EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr."

Transkript

1 Finansdepartementet Stockholm Yttrande Stockholm EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP II); Dnr. Fi2014/1418 Svensk Försäkring har följande kommentarer till rubricerade direktivförslag. Inledande kommentarer Allmänt Svensk Försäkring välkomnar en revidering av nuvarande tjänstepensionsdirektiv (IORP I). Vi konstaterar att det i detta skede inte var möjligt att revidera solvensregleringen, men emotser en fortsatt översyn även i den delen. Vi vill också dra uppmärksamheten till kopplingen till den nya reglering av tjänstepensionsföretag som för närvarande är under utredning i Tjänstepensionsföretagsutredningen. Som kommer att framgå nedan blir i nuläget särskilt övergångsregleringen i IORP II av intresse när det gäller den utredningen. Kommentarerna nedan fokuserar i huvudsak på de föreslagna ändringarna av nuvarande direktiv. Vi har utgått från den engelska textversionen, eftersom denna kan väntas ligga till grund för de kommande förhandlingarna. Svensk Försäkring vill också understryka att synpunkterna nedan är av preliminär karaktär och att vi förbehåller oss rätten att återkomma i de olika delarna under de kommande förhandlingarnas gång. När det gäller särskilt det sistnämnda välkomnar vi att departementet enligt uppgift kommer att tillsätta en särskild referensgrupp med intressenterna och anmäler självfallet vårt intresse för att delta i en sådan grupp. Svensk Försäkring Box Stockholm Karlavägen 108 Tel

2 Hänsyn behöver tas till den svenska modellen Tjänstepensionsområdet karaktäriseras av att systemen i de olika medlemsstaterna i många delar uppvisar väsentliga skillnader. Det gäller inte minst hur tryggandet av pensionsplanerna är utformat. För svensk del sker tryggandet av tjänstepensioner som bekant i huvudsak genom försäkring meddelad av försäkringsbolag och tjänstepensionskassor (försäkringsföretag) och utifrån kollektivavtalade pensionsplaner. Det gäller såväl förmåns- som premiebestämda planer. När det särskilt gäller premiebestämda planer utmärker sig Sverige även via tillhandahållandet av placeringsalternativ på den s.k. kryssmarknaden. I de internationella diskussioner som förs kring tjänstepension har Svensk Försäkring vid ett flertal tillfällen noterat att det råder en viss begreppsförvirring. Trots att redan nuvarande IORP-direktiv innehåller en definition av pensionsplan ( pension scheme, se artikel 6.b) som det bakomliggande avtalet om pension förväxlas detta begrepp ofta med själva institutet ( IORPen, se artikel 6.a) och dess verksamhet. Vi kommer att peka på i vart fall ett sådant exempel nedan. Vidare tas inte alltid hänsyn till vilka produkter som kan erbjudas inom ramen för den svenska kryssmarknaden. Särskilt tydligt blir detta när det i förslaget talas om vem som bär investeringsrisken enligt pensionsplanen. Här synes EU-kommissionen utgå från att arbetstagaren alltid bär risken för investeringsutfallet när det är fråga om en premiebestämd plan (se exempelvis uttalandet i det inledande Explanatory memorandum, s. 2, om att solvensreglering inte är relevant för premiebestämda planer). För svensk del är detta inte korrekt, eftersom utbudet av produkter på kryssmarknaden innebär att försäkringsföretagen tar över sådan risk. Denna missuppfattning får också återverkningar i en del av kommissionens förslag, vilket vi återkommer med exempel på nedan. Bakgrunden till olika missuppfattningar i dessa sammanhang torde härröra från att man i många medlemsstater ser ett pension scheme som en odelad enhet som, även när det gäller premiebestämda pensioner, innefattar att arbetsgivaren upprättar en pensionsplan, sätter upp eller avtalar om inbetalning till en IORP och sedan ombesörjer inbetalningarna dit utan inblandning av arbetstagarna. I Sverige däremot finns, när det gäller premiebestämda pensioner, en tydligare tredelning mellan en (oftast kollektivavtalad) pensionsplan, upphandlade valbara alternativ av tryggande institut samt ett urval av produkter hos dessa institut. Den kommande regleringen måste kunna fungera även med den svenska modellen, och det är därför viktigt att Sverige i de kommande förhandlingarna ser till att hänsyn tas så att modellen kan fungera även i framtiden. Närmare om förslagen Artikel 13 Artikeln rör cross-border transfers of pension schemes. Här ser Svensk Försäkring ett exempel på den potentiella begreppsförvirring som vi nämnde inledningsvis. Artikeln ser från det svenska perspektivet ut att kunna handla om vad som närmast kan beskrivas som en beståndsöverlåtelse av tillgångar kopplade till en viss plan (jfr 13.4 a). Det synes därför inte vara relevant att tala om att en pensionsplan ( pension scheme ) ska överföras. Det är också oklart varför institutet (IORPen) är 2 (6)

3 tänkt som initiativtagare eftersom det i de flesta fall snarare torde vara arbetsgivaren eller ett kollektiv av arbetsgivare som har intresse av en sådan beståndsöverlåtelse (därmed inte sagt att Svensk Försäkring är av åsikten att en beståndsöverlåtelse ska kunna tvingas fram av de senare). Det finns enligt vår mening skäl att utreda vad som egentligen avses med denna artikel. Och under alla omständigheter vill Svensk Försäkring framhålla att det för svensk del torde vara ett absolut krav att arbetsgivare och arbetstagare eller deras företrädare godkänner en eventuell överföring, oavsett vad det är som egentligen avses i artikeln (jfr 13.3). Artikel 15 Artikeln har inte ändrats i sak, men Svensk Försäkring vill ändå framhålla följande. Av 15.3 framgår som tidigare att avsättningarna i en IORP alltid ska vara fullt fonderade ( fully funded ) vid gränsöverskridande verksamhet. Vi har förstått att det har utövats starka påtryckningar mot kommissionen att stryka detta krav, och i ett tidigare utkast till förslaget hade kravet strukits. Svensk Försäkring vill understryka att vi anser att det befintliga kravet ska behållas, det gäller såväl i förhållande till intresset av fullgott konsumentskydd som till vikten av konkurrensneutralitet mellan institut som verkar nationellt och de som gränsöverskrider in i landet. Artikel 20 Svensk Försäkring stödjer att vissa möjligheter till investeringsbegränsningar stryks och förtydligas (20.6). Vi stödjer även att medlemsstater inte längre ska kunna kräva att gränsöverskridande IORPer underkastar sig ytterligare nationella begränsningar (se numera struken, äldre 20.7). Samtidigt noterar vi att investeringsbegränsningar on an individual basis inte begränsas alls (20.7 i nuvarande förslag). Möjligen blir detta av mindre betydelse nu när medlemsstaterna enligt förslaget inte längre kan underkasta gränsöverskridande IORPer några nationella, längre gående regler, men icke desto mindre kan man konstatera att direktivet fortfarande ger långtgående möjligheter till nationella begränsningar. Avdelning III ( governance ) När det gäller de föreslagna reglerna för bolagstyrning ( governance ) kan Svensk Försäkring i huvudsak välkomna ansatsen i förslaget, som i mycket ligger nära motsvarande regler i Solvens II. Vi kommer att behöva analysera dessa regler ytterligare, men redan nu vill vi dock uppmärksamma departementet på följande frågor. Compliance-function? Till skillnad från när det gäller Solvens II innehåller förslaget kring s.k. nyckelfunktioner inte några krav på en compliance-funktion (se artikel 25). Svensk Försäkring anser att det behöver klargöras vad anledningen till detta är samt göras en analys av om det inte borde införas en sådan funktion även i IORP II (jfr att det i Sverige idag finns ett allmänt råd från Finansinspektionen om att en sådan funktion bör ingå i systemet för intern kontroll). 3 (6)

4 Krav på whistleblowing Svensk Försäkring noterar att det föreslås införas ett krav på personer inom nyckelfunktioner att slå larm till tillsynsmyndigheten om ledningen i IORPen inte vidtar nödvändiga åtgärder som identifierats inom ramen för en nyckelfunktion (s.k. whistleblowing, se artikel 25.6). Personer som larmar ska även åtnjuta rättsligt skydd (se 25.7). Införandet av ett krav på angivna personer att slå larm går längre än vad som är fallet i de nya reglerna om kapitaltäckning för banker, där fokus i stället ligger på att institut och tillsynsmyndigheterna ska inrätta mekanismer för att uppmuntra anmälningar och även säkerställa skydd för anmälaren (se dir. 2013/36/EU, artikel 71, jfr lagrådsremiss Förstärkta kapitaltäckningsregler s. 241 ff.). Inte minst med tanke på svårigheterna att tolka innebörden av ett uttryckligt krav på anmälan anser Svensk Försäkring att det är tveksamt varför IORP II ska gå längre än reglerna på banksidan. Lämpligheten av dessa förslag behöver därför analyseras närmare. Förvaringsinstitut I artikel 35 föreslås ett krav på IORPen att utse ett förvaringsinstitut för det fall att medlemmar och förmånstagare bär (den fulla) investeringsrisken enligt en pensionsplan. För det fall att de inte bär denna risk finns en option för medlemsstaterna att införa ett sådant krav. Här kan Svensk Försäkring konstatera att det verkar föreligga just den typ av missförstånd som vi pekat på inledningsvis. Enligt vår mening behöver det inte vara relevant huruvida pensionsplanen är förmånseller premiebestämd utan snarare är det intressant om instituten står risk i förhållande till de produkter de erbjuder för att trygga pensionsåtagandet. Står de sådan risk kommer de nämligen att omfattas av kapitalkrav (se artikel 16) och övrig solvensreglering. Varför det då skulle behövas ett krav på förvaringsinstitut är svårt att förstå ett sådant krav framstår endast som relevant för det fall att institutet inte bär någon risk alls. Mot denna bakgrund motsätter sig Svensk Försäkring att det införs ett krav på förvaringsinstitut i de fall där institutet bär risk och därmed är underkastat solvensregler, och detta alldeles oavsett om själva pensionsplanen är förmåns- eller premiebestämd. I sammanhanget kan vi dessutom under alla omständigheter notera att det för underliggande fonder i fondförsäkringar redan finns ett krav på förvaringsinstitut. Avdelning IV (information) Avsnittet om information till medlemmar och förmånstagare är mycket omfattande och kommer att kräva ytterligare analys. Här följer dock några inledande kommentarer. EU-rätten och informationsregler Som nämnts tryggas tjänstepension i Sverige för närvarande nästan uteslutande via försäkring meddelad av försäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Det blir därför av intresse att jämföra förslagen både med nuvarande informationsregler i svensk rätt och regler i andra EU-lagstiftningar. Information till försäkringstagare och försäkrade är redan föremål för ett antal olika EU-regleringar Solvens II, PRIIPs och IMD II. Medan Solvens II är under genomförande är det för närvarande 4 (6)

5 oklart när IMD II blir färdigförhandlad. Vad beträffar PRIIPs kan vi konstatera att försäkring som syftar till pension enligt den överenskommelse som nyligen slöts visserligen ska undantas under en inledande fyraårsperiod, men det är inte otänkbart att reglerna i den förordningen kommer att åberopas även i förhandlingarna avseende IORP II. Självfallet anser Svensk Försäkring att god information till försäkringstagare och försäkrade är av yttersta vikt. Försäkringsbranschen arbetar därför sedan lång tid tillbaka med dessa frågor. 1 Vi vill understryka att utgångspunkten måste vara att informationen ska vara anpassad till konsumentens behov. Mer information är inte alltid svaret, snarare god, lättillgänglig och anpassad information. Vi vill även varna för risken för överlappningar mellan olika regelverk. Det kommer att vara viktigt att de olika förhandlingarna och genomförandena av EU-regelverk samordnas framöver. Det gäller även de informationsregler som kan väntas behöva införas i samband med den nya tjänstepensionsreglering som för närvarande är under utredning i Tjänstepensionsföretagsutredningen. Närmare om föreslagna regler Återigen är det enligt Svensk Försäkrings mening viktigt att hålla isär pensionsplan och produkt så att informationen ges från rätt avsändare och avser rätt sak, dvs. i förekommande fall produkten snarare än planen. Här noterar vi att det på flera ställen i förslaget återigen talas om risk i förhållande till pensionsplanen, snarare än huruvida institutet bär risk (se exempelvis artikel 39.2 och artikel 51). Vad särskilt gäller det s.k. Pension Benefit Statement (PBS, se artikel 40 ff.) noterar Svensk Försäkring att mycket av den information som föreskrivs redan ges i årsbeskeden idag. Prognoser kan även ges via Min Pension (jfr artikel 50). Det förefaller dock som att PBS alltid måste vara en fristående produkt, särskilt som det ska ha en särskild benämning (artikel 45.1), inte får vara längre än två sidor (artikel 42) och inte får hänvisa till annan information (artikel 41.1). Svensk Försäkring anser att det behöver utredas hur PBS förhåller sig till annan information som ska ges till medlemmar och förmånstagare, inte minst för att överlappningar ska kunna undvikas. Vad gäller de enskilda delarna av PBS ber vi som nämnts att få återkomma efter en närmare analys av det mycket detaljerade förslaget. Artikel 76 När det gäller medlemsstater som idag tillämpar optionen i artikel 4 i direktivet på livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet föreskriver artikel 76 en möjlighet att behålla kapitalkraven i Solvens I för sådan verksamhet, dock längst till utgången av Frågan behandlas också i det s.k. Omnibus II-direktivet, med den skillnaden att övergångstiden där är bestämd till den 31 december Med tanke på att Omnibus II-direktivet ska vara genomfört till den 1 januari 2016 är 2019 det datum som vi i nuläget har att förhålla oss till. 1 Se bl.a. vår rapport Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring: df?epslanguage=sv 5 (6)

6

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 14-13309 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Ert Dnr Fi2014/3021 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet

Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen. Promemoria. Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Promemoria Förhållandet mellan Solvens IIdirektivet och tjänstepensionsdirektivet April 2012 1 2 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Svenska Aktuarieföreningen 2014-12-16 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Peter Kindlund samt justitierådet Göran Lambertz. Förstärkta kapitaltäckningsregler Enligt

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13)

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) 2015-06-01 Rnr 22.15 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) Övergripande synpunkter Saco har beretts

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen REMISSYTTRANDE 2005-12-22 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning av Bankföreningens synpunkter Bankföreningen

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer