Karlavägen Stockholm Tel: Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm"

Transkript

1 Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen Stockholm Tel: Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd i rättsprocessen Inledning Riksförbundet BRIS (nedan BRIS) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande (nedan Utredningen). BRIS yttrande och kommentarer följer Utredningens rubriksättning. BRIS anser att Utredningen på ett mycket förtjänstfullt sätt antagit ett barnperspektiv och presenterat ett bra underlag för de föreslagna ändringarna. BRIS önskar emellertid lämna några kortfattade kommentarer till utredningsmaterialet. Sammanfattning BRIS anser att Utredningen på ett mycket förtjänstfullt sätt antagit ett barnperspektiv och presenterat ett bra underlag för de föreslagna ändringarna. Det är viktigt att barn och unga verkligen får tillgång till information om rätten till målsägandebiträde och informationen ska vara anpassad utefter barnets ålder och mognad. BRIS delar Utredningens bedömning att det av förundersökningskungörelsen ska framgå att information om målsägandebiträde ska ges i samband med polisanmälan. 1

2 BRIS ställer sig positiv till utredningens förslag att det ska tydliggöras att åklagaren har ansvar för att kontrollera om information om målsägandebiträde lämnats till målsäganden. BRIS anser att det är bra att Brottsoffermyndigheten och advokatsamfundet ges i uppdrag att producera en broschyr om målsägandebiträde och det är viktigt att informationen åldersanpassas samt att informationen också beskriver vad barnet har rätt att kräva av den person som förordnas som målsägandebiträde. BRIS delar Utredningens bedömning att det bör finnas en bestämmelse som tydliggör vilken information målsägandebiträdet ska få under förundersökningen. BRIS ställer sig bakom Utredningens förslag att åklagare vid grövre brott ska ha en skyldighet enligt lag att erbjuda målsäganden ett sammanträffande. Det är positivt både utifrån åklagarens arbetsuppgifter och målsägandens situation samt överensstämmer med vad som anges i artikel 12 i FN s konvention om barnets rättigheter. BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att målsägandebiträdet som huvudregel ska vara en advokat men vill samtidigt understryka att det är viktigt att lagstiftaren inte stänger dörrarna för andra aktörer att bli förordnande. Vi välkomnar också utredningen förslag att det införs ett lämplighetskrav i lagstiftningen. BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att målsägandebiträdet som huvudregel ska vara en advokat men vill samtidigt understryka att det är viktigt att lagstiftaren inte stänger dörrarna för andra aktörer att bli förordnande. Vi välkomnar också utredningen förslag att det införs ett lämplighetskrav i lagstiftningen. BRIS välkomnar utredningens förslag att ett målsägandebiträde ska förordnas när en person under 18 år utsatts för ett brott med fängelse i straffskalan. BRIS ser det som mycket positivt att Utredningen markerar att barn är en särskild grupp med särskilda behov och är särskilt utsatta som målsägande. BRIS ställer sig positiv till Utredningens förslag som innebär att målsägandebiträdet alltid ska föra talan om enskilt anspråk i de fall där ett sådant anspråk har framställts av målsäganden. BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att regeringen ska ge Domstolsverket i uppdrag att se över taxan för målsägandebiträden med utgångspunkt från målsäganden behov och syftet med lagstiftningen. BRIS delar utredningens bedömning att Rikspolisstyrelsen ska ge i uppdrag till Polishögskolan att göra en översyn av polisutbildningen i syfte att lagstiftningen om målsägandebiträde ska integreras i utbildningen. BRIS anser att det är av yttersta vikt att alla som utbildas till poliser får kännedom om reglerna kring målsägandebiträde och det mot bakgrund av att det oftast är polisen som är barnets första kontakt under polisutredningen. BRIS anser liksom Utredningen att en särskild företrädare ska utses även när barnet är omhändertaget enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 2

3 BRIS tillstyrker Utredningens förslag att en särlevande vårdnadshavare inte i framtiden ska kunna förordnas som företrädare utan att det alltid ska förordnas särskild företrädare. BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att behörighetskravet i lagen om särskild företrädare för barn ändras så att advokater i första hand ska utses som särskilda företrädare för barn men vill samtidigt hålla dörren öppen för att även andra än advokater ska kunna förordnas. BRIS har inga invändningar mot att åklagare ges möjlighet att interimistiskt fatta beslut om att förordna särskild företrädare för barn. BRIS har inga invändningar mot att åklagare ges möjlighet att interimistiskt fatta beslut om att förordna särskild företrädare för barn och välkomnar utredningens förslag att tidsfristen i 2a förordningen om särskild företrädare för barn förlängs med två dagar från fyra dagar till sex dagar. 5. Information om målsägandebiträde Informationsskyldighetens omfattning BRIS är positiv till förslaget att det av förundersökningskungörelsen ska framgå att målsägande i vissa fall ska bli underrättade om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde. BRIS anser att det är viktigt att barn och unga verkligen får tillgång till information. Informationen ska vara anpassad till barnets ålder och mognad. Det är också mycket viktigt att informationen är tydlig i sin beskrivning över om informationsansvaret även omfattar information till målsägandens föräldrar eller inte Tidpunkten för information BRIS delar Utredningens bedömning att det av förundersökningskungörelsen ska framgå att information om målsägandebiträde ska ges i samband med polisanmälan Ansvaret för information om målsägandebiträde BRIS ställer sig positiv till utredningens förslag att det ska tydliggöras att åklagaren har ansvar för att kontrollera om information om målsägandebiträde lämnats till målsäganden En broschyr om målsägandebiträde BRIS anser att det är bra att Brottsoffermyndigheten och advokatsamfundet ges i uppdrag att producera en broschyr om målsägandebiträde. BRIS önskar däremot understryka vikten av att informationen utformas på ett särskilt sätt när informationen riktar sig till barn och unga och den bör åldersanpassad. Det är även viktigt att den information som riktar sig till barn och ungdomar även innehåller information om vad barnet har rätt att kräva av den person som förordnas som målsägandebiträde Riktlinjer för information till brottsoffer BRIS ställer sig positiv till Utredningens förslag att Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren ska få i uppdrag att utarbeta riktlinjer för informationsfrågor till målsägande. När det gäller barn 3

4 och unga som är målsägande, men också tilltalade och vittnen, krävs att information ges på ett tidigt stadium samt är anpassad efter den ungas ålder och mognad Polisens information till målsägandebiträde BRIS delar Utredningens bedömning att det bör finnas en bestämmelse som tydliggör vilken information målsägandebiträdet ska få under förundersökningen i form av tidpunkter för förhör med målsägande samt vad som har framkommit under förundersökningen. Men i den här delen saknar BRIS en beskrivning av hur informationen till målsägandebiträdet ska ställas i relation till barnets vårdnadshavare och därtill hörande ansvar för att besluta i frågor som rör barnet. Ur ett allmänpreventivt perspektiv saknar BRIS en diskussion om vem målsägandebiträdet har att svara inför när det är ett barn som är målsägande. En särskild företrädare för barn tar ju över vissa av vårdnadshavarens rättigheter/skyldigheter att besluta i frågor som rör barnet. Men ett målsägandebiträde kan inte besluta i vissa frågor som rör barnet utan vårdnadshavarens medgivande. Mot bakgrund av det förhållandet anser BRIS att det behövs ett förtydligande om hur målsägandebiträdet, som företrädare för barnet, ska förhålla sig till barnets vårdnadshavare. Frågeställningar som kan uppstå är exempelvis om barnets vårdnadshavare kan besluta att målsägandebiträdet inte ska få information om tidpunkten för barnets förhör eller vilka rättigheter barnet har i förhållande till sitt målsägandebiträde utan vårdnadshavarens medgivande. 6. Åklagarens skyldigheter gentemot målsäganden 6.5 Utredningens överväganden och förslag BRIS ställer sig bakom Utredningens förslag att åklagare vid grövre brott ska ha en skyldighet enligt lag att erbjuda målsäganden ett sammanträffande. Det är positivt både utifrån åklagarens arbetsuppgifter och målsägandens situation samt överensstämmer med vad som anges i artikel 12 i FN s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). BRIS anser att det är viktigt att barnet informeras att en förundersökning läggs ned eller om det beslut som fattas i åtalsfrågan. Barnet måste kunna få ett motiverat beslut. Det är inte bara viktigt när beslut om att väcka åtal tas utan även när åklagaren beslutar att inte väcka åtal eller att lägga ner förundersökningen. BRIS anser att det är viktigt att barnet får höra motiveringen till beslutet så att hon/han inte får uppfattningen att ingen tror på berättelsen. Det är också mycket viktigt att barn som utsatts för övergrepp verkligen får förståelse för att förövarens beteende är felaktigt och att barnet inte har någon skuld i det som skett. Följden av att en förundersökning läggs ned, eller inte leder till åtal, betyder inte att barnet inte varit utsatt. Det är viktigt att barnet förstår det sammanhanget för att det på nytt ska våga anmäla om det på nytt utsätts för liknande händelser. BRIS anser att barnet ska få informationen muntligen, även om förundersökningen läggs ned eller inte leder till åtal. Det är en mycket viktig uppgift för åklagaren och det är viktigt att den informationen lämnas på rätt sätt och BRIS förutsätter att även målsägandebiträdet/särskilda biträdet/vårdnadshavaren finns närvarande när sådan information ska lämnas. Skriftlig information kommer ibland inte barnet tillgodo utan det blir vårdnadshavarnas uppgift att förmedla informationen vidare till barnet. 4

5 7. Förordnande av målsägandebiträde Målsägandebiträdets behörighet BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att målsägandebiträdet som huvudregel ska vara en advokat men vill samtidigt understryka att det är viktigt att lagstiftaren inte stänger dörrarna för andra aktörer att bli förordnande. Vi välkomnar också utredningen förslag att det införs ett lämplighetskrav i lagstiftningen. BRIS önskar att Utredningen hade genomfört en grundligare beskrivning om vad lämplighet innebär i det aktuella förslaget. Utredningen lyfter fram att en naturlig konsekvens av att det bara är advokater med ett intresse för uppgiften som ska förordnas som målsägandebiträde är en generell kompetenshöjning. BRIS anser inte att man kan utgå från att så blir fallet och det är därför nödvändigt att krav ställs på lämplighet och utbildning för alla de som ska kunna förordnas som målsägandebiträde. Det är också av den anledningen BRIS önskar att dörren hålls öppen även för andra aktörer. BRIS inställning utgår från att målsägandebiträdets huvudsakliga uppgift är att lyssna, ge stöd och på ett korrekt sätt förmedla den information som barnet lämnar under utredningens olika stadier. Det handlar alltså mycket om den arbetsmetod som biträdet använder och det är ingen självklarhet att enbart advokater besitter den kunskapen. BRIS anser att lagstiftaren bör ge vissa riktlinjer för vilken barnkompetens som krävs i dessa mål. Det finns många aktörer utanför advokatkåren som besitter mycket god kompetens vad gäller att samtala med barn och därför bör även sådana aktörer ha möjlighet att förordnas som målsägandebiträden för barn och ungdomar. 8 Lagens tillämpningsområde 8.2 Målsägandebiträde för barn BRIS välkomnar utredningens förslag att ett målsägandebiträde ska förordnas när en person under 18 år utsatts för ett brott med fängelse i straffskalan. BRIS ser det som mycket positivt att Utredningen markerar att barn är en särskild grupp med särskilda behov och är särskilt utsatta som målsägande. BRIS efterfrågar däremot en analys över hur målsägandebiträdets uppgifter står sig i förhållandet till vårdnadshavarnas rätt och skyldighet att besluta i angelägenheter som rör barnet. Om målsägandebiträdet ska agera som biträde till barnet måste det på ett tydligt sätt framgå om barnet exempelvis har rätt att prata med målsägandebiträdet utan att vårdnadshavaren är närvarande etc. Målsägandebiträdet måste också kunna ge tydlig information till barnet att det är vårdnadshavaren som ytterst fattar beslut som rör barnet, inte barnet självt eller målsägandebiträdet. BRIS anser att det är positivt om målsägandebiträde förordnas i de fall en särskild företrädare inte förordnas. Det är bland annat viktigt att det finns en person som på ett bra sätt kan förklara för barnet alla de olika moment som ingår i en brottmålsprocess och som tillgodoser barnets rätt till information enligt artikel 12 i Barnkonventionen. 10. Det enskilda anspråket 10.4 Utredningens överväganden och förslag BRIS ställer sig positiv till Utredningens förslag som innebär att målsägandebiträdet alltid ska föra talan om enskilt anspråk i de fall där ett sådant anspråk har framställts av målsäganden. 5

6 BRIS önskar däremot att regeringen bör ta ställning till vilka befogenheter målsägandebiträdet har att besluta om skadeståndstalan om vårdnadshavaren och barnet inte har samma åsikt i frågan. Det torde finnas anledning att se frågan på olika sätt beroende på barnets ålder och mognad, varför ett klargörande är nödvändigt. 11. Ersättning till målsägandebiträdet Om brottmålstaxan för målsägandebiträden BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att regeringen ska ge Domstolsverket i uppdrag att se över taxan för målsägandebiträden med utgångspunkt från målsäganden behov och syftet med lagstiftningen. BRIS vill framhålla vikten av att ett sådant uppdrag formuleras på ett sätt så att barns och ungas särskilda behov och förutsättningar lyfts fram. Det kan finnas anledning att särskilt se på den tid som ett målsägandebiträde måste lägga ner när ett barn är målsägande. Biträdet måste också förhålla sig både till barnet och till dennes vårdnadshavare vilket kan göra att den hjälp och det stöd som målsägandebiträdet ger blir mer tidskrävande än när målsäganden är en vuxen person. BRIS erfarenheter är också att det många gånger tar tid innan ett barn verkligen vågar ta steget att berätta om det varit utsatt för. Om det då är målsägandebiträdet som genom sitt arbete lyckas att få fram den informationen så är det ett arbete som är ersättningsgrundande. Barnets särskilda ställning kräver att det ska få ta mer tid än om det varit fråga om en biträdesroll för vuxna brottsoffer. 12. Utbildning för polisen 12.3 Utredningens överväganden och förslag BRIS delar utredningens bedömning att Rikspolisstyrelsen ska ge i uppdrag till Polishögskolan att göra en översyn av polisutbildningen i syfte att lagstiftningen om målsägandebiträde ska integreras i utbildningen. Det är av yttersta vikt att alla som utbildas till poliser får kännedom om reglerna kring målsägandebiträde och det mot bakgrund av att det oftast är polisen som är barnets första kontakt under polisutredningen. 14. Lagen om särskild företrädare för barn 14.6 Utredningens överväganden och förslag BRIS anser liksom Utredningen att en särskild företrädare ska utses även när barnet är omhändertaget enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Särlevande vårdnadshavare BRIS tillstyrker Utredningens förslag som innebär att möjligheten att förordna en särlevande vårdnadshavare som företrädare för barnet tas bort och att det i sådana situationer alltid ska förordnas en särskild företrädare. Detta mot bakgrund av den komplexitet som kan uppstå när en vårdnadshavare/förälder misstänks för övergreppet Den särskilda företrädarens behörighet och utbildning BRIS har ingenting att invända mot utredningens förslag att behörighetskravet i lagen om särskild företrädare för barn ändras så att advokater i första hand ska utses som särskilda företrädare för barn men vill samtidigt hålla dörren öppen för att även andra än advokater ska kunna förordnas, se ovan under avsnitt

7 BRIS anser att det är mycket viktigt att den person som företräder barnet har rätt kompetens och är lämplig för uppgiften. Att det alltid ska vara en advokat som utses till särskild företrädare för barn är ingen garanti för att denna är lämplig för uppdraget. När det gäller kompetens och personlig lämplighet anser BRIS att endast de advokater som uppfyller kraven bör få förordnas till särskilda företrädare. Den särskilda företrädaren ska enligt vår mening ha kunskap i att samtala med barn och barns utveckling. Den särskilda företrädaren ska som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång Av den anledningen anser vi att företrädaren dessutom ska vara väl insatt i barns rättigheter enligt Barnkonventionen. BRIS anser att det måste finnas regler för vilka uppgifter som den särskilda företrädaren har att utföra Interimistiskt förordnande av särskild företrädare för barn BRIS har inga invändningar mot att åklagare ges möjlighet att interimistiskt fatta beslut om att förordna särskild företrädare för barn och välkomnar utredningens förslag att tidsfristen i 2a förordningen om särskild företrädare för barn förlängs med två dagar från fyra dagar till sex dagar. Enligt artikel 19 i Barnkonventionen ska alla barn skyddas mot övergrepp när de befinner sig i sina föräldrars, vårdnadshavares eller i andra personers vård. Detta innefattar även att ge barnet skydd när barnet redan har blivit utsatt för våld eller andra övergrepp. Det vill säga när barnet är ett brottsoffer. BRIS anser att det är viktigt att polis och åklagare får möjlighet att snabbt få in de bevis som leder till rätt misstänkt. Därför är det viktigt att en särskild företrädare förordnas tidigt så att förhör med barnet kan hållas så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in. Denna typ av mål måste ges prioritet Ersättning till den särskilda företrädaren BRIS delar utredarens uppfattning att den särskilda företrädaren ska hjälpa barnet att få det utdömda skadeståndet indrivet. Det är av yttersta vikt att barnet får tillgång till den hjälpen eftersom barnets föräldrar av olika anledningar kanske inte har kunskapen och förmågan att driva den frågan. Det måste då givetvis skapas ekonomiska förutsättningar för den särskilda företrädaren att göra det och det är bra vidare utredningsåtgärder föreslås i den delen. Stockholm som ovan Göran Harnesk Generalsekreterare 7

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 Advokat Lena Feuk Box 19102 10432 Stockholm lena@feuk.se 08-612 82 60 (vxl) 08-612 82 90 (fax) 1 När har barn en egen

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Det svåraste som finns

Det svåraste som finns Barnombudsmannen rapporterar br2006:02 Det svåraste som finns Åklagares hantering av misstänkta brott mot de yngsta barnen Barn har en grundläggande rättighet enligt barnkonventionen att skyddas mot alla

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning 2017-04-11 2017/891 1(5) Vår adress Arbetsmarknads- och socialnämnden Borlänge kommun Adress Regeringskansliet Justitiedepartementet Dnr Ju2017/01226/L2 Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon,

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Kommittédirektiv Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande Dir. 2008:138 Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott

Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2336 av Beatrice Ask m.fl. (M) Skydd av barn från brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2008-01-15 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

RÄDDA BARNEN. Ombud och talerätt för barn i vårdnadstvister

RÄDDA BARNEN. Ombud och talerätt för barn i vårdnadstvister RÄDDA BARNEN Ombud och talerätt för barn i vårdnadstvister Författare: docent Anna Kaldal Den officiella hållningen i svensk lagstiftning och samhällsdebatt är att barn ska vara delaktiga och ha inflytande

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott Cirkulärnr: 10:48 Diarienr: 10/3262 Handläggare: Sara Roxell Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst Datum: 2010-07-01 Mottagare: Socialnämnd eller

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.471-2013 2013-08-15 SDN 2013-08-29 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon:08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remiss från kommunstyrelsen

Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-28 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Skadestånd och Brottsskadeersättning

Skadestånd och Brottsskadeersättning Skadestånd och Brottsskadeersättning Barns och ungas rätt till ekonomisk upprättelse efter brott som de utsatts för eller bevittnat Ann Lundgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Brottsoffermyndigheten

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK RÄTTSTOLKARNA c/o Lotta Hellstrand Apelsingatan 105 426 54 Västra Frölunda rattstolkar@gmail.com www.rattstolkarna.se 2012-11-15 YTTRANDE Justitiedepartementet

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnat våld Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU6y Barn som bevittnat våld Till justitieutskottet Inledning Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld har hänvisats till justitieutskottet. I anledning av propositionen

Läs mer

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden

Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden Om brottsdrabbades reaktioner och behov en utbildning för målsägandebiträden 2 Aktuell situation Lagen om målsägandebiträde trädde i kraft 1988 och innebär en möjlighet för målsäganden att kostnadsfritt

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Föräldraföreningen Offensiv vid Sankt Olofs skola (nedan kallad Föräldraföreningen) överlämnade 2016-11-15 en skrivelse

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-20/2009 SID 1 (5) 2009-01-28 Handläggare: Barbro Stenvall Telefon: 50803134 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013.

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Kommittédirektiv En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden Dir. 2013:12 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska göra en samlad översyn

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN

BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN BARNKONVENTIONENS GENOMSLAG I BROTTMÅLSPROCESSEN Barn som utsatts för våld inom familjen Kartläggning av brottmålsavgöranden från tingsrätt. Malou Andersson och Anna Kaldal Juridiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU9 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:33 En möjlighet

Läs mer

Remissvar på "Remiss av Se barnet! (SOU 2017:6)" - KS dnr: /2017

Remissvar på Remiss av Se barnet! (SOU 2017:6) - KS dnr: /2017 Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-03-13 Handläggare Staffan Wallier Telefon: 08-50806126 Till Bromma stadsdelsnämnd (SOU 2017:6)" - KS dnr: 110-365/2017

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 augusti 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Barnperspektivet

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten BBIC och juridik Titti Mattsson Lunds universitet Dagens program Allmänt om socialtjänstens insatser för barn i form av placeringar utanför hemmet. Tendenser

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Yttrande över remiss - Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över remiss - Se barnet! (SOU 2017:6) Sida 1 av 7 110 Diarienr: IFN-2017/00096 Yttrande över remiss - Se barnet! (SOU 2017:6) Beslut Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet yttrande 2017-03-21 inkl. revideringar. Paragrafen justeras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. 3 kap. 5 skadeståndslagen

Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. 3 kap. 5 skadeståndslagen Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet 3 kap. 5 skadeståndslagen RättsPM 2010:6 Utvecklingscentrum Stockholm Uppdaterad juni 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Vårdnadshavares skadeståndsansvar...

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-06-15 Handläggare Anahitta Shaghoie Telefon: 0850833664 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 Barnkonventionen blir svensk lag

Läs mer

Yttrande över den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

Yttrande över den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Riksförbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm 08-598 888 00 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) Förbundet BRIS

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. En modernare rättegång II Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer