Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, Sekretess - se bilaga 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per Åberg Advokatfirman Wijk & Nordström AB Box Uppsala 2. Målsägande B, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per Åberg Advokatfirman Wijk & Nordström AB Box Uppsala 3. Målsägande C, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per Åberg Advokatfirman Wijk & Nordström AB Box Uppsala Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, Sekretess - se bilaga 2 Offentlig försvarare: Advokat Bo Karlsson Advokatfirman Wiklund & Karlsson AB Svartbäcksgatan Uppsala Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1113 Kungsgatan måndag - fredag Uppsala E-post: 08:30-16:25

2 2 SLUT Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Lagrum 6 kap 6 1 st brottsbalken 2. Sexuellt ofredande 6 kap 10 1 st brottsbalken 3. Sexuellt ofredande 6 kap 10 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 8 månader Följande åtal ogillas Sexuellt ofredande (del av åtalspunkten 3). Skadestånd 1. Rickard Widderstadh ska utge skadestånd till målsägande A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 8 april 2009 till dess betalning sker. 2. Rickard Widderstadh ska utge skadestånd till målsägande B med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 8 april 2009 till dess betalning sker. 3. Rickard Widderstadh ska utge skadestånd till målsägande C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 8 april 2009 till dess betalning sker. Sekretess 1. Sekretessen enligt 7 kap. 1 a sekretesslagen (1980:100) ska bestå i målet för uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja Rickard Widderstadhs bostadsadress. Detta innefattar adressuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att bostadsadressen kan klarläggas, dock med undantag för vad som intagits i denna dom under yrkanden och domskäl. Sekretessen gäller även uppgifterna i bilaga 2 till denna dom. 2. Sekretessen enligt 7 kap. 22 sekretesslagen ska bestå i målet för uppgifterna i det läkarintyg enligt 7 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., som föredragits vid förhandling inom stängda dörrar och inte har intagits i denna dom (aktbilaga 28, sid. 2-4). 3. Sekretessen enligt 9 kap. 16 sekretesslagen ska bestå i målet för de uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandena A, B, C eller D:s identitet. Detta innefattar såväl identitetsuppgifter beträffande målsägandena och andra uppgifter som kan leda till att någon målsägandes identitet kan klarläggas. Sekretessen gäller även uppgifterna i bilaga 1 till denna dom.

3 3 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Per Åberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Bo Karlsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 150 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

4 4 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Rickard Widderstadh döms för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande enligt följande gärningsbeskrivningar (0300-K ). Åtalspunkt 1 Sexuell övergrepp mot barn Rickard Widderstadh har vid ett tillfälle under tiden den 1 23 juli 2008 i Uppsala kommun genomfört en sexuell handling med A, född i december Den sexuella handlingen har bestått i att Rickard Widderstadh tagit på A:s penis såväl innanför som utanför kläderna och att han onanerat åt A. Åberopat lagrum: 6 kap. 6 första stycket brottsbalken. Åtalspunkt 2 Sexuellt ofredande Rickard Widderstadh har vid i vart fall ett tillfälle under tiden den 1 maj 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat A genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför A. Rickard Widderstadh har vidare under samma tid och på samma plats sexuellt ofredat A genom att vid flera tillfällen göra uttalanden till A med sexuell innebörd. Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Åberopade lagrum: 6 kap. 10 första och andra styckena brottsbalken.

5 5 Åtalspunkt 3 Sexuellt ofredande Rickard Widderstadh har vid två tillfällen under tiden den 1 juni 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat B, född i januari 1994, genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför B. Rickard Widderstadh har vid ett annat tillfälle på samma plats sexuellt ofredat B genom att lägga sig på honom och utföra samlagsrörelser. Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Rickard Widderstadh har i vart fall haft skälig anledning anta att B inte fyllt 15 år. Åberopade lagrum: 6 kap. 10 första och andra styckena samt 6 kap. 13 brottsbalken. Åtalspunkt 4 Sexuellt ofredande Rickard Widderstadh har vid i vart fall ett tillfälle under tiden den 1 maj 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat C, född i september 1994, genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför C och föreslå att de skulle onanera tillsammans. Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Åberopade lagrum: 6 kap. 10 första och andra styckena brottsbalken. Målsägandena A, B och C som även biträtt åtalet har yrkat att tingsrätten förpliktar Rickard Widderstadh att till var och en av dem betala kr i skadestånd för kränkning jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för domen till dess betalning sker. Rickard Widderstadhs inställning till åklagarens yrkanden framgår nedan. Han har medgett att utge skadestånd till målsägande A och B med yrkade belopp. Rickard

6 6 Widderstadh har dock bestritt det skadeståndsyrkande som framställts av målsägande C. SKÄL Utredningen Rickard Widderstadh har hörts. På åklagarens och målsägandenas begäran har hållits målsägandeförhör med A, B, C och D, varav förhör med A, B och C skett genom uppspelning av dvd-inspelning från förhör hos polisen. Åklagaren och målsägandena har åberopat en promemoria över telefonsamtal mellan målsägande D och Rickard Widderstadh samt fotografier av beslag och Rickard Widderstadhs bostad. Rickard Widderstadh har åberopat en utskrift från e-postkonversation mellan honom och målsägande B. Målsägande D hördes som målsägande under huvudförhandlingen. I samband med förhöret la åklagaren ned åtalet mot Rickard Widderstadh i den del det avsåg målsägande D (åtalspunkten 5). Vidare återkallade målsägande D sitt skadeståndsyrkande. Eftersom målsägande D inte ville överta åtalet och då Rickard Widderstadh förklarade att han inte yrkade frikännande dom och inte heller hade någon erinran mot att målet skrevs av i dessa delar, skrev tingsrätten under huvudförhandlingen av målet från vidare handläggning i dessa delar. Därvid kan noteras att åklagaren och målsägandena åberopat förhör med D även avseende övriga åtalspunkter. Bakgrund Rickard Widderstadh och målsägandena fick kontakt via en butik i det aktuella området. Målsägandena började därefter besöka Rickard Widderstadh i dennes bostad. Parterna brukade titta på film tillsammans, umgås och skojbråka. Rickard

7 7 Widderstadh har vid ett flertal tillfällen köpt ut cigaretter och annan tobak till målsägandena samt bjudit dem på bland annat godis och mat. Vid de påstådda gärningstillfällena var A 13 år, B 14 år och C 13 år. Enligt Rickard Widderstadh sa A att han var 14 år, B att han var 15 år och C att han var 13 år. Rickard Widderstadh har vidare uppgett att han trodde att målsägandena hade den ålder de uppgav och att han först i efterhand fick veta att A och B lagt till ett år vardera på sin ålder. Enligt tingsrättens bedömning av vad som framkommit under utredningen har åklagaren inte motbevisat Rickard Widderstadhs uppgift om att han inte kände till A och B:s riktiga ålder. Däremot hade Rickard Widderstadh skälig anledning att anta att B var under 15 år. Angivna förhållanden utgör utgångspunkten för den fortsatta bedömningen. Skuld Sexuellt övergrepp mot barn (åtalspunkten 1) Åklagaren har påstått följande. Rickard Widderstadh har vid ett tillfälle under tiden den 1 23 juli 2008 i Uppsala kommun genomfört en sexuell handling med A. Den sexuella handlingen har bestått i att Rikard Widderstadh tagit på A:s penis såväl innanför som utanför kläderna och att han onanerat åt A. Rickard Widderstadh har erkänt sexuellt övergrepp mot barn med den reservationen att han inte tagit utanför kläderna på A. A har berättat i korthet följande om händelsen. Han besökte ensam Rickard Widderstadh vid det aktuella tillfället för att Rickard Widderstadh skulle köpa ut cigaretter åt honom. Rickard Widderstadh kom och satte sig bredvid honom i soffan och kramade honom samt sa att han tyckte om honom. Därefter frågade Rickard Widderstadh vad han hade för kalsonger på sig och stoppade ner handen innanför hans kalsonger och tog på hans penis. A sa ingenting men flyttade på sig. Rickard

8 8 Widderstadh bad honom att gå och lägga sig på sängen vilket han gjorde. Då öppnade Rickard Widderstadh hans gylf och runkade av honom. Rickard Widderstadh slutade i samband med att telefonen ringde. Den del av händelsen som hänför sig till sängen tog mellan fem och tio minuter. A:s berättelse stämmer i allt väsentligt överens med Rickard Widderstadhs uppgifter. Rickard Widderstadh har dock uppgett att allting skedde på A:s villkor, men att det var dumt att han lät det hända eftersom han visste att A var under 15 år. Rickard Widderstadh har erkänt gärningen och hans erkännande vinner stöd av den övriga utredningen i målet. Både B och D har uppgett att A berättat för dem att Rickard Widderstadh onanerat åt A, vilket även framgår av den åberopade promemorian över ett telefonsamtal mellan D och Rickard Widderstadh. Vare sig A eller Rickard Widderstadh har emellertid uppgett att Rickard Widderstadh tagit på A:s penis utanför kläderna. Med undantag för denna del av gärningsbeskrivningen har åklagaren bevisat att Rickard Widderstadh agerat som åklagaren har påstått. Eftersom Rickard Widderstadh var medveten om att A var under 15 år saknas betydelse huruvida A samtyckt till Rickard Widderstadhs agerande eller inte. Gärningen är att bedöma som åklagaren har gjort och Rickard Widderstadh ska dömas för sexuellt övergrepp mot barn. Sexuellt ofredande riktat mot målsägande A (del av åtalspunkt 2) Åklagaren har påstått följande. Rickard Widderstadh har under tiden den 1 maj 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat A genom att vid flera tillfällen göra uttalanden till A med sexuell innebörd. Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Rickard Widderstadh har erkänt gärningen.

9 9 Rickard Widderstadhs erkännande vinner stöd av den övriga utredningen i målet. De uttalanden som Rickard Widderstadh har gjort till A om hur en sexuell relation mellan Rickard Widderstadh och A skulle gestalta sig är sådana att de typiskt sett kan kränka en persons sexuella integritet, särskilt när de i ett fall som detta riktas mot ett barn. Åtalet i denna del är styrkt och Rickard Widderstadh ska dömas för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 andra stycket brottsbalken. Sexuellt ofredande riktat mot målsägande B (del av åtalspunkten 3) Åklagaren har påstått följande. Rickard Widderstadh har vid ett tillfälle i Uppsala kommun sexuellt ofredat B genom att lägga sig på honom och utföra samlagsrörelser. Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet Rickard Widderstadh har förnekat att han lagt sig på B och utfört samlagsrörelser. B har berättat följande. Han och D låg i sängen hos Rickard Widderstadh. Han låg på mage. Rickard Widderstadh kom och la sig över hans rygg och låtsasknullade honom, dvs. Rickard Widderstadh utförde samlagsrörelser mot honom. Det varade i ungefär en minut. De hade kläderna på och han kände inte Rickard Widderstadhs penis. Rickard Widderstadh har uppgett följande. Han låg inte på B, utan försökte endast klämma sig ned mellan B och D i sängen. B och D började då skojbråka med honom och tog bl.a. fram en flugsmälla som de slog honom med. B:s uppgifter om händelsen vinner i allt väsentligt stöd av målsägande D:s berättelse. Det saknas anledning att betvivla vad målsägandena berättat. Handlingen har en klar och för en vuxen otvetydig sexuell prägel. Åklagaren har styrkt sitt

10 10 gärningspåstående även i denna del. Som tingsrätten inledningsvis funnit hade Rickard Widderstadh skälig anledning att anta att B var under 15 år. Gärningen är att bedöma som åklagaren har gjort och Rickard Widderstadh ska dömas för sexuellt ofredande mot B enligt 6 kap. 10 första stycket brottsbalken. Sexuellt ofredande riktat mot målsägandena A-C (del av åtalspunkterna 2 och 3 samt åtalspunkten 4) Åklagaren har påstått följande. Del av åp 2: Rickard Widderstadh har vid i vart fall ett tillfälle under tiden den 1 maj 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat A genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför A. Del av åp 3: Rickard Widderstadh har vid två tillfällen under tiden den 1 juni 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat B genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför B. Åp 3: Rickard Widderstadh har vid i vart fall ett tillfälle under tiden den 1 maj 23 juli 2008 i Uppsala kommun sexuellt ofredat C genom att onanera eller vidta annan liknande sexuell handling inför C och föreslå att de skulle onanera tillsammans. Samtliga punkter: Rickard Widderstadhs agerande har varit ägnat att kränka målsägandens sexuella integritet. Rickard Widderstadh har i denna del berättat om två händelser. Vid det första tillfället var enligt honom A, B, C och D närvarande tillsammans. Rickard Widderstadh har erkänt gärningarna vid det första tillfället med den begränsningen att han inte onanerat utan bara låtsasdragit innanför byxorna, vilket ska bedömas som att han vidtagit en annan liknande sexuell handling. Vid det andra tillfället var, enligt Rickard Widderstadh, endast B och D närvarande. I den delen har han erkänt gärningen bestående i att han onanerat inför B. A, B och C har berättat om en händelse vardera då de var hemma hos Rickard Widderstadh. De har vidare berättat att de då på Rickard Widderstadh initiativ tittade på en porrfilm, att Rickard Widderstadh frågade om de skulle runka ihop och att Rickard Widderstadh därefter onanerat inför dem. De uppgifter måls-

11 11 ägandena lämnat om händelsen är dock oklara i fråga om vilka som befann sig tillsammans i lägenheten vid ett och samma tillfälle. A har berättat att Rickard Widderstadh stoppade in handen innanför sina byxor och förde handen upp och ner som om han onanerade. A såg dock aldrig Rickard Widderstadhs penis. B har berättat att Rickard Widderstadh drog ner sina byxor och att han såg Rickard Widderstadhs penis. C har berättat att Rickard Widderstadh onanerade innanför sina byxor och att han inte såg Rickard Widderstadhs penis. D har berättat att han sett Rickard Widderstadh onanera två gånger en gång innanför byxorna och en gång med byxorna nerdragna. Rickard Widderstadh har berättat i huvudsak följande. Vid den första händelsen tog målsägandena initiativ till att de skulle se på porrfilm. Det blev tal om att de alla skulle onanera tillsammans. Han förklarade för målsägandena att det då skulle det vara en för alla, alla för en. Han drog inte ner byxorna vid tillfället, men han hade handen innanför sina byxor och låtsasdrog, utan att ha sin penis i handen. Han gjorde detta för att se målsägandenas reaktion. Vid det andra tillfället, då B och D var närvarande, hade han fått reda på att B och D skulle vara positivt inställda till att onanera tillsammans. Vid detta tillfälle var det han som tog initiativet. Han slog på porrfilmen och drog ner byxorna. Därefter drog han i sin penis, som var slak, i cirka två till tre minuter. Han frågade målsägandena om de skulle köra tillsammans. B sa nej och då drog han upp byxorna. Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta Rickard Widderstadhs uppgifter om antalet händelser och vilka målsäganden som närvarade vid respektive tillfälle. Dessa uppgifter stämmer väl överens med målsägandenas egna uppgifter, utom på en punkt. B har nämligen uppgett att han såg Rickard Widderstadh onanera endast vid ett tillfälle, vilket får förstås som den senare av händelserna. B:s uppgift att han såg porrfilm vid ett annat tillfälle hos Rickard Widderstadh, och att detta tillfälle ska ha inträffat före det tillfälle han såg Rickard Widderstadh onanera, ger emellertid utrymme för att B inte var medveten om Rickard Widderstadhs agerande vid det

12 12 första tillfället. Rickard Widderstadh kan därmed, trots sitt erkännande, inte dömas för sexuellt ofredande mot B vid det första tillfället. Rickard Widderstadh har själv uppgett att han låtsades onanera vid det första tillfället i syfte att se målsägandenas reaktion. Denna uppgift ger stöd för att hans agerande var ägnat att kränka målsägandenas sexuella integritet. Att Rickard Widderstadh faktiskt har onanerat vid det andra tillfället visar att han syfte också varit att tillfredsställa sin egen sexualdrift. Tingsrätten finner det utrett att Rickard Widderstadhs agerande, som riktat sig mot var och en av målsägandena, innebär att han har ofredat A, B och C på ett sätt som varit ägnat att kränka deras sexuella integritet. Han ska således i denna del dömas för ett fall av sexuellt ofredande mot A, ett fall av sexuellt ofredande mot B och ett fall av sexuellt ofredande mot C. Det är fråga om sexuella ofredanden enligt 6 kap. 10 andra stycket brottsbalken. Påföljd Sexuellt övergrepp mot barn är ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Därtill är det fråga om ett fall av sexuellt ofredande mot ett barn under femton år enligt 6 kap. 6 första stycket brottsbalken och i övrigt flera fall av sexuellt ofredande enligt 6 kap. 6 andra stycket, varvid Rickard Widderstadh visste att A och C var under 15 år. Med hänsyn till att det är fråga om ett artbrott och flera fall av liknande brott som innefattar kränkningar av målsägandenas sexualitet, krävs särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna vid brotten för att frångå presumtionen för fängelse. Även den tilltalades personliga förhållanden kan utgöra särskilda skäl att välja en annan påföljd än fängelse. Det föreligger inte särskilda skäl att välja en annan påföljd än fängelse med hänsyn till omständigheterna vid brotten. Frågan är då om det föreligger sådana skäl med hänsyn till Rickard Widderstadhs personliga förhållande.

13 13 Rickard Widderstadh förekommer inte i belastningsregistret. Frivården har efter personutredning kommit fram till att det finns ett behov av övervakning med hänsyn till den typ av brott som Rickard Widderstadh nu döms för. Frivården har föreslagit att Rickard Widderstadh döms till skyddstillsyn innefattande en förhållandevis omfattande programverksamhet med fokus på sexualbrottslighet och hur återfall kan motverkas. Av inhämtat läkarintyg enligt 7 lagen med bestämmelser om särskild personutredning i brottmål, m.m. framgår dels att det varken förelåg någon allvarlig psykisk störning vid gärningen eller vid undersökningen, dels att förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte föreligger. Rickard Widderstadh har gett in ett läkarintyg, utfärdat av överläkaren Erik Waldenström vid Akademiska sjukhusets i Uppsala sektion för endokrin och diabetes. Av läkarintyget framgår att Rickard Widderstadh har sådan brist på frisättning av ett ämne i kroppen (kortisol) att han snabbt kan bli allmänt uttröttad, såväl fysiskt som psykiskt. Enligt läkarintyget synes på grund av kortisolbristen ur medicinsk synvinkel mindre lämpligt att utsätta Rickard Widderstadh för de belastningar som han kan råka ut för i en anstaltsmiljö. Tingsrätten är övertygad om att den föreslagna skyddstillsynen med det angivna innehållet kan bidra till att minska risken för att Rickard Widderstadh återfaller i likartad brottslighet. Med hänsyn till de brott han nu döms för är emellertid den föreslagna påföljden inte tillräckligt ingripande. Som frivården funnit kan Rickard Widderstadh inte anses lämplig för att utföra samhällstjänst, varför det inte är möjligt att kombinera en skyddstillsyn med sådan tjänst. Det av överläkaren Erik Waldenström utfärdade läkarintyget och vad som i övrigt framkommit om Rickard Widderstadhs fysiska besvär utgör inte hinder mot att bestämma påföljden till fängelse. Sammantaget föreligger inte sådana särskilda skäl som krävs för att frångå presumtionen för fängelse. Fängelsestraffets längd ska bestämmas i enlighet med brottslighetens straffvärde.

14 14 Skadestånd De skadeståndsyrkanden som framställts av A och B ska bifallas på grund av Rickard Widderstadhs medgivande. När det gäller C anser tingsrätten att det sexuella ofredande som Rickard Widderstadh döms för i den delen utgör en sådan allvarlig kränkning av C:s personliga integritet att skadestånd ska utgå med yrkat belopp jämte ränta. Övriga frågor Eftersom det ingår fängelse i straffskalan för de brott Rickard Widderstadh nu döms för ska han betala föreskriven avgift till brottsofferfonden. Rickard Widderstadh saknar ekonomisk förmåga att till staten betala tillbaka någon del av kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet. Huvudförhandlingen har i huvudsak hållits inom stängda dörrar med stöd av 5 kap. 1 rättegångsbalken i förening med 7 kap. 1 a och 9 kap. 16 sekretesslagen avseende Rickard Widderstadhs bostadsadress och målsägandenas identitet. Vidare har läkarintyget enligt 7 lagen med bestämmelser om särskild personutredning, m.m. med undantag för första sidan föredragits inom stängda dörrar med stöd av 5 kap. 1 rättegångsbalken i förening med 7 kap. 22 sekretesslagen. De skyddsintressen som låg till grund för sekretessen under förhandlingen kvarstår. Det finns således skäl att förordna om fortsatt sekretess för uppgifter som har förebringats vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja Rickard Widderstadhs bostadsadress eller målsägandenas identitet. Vidare finns det skäl att förordna om fortsatt sekretess för uppgifterna i nyss nämnda läkarintyg som föredragits vid förhandling inom stängda dörrar.

15 15 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 29 april På tingsrättens vägnar Nils-Erik Elfstadius Avräkningsunderlag, se bilaga 4

16 Bilaga 3 16

17 Bilaga 3 17

18 Bilaga 4 18

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2)

SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM Mål nr B meddelad i B Sundsvall. PARTER (Antal tilltalade: 2) Mål nr meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Daniel Brodén Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad ALEXANDER Göran Dahlin, 890416-0333 Boda 112 840 73 Bispgården Offentlig

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 1. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per ROGER Landén, 19561109-8293 c/o Per Johansson Norbyvägen 87 756 45 Uppsala Offentlig försvarare: Advokat Andreas Welin Advokatbolaget

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand

1 ÅNGERMANLANDS TINGSRÄTT Rotel 10. DOM meddelad i Härnösand 1 meddelad i Härnösand Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad ROBERT Hilding Ahnström, 19840518-7876 Orrvik 104 893 91 Bjästa Offentlig försvarare: Advokat Kristian Shumkov Norrlandsadvokaterna

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 november 2008 B 1891-08 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda uppgifter Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 15280-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad CARL Erik Tullgren, 19860426-4013 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Staffan Bergqvist Advokatgruppen

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Luleå tingsrätt Handl 6. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Luleå tingsrätt Handl 6. DOM meddelad i Luleå 1 Luleå tingsrätt Handl 6 DOM 2019-02-13 meddelad i Luleå Mål nr: B 121-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EMELIE Sofia Olivia Bylund, 19890222-5187 Västra Varvsgatan 20 A Lgh 1214 972 36 Luleå

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 1555-12 KLAGANDE X Målsägandebiträde: Advokat UK Ombud: Jur.kand. AW MOTPARTER 1. JB Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Morteza Habibi, 19901084-8530 Tallplan 2k 981 42 Kiruna Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Bengt Gustafsson Kiruna

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 3954-07 KLAGANDE HE Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SKARABORGS Mål nr B 479-12 Rättelse/komplettering Dom, 2012-11-09 Domslut för Stig Andersson, 500712-6674 - Rättelse, 2012-11-23 Beslutat av: lagmannen Anna-Karin Lundberg Skadeståndet till Sekretess A

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 93. DOM 2015-06-24 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad GULED Haysow Mohamud, 19970330-3017 Kalmarvägen 9 Lgh 1101 857 30 Sundsvall Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Johan

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jens Göransson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Sören Viktor KRISTOFFER Lindström, 19820416-5974 Frihetsberövande: Häktad Almvägen 30 545 34 Töreboda Offentlig försvarare: Advokat Kerstin

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 52. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad RASMUS Soon Lidström, 20000710-6636 Västra Radiogatan 17 Lgh 1103 854 61 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1013-09 KLAGANDE K.M-S. Ombud och offentlig försvarare: Advokat B.M. MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

meddelad i Helsingborg. Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3547-13 2014-03-28 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson och Malin Granström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 november 2018 Ö 5233-18 PARTER Klagande Sekretess CA Adress hos ombudet Ombud: Advokat KS Motpart Justitiekanslern Box 2308 103 17

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 1. DOM meddelad i Gävle 1 DOM 2016-06-28 meddelad i Gävle Mål nr: B 321-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mohammed Al-jenaby, 19960602-5774 Tordönsgatan 2 B Lgh 1102 802 77 Gävle Offentlig försvarare: Advokat Conny Engstrand

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2018 B 2066-17 PARTER Klagande PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LN Motpart 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 oktober 2005 B 2159-05 KLAGANDE MC Ombud och offentlig försvarare: Advokat HÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer