Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt"

Transkript

1 Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013

2 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar 7 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring 8 Fördelning av överskottsmedel 9 Återförsäkring 12 Soliditet 13 Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Telefon Fax Stockholm alecta.se Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet.

3 1. Allmänt Alecta bedriver verksamhet för kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar. Försäkringarna kan vara förmånsbestämda eller premiebestämda. Bolagets försäkringstekniska riktlinjer utgör tillsammans med de försäkringstekniska beräkningsunderlagen, underlag för försäkringstekniska beräkningar, styrning och kontroll. Riktlinjer och beräkningsunderlag gäller i kombination med vid var tidpunkt gällande försäkringsvillkor. Försäkringstekniska riktlinjer anger metoder och principer för framtagande av försäkringstekniska antaganden som används för bestämning av premie, för beräkning av försäkringstekniska avsättningar och för andra liknande områden. Bolaget äger rätt att ändra dessa försäkringstekniska riktlinjer även för redan tecknade försäkringar såvida ändringen inte strider mot försäkringsvillkoren. Bolaget äger rätt att vid behov förtydliga och tolka riktlinjerna, även för redan tecknade försäkringar. Försäkringstekniska riktlinjer gäller för de försäkringsslag som kan nytecknas i Bolaget den 1 januari 2002 eller senare. För övriga försäkringsslag hänvisas till försäkringstekniska grunder och försäkringsvillkor gällande vid var tidpunkt. Försäkringstekniska riktlinjer, liksom ändringar av dessa, beslutas av Bolagets styrelse. Chefaktuarien är ansvarig för efterlevnad av riktlinjerna i detta dokument. Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Till de försäkringstekniska riktlinjerna hör försäkringstekniska beräkningsunderlag. Beräkningsunderlagen innehåller beräkningstekniska antaganden, regler och formler. Beslut angående ändringar i de försäkringstekniska beräkningsunderlagen ska fattas av VD efter förslag från chefaktuarien. Chefaktuarien är ansvarig för den löpande tillämpningen av beräkningsunderlagen och för att underlagen är kompletta. 3 Försäkringstekniska riktlinjer

4 2. Bestämning av premie Bolagets bestämning av premie grundas på försäkringstekniska antaganden som är aktsamma. Premien avser att täcka Bolagets åtagande för försäkringen. Hänsyn får dock tas till Bolagets ekonomiska situation. Vid framtagande av antaganden görs uppdelning på försäkringsbestånd. Med försäkringsbestånd avses försäkrade som ingår i riskkollektivet för respektive försäkringsslag. För förmånsbestämda försäkringar avser detta avsnitt principer för val av antaganden vid fastställande av premie. För premiebestämda försäkringar avser detta avsnitt principer för val av antaganden vid fastställande av garanterad förmån. Detta inkluderar också principer vid fastställande av garanterad förmån i samband med flytt av kapital från annan försäkring. I försäkringsvillkoren för respektive försäkring anges om flytt av kapital till försäkringen medges. 2.1 Olika former av försäkring Sparförsäkring För sparförsäkring intjänas pensionsrätt under den tid premier betalas. Den intjänade pensionsrätten gäller även om premiebetalning upphör i förtid. Sparförsäkring kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd. Vid förmånsbestämd försäkring är förmånen given enligt försäkringsavtalet och premie bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Vid premiebestämd försäkring är premien given enligt försäkringsavtalet och förmån bestäms utifrån försäkringstekniska antaganden. Premie bestäms individuellt för varje försäkrad. För förmånsbestämda sparförsäkringar inom ITP-planen, samt motsvarande försäkringar inom andra avtalsområden, har avtalats om konstant premie för oförändrad förmån fram till pensionsåldern. Därmed får premie för redan tecknad sparförsäkring inte ändras till försäkringstagares eller försäkrads nackdel. Däremot kan nya antaganden vid bestämning av premie tillämpas på utökade och nytecknade försäkringar. För övriga sparförsäkringar äger Bolaget rätt att ändra antagandena, även för redan tecknade försäkringar, såvida ändringen inte strider mot försäkringsvillkoren. Riskförsäkring För riskförsäkring utgår ersättning vid försäkringsfall under premiebetalningstid. Ingen rätt finns till försäkringsersättning när premiebetalning upphör, såvida inte annat regleras i försäkringsvillkoren. Premie för riskförsäkring är i regel kollektivt bestämd och utjämnad över en grupp försäkrade. Den utjämnade premien kan vara lika för alla försäkrade eller uppdelad efter faktorer som ålder och kön. Premie för riskförsäkring kan också beräknas individuellt för varje försäkrad. Premien kan anges som ett enhetligt belopp eller en viss procentsats av lönen. Premie för riskförsäkring gäller ett kalenderår i taget, om inte annat beslutas av Bolaget. 2.2 Principer för försäkringstekniska antaganden Försäkringstekniska antaganden grundas på erfarenheter och observationer av Bolagets försäkringsbestånd. Uppföljning av antagandena sker regelbundet. Chefaktuarien ska rapportera resultatet av uppföljningen skriftligen till VD och styrelse. För risk, som Bolaget anser vara högre än normal, kan premien förhöjas i motsvarande grad. Ränta (avkastning) Antagande görs om årlig ränta (avkastning) för diskontering av framtida betalningar. Bolaget äger rätt att göra avdrag för skatt genom minskning av antagen ränta. Avdraget för skatt görs enligt gällande regler för beskattning av avkastning i livförsäkringsbolag. Antagen ränta kan vara olika för olika försäkringsslag. Antagen ränta bestäms genom analys av långsiktig avkastning. Förväntas tillgångsavkastningen för förmånsbestämda försäkringar bli högre än antagen långsiktig premieränta kan högre premieränta tillämpas för vissa försäkringsslag under en viss tidsperiod, förutsatt att Bolagets finansiella ställning bedöms vara tillräckligt stark för att Bolaget med hög sannolikhet uthålligt ska kunna uppfylla ambitionen att värdesäkra åtagandena. En förhöjd premieränta får konsekvensen att avdrag från premien görs för berörda förmånsbestämda försäkringsslag. 4 Försäkringstekniska riktlinjer

5 Dödlighet (livslängd) Antagande görs om försäkrads dödlighet (livslängd). Olika antagande kan tillämpas för försäkringsslag som berättigar till försäkringsersättning vid viss ålder jämfört med försäkringsersättning vid försäkrads dödsfall. Olika antagande om dödlighet kan tillämpas för olika grupper av försäkrade och efterlevande. Tillämpas samma dödlighetsantagande för man och kvinna ska könsneutralt dödlighetsantagande avspegla sammansättningen av män och kvinnor i försäkringsbeståndet. Antagande om dödlighet grundas på erfarenheter av Bolagets försäkringsbestånd och ska motsvara förväntad dödlighet inom riskgruppen. Även branschstatistik och befolkningsstatistik kan beaktas. Sjuklighet Antagande görs om sannolikheten att insjukna (att få rätt till ersättning enligt avtalet), sannolikheten att kvarstå med rätt till sjukpension och grad av arbetsoförmåga. Särskilda antaganden om sjuklighet grundas på erfarenheter och prognoser avseende Bolagets försäkringsbestånd. Även branschstatistik och befolkningsstatistik kan beaktas. Driftskostnader Bolaget belastar premie med driftskostnader enligt följande: Minskning av antagen ränta. Förhöjning av premie. En del av förhöjningen täcker driftskostnader under tid då premie betalas och en del täcker driftskostnader under tid då pension utbetalas. Olika driftskostnadsantagande kan tillämpas för olika försäkringsslag och olika kollektivavtal. Antagen driftskostnad avser att täcka Bolagets faktiska driftskostnader, utjämnad över tiden och grundas på erfarenheter inom Bolaget. 2.3 Ålderspension Vid bestämning av premie resp. garanterad förmån för ålderspension används antagande om ränta, dödlighet och driftskostnader. Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna, med undantag för engångspremie för förmånsbestämd ålderspension. Ålderspension tecknas som sparförsäkring. Premien är individuell för varje försäkrad. Vid inflytt av kapital till en premiebestämd försäkring, som enligt villkoren medger detta, betraktas en viss del av det inflyttade kapitalet som en mottagen premie och ger därmed garanterade pensionsförmåner på samma sätt som en premie. Resten av det inflyttade kapitalet adderas till försäkringens pensionskapital utan att ge någon garanterad pensionsförmån. 2.4 Efterlevandepension Vid bestämning av premie för efterlevandepension används antagande om ränta, dödlighet, särskilda antaganden om efterlevandepension och driftskostnader. Antaganden görs också om förmånstagare och deras rätt till ersättning samt ersättningens storlek och utbetalningsperiod. Särskilda antaganden för efterlevandepension grundas på erfarenheter av Bolagets försäkringsbestånd. Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna, med undantag för engångspremie vid inlösen. Efterlevandepension tecknas som sparförsäkring eller riskförsäkring. Premien för sparförsäkring är individuell för varje försäkrad. Premien för riskförsäkring beräknas individuellt för varje försäkrad eller utjämnas över en grupp försäkrade. 2.5 Sjukpension samt premiebefrielse vid arbetsoförmåga Vid bestämning av premie för sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga används antagande om ränta och driftskostnad samt särskilda antaganden om sjuklighet. Sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoför- 5 Försäkringstekniska riktlinjer

6 måga tecknas som riskförsäkringar. Premien kan vara individuell för varje försäkrad eller utjämnad över ett försäkringsbestånd. 2.6 Övriga riskförsäkringar Bestämning av premie för riskförsäkring beskrivs i kapitel 2.1. Kollektiv riskförsäkring utgör en samlad försäkring för olika försäkringsdelar. Separata riskförsäkringar finns dessutom för utbetalning vid dödsfall. Premie grundas på erfarenheter av berörda försäkringsslag inom Bolagets försäkringsbestånd. Premie för riskförsäkringar kan vara individuell för varje försäkrad eller utjämnad över ett försäkringsbestånd. 2.7 Moturval Bolaget tillhandahåller kollektiva tjänstepensionsförsäkringar, i huvudsak utan individuella val, som dessutom till övervägande del är livsfallsförsäkring. Därmed föreligger begränsad risk för moturval. Den största moturvalsrisken är de försäkrades möjlighet att ta ut livsvarig ålderspension temporärt, vilket är beaktat i premiesättningen. Utökad riskprövning kan komma att införas om försäkringsslag med stora positiva risksummor tillkommer i Bolagets verksamhet. 6 Försäkringstekniska riktlinjer

7 3. Beräkning av försäkringstekniska avsättningar Försäkringsteknisk avsättning utgör skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av Bolagets framtida åtagande för gällande försäkring och det förväntade kapitalvärdet av framtida löpande premier som Bolaget kan förvänta för motsvarande försäkring. I försäkringsteknisk avsättning ingår även avsättning för försäkringsfall där storleken på försäkringsersättningen är känd men där förmånstagaren ej går att finna. Bolagets beräkning av försäkringsteknisk avsättning grundas på försäkringstekniska antaganden som är aktsamma och könsberoende. Antagandena avser bland annat ränta, dödlighet och driftskostnader samt särskilda antaganden om efterlevandepension och sjuklighet. I tillämpliga delar används samma antagande som vid bestämning av premie. Bolaget tillämpar ett ränteantagande i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för försäkringstekniska avsättningar avseende tjänstepensionsförsäkring. Antagandet om avkastningsskatt utgår från den skattelagstiftning som gäller vid beräkningstidpunkten. 3.1 Avsättning för ålderspension Sparförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för ålderspension utgör skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av Bolagets framtida åtagande för gällande försäkring och det förväntade kapitalvärdet av framtida löpande premier som Bolaget kan förvänta för motsvarande försäkring. 3.2 Avsättning för efterlevandepension Sparförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för efterlevandepension utgör skillnaden mellan det förväntade kapitalvärdet av Bolagets framtida åtagande för gällande försäkring och det förväntade kapitalvärdet av framtida löpande premier som Bolaget kan förvänta för motsvarande försäkring. Avsättning före försäkrads dödsfall grundas på antaganden om förmånstagare och deras rätt till försäkringsersättning. Vid försäkrads dödsfall görs försäkringsteknisk avsättning för det förväntade kapitalvärdet av Bolagets åtaganden för det aktuella försäkringsfallet. Avsättningen vid försäkrads dödsfall grundas på antaganden om ersättningsberättigade efterlevande i det aktuella försäkringsfallet. Riskförsäkring Försäkringsteknisk avsättning för riskförsäkring görs vid försäkrads dödsfall om efterlevande är ersättningsberättigad. Avsättningen motsvarar det förväntade kapitalvärdet av Bolagets åtaganden gentemot efterlevande. Försäkringsteknisk avsättning görs inte för försäkringsslag som medför engångsutbetalning vid försäkrads dödsfall, tex TGL-försäkring. 3.3 Avsättning för oreglerade skador Sjukpension och premiebefrielse Försäkringsteknisk avsättning för sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga görs när rätt till ersättning uppstår. Avsättningen motsvarar det förväntade kapitalvärdet av Bolagets åtaganden för försäkringsersättningen. Med försäkringsersättning avses för sjukpension framtida utbetalning av sjukpension, och för premiebefrielse vid arbetsoförmåga framtida premier. Inträffade men ej rapporterade skador Avsättning för inträffade men ej rapporterade försäkringsfall som avser sjukpension och premiebefrielse vid arbetsoförmåga grundas på erfarenheter och observationer av Bolagets tidigare försäkringsfall. 7 Försäkringstekniska riktlinjer

8 4. Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring 4.1 Återköp Försäkringstagare har inte rätt att återköpa försäkring. Bolaget, den försäkrade, eller bolaget och den försäkrade gemensamt, kan dock i vissa fall när försäkringsbeloppet är lågt och försäkringsfall redan inträffat, återköpa försäkring enligt vad som framgår av försäkringsvillkoren för respektive slag av försäkring. För förmånsbestämda försäkringar är återköpsvärdet kapitalvärdet av garanterad förmån och pensionstillägg beräknat med antaganden enligt kapitel 2. För premiebestämda försäkringar är återköpsvärdet lika med pensionskapitalet, dock som lägst kapitalvärdet av den garanterade förmånen beräknat med antaganden enligt kapitel Tekniskt återköpsvärde I samband med återköp och vid ändringsräkning beräknas värdet av intjänad pensionsrätt för den enskilda försäkringen med antaganden enligt kapitel 2. Vid beräkning av kollektiv konsolidering enligt pensionstilläggsmetoden är kapitalvärdet av garanterade åtaganden lika med försäkringstekniska avsättningar enligt kapitel 3. Bolaget äger rätt att tillämpa andra antaganden för beräkning av tekniskt återköpsvärde. 4.4 Flytträtt Rätt till flytt av en försäkrings värde till annan försäkring i Bolaget eller till annan försäkringsgivare föreligger i de fall så medges av försäkringsvillkoren. Värdet av det kapital som får flyttas till annan försäkring uppgår minst till det belopp som motsvarar kapitalvärdet av försäkringens garanterade förmån. För premiebestämda försäkringar gäller att om pensionskapitalet enligt kapitel är större än kapitalvärdet av försäkringens garanterade förmån, får hela pensionskapitalet flyttas. Vid inflytt av kapital gäller regelverket enligt kapitel Belåning Försäkringstagare eller försäkrad äger inte rätt att belåna försäkring. 4.3 Överlåtelse av försäkringsbestånd Försäkringstagare eller försäkrad äger inte rätt att få försäkring i Bolaget överlåten till annan försäkringsgivare. Särskild överenskommelse kan träffas mellan Bolaget och berörd part om överlåtelse av försäkringsbestånd till annan försäkringsgivare. Vid överlåtelse av försäkringsbestånd till annan försäkringsgivare ska försäkring värderas utifrån tekniskt återköpsvärde. Bolaget äger rätt att värdera försäkring på annat sätt. Överlåtelse av försäkringsbestånd får inte vid överlåtelsen antas försämra övriga försäkringstagares och försäkrads rätt i Bolaget. 8 Försäkringstekniska riktlinjer

9 5. Fördelning av överskottsmedel Överskott som uppstår i Bolaget förs till Bolagets konsolideringsfond. Medel kan tas ur konsolideringsfonden, enligt vad som anges i bolagsordning och försäkringsvillkor, för att fördela till olika ändamål. I första hand används konsolideringsfonden för att säkerställa Bolagets förmåga att fullfölja sina försäkringsåtaganden. I andra hand kan medel ur Bolagets konsolideringsfond användas för fördelning till försäkringstagare och försäkrade. Överskott som fördelas till försäkringstagare och försäkrade utgör återbäringskapital. Överskottet är inte garanterat utan är en del av Bolagets riskkapital. Fördelningen av överskott sker på olika sätt för förmånsbestämda och premiebestämda försäkringar. Garantifonden Garantifonden utgör en del av eget kapital men ingår inte i konsolideringsfonden. Fonden används, efter beslut av kollektivavtalsparterna, till kollektivavtalsgarantin enligt ITP-planen samt till kollektivavtalsparternas informations- och utbildningsverksamhet om ITP och TGL. Fonden räknas årligen upp eller ned med ett belopp som motsvarar procentsatsen för totalavkastningen av Alectas placeringstillgångar efter avdrag för avkastningsskatt och faktisk förvaltningskostnad. Upp- eller nedräkningen av garantifonden sker först påföljande år efter överstyrelsens beslut om att överföra ett belopp motsvarande avkastningen mellan konsolideringsfonden och garantifonden, i enlighet med Bolagets bolagsordning. 5.1 Förmånsbestämda försäkringar Överskottsmedel Återbäringskapitalet ska i första hand användas till pensionstillägg för pensioner under utbetalning. Återbäringskapitalet kan också användas till höjning av intjänad pensionsrätt, reduktion av försäkringspremie, kontant utbetalning samt fördelning till försäkringstagare som företagsanknutna medel. Bolagets kollektiva konsolideringsnivå ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent, med målnivå 140 procent. Om Bolagets konsoliderings- nivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet Metoder för fördelning av återbäringskapital Pensionstillägg Pensionstillägg utges till pension under utbetalning. För varje försäkringsslag bestäms pensionstillägget som en bestämd procentsats av pensionens grundbelopp. Pensionstillägget får högst motsvara höjningen av det allmänna prisläget från året före basåret till året före utbetalningsåret. Sedan 1982 mäts det allmänna prisläget med konsumentprisindex. Procentsatsen ska inte sättas högre än att återbäringskapitalet vid dennas fastställande ska beräknas räcka till utbetalning av oförändrade pensionstillägg för utgående pensioner, så länge dessa varar. Procentsatsen för pensionstillägg inom samma avtal bestäms efter enhetliga principer och ska för varje försäkringsslag vara lika för alla pensioner med samma basår Höjning av intjänad pensionsrätt Bolaget kan besluta om höjning av intjänad pensionsrätt. För varje försäkringsslag inom varje avtal höjs den intjänade pensionsrätten med en gemensam procentsats Premiereduktion Bolaget kan besluta om premiereduktion. För varje försäkringsslag inom varje avtal görs premiereduktionen efter enhetliga principer. Premiereduktion gäller ett kalenderår i taget, om inte annat beslutas av Bolaget Företagsanknutna medel Bolaget kan besluta om fördelning av överskott i form av företagsanknutna medel i enlighet med vid var tidpunkt gällande konsolideringspolicy. Företagsanknutna medel fördelas till försäkringstagare i förhållande till intjänad pensionsrätt 9 Försäkringstekniska riktlinjer

10 för anställda under de perioder överskottsmedel uppstått. Bolaget kan medge att hänsyn enligt särskilda regler tas till tidigare anställda hos försäkringstagaren Annan återbäring Bolaget kan besluta om annan återbäring som motiveras av att utfallet av de försäkringstekniska riskerna blivit mer gynnsamt än vad som antagits vid bestämning av premie eller vid beräkning av försäkringsteknisk avsättning. 5.2 Premiebestämda försäkringar Allt överskott på försäkringen tillhör den försäkrade och utbetalas som ett tillägg till den garanterade pensionen, ett så kallat tilläggsbelopp. Överskottets storlek beror på pensionskapitalets utveckling som i sin tur speglar det faktiska utfallet i det aktuella försäkringskollektivet, bestående av premiebestämda försäkringar, avseende avkastning, skatt, dödlighet och driftskostnader Principer för val av antaganden vid beräkning av pensionskapitalet (retrospektivreserven) Avkastning och skatt Pensionskapitalets avkastning bestäms och tillförs försäkringen månadsvis i efterskott utifrån de fördelningsbara tillgångarnas storlek vid resp. månads slut och att målkonsolideringen, för premiebestämda försäkringar, skall vara 100 procent med den tillåtna variationen procent. Den fördelade avkastningen kommer därmed att variera från månad till månad och kan vara såväl positiv som negativ. Avkastningen kan skilja mellan försäkringar beroende på resp. försäkrings exponering för finansiell risk. En nedsättning av den finansiella riskexponeringen i försäkringen kan ske i samband med påbörjat pensionsuttag eller tidigare enligt vad som framgår av försäkringsvillkoren. Pensionskapitalets avkastning för respektive grupp baseras på den faktiska kapitalavkastningen under månaden inom respektive grupp. Belastning sker på varje försäkring för att täcka Bolagets kostnad för avkastningsskatt Dödlighet Arvsvinst uppkommer i Bolaget, då försäkringar utan återbetalningsskydd upphör på grund av dödsfall. Försäkringar utan återbetalningsskydd tillgodoförs arvsvinst som baseras på Bolagets antaganden om dödlighet, gällande vid varje tidpunkt. För försäkringar med återbetalningsskydd uppkommer och tillgodoförs arvsvinst endast i de fall återbetalningsskyddet inte täcker försäkringens fulla värde. Dödlighetsantagandet bör väljas så att det motsvarar faktisk dödlighet, med viss utjämning över åren Driftskostnader Uttag för Bolagets driftskostnader sker genom en procentuell belastning på pensionskapitalet och/ eller en årlig avgift i kronor som tas ur pensionskapitalet. Ett avgiftstak kan i förekommande fall tillämpas. Driftskostnadsuttaget ska bestämmas så att det långsiktigt täcker Bolagets driftskostnader för den aktuella produkten. De driftskostnadsuttag som används vid beräkning av pensionskapitalet avser de som Bolaget vid varje tidpunkt tillämpar Beräkning av belopp för utbetalning Utöver garanterad pension så bestäms vid påbörjat pensionsuttag och därefter årligen ett tilläggsbelopp på försäkringen genom att aktuellt pensionskapital fördelas ut på återstående försäkringstid enligt gällande prognosantaganden om avkastning, dödlighet, kostnader och skatt. Hänsyn tas även till eventuella dämpnings- och kompletteringsregler som framgår av försäkringsvillkoren. Tilläggsbeloppet bestäms sedan som mellanskillnaden mellan detta framräknade belopp och garanterad pension, dock lägst Försäkringstekniska riktlinjer

11 Principer för val av antaganden vid beräkning av belopp för utbetalning Normalt tillämpas samma antaganden som vid beräkning av premier, när det gäller andra antaganden än ränteantagandet. Om så bedöms lämpligt kan avsteg från detta göras. Antagande om ränta, s.k. prognosränta görs enligt följande policy: Prognosräntan fastställs inför ingången av varje nytt kalenderår och gäller sedan för påföljande kalenderår. Prognosräntan ska grundas på aktsamma antaganden om framtida kapitalavkastning för respektive portfölj. 11 Försäkringstekniska riktlinjer

12 6. Återförsäkring 6.1 Avgiven återförsäkring För närvarande har Bolaget inget behov av att utnyttja återförsäkring för att sänka sin risknivå. 6.2 Mottagen återförsäkring Bolaget tecknar ej mottagen återförsäkring. 12 Försäkringstekniska riktlinjer

13 7. Soliditet 13 Försäkringstekniska riktlinjer

14 Försäkringsgivare: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Organisationsnummer: Styrelsen har sitt säte i Stockholm Produktion Griller Grafisk Form / Alecta

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Anni Pilbacka Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical Statistics Masteruppsats 2011:1

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014

STADGAR STADGAR. Beslutade den 26 mars 2014 1 STADGAR Beslutade den 26 mars 2014 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 26 mars 2014 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013

STADGAR KÅPAN PENSIONER. STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 1 KÅPAN PENSIONER STADGAR Beslutade den 20 mars 2013 2 STADGAR Stadgar för Kåpan pensioner försäkringsförening Beslutade av överstyrelsen den 20 mars 2013 1 Firma Föreningens firma är Kåpan pensioner försäkringsförening,

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer