Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport"

Transkript

1 MISSIV FI Dnr Ert dnr Fi2014/2300 Till regeringen finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Regeringsuppdrag avseende branschöverenskommelse för ökad transparens vid flytträtt för pensionssparande missiv till rapport Sammanfattning Finansinspektionen (FI) konstaterar att försäkringsbranschen nått tillräckligt långt i att åstadkomma en överenskommelse som syftar till att skapa en rekommendation kring standardiserad information i anslutning till flytt av försäkringskapital. FI anser att arbetet nu bör fortsätta och slutföras enligt den tidplan som lagts fram i projektrapporten. Bakgrund och FI:s uppdrag Den 19 juni 2014 erhöll FI ett tilläggsuppdrag från finansdepartementet att verka för en överenskommelse i livförsäkrings- och pensionsbranschen om en branschstandard för transparens och informationsfrågor i samband med flytt av pensionsförsäkringsvärde. Uppdraget gavs via en ändring i inspektionens regleringsbrev. Svensk Försäkring (SF) utgör ett branschgemensamt organ och SF tillsatte en intern referensgrupp bestående av dess medlemmar samt en styrgrupp med ett mindre antal medlemmar, där också FI har deltagit. Under hösten har styrgruppen träffats vid fem tillfällen, där SF redogjort för arbetets gång. Enligt regeringsbeslutet ska överenskommelsen innehålla principer för 1. hur försäkringsföretagen ska arbeta med att fastställa och uttrycka värdet av det flyttbara pensionskapitalet och 2. hur överskottsmedlen hanteras i företagen [i samband med detta, styrgruppens anm]. Det ska tydligt framgå 3. vilka kostnader som behöver betalas och till vem, 4. flyttvärde före och efter flytt, samt 5. påverkan på avgifterna för det kvarvarande kollektivet. 1(5)

2 Det är också önskvärt att 6. så kallade Norman-belopp arbetas fram för ökad jämförelse. Anm: Numreringen gjord av styrgruppen. Resultatet av vidtagna åtgärder ska redovisas till regeringen senast den 30 oktober Det finns en avgränsning i uppdraget som inte finns formulerad i det tilläggsuppdrag som FI erhållit, men som angavs i en debattartikel av dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman i Dagens Nyheter den 16 juni. Ministern klargör i artikeln att utformningen av flytträtten inom den kollektivavtalade tjänstepensionen är ett ansvar för arbetsmarknadens parter och att regeringen har för närvarande inga planer på att föreslå några förändringar för dessa försäkringar. Såväl FI som representanter för branschen har i arbetet med utformningen av en branschöverenskommelse beaktat denna avgränsning. Styrgruppen har levererat ett förslag till rekommendation, en rapport med tidsleveranser samt ett utkast till checklista med information till konsumenten om vad som gäller vid flytt, t ex flyttkostnader. Underlagen finns bifogade som bilagor till rapporten. Rapporten och dess bilagor utgör en utgångspunkt för FI:s bedömning huruvida branschen nått tillräckligt långt i sin överenskommelse i enlighet med uppdraget. Gällande föreskrifter Nu gällande informationsföreskrifter (FFFS 2011:39) som utfärdats av FI innehåller krav på viss information med anknytning till flytträtt. Branschens arbete Nedan följer en sammanställning av de underlag branschen enats om. Rapport från styrgruppen En rapport från styrgruppen har arbetats fram med ett utkast till rekommendation. Rekommendationen enligt bilaga 1 till rapporten består av fyra delar, (i) tillägg till faktablad, (ii) kvalitativ information i värdebesked för löpande avtal, (iii) information från avgivande samt (iv) mottagande företag vid flytt. Styrgruppen har konstaterat att tiden för fullgörande av uppdraget har varit alltför kort för att alla detaljer skulle vara klara. Rapporten redogör för arbetet och bland annat konstateras alltså att visst arbete kvarstår. Arbetet har delats upp i två faser. Den första fasen anses nu avslutad medan de kvarstående frågorna avses behandlas i en andra fas. I slutet av rapporten återfinns en tidsplan för det fortsatta arbetet. 2

3 (i) Rekommendationen, faktablad avsnitt 1 Här görs kopplingar till bilaga i gällande FFFS, som behandlar faktablad. I faktabladet ska regler för flyttavgift anges och det ska också finnas principer för hur försäkringens överskott ska hanteras vid flytt. 1 (ii) Kvalitativ information i värdebesked, avsnitt 2 Här avspeglas i enlighet med reglerna i FFFS årligen om företaget accepterar att värdet kan flyttas, på vilka villkor samt en generell beskrivning av flyttavgiften uttryckt i procent samt i kronor för fast avgift. Beräkningen av flyttavgiften är här inte individualiserad. (iii) Information från avgivande företag, avsnitt 3 Här uppställs en s k checklista med olika informationspunkter som har betydelse för den som avser att flytta sitt försäkringskapital. Bland annat ska anges vilka försäkringsgarantier som kunden har och nu mister, vilket löpande avgiftsuttag som gäller för denna försäkring samt en illustration av de framtida avgiftsuttagen för ett antal år uttryckt i kronor som inte längre kommer att gälla. Därutöver ska informeras om aktuell flyttavgift i kronor. (iv) Information från mottagande företag, avsnitt 4 Det mottagande företaget ska ge likartad information som det avgivande i fråga om försäkringsgarantier, avgifter med mera. Även avgiftsuttag vid framtida flytt från mottagande företag ska anges. Tidsplaner, detaljerade Styrgruppen har enats om att innehållet i rekommendationen och formateringen av checklista måste samordnas i sina detaljer mellan företagen. Produkterna behöver även testas av kunder i en testpanel för att säkerställa att de är väl utformade. FI avser att medverka som observatör vid dessa test. En detaljerad tidsplan som SF åtagit sig att följa återfinns i styrgruppens rapport, avsnitt 3.2. Den slutgiltiga rekommendationen avses träda i kraft den 1 januari Anm: Till rekommendationen finns bifogade två dummys, ett för avgivande (bilaga 2) och ett för mottagande bolag (bilaga 3). Dessa utgör skissartade uppställningar av tänkt information i enlighet med rekommendationsutkastet. Nuvarande fakta, kommentar och ståndpunkter Omfattning De försäkringsformer som ska omfattas av rekommendationen utgörs av privat pensionssparande samt individuell tjänstepensionsförsäkring, vilket innebär att den avgränsning som angetts i nämnda debattartikel har beaktats. 1 Även Tjänstepensionsförbundet har ställt sig bakom utkastet till rekommendation (se bilaga 4) 3

4 Checklista (se avsnitt 3 och 4 samt bilaga 1 och 2 till rapporten) FI anser att denna preliminära lista synes på ett överskådligt sätt visualisera rekommendationens innehåll genom att påvisa en situation där en kund som klargjort sitt intresse av att genomföra en flytt - kan göra en någorlunda välgrundad jämförelse av olika fakta kring produktinnehåll mellan avgivande och mottagande företag. Ifråga om uppdragets formuleringar avseende punkterna 1-4 ovan, anser FI att checklistan inkluderar dessa punkter med förtydligandet att punkt 2 ska avse själva flyttsituationen. Punkten 5 är mer komplicerad då detta i princip ingår som en del i punkt 1 om hur försäkringsföretagen ska arbeta med att fastställa och uttrycka värdet av det flyttbara pensionskapitalet. Beträffande punkt 6 om Normanbelopp se avsnitt nedan. Det är dock många variabler att ta ställning till, olika former av garantier (utfästelser) kan förekomma, och jämförelser av hur avgiftsuttagen kan påverka kapitalets utveckling är komplicerat att beskriva då löpande avgifter, framtida avgifter samt flyttavgifter ska vägas in. För att informationen ska få avsedd effekt i att hjälpa en försäkrad i en flyttsituation, är det väldigt viktigt att informationen görs begriplig och därför delar FI SF:s bedömning att informationen bör testas av en utsedd konsumentpanel i syfte att försöka kvalitetssäkra det skisserade upplägget. Vidare bör en ordlista, baserad på den branschöverenskomna terminologin, arbetas fram för att ytterligare förbättra informationen. Normanbelopp Uppdraget, att i anslutning till att förbättra informationstransparensen skapa ett s k Normanbelopp, har resulterat dels i ett faktablads-norman-belopp, varmed avses förköpsinformation om avgiftsuttag under en viss period efter nytecknandet av en försäkring, dels ett flytt-norman-belopp, varmed kan avses illustrationer av de framtida avgiftsuttag som kunden ska jämföra mellan såväl det avgivande som mottagande företaget och där effekten av flyttvärdet bör beaktas i varje individuellt fall. Anledningen är att påverkan på kapitalets värdeutveckling sammanhänger med på vilket sätt, och under vilken tid, som anskaffningskostnaderna belastar kapitalet. Denna jämförelse är komplicerad att åstadkomma på ett överskådligt och neutralt sätt. Reglerna för Flytt-Norman-belopp kommer därför att avsevärt skilja sig från motsvarande regler för Norman-belopp inom fondsparande, även om man i möjligaste mån bör försöka bevara intentionerna bakom beräkningen. T ex bör beräkningarna omfatta en framtida sparperiod på åtminstone 10 år, såsom gäller för de Norman-belopp som beräknas för fondsparande. 4

5 Konklusion FI har i styrgruppen fått gehör för flertalet av de synpunkter som framförts. FI anser att branschen nu behöver ta ytterligare steg för att nå en överenskommelse i linje med vad som efterfrågats. När det gäller den tidsplan som branschen angett för ett slutförande, hade det också varit önskvärt att angiven sluttidpunkt den 1 januari 2016 hade kunnat tidigareläggas, men enligt branschen innebär kraven på det administrativa utvecklingsarbetet att detta inte är möjligt. För övrigt bedöms åtgärderna som realistiska och tillräckliga för att nå de mål som överenskommits. FI vill också framhålla att de illustrativa typer av flytt-norman-belopp, som beskrivits i föregående avsnitt är ett viktigt inslag i informationsunderlaget och att de beräkningsförutsättningar som därvid erfordras, inte avvaktas med till april 2015 utan bör arbetas fram helst redan före utgången av år Föredragande i detta ärende har varit aktuarie Göran Ronge, försäkringsjurist Anders Lindkvist samt analytiker Moa Langemark. Med vänlig hälsning Åsa Larson Områdeschef Försäkring Göran Ronge Handläggare 5

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 14-13309 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Ert Dnr Fi2014/3021 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-03-31 Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Meddelande av varning och straffavgift

Meddelande av varning och straffavgift 2008-05-30 BESLUT Pro Voice Sverige AB FI Dnr 08-2066 Bredgränd 7 751 71 UPPSALA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer