Rättelse/komplettering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättelse/komplettering"

Transkript

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B Rättelse/komplettering Dom, Domslut för Jonas Brandt Nielsen, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT om rättelse avseende förverkande och beslag; p2 rättas enligt påskrift till följande lydelse. (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG11560, p 1 och BG13847 p 1). Beslagen ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft beträffande i beslag tagen ring och badponcho.

2 Avdelning 1 DOM Mål nr B meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Bredstedt City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand Katja Muturi c/o Advokatfirman Borgström & Bodström Box Stockholm 2. Sekretess C Målsägandebiträde: Advokat Katja Muturi Borgström & Bodström Advokatbyrå HB Box Stockholm 3. Sekretess D Målsägandebiträde: Advokat Katja Muturi Borgström & Bodström Advokatbyrå HB Box Stockholm Tilltalad JONAS Peter Brandt Nielsen, Frihetsberövande: Häktad c/o Johanna Svedin Lomvägen 31 Läg Sollentuna Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

3 Avdelning 1 DOM B Offentlig försvarare: Advokat Carla Pantzar Advokatfirman Salomonsson HB Kornhamnstorg Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Lagrum 6 kap 6 1 st brottsbalken 2. Våldtäkt mot barn 6 kap 4 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 2 år 4 månader Följande åtal ogillas Våldtäkt stämningsansökan , åtalspunkt 1. Skadestånd 1. Målsäganden Sekretess skadeståndsyrkande ogillas. 2. Jonas Brandt Nielsen ska utge skadestånd till Sektretess C med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 15 juli 2010 till dess betalning sker. 3. Jonas Brandt Nielsen ska utge skadestånd till Sekretess D med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 8 augusti 2010 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen hårddisk förklaras förverkad (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag BG16746 p 1). Beslaget ska bestå. 2. I beslag tagen ring samt badponcho förklaras förverkade (Polismyndigheten i Stockholms län; beslag nr BG11560, p 1 och BG13847 p 1). Beslagen ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. Häktning m.m. Jonas Brandt Nielsen ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

4 Avdelning 1 DOM B Sekretess 1. Med stöd av 43 kap. 5 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen a) 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandenas identitet samt på övriga uppgifter om enskildas personliga förhållanden - i den mån sådana övriga uppgifter inte har tagits in i domen - som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som finns i häktingspromemorior, bilaga till stämningsansökan och förundersökningsprotokoll. Detsamma ska gälla för uppgifter om enskilds personliga förhållanden i ljud- och bildupptagningar av förhör som hållits vid förhandling inom stängda dörrar. b) 35 kap. 13 samma lag ska fortsätta vara tillämplig på de uppgifter i läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om personutredning i brottmål m.m. (s. 2-4, aktbil. 32) och för uppgifter i rättspsykiatriskt utlåtande (s. 2-6, aktbil. 52) som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar. 2. Med stöd av 43 kap. 8 andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnar tingsrätten att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 samma lag ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna om målsägandens identitet i domsbilaga 1. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Advokat Katja Muturi tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Advokat Carla Pantzar tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

5 4 Avdelning 1 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar och framställt särskilda yrkanden om beslag enligt domsbilaga 2. Målsägandena i åtalspunkterna 1-3 (i domslutet benämnda Sekretess, Sekretess C och Sekretess D, se domsbilaga 1), som biträtt åtalet i respektive del, har yrkat skadestånd enligt domsbilagorna 3-5. DOMSKÄL Skuldfrågorna Åtalspunkten 1 (våldtäkt) Jonas Brandt Nielsen har förnekat gärningen och i enlighet med sin inställning i skuldfrågan bestritt skadeståndsskyldighet. Han har inte vitsordat några belopp som skäliga i och för sig, men inte haft någon erinran mot ränteyrkandet. Han har hörts över åtalet. På åklagarens och egen begäran har målsäganden hörts samt vittnesförhör hållits med Emil Oldenburg, Anneli Lindberg, Sandra Wahlberg och Gunnar Jakobsson. Därutöver har viss skriftlig bevisning åberopats. Av utredningen i målet framgår till en början att Jonas Brandt Nielsen och målsäganden kom i kontakt med varandra via nätet den 26 januari 2011 och att de under de följande dygnen har en mycket omfattande sms-kontakt via sina mobiltelefoner samt att de träffades vid tre tillfällen i början av 2011, första gången den 27 januari 2011 i den aktuella lägenheten, andra gången någon eller några dagar därefter på stan och tredje och sista gången den 30 januari 2011 i samma lägenhet. Lägenheten hade Jonas Brandt Nielsen fått låna av sin kamrat Emil Oldenburg i syfte att ha sex med målsäganden och Emil Oldenburg var närvarande vid båda tillfällena i lägen-

6 5 Avdelning 1 DOM B heten, dock inte hela tiden. Åklagaren har sakframställningsvis angett att Jonas Brandt Nielsen och målsäganden hade samlag vid det första tillfället i lägenheten, en omständighet som bekräftats av Jonas Brandt Nielsen och som kommenteras i åberopad sms-kontakt. Målsägandens uppgifter i den delen är oklara. Jonas Brandt Nielsen har berättat om sitt leverne i allmänhet under den ifrågavarande perioden och syftet med kontakten med målsäganden, vilket han beskrivit var att ha sex med henne. Angående den i målet aktuella gärningen har han lämnat uppgifter av innebörd att det var ett helt normalt vaginalt samlag i s.k. missionärsställning, under vilket det inte förekom något tvång från hans sida och under vilket målsäganden inte gav uttryck för annat än att hon var med på det. Han har om gärningen berättat att samlaget avbröts genom att Emil Oldenburg kom in i sovrummet där Jonas Brandt Nielsen och målsäganden låg och att Emil Oldenburg frågade målsäganden om han kunde få vara med han också, vilket målsäganden bestämt avböjde, varefter Jonas Brandt Nielsen hutade åt Emil Oldenburg för att denne föreslog en trekant, samt drog sig ur målsäganden eftersom han inte längre hade erektion. Jonas Brandt Nielsen har berättat att samlaget varade i ca minuter och att han inte fick utlösning. Emil Oldenburg har om den aktuella gärningen bl.a. berättat att han mötte upp Jonas Brandt Nielsen och målsäganden utanför lägenheten och följde med dem upp, men att han sedan lämnade lägenheten under ca 10 minuter för att gå ut och handla. Han har även berättat att Jonas Brandt Nielsen och målsäganden satt i Emil Oldenburgs soffa i vardagsrummet när han gick och att de låg nakna i hans säng i sovrummet i missionärsställning när han kom tillbaka och föreföll att ha sex. Han har bekräftat uppgiften om att han frågade om han fick vara med och att han direkt fick ett nej från målsäganden. Han har också bekräftat sin i polisförhör lämnade uppgift om att Jonas Brandt Nielsen drog ut sin penis ur målsäganden och i övrigt lämnat uppgifter av innebörd att han sedan lämnade sovrummet och inte vet om Jonas Brandt Nielsen och målsäganden återupptog någon sexuell aktivitet. Emil Olden-

7 6 Avdelning 1 DOM B burg har om målsägandens reaktion efter det att han kom in i sovrummet uppgett att han uppfattade att hon tyckte att det var pinsamt och jobbigt, att han inte minns exakt hur orden föll, men att hon yttrade något i stil med att det var jobbigt. Emil Oldenburg har i sitt vittnesmål under ed inte kunnat bekräfta sina under polisförhör lämnade uppgifter av innebörd att han skulle ha hört målsäganden ge uttryck för att hon inte ville ha sex med Jonas Brandt Nielsen och tillagt att TV:n i vardagsrummet stod på med högt ljud, vilket medförde att han sedan han lämnat sovrummet inte hade möjlighet att uppfatta några ljud därifrån. Målsäganden har i det omfattande förhör som hållits med henne vid tingsrätten lämnat en mängd skiftande uppgifter om sina kontakter med Jonas Brandt Nielsen. Klart framgår att hon bestämt tagit avstånd från honom och att hon starkt ogillat Emil Oldenburgs agerande, vilket fått henne att reagera med äckel. Målsäganden har ett neuropsykiatriskt funktionshinder som i utredningen beskrivits i termer som ett autismliknande tillstånd med viss retardation. Därtill har hon fått diagnosen ADHD. Hennes svårigheter har avspeglats i förhöret med henne. Tingsrätten har i målet inte att bedöma huruvida Jonas Brandt Nielsen handlat klandervärt mot målsäganden utan har enbart att uppehålla sig vid prövningen av huruvida den påstådda gärningen är styrkt och föranleder straffrättsligt ansvar. Målsäganden har om den åtalade gärningen lämnat skiftande uppgifter om hur länge samlaget varade, allt från ca 20 minuter till en timme, men angett och att Emil Oldenburg kom in i början och tittade på under ca 5 minuter, och att den enda paus som förekom i samlaget var när Jonas Brandt Nielsen gick upp för att göra rent efter sin hundvalp som bajsat. Målsäganden har i övrigt lämnat uppgifter av innebörd att hon efter pausen låg kvar i sängen men sade ifrån att hon inte ville och försökte dra sig undan, men att Jonas Brandt Nielsen struntade i det och att det var i det skedet av samlaget som Jonas Brandt Nielsen tilltvingade sig sex genom det av åklagaren påstådda våldet. Målsäganden har emellertid även i denna del lämnat skiftande besked under förhöret vid tingsrätten och slutligen lämnat uppgifter av innebörd att hela samlaget var tilltvingat. Hon har om det våld som påståtts utifrån ställda frågor visserligen bekräftat

8 7 Avdelning 1 DOM B att Jonas Brandt Nielsen hållit i hennes händer och axlar samt pressat ner henne i sängen, men i övrigt lämnat knapphändiga och skiftande svar på de frågor hon fått om det våld som påståtts från åklagarens sida och vad det lett till. Tingsrätten finner det mycket svårt att bedöma såväl målsägandens trovärdighet som tillförlitligheten av de uppgifter målsäganden lämnat, dels utifrån vad som i övrigt framkommit om hennes kontakter med Jonas Brandt Nielsen såväl före som efter gärningen, dels utifrån hennes funktionshinder. Därtill kommer att uppgifterna ändrats. Visserligen krävs inte för ansvar för våldtäktsbrottet att målsäganden gjort motstånd eller protesterat, även om en målsägandens brist på agerande kan få betydelse för uppsåtsfrågan. Tingsrätten ska dock bedöma om det våld som målsäganden berättat om varit en förutsättning för genomförande av gärningen. Tingsrätten anser att utredningen redan i denna del har så stora brister att det mot Jonas Brandt Nielsen förnekande inte genom utredningen i målet och då framför allt genom målsägandens uppgifter är ställt utom varje tvivel att han tvingat henne till samlag på sätt åklagaren angett. Åtalet ska därför redan av det skälet ogillas. Vad som framkommit om målsägandens starka reaktioner med bl.a. oro efter det sista mötet med Jonas Brandt Nielsen i januari 2011 leder inte till någon annan bedömning. Till följd av tingsrättens bedömning av skuldfrågan ska målsägandens skadeståndstalan lämnas utan bifall. Åtalspunkten 2 (sexuellt övergrepp mot barn) Jonas Brandt Nielsen har erkänt gärningen, med den begränsningen att han förnekat att han tagit på målsägandens stjärt. Han har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena. Han har medgett skadeståndsskyldighet gentemot målsäganden i och för sig och medgett att betala kr avseende kränkning. Han har inte vitsordat övriga belopp som skäliga i och för sig, men inte haft någon erinran mot ränteyrkandet. Jonas Brandt Nielsen har hörts över åtalet. På åklagarens och egen begäran

9 8 Avdelning 1 DOM B har uppspelning av två stycken videoförhör av målsäganden skett. Vidare har viss skriftlig bevisning åberopats och genomgåtts. Jonas Brandt Nielsen har lämnat uppgifter av innebörd att han träffat målsäganden ensam vid två tillfällen nämligen den 14 och 15 juli 2010 och att han vid dessa tillfällen berört hennes könsorgan för att kunna ta bilder samt att det är målsäganden som finns på bildserierna från respektive datum. Han har vidgått att det är hans fingrar som syns på bilderna och att han tog på målsäganden i eget sexuellt syfte. Målsäganden har i två videoförhör berättat om de kontakter hon haft med Jonas Brandt Nielsen. Hon har därvid lämnat uppgifter dels av innebörd att hon träffat Jonas Brandt Nielsen ensam vid i allt fall ett ytterligare tillfälle än de i målet beskrivna händelserna, dels att hon inte kommer ihåg det tillfälle som Jonas Brandt Nielsen uppgett att han dokumenterat med foton tagna den 15 juli 2010 då målsäganden var klädd i en badponcho. Målsäganden har därutöver lämnat uppgifter om ett tillfälle hemma hos Jonas Brandt Nielsen som i allt väsentligt bekräftar åklagarens påstående rörande gärningen den 14 juli Sammanfattningsvis finner tingsrätten att åklagarens påståenden om den gärningen stöds av såväl målsägandens uppgifter som övrig utredning, däribland Jonas Brandt Nielsens egna uppgifter och åberopat bildmaterial. Beträffande den gärningen finner tingsrätten utrett att den innefattat att Jonas Brandt Nielsen även tagit på målsägandens stjärt samt att händelseförloppet varit mer utdraget än det mycket kortvariga förlopp som Jonas Brandt Nielsen beskrivit. Beträffande gärningen den 15 juli 2010 stöds Jonas Brandt Nielsens erkännande av hans egna uppgifter och övrig utredning bestående i främst åberopat bildmaterial samt rättsintyg den 21 juni Jonas Brandt Nielsens uppgift om att det var en kortvarig beröring under det att han tog några bilder är inte vederlagda och får visst stöd av det faktum att målsäganden inte lämnat några uppgifter om händelsen. Åtalet i denna del är styrkt med reservationen att det inte är utrett att Jonas Brandt Nielsen tog på målsägandens stjärt även vid detta tillfälle, samt med ovan angivna påpekande om varaktigheten av övergreppet. Gärningarna ska rubriceras som åklagaren gjort.

10 9 Avdelning 1 DOM B Förverkandeyrkandena är lagligen grundade och ska bifallas. Till följd av tingsrättens bedömning av skuldfrågan ska Jonas Brandt Nielsen utge skadestånd till målsäganden. När det gäller bestämmande av ersättningens storlek gör tingsrätten följande bedömning. Omständigheterna vid gärningarna är inte svårare än att ersättningen skäligen mot bakgrund av rådande praxis bör bestämmas till kr respektive kr. Yrkat belopp för sveda och värk finner tingsrätten skäligt. Åtalspunkten 3 (våldtäkt alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn) Jonas Brandt Nielsen har erkänt gärningen så till vida att han vidgått att han särat på målsägandens blygdläppar och fotograferat sitt förehavande. Han har underkastat sig ansvar för sexuellt övergrepp mot barn. Han har medgett skadeståndsskyldighet gentemot målsäganden i och för sig och medgett att betala kr avseende kränkning. Han har inte vitsordat övriga belopp som skäliga i och för sig, men inte haft någon erinran mot ränteyrkandet. Jonas Brandt Nielsen har hörts över åtalet. På åklagarens och egen begäran har uppspelning av ett videoförhör med målsäganden skett. Vidare har viss skriftlig bevisning åberopats och genomgåtts. Av utredningen i målet däribland Jonas Brandt Nielsens och målsägandens uppgifter framgår att Jonas Brandt Nielsen kom i kontakt med målsäganden i samband med fiske vid den aktuella sjön och att Jonas Brandt Nielsen som förevändning för att kunna fotografera målsägandens könsorgan sagt till henne att hon var lite smutsig där och insisterat på att torka henne efter ett toalettbesök, trots målsägandens besked att hon kunde klara det själv. Jonas Brandt Nielsen har lämnat uppgifter av innebörd att han med sin ena hand höll på insidan av målsägandens yttre blygdläppar samtidigt som han tog två bilder samt att han även torkade henne med ett papper. Han har bekräftat åklagarens påstående om att han förmått målsäganden

11 10 Avdelning 1 DOM B att medverka på angivet sätt och tillagt att hon även själv tittade; allt sedan han yttrat att hon var lite smutsig. Jonas Brandt Nielsen har vidgått att han kan ha pillat på målsäganden när han fotade, men inte fört in sitt finger i målsägandens slida. Målsäganden har emellertid lämnat utförliga uppgifter om den detaljen i det förhör som hållits med henne och som videofilmats. Hon har beskrivit och visat hur det gick till när fingret var inne i henne. Av förhöret med henne framgår att det var just det agerandet från Jonas Brandt Nielsen sida som kändes extra pinsamt och tingsrätten anser att målsägandens uppgifter är så tydliga och tillförlitliga att de kan läggas till grund för tingsrättens bedömning i den delen. Åtalet är styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående. När det gäller rubriceringen har åklagaren i första hand gjort gällande att gärningen ska bedömas som våldtäkt mot barn under åberopande av att de sexuella handlingarna med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag. Genom målsägandens uppgifter finner tingsrätten utrett att det inte rört sig om en helt flyktig penetration. Denna har skett under förespegling om att det fanns smuts i målsägandens könsorgan som skulle tas bort. Tingsrätten finner att den kränkning som målsäganden utsatts för genom den sexuella handling som Jonas Brandt Nielsen övertygats om är lika allvarlig som den som kan uppkomma vid ett påtvingat samlag. Gärningen ska därför rubriceras som våldtäkt mot barn (angående rubriceringsfrågan se NJA 2006 s. 221 och NJA 2008 s I och II med hänvisningar). Till följd av tingsrättens bedömning av skuldfrågan ska Jonas Brandt Nielsen utge skadestånd till målsäganden. När det gäller bestämmande av ersättningens storlek gör tingsrätten följande bedömning. Ersättningen för kränkning bör bestämmas till skäliga kr då det inte vid gärningen förekommit omständigheter som motiverar att ersättningen bestäms till högre belopp än vad som regelmässigt utgår enligt s.k. schablon. Yrkat belopp avseende sveda och värk finner tingsrätten skäligt.

12 11 Avdelning 1 DOM B Påföljdsfrågan För brottet våldtäkt mot barn är inte stadgat lindrigare straff än fängelse i två år och tingsrätten bedömer straffvärdet för gärningen enligt åtalspunkten 3 till fängelse två år. Vart och ett av de båda gärningarna som tingsrätten bedömt som sexuellt övergrepp mot barn enligt åtalspunkten 2 har ett straffvärde på upp mot sex månaders fängelse. Det sammanlagda straffvärdet för de brott Jonas Brandt Nielsen nu döms för uppgår med tillämpning av de schematiska regler som gäller för beräkning av straffvärdet vid flerbrottslighet till fängelse 2 år och fyra månader. På grund av det höga straffvärdet och brottens karaktär kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Enligt utlåtande den 17 juni 2011 över rättspsykiatrisk undersökning som Jonas Brandt Nielsen genomgått finns inte medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård och något hinder mot att bestämma påföljden till fängelse finns inte. Övrigt Jonas Brandt Nielsen döms bl.a. för brott för vilket lindrigare straff än fängelse i två år inte är förskrivet. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Han ska därför alltjämt vara häktad. Sekretessförordnanden bör ges i enlighet med domslutet. Avgift till brottsofferfonden följer av lag. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 6 (DV 400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 4 augusti Marianne Gauffin Avräkningsunderlag, se bilaga 7.

13 Bilaga 2 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 55

14

15

16

17

18 Bilaga 3 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 75

19

20 Bilaga 4 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 76

21 Bilaga 5 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 77

22 Bilaga 6 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

23 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

24 Bilaga 7 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 84

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer