Stockholm den 21 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 februari 2013"

Transkript

1 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens betänkande Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64). Advokatsamfundet är förespråkare av ett bättre konsumentskydd och större konkurrens inom försäkringsområdet och ser därför positivt på det arbete som utredningen genomfört. Advokatsamfundet vill dock understryka att flertalet av de områden som behandlas i betänkandet är av mycket komplicerad karaktär och omfattar frågor av såväl avtalsrättslig, skatterätträttslig som näringsrättslig natur. 1. Allmänna synpunkter Enligt förslaget ska det bland annat införas nya överskottsregler för icke vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag (hybridbolag), ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar. Överskottsreglerna ska kunna frikopplas från redovisningsreglerna efter beslut från respektive försäkringsföretag. Vidare föreslås omfattande företagsstyrningsregler. Verksamhetsförutsättningarna ändras drastiskt för ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag och en mängd nya regler införs. Advokatsamfundet är tveksamt till nödvändigheten av omfattningen av de nya regler som föreslås. I flera fall bör det gå att anpassa

2 2 gällande regler, så att bakomliggande syfte med föreslagna nya regler uppnås. På så vis skulle en onödig reglering undvikas och regelverket förenklas. Förslaget med en option för hybridbolag att frikoppla överskottshanteringen från redovisningen kan innebära en försämring både ur konsument- och konkurrenssynpunkt, då det kan leda till svårigheter att göra jämförelser av storleken mellan olika försäkringsföretags överskott. Förslagets företagsstyrningsregler uppfattas som en lång lista där en egentlig analys avseende behovet av förslagets olika delar och dess konsekvenser saknas. Förslaget får stor påverkan på verksamhetsförutsättningarna för berörda försäkringsföretag och det är viktigt att ambitionen om försäkringstagarens och försäkrads insyn m.m. inte görs på bekostnad av möjligheten att bedriva en effektiv och affärsmässig verksamhet. En sådan utveckling är inte till gagn för försäkringstagarna eller de försäkrade. Enligt Advokatsamfundet är regelverket enligt förslaget i betänkandet invecklat. Såsom förslaget är utformat får försäkringstagaren två roller; dels som försäkringstagare, dels som en roll liknande en aktieägare. Det är Advokatsamfundets uppfattning att den föreslagna ordningen kan skapa oklara förhållanden både för försäkringstagaren och försäkringsföretaget. Förslaget avseende flytträtten innehåller svåra frågor, t.ex. möjligheten och lämpligheten av att införa retroaktiv lagstiftning och förhållandet till kollektivavtalsrätten. Förslagets utgångspunkt är att flytträtt är bra både för försäkringstagarna och för de försäkrade samt för samhället i stort. Advokatsamfundet delar denna inställning, men anser att analysen och argumentationen i förslaget för de vägval som görs i flera viktiga frågor är bristfällig eller saknas. Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att förslagen i betänkandet i flera delar är väl underbyggda och lämpar sig för lagstiftning, medan de i flera andra delar bör vara föremål för fortsatt utredning. 2. Advokatsamfundets särskilda kommentarer till förslagen i betänkandet Nedan redogörs närmare för Advokatsamfundets kommentarer till förslagets olika avsnitt. Med anledning av förslagets omfång och komplexitet har Advokatsamfundet valt att begränsa sitt yttrande till sådana delar, som bedömts vara av särskilt intresse.

3 3 2.1 Överskottshantering Precisering av rättigheter i försäkringsavtal respektive bolagsordning eller stadgar Genom försäkringsrörelsereformen (prop. 1998/99:87) slogs det fast att återbäring bara kunde bestå av garanterad återbäring och villkorad återbäring, vilka båda förutsatte en avtalsreglering. Utformningen av avtalsvillkoren för återbäring och hur detaljerade villkoren skulle vara, styrdes av avtalsrätten. Det saknas i dag i svensk lagstiftning någon närmare reglering om vilka olika villkor som ska ingå i ett försäkringsavtal. Advokatsamfundet ser det som positivt för försäkringstagaren och den försäkrade att det tillkommer en lagreglering i återbäringsfrågan. Däremot anser Advokatsamfundet att denna fråga lämpligen bör regleras i försäkringsavtalslagen (2005:104) och inte i försäkringsrörelselagen (2010:2043;FRL). Vidare ställer sig Advokatsamfundet positivt till att livförsäkringsbolagens överskottshantering bättre genomlyses och att tydlig information härom lämnas till försäkringstagarna och de försäkrade. Det är dock en svår fråga att bestämma hur och i vilken omfattning försäkringstagarnas och de försäkrades anspråk på del i överskottet i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag bör regleras. Att frikoppla överskottshanteringen från redovisningsreglerna, kan medföra svårigheter att jämföra olika företags regler och hantering i frågan, då de kan komma att ha olika utgångspunkter för sin överskottshantering. Enligt förslaget ska regler om bolagsordningens innehåll införas i 8 kap. FRL i stället för i 11 kap. 3 FRL, som är den bestämmelse som anger vad ett försäkringsaktiebolags bolagsordning ska innehålla. Advokatsamfundet anser att bolagsordningens innehåll bör regleras på ett och samma ställe, dvs. i 11 kap. 3 FRL Riktlinjer för överskottshantering och överskottsbalansräkning Advokatsamfundet är positivt till införandet av särskilda överskottsriktlinjer. Det är dock viktigt att se till att kravet på riktlinjernas innehåll motsvarar vad som krävs för att syftet med riktlinjerna ska kunna uppnås. Enligt förslaget ska riktlinjerna vara tämligen omfattande och det bör diskuteras på vilken detaljnivå de ska upprättas. Förslaget saknar närmare analys av behovet av att all föreslagen information tas in i riktlinjerna. Den långa listan med olika typer av information, som enligt förslaget ska ingå i riktlinjerna, måste bedömas mot kravet att riktlinjerna ska bli offentliga vid ingivandet till tillsyns-

4 4 myndigheten. Advokatsamfundet utgår ifrån att konsekvensanalysen inte kommer att bli offentlig Kompetensfördelningen mellan stämman och styrelsen Enligt förslaget ska bolagsstämman besluta om överskott ska gottskrivas försäkringstagare eller försäkrade samt om hur stora överskott som får användas. Styrelsen ska anta riktlinjer för överskottshanteringen. Dessa riktlinjer ska bland annat beskriva hur tillgängliga överskott bestäms. Såsom förslaget har utformats ser Advokatsamfundet en risk i en otydlig kompetensfördelning mellan bolagsorganen. Av förslaget kan man även få intrycket att stämmans beslutanderätt inskränks till ett handlande inom de riktlinjer som styrelsen fattat beslut om. Förslaget innebär många nyheter och krav på livförsäkringsföretag. Dessa är så komplexa att det är svårt att genomlysa och bedöma dess konsekvenser En förstärkt likabehandlingsprincip Advokatsamfundet är positivt till införande av nya regler, om de behövs till skydd för försäkringstagare och försäkrade. Förslaget saknar dock en analys om det verkligen är nödvändigt att en justering sker av nuvarande likabehandlingsprincip Riktlinjer för investeringar av försäkringstagarnas överskott Redan i dag ska försäkringsföretag ha interna riktlinjer för placering av samtliga sina tillgångar, både avseende tillgångar som används för skuldtäckning som för övriga tillgångar (jfr 8 kap. 4 FRL). Någon ändring i existerande riktlinjer synes inte föreslås, vilket innebär en överlappande reglering. Informationskrav, såvitt avser försäkringsbolagens placeringar, finns i dag i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) information som gäller försäkring och tjänstepension. Advokatsamfundet är positivt till införande av nya regler om de behövs till skydd för försäkringstagare och försäkrade. Förslaget saknar dock en analys av om det verkligen är nödvändigt med denna information i de nya överskottsriktlinjerna. I vart fall bör förslaget i denna del samordnas med nuvarande reglering på området.

5 Riktlinjer för hantering av intressekonflikter i överskottshanteringen Som konstateras i förslaget följer det redan i dag av FRL att försäkringsföretag ska ha riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Följaktligen ska existerande intressekonflikter avseende överskottshantering hanteras och omfattas av nuvarande reglering. Efterlevnaden av gällande regler torde vara en tillsynsfråga för Finansinspektionen. Ytterligare lagregler härom synes då överflödiga En oberoende kontroll av företagets överskottshantering Införs det ett krav på överskottsriktlinjer enligt förslaget, är Advokatsamfundet positivt till att det sker en kontroll av att dessa riktlinjer efterlevs av företagen. Däremot anser Advokatsamfundet att existerande kontrollfunktion i form av t.ex. den oberoende granskningsfunktionen bör vara bäst lämpad att inkludera denna kontroll i sin granskning. Därmed undviks införandet av ytterligare en funktion, som företagen ska ha Förbättrad information om överskottshanteringen till försäkringstagarna Advokatsamfundet är positivt till att försäkringstagare och försäkrade med anspråk på överskott får nödvändig information. Införs överskottsriktlinjer bör dessa, som förslagen anger, ges in till Finansinspektionen på motsvarande sätt såsom t.ex. försäkringstekniska riktlinjer. Advokatsamfundet ser dock problem med införandet av en generell bestämmelse med innebörd att livförsäkringsföretag, som inte får dela ut vinst, löpande ska informera försäkringstagare och försäkrade i förväg om bolagsbeslut, som kan beröra deras överskott på ett väsentligt sätt (under vissa förutsättningar kan företaget avstå från att lämna information). Flera av de situationer som ska omfattas av informationsplikten enligt förslaget, torde vara grundade på affärsmässiga beslut av företagets ledning. Advokatsamfundet kan förutse svårigheter för Finansinspektionen att tillse efterlevnaden av föreslagen förpliktelse och stora svårigheter för företagen att i förväg bedöma om en situation omfattas av informationsskyldigheten eller inte. Det finns en påtaglig risk för att företagen, försäkringstagare, de försäkrade och Finansinspektionen har olika uppfattningar om informationsskyldighet föreligger eller inte och om något undantag är för handen eller inte. Nödvändigheten av och möjliga konsekvenser av denna förpliktelse bör utredas och analyseras ytterligare.

6 Förbättrad försäkringstagarinsyn och inflytande över företagsstyrningen Förslagen jämför genomgående den ställning som försäkringstagare och försäkrad har i ett hybridbolag, med en aktieägares ställning i ett aktiebolag och dennes möjlighet till insyn och påverkan på företagsstyrningen. Det bör uppmärksammas att förslaget innebär att försäkringstagare och försäkrade i flera avseenden kan få bättre insyn i företagens styrning m.m. än vad som är fallet för aktieägare, bl.a. genom den informationsplikt som beskrivs i punkten ovan. 2.2 Överskottshantering enligt FL för ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar som får dela ut vinst Optionen Förslaget inför begreppen vinstutdelande ömsesidiga livförsäkringsbolag och vinstutdelande livförsäkringsföreningar samt föreslår att existerande företag ska ha en option att tillämpa vissa regler i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, som alternativ till överskottsreglerna i FRL. Såvitt Advokatsamfundet kan bedöma ligger denna fråga utanför kommittédirektivet och synes inte föranledas av påtalade brister i gällande lagstiftning för dessa företag. Advokatsamfundet saknar därför en analys om varför dessa regler föreslås, dvs. varför det skulle vara bättre för konsumenterna att vara försäkringstagare i ett vinstutdelande ömsesidigt livförsäkringsföretag eller en vinstutdelande livförsäkringsföreningen, än i icke vinstutdelande företag som har att följa reglerna i FRL. Vidare kan det vara tveksamt om det ökar transparensen att införa ytterligare varianter av livförsäkringsföretag. 2.3 Företagsstyrning i hybridbolag överväganden och förslag Som konstaterats ovan är Advokatsamfundet positivt till att försäkringstagare och försäkrade får bättre insyn och inflytande i så kallade hybridbolag. Förslaget saknar dock någon närmare analys om varför det från försäkringstagares och försäkrades synpunkt blir bättre än i dag med fler försäkringstagarrepresentanter i styrelsen i hybridbolag och vilka fördelar som uppnås med en styrelseordförande som är oberoende. 2.4 Flytträtt Principer för utformningen av regler om flytträtt Advokatsamfundet är positivt till grundtanken i förslaget vad gäller flytträtten; dvs. att skapa möjligheter för försäkringstagaren/konsumenten att optimera sitt pensionssparande

7 7 genom att flytta och vid behov sammanlägga sina pensions-försäkringar. Advokatsamfundet är av uppfattningen att denna möjlighet förenklat skapar ett bra incitament för försäkringsbolagen att ta fram så attraktiva och konkurrens-kraftiga produkter som möjligt. Advokatsamfundet ställer sig dock tveksamt till förslaget i den delen som innebär att flytträttsregler gäller retroaktivt. Det framhålls i betänkandet att försiktighet ska iakttas beträffande införandet av en retroaktiv lagstiftning på förmögenhetsrättens område. Sammanfattningsvis konstateras det dock att det får anses föreligga sådana tungt vägande skäl för retroaktiva regler och möjligheten att flytta sitt försäkringssparande, att det är en förutsättning för att säkerställa ett fullgott konsumentskydd på försäkringsmarknaden. Advokatsamfundet menar att en ordning med en retroaktiv flytträtt strider mot allmänna rättsprinciper. Därtill torde en sådan rätt göra det omöjligt att överblicka redan ingångna avtal. Äldre tecknade sparprodukter har grundats bl.a. på förhållandet att ingen flytt av kapital skulle ske. Att öppna upp för en flytt kan som i tidigare utredningar har framhållits få negativa ekonomiska effekter för bl.a. de försäkringstagare som väljer att inte flytta från en försäkringsgivare. Förslaget saknar en tydlig redogörelse för varför man nu kan anse att denna risk kan hanteras på ett acceptabelt sätt. Advokat-samfundet delar inte bedömningen i betänkandet att då flytträtt i tiden före år 2000 saknades, utgör införandet i dag av en retroaktiv flytträtt inte ett ingrepp i avtalsfriheten. Då äldre sparprodukter tecknats för att gälla under en längre tid hos en och samma försäkringsgivare och laglig möjlighet till flytt inte fanns, saknades skäl att reglera denna fråga mellan parterna. Att nu ta avsaknaden av en avtalsreglering om flyttförbud till intäkt för att införande av flytträtt för äldre försäkringar inte innebär något ingrepp i avtalsfrihet, synes som ett något tveksamt resonemang. Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att förslaget brister i analysen om varför en retroaktiv flytträtt bör införas Återköps- och flyttvärde Enligt förslaget ska bestämmelserna om återköps- och flyttvärde inte längre omfatta anspråk på överskott. Överskottsfrågorna ska hanteras i enlighet med överskottsreglerna (bolagsordning och överskottsriktlinjer) i företaget. Advokatsamfundet ser en risk för att den uppdelning som gjorts mellan försäkringsfordran och fordran på överskott kan leda till tillämpningsproblem och en otydlighet om vad t.ex. den försäkringstagare ska få ta med sig vid en flytt och hur de medel som flyttande försäkringstagare får med sig ska hanteras i det mottagande försäkringsbolaget. Frågan är

8 8 om det värde som förs över och som benämns värdet av en pensionsförsäkring utgör såväl en försäkringsfordran grundat på försäkringsavtal, som en fordran på riskkapital Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring Advokatsamfundet delar förslagets bedömning om att det inte föreligger något absolut hinder mot att införa flytträtt för kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Förslagets utgångspunkt att flytträtt ska införas synes ha påverkat analysen av behovet och konsekvenserna av att införa en flytträtt på denna marknad, där försäkringsavtalets intressenter normalt är företrädda av intresseorganisationer. Enligt förslaget ska retroaktiv flytträtt införas för bl.a. så kallade fribrev. Förslaget får sägas innehålla en slags definition på vad som ska anses utgöra ett fribrev. Advokatsamfundet vill framhålla vikten av att förslagets definition av fribrev bör överensstämma med hur begreppet uppfattas i dag av försäkringsbranschen Utformningen av skattelagstiftningen Advokatsamfundet ser positivt på att förslaget medger att flera pensionsförsäkringar kan sammanläggas till en vid en flytt. En flytt av värdet i en eller flera pensionsförsäkringar är på samma sätt som i dag begränsad till flytt till en nytecknad försäkring. Advokatsamfundet saknar dock ett resonemang kring frågan varför det inte tillåts en flytt till en redan existerande försäkring. Vidare vill Advokatsamfundet uppmärksamma förhållandet att förslaget innebär att en flytt av en försäkring under utbetalning får en ny minsta utbetalningstid om fem år, då denna skatterättsliga kvalitativa regel gäller för den nytecknade försäkringen. Denna omständighet torde utgöra ett hinder för flytt av försäkringar under utbetalning. 2.5 Övergång till vinstutdelning Bör andra jämförbara företagsändringar beaktas Advokatsamfundet finner det tveksamt att utvidga/jämföra alla typer av beslut som skulle kunna påverka ett icke vinstutdelande livförsäkringsbolags överskott, med t.ex. övergång från att inte vara vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag. Det blir en mycket svår gränsdragning, och det går att argumentera för att flertalet bolagsbeslut kan påverka bolagets överskott, och därmed försäkringstagares och försäkrades anspråk på överskott. Det synes oundvikligt att även affärsmässiga beslut kommer att träffas av föreslagen reglering. Det måste vara upp till företagsledningen att fatta affärsmässiga beslut, t.ex. att

9 9 lägga ner en förlustbringande produkt och låta ett annat företag erbjuda en alternativ produkt. Det är under alla förhållanden viktigt att reglerna utformas så att Finansinspektionen inte ska fatta beslut över frågor, som är affärsmässigt grundade. Samma problem kan förutses som vid den informationsplikt som föreslås enligt punkten ovan Ett förbud mot övergång från vinstutdelning och bildande av nya hybridbolag Enligt förslaget ska ett vinstutdelande livförsäkringsbolag inte kunna ombildas till att bli icke vinstutdelande, dvs. ett hybridbolag. Trots detta ska det bli tillåtet att bilda nya hybridbolag. Advokatsamfundet kan inte tolka förslaget på annat sätt än att utredningen egentligen inte önskar att det bildas nya hybridbolag. Eftersom förslaget tillåter nuvarande hybridbolag att fortsatt sin verksamhet, ser utredningen svårigheter att inte tillåta bildandet av nya hybridbolag. Någon närmare analys av detta ställningstagande återfinns inte i betänkandet. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Förstärkt försäkringstagarskydd

Förstärkt försäkringstagarskydd Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare Utredningsuppdraget fyra frågor Med övergripande konsumentfokus lämna förslag som innebär Utvidgad

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM 2004-08-26 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 04-3898-001 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Finansdepartementets promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi2004/2518) Finansinspektionen

Läs mer

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa Svarsmall, tentamen den 19 mars 2012 Fråga 1 (4p) Socialförsäkring två utmärkande drag Socialförsäkringen uppvisar några grundläggande karaktärsdrag. För det första utmärks de försäkringssystem som ingår

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2013-02-26 1 (5) Dnr 2012/1859 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) (Fi2012/3967) Livförsäkringsutredningen

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring REMISSVAR 2004-08-26 Dnr 2004/1234 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring (Fi 2004/2518) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64

Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Datum 2013-02-27 Finansdepartementet e-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar avseende; Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64 Förhandlings- och samverkansrådet PTK, (PTK), välkomnar

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del.

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del. 2013-02-28 Finansdepartementet 133 33 Stockholm Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2012:64 Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens slutbetänkande

Läs mer

Intressekonflikter - identifiering och hantering

Intressekonflikter - identifiering och hantering En bra affärsjurist ser längre än juridiken Intressekonflikter - identifiering och hantering Svenska Försäkringsföreningens seminarium Compliance i försäkringsbolag Stockholm 2011-11-09 Disposition 1.

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-03-04 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om information som gäller livförsäkring och tjänstepension; FFFS

Läs mer

Nya försäkringsrörelselagen. Juridikseminariet Svenska Försäkringsföreningen 19 oktober 2011 Per Johan Eckerberg 1

Nya försäkringsrörelselagen. Juridikseminariet Svenska Försäkringsföreningen 19 oktober 2011 Per Johan Eckerberg 1 Nya försäkringsrörelselagen Juridikseminariet Svenska Försäkringsföreningen 19 oktober 2011 Per Johan Eckerberg 1 Disposition 1. Felen på gamla FRL 2. Försäkringsföretagsutredningens kontroversiella förslag

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM

FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM FRÅN FOLKSAM TILL FOLKSAM HUR SÄKERSTÄLLER VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INFLYTANDE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBRANSCHENS INTRESSEKONFLIKTER

LIVFÖRSÄKRINGSBRANSCHENS INTRESSEKONFLIKTER LIVFÖRSÄKRINGSBRANSCHENS INTRESSEKONFLIKTER Den svenska modellen för identifiering, hantering och reglering av intressekonflikter Oslo den 14 mars 2012 Per Johan Eckerberg Disposition 1. Tre definitioner

Läs mer

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp

Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Svar 2 Genomlysningsprincipen (4p) Garantibelopp Svar 1 Garantibelopp och garantikapital (4p) Garantibelopp Enligt 2 kap. 10 FRL skall ett försäkringsföretag (oavsett associationsform), ha en kapitalbas när rörelsen påbörjas som minst uppgår till det

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

alecta Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi201213967 Finansdepartementet 103 33 Stockholm

alecta Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi201213967 Finansdepartementet 103 33 Stockholm alecta Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 februari 2013 Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd, SOU 2012:64, Fi201213967 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta)

Läs mer

Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande; Betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Inledning Folksam 1 yttrar sig härmed över betänkandet Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64,

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578)

Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244) (Fi2012/578) Regeringskansliet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-05-08 Yttrande över Skatteverkets hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Livförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering Dispens för livförsäkring Aktuariella frågor och informationskrav Frågor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM

Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM 2003-03-28 Remissvar Finansdepartementet FI Dnr 03-1221-001 103 33 STOCKHOLM Remissvar över delbetänkandet Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:14) Finansinspektionen

Läs mer

Pensionsspara i försäkring

Pensionsspara i försäkring RAPPORT DEN 10 maj 2007 DNR 06-4870-306 2007 : 7 Pensionsspara i försäkring INNEHÅLL FÖRORD 1 1. DAGENS MÖJLIGHETER ATT PENSIONSSPARA I FÖRSÄKRING 2 1.1 Försäkringar kan indelas på flera sätt 2 2. PRODUKTER

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Stockholm den 31 oktober 2014

Stockholm den 31 oktober 2014 R-2014/1013 Stockholm den 31 oktober 2014 Till Miljödepartementet M2014/1451/Nm Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Vattenverksamhetsutredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Flyttning av livförsäkringssparande

Flyttning av livförsäkringssparande 2002-06-19 PM Författare: Bo Lundgren Flyttning av livförsäkringssparande Slutsatser och förslag Finansinspektionen har tidigare klargjort följande allmänna inställning till flyttning av pensionskapital:

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling 13 och 23. Remissexemplar 2010-12-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension;

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) 1 (7) YTTRANDE 2012-02-06 Dnr SU Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen CIRKULÄR A 01/2009 Till Trafikförsäkringsföreningens medlemmar Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet) är en branschorganisation

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT I LIVFÖRSÄKRING

FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT I LIVFÖRSÄKRING 2008-03-25 Sveriges Försäkringsförbund FI Dnr 07-2176 Konsumentverket (Anges alltid vid svar) Svenska Aktuarieföreningen Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Onödig lag äntligen eliminerad

Onödig lag äntligen eliminerad NFT 3/2001 Vinstutdelningsförbudet Onödig lag äntligen eliminerad av Jarl Symreng, avdelningschef Finansinspektionen Vinstutdelningsförbudets införande 1983 är ett exempel på en fullkomligt meningslös

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet)

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-03-11 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010

Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Viktiga frågor inom konsumentskyddet Försäkringsföreningens årsmöte 15 april 2010 Martin Andersson Bakgrund Finansinspektionens uppdrag: Stabilt och effektivt finansiellt system Konsumentskydd Finansinspektionens

Läs mer