Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter."

Transkript

1 Justitiedepartementet Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Allmänna kommentarer Mot bakgrund av den korta svarstid som givits för att lämna synpunkter fokuserar Svensk Försäkring i yttrandet på några utvalda frågeställningar. Yttrandet består förutom de allmänna kommentarerna av två delar. I del 1 lämnas synpunkter på förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och i del 2 lämnas synpunkter på förslaget till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister. Svensk Försäkring ställer sig rent generellt positiv till möjligheten för konsumenter och försäkringsföretag att vid avtalstvister kunna använda alternativa tvistlösningsorgan och online-system för tvistlösning för att till nytta för bägge parter kunna uppnå en effektiv, snabb och rättssäker lösning av tvister. Svensk Försäkring anser dock att kommissionens förslag ger upphov till ett antal frågor som bör analyseras innan förslagen kan genomföras. Box 24043, Stockholm Karlavägen 108 Tel En del av Svensk Försäkring i samverkan

2 1 Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister Alternativa tvistlösningsorgan för prövning av försäkringsrelaterade tvistemål I förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning föreslår kommissionen att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns alternativa tvistlösningsorgan för alla avtalstvister som kan uppkomma vid näringsidkares försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster. Svensk Försäkring vill i detta sammanhang erinra om att det i Sverige redan idag inte minst på försäkringsområdet finns ett antal alternativa tvistlösningsorgan som är behöriga att pröva många former av tvister mellan konsumenter och försäkringsföretag. Dessa är bl.a. Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Trafikskadenämnden, Patientskadenämnden, Personförsäkringsnämnden och Nämnden för Rättsskyddsfrågor. 1 Inom sina behörighetsområden besitter nämnderna omfattande kunskap och erfarenhet vilket leder till att nämnderna bedriver en välfungerande, effektiv och oberoende verksamhet som bidrar till att konsumenter och försäkringsföretag kan erhålla en allsidig och förhållandevis snabb prövning av tvister till låg kostnad för konsumenten. Dessa nämnder bör därför ges förutsättningar att fortsätta sina verksamheter. Inför ett eventuellt genomförande av ett kommande EU-direktiv i svensk rätt på detta område bör det göras en analys av eventuell förekomst av tvister som inte kan bli föremål för behandling inom befintliga alternativa tvistlösningsorgan. Bara om analysen visar att det finns tvister som inte kan prövas av dessa finns det behov av kompletterande alternativa tvistlösningsorgan inom försäkringsområdet. Analysen av behovet av eventuella kompletterande alternativa tvistlösningsorgan bör även omfatta vilken utformning ett sådant organ bör ges. Exempelvis bör utredas om det bör stå under huvudmannaskap av försäkringsbranschen eller om det ska vara ett (delvis) offentligträttsligt organ, gränsdragningen mellan behörigheten hos befintliga alternativa tvistlösningsorganen och eventuellt tillkommande organ samt hur det säkerställs att organet ges den kompetens och erfarenhet av försäkringsfrågor som krävs för att tvisterna ska kunna hanteras effektivt och ges en allsidig prövning. 1 För mer information om några av nämnderna och 2 (6)

3 Hur fastställs behörigheten för alternativt tvistlösningsorgan vid gränsöverskridande verksamhet? Svensk Försäkring vill framhålla att det särskilt bör observeras att frågan om vilket organ som är behörigt att pröva en viss tvist inte är okomplicerad, särskilt inte vid gränsöverskridande verksamhet. Skälet är att omfattningen av sådan behörighet för alternativa tvistlösningsorgan inte regleras i direktivförslaget. Istället föreslås det överlämnas till medlemsstaterna att säkerställa att det finns nationella alternativa tvistlösningssystem som är behöriga att pröva samtliga avtalstvister som kan uppkomma inom staten. Med en sådan lösning riskerar det att uppkomma situationer där behörigheten för olika alternativa tvistlösningsorgan överlappar varandra alternativt där behörighet saknas. För att hantera motsvarande problem inom det internationella privaträttsliga området har det skapats bestämmelser om bl.a. domsrätt, lagvalsregler och regler om erkännande och verkställighet av utländska domar i vissa fall. Behovet av liknande bestämmelser inom området för alternativa tvistlösningssystem bör utredas. Allmänt om informationskraven Kommissionen föreslår att näringsidkare som är etablerade inom gemenskapen ska underrätta konsumenter om de alternativa tvistlösningsorgan som näringsidkare omfattas av och som är behöriga att behandla tvister mellan näringsidkaren och konsumenter. För att alternativ tvistlösning ska vara ett effektivt sätt att hantera tvister mellan konsumenter och näringsidkare instämmer Svensk Försäkring i att det krävs att parterna känner till förekomsten av sådana behöriga alternativa tvistlösningsorgan. Men Svensk Försäkring anser att informationskravet rörande förekomsten av alternativa tvistlösningsorgan inte kan ses fristående utan måste betraktas utifrån samtliga de informationskrav som olika slags reglering ställer på försäkringsföretag. Idag föreligger enligt befintliga regelverk för försäkringsföretag omfattande informationskrav som bl.a. inkluderar skyldighet att informera om att försäkringsföretags beslut kan överklagas till nämnd och om möjlighet att få tvist prövad av ARN. Den informationsmängd som försäkringsföretag är skyldiga att lämna riskerar att sammantagen få till följd att konsumenterna inte har möjlighet att ta till sig all den information som lämnas. Den totala informationsmängden kan därför leda till att förslagets målsättning, att förbättra konsumenternas möjlighet till rättelse genom ökad kännedom om alternativa tvistlösningsorgan och hur konsumenten kommer i kontakt med dessa, inte uppnås. Mot bakgrund av detta samt att det som redovisats ovan kan uppkomma gränsdragningsproblem gällande behörighet för olika alternativa tvistlösningsorgan, både nationellt och internationellt, så anser Svensk Försäkring att det bör övervägas att 3 (6)

4 se över samtliga informationsregler för försäkringsföretag, inklusive att bedöma hur olika regler förhåller sig till varandra. En sådan översyn skulle syfta till att säkerställa att konsumenterna får och förstår den försäkringsinformation som är relevant, däribland information om vilket alternativt tvistlösningsorgan som är behörigt att pröva eventuell tvist. Information om näringsidkare åtar sig att använda alternativa tvistlösningsorgan Kommissionen föreslår även att det ska vara ett krav på näringsidkaren att denne ska informera konsumenterna om näringsidkaren åtar sig att gentemot konsumenter använda de alternativa tvistlösningsorgan som är behöriga att behandla eventuella tvister. Enligt kommissionen ska den föreslagna bestämmelsen utgöra ett incitament för att förmå näringsidkare att använda alternativa tvistlösningsmetoder i större utsträckning. Men i förslaget uppställs inget krav på att näringsidkare är skyldig att använda alternativa tvistlösningsmetoder. För att inte ytterligare försvåra för konsumenterna att ta till sig relevanta uppgifter i den informationsmängd som konsumenterna erhåller är det viktigt att endast information som är relevant för konsumenten lämnas. Svensk Försäkring anser därför att försäkringsföretag inte bör vara skyldiga att informera om samtliga alternativa tvistlösningsorgan som hypotetiskt kan vara behöriga att pröva en tvist mellan konsument och försäkringsföretag. I linje med detta bör försäkringsföretag inte heller informera om att företaget åtar sig att använda ett alternativt tvistlösningsorgan. Istället bör försäkringsföretag endas lämna uppgift om de alternativa tvistlösningsorgan som företaget kan komma att använda och de organ som i övrigt kan bli behöriga för att lösa en eventuell tvist med konsument. Tidsgräns inom vilken en tvist ska vara löst Svensk Försäkring vill framhålla att vid fastställande av en tidsgräns inom vilken en konsumenttvist ska vara löst så bör det beaktas att den normale konsumenten inte är en professionell aktör inom det område tvisten rör och att konsumenterna därför kan ha ett stort behov av att komplettera ett ärende, även om det är av okomplicerat slag, efter det att klagomålet lämnats till ett alternativt tvistlösningsorgan. Tidsgränsen bör därför räknas från den tidpunkt då det alternativa tvistlösningsorganet fått in de uppgifter från parterna som behövs för att tvisten ska kunna avgöras. 4 (6)

5 Kostnader för att driva tvistemål I likhet med kommissionen gör Svensk Försäkring bedömningen att alternativa tvistlösningsorgan bidrar till att tvister kan behandlas på ett snabbt, billigt och effektivt sätt och att fler konsumenter därför kan komma att välja att få en tvist prövad jämfört med om den skulle prövas av domstol. En aspekt av detta som Svensk Försäkring anser bör övervägas ytterligare är om ett ökat antal prövade tvister kan leda vilka ökade kostnader, exempelvis i form av ombudskostnader, för konsumenterna och näringsidkare. Därvid bör även analyseras om rättskyddsförsäkringar kan komma att påverkas. En viktig aspekt att klargöra är om ett ökat antal prövade tvister riskerar att leda till ökade kostnader för rättskyddsförsäkringarna och om det i sin tur riskerar att leda till att färre antal konsumenter tecknar sådana försäkringar. 2 Tvistlösning online vid konsumenttvister Inrättandet av en onlineplattform Förslaget syftar enligt kommissionen till att förbättra konsumenternas möjligheter till rättelse i samband med gränsöverskridande e-handel genom att en onlinehantering kommer att medföra tidsbesparing och förenkla kommunikationen mellan parterna. Även vid e-handel förekommer det försäljning varor och tillhandahållande av tjänster som är komplicerade. Det kan därför även vid e-handel uppstå tvister rörande komplicerade förhållanden. Vid sådana tvister ställs det ofta stora krav på kunskap och kompetens för att en part ska kunna få gehör för sina krav. Det kan gälla kunskap om och förståelse för de regler som gäller för prövning av tvisten och insikt i vad det krävs för underlag för att en korrekt och för parten framgångsrik prövning av tvisten ska kunna göras. För en konsument som inte är en professionell aktör inom området kan det vara svårt att uppnå detta. Dessutom är det, oavsett kunskap och kompetens, i många fall tidskrävande att i komplicerade tvister presentera den dokumentation som krävs samt bemöta motpartens argumentation. Mot bakgrund av detta anser Svensk Försäkring att det bör övervägas om det ska införas en reglering som ger behörigt tvistlösningsorgan rätt att avgöra om tvisten ska prövas genom onlineplattformen eller i annan ordning. Om plattformen ändå skulle omfatta alla former av tvister vid e-handel anser Svensk Försäkring att det bör analyseras närmare vilka uppgifter som ska lämnas i det elektroniska klagomålsformuläret, bl.a. för att säkerställa att ramen för vad som ska prövas i tvisteärendet klart kommer att framgå. Dessutom bör det, som 5 (6)

6

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm. Sammanfattning av föreningarnas huvudsakliga synpunkter

2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm. Sammanfattning av föreningarnas huvudsakliga synpunkter 1 Vårt dnr 2014/00024 BF Ert dnr Ju2014/1270/KO 2014-05-15 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 Stockholm Ju.ko@regeringskansliet.se Remissyttrande avseende SOU 2014:4 Sammanfattning av föreningarnas

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer