strukturerad databas med information om ärenden En organisation som löser ärenden En återkoppling via statistik till utbildning eller utvecklingsinsatser. Förankring av beslut Beslut som berör slutanvändaren måste alltid förankras bland användare innan införande. Det bästa sättet att förankra beslut är att ha med representanter för användare i samband med en utvärderingsprocess. På varje avdelning brukar det finnas personer som har lite mer intresse och kunskap än andra om IT. Även om dessa personer ägnar en stor del av sin tid åt att hjälpa andra användare är det normalt inte så att dessa ingår i IT avdelningens organisation. Var rädd om dessa nyckelanvändare eftersom det är dessa man skall koncentrera sig på när det gäller förankringsprocessen. Att IT avdelningen installerar nya program utan förankring bland användarna leder i de flesta fall till att lösningen inte accepteras och därför kommer att motarbetas. Detta beror inte bara lösningen i sig, utan det faktum att man som användare vill var delaktig i valet av egna verktyg. Detta måste respekteras om man vill lyckas med sin IT strategi. En viktig kategori personer som inte får glömmas bort i förankringsprocessen är mellanchefer såsom avdelnings eller gruppchefer. Utan stöd från dessa kan inga nya arbetsmetoder införas. Help Desk funktion Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 2(6)

3 Organisationsmodeller Matrisorganisationen Denna typ av organisationsmodell har blivit allt vanligare inom svensk industri. Man delar upp verksamhetsområden på ena ledet och funktionerna på andra ledet. I det fält som korsas i matrisen anger man namn på ansvariga personer. Typiska befattningsbeskrivningar för IT avdelningen. IT chef/it Ansvarig Nätverksansvarig Systemansvarig Supportansvarig Systemtekniker Nätverkstekniker Projektledare Befattningsbeskrivningar Varje befattning bör ha en beskrivning av funktionens syfte och ansvarsområde. Det skall även tydligt framgå hur och till vem rapportering sker. IT tekniker är kreativa människor som ständigt förbättrar systemprestanda och säkerhetsnivåer utan att någon annan vet om detta. I funktionsbeskrivningen bör man därför ta upp detta. I vanliga fall är detta något som IT chefen förväntar sig skall ske utan att man behöver förhandla om det på något sätt. Utveckling av driftsrutinerna skall enligt min mening ingå som ett ansvar för drifttekniker. IT utveckling och verksamhetsutveckling Detta är ett område som det kommer att fokuseras på under de närmsta åren. Idag ser vi alltmer hur företag och organisationer anpassar sin arbetsmetodik till vissa standardsystem. Detta var för några år sedan mycket ovanligt. Bakgrunden till detta är den uppenbara effektivitet som IT bidrar med i vissa sammanhang. Ingen ifrågasätter detta längre och därmed har IT fått en klar och accepterat roll i samband med verksamhetsutvecklingen. Outsourcing Outsourcing är idag ett begrepp inom industrin. Eftersom datorsystemen idag är en mycket kritisk del för många företags konkurrenskraft kan det var känsligt att enbart en eller ett fåtal personer behärskar systemen. Genom att överlåta ansvaret till ett etablerat företag med drift som kärnverksamhet kan man förbättra funktionen på flera olika sätt. Fördelar med outsourcing. Kostnaderna blir rörliga. Det optimala beträffande kostnaderna är ju att man enbart har kostnader för det arbete man utför. Genom att låta en partner ta över åtminstone support och drift av IT avdelningen kan man göra de fasta kostnaderna mera rörliga. Vid hög arbetsbelastning får man ökade kostnader på samma sätt som man får minskade när det är mindre att göra. Om personerna som skall utföra arbetet är anställda på företaget har man en fast "icke rörlig" omkostnad att dras med hela tiden. Vid hög arbetsbelastning kan man i och för sig hyra in personal, men risken är att det "råkar" bli hög arbetsbelastning hela tiden i dessa sammanhang. Mindre administration Genom att överlåta ansvaret till en leverantör eller partner slipper man själv ägna sig åt olika personaladministrativa insatser. Även om detta inte är en för stor del av ens arbete skall man inte bortse från att personalansvar innebär ansvar och huvudbry för de flesta chefer. Medarbetarsamtal, lönediskussioner, uppvaktningar, nyanställningar etc. Fokusering på lönsamhet En IT avdelnings drift och/eller supportfunktion inom ett företag måste betraktas som en stödfunktion som belastar omkostnadsbudgeten. Att administrera ett system ger inte direkt någon intäkt till företaget. Även om IT kan bidra till effektivare arbetsmetoder som i sin tur ger ökad lönsamhet, är det svårt att mäta hur mycket. IT avdelningens huvuduppgift bör därför vara att genom utveckling av processer och metoder i samband med IT bidra till ökad, mätbar lönsamhet för företaget. Vi kallar det verksamhetsutveckling helt enkelt. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 3(6)

4 Bättre kvalitet på utfört arbete. En leverantör som utför ett driftsuppdrag för ett företag får betalt av företaget. Därmed är tjänsten direkt värdegivande för leverantören. Detta faktum är ett av huvudargumenten för att genomföra en "outsourcing". Om personalövertagande ingår i avtalet blir individerna lönsamma istället för att vara en kostnad. Detta ger ett antal positiva synergieffekter. Nackdelar med outsourcing. Att behålla kompetensen Personalen känner sig utlämnad. Efter många års tro tjänst skall man plötsligen säljas ut. Detta kan vara en inställning som infinner sig hos enstaka individer. Situationen kan vara besvärlig att lösa då det kan finnas en risk att man tappar en värdefull persons kunskaper. Komplicerade avtal Ett partnerskapsavtal kan aldrig täcka alla tänkbara situationer som kan uppstå. Även om en leverantör har prissatt sina tjänster och beskrivit vad som ingår i dessa uppstår det situationer där både partnerskapet sätts på prov. Det är nu skillnaden mellan partnerskap och köpare/leverantör skall visa sig. Man måste kompromissa från båda sidor. Detta är en av förutsättningarna för att ett partnerskap skall fungera. Investeringar Det tar tid att göra upp avtal med en leverantör om leverans och eventuell implementation och anpassning av IT system. Erfarenheter visar att svårigheten är att hålla kontroll på kostnaderna, samt styra mot ett enhetligt mål. Målet har en tendens att ändra sig hela tiden. Tekniken fungerar för det mesta numera om man har valt rätt verktyg för uppgiften vill säga. Grundläggande för att kostnadsramarna skall hållas är att man i utgångsläget har vettiga kostnadsramar för projektet. Kom ihåg att det inte är du som person som skal spendera pengar för privata inköp, utan du skall investera i IT teknik som skall hjälpa företaget på ett eller annat sätt. Att lura sig själv genom att lägga en för stram budget kan vara förödande både för dig som person och för företaget. Många väljer trots detta att presentera siffror som kanske inte stämmer med verkligheten i tron att man är duktig och sparar. Företagsledningen i sin tur kanske tror att det är du personligen som vill ha igenom en investering därför att du tror på en lösning. Detta är i princip att gräva sin egen grav. Det är företagets kärnverksamhet som skall ha en IT lösning. Om företagsledningen kräver en kostnadsuppskattning i ett tidigt skede ber man därför leverantören om en budgetoffert och lägger fram denna som en ram som man inte kan stå för. Min erfarenhet är att de siffror man presenterar första gången i samband med en investeringsplan alltid kommer upp igen i olika sammanhang. System och leverantörsutvärdering Utvärdering av nya systemlösningar och leverantörer hör till vardagen för IT chefen eller projektledaren på IT avdelningen. Det finns många teorier kring detta ämne och många vägar att ta. Det viktigaste tycker jag är att man väljer ett sätt och sedan beskriver detta för både sig själv och andra inblandade. Utvärdering av nya leverantörer och IT lösningar för företaget måste planeras i förväg. Gör man inte detta riskerar man att hamna i ett underläge gentemot leverantörer som man måste betrakta som experter inom sitt gebit. Det är i de tidiga faserna av en utvärdering som man sätter ramarna och förutsättningarna för en lyckad implementation där alla parter är nöjda. En fungerande utvärderingsmodell som har visat sig fungera innehåller följande faser: Nulägesanalys Genomgång av organisationens krav, behov och önskemål. Beskriver problemområden och bakgrund för aktiviteten. Anger vilka avgränsningar som finns beträffande organisationen och befintliga system. Processanalys. Beskrivning av nuvarande process och tillhörande informationsflöde. Beskrivning av möjligheterna för processförbättringar efter införande av nya system. Strategi. Formulering av visioner och mål. Val av projektmetoder och taktik för lyckad genomförande. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 4(6)

5 Konceptutveckling. Innan man kontaktar leverantörer bör man själv skissa och beskriva sina tankar och idéer. Detta moment är mycket viktigt då det innebär att man själv blir delaktig på ett sätt som underlättar för alla parter. Konceptet skickas med eller gås igenom med potentiella leverantörer som får möjligheten att på sitt sätt, utgående från konceptet, förfina det hela och komma med egna förslag till lösningar. Var öppen för dessa förslag, granska dem noga då kan visa sig vara mycket värdefulla i samband med att konceptet utvecklas. Efter denna första runda kan man förmodligen plocka bort några som ej uppfyller minimikraven. De resterande får nu ta del av det förfinade konceptet samt en detaljerad kravspecifikation. Förfrågningsunderlag som dimper ner i postlådan hos en leverantör utan att det ens har funnits kontakter mellan företagen, är det sämsta tänkbara. Detta vittnar framförallt om dårligt omdöme från beställarens sida och skall därför undvikas. Efter att ha mottagit offerter från ett antal leverantörer gör man en utvärdering och får fram minst två tänkbara kandidater (eller lösningar) som man sedan går vidare med till det jag kallar upphandlingen. Upphandlingen I upphandlingsfasen gäller inköpsförfarande. Lämna nu inte över handlingarna till en inköpare som har bra rykte upparbetat på inköp av skruv och mutter. Vi väljer en partner som vi skall leva med i många år och som förmodligen kommer att bidra till att öka företagets lönsamhet på sikt. Beroende på omfattningen av investeringen, kan man däremot ta hjälp av olika professionella inköpare inom branschen, och möjligen en jurist för själva avtalsskrivandet när man kommit så långt. Det viktigaste med en upphandling är dock att man har god tid på sig. Man får aldrig göra misstaget att framföra till en leverantör att man har bråttom. Ty detta kommer leverantören att utnyttja i ett senare skede av processen. Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring av IT avdelningen menar vi inte bara standarder som ISO Dessa syftar ju i första hand att vi vet vad vi gör. Jag skulle vilja gå ett steg längre och införa nästa nivå som måste vara att vi vet varför vi gör på ett visst sätt. Men en bra start är att skapa en handbok i ett eller annat verktyg. Innehållet i kvalitetshandboken för IT avdelningen omfattar allt från det dagliga arbetet till hur man planerar och genomför nya projekt. IT handboken bör innehålla alla de regler som IT avdelningen jobbar efter och målgruppen med IT handboken är IT avdelningens egen personal. I tillägg bör det även finnas handböcker för de olika användarkategorier som finns inom företaget. T.ex. PC användare, CAD användare och ERP användare. Dessa handböcker bör utvecklas i nära samarbete med användargrupperna för de olika systemkategorier. Utöver detta bör det finnas tillgång till någon sorts idébank där man kan hitta olika "tips and tricks". Denna informationskälla bör vara öppen för alla att söka i. Utbildning Ansvaret att utbilda personalen på ett företag bör ligga på varje avdelningen i samsvar med de riktlinjer som gäller för företaget i stort. Detta ansvaret kan ej läggas över på IT avdelningen. Däremot kan IT avdelningen utgående från statistik och annat vara en viktig input i samband med utformningen av olika utbildningspaket för IT verktygen. Om man har en fungerande Help Desk antingen internt eller externt där alla ärenden registreras och kategoriseras kan man få mycket värdefull information för vidare bearbetning i utbildningssyfte. Att göra en inventering av datorkunskapen kan vara en nyttig övning för alla. Tyvärr finns det mycket känslor kopplad till detta, då många uppfattar det som test av användarna. Att spara information om enskilda individers resultat från en inventering kan ej genomföras utan individens godkännande. Hur gör man en inventering? Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 5(6)

6 Det finns ett antal företag som har specialiserat sig på företagsanpassad utbildning. Kontakta några av dessa och ta in förslag och offerter. Normalt sätt består en inventering av ett antal frågor av mera allmän karaktär inom det ämnesområde man inriktar sig på. Det kan vara bra att börja på en mycket övergripande nivå för att få en uppfattning om hur den allmänna kunskapen om IT är inom företaget, för att sedan gå mera på djupet inom de olika användarkategorierna. Utbildningsformer. Det är svårt att få medarbetare att ta ledigt från sitt dagliga arbete med syfte att utbilda sig i ett IT verktyg. Därför har man nu på många ställen infört många nya former för utbildning beroende på syftet. Internetbaserat utbildning är ett sätt som gör det hela mera flexibelt, så att man kan utbilda sig just då man har tid eller känner sig motiverad. fungera är i första hand att man har ordning och reda på sina prylar. Börja med att inventera och röja i datahallen. Kanske finns det trädhyllor och sladdnästen som är potentiella brandhärdar. Hur är det med sprinkleranläggning och inbrottsskyddet? Enkla men mycket viktiga frågor att ta i tu med även för det lilla företaget. På samma sätt är det med det logiska skyddet av data. Då är vi inne på området intrång och insiders aktiviteter. Detta är förståss något som bör uppta envar IT chefs dagliga tankar och planeringar. Jag rekommenderar att man tar kontakt med något företag som har detta som sitt specialområde och får utfört en oberoende säkerhetsstudie. Vid större uppgraderingar till nya versioner av program kan man t.ex. köra ett två timmars pass med info om förändringar antingen via föredragshållare eller via film. Man kan sedan ha extra resurser på plats från leverantören vid vissa tillfällen för att underlätta övergången. Det viktiga är att IT avdelningen måste skaffa extra resurser i samband med sådana tillfällen. Säkerhet IT säkerhetsfrågor har aktualiserats på senare tid och i synnerhet i samband med Internets framfart och utbredning. Ett företag med egna produkter och produktutveckling är och skall vara rädda om sin information. IT säkerhetsfrågorna bör således ingå som en del i en större övergripande säkerhetspolicie. Det är knappast så att det är IT chefen som skall ta ställning till om kunder skall få sin information på papper eller via Internet. IT avdelningen kan däremot informera verksamhetens olika avdelningar om konsekvenser och risker med olika lösningar, samt rekommendera. Den fysiska säkerheten som rör säkerhetskopiering av data och information, samt det fysiska skyddet av olika servrar och nätverkskomponenter är en annan sak. EN förutsättning för att den fysiska säkerheten skall Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 6(6)

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Outsourcing och molntjänster

Outsourcing och molntjänster Outsourcing och molntjänster Risker och förebyggande åtgärder IT utvecklas för att möta nya krav Systemcentrerad Informationscentrerad Data: Centraliserad, strukturerad Infrastruktur: Fysisk IT fokus:

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer 1 (5) HSN 1110-1191 Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer Riktlinjerna beslutades av Hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman 30 september 2013. Hälso-

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning.

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning. Instruktion 1. Medarbetarsamtalet Medarbetarsamtalet hålls minst en gång per år med samtliga anställda. Samtalet förbereds och genomförs enligt bilagorna 1-5 (ingår i detta dokument). Dokumentationen av

Läs mer

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Dag 1. GolvSpecialisten AB Dag 1 GolvSpecialisten AB Företaget GolvSpecialisten AB (GSAB) bildades 1987 och har sedan dess vuxit till ett världsledande företag inom professionell slip- och polersystem för golv. Man producerar utrustning

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Processpecifikation 2016-05-19 Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Version1.0 Fastställd av processägare Patrik Granström den 16 juni 2016 1 (6) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation...

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer