Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl 9.00-12.00. Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten."

Transkript

1 Tid: Torsdagen den 14 januari 2010, kl Plats: Ribbingsgatan 1, Jätten. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S) 2:e vice ordförande Nedim Karic (M) Kerstin Fjärrfors (KD) Marianne Ahlstrand (C) Joakim Collgård (MP) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran Hallenius (S) Kristina Hallblom (S) Malin Tinjan (V) Närvarande ersättare Lars-Ove Eriksson (M) Marika Westerberg (FP) Barbro Matsman (KD) Evariste Nkurikiye (S) Anna Rosmark (S) t o m 5 Sabri de Basso (V) Närvarande tjänstemän Susanne Bergström, socialchef Rolf Jonsson, ekonom 4-6 Helene Lindström, planerare 4-6 Ingrid Nyström, rådgivande expert 7-10 Lena Mantler, områdeschef Barn och familj Ewa Eriksson, kvinnofridssamordnare Mikael Ramnerö, områdeschef Vuxna 11 Justerare Torgny Larsson (S) Ersättare Malin Tinjan (V) Sekreterare Harriett Henriksson Personärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll S1 - S5 1

2 1 Val av justerare Torgny Larsson (S) utses att justera dagens protokoll med Malin Tinjan (V) som ersättare den 19 januari 2010 kl Anmälan om jäv Ingen anmäler jäv. 3 Ändringar och tillägg till ärendelistan, anmälan av övriga ärenden. Följande ärenden föreslås läggas till ärendelistan: 4b. Begäran om utökad budgetram med anledning av det prognostiserade ekonomiska läget för år b. Remiss angående förslag till klimatplan 19b. Attestförteckning 2010 Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 4 Ekonomisk uppföljning Ärendenummer: Sv 4/2010 Handläggare: Rolf Jonsson Ekonomisk uppföljning för december Slutresultatet för Socialnämnd väster blir ett underskott på tkr. Prognosen var minus tkr. Underskottet för Socialkontor väster blir tkr, vilket huvudsakligen utgörs av vård- och behandlingskostnader. Försörjningsstöd står för tkr av underskottet. Övriga verksamheter uppvisar ett visst överskott i förhållande till budget. sunderlag Resultatuppföljning Socialnämnd väster. 2

3 * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 5 Begäran om utökad budgetram med anledning av det prognostiserade ekonomiska läget för år 2010 Ärendenummer: Sv 01/2009 Handläggare: Rolf Jonsson Programnämnden har i ramar för driftbudget 2010 tilldelat Socialnämnd öster och Socialnämnd väster totalt 353,0 mnkr. Kostnadsnivån i november 2009 för jämförbar verksamhet 2010 är 358,3 tkr. Budgetramen för 2010 är således 5,3 mnkr lägre än aktuell kostnadsnivå. Av detta härrör sig 3,5 mnkr från Socialnämnd väster Bedömningen är att de ekonomiska vinster som på längre sikt kan räknas hem genom att än mer systematiskt arbeta förebyggande och stödjande på hemmaplan inte fullt ut ryms i de ekonomiska ramarna som är beslutade för Det finns svårigheter med att minska antalet externa vårddygn 2010 i paritet med föreslagen budget. Socialtjänsten vill därför redan nu redovisa att det är bekymmersamt att få en budget i balans med nuvarande ramtilldelning och begär därför att programnämnd Social välfärd utökar budgetramen för 2010 med 3,5 mnkr för Socialnämnd väster sunderlag Skrivelse till programnämnd Social välfärd Socialnämnd väster begär att programnämnd Social välfärd utökar budgetramen för 2010 med 3,5 mnkr, under förutsättning att den begärda ramjusteringen beviljas av programnämnden. Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 6 Budget 2010 Ärendenummer: Sv 223/2009 Handläggare: Susanne Bergström, Rolf Jonsson, Helene Lindström till verksamhetsplan med budget 2010 för Socialnämnd väster redovisas, för beredning. 3

4 sunderlag till verksamhetsplan med budget * Socialnämnd väster har i och med dagens sammanträde berett förslaget till verksamhetsplan med budget om budgeten tas vid extra sammanträde den 26 januari Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 7 Länsstyrelsens beslut efter verksamhetstillsyn av socialtjänstens arbete med barn och unga Ärendenummer: Sv 38/2009 Handläggare: Ingrid Nyström Länsstyrelsen genomförde, efter uppdrag från regeringen, under en förstärkt tillsyn av den sociala barnavården. Länsstyrelsen bedömer att Socialnämnd väster inte uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i vissa delar som tillsynen avser. Tillsynen avslutas men kommer att följas upp av Socialstyrelsen under år sunderlag Länsstyrelsens beslut dnr: * Socialnämnd väster tar informationen om Länsstyrelsens beslut till protokollet 8 Länsstyrelsens tillsyn av Hasse Arvidsson Goodlife AB Ärendenummer: Sv 226/2009 Handläggare: Ingrid Nyström Länsstyrelsen har i sin tillsyn av Hasse Arvidsson Goodlife AB gett föreläggande enligt 13 kap 6 SoL att vidta åtgärder för att verksamheten ska bedrivas enligt gällande lagar och föreskrifter. sunderlag Länsstyrelsens beslut dnr

5 * Socialnämnd väster tar informationen om Länsstyrelsens beslut till protokollet. 9 Tillsynsrapport gällande Aleris Målet Ärendenummer: Sv 257/2009 Handläggare: Ingrid Nyström Enligt 13 kap 5 SoL har socialnämnden i aktuell kommun ansvar för löpande tillsyn av sådan verksamhet som kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt 7 kap 1 1 st SoL. Aleris Målet är en verksamhet som riktar sig till män och kvinnor i ålderna år med psykosocial problematik. Aleris Målet har sedan tillsynen gjordes lagt ner sin verksamhet i Örebro. sunderlag Tillsynsrapport enligt 13 kap 5 SoL gällande Aleris Målet * Socialnämnd väster tar informationen om tillsynsrapporten gällande Aleris Målet till protokollet. 10 Tillsynsrapport gällande Halvvägshuset Per Aspera Ärendenummer: Sv 256/2009 Handläggare: Ingrid Nyström Enligt 13 kap 5 SoL har socialnämnden i aktuell kommun ansvar för löpande tillsyn av sådan verksamhet som kräver tillstånd från Länsstyrelsen, enligt 7 kap 1 1 st SoL. Halvvägshuset Per Aspera är en verksamhet som riktar sig till män i åldern 18 år och uppåt, med alkoholoch/eller drogmissbruk. sunderlag Tillsynsrapport enligt 13 kap 5 SoL gällande Halvvägshuset Per Aspera

6 * Socialnämnd väster tar informationen om tillsynsrapporten gällande Halvvägshuset Per Aspera till protokollet. 11 Kvinnocentrums projekt med missbrukande kvinnor som är utsatta för våld i närstående relationer Handläggare: Lena Mantler Ärendenummer: Sv 45/2009 På Kvinnocentrum har under en treårsperiod bedrivits ett projekt för att möta upp kvinnor som är våldsutsatta och samtidigt har ett missbruk. Detta har finansierats av Länsstyrelsen. Projektet avslutas i december En arbetsgrupp har skapats för att undersöka hur det fortsatta arbetet med denna grupp av kvinnor kan säkerställas. Kvinnocentrum hör organisatoriskt till område Barn och familj, men kommer att ha ett nära samarbete med område Vuxen. En kurator som arbetat med projektet kommer att arbeta inom område Vuxens utredningsenhet, och på så sätt föra med sig kunskaper och erfarenheter från projektet. Länsstyrelsen har även beviljat medel för ett projekt under ett år för att arbeta med män som utövar våld mot kvinnor. sunderlag Slutrapport från Kvinnocentrums projekt med missbrukande kvinnor som är utsatta för våld i närstående relationer. * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 12 Information om genomförande av kvinnofridsplanen - lägesrapport Handläggare: Lena Mantler och Ewa Eriksson Ärendenummer: Sov 278/2009 I maj 2006 antog programnämnden Kvinnofridsplanen, en handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn. En rapport har sammanställts som information till programnämnd Social välfärd över det aktuella läget av insatser med utgångspunkt från arbetet på Kvinnocentrum. sunderlag Lägesrapport över Kvinnocentrums arbete utifrån handlingsplanen för insatser vid våld mot kvinnor. 6

7 Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 13 Remiss angående förslag till klimatplan Ärendenummer: Sv 241/2009 Handläggare: Mikael Haapala Socialnämnd väster har från kommunledningskontoret fått förslag till klimatplan för Örebro kommun. Kommunledningskontoret vill ha nämndens yttrande på planen senast den 17 februari. Kommunledningskontorets planerare Anne-Lie Edlund har för programnämnd Social välfärds räkning skrivit förslag till yttrande över planen utifrån de frågor Kommunledningskontoret vill ha svar på i sin remisskrivelse sunderlag Remiss angående förslag till klimatplan daterad , till Klimatplan Örebro kommun. Programnämnd Social välfärds remiss till remissvar Socialnämnd väster föreslås anta programnämnd Social välfärds remissvar som sitt eget med eventuella ändringar och tillägg vid nämndens sammanträde den 10 februari. Yrkande Ordförande Elisabeth Sundström yrkar att en arbetsgrupp med en representant för varje parti sammanställer ett remissvar för Socialnämnd väster. 1. Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 2. Malin Tinjan (V), Lars-Göran Hallenius (S), Marianne Ahlstrand (C), Joakim Collgård (MP), Barbro Matsman (KD), Nedim Karic (M) och Marika Westerberg (FP) bildar en arbetsgrupp som sammanställer Socialnämnd västers svar på remiss angående Klimatplanen. Marianne Ahlstrand är sammankallande. 14 Utvärdering av ändrad delegation för Tillståndsutskottet Ärendenummer: Sö 247/2009 Handläggare: Agneta Grahn 7

8 Den 14 februari beslutade Socialnämnd väster ( 42) och Socialnämnd öster ( 67) att beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen ska delegeras till ordförande och vice ordförande i tillståndsutskottet. Socialnämnd väster beslutade samtidigt att den ändrade delegationen skulle utvärderas efter ett år. Det finns ingen tydlig tendens som visar att antalet ordförandebeslut ökar eller minskar. sunderlag Utvärdering undertecknad enhetschef Agneta Grahn * Socialnämnd väster tar informationen om utvärdering av ändrad delegation för Tillståndsutskottet till protokollet. 15 Tillståndsenhetens delegationsordning 2010 Handläggare: Agneta Grahn Ärendenummer: Sv 244/2009 Tillståndsenhetens delegationsordning har gåtts igenom och uppdaterats inför sunderlag Delegationsordning 2010, kapitel 9 Tillståndsenheten * Socialnämnd väster antar Tillståndsenhetens delegationsordning Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 16 Information från ordförande Tjejboendet har fått kritik från Länsstyrelsen vilket fått mycket uppmärksamhet i media. En extern utredning kommer därför att göras av Kommunrevisionen. Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 8

9 17 Information från socialchefen Programnämnd Social välfärd har tillfört en engångssumma på 2 mnkr för arbete med ungdomar inom socialpsykiatrin. En arbetsgrupp med representanter från socialtjänst, skola, socialpsykiatrin, landstinget och Regionförbundet har tillsatts för att hitta samarbetsformer och utforma en metod för att förbättra insatser för ungdomar med sammansatt problematik. Programchef Tommy Larserö har fått i uppdrag att utreda resultatet av institutionsplaceringar, med hjälp av en utredare från Öhrlings Prisewaterhouse Cooper. * Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 18 Anmälan av domar och beslut från Länsstyrelsen från Länsstyrelsen, Sv130/2009, Sv92/2009, Sv164/2009, sunderlag Pärm cirkulerar under sammanträdet /cirkulerar vid gruppmötena. * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 19 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser redovisas för nämnden: Programnämnd Social välfärd: Protokollsutdrag 148, 153 Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag 202 Tillståndsutskottet: protokoll Kommunstyrelsen: Programförklaring Hedersrelaterat våld och förtryck Uppdragsbeskrivningar: Insatser för unga med dålig psykisk hälsa, Externa placeringar inom socialtjänsten, Planering och genomförande av ankomstmottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunledningskontoret: Ankomskommun för ensamkommande flyktingbarn 9

10 sunderlag Pärm cirkulerar under sammanträdet /cirkulerar vid gruppmötena. * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 20 Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbeslut från Socialkontor väster, Försörjningsstöd, Familjerätten och Sociala utskottet anmäls. sunderlag Pärm cirkulerar under sammanträdet /cirkulerar vid gruppmötena. * Socialnämnd väster tar informationen till protokollet. 21 Attestförteckning 2010 Ärendenummer: Sv249/2009 Handläggare: Lena Boholm I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse attestanter av ekonomiska transaktioner. I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för Örebro kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. sunderlag Attestförteckning daterad redovisas i pärm. * Socialnämnd väster beslutar 1. Attestanter vid manuell hantering av verifikationer, elektronisk fakturahantering samt Web vårdfaktura för 2010 utses enligt förslag daterat Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av attestuppdrag som sker under året 10

11 * Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. 22Anmälan av ordförandebeslut Ordförandebeslut fattade sedan föregående sammanträde anmäls. sunderlag Pärm cirkulerar under sammanträdet /cirkulerar vid gruppmötena. * Socialnämnd väster tar anmälan av ordförandebeslut till protokollet. 23 Kurser En inbjudan har kommit till föreläsningen Utåtagerande barn och ungdomar - orsaker och pedagogiska strategier. * Sociala utskottet kommer beslutar om deltagande i kursen. * Socialnämnd väster beslutar enligt förslaget. Vid protokollet Harriett Henriksson, sekreterare Justerat den 19 januari Elisabeth Sundström, ordförande Torgny Larsson, justerare 11

12 Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 januari

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 530/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-12-11 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Pia Rehnberg (S) Junuz Sabljic (S) Mirja

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05

Protokoll. Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Tid Torsdagen den 5 mars 2009, kl 14.00 17.05 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 138/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-03-13 Klockan: 9.00 11.35 Plats: Lilla Hotellet, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 441/2013 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2013-10-17 Klockan: 9.00 11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Emil

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50. Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Tid Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 8.30-11.50 Plats Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, sessionssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Fredrik Idevall (FP) Ingrid Nilsson (KD), vice ordförande

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer