Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Domstolarna och mäns våld mot kvinnor"

Transkript

1 Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården

2 Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och våld mot kvinnor... 1 Grov kvinnofridskränkning kap. 4 a Brottsbalken... 4

3 Domstolarna och våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolens första kontakt med ett mål där fråga är om våld mot en kvinna av en närstående man relationsvåld sker i de flesta fall genom en ansökan om stämning. Stämningsansökan är den handling som initierar en process och åklagaren skall i ansökan uppge den tilltalade, eventuell målsägande (brottsoffret), den brottsliga gärningen samt de bevis åklagaren önskar åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. I de fall mannen varit häktad 1 är målet redan påbörjat i domstolen men sedan den av domstolen beslutade tiden för att väcka åtal gått ut (oftast två veckor från häktningsbeslutet) måste åklagaren inge en ansökan om stämning (annars skall den misstänkte friges). Innan målet kommer in till domstolen har kvinnan varit i kontakt med polis och åklagare samt, många gånger, med såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Dessa aktörers speciella funktioner samt bemötande av kvinnan som brottsoffer framgår av övrigt utbildningsmaterial vartill här hänvisas. Mål där den tilltalade 2 inte är frihetsberövad får som regel inte någon förtur annat än om den tilltalade är under 21 år. 3 Även om mål om relationsvåld formellt sett inte är ett mål med förtur, bör sådana mål handläggas snarast. Är det misstänkte häktad gäller särskilda tidsfrister. Målet skall i så fall sättas ut inom en vecka från det att ansökan om stämning kom in till tingsrätten. Sedan målet kommit in till tingsrätten sätts det ut till huvudförhandling. Vid planeringen inför huvudförhandlingen tar rätten ställning till om den tilltalade skall ha någon offentlig försvarare (om någon sådan inte redan är förordnad) och om något målsägandebiträde skall förordnas för den tilltalade (om detta inte redan har skett). Målsägandebiträde kan förordnas av domstol på begäran av målsägande. Ett förordnande kan komma i fråga så snart förundersökning inletts. Biträdets uppgift är att ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp. Till huvudförhandlingen kallas den tilltalade, hans offentliga försvarare, åklagaren, målsäganden, målsägandebiträdet samt eventuella vittnen. Huvudförhandlingen inleds med yrkanden från åklagaren (åklagarens gärningspåstående, dvs. vilken/eller vilka gärningar åklagaren anser att den tilltalade skall dömas för) samt den tilltalades inställning till dessa yrkanden (dvs. om han erkänner eller förnekar helt eller delvis vad åklagaren lägger honom till last). Därefter följer sakframställningar, bevisning och slutpläderingar. Huvudförhandlingen är som huvudregel offentlig, dvs. allmänheten har rätt att närvara som åhörare. Vid vissa typer av grövre brott framför allt sexualbrott kan rätten besluta att förhandlingen skall äga rum inför stängda dörrar, dvs. allmänheten har inte tillträde till förhandlingen. 4 Vid huvudförhandlingen skall domstolen ta ställning till om den tilltalade är skyldig till den eller de gärningar som åklagaren påstår. Domstolen är bunden av åklagarens gärningsbeskrivning (dvs. vad åklagaren i stämningsansökan påstår att den tilltalade gjort) och får således, oavsett vad som kommer fram vid förhandlingen, bara döma för gärningar som ryms inom gärningspåståendet. Vid huvudförhandlingen presenteras eventuell skriftlig bevisning, ofta rätts- 1 Är någon på sannolika skäl misstänkt för brott, för vilket är stadgat fängelse i ett år eller mer, kan han häktas (av rätten, i allmänhet på yrkande av åklagaren) om risk finns att han avviker, undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Häktning kan ske även i vissa andra fall. 2 Den som är misstänkt för ett brott kallas sedan åtal väckts mot honom för tilltalad. 3 Mål mot den som inte har fyllt tjugoett år skall alltid behandlas skyndsamt (29 lagen [1964:167] med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). 4 5 kap. 1 och 2 RB samt 9 kap. 16 sekretesslagen. 1

4 Domstolarna och mäns våld mot kvinnor intyg avseende skador samt bilder. Vidare sker förhör med målsäganden och den tilltalade samt med eventuella vittnen. Förhöret med målsäganden (brottsoffret) och i vissa fall även med vittnen kan ske i den tilltalades utevaro. 5 Rättens avgörande skall grundas på vad som kommit fram vid huvudförhandlingen. Inget annat material får ligga till grund för rättens ställningstagande. Finner rätten att det genom den bevisning som förekommit är styrkt/utrett att den tilltalade begått gärningen/gärningarna skall rätten bestämma straff för brottet/brotten. Våld mot kvinnor misshandel - är ett s.k. artbrott och påföljden blir därför vanligen fängelse för misshandel. I de fall misshandeln och/eller övrig brottslighet bedöms som grov kvinnofridskränkning är fängelse i sex månader minimistraffet och möjligheterna med hänsyn till ändamålet med bestämmelsens om grov kvinnofridskränkning att använda alternativa påföljder begränsade. Den möjlighet som finns att i viss utsträckning tillämpa icke frihetsberövande påföljder är framför allt samhällstjänst. Samhällstjänst har formen av en särskild föreskrift vid skyddstillsyn eller villkorlig dom. 6 Villkorlig dom eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst skall dömas ut i fall där ett fängelsestraff annars skulle kommit i fråga. Längden av det alternativa fängelsestraffet skall anges i domslutet. Rätten skall såsom särskilda skäl för att döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn kunna beakta att den tilltalade har samtyckt till att den villkorliga domen eller skyddstillsynen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter. Det maximala antalet timmar samhällstjänst är 240; det är i vissa fall möjligt att kombinera samhällstjänst med böter. (Det maximala antalet timmar samhällstjänst, dvs. 240, motsvarar ett fängelsestraff om 11 månader.) 5 Om det finns anledning anta att ett vittne [en målsägande] av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av parts eller någon åhörares närvaro,, får rätten förordna att parten eller åhöraren inte får vara närvarande vid förhöret. 36 kap. 18 och 37 kap. 1 rättegångsbalken. 6 Prop. 1997/98:96. 2

5 Grov kvinnofridskränkning Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Den 1 juli 1998 infördes i 4 kap. Brottsbalken (BrB) en ny paragraf, 4 a 7, med bestämmelser om grov fridskränkning resp. grov kvinnofridskränkning. Enligt paragrafens första stycke gällde att den som begick brottsliga gärningar enligt 3, 4 och 6 kap. BrB mot en närstående eller tidigare närstående person skulle dömas, om gärningarna varit led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Om gärningarna begicks av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden skulle han i stället dömas, enligt paragrafens andra stycke, för grov kvinnofridskränkning till samma straff. I en dom den 19 mars 1999 (NJA 1999 s. 102) prövade Högsta domstolen (HD) bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. I domen som inte var enhällig tog HD ställning till innebörden av kravet på att gärningarna skall ha varit ett led i en upprepad kränkning av offrets integritet. Enligt HD skall därvid dessa gärningar ses som en enhet. Av bestämmelsens lydelse följde, enligt domstolen, att det för straffansvar måste finnas ytterligare handlingar som innefattar kränkning. Det kan alltså inte vara tillräckligt enbart med de åtalade gärningarna. Vad som i praktiken kan bli aktuellt enligt domstolen är närmast förut begångna brott för vilka den tilltalade tidigare fällts till ansvar; härmed jämställs bl.a. fall då åtalsunderlåtelse skett eller strafföreläggande har godkänts. HD fann inte något hinder med hänsyn till principen ne bis in idem (dvs. att man inte får döma två gånger över samma sak se 30 kap. 9 RB) mot att beakta gärningar, för vilka den tilltalade tidigare dömts, vid bedömande av huruvida de åtalade gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet. Dessa tidigare gärningar kan enligt HD ses som ytterligare kränkningshandling(ar) utöver vad de åtalade gärningarna innebär. HD framhöll att sådana ytterligare kränkningar ligger vid sidan av de gärningar för vilka den tilltalade skall dömas och att de tidigare gärningarna endast skall tjäna till att belysa de förhållanden under vilka de i målet åtalade gärningarna har ägt rum. HD uttalade att den tilltalade alltså inte på nytt skall dömas för de tidigare prövade gärningarna men att de kan sägas bidra till att kvalificera de åtalade gärningarna. Dock gjorde HD den bedömningen att gärningar som begåtts före ikraftträdandet av 4 kap. 4 a BrB inte borde få på detta sätt beaktas, eftersom retroaktiva inslag bör undvikas vid tillämpning av strafflag. I den aktuella domen fanns inte några ytterligare kränkningshandlingar som kunde beaktas vid sidan av de tre misshandelsgärningar som begåtts efter den nya paragrafens ikraftträdande varför HD, redan på grund härav, anförde att gärningarna skulle bedömas som misshandel och inte som grov kvinnofridskränkning. Genom ändringar i bestämmelsen i 4 a BrB som trädde i kraft den 1 januari ändrades paragrafens lydelse. Efter ändringen skall det för straffansvar vara tillräckligt att de åtalade gärningarna tillsammans utgjort en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet och att de har varit ägnade att allvarligt skada hans eller hennes självkänsla. Detta har skett genom att det i paragrafens första stycke anges att var och en av gärningarna skall ha utgjort led i en upprepad kränkning. 7 Prop. 1997/98:55, bet. JuU13. 8 Prop. 1998/99:144 3

6 Domstolarna och mäns våld mot kvinnor 4 kap. 4 a Brottsbalken (i dess lydelse den 1 januari 2000) Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarlig skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. 4

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Förtal och förolämpning. - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor

Förtal och förolämpning. - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor Förtal och förolämpning - Den särskilda åtalsprövningsregeln i 5 kap. 5 BrB - Gränsdragningen mot JK:s kompetensområde - Vissa konkurrensfrågor RättsPM 2012:1 Utvecklingscentrum Stockholm Januari 2012

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005 Promemoria RättsPM 2005:5 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - April 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Begreppet sexuellt umgänge ersätts med

Läs mer

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010

BESLAG. En handbok. Utvecklingscentrum Malmö September 2010 1 BESLAG En handbok Utvecklingscentrum Malmö September 2010 2 Innehållsförteckning Del 1 1 Inledning... 4 1.1 Sökfunktioner... 4 1.2 Markeringar... 4 2 Förutsättningar för beslag... 4 3 Beslag eller förvar

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov MITTUNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats, Rättsvetenskaplig inriktning. Handledare: Anders Stävhag Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv

Läs mer