alecta Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi Finansdepartementet Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "alecta Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi201213967 Finansdepartementet 103 33 Stockholm"

Transkript

1 alecta Finansdepartementet Stockholm Stockholm den 27 februari 2013 Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) yttrar sig härned över betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi20 12/3967. Alecta har deltagit i arbetet med Svensk Försäkrings remissyttrande och står i huvudsak bakom vad som sägs i det. Därutöver vill Alecta särskilt framhålla följande. 1. Alecta avstyrker utredningens förslag att införa tvingande flytträtt för den försäkrade av kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där premiebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört. Alecta avstyrker även utredningens förslag att denna flytträtt, om den ändå införs, ska ha retroaktiv verkan. 2. Alecta avstyrker även utredningens förslag till uppdelning av anspråk på överskott i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag i dels rätt till återbäring reglerat i försäkringsavtalet, dels anspråk på överskott som är företagets riskkapital reglerat i bolagsordning eller stadgar. 3. Alecta vill vidare framhålla att det är anmärkningsvärt att utredningen gått utöver sitt uppdrag enligt kommittédirektivet genom att lägga fram ett förslag som i grunden rubbar regelverket för ömsesidiga försäkringsbolag, ett regelverk som fick sin nuvarande lydelse så sent som Våra reservationer mot utredningens förslag i ovanstående delar utvecklas nedan. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Postaciress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Orgnr SE Stockholm Regeringsgatan (0) (0)

2 med endast 1. Tvingande flytträtt för den försäkrade av kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där premiebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört Alecta avstyrker utredningens förslag att införa tvingande flytträtt för den försäkrade av kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där prerniebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört. Alecta avstyrker även utredningens förslag att denna flytträtt, om den ändå införs, ska ha retroaktiv verkan. 1.1 Förutsättningar för tvingande retroaktiv lagstiftning som gör ingrepp i kollektivavtaisrätten Som utredningen själv konstaterat gäller enligt svensk rättstradition att tvingande lagstiftning de ingrepp i avtalsfriheten det innebär ska tillgripas om fördelarna med den tvingande lagstiftningen väsentligt överväger nackdelarna. När det gäller retroaktivt verkande lagstiftning är kraven på att fördelarna överväger nackdelarna ännu större. Vidare har utredningen själv pekat på kollektivavtalens starka ställning enligt den svenska modellen. Nio av tio svenska löntagare omfattas av kollektivavtal. Det finns ett brett förankrat stöd bland svenska politiker för att det är arbetsmarknadens parter som i första hand ska reglera förhållandena på arbetsmarknaden, inklusive tjänstepensionernas utformning, innehåll och omfattning. För att genom lagstiftning åsidosätta kollektivavtal måste det därför finnas synnerligen goda skäl. Utredningen konstaterar själv att endast om det f?5religger ett mycket starkt samhällsintresse kan det vara motiverat att från lagstiftarens sida göra ingrepp i arbetsmarknadsparternas förhandlingsfrihet. Det faktum att utredningens förslag i aktuell del både innebär i. tvingande lagstiftning, ii. retroaktiv verkan och iii. ingrepp i kollektivavtalsrätten gör sammantaget att kraven måste vara mycket höga för att lagstiftaren ska kunna överväga att följa utredningens förslag i denna del. De negativa konsekvenserna måste konstateras vara ytterst fa och försumbara samt de positiva konsekvenserna många och betydande. Dessutom måste det föreligga ett betydande samhällsintresse för att genomföra åtgärden. 1 Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund Anders Kjellberg, Department of Sociology, Lund University Research Reports 20 10:1 (uppdaterad 2 October 2012), sidan 7 saint sidan 9. 2

3 som dvs, och kommer föreslår som Vid en närmare granskning av vilka effekter utredarens fl5rslag skulle ffi framgår tvärtom att de negativa konsekvenserna blir både många och kraftiga samt att de positiva konsekvenserna är både ffi (om ens några) samt av ringa värde. Att så är fallet framgår av genomgången under 1.2 nedan av vilka effekter fbrslaget skulle ffi främst på ITP-planens premiebestämda delar, men med liknade konsekvenser även inom andra avtalsområden. Av den närmare genomgången under 1.3 nedan av de motiv utredningen angivit fbr sitt fzirslag framgår att dessa motiv är mycket svagt underbyggda. 1.2 Effekter på ITP-planen av tvingande retroaktiv flytträtt enligt utredningens förslag För ITP-planen är det avtalsområde i Sverige som är störst både med avseende på pensionskapital och på premievolym ett genomförande av utredningens ft5rslag otvetydigt att leda till negativa konsekvenser inom ifilj ande områden När kapitalet är som störst blir det öppet för flytt ut från den förmånliga plattformen. utan möjlighet att flytta tillbaka: Samtliga premiebestämda ITP-pensioner kommer när den försäkrade går i pension, dvs, då pensionskapitalet är som störst efter hela intjänandeperioden, att bli fullt flyttbara även utanför den av kollektivavtalsparterna framförhandlade plattformen. Detta är en mycket allvarlig effekt av utredningens förslag. För att komma till rätta med förhållandet med många små fribrev ju är det enda av utredningen åberopade motivet till förslaget utredningen en åtgärd som öppnar upp hela pensionskapitalet inom plattformen för flytt ut från plattformen med sina för konsumenten mycket förmånliga villkor till andra lösningar med betydligt sämre villkor, men utan en lagstadgad möjlighet att flytta tillbaka till plattformen. Utredningens förslag kommer, annorlunda uttryckt, att öppna upp för en enkelriktad flyttströrn ut från konsumentvänliga plattformar till finansmarknadens normala miljö, där konsumenten är i ett kraftigt underläge och saknar reell förhandlingsstyrka Nyblivna pensionärer kommer att bli attraktiva mål för försäljning: Om utredningens förslag genomförs kan det förväntas att samtliga nyblivna pensionärer inom ITP 1 framför allt de med höga pensionskapital kommer att utgöra ett mycket attraktivt mål för massiva försäljningsansträngningar från finansbranschens vinstdrivande aktörer, på liknande sätt som under drygt 20 år har varit fallet med potentiella tiotaggarkunder de anställda med högst lön och därmed högst belopp för pensionsavsättningar Erfarenheterna från tiotaggarmarknaden är entydiga: Erfarenheterna från tiotaggarmarknaden visar att försäljningsansträngningarna från branschens vinstdrivande aktörer ökar ju större kapital som en person förfogar över. Tiotaggarmarknaden har också varit synnerligen lönsam för olika aktörer på 3

4 försäkringsmarknaden. Huruvida det också varit lönsamt för alla dem som bytt den kollektivavtalade ITP-lösningen mot alternativa lösningar är långtifrån säkert. Det som är säkert är att avkastningen i dessa lösningar, för att de ska bli lönsamma även för kunderna, vida måste överträffa avkastningen inom ITP-planen för att först täcka de väsentligt ökade kostnaderna i form av bl.a. försäljningsprovisioner och högre förvaltningsavgifter ITP-plattformens utbud är brett och prisvärt med full valfrihet för kunden: ITP- plattformen innehåller fem alternativ av traditionell pensionsförsäkring samt fern alternativ av fondförsäkringslösningar med sammanlagt drygt 100 valbara fonder, samtliga med betydligt lägre avgifter än vad som tas ut för samma fonder utanför plattformen. Genom regelbundet återkommande upphandlingar säkerställer parterna också att både utbudet, avgifter och andra villkor fortlöpande anpassas till det bästa som marknaden kan erbjuda. Dessutom har kollektivavtalsparterna fastlagt ett tydligt regelverk för flyttar inom plattformens alla alternativ, vilket är en nog så viktig faktor. Såsom framgår av Svensk Försäkrings remissyttrande är de tekniska svårigheterna betydande för att bestämma villkoren bolag emellan vid en fri flytträtt enligt utredningens förslag. Aven om utredningen föreslår en mängd regler för att reglera dessa frågor kommer det i de enskilda fallen att kvarstå betydande osäkerhet. För flyttar inom ITP-planens plattform föreligger inte någon av dessa osäkerhetsfaktorer Betydligt lägre avgifter på ITP-plattformen: Avgifterna på den framförhandlade ITP-plattformen är regelmässigt betydligt lägre än på marknaden i övrigt. För ickevalalternativet, som idag tillhandahålls av Alecta, är den totala årsavgiften inklusive kostnaderna för kapitalförvaltning endast 0,13 procent av kapitalet medan avgiften för övriga valbara alternativ på ITP-plattforrnen ligger i intervallet 0,25-0,40 procent. Detta kan jämföras med avgifterna för motsvarande fondlösningar utanför plattforrnen som ofta ligger 3-4 gånger högre 2. Därför kommer med all sannolikhet varje flytt utanför plattformen att innebära högre avgifter för kunden och i förlängningen lägre pension. Eftersom sortimentet på den framförhandlade plattformen är brett och varierat finns det inga statistiska skäl att räkna med att de ökade kostnaderna kommer att vägas upp av en högre avkastning i en pensionslösning utanför plattformen. Kort sagt, elementära ekonomiska principer pekar entydigt på att flyttar ut från den framförhandlade ITP planen sammantaget kommer att medföra högre avgifter och därmed lägre pension, något som i förlängningen strider mot det samhällsintresse som utredningen säger sig värna om Avgiftemas betydelse är stor men underskattas ofta: Att avgifterna har stor betydelse för hur stor pensionen blir är väl dokumenterat. Trots det är det få personer bland den breda allmänheten som kan tolka vad till synes små procentuella skillnader i avgifter ackumulerat över tiden betyder för deras 2 Avgifternapå fondmarknaden 2011, AMF, april 2012, sidan 5. 4

5 som pensionssparande. Att gå från 0,5 procent till 1,5 procent i avgift kan låta försumbart, men motsvarar ett cirka 20 procent lägre pensionskapital efter ett 40-årigt pensionssparande Villkoren för flytt inom ITP-plattformen är förmånliga och begripliga: Villkoren för hur en flytt ska ske och prissättas samt hur det flyttade kapitalet ska beräknas m.fl. faktorer är klart reglerat inom den framförhandlade ITP-plattformen. Flyttavgiften fr exempelvis uppgå till högst 500 kronor men är oftast lägre och i vissa fall satt till noll kronor. Dessa villkor gäller inte vid en flytt utanför plattforrnen utan i de fallen fr istället de i flera avseenden komplicerade regler som utredningen föreslagit tillämpas. Därför kommer med all sannolikhet varje flytt utanför den framförhandlade plattformen att medföra att kunden får med sig ett lägre kapital än vid flytt inom plattformen. Aven detta kommer att leda till lägre pension Merparten av alla flyttar i Sverige idag sker inom de plattformar som kollektivavtaisparterna förhandlat fram: Att ett fungerande och förutsebart regelverk för flyttar är viktigt för benägenheten att flytta illustreras av det faktum att den absoluta merparten av alla flyttar av pensionskapital som sker i Sverige görs på de av kollektivavtaisparterna framförhandlade plattformarna för ITP-planen respektive Avtaispension SAF/LO Begränsade provisionsersättningar inom plattformarna: Inom framförhandlade plattformar är utredningen också pekar på förekomsten av provisioner till förmedlare och andra rådgivare mer begränsad än på försäkringsmarknaden i övrigt. Vid flytt mellan de framförhandlade alternativen förekommer därför normalt inte den form av provisionsavbränningar som annars varit vanliga, inte minst vid s.k. tiotaggarlösningar. Aven om utredningen i olika avseenden försöker reglera vilka kostnader som får belasta kunden vid en flytt av pensionskapital, synes frågan om det därutöver kan tillkomma provisionsersättningar ur det flyttade kapitalet vara oreglerad. Om utredningens förslag genomförs kan det därför bli fritt fram med provisionsersättning ur det flyttade kapitalet vid flytt från den framförhandlade plattformen Kollektivavtaisparternas förhandlingsstyrka: Kollektivavtalsparterna har vid ITP-upphandlingama framgångsrikt utövat den konsumentmakt de försäkrade och arbetsgivarna kollektivt besitter gentemot försäkringsbranschens aktörer. Just i skrivande stund pågår en ny ITP upphandling där en mängd produktegenskaper är föremål för utvärdering. Förutom avgiftsnivåerna utvärderas bland annat produkternas garantikonstruktion, avkastningsförmåga och utbetalningsmodell. Det sistnämna inbegriper tekniskt svåra frågor kring livslängdsantaganden och så kallade prognosräntor. Att enskilda personer och företag inte alls har en sådan förhandlingsstyrka som kollektivavtalsparterna har och utnyttjar i sina medlemmars och medlemsföretags intresse, utan istället befinner sig i ett kraftigt kunskaps- och informationsunderläge gentemot finansbranschen är 5

6 och bl.a. exempelvis allmänt känt 3 och även uppmärksammat av utredningen. Om utredningens förslag genomförs kommer kollektivavtalspartemas förhandlingsposition i kommande upphandlingar att försvagas påtagligt. Enligt grundläggande ekonomiska principer kommer detta med all sannolikhet att resultera i försämrade villkor på den upphandlade plattformen genom högre avgifter i förlängningen till mindre pension för de försäkrade Konsumentskyddet att minst hälften av premierna ska vara placerade i traditionell försäkring sätts ur spel: Enligt ITP-avtalet ska minst hälften av premiema inom ITP 1 placeras i en traditionell tjänstepensionsförsäkring innehållande en viss minsta garanti. Traditionell tjänstepensionsförsäkring har flera egenskaper låga avgifter, samt professionell tillgångsallokering och -förvaltning avpassad för pensionssparande samt ett garanterat minsta belopp i pension (dvs, hela det sparade kapitalet kan inte förloras såsom är fallet med pensionskapital placerat i en fondförsäkring) som gör att det är en för de allra flesta pensionssparare lämplig lösning. Detta inslag i ITP-avtalet är i sig viktigt och är ett uttryck för att kollektivavtalsparterna också tar ett ansvar för det stora kollektivets trygghet. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av att ansvaret för riskhanteringen inom pensionssparande i allt större utsträckning har flyttats från professionella aktörer till individer, som oftast saknar både intresse av och förmåga att göra välinformerade och välgrundade val i denna komplicerade fråga. 4 Utan denna bestämmelse kommer sannolikt antalet medlemmar i ITP-planen som på sikt kommer att misslyckas med sina pensionsval att öka, med negativa ekonomiska konsekvenser för såväl de drabbade individerna som för samhället i stort. Om utredningens förslag genomförs kommer denna viktiga skyddsregel i ITP-planen att sättas ur spel. Det är ett kraftigt ingrepp i det avtal som kollektivavtaisparterna träffat eftersom det medför att hela det kapital som upparbetats i ITP-planen, efter pensioneringen, fritt kan flyttas till lösningar med både högre avgifter och 100 procent risk. Av det ovan sagda framgår att de negativa konsekvenserna av utredningens förslag till tvingande retroaktiv flytträtt för den försäkrade av kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där premiebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört, är många och allvarliga. Redan dessa negativa konsekvenser bör avhålla lagstiftaren från att genomföra utredningens förslag i denna del. 1.3 Utredningens motiv för förslaget att bl.a. ingripa i kollektivavtaisrätten Det enda motiv som utredningen egentligen anger för sitt förslag om tvingande flytträtt även på kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där premiebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört är att de fribrev som Proposition 2012/13:1, sidan 62 a) Enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation. Ar det möjligt? Inspektionen för socia1firsäkringen, Rapport 2012: 14, sidorna 7-9, samt b) Räknefärdighet och finansiell förmåga, Finansinspektionens konsumentundersökning 2010, Johan Almenberg och Olof Widmark, januari 2011, sidan 2 samt sidan 27 f. 6

7 uppstår vid byte av anställningar gör det svart för de försäkrade att ffi en övergripande bild av hur stor tjänstepension man kommer att få. Därutöver har utredningen pekat på att förekomsten av flytträtt varierar mellan olika kollektivavtalsområden, samt påstått, men inte närmare förklarat, att det föreligger ett samhällsintresse för att genomföra förslaget. Det finns flera invändningar mot dessa skäl. Här vill Alecta peka på följande Det är skattelagstiftningen som hittills hindrat sammanförande av fribrev, inte bristande vilja hos arbetsmarknadens parter: Att kollektivavtaisparterna inte hittills genom kollektivavtal har gjort det möjligt för de anställda att föra samman pensionskapital från flera tjänstepensionsförsäkringar i olika avtalsområden till en ny försäkring beror till stor del på de skatteregler som hittills gällt. Inom de avtalsområden som i dag har flytträtt är det redan idag möjligt att hantera frågan Alecta välkomnar utredningens förslag till ändringar i skattelagstiftningen: Här kan framhållas att Alecta välkomnar utredningens förslag till ändringar i skattelagstifiningen. Om utredningens förslag till ändrade skatteregler genomförs blir det möjligt för arbetsmarknadens parter att genom den normala kollektivavtaisvägen finna lämpliga lösningar för att sammanföra flera mindre fribrev från olika avtalsområden till en försäkring. Vi anser dock att utredningen med fördel kunde gått ett steg till och föreslå sådana ändringar som möjliggör flytt även till en befintlig försäkring. Kravet att flytt bara kan ske till en nytecknad försäkring bör således avskaffas eftersom det gör flytt onödigt komplicerad och innebär ökade kostnader, som kunden i slutändan kommer att få bära i form av lägre pension Minpension.se löser redan mycket av problemet med överblickbarhet: Det problem med överblickbarhet över pensionsbilden som utredningen lagt fram som huvudskäl för sitt förslag till ingrepp i kollektivavtaisrätten är överdrivet. Genom minpension.se är det numera i själva verket lätt för de allra flesta att ffi en samlad bild av pensionen, även om denna är sammansatt av flera olika försäkringar Utredningen räknar själv med att endast ett ffital kommer att utnyttja den föreslagna rätten att flytta ut från framförhandlade plattfoririar: Utredningen motiverar (sidan 539) också sitt förslag till ingrepp i kollektivavtalsrätten med att den kollektivavtalade flytträtten och de upphandlade försäkringsföretagen sannolikt kommer att vara huvudalternativet även efter en sådan reform som föreslås av utredningen. Av detta uttalande framgår att utredningen själv räknar med att den föreslagna utvidgade flytträtten i praktiken endast kommer att utnyttjas av ett fåtal. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att utredningen själv bedömer att det verkliga behovet av den föreslagna flytträtten avseende kollektivavtalad tj änstepensionsförsäkring är 7

8 försumbart. Hur utredningen samtidigt kan komma till slutsatsen att det finns ett stort samhällsintresse för att genomföra förslaget är svårt att förstå Bättre att överlåta till arbetsmarknadens parter att lösa de eventuella problem som finns: Alecta menar att det naturliga sättet för att lösa frågan om många fribrev vore att genomföra de förslag till ändringar i skattelagstiftningen som utredningen lagt fram och därefter uppmana arbetsmarknadens parter att förhandla fram praktiska lösningar för sammanförande av flera tjänstepensionsförsäkringar. Det är dessa parter som är de enda som hittills har visat sig ha tillräcklig ffirhandlingsstyrka för att framförhandla verkligt konsumentfrämj ande lösningar på tj änstepensionsområdet Utredningens påstående att förslaget gagnar samhällsintresset saknar substans: Utredningen talar på flera ställen om att det finns ett stort samhällsintresse för att införa den tvingande flytträtten för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar. Vad detta stora samhällsintresse skulle bestå i lämnas det emellertid inte någon bra förklaring på. Det som utredningen exempelvis säger på sidan 499, att konsumentintresset av flytträtt sammanfaller med ett samhällsintresse under förutsättning att individer gör välinformerade val, framstår mer som uttryck för en förhoppning om att enskilda individer i framtiden ska kunna utöva konsurnentmakt. Det är en allvarlig brist i utredningen, att inte närmare kunna redogöra för det skäl som man åberopar för att ingripa i både avtalsfriheten och kollektivavtalsrätten. Alecta ser endast en rimlig förklaring till utredningens tystnad på denna punkt och det är att det i själva verket inte finns något samhällsintresse som tillgodoses genom det framlagda förslaget Starka kommersiella intressen: Däremot finns det en mängd mycket starka kommersiella intressen för att bryta upp de väl fungerande valplattformama som skapats genom att kollektivavtalsparter utnyttjat kollektivets konsumentmakt och förhandlingsstyrka. Alecta kan inte se någon annan förklaring till utredningens förslag i denna del än att utredningen fallit till föga för dessa kommersiella intressen Fattar kunden rationella och välinformerade beslut vid exempelvis korsförsäljning? En utgångspunkt för utredningens förslag är att individer är välinformerade och gör välgrundade val (se bl.a. sidan 621). Eftersom pensioner är en lågintresseprodukt är det emellertid i praktiken svårt att få genomsiag med informationsåtgärder och att få flertalet pensionssparare tillräckligt kunniga för att de ska kunna fatta välinformerade och välgrundade beslut. Erfarenheten visar att individer i allmänhet ofta hellre prioriterar närliggande frågor, framför en pension som kommer att betalas ut i en avlägsen framtid. En trend inom finansbranschen är att satsa på helkunder. Ett exempel är bankernas satsning på korsförsäljning. Det är exempelvis nuförtiden mycket vanligt förekommande att bankkunder erbjuds rabatt på bolån om de flyttar sin tjänstepension till en fondförsäkring 8

9 vore med i bankens närstående och vinstdrivande fondförsäkringsbolag. Här ett citat ur ett mejl nyligen från en afffirsbank till en verklig kund: Jag har nu fått besked och på det nya lånet kan vi ge 50 punkter i rabatt vilket innebär en ränta på 2,55 %. Om det går att öppna och flytta ev befintlig privatpension samt avtalspensioner så kan vi öka rabatten. Med tanke på att en bolånerabatt som regel är tidsbegränsad är ett sådant erbjudande av ytterst begränsat ekonomiskt värde, särskilt i relation till ett tjänstepensionssparande som kan pågå i kanske 30 år med ett konstant intäktsflöde för banken i form av både fondifirvaltningsavgifter och andra administrativa avgifter. Likväl är det många kunder som nappar på den här typen av erbjudanden, då det är svårt att värdera kostnaden av ett mångårigt tjänstepensionssparande medan det är enkelt att räkna ut vad en bolånerabatt ger i kronor i kanske sex månader framåt. Istället för välinformerat och välgrundat, som utredningen haft som utgångspunkt för sitt förslag, blir besluten i flyttsituationer i verkligheten i praktiken ofta oinformerat och kortsiktigt Olika flyttregler hos de olika avtalsområdena, alternativ metod för att uppnå full täckning: Som utredningen själv konstaterat har, efter initiativ från avtaisparterna, fiytträtt redan införts inom de stora avtalsområdena ITP planen och SAF/LO-avtalet och kommer snart att införas inom KAP-KLavtalet. På det statliga området (PA 03-avtalet) saknas alltjämt flytträtt. För att uppnå att en reglerad och väl fungerande flytträtt införs inom samtliga kollektivavtalsområden ITP-planen och SAF/LO-avtalet som modell det betydligt mer ändamålsenligt att begränsa den föreslagna tvingande flytträtten för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner i fall där premiebetalningen upphört till följd av att anställningen upphört, till kollektivavtalsområden som saknar en fungerande flytträtt. En sådan, jämfört med utredningens förslag, betydligt mindre ingripande åtgärd skulle säkerligen utgöra en tillräcklig drivkraft för de kollektivavtalsparter som hittills förhållit sig passiva i flytträttsfrågan. Inför hotet att annars få se sitt kollektivavtal åsidosatt av tvingande lagstiftning skulle säkert de allra flesta berörda parter förhandla fram en fungerande flytträtt även på sitt område Utredningens förslag kommer att resultera i fler fribrev, inte färre: Det bör också noteras att utredningens förslag kommer att medföra en betydande ökning av antalet försäkringar för varje person, dvs.fler fribrev istället för flirre, vilket är tvärtemot det angivna syftet med förslaget. Idag är det nämligen så inom både ITP-planen och Avtaispension SAF/LO, att en individ som regel behåller en och samma försäkring inom respektive avtalsområde, dvs, även vid byte av arbetsgivare eller, vilket också är vanligt förekommande, en individ har mer än en arbetsgivare. För att uppfylla utredningens förslag att tjänstepension ska kunna flyttas om 9

10 premiebetalningen har upphört till följd av att anställningen har avslutats skulle det krävas att en ny försäkring skapas för varje anställning även om individen fortsätter att arbeta inom samma avtalsområde. Det skulle också vara förenat med betydande administrativa svårigheter för försäkringsbolagen att fastställa huruvida rekvisitet att anställningen har upphört är uppfyllt. 1 normala fall har försäkringsbolaget inte ens någon kännedom om vem arbetsgivaren bakom en premiebetalning är, utan detta är något som hanteras av vaicentralen. 2 Uppdelning av anspråk på överskott i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag Alecta avstyrker utredningens förslag till uppdelning av anspråk på överskott i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag i dels rätt till återbäring reglerat i försäkringsavtalet, dels anspråk på överskott som är företagets riskkapital reglerat i bolagsordning eller stadgar. Redan med dagens regelverk är det många gånger svårt för den försäkrade att förstå vad utfallet av en pensionsförsäkring blir, men det skulle bli avsevärt mycket svårare om utredningens förslag i denna del genomfördes. Detta förhållande spiller även över på flyttfrågan i och med att den föreslagna uppdelningen kommer att göra det ännu svårare för den enskilda individen än vad det är idag att göra ett välinforrnerat och välgrundat val i flyttsituationer. 1 den mån reglerna kring konsolideringsfonden med dagens tillämpning verkligen skapar problem för pensionssparama framstår det som en mer ändamålsenlig lösning på detta problem att ålägga bolagen att ta fram mer detaljerade riktlinjer kring överskottshanteringen istället för den föreslagna tudelningen av försäkringskundens roll. Vi befarar också att förslaget kan försvåra för Sverige att behålla konsolideringsfonden som eget kapital vid solvensberäkningen efter införandet av Solvens Il-direktivet, med de stora fördelar den innebär för kapitalförsörjningen och riskhanteringen i svenska ömsesidiga försäkringsbolag. Konsolideringsfonden med sin nuvarande utformning har stor betydelse för de ömsesidiga försäkringsbolagens möjligheter att generera en god avkastning och därmed hög pension till sina kunder. Att vidta lagstifiningsåtgärder som äventyrar denna funktion kan fa allvarliga konsekvenser för bolagens avkastningsförmåga och skulle därmed stå i direkt motsatsförhållande till konsumentintresset. 3 Utredningens förslag att i grunden rubba regelverket för ömsesidiga försäkringsbolag Alecta finner det anmärkningsvärt att utredningen lagt fram ett förslag som i grunden rubbar regelverket för ömsesidiga försäkringsbolag, ett regelverk som fick sin nuvarande lydelse så sent som Utredningens uppdrag enligt kommittédirektivet var att överväga vilka förändringar som behöver göras för att 10

11 skapa tydlighet i reglerna om ombildning till vinstutdelande verksamhet med tydligt sikte på hybridbolagens ombildning till vinstutdelande bolag. Det nu framlagda förslaget går vida utöver detta uppdrag. Det är dessutom onödigt ingripande och är snarare ägnat att skapa otydlighet kring den viktiga bolagsforrnen ömsesidiga försäkringsbolag än att skapa tydlighet kring ombildning av hybridbolag till vinstutdelande bolag. Alecta ser inget behov av att införa en möjlighet för ömsesidiga bolag att bli vinstutdelande. Den s.k. option som utredningen föreslår ifir att åstadkomma detta framstår dessutom som helt omöjlig att tillämpa i praktiken. Som ovan )af4k\ Verkställ 1e direktör Chefsjurist 11

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del.

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del. 2013-02-28 Finansdepartementet 133 33 Stockholm Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2012:64 Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens slutbetänkande

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2013-02-26 1 (5) Dnr 2012/1859 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) (Fi2012/3967) Livförsäkringsutredningen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport

Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport MISSIV 2014-10-28 FI Dnr 14-8233 Ert dnr Fi2014/2300 Till regeringen finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03 Rapport 11-1-31 Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 3 Rapport: Individuella valet i PA 3 Inledning Pensionsavtalet PA 3 omfattar cirka 24 anställda inom staten. Den

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig. SAF-LO Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så bra tjänstepension

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Bankkundernas möjligheter att välja rätt SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Bankkundernas möjligheter att välja rätt Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-05-31

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2014-05-09 EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418

Läs mer

RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI

RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI RAGN-SELLS PENSIONSSTRATEGI Mats Tronelius Personaldirektör, Ragn-Sells 2014-08-28 VÅR HISTORIA Ett familjeföretag i tredje generationen grundat 1881. RAGN-SELLSKONCERNEN (2012) Ragn-Sells Koncernen Omsättning:

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring

Uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsränta för försäkring 2013-09-19 FI Dnr 13-795 (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Uppdaterat förslag

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag. Dir. 2012:22 Kommittédirektiv Översyn av regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag Dir. 2012:22 Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck

Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla. Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Konkurrens betyder inte alltid mer pension för alla Terminsstart Pension 2011-02-08 Staffan Grefbäck Ingen verklig konkurrens utan konsumentnytta Ofta framförda argument: De stora upphandlingarna inom

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd

Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd Yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd Brummer Life har anmodats att inkomma med yttrande över SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd. Med anledning av detta får vi inkomma med

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Så här läser du bilderna

Så här läser du bilderna Tiotaggarexempel Så här läser du bilderna I det här dokumentet har vi sammanställt alla tänkbara scenarier som kan bli aktuella för en tiotaggare. Vi har utgått ifrån att den anställde har hunnit tjäna

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer