Tysslinge lokala nämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tysslinge lokala nämnd"

Transkript

1 Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson (S) Christer Abrahamsson (S) Hans Svensson (S) Kate Axelsson-Björnberg (M) Magnus Johansson (M) Jan Nilsson (M) Birgitta Karlsson-Feldgrill (V) Tjänstgörande ersättare Christina Hermansson Placon (S) Berit Hallén (S) Gunilla Neogard (S) Åke Pernefalk (M) Marlene Jörhag (KD) Närvarande ersättare Övriga Risberg, Jenny, områdeschef Majvor Österberg, sekreterare Justerat den 26 januari 2012 Karl-Gustav Granberg, ordförande Kate Axelsson-Björnberg, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 januari 2012.

2 1 Val av justerare Utse Kate Axelsson-Björnberg (m) till att justera dagens protokoll med Larz Lundberg (fp) som ersättare. Protokollet justeras torsdagen den 26 januari 2012 kl ande närvaro Handläggare: Majvor Österberg Upprop om närvaro gjordes 3 Ändring och tillägg i ärendelistan Några tillägg i ärendelistan gjordes. 1. Vad händer i Kilsbergen, kring Gårdsjön bl.a. 2. Medborgarförslag. Önskan om att anlägga en hundrastgård vi gamla lekplatsen på Skogsrundan i Garphyttan 3. Sätta upp förslagslådor för t.ex. medborgarförslag, på biblioteken och vid Coop Konsum i Garphyttan, Ica Nära i Vintrosa och förskola/skola i Latorp. 4. Utställningen av Vinnaprojektet. 4 Anmälan om jäv Ingen ledamot anmälde jäv vid dagens sammanträde. Anmälan tas till protokollet. 5 Internkontrollplan 2012-Internkontroll- Kommungemensamma granskningsårtgärder för 2012 Ärendenummer: Ty 48/2011 Handläggare: Jenny Risberg Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2011 om vilka kommungemensamma granskningsåtgärder som skall gälla för

3 verksamhetsår Riktlinjer för internkontroll syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredställande internkontroll. Vilket innebär att säkerställa att följande mål uppnås: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. sunderlag Handling kommer till gruppmötet före nämnd Nämnderna skall under 2012 utöver nämndens egna nämndspecifika granskningsåtgärder granska. 1. Kartlägga var i organisationen kontanthantering sker 2. Om nämnderna efterlever 5 (avtal om tidsbegränsad anställning) och 25 (företrädesrätt) i lagen om anställningsskydd (LAS). 3. Verksamheternas rutiner för hanteringen av inkomna/utgående handlingar. 4. Att delegationsordning finns, är aktuell och efterlevs. 5. Verksamhetens rutiner för att förse kundtjänsten med relevant information, uppföljning från Den nämndspecifika granskningen Förekomsten av inventarieförteckning. - Anta förvaltningens framlagda förslag. 6 Delegationsordning Ärendenummer: Ty 56/2011 Handläggare: Majvor Österberg Ny revidering av delegationsordningen. fattades på nämnden punkt 1.7 Remissyttrande avseende bygglov, förhandsgodkännande resp. bygglov, gällande villabebyggelse, de två sista meningarna tas bort. Punkt 1.8 Remissyttrande avseende övriga bygglovsärenden samt förhandsgodkännande resp. bygglov gällande övrig bebyggelse tas bort helt. sunderlag Reviderad handling punkt Ändra punkt 1.7 till Remissyttrande avseende bygglov, förhandsgodkännande resp. bygglov. Delegat områdeschef. 2. Ta bort punkt nr 1.8 helt. 3. Anta revideringen av delegationsordningen

4 1. Ändra punkt 1.7 till Remissyttrande avseende bygglov, förhandsgodkännande resp. bygglov. Delegat områdeschef. 2. Ta bort punkt nr 1.8 helt. 3. Anta revideringen av delegationsordningen 4. Inkomna remisser förmedlas till presidiet för kännedom. 7 Attestförteckning 2012 Ärendenummer: Ty 2/2012 Handläggare: Jenny Risberg I den nya redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed och att tillräcklig ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. I kommunens attestreglemente, som fastställts 1989, regleras ansvar och rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning. Attestförteckning 2012 är framtagen för Tysslinge lokala förvaltning. Attestförteckningen anger vilken befattning/person som har ansvar för den interna kontrollen inom sin specifika enhet. Att attestera innebär ett skiftligt intygande om att kontrollen är utförd. Attestförteckningen måste minst innehålla angivande av besluts- behörighetsattesttant inom varje enhet och hänsyn skall vara taget utifrån enhetens ansvars- och arbetsfördelning. sunderlag Attestförteckning Anta attestförteckningen för Anta attestförteckningen för Remiss angående förslag till vattenplan Örebro kommun Ärendenummer: Ty 52/2011 Från klimatkontoret har den 25 oktober inkommit remiss angående förslag till vattenplan. Ärendet har beretts i nämnden den 6 december 2011, en arbetsgrupp har utsetts för att svara på remissen. Remissvaret skall vara insänt till klimatkontoret senast den 25 januari 2012.

5 sunderlag Remissvar från arbetsgruppen. - Anta arbetsgruppens remissförslag. Nämndens behandling Arbetsgruppen har sammanträtt för skrivning av remissvaret. Tysslinge lokala nämnd - Anta arbetsgruppens remissförslag. 9 Visioner och mål Ärendenummer: Ty 5/2012 Revidiering av visioner och mål Ärendet anmäls för fortsatt beredning Nämndens behandling Ärendet är berett på nämnden den 11 september, 11 oktober, 6 december 2011 och 17 januari Ärendet anmäls för fortsatt beredning 10 RFID- upphandling Handläggare: Jenny Risberg Självbetjäningsautomat på biblioteken. Områdeschefen informerade om att biblioteken i Garphyttan och Vintrosa skall gå över till RFID, vilket innebär att det kommer att finnas självbetjäningsautomater på biblioteken. Detta medför ett stort arbete med att alla böcker måste märkas om för att få en så kallad RFID-tagg i alla böcker och konvertera, dvs. läsa över information från streckkod till ship. Arbetet kommer att komma igång under våren. Denna installation kommer att medföra en ökad kapitalkostnad för Tysslinge. - Informationen tas till protokollet.

6 - Informationen tas till protokollet. 11 Områdeschefens information Handläggare: Jenny Risberg Områdeschefen omformerade om: 1. Kommande utbildning i samband med nämndsammanträdet den 14 februari anordnas en utbildning för politiken i Ånnaboda start kl Områdeschef vill ha in frågeställningar inför dagen, senast fredagen den 20 januari Leadermöte har hållits den 16 januari samt ett möte ang. Tysslingedagen samma dag. 3. Möte har hållits i januari ang. biblioteksverksamheten och Vintrosa förskola/skola. Bibliotekstjänst kommer att köpas av förskola/skola med 5 tim/v med början den 1 februari Avtalet gäller vårterminen Informationen tas till protokollet - Informationen tas till protokollet 12 Rapporter 1.Ordförande informerade om kommande möten gällande förslag till fördjupad översiktsplan Vintrosa-Latorp-Hidinge-Lanna Vinnaområdet. Torsdagen den 19 januari kl på Vintrosa bibliotek, och Latorps skola onsdagen den 25 januari kl Ordföranden har deltagit på Miljö och landsbygdsdepartementet den 12 januari. ang anmälan om överklagan om Kanterboda naturreservat. Tysslinge lokala nämnd har lämnat yttrande om att inte öppna ett naturreservat, men Länsstyrelsens handläggare har skrivit att Tysslinge lokala nämnd var positiva. 3. Meddelar att Nikolas Demetriades (kd) har avsagt sig uppdraget i Tysslinge lokala nämnd. 4. Christina Hermansson-Placon (s) kommer inte att vara kvar i Tysslinge lokala nämnd. - Rapporten tas till protokollet

7 13 Anmälan om inkomna skrivelser, diarielista och mötesanteckningar 1. Mötesanteckningar: Presidiesammanträde den 10 januari Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige 16 och 17 november Delårsrapport med prognos 2 Örebro kommun Örebro kommun. Lokalförsörjningschef: Kommunens verksamheter i olika fastighetsbolag. 4. Arvoden Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 13 december Regelverk för självstyrande enheter 6. Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 13 december Genomförandeplan för inrättande av ett kommungemensamt Servicecenter - Den anmälda skrivelserna läggs till protokollet 14 Vad händer i Kilsbergen? Vad händer i Kilsbergen? Det händer mycket i Kilsbergen just nu, bl.a kring Gårdsjön. Eftersom Tysslinge arbetar med ett Leaderprojekt, mellan Tysslinge- Ervalla för företagande och boende Leader Melalnsjölandet är det av stort intresse att få veta vad som händer och sker i Kilsbergen. Förslag på att söka information via Regionsförbundet, Kislbergsfrämjandet och Örebro kommun. 15 Hundrastgårdar Medborgarförslag Ett medborgarförslag har inkommit om önskan att göra en hundrastgård i den nedlagda lekparken på Skogsrundan. Nämndens behandling Denna fråga var tidigare uppe i augusti Då meddelades att hundägare som är intresserade av en hundrastgård/park ska ges möjlighet att gå samman och bilda förening och därefter inkomma med skriftlig intresseanmälan till kommunen. Hundrastpark ska förläggas i kommunens naturområde på lämplig plats som avgörs av kommunens parkavdelning. Föreningen ska ha skötselansvaret för hundrastparken. Om grind finns i hundrastpark, får den inte vara låst om den ligger på allmän plats. Vad gäller önskemål om hundrastgårdar se KF:s beslut nov Hundägarens skyldigheter finns på Örebros hemsida Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

8 1. Informationen tas till protokollet 2. Förvaltningen kontaktar medborgaren om gällande regler. 16 Medborgarförslag. Sätta upp förslagslådor för att lämna medborgarförslag. Ett medborgarförslag har inkommit om önskan att sätta upp förslagslådori Tysslinge område för att kunna komma in med medborgarförslag. Förslag att dessa lådor ställs ut på bibliotken i Garphyttan och Vintrosa samt vid Latorps förskola/skola, samt Coop Konsum i Garphyttan och Ica-Nära i Vintrosa. - Förvaltningen får i uppdrag att tillse att förslagslådor ställs ut på biblioteken i Garphyttan och Vintrosa samt på Latorps förskol/skola, Coop Konsum i Garphyttan och ICA-Nära i Vintrosa.

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00 Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 4/2013 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2013-01-16 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Kommunstyrelsen Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro

Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Onsdagen den 12 november 2008 kl. 14.00 16.40. Ajournering för kaffe 14.50 15.10. Plats Lokal: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Hannah Ljung (M), ordförande 142 och

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 194/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-06-12 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer