Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products"

Transkript

1 Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana Direkttel: E-post: TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren Consumer protection in third pillar retirement products Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro STOCKHOLM Linnégatan Dokument2/LO/

2 2 (6) 1. Är denna definition, som användes i frågeformuläret från 2012, lämplig för att identifiera pensionsprodukter inom den tredje pelaren? Pensionsprodukter inom den tredje pelaren definieras som alla slags frivilliga eller obligatoriska privata pensionsprodukter som konsumenterna köper individuellt [dvs. inte tjänstepensioner] 2. Om du svarar nej på frågan, vilken skulle vara den lämpligaste gemensamma EUdefinitionen av pensionsprodukter inom den tredje pelaren? 1)Ja det är en lämplig definition. För det svenska pensionssystemet gäller att det inte finns något obligatoriskt individuellt pensionssparande, utan den tredje pelaren motsvaras av individuellt pensionssparande som är frivilligt och skattegynnat upp till kr per år. Den motsvarar därmed en mindre del av pensionen, jämfört med de delar som ges av första och andra pelarens pensioner, allmän pension och tjänstepension. 3. Vilka är de huvudsakliga riskerna för konsumenterna när de köper en pensionsprodukt inom den tredje pelaren? 3) Svårigheten att bedöma risk, framtida avkastning och avgiften i relation till avkastning och totalt kapital. Utfallet av köpet kommer långt senare. Det är förenat med kostnader att ångra köpet. Ett flertal svenska undersökningar visar att individer över lag har begränsade kunskaper och intresse för marknaden för pensionsprodukter samt begränsad förmåga att utifrån givna förutsättningar beräkna förväntat utfall, riskers och avgifters betydelse mm. Konsumenten är ofta helt utlämnad åt rådgivare med uppdrag att sälja produkter och kan själv ha svårt att bedöma om man köper fel produkt eller om man ens är i behov av en privat pensionsförsärking. Den genomsnittlige pensionsspararen har inte tillräckliga kunskaper för att kunna fatta investeringsbeslut med hänsyn tagen till riskvilja, ålder, inkomst, annat sparande eller ens göra en bedömning av om det finns ett behov av en privat pensionsförsäkring då den enskilde sällan har en bild av hur det totala pensionssparandet (allmånna och tjänstepension) ser ut. Det blir med andra ord ingen anpassning av risk mm till pensionsspararnas specifika livssituationer. 4. Konsumenten och pensionsgivaren har mycket olika förutsättningar i fråga om information och kunskap om pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Hur stort problem anser du att detta är? 4) Se fråga 3. Det är ett stort problem, konsumenten är i ett stort kunskapsunderläge visavi rådgivaren, som ofta har i uppdrag att sälja produkterna. Både kunskapsunderläget kring produkterna i sig samt avsaknaden av en samlad information om det totala pensionssparandet gör konsumetnen extra sårbar i mötet med pensionsgivaren. Resultatet blir tydligt först om ett antal år. Att ångra köpet är förenat med kostnader.

3 3 (6) 5. Har konsumenter som köper pensionsprodukter inom den tredje pelaren särskilda behov som bör beaktas bättre, t.ex. genom frivilliga uppförandekoder eller certifieringsprogram på EU nivå för konsumentinformation (öppenhet) och skyddsstandarder? - Hur kan i så fall konsumentinformationen (öppenheten) förbättras? Behandla både förhandsinformation och den information som ges när avtal sluts. - Hur kan i så fall skyddsstandarderna förbättras? Behandla marknadsföring, försäljningsmetoder, incitament, rådgivning och andra aspekter. 5) Det särskilda behov denna grupp konsumenter skulle behöva är att kunna göra en relevant bedömning av sitt faktiska behov av en privat pensionsprodukt. Både genom förbättrad information samt genom säkerställd rådgivning. Det är viktigt med ett bra konsumentskydd och information i samband med alla former av pensionsprodukter. Det är även viktigt att fundera över vad ett konsument skydd skall syfta till i detta sammanhang. TCO menar att konsumentskyddet skall syfta till att konsumenten på ett betryggande sätt skall kunna göra ett val som för denna ger en bra framtida pension. Detta faktiska skäl till konsumentskyddet riskerar ibland att försvinna bland andra intressenters intressen. TCO anser att tillgång till tydlig information är en nödvändig men sannolikt inte tillräcklig förutsättning för att försäkringstagarna ska kunna bedöma pensionsprodukter Lättillgänglig, begriplig information och en standardiserad modell för hur avgifter, risk, avkastning och flyttkostnader beräknas utgör minimikrav. Uppgifter om administrationskostnader och på vilket sätt bolaget beräknar försäkringars återköpsvärde ska inte bara ges till försäkringstagarna utan bör också finnas på bolagens hemsidor. Det är dock ändå inte troligt att det är möjligt att ålägga pensionsinstitut och försäkringsbolag en informationsplikt som innebär att individen får en objektiv bild av tillgängliga alternativ i en situation då denne står i begrepp att köpa en pensionsprodukt. Att individerna/köparna av pensionsprodukter skulle kunna påverka marknaden genom att få tillgång till standardiserad information och göra välgrundade val så att de konsekvent väljer att spara sin pension i de bolag som har bäst villkor förefaller ytterst osannolikt. Pensionsprodukter är komplicerade och skiljer sig från flertalet andra produkter genom att konsumenten inte upptäcker om produkten är dålig förrän efter mycket lång tid. Uppförandekoder, skyddsstandarder och certifieringsprogram, kan möjligen bidra till att säkra tillgången till information och att stävja de värsta avarterna inom marknadsföring, försäljningsmetoder och rådgivning. Men effekten för konsumentens position på marknaden för pensionsprodukter är sannolikt relativt liten, med tanke på bland annat den mängd kvalificerad information och förutsägelser det handlar om. Det kan vara avhängigt vem som får uppgiften att ta fram dessa koder och certifieringsprogram. Pensionsgivarna själva har ett stort egenintresse i att sälja produkter vilket inte alltid gynnar konsumenten. Vilket behov har individen av individuellt pensionssparande? Jämför med allmän+tjänstepension. Avkastning av IPS jämfört med annat sparande. I Sverige omfattas de flesta arbetstagare av kollektivavtalad tjänstepension. TCO anser att man när man går i pension ska kunna leva på den allmänna pensionen, kompletterat med den tjänstepensions man tjänat in under sitt yrkesverksamma liv. Målet är att fler arbetstagare skall omfattas av de kollektivavtalade planerna, inte att öka det privata sparandet. Konsumentskyddet kring det frivilliga privata pensionssparandet är dock viktigt och bör förbättras.

4 4 (6) Med tanke på att tredje pelarens pension i Sverige har en mindre betydelse vid sidan om första och andra pelarens pensioner, bör god rådgivning - beroende på individens specifika situation också kunna innefatta att man avstår från tredje pelarens pension och i stället väljer en annan sparform - exempelvis amorteringar på lån - om det skulle vara bättre för den specifika individen. Vi ställer oss mycket tveksamma till införandet av ett gemensamt regelverk eller gemensamma bestämmelser på EU-nivå, då EU:s medlemsländer uppvisar stora skillnader avseende pensionssystem. Tredje pelarens pension har mycket olika innebörd och fungerar på olika villkor i olika länder. I vissa länder är exempelvis tredje pelaren obligatorisk och en mer omfattande del av den totala pensionen, medan den i andra länder, som i Sverige, kan vara frivillig och av mindre betydelse. En del länder har kombinationssystem, medan andra inte har det. Det är enligt vår uppfattning viktigare att EU arbetar med att kartlägga de system som finns och analyserar grundförutsättningarna för att pensionssystem ska vara eller bli hållbara. Det är bättre att EU ger stöd på annat sätt än genom lagstiftning, t ex genom benchmarking och att peka på goda exempel, så att varje land får regelsystem som tillgodoser en god balans mellan risker och trygghet i ländernas egna pensionssystem. EU:s aktiviteter skulle med fördel också i större utsträckning kunna inriktas på analyser av vilka grundförutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nationella system ska fungera och vara långsiktigt hållbara. EU-lagstiftning bör inte rasera eller försvåra möjligheterna till skattesubventionerat pensionssparande. Standardisering för att jämföra är bra, men måste ta hänsyn till de olika pensionsprodukternas utformning. Den enskilde har rätt till information och det är viktigt att informationen är begriplig. Det bör också vara möjligt att jämföra om en pensionsprodukt är könsneutral, d v s att den, allt annat lika, har samma utfall för män och kvinnor. 6. Skulle en självreglering via uppförandekod vara det bästa verktyget för att förbättra kvaliteten på pensionsprodukter inom den tredje pelaren? 6) Se ovan, en självreglering via uppförandekod, kan möjligen ge ett visst skydd beroende på hur uppförandekoden är utformad, hur tillsynen sker och om flertalet pensionsgivare följer uppförandekoden. Men effekten för konsumentens position på marknaden för pensionsprodukter är sannolikt relativt liten, med tanke på bland annat den mängd kvalificerad information och förutsägelser det handlar om. Det kan vara avhängigt vem som får uppgiften att ta fram dessa koder och certifieringsprogram. Pensionsgivarna själva har ett stort egenintresse i att sälja produkter vilket inte alltid gynnar konsumenten. 7. För vilka mål skulle en sådan uppförandekod vara det bästa alternativet, tex stärka konsumenternas förtroende, ge dem en kvalitetsgaranti eller något annat mål? 7) Se ovan, fråga 6. En uppförandekod lämnar alltid utrymme för att vissa inte kommer följa dessa. För att konsumenten skall känna förstroende för en sådan måste den vara så känd så att man kan ställa dessa kvalitetskrav i sin kontakt med pensionsgivaren. Idag styr pensionsgivarna marknaden och de anser att de företräder konsumenterna.

5 5 (6) 8. Vilka konsumentskyddsproblem skulle en självreglering via en uppförandekod kunna bidra till att lösa när det gäller pensioner? Se ovan, fråga 6. Beror helt på hur den genomförs och hur tillsynen efterlevs. 9. Vem ska övervaka att uppförandekoden följs i praktiken och hur ska detta ske? 9) För att säkerställa att bolagen följer föreslagna handlingsregler ska dessa stå under tillsyn av Finansinspektionen, dvs av en statlig myndighet. TCO vill samtidigt inskärpa betydelsen av en väl fungerande tillsyn från Finansinspektionens sida. 10. Skulle ett EU-certifieringsprogram vara det bästa sättet att förbättra konsumentskyddet i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren? 10) Se ovan, fråga 6 Vi ställer oss mycket tveksamma till införandet av ett integrerat arbetssätt i form av EUgemensamma regelverk i form av t.ex. frivilliga uppförandekoder, certifieringsprogram eller skyddsstandarder, då EU:s medlemsländer uppvisar stora skillnader avseende pensionssystem. Tredje pelarens pension har mycket olika innebörd och fungerar på olika villkor i olika länder. I vissa länder är exempelvis tredje pelaren obligatorisk och en mer omfattande del av den totala pensionen, medan den i andra länder, som i Sverige, kan vara frivillig och av mindre betydelse. En del länder har kombinationssystem, medan andra inte har det. Det är enligt vår uppfattning viktigare att EU arbetar med att kartlägga de system som finns och analyserar grundförutsättningarna för att pensionssystem ska vara eller bli hållbara. En snäv reglering inom EU riskerar att blir kontraproduktivt ut konsumentskyddsperspektiv då bra befintliga lösningar helt plötsligt kan bli otillåtna. Det är bättre att EU ger stöd på annat sätt än genom lagstiftning, t ex genom benchmarking och att peka på goda exempel, så att varje land får regelsystem som tillgodoser en god balans mellan risker och trygghet i ländernas egna pensionssystem. EU:s aktiviteter skulle med fördel också i större utsträckning kunna inriktas på analyser av vilka grundförutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nationella system ska fungera och vara långsiktigt hållbara. EU-lagstiftning bör inte rasera eller försvåra möjligheterna till skattesubventionerat pensionssparande. Standardisering för att jämföra är bra, men måste ta hänsyn till de olika pensionsprodukternas utformning. Den enskilde har rätt till information och det är viktigt att informationen är begriplig. Det bör också vara möjligt att jämföra om en pensionsprodukt är könsneutral, d v s att den, allt annat lika, har samma utfall för män och kvinnor. 11. För vilka mån skulle ett sådant program vara det bästa alternativet, tex stärka konsumenternas förtroende, ge dem en kvalitetsgaranti eller något annat mål? 11) Se ovan, fråga 5, 6, fråga 10: Svårt att se hur man skall kunna få ihop en certifiering som passar alla länder. Bättre ge tydliga direktiv om att stärka individens möjlighet till bra val och bra och trygga pensioner, utifrån varje lands förutsättningar.

6 6 (6) 12. Vilka konsumentskyddsproblem skulle ett EU-certifieringsprogram kunna bidra till att lösa när det gäller pensioner? 12) Se ovan, fråga 5,6, fråga 10: Riskerar att få motsatt effekt då alla länders pensionssystem är så olika och därför kan kräva olika former av konsumentskydd.

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

Att prissätta olika risker är inte diskriminering

Att prissätta olika risker är inte diskriminering 2011-11-22 Ståndpunkts-PM: Att prissätta olika risker är inte diskriminering 1 (9) Sammanfattning Privat försäkringsverksamhet handlar om att identifiera och prissätta risker. Riskbedömning är en metod

Läs mer

Aktieindexobligationer

Aktieindexobligationer RAPPORT DEN 20 december 2006 DNR 06-6154-399 2006 :19 Aktieindexobligationer en utvärdering av de nya prospektreglerna INNEHÅLL BEGREPPS- OCH ORDLISTA 1 SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 REGELVERK 6 UNDERSÖKNINGEN

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13

riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Att gå i pension varför så krångligt? rir 2014:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Särtryck ur Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring En sammanfattning Denna sammanfattning utgör ett särtryck ur rapporten Nöjda och trygga kunder

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan Individuellt anpassad amorteringsplan 14 OKTOBER 2013 14 oktoberr 2013 Dnr 13-8919 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund 3 4 Individuellt anpassad amorteringsplan Finansinspektionens förslag 6 Amorteringsk

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2013-02-26 1 (5) Dnr 2012/1859 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) (Fi2012/3967) Livförsäkringsutredningen

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del.

I det följande kommenterar Saco förslagen del för del. 2013-02-28 Finansdepartementet 133 33 Stockholm Förstärkt försäkringsskydd, Livförsäkringsutredningens slutbetänkande SOU 2012:64 Saco har som remissinstans tagit del av Livförsäkringsutredningens slutbetänkande

Läs mer

2014 Johannes Hagen. Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett. Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner.

2014 Johannes Hagen. Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett. Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner. 2014 Johannes Hagen Var är ideologin i pensionsdebatten? Ett Fem frågor att uppmärksamma. Skrift två i serien unga och pensioner. Förord De diskussioner som idag förs om pensionssystemets framtid är ofta

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer