Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas."

Transkript

1 Dnr: Fi S 2014:19/2015/ Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. I det följande lämnas förslag till ändringar i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket, som en konsekvens av det förslag till instruktion för Upphandlingsmyndigheten som tidigare har lämnats. De paragrafer som enligt förslaget bör ändras är 1, 4, 4a, 6, 9a, 10, 12, 13 och 14. Därtill är förslaget att införa en bestämmelse, 10a, om samverkan med Upphandlingsmyndigheten på grund av myndigheternas respektive uppgifter inom upphandlingsområdet. Motsvarande bestämmelse finns även i förslaget till instruktion för Upphandlingsmyndigheten. Instruktion för Konkurrensverket Uppgifter 1 Konkurrensverket är Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och den konkurrensfrågor och offentliga upphandlingen. tillsynsmyndighet över den offentliga Konkurrensverkets arbete med den upphandlingen. offentliga upphandlingen inkluderar ett upphandlingsstöd. Förordning (2014:784).

2 2 Kommentar 1 I och med inrättandet av Upphandlingsmyndigheten ändras Konkurrensverkets ansvar inom upphandlingsområdet. I nuvarande instruktion framgår att Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för upphandlingsfrågor. Denna formulering är inte längre lämplig då den kan skapa oklarhet kring ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. Vi föreslår därför att Konkurrensverkets ansvar ska beskrivas som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen. 4 Konkurrensverket ska utöver vad Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 som följer av 3 1. uppmärksamma hinder mot en 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till lämna förslag till konkurrensutsättning och till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp regelreformering samt följa upp utvecklingen på konkurrens- och utvecklingen på upphandlingsområdet, konkurrensområdet. 2. fullgöra den övervakning och 2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen, och Europeiska kommissionen, 3. avge yttranden enligt avge yttranden enligt 23 förordningen (2003:396) om förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, elektronisk kommunikation, 4. inom sina verksamhetsområden 4. inom sitt ansvarsområde och i och i lämplig omfattning lämplig omfattning utfärda allmänna råd, utfärda allmänna råd, 5. samla in uppgifter för 5. samla in uppgifter för statistikändamål, statistikändamål, 6. när verket från allmän domstol 6. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får eller Marknadsdomstolen får en kopia av en dom eller ett slutligt en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller tillämpningen av artikel 101 eller artikel 102 i fördraget om artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Europeiska unionens funktionssätt utan dröjsmål översända utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska domen eller beslutet till Europeiska kommissionen, kommissionen, 7. till Regeringskansliet årligen 7. till Regeringskansliet årligen

3 3 överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 16 kap. 14 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 16 kap. 14 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och 8. fullgöra de uppgifter som ska skötas av nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordning (2014:784). överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 16 kap. 14 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 16 kap. 14 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och 8. fullgöra de uppgifter som ska skötas av nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordning (2014:784). Kommentar 4 Ändringarna bör göras som en konsekvens av att Upphandlingsmyndigheten föreslås få i uppgift att följa utvecklingen och årligen rapportera om den offentliga upphandlingens status, ekonomi och omfattning. Därtill föreslås Upphandlingsmyndigheten utfärda allmänna råd på upphandlingsområdet. Den uppföljning inom upphandlingsområdet som Konkurrensverket behöver göra för sin tillsyn, enligt 3, behöver inte regleras i 4. Kopplat till en del av uppgifterna kommer det att finnas behov av samarbete med Upphandlingsmyndigheten utifrån respektive myndighets uppgift, se förslag till 10a. 4a Konkurrensverket ska utveckla, förvalta och lämna stöd om offentlig upphandling. I myndighetens arbete ingår att 1. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av processen, 2. tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling,

4 4 3. utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar, och 4. tillhandahålla ett stöd för tillämpningen av kriterierna i 3 samt lämna information och tillhandahålla utbildning om sådana kriterier. De kriterier som avses i första stycket 3 ska göra det möjligt att ställa olika höga miljökrav. Förordning (2014:784). Kommentar 4 a Bestämmelsen bör utgå som en konsekvens av att ansvaret för uppgiften övergår till Upphandlingsmyndigheten. Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen på konkurrens- och upphandlingsområdena. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder. Förordning (2013:387). 6 Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder. Förordning (2013:387). Kommentar 6 Lydelsen bör omformuleras som en konsekvens av att ansvaret att bidra till den internationella utvecklingen på upphandlingsområdet delas med Upphandlingsmyndigheten. Kopplat till arbetet med den internationella utvecklingen kommer det att finnas behov av samarbete med Upphandlingsmyndigheten utifrån respektive myndighets uppgift, se förslag till 10a.

5 5 Konkurrensverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 9a Kommentar 9a Uppgiften rör arbetet med upphandlingsstöd och offentlig upphandling. Bestämmelsen bör utgå som en konsekvens av att ansvaret för uppgiften övergår till Upphandlingsmyndigheten. Samverkan 10 Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. De kriterier som avses i 4 a första stycket 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med berörda aktörer, såväl offentliga som privata. Förordning (2014:784). Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. Kommentar 10 Andra stycket bör utgå som en konsekvens av att bestämmelsen rör uppgift som övergår till Upphandlingsmyndigheten.

6 6 10a Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen. Kommentar 10a Förslag om att införa en ny bestämmelse. För att på bästa sätt utveckla den offentliga upphandlingen krävs samverkan mellan myndigheterna utifrån deras respektive uppgifter inom upphandlingsområdet. Exempel på områden är information om tillämpning av gällande regelverk, statistik, forskning och det internationella arbetet. Bedömningen är att förväntan på denna samverkan bör framgå av respektive myndighets instruktion. Vad myndigheterna exakt ska samverka om och hur det ska gå till bör överlåtas till myndigheterna att komma överens om. Särskilda organ Rådet för forskningsfrågor 12 Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- respektive upphandlingsområdet, vilket inkluderar upphandlingsstödets verksamhetsområde, samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten. Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att stimulera forskningen inom deras verksamhetsområden, samt att tillföra myndigheterna sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheterna. Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av

7 7 sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet. Förordning (2014:784). rådet. Förordning (2014:784). Kommentar 12 Rådet för forskningsfrågor föreslås finnas kvar hos Konkurrensverket. Bestämmelsen bör dock omformuleras för att tydliggöra att rådet ska bistå både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten och att resultatet av forskningen ska tillfalla båda myndigheterna och deras verksamhetsområden. I sammanhanget kan nämnas att ändamålsbeskrivningen för anslaget konkurrensforskning - bör ändras för att bättre spegla för vilka ändamål det får/ska användas. Om ändamålsbeskrivningen ändras finns det behov av konsekvensändring i bestämmelsens sista stycke. 13 Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket. Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som verket har att utföra enligt 1. Förordning (2014:784). Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten. Kommentar 13 Rådets uppgift är att bistå både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i arbetet med att stimulera forskningen inom myndigheternas verksamhetsområden. Därför är det rimligt att Upphandlingsmyndigheten ges visst inflytande i tillsättningen av ledamöter genom att de utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten.

8 8 Rådet för upphandlingsfrågor 14 Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för upphandlingsfrågor. Rådets medlemmar utses av Konkurrensverket bland personer som har erfarenhet av offentlig upphandling eller upphandlingsstöd eller sakkunskap i upphandlingsfrågor. Rådet ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl allmänna upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja utvecklingen mot en effektiv offentlig upphandling. Förordning (2014:784). Kommentar 14 Bestämmelsen bör utgå som en konsekvens av att ansvaret för upphandlingsfrågor och stöd övergår till Upphandlingsmyndigheten.

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 2015-08-31 Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 UTREDNINGSUPPDRAGET... 2 2 ARBETSPROCESSEN... 3 2.1 ORGANISATION...

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012

Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2012-03-15 Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Avrapportering till Socialdepartementet den 15 mars 2012 2 Till statsrådet Stefan Attefall Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51)

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) Bilaga 4 Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) 4 Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) 2015-09-07 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-8599 103 33 STOCKHOLM (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:190

Regeringens proposition 2001/02:190 Regeringens proposition 2001/02:190 Riksrevisionen Prop. 2001/02:190 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2002 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9

Innehåll. 1 Sammanfattning...9 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Författningsförslag...11 2.1 Förslag till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar...14

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer