Stockholm den 26 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 26 januari 2012"

Transkript

1 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68). Advokatsamfundet instämmer överlag med utredningens förslag, men önskar dock lyfta fram ett antal aspekter och oklarheter i betänkandet som framförs närmare nedan. 1. Allmänna synpunkter Advokatsamfundet ställer sig positivt till den reform som förslaget innebär och instämmer i stor utsträckning i hur utredningen behandlar implementeringen av Europaparlamentets och rådets direktiv (2009/138/EG) av den 26 februari 2008 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet Solvens II (Solvens II direktivet) i svensk rätt. Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det är lämpligt att de förändringar av den europeiska försäkringsrörelselagstiftningen som Solvens II direktivet medför i första hand bör genomföras genom lagstiftning, medan mer detaljerade regler och bestämmelser av teknisk natur genomförs genom förordning och myndighetsföreskrifter. Ett sådant förfarande är även förenligt med Lamfalussy-modellen. Advokatsamfundet är vidare positivt till ansatsen i förslaget att de nya bestämmelserna som föreslås inte ska gå längre eller vara mer detaljerade än vad som krävs enligt Solvens II direktivet. Med denna ansats är det också viktigt att föreslagna bemyndiganden inte kan användas till införande av regler som går utöver vad som krävs för att genomföra Solvens II direktivet. Advokatsamfundet vill dock framhålla att det faktum att allt arbete kring Solvens II direktivet ännu inte är färdigställt på EU-nivå gör att det i viss mån är svårt att överblicka och bilda sig en helhetsuppfattning avseende konsekvenserna av Solvens II direktivets implementering i svensk rätt. Exempel på områden där regelverket kommer att kompletteras och därför i skrivande stund inte kan överblickas, är de genomförandebestämmelser som kommer att preciseras genom de s.k. nivå 2 reglerna. Advokat-

2 2 samfundet instämmer i utredningens synpunkter rörande den teknik som bör användas för att implementera Solvens II direktivet i enlighet med Lamfalussy-modellen och har förståelse för svårigheten att nivå 2 reglerna och de EU-förordningar/direktiv som ska färdigställas på området ännu inte är beslutade. Utöver vad som anförts ovan avseende vidden av föreslagna bemyndiganden, är Advokatsamfundet också av den uppfattningen att frågan hur nivå 2 reglerna ska implementeras i svensk rätt bör övervägas närmare när dessa, och nivå 3 reglerna, är färdigställda på EU-nivå. Detta i syfte att bl.a. säkerställa att samtliga bestämmelser som kommer till uttryck i föreskrifter även har en principiell grund som kommer till uttryck i lag. Eftersom nivå 2 och nivå 3 reglerna ännu inte färdigställts är utredningens förslag inte fullständigt, t.ex. är det möjligt att justeringar av de föreslagna kvalitativa reglerna sker och dessutom har inget förslag kring genomförandebestämmelser ännu presenterats. Avsaknaden av en fullständig reglering medför en risk för abstrakta regler, vilket kan innebära att reglerna blir svåra att förutse och tillämpa, både för tillsynsmyndigheten (i det följande Finansinspektionen) och för marknadens aktörer. Denna risk för abstrakta regler måste minimeras. I detta avseende kan såväl Finansinspektionen som försäkringsföretag behöva stöd i anpassning och införlivande av regelverket i verksamheten. Vid en jämförelse mellan Solvens II direktivet och utredningens förslag (samt föreslagen lagtext respektive motiv) finns ett antal skillnader. Till exempel bedömer Advokatsamfundet att utredningens förslag går utöver direktivet i vissa delar och att bemyndiganden saknas i lagtext trots att det i motiven anges att bemyndiganden ska införas/finnas. Avslutningsvis vill Advokatsamfundet understryka vikten av att föreslagen reglering inte fördröjs. Förslaget har stor påverkan på strukturen på den svenska försäkringsmarknaden och kommer att leda till inte obetydliga kostnader för försäkringsföretagen. Se vidare vad som anförs under rubriken Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser i avsnitt Advokatsamfundets särskilda kommentarer till utredningens förslag Med anledning av förslagets genomgripande karaktär och komplexitet har Advokatsamfundet valt att begränsa sitt yttrande till sådana delar av förslaget som samfundet bedömt vara av särskilt intresse. 2.1 Proportionalitetsprincipen Advokatsamfundet delar uppfattningen i förslaget att proportionalitetsprincipen bör tas in i lagen såsom en portalparagraf att gälla vid tolkningen av samtliga bestämmelser i lagen samt vid Finansinspektionens tillsyn. Med hänsyn till den genomgripande förändring för försäkringsföretagen som förslaget kommer att innebära, är det av stor vikt att proportionalitetsprincipen verkligen kommer att beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som omfattas av förslaget. En uttrycklig lagbestämmelse stöder enligt Advokatsamfundets mening detta.

3 3 2.2 Tillämpningsområde I utredningens förslag förespråkas att tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet regleras under separata lagar samt att tjänstepensionsverksamhet i vart fall under en begränsad tidsperiod kommer att regleras på i princip ett motsvarande sätt som i dag, dvs. med en mindre sträng reglering vad gäller både de kvantitativa och de kvalitativa reglerna än vad som kommer att gälla för livförsäkringsverksamhet enligt Solvens II direktivet. I utredningens förslag förespråkas att försäkringsföretag som i dag bedriver blandad verksamhet ges möjligheter att flytta över tjänstepensionsverksamheten till ett separat tjänstepensionsföretag och således att de för denna verksamhet ska kunna tillämpa regleringen för tjänstepensionsverksamhet. Advokatsamfundet har förståelse för utredningens skäl att tjänstepensionsverksamhet ska regleras i en egen lag och att optionen i artikel 4 i det s.k. Tjänstepensionsdirektivet inte längre ska tillämpas för försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet. Även om Advokatsamfundet är positivt till den valmöjlighet som införs, bör risken för snedvridning på marknaden mellan å ena sidan försäkringsföretag som bedriver blandad verksamhet och å andra sidan renodlade tjänstepensionsinstitut framhållas. Dessutom måste koncerner som bedriver både livförsäkrings- och tjänstepensionsverksamhet tillämpa och anpassa sig till två olika regelverk och får tillämpa båda lagstiftningarna avseende t.ex. redovisningsfrågor och rapportering av gruppsolvens m.m. (Advokatsamfundet noterar att som anförs i förslaget kan dessa välja att tillämpa Solvens II-regelverket för hela verksamheten, men detta kan enligt Advokatsamfundet innebära en konkurrenssnedvridning i sig). Mot bakgrund av att förslaget kring kommande tjänstepensionsdirektiv inte färdigställts, går det heller inte att utesluta att konsekvenserna för dessa koncerner kommer att vara under en längre tid och inte endast under en övergångsperiod, tills det nya tjänstepensionsdirektivet implementerats i Sverige. I sådana fall kommer dessa koncerner att drabbas av icke försumbara kostnader för att samordna och tillämpa båda lagarna, vilket ökar risken för konkurrenssnedvridning. I anledning av detta anser Advokatsamfundet att det vore önskvärt att denna fråga utreds och analyseras ytterligare innan beslut fattas om separat lagstiftning för livförsäkrings- respektive tjänstepensionsverksamhet. Se vidare vad som anförs under rubriken Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser avsnitt Företagsstyrning m.m God försäkringsstandard och kvalitativa krav Advokatsamfundet tillstyrker förslagets hantering av begreppet god försäkringsstandard vad avser avgränsning av begreppet (avsnitt ). God försäkringsstandard är i dag något som ska genomsyra hela försäkringsbolagets verksamhet och syftar till att skapa en hög och enhetlig kvalité och standard i försäkringsbranschen. Enligt utredningens förslag bör vad som innefattas i begreppet god försäkringsstandard i stället endast avse det som fungerar som ett skydd för kunden (försäkringstagaren/försäkrade) vad gäller anskaffning av försäkringar, skadereglering, samt övrig behandling av kunden. De delar av dagens innebörd av god försäkringsstandard som berör företagsstyrning och organisation, ska i

