Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi."

Transkript

1 Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi. Inledning Dessa riktlinjer är tänkt som ett stöd för IT ansvarig eller andra som arbetar med planering och strategisk utveckling kopplad till IT i en organisation. Innehållet skall inte betraktas som något komplett uppslagsverk i konsten att bedriva IT administration utan mera som en inspirationskälla som förhoppningsvis kan ge en och annan idé. Det är med IT som med allt annat. Man kommer alltid längst med sunt förnuft. Om man sedan lägger till ett antal effektiva beprövade hjälpmedel, samt lyssnar till andras erfarenheter, finns stora förutsättningarna att lyckas med det man skall göra. IT avdelningens roll För att kunna bedriva effektiv IT administration inom ett företag behöver man tydliggöra IT avdelningens roll för hela organisationen. Inte enbart för företagsledningen, utan även mellanchefer och alla andra medarbetare som använder IT i sitt dagliga arbete måste känna till syftet med IT avdelningen. Attityder gentemot omgivningen Varje medarbetare inom en IT avdelning måste veta sin roll i företaget eftersom detta bildar grunden för "rätt attityd". Med attityd menar vi på det sätt man agerar gentemot andra samt hur man betraktar företaget och dets värden i samspråk med andra medarbetare. Visserligen är detta inget unikt för IT avdelningen, men kanske speciellt viktigt eftersom medarbetarna har så stora kontaktytor såväl inom som utanför företagets portar. Nyttan med arbetsmodeller Du behöver egna arbetsmodeller (ett antal verktyg och metoder) för att kunna utföra arbetet effektivt. En beskrivning av arbetsmodellen bör finnas i presentationsform för användning vid varje givet tillfälle. Arbetsmodellen beskriver hur man driver projekt, hur man förankrar beslut, samt beskriver de olika ansvarsområden i samband med utveckling, systemdrift och användarstöd. Vidare måste man se till att arbetsmodellen finns beskriven i företagets interna kvalitetssystem. Ett bra sätt att nå alla medarbetare är att göra informationen tillgänglig på företagets intranetlösning om sådan finns. IT avdelningens roll varierar mycket beroende på företagets storlek, men huvuduppgiften är att se till att företagets befintliga Informations Teknologi fungerar samt att se till att ny möjliggörande teknologi som är viktig för företagets framtid utreds och införs på ett kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. En stor del av IT avdelningens verksamhet bör därför vara att bevaka marknaden beträffande nya verktyg och lösningar. Budgetering och ekonomisk planering IT avdelningen kan finansieras på olika sätt. Kostnaderna för IT verksamheten inom ett företag drabbar företagets lönsamhetssiffror, men använt på rätt sätt bidrar investeringar i IT teknik för det mesta till ökad lönsamhet för företaget. Tyvärr kan detta vara svårt att påvisa många gånger, eftersom det är samspelet mellan ny teknik, ändrade arbetsmetoder och processförbättringar som tillsammans skapar ökad lönsamhet. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 1(6)

2 Total Cost of ownership - TCO. Detta begrepp syftar till att man har en klar bild av totalkostnaderna för att tex. äga en PC under hela dets livstid. För en PC är det vanligt att räkna med en livstid på 3 år. Kostnaden att äga en PC (i ett normalfall) består av åtminstone följande parametrar. Avskrivningar eller hyra för själva utrustningen. Kostnaden för nätverk och infrastruktur Lönekostnader för IT avdelningens personal Serviceavtal Underhållsavtal för programvaror Kostnader för utveckling Support I vanliga fall har åtminstone lite större företag flera typer system. Det kan därför vara svårt att få fram den rätta kostnaden för infrastrukturen eller nätverket som alla typer system använder. Här får man göra en så bra uppskattning som möjligt. Drift och förvaltning Driftsavdelningen har ansvaret för den dagliga driften av alla system som används i företaget. Detta gäller även de data som finns lagrade på de gemensamma diskar och resurser i nätverket. Man bör även klargöra för driftsorganisationen om ansvarsområdet skall gälla både server och klientmiljön. I större organisationer kan det vara lämpligt att låta driftsorganisationen koncentrera sig på servermiljön. Driftsorganisationen bör bestå av systemtekniker eller systemansvarige för de olika systemen. Typiska ansvarsområden och uppgifter för driftsorganisationen. Systemresursplanering såsom CPU kraft, RAM minne, diskutrymme Nätverksresurser för kommunikation Upprätthålla överenskommen säkerhetsnivå Administration av användare och användarkonton Uppgradering av nya programreleaser Systemtester Backuphantering Förebyggande underhåll såsom mätning av prestanda och tillgänglighet Help Desk har på senare tid blivit ett begrepp för de allra flesta medelstora och större företag. Det finns många varianter av fungerande Help Desk lösningar, och idag kan man även gå kurser i ämnet. Det hela är återigen en fråga om den interna kulturen och storleken på företaget. Ett mindre företag klarar sig förmodligen med "Kalle eller Kajsa på IT" som hjälper till när det behövs eftersom de är "bra på det där med datorer. Ingående delar i en fungerande Help Desk lösning bör åtminstone vara. Ärendehantering via telefon, En strukturerad databas med information om ärenden En organisation som löser ärenden En återkoppling via statistik till utbildning eller utvecklingsinsatser. Förankring av beslut Beslut som berör slutanvändaren måste alltid förankras bland användare innan införande. Det bästa sättet att förankra beslut är att ha med representanter för användare i samband med en utvärderingsprocess. På varje avdelning brukar det finnas personer som har lite mer intresse och kunskap än andra om IT. Även om dessa personer ägnar en stor del av sin tid åt att hjälpa andra användare är det normalt inte så att dessa ingår i IT avdelningens organisation. Var rädd om dessa nyckelanvändare eftersom det är dessa man skall koncentrera sig på när det gäller förankringsprocessen. Att IT avdelningen installerar nya program utan förankring bland användarna leder i de flesta fall till att lösningen inte accepteras och därför kommer att motarbetas. Detta beror inte bara lösningen i sig, utan det faktum att man som användare vill var delaktig i valet av egna verktyg. Detta måste respekteras om man vill lyckas med sin IT strategi. En viktig kategori personer som inte får glömmas bort i förankringsprocessen är mellanchefer såsom avdelnings eller gruppchefer. Utan stöd från dessa kan inga nya arbetsmetoder införas. Help Desk funktion Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 2(6)

3 Organisationsmodeller Matrisorganisationen Denna typ av organisationsmodell har blivit allt vanligare inom svensk industri. Man delar upp verksamhetsområden på ena ledet och funktionerna på andra ledet. I det fält som korsas i matrisen anger man namn på ansvariga personer. Typiska befattningsbeskrivningar för IT avdelningen. IT chef/it Ansvarig Nätverksansvarig Systemansvarig Supportansvarig Systemtekniker Nätverkstekniker Projektledare Befattningsbeskrivningar Varje befattning bör ha en beskrivning av funktionens syfte och ansvarsområde. Det skall även tydligt framgå hur och till vem rapportering sker. IT tekniker är kreativa människor som ständigt förbättrar systemprestanda och säkerhetsnivåer utan att någon annan vet om detta. I funktionsbeskrivningen bör man därför ta upp detta. I vanliga fall är detta något som IT chefen förväntar sig skall ske utan att man behöver förhandla om det på något sätt. Utveckling av driftsrutinerna skall enligt min mening ingå som ett ansvar för drifttekniker. IT utveckling och verksamhetsutveckling Detta är ett område som det kommer att fokuseras på under de närmsta åren. Idag ser vi alltmer hur företag och organisationer anpassar sin arbetsmetodik till vissa standardsystem. Detta var för några år sedan mycket ovanligt. Bakgrunden till detta är den uppenbara effektivitet som IT bidrar med i vissa sammanhang. Ingen ifrågasätter detta längre och därmed har IT fått en klar och accepterat roll i samband med verksamhetsutvecklingen. Outsourcing Outsourcing är idag ett begrepp inom industrin. Eftersom datorsystemen idag är en mycket kritisk del för många företags konkurrenskraft kan det var känsligt att enbart en eller ett fåtal personer behärskar systemen. Genom att överlåta ansvaret till ett etablerat företag med drift som kärnverksamhet kan man förbättra funktionen på flera olika sätt. Fördelar med outsourcing. Kostnaderna blir rörliga. Det optimala beträffande kostnaderna är ju att man enbart har kostnader för det arbete man utför. Genom att låta en partner ta över åtminstone support och drift av IT avdelningen kan man göra de fasta kostnaderna mera rörliga. Vid hög arbetsbelastning får man ökade kostnader på samma sätt som man får minskade när det är mindre att göra. Om personerna som skall utföra arbetet är anställda på företaget har man en fast "icke rörlig" omkostnad att dras med hela tiden. Vid hög arbetsbelastning kan man i och för sig hyra in personal, men risken är att det "råkar" bli hög arbetsbelastning hela tiden i dessa sammanhang. Mindre administration Genom att överlåta ansvaret till en leverantör eller partner slipper man själv ägna sig åt olika personaladministrativa insatser. Även om detta inte är en för stor del av ens arbete skall man inte bortse från att personalansvar innebär ansvar och huvudbry för de flesta chefer. Medarbetarsamtal, lönediskussioner, uppvaktningar, nyanställningar etc. Fokusering på lönsamhet En IT avdelnings drift och/eller supportfunktion inom ett företag måste betraktas som en stödfunktion som belastar omkostnadsbudgeten. Att administrera ett system ger inte direkt någon intäkt till företaget. Även om IT kan bidra till effektivare arbetsmetoder som i sin tur ger ökad lönsamhet, är det svårt att mäta hur mycket. IT avdelningens huvuduppgift bör därför vara att genom utveckling av processer och metoder i samband med IT bidra till ökad, mätbar lönsamhet för företaget. Vi kallar det verksamhetsutveckling helt enkelt. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 3(6)

4 Bättre kvalitet på utfört arbete. En leverantör som utför ett driftsuppdrag för ett företag får betalt av företaget. Därmed är tjänsten direkt värdegivande för leverantören. Detta faktum är ett av huvudargumenten för att genomföra en "outsourcing". Om personalövertagande ingår i avtalet blir individerna lönsamma istället för att vara en kostnad. Detta ger ett antal positiva synergieffekter. Nackdelar med outsourcing. Att behålla kompetensen Personalen känner sig utlämnad. Efter många års tro tjänst skall man plötsligen säljas ut. Detta kan vara en inställning som infinner sig hos enstaka individer. Situationen kan vara besvärlig att lösa då det kan finnas en risk att man tappar en värdefull persons kunskaper. Komplicerade avtal Ett partnerskapsavtal kan aldrig täcka alla tänkbara situationer som kan uppstå. Även om en leverantör har prissatt sina tjänster och beskrivit vad som ingår i dessa uppstår det situationer där både partnerskapet sätts på prov. Det är nu skillnaden mellan partnerskap och köpare/leverantör skall visa sig. Man måste kompromissa från båda sidor. Detta är en av förutsättningarna för att ett partnerskap skall fungera. Investeringar Det tar tid att göra upp avtal med en leverantör om leverans och eventuell implementation och anpassning av IT system. Erfarenheter visar att svårigheten är att hålla kontroll på kostnaderna, samt styra mot ett enhetligt mål. Målet har en tendens att ändra sig hela tiden. Tekniken fungerar för det mesta numera om man har valt rätt verktyg för uppgiften vill säga. Grundläggande för att kostnadsramarna skall hållas är att man i utgångsläget har vettiga kostnadsramar för projektet. Kom ihåg att det inte är du som person som skal spendera pengar för privata inköp, utan du skall investera i IT teknik som skall hjälpa företaget på ett eller annat sätt. Att lura sig själv genom att lägga en för stram budget kan vara förödande både för dig som person och för företaget. Många väljer trots detta att presentera siffror som kanske inte stämmer med verkligheten i tron att man är duktig och sparar. Företagsledningen i sin tur kanske tror att det är du personligen som vill ha igenom en investering därför att du tror på en lösning. Detta är i princip att gräva sin egen grav. Det är företagets kärnverksamhet som skall ha en IT lösning. Om företagsledningen kräver en kostnadsuppskattning i ett tidigt skede ber man därför leverantören om en budgetoffert och lägger fram denna som en ram som man inte kan stå för. Min erfarenhet är att de siffror man presenterar första gången i samband med en investeringsplan alltid kommer upp igen i olika sammanhang. System och leverantörsutvärdering Utvärdering av nya systemlösningar och leverantörer hör till vardagen för IT chefen eller projektledaren på IT avdelningen. Det finns många teorier kring detta ämne och många vägar att ta. Det viktigaste tycker jag är att man väljer ett sätt och sedan beskriver detta för både sig själv och andra inblandade. Utvärdering av nya leverantörer och IT lösningar för företaget måste planeras i förväg. Gör man inte detta riskerar man att hamna i ett underläge gentemot leverantörer som man måste betrakta som experter inom sitt gebit. Det är i de tidiga faserna av en utvärdering som man sätter ramarna och förutsättningarna för en lyckad implementation där alla parter är nöjda. En fungerande utvärderingsmodell som har visat sig fungera innehåller följande faser: Nulägesanalys Genomgång av organisationens krav, behov och önskemål. Beskriver problemområden och bakgrund för aktiviteten. Anger vilka avgränsningar som finns beträffande organisationen och befintliga system. Processanalys. Beskrivning av nuvarande process och tillhörande informationsflöde. Beskrivning av möjligheterna för processförbättringar efter införande av nya system. Strategi. Formulering av visioner och mål. Val av projektmetoder och taktik för lyckad genomförande. Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 4(6)

5 Konceptutveckling. Innan man kontaktar leverantörer bör man själv skissa och beskriva sina tankar och idéer. Detta moment är mycket viktigt då det innebär att man själv blir delaktig på ett sätt som underlättar för alla parter. Konceptet skickas med eller gås igenom med potentiella leverantörer som får möjligheten att på sitt sätt, utgående från konceptet, förfina det hela och komma med egna förslag till lösningar. Var öppen för dessa förslag, granska dem noga då kan visa sig vara mycket värdefulla i samband med att konceptet utvecklas. Efter denna första runda kan man förmodligen plocka bort några som ej uppfyller minimikraven. De resterande får nu ta del av det förfinade konceptet samt en detaljerad kravspecifikation. Förfrågningsunderlag som dimper ner i postlådan hos en leverantör utan att det ens har funnits kontakter mellan företagen, är det sämsta tänkbara. Detta vittnar framförallt om dårligt omdöme från beställarens sida och skall därför undvikas. Efter att ha mottagit offerter från ett antal leverantörer gör man en utvärdering och får fram minst två tänkbara kandidater (eller lösningar) som man sedan går vidare med till det jag kallar upphandlingen. Upphandlingen I upphandlingsfasen gäller inköpsförfarande. Lämna nu inte över handlingarna till en inköpare som har bra rykte upparbetat på inköp av skruv och mutter. Vi väljer en partner som vi skall leva med i många år och som förmodligen kommer att bidra till att öka företagets lönsamhet på sikt. Beroende på omfattningen av investeringen, kan man däremot ta hjälp av olika professionella inköpare inom branschen, och möjligen en jurist för själva avtalsskrivandet när man kommit så långt. Det viktigaste med en upphandling är dock att man har god tid på sig. Man får aldrig göra misstaget att framföra till en leverantör att man har bråttom. Ty detta kommer leverantören att utnyttja i ett senare skede av processen. Kvalitetssäkring Med kvalitetssäkring av IT avdelningen menar vi inte bara standarder som ISO Dessa syftar ju i första hand att vi vet vad vi gör. Jag skulle vilja gå ett steg längre och införa nästa nivå som måste vara att vi vet varför vi gör på ett visst sätt. Men en bra start är att skapa en handbok i ett eller annat verktyg. Innehållet i kvalitetshandboken för IT avdelningen omfattar allt från det dagliga arbetet till hur man planerar och genomför nya projekt. IT handboken bör innehålla alla de regler som IT avdelningen jobbar efter och målgruppen med IT handboken är IT avdelningens egen personal. I tillägg bör det även finnas handböcker för de olika användarkategorier som finns inom företaget. T.ex. PC användare, CAD användare och ERP användare. Dessa handböcker bör utvecklas i nära samarbete med användargrupperna för de olika systemkategorier. Utöver detta bör det finnas tillgång till någon sorts idébank där man kan hitta olika "tips and tricks". Denna informationskälla bör vara öppen för alla att söka i. Utbildning Ansvaret att utbilda personalen på ett företag bör ligga på varje avdelningen i samsvar med de riktlinjer som gäller för företaget i stort. Detta ansvaret kan ej läggas över på IT avdelningen. Däremot kan IT avdelningen utgående från statistik och annat vara en viktig input i samband med utformningen av olika utbildningspaket för IT verktygen. Om man har en fungerande Help Desk antingen internt eller externt där alla ärenden registreras och kategoriseras kan man få mycket värdefull information för vidare bearbetning i utbildningssyfte. Att göra en inventering av datorkunskapen kan vara en nyttig övning för alla. Tyvärr finns det mycket känslor kopplad till detta, då många uppfattar det som test av användarna. Att spara information om enskilda individers resultat från en inventering kan ej genomföras utan individens godkännande. Hur gör man en inventering? Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 5(6)

6 Det finns ett antal företag som har specialiserat sig på företagsanpassad utbildning. Kontakta några av dessa och ta in förslag och offerter. Normalt sätt består en inventering av ett antal frågor av mera allmän karaktär inom det ämnesområde man inriktar sig på. Det kan vara bra att börja på en mycket övergripande nivå för att få en uppfattning om hur den allmänna kunskapen om IT är inom företaget, för att sedan gå mera på djupet inom de olika användarkategorierna. Utbildningsformer. Det är svårt att få medarbetare att ta ledigt från sitt dagliga arbete med syfte att utbilda sig i ett IT verktyg. Därför har man nu på många ställen infört många nya former för utbildning beroende på syftet. Internetbaserat utbildning är ett sätt som gör det hela mera flexibelt, så att man kan utbilda sig just då man har tid eller känner sig motiverad. fungera är i första hand att man har ordning och reda på sina prylar. Börja med att inventera och röja i datahallen. Kanske finns det trädhyllor och sladdnästen som är potentiella brandhärdar. Hur är det med sprinkleranläggning och inbrottsskyddet? Enkla men mycket viktiga frågor att ta i tu med även för det lilla företaget. På samma sätt är det med det logiska skyddet av data. Då är vi inne på området intrång och insiders aktiviteter. Detta är förståss något som bör uppta envar IT chefs dagliga tankar och planeringar. Jag rekommenderar att man tar kontakt med något företag som har detta som sitt specialområde och får utfört en oberoende säkerhetsstudie. Vid större uppgraderingar till nya versioner av program kan man t.ex. köra ett två timmars pass med info om förändringar antingen via föredragshållare eller via film. Man kan sedan ha extra resurser på plats från leverantören vid vissa tillfällen för att underlätta övergången. Det viktiga är att IT avdelningen måste skaffa extra resurser i samband med sådana tillfällen. Säkerhet IT säkerhetsfrågor har aktualiserats på senare tid och i synnerhet i samband med Internets framfart och utbredning. Ett företag med egna produkter och produktutveckling är och skall vara rädda om sin information. IT säkerhetsfrågorna bör således ingå som en del i en större övergripande säkerhetspolicie. Det är knappast så att det är IT chefen som skall ta ställning till om kunder skall få sin information på papper eller via Internet. IT avdelningen kan däremot informera verksamhetens olika avdelningar om konsekvenser och risker med olika lösningar, samt rekommendera. Den fysiska säkerheten som rör säkerhetskopiering av data och information, samt det fysiska skyddet av olika servrar och nätverkskomponenter är en annan sak. EN förutsättning för att den fysiska säkerheten skall Riktlinjer för utveckling av effektiv IT strategi - VIKTOR JENSEN - 6(6)

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Outsourcing och molntjänster

Outsourcing och molntjänster Outsourcing och molntjänster Risker och förebyggande åtgärder IT utvecklas för att möta nya krav Systemcentrerad Informationscentrerad Data: Centraliserad, strukturerad Infrastruktur: Fysisk IT fokus:

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Benchmarking. Produktutveckling med formgivning, KN3060 VT 2006 Patrik Käll, INPRE4

Benchmarking. Produktutveckling med formgivning, KN3060 VT 2006 Patrik Käll, INPRE4 Benchmarking Produktutveckling med formgivning, KN3060 VT 2006 Patrik Käll, INPRE4 Inledning Jag ska i denna essä behandla ämnet benchmarking och försöka klargöra vad metoden innebär och varför det är

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

SLA-användning i kommunerna

SLA-användning i kommunerna SLA-användning i kommunerna Claes Ekman Nils Knutsson 2007-05-09 Innehåll Vad är SLA, OLA och UC? Innehåll i ett SLA-avtal Områden där SLA kan tillämpas Några exempel på SLA Viten, bonus, incitament Hur

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

ERP val. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD. ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering.

ERP val. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD. ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering. Här hittar du råd om ERP! ERP ABBATE UK LTD ERP-val, ERP-konsult och ERP-effektivisering. Vi behåller 100% neutralitet i förhållande till ERP-leverantörer! ERP-val och ERP-konsult. Vi behåller100% neutralitet

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer