PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN"

Transkript

1 PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

2 Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för framtida pensionsutbetalningar förfogar det över pensionskapitalet ända tills pensionerna betalas ut. Pensionskapitalet fungerar då som en långfristig finansieringskälla. Visste du att cirka företag är anslutna till FPG/PRI. den sammanlagda pensionsskulden för dessa företag uppgår till cirka 100 miljarder kronor. FPG/PRI omfattar cirka personer varav cirka i aktiv tjänst. de anslutna företagen årligen betalar ut pensioner till ett värde av cirka 3 miljarder kronor. Sedan ITP-planens tillkomst 1960 kan ITPs ålderspension finansieras på två sätt antingen svarar företaget självt för framtida pensionsutbetalningar eller så köper företaget försäkring i Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. När företaget väljer att självt ansvara för pensionsutbetalningarna reserverar företaget löpande för nuvärdet av dessa framtida utbetalningar och redovisar detta som en skuld i balansräkningen. För de anställda gäller ITP-planens förmåner oberoende av finansieringsform. Övriga förmåner i ITP-planen (familjepension och sjukpension) försäkras hos Alecta. FPG/PRI ger valfrihet När företaget självt ansvarar för framtida pensionsutbetalningar förfogar det över pensionskapitalet ända tills pensionerna betalas ut. Pensionskapitalet fungerar då som en långfristig finansieringskälla. Pensionskapitalet kan även förvaltas av en pensionsstiftelse Företaget kan också välja att sätta av hela eller delar av pensionskapitalet till en pensionsstiftelse. Inriktningen på placeringarna kan anpassas till den placeringshorisont och risknivå som väljs. Uppnår stiftelsen hög avkastning på pensionskapitalet kommer detta företaget tillgodo. Tryggad pension Vid skuldföring enligt FPG/PRI krävs att företaget kreditförsäkrar sina pensionsutfästelser i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG). På så sätt är pensionerna alltid tryggade för nuvarande och före detta anställda. 2 FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

3 Beräknar pensionsförmåner Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalning av pensioner Tillhandahåller ekonomisk information Pension Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Större företag dominerar De flesta större företag i Sverige tillämpar skuldföring, t ex de flesta företagen på Stockholmsbörsens A-lista. FPG/PRI kan även vara ett lämpligt finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag. Pensionsskuld en reserv för framtida pensionsutbetalningar Beställ Handbok FPG/PRI Ytterligare information om hur pensionsskulden beräknas finns beskrivet i Handbok FPG/PRI. Den kan beställas kostnadsfritt från PRI (www.pri.se). Pensionsskulden beräknas på ett betryggande sätt och skall spegla företagets pensionsåtaganden. En pensionsskuld uppkommer när företaget utfäster ett löfte om framtida pension till sina anställda enligt kollektivavtalet. Pensionsskulden utgör nuvärdet av pensionsutfästelserna. Skulden ökar över intjänandetiden och är som störst vid den anställdes pensionering för att sedan minska i takt med pensionsutbetalningarna. Diagrammet illustrerar hur pensionsskulden utvecklas från det att en person kommer in i pensionsplanen till dess att pensionåldern uppnåtts och pensionen betalats ut. FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN 3

4 PRI Pensionstjänst AB beräknar och förmedlar pensionerna PRI beräknar företagets pensionsåtaganden och medverkar till att de utbetalas på ett effektivt sätt för företaget och de anställda. PRI beräknar pensionsåtagandena och medverkar till att de redovisas enligt såväl svenskt som internationellt regelverk. På uppdrag av företaget betalar PRI ut de avtalade pensionerna. Medel för detta faktureras företaget två gånger per år i förskott. PRI ser dessutom till att anställda och före detta anställda får information om sina pensionsförmåner. Kundanpassad information via webben Uppgifterna företaget behöver för sin redovisning och finansiella rapportering presenteras löpande via PRI online. Det är en webb-baserad informationstjänst där företaget exempelvis kan följa utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar. Arbetsmarknadens parter är huvudmän PRI har sitt ursprung i den första överenskommelsen om ITP, som träffades av nuvarande Svenskt Näringsliv, Sif och Ledarna Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Med PRI avses såväl moderbolaget Pensionsregistreringsintitutet (PRI), ideell förening som PRI Pensionstjänst AB. Effektiv samverkan mellan olika aktörer PRI samverkar på ett effektivt sätt med de övriga aktörer som hanterar företagets samlade ITP-utfästelser. Även då företaget valt FPG/PRI som finansieringsalternativ rapporterar företaget till Collectum AB (Knutpunkten för ITP) de uppgifter som PRI behöver för att beräkna pensionsförmåner och pensionsskuld. 4 FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

5 Enkel administration för företaget PRI samverkar på ett effektivt sätt med övriga aktörer som hanterar företagets samlade ITP-utfästelser. Rapportering av grunduppgifter Pensionsutbetalning Finansiell rapportering För ytterligare information: FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN 5

6 Krav på kreditförsäkring trygghet för de anställda För att få möjlighet att disponera pensionskapitalet måste företaget teckna en kreditförsäkring hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG). Därmed är pensionerna tryggade. För fullständiga försäkringsvillkor och aktuell information om premier och återbäring, se Pensionsgarantis hemsida. Kreditförsäkring tryggar pensionerna Som underlag för kreditförsäkringen gör FPG en kreditbedömning av företaget. Kreditbedömningen resulterar i ett beslut där bland annat avtalstid och övriga villkor specificeras. Om företaget ingår i en koncern krävs att moderbolaget tecknar en borgen eller i vissa fall en särskild förbindelse. Om företaget skulle komma på obestånd avvecklar FPG företagets pensionsåtaganden genom att köpa pensionsförsäkring i Alecta. Kundföretagen är delägare i Pensionsgaranti Företaget betalar varje år en kreditförsäkringspremie till FPG. Premien beräknas med samma procentsats för alla företag. Om pensionsskulden är tryggad i en stiftelse är dock premien lägre. Eventuella överskott i FPGs verksamhet går tillbaka till kundföretagen delägarna i form av återbäring. 6 FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

7 Pensionskostnad i FPG/PRI Den totala kostnaden för förmånsbestämd ålderspension bestäms främst av tre faktorer: Avkastningen på pensionskapitalet Hur lång tid pensionen betalas ut Pensionens storlek Avkastning på pensionskapitalet Vid skuldföring enligt FPG/PRI är det företaget som skall infria pensionsutfästelserna till de anställda och som därmed tar den finansiella risken. Genom att förvaltningen av pensionskapitalet kan anpassas till det enskilda företagets ansvar och utfästelser, finns möjlighet till en bra balans mellan risktagande och avkastning. Om man uppnår hög avkastning så kommer detta företaget till godo. Vid finansiering genom premiebetalning övertar försäkringsbolaget den finansiella risken. Förvaltningen av pensionskapitalet anpassas till den genomsnittliga risknivån för försäkringsbolagets samtliga kundföretag. Detta återspeglas i försäkringspremien. Hur lång tid pensionen betalas ut Livslängden, d v s under hur lång tid pensionen skall utbetalas, påverkar företagets pensionskostnad. Beräkningen av pensionsåtaganden och pensionsskuld görs i FPG/PRI med utgångspunkt från det enskilda företagets åldersstruktur och könsfördelning. Pensionens storlek Förmånen bestäms enligt ITP-planen utifrån individens lön vid pensioneringstillfället. Förmånen, d v s pensionens storlek till den anställde blir alltid densamma oavsett finansieringsform. FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN 7

8 Produktion: HFK PRI Pensionstjänst PRI AB Pensionstjänst och Pensionsregistreringsinstitutet AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) (PRI), ideell förening Stockholm, Besöksadress: Regeringsgatan 109 Telefon , E-post Internet