4 4 viss mån ersättas med bestämmelser om att försäkringsföretag ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt, främst krav på företagsstyrning (avsnitt ). I denna del kan det förväntas förtydliganden i det fortsatta arbetet med Solvens II direktivet. Finansinspektionen fråntas även det bemyndigande som inspektionen i dag har vad gäller möjligheten att utfärda föreskrifter i syfte att konkretisera vad som ska anses utgöra god försäkringsstandard. Enligt utredningens förslag föreligger det ett motsatsförhållande mellan å en sidan vad som närmast kan uttryckas som en kvalitativt tillfredställande branschpraxis och å andra sidan den direkta styrning av agerande i samma krets av företag som följer med ett utnyttjande av bemyndigandet. För det fall Finansinspektionen inte har rätt att utfärda föreskrifter, finns en risk att begreppet god försäkringsstandard i viss utsträckning blir innehållslöst. Finansinspektionen kommer då i stället göra in casu bedömningar i varje enskilt fall vad avser innebörden av god försäkringsstandard. Denna risk gör sig gällande inte minst mot bakgrund att det i dag inte finns någon branschorganisation eller liknande som har någon uttalad rätt att kodifiera branschpraxis. Utredningen förespråkar att begreppet god försäkringsstandard i stället ska utvecklas av praxis. Erfarenhetsmässigt väljer dock ofta företag som utsätts för en sanktion från Finansinspektionen att inte överklaga detta sanktionsbeslut då de gör bedömningen att ett sådant överklagande ytterligare skadar företaget. Med hänsyn härtill ser Advokatsamfundet en risk i att det principiella begreppet god försäkringsstandard blir alltför abstrakt och därmed svårt för försäkringsföretagen att förutse och hantera. Detta är enligt Advokatsamfundet inte rättssäkert. Advokatsamfundet vill i stället lyfta vikten av föreskrifter på området. Föreskrifterna, som har en rättslig status, skulle enligt samfundet företrädelsevis utvecklas tillsammans med försäkringsbranschen genom remissförfaranden och återspegla vad som i branschpraxis anses utgöra god försäkringsstandard. Genom ett sådant förhållningssätt tillförsäkras att försäkringsföretagen och övriga aktörer på marknaden får kännedom om hur Finansinspektionen anser att god försäkringsstandard ska uppnås och tillgodoses vid behandling av försäkringstagare och försäkrade. För det fall sådan vägledning och konkretisering av begreppet saknas, ökar risken för godtyckliga bedömningar i enskilda ärenden och först i samband med att ett sanktionsbeslut fattas. Advokatsamfundet önskar i detta sammanhang även framhålla vikten av att tydligt åtskilja föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen. Avvikelser från allmänna råd medför inte sanktion, vilket dock avvikelser från föreskrifter kan göra Försäkringsföretagets ledning Utredningen föreslår att de bestämmelser som finns i nuvarande försäkringsrörelselag (2010:2043) (FRL) rörande styrelseledamöter i icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag (s.k. hybridbolag) ändras. De ändringar som föreslås i FRL innebär att styrelseledamöter i företag som ingår i samma koncern som hybridbolaget eller i en företagsgrupp av motsvarande slag, inte längre ingår i den krets som inte får vara styrelseledamöter i

5 5 hybridbolag. Såvitt Advokatsamfundet kan se blir en konsekvens av den föreslagna ändringen att styrelsen i ett hybridbolag inte längre garanteras en gentemot övriga koncernföretag oberoende ställning. Att försvaga inslaget av reellt oberoende i styrelsen för hybridbolagen är inte önskvärt och kan medföra negativa konsekvenser för hybridbolagen. Advokatsamfundet anser vidare att utredningen i större utsträckning bör adressera den problematik som kan uppstå med förslaget i denna del. Advokatsamfundet anser att det i förslaget är oklart vilken roll Finansinspektionen kommer att ha beträffande lämplighetskraven för personer i försäkringsföretag. Enligt Advokatsamfundet är det otydligt i vad mån Finansinspektionen ska granska försäkringsbolagens processer för sin lämplighetsprövning, eller om Finansinspektionen ska pröva om enskilda personer är lämpliga eller inte. Vad som ska ske om Finansinspektionen, efter granskning, anser att ett försäkringsföretag inte har följt bestämmelserna för ledningsprövningen för en person som innehar en central funktion och som försäkringsföretaget godkänt vid sin interna bedömning (avsnitt ), framgår inte av utredningens förslag. Som framhålls i förslaget kan det gå en längre tid mellan försäkringsföretagets egen prövning och Finansinspektionens granskning. Att försäkringsföretagen får större ansvar för denna bedömning gör enligt Advokatsamfundets uppfattning att ett eventuellt avslag i större utsträckning behöver motiveras av Finansinspektionen för att försäkringsföretaget ska kunna se över sin egen bedömningsprocess. Det faktum att Finansinspektionen i efterhand kommer fram till en annan bedömning om en persons lämplighet än vad försäkringsföretaget gjort, kan enligt Advokatsamfundet även få arbetsrättsliga implikationer, framförallt då lämplighetsprövningen nu ska komma att omfatta andra kategorier av anställda än tidigare. Det kan t.ex. bli fråga om att hantera nyanställda eller internrekryterade personer, som av Finansinspektionen förklarats inte vara lämpliga för den funktion som de tillrätt efter försäkringsföretagets egen bedömning. Advokatsamfundet anser att det bör övervägas att bibehålla någon form av möjlighet för försäkringsföretagen att få personer ledningsprövade på förhand av Finansinspektionen. Advokatsamfundet är av uppfattningen att definitioner eller föreskrifter avseende de legala begrepp som enligt förslaget ska innefatta personer på centrala funktioner, är behövliga. Det måste enligt samfundet vara klart för försäkringsföretagen hur den interna prövningen bör utföras i syfte att säkerställa att bestämmelserna efterlevs (t.ex. vad avser kravet på att personer på centrala funktioner har gott anseende och en god integritet). 2.4 Tillsyn Tillsynsmyndigheter och tillsynens omfattning Enligt utredningens förslag är principen om hemlandstillsyn redan tillgodosedd genom bestämmelser i FRL och lagen om utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Advokatsamfundet anser dock att det finns ett behov av att tydliggöra gränserna för hemlandsmyndighetens för den finansiella tillsynen av

6 6 försäkringsföretagen respektive värdlandsmyndighetens ansvar. Det bör övervägas att förtydliga vad den finansiella tillsynen omfattar hos försäkringsföretagen Rollfördelning Utredningen föreslår att Solvens II direktivet i huvudsak ska implementeras i svensk rätt genom lag och förordning. Vissa bestämmelser, som är av mer kvantitativ och teknisk natur samt bestämmelser av mer detaljerad art, kommer dock att genomföras genom riktlinjer som utfärdas av Finansinspektionen. Advokatsamfundet ser ett principiellt problem med att den myndighet som utfärdar riktlinjer, vilka försäkringsföretagen har att efterleva, även utövar tillsyn över försäkringsföretagen och huruvida de uppställda riktlinjerna faktiskt efterlevs. Finansinspektionen har i detta avseende flera roller i förhållande till försäkringsföretagen. Advokatsamfundet anser att det i syfte att stärka rättssäkerheten borde införas en särskild nämnd eller liknande som handhar tillsynsärenden och utfärdar sanktioner. Sanktionsärendena skulle även kunna flyttas över till domstol eller annan myndighet, t.ex. de allmänna förvaltningsdomstolarna. Advokatsamfundet ansluter sig i denna del till den gemensamma skrivelse som branschorganisationerna Bankföreningen, Fondhandlareföreningen, Svensk Försäkring, Fondbolagens förening och Far i oktober 2011 gav in till Finansdepartementet avseende denna fråga. Även om skrivelsen inte kommer att behandlas inom ramen för nu aktuellt lagstiftningsärende, vill Advokatsamfundet understryka betydelsen av att Finansinspektionens flertalet roller på Finansmarknaden utreds så snart som möjligt och framförallt ur ett rättsäkerhets- och förtroendeperspektiv. Den debatt som uppstått med anledning av Finansinspektionens handläggning av flera ärenden avseende återkallelse av verksamhetstillstånd under senare år, visar enligt Advokatsamfundet att nuvarande lösning med Finansinspektionen som regelskapande, utredande, övervakande och till viss del dömande myndighet, inte är problemfri utan tvärtom kan underminera aktörernas förtroende för Finansinspektionen. Implementeringen av Solvens II direktivet kommer att, i vart fall inledningsvis, öka belastningen på försäkringsföretagen och ställa högre krav på hur de bedriver sin verksamhet och de interna rutiner som respektive försäkringsföretag uppställt. I utredningens förslag framhålls angående de allmänna principer som ska gälla för tillsynen (avsnitt ) att kraven på såväl Finansinspektionen som försäkringsföretagen kommer att bli högre vid implementering av Solvens II direktivet. I och med att försäkringsföretagen i större utsträckning kommer att behöva motivera och förklara hur de kvalitativa kraven i regelverket efterlevs, kommer Finansinspektionen i sin tur att behöva lägga ner mer resurser på varje enskilt fall och närmare granska och bedöma de individuella omständigheterna. Mot bakgrund av detta anser Advokatsamfundet att behovet av en dialog och kommunikation mellan försäkringsföretagen och berörda myndigheter, främst Finansinspektionen, kommer att öka. Även av detta skäl bör Finansinspektionens roll och delaktighet i detta, lämpligen ses över för att bibehålla en stark rättsäkerhet och minska risken för intressekonflikter. Även förslagets ingripande karaktär och komplexitet talar för att det är av vikt att bl.a. införa en sanktionsnämnd.

7 7 Förslaget innebär även att delar av Finansinspektionens tillsyn (t.ex. rörande öppenhet och ansvar, se avsnitt ) skulle tas in på lägre nivå i föreskrifter. Advokatsamfundet anser att det ur rättsäkerhetssynpunkt är av yttersta vikt att Finansinspektionen inte själv sätter upp principerna för sitt eget ansvar och offentliggörande av information rörande tillsynen. 2.5 Regler för tjänstepensionsföretag Allmänt Advokatsamfundet anser i likhet med utredningen att den nya lagen om tjänstepensionsrörelse bör ha motsvarande systematik som FRL. Advokatsamfundet vill dock framhålla att förslaget i denna del innehåller lagtext som inte är relevant för tjänstepensionsrörelse. Lagförslaget behöver noggrant gås igenom för att säkerställa dess kvalité Tjänstepensionsrörelse Enligt definitionen av tjänstepensionsrörelse ska företag som bedriver sådan verksamhet bl.a. vara skilt från det företag som har gjort pensionsutfästelsen. Denna slutsats avviker från det ställningstagande som gjordes av regeringen i propositionen 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut, se s Tjänstepensionsförmån Enligt utredningens förslag ska med tjänstepensionsförmån avses pensionsförmån som har samband med yrkesutövning och som grundas på överenskommelse om pensionsförmåner mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras företrädare och där mottagaren av utbetalningar är arbetstagare, tidigare arbetstagare eller efterlevande till arbetstagare eller tidigare arbetstagare. Enligt förslaget ska, såsom i dag, även sådana tjänstepensionsförmåner som arbetstagare erbjuds att frivilligt teckna i ett tjänstepensionsföretag falla under definitionen. Advokatsamfundet anser att det skulle vara till fördel om ytterligare ledning kunde lämnas beträffande frågan om även dessa frivilligt tecknade försäkringar måste följa av överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare eller deras företrädare, eller om det är tillfyllest att arbetstagaren har eller kan ha en tjänstepension i tjänstepensionsinstitutet för att denne ska kunna få teckna en frivillig försäkring. Enligt Advokatsamfundet saknas det numera skäl för att inte tillåta att egenföretagares förmåner kan utgöra tjänstepensionsförmåner, se uttalanden av regeringen i propositionen 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut, se s Omvandling av tillstånd m.m. Advokatsamfundet finner det oklart vad som avses i förslaget med renodlade försäkringsföretag och hur dessa ska hanteras. Samtidigt som det anges att dessa ska

8 8 kunna få sina verksamhetstillstånd omvandlade till tillstånd för tjänstepensionsrörelse, anges det i övergångsregleringen att försäkringsföretag med en mycket liten andel privata pensionsförsäkringar på sikt måste separera dessa försäkringar från tjänstepensionsverksamheten. De förutsättningar som gäller för en omvandling av existerande tillstånd till tillstånd för tjänstepensionsverksamhet bör enligt Advokatsamfundet utvecklas och klargöras. Det gäller både för försäkringsbolag som har tillstånd enligt FRL samt s.k. tjänstepensionskassor som i dag endast är registrerade enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsföringar. För samtliga berörda, dvs. även för Finansinspektionen, torde det vara av mycket stor vikt att spelreglerna klargörs för hur omvandlingsförfarandet ska gå till och vilka krav som Finansinspektionen ska ställa på försäkringsföretagen. 2.6 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Tidpunkt för ikraftträdande Utredningens förslag medför mycket stora förändringar för försäkringsföretagen. För de försäkringsföretag som i framtiden kommer att få möjlighet att tillämpa nya lagen om tjänstepensionsrörelse är det mycket viktigt att de inte först måste anpassa sin verksamhet till Solvens II direktivet, med de stora skillnader i dessa regelverk som återfinns i förslaget. Minst lika viktigt är det för de s.k. tjänstepensionskassorna, som enligt övergångsbestämmelser till FRL måste ansöka om tillstånd enligt FRL senast den 31 december 2014, eller i annat fall avveckla sin verksamhet. Att dessa försäkringsföretag först skulle tvingas anpassa sin verksamhet till Solvens II direktivet, för att därefter övergå till den nya lagen om tjänstepensionsrörelse, måste enligt Advokatsamfundet undvikas. Med hänsyn till ovanstående förhållanden anser Advokatsamfundet att en så tidig ikraftträdande dag som möjligt måste eftersträvas för den nya lagen om tjänstepensionsrörelse. Vidare bör den föreslagna övergångsperioden förlängas så att försäkringsföretagen (både försäkringsbolag och s.k. tjänstepensionskassor) på ett bättre sätt kan bedöma hur de ska agera i förhållande till förslaget, allt i försäkringstagarnas och de försäkrades intressen. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Promemoria Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM Februari 2017 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 4 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

1. Advokatsamfundets allmänna synpunkter på förslaget till ny försäkringsrörelselag

1. Advokatsamfundets allmänna synpunkter på förslaget till ny försäkringsrörelselag R-2009/2270 Stockholm den 4 februari 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/7173 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 november 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kommittédirektiv. Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut. Dir. 2013:32. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013.

Kommittédirektiv. Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut. Dir. 2013:32. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013. Kommittédirektiv Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut Dir. 2013:32 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag till ny

Läs mer

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68)

Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) 1 (7) YTTRANDE 2012-02-06 Dnr SU Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning 2011-09-20 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser Finansinspektionen

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet

Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring Den svenska tjänstepensionsmarknaden 1 Svensk Försäkrings

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-06-13 FI dnr 10-2144 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter

Läs mer

Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag

Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag Regeringsbeslut II 1 2017-03-16 Fi2017/01298 /FPM (delvis) Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Uppdrag till Finansinspektionen avseende förslag till kapitalkravsreglering för

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2016-11-24 5476-16^ Meddelad i Stockholm Avdelning 30 Sida l (7) KLAGANDE SEB Life and Pension Holding AB, 556201-7904 106 40 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Solvens II senaste nytt från utredningen

Solvens II senaste nytt från utredningen Solvens II senaste nytt från utredningen Terminsstart pension 2011-09-07 Daniel Barr särskild utredare INNEHÅLL Solvens II direktivet i översikt Förslag tjänstepensionsreglering Förslag på reglering små

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet (Fi 2010/4348)

Promemorian Relationen mellan Solvens 2-direktivet och tjänstepensionsdirektivet (Fi 2010/4348) 2012-06-29 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 12-4387 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP

LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP LIVFÖRSÄKRING UNDER SOLVENS II OCH IORP Den svenska modellen för att driva försäkringsrörelse under två regelverk Oslo den 14 mars 2012 Per Johan Eckerberg och Fabian Ekeblad Table of contents 1 Tjänstepensionsverksamhet

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm

2004-03-15 REMISSYTTRANDE. Finansinspektionen. Box 6750 113 85 Stockholm 2004-03-15 REMISSYTTRANDE Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (Fi Dnr. 03-8290-450)

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

SOLVENS II - utredningen

SOLVENS II - utredningen SOLVENS II - utredningen Föredrag Sweden Re 2010-10-01 Daniel Barr utredare INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Promemoria Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet April 2012 1 2 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA-BoS-15/108 SV Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 5 februari 2007 R-2006/1351. Till Näringsdepartementet. N2006/8580/ITFoU

1. Sammanfattning. Stockholm den 5 februari 2007 R-2006/1351. Till Näringsdepartementet. N2006/8580/ITFoU R-2006/1351 Stockholm den 5 februari 2007 Till Näringsdepartementet N2006/8580/ITFoU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 november 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Stockholm den 25 november 2008

Stockholm den 25 november 2008 R-2008/0961 Stockholm den 25 november 2008 Till Miljödepartementet M2008/2824/Kk Sveriges advokatsamfund har genom remiss som inkom den 8 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över REACH-utredningens

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2014-05-09 EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM. Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580)

Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM. Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580) 2005-01-18 oéãáëëî~ê= Finansdepartementet FI Dnr 04-7558-001 103 33 STOCKHOLM Delbetänkandet SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet(dnr Fi2004/4580) Allmänna synpunkter Finansinspektionen,

Läs mer

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras.

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras. R-2009/0016 Stockholm den 23 mars 2009 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2008/3541/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Förslag

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18). R-2016/0744 Stockholm den 29 juni 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/01870/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen REMISSYTTRANDE 2005-04-21 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM Finansiella konglomerat (Ds 2005:1) (Fi2005/571) Svenska Bankföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller R 7021/2000 2001-01-22 Till Socialdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 oktober 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över LVU-utredningens betänkande Omhändertagen - Samhällets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

En ny reglering för tjänstpensionsföretag

En ny reglering för tjänstpensionsföretag 1(5) Svarsdatum Lena Orpana 2015-01-08 070-481 91 07 Lena.orpana@tco.se FINANSDEPARTEMENTET 103 33 STOCKHOLM En ny reglering för tjänstpensionsföretag, del 1 och 2 Slutbetänkande av Tjänstepensionsföretagsutredningen

Läs mer

Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring

Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Lämplighetsprövning i Solvens 2

Lämplighetsprövning i Solvens 2 Lämplighetsprövning i Solvens 2 FI-forum 17 december 2015 Victoria Andersson Försäkringsrätt försäkring och pension Alexi Andersson Tillsyn försäkring och pension Agenda Styrelsens samlade kompetens Ansvariga

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

Ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar 2012-06-11 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 12-6507 Ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund.

Advokatsamfundet ansluter sig till utredningens bedömningar och förslag om att ålder införs som en ny diskrimineringsgrund. R-2006/0420 Stockholm den 26 september 2006 Till Justitiedepartementet Ju 2006/1926/IM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En

Läs mer