Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder"

Transkript

1 Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box Stockholm Stockholm Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder ( ) anmäler härmed Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder som publiceras på företagets hemsida, Den marknadsföring som Avanza Bank AB (Avanza) lämnar på hemsidan är enligt Movestic Livförsäkring AB (Movestic) varken förenlig med marknadsföringslagen eller god marknadsföringssed för fondmarknadsföring. Bakgrund Skandia Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia (Publ) gav den 7 september 2010 in en anmälan mot Avanza Bank AB till Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) avseende vissa marknadsföringsåtgärder och deras förenlighet med god branschsed och marknadsföringslagen. I ett uttalande av den 14 april 2011 fann ENF dels att jämförelsen mellan en aktivt förvaltad fond och en passivt förvaltad fond, Avanza Zero, samt antagandet om lika avkastning för dessa fonder stred mot god marknadsföringssed. ENF fann även att vissa påståenden av karaktären dubbla din pension var obestyrkta och därmed vilseledande. ENFs uttalande bifogas som bilaga 1. På hemsidan jämför Avanza nu den passivt förvaltade fonden Avanza Zero med bland annat en aktivt förvaltad fond, Aktie-Ansvar Sverige, hos Movestic och påstår fortfarande att en kund kan få dubbel pension hos Avanza. Två delar av Avanzas hemsida avseende tjänstepension berörs av anmälan. Den första delen avser den del av hemsidan där Avanza påstår att deras tjänstepension kan ge anställda upp till dubbel pension och de jämförelser, antaganden och beräkningar som Avanza gjort för att komma till den slutsatsen. Den andra delen avser en tjänst där besökare på hemsidan kan fylla i vissa uppgifter under rubriken Vad tjänar jag på att 1 (6)

2 flytta och sedan få en uppgift om hur mycket användaren sparar på att flytta till Avanza samt de jämförelser, antaganden och beräkningar som Avanza gjort i den delen. Utdrag från Avanzas hemsida per bifogas som bilaga (del 1) och bilaga (del 2). Movestic är ett försäkringsbolag som meddelar livförsäkring såväl med som utan sparandemoment med huvudsakligt fokus mot tjänstepensionslösningar för företag. Inom ramen för den verksamheten tillhandahåller Movestic fondförsäkringar där kunder inom sin tjänstepension erbjuds investera i de fonder som ingår i Movestics utbud. Vissa av fonderna förvaltas av ett annat bolag inom Movestic-koncernen, Movestic Kapitalförvaltning AB. I Movestics utbud finns såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder, däribland Sverigefonderna Öhman Etisk Index Sverige A, som är en passivt förvaltad Sverigefond med förvaltningsavgift om 0,48 % och Aktie-Ansvar Sverige, som är en aktivt förvaltad Sverigefond med en förvaltningsavgift om 1,40 %. Vilka försäkringsavgifter som tas ut för en fondförsäkring hos Movestic beror på det enskilda försäkringsavtalet. För Movestics ordinarie affär följer avgifterna Movestics ordinarie prislista, bilaga 4. Av den följer att den årliga avgiften på kapitalet uppgår till 0,4% - 0,6 % beroende på försäkringens värde och att det för försäkringar vars värde understiger kr även tas ut en fast avgift om 0,6 % av aktuellt prisbasbelopp. Den absoluta merparten av de som har sin tjänstepension i en fondförsäkring hos Movestic har dock till följd av särskilda avtal lägre avgifter. Påståendet om dubbelpension och jämförelsen mellan fonderna På Avanzas hemsida presenteras ett diagram under rubrikerna Mer pengar till dina arbetare. Upp till dubbelt så mycket och Så mycket mer pengar får du, se bilaga 2.1. Enligt diagrammet får en sparare knappt 2,8 miljoner kronor om han placerar sin tjänstepension hos Avanza i Avanza Zero och knappt 1,4 miljoner kronor i fonden Aktie-Ansvar Sverige hos Movestic, dvs. dubbelt så mycket. Diagrammet presenteras även på ytterligare platser på Avanzas hemsida, t.ex under rubrikerna Ett enkelt val kan ge dig dubbel pension och Så mycket kan du få i egen ficka, se bilaga 2.2. Om kunden klickar sig vidare från diagrammen på Avanzas hemsida finns en redogörelse för vilka antaganden Avanza har gjort för att komma fram till det resultat som presenteras i diagrammen och vilka uppgifter beräkningarna har baserats på. Där framgår bl.a. att Avanza har jämfört de billigaste Sverigefonderna hos respektive försäkringsbolag, att avkastningen antagits till 6 % för respektive fond samt att avgifterna för pensionsförsäkringen hos Movestic är en rörlig avgift på kapitalet om 0,6 % per år och en årlig fast avgift om 264 kr. De uppgifterna är direkt felaktiga. Aktie-Ansvar Sverige är inte den billigaste Sverigefonden i Movestics utbud. Som redogjorts för ovan har Öhman Etisk Index Sverige A en väsentligt lägre förvaltningsavgift än den fond Avanza valt som jämförelsefond. Utifrån det exempel 2 (6)

3 Avanza har utgått från belastas pensionsförsäkringen inte heller av en årlig avgift på kapitalet om 0,6 % eller en fast avgift om 264 kr under hela försäkringstiden, utan endast inledningsvis. Avanza har alltså i sin marknadsföring av Avanza Zero medvetet valt att jämföra fonden med en aktivt förvaltad fond, trots att det finns en möjlighet att jämföra fonden med en passivt förvaltat Sverigefond i Movestics fondutbud. Avanza har även medvetet lämnat direkt felaktiga påståenden dels om att den aktivt förvaltade fonden trots det är den Sverigefond i Movestics utbud som har lägst avgifter, dels baserat beräkningarna på högre avgifter för försäkringen än vad som motsvarar verkligheten. Jämförelsen och antagandena har uppenbarligen gjorts i syfte att vidmakthålla de allmänt hållna och långt gående påståendena om dubbel pension efter ENFs uttalande den 14 april I det sammanhanget kan det tilläggas att den fond hos Danica Pension som Avanza har valt att jämföra Avanza Zero med inte heller är det företagets billigaste Sverigefond. Även Danica Pension har en Sverigefond med väsentligt lägre förvaltningsavgift i sitt utbud, Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA med förvaltningsavgift om 0,72 %. Det är även värt att poängtera att Avanza har de aktivt förvaltade fonderna Aktie-Ansvar Sverige och Danske Invest Sverige i sitt eget fondutbud med samma förvaltningsavgifter som hos Movestic respektive Danica. Jämförelsen mellan Avanza Zero, Aktie-Ansvar Sverige och Danske Invest Sverige hade därför likväl kunnat utgå från att investeringen i respektive fond skedde inom en pensionsförsäkring hos Avanza. Mot den bakgrunden framstår Avanzas påstående om att de Därför har vi tagit bort alla fasta och rörliga avgifter på sparande dessutom som direkt vilseledande, se bilaga 2.1. Movestic har utifrån det exempel som Avanza presenterat på sin hemsida, bilaga 2.4, gjort egna aktuariella beräkningar, men då utgått från Movestics respektive Danicas billigaste Sverigefond och de avgifter som gäller enligt Movestics ordinarie prislista. Movestic har med andra ord gjort om de beräkningar Avanza presenterar på sin hemsida, men när det gäller val av fond och avgifter utgått från de förhållanden som Avanza påstår sig utgå från, men valt att inte göra. Med de antaganden Avanza då har gjort om bl.a. en avkastning om 6 %/år medför det att beloppet för Movestics del skulle vara 69 % av det belopp Avanza redovisat för Avanza Zero. För Danicas del uppgår andelen till 65 %. Se bilaga Det diagram och de påståenden på Avanzas hemsida som ger intryck av att en person kan få dubbel pension genom att pensionsspara i Avanza Zero hos Avanza är därför vilseledande redan genom att Avanza vid beräkningen medvetet har utgått från direkt felaktiga uppgifter när det gäller val av jämförelsefond och avgifter. Ytterligare om jämförelsen mellan fonderna 3 (6)

4 Enligt ENFs uttalande av den 14 april 2011 prövas en jämförelse mellan fonder enligt punkterna 2.1, 2.4 och i riktlinjerna för fondbolagens marknadsföring och information (riktlinjerna). Jämförelsen ska enligt samma uttalande vara saklig, rättvisande och relevant. I Movestics, Avanzas och Danicas fondutbud finns såväl aktivt som passivt förvaltade Sverigefonder i enlighet med vad som framgår ovan. Avanza har ändå valt att jämföra fonden Avanza Zero, som är passivt förvaltad, med två aktivt förvaltade Sverigefonder hos Movestic respektive Danica. De fonder som Avanza Zero jämförs med finns dessutom i Avanzas eget fondutbud, varför jämförelsen med de fonderna hos Movestic respektive Danica likväl kunnat ske med motsvarande fonder hos Avanza. De fonder som jämförs är alla Sverigefonder, men det finns avgörande skillnader mellan fonderna. Dessa skillnader framgår inte av jämförelsen på annat sätt än att fonderna kan skilja sig åt och, om kunden klickar sig vidare på Avanzas hemsida, att Avanza Zero är en passivt förvaltad fond med Stockholmsbörsens SIX30RX som index samt att jämförelsefonderna hos Movestic respektive Danica är aktivt förvaltade. Enligt Movestics uppfattning finns det avgörande skillnader mellan fonderna som inte berörs överhuvudtaget av Avanza. Till exempel är fondernas mål och placeringsinriktning helt annorlunda, vilket framgår av respektive fonds basfaktablad, bilaga 6-8. Vidare är jämförelseindexet för Danske Invest Sverige SIXPRX och Aktie-Ansvar Sverige saknar ett officiellt jämförelseindex. Inte någon av de skillnaderna framgår av Avanzas jämförelse. Jämförelsen är därför, i likhet med vad ENF fann beträffande Avanzas tidigare jämförelse med fonden Skandia Sverige, utformad i strid med god sed. Särskilt om antagande om framtida avkastning Avanza har vid jämförelsen av Avanza Zero med andra fonder antagit att fondernas avkastning kommer att vara 6 %/år under en period om 55 år. Antaganden om framtida avkastning och jämförelser mellan en egenförvaltad fond med andra fonder prövas ska prövas enligt punkt 2.3 i riktlinjerna. Avanza Zero har inte samma placeringsinriktning som Aktie-Ansvar Sverige eller Danske Invest Sverige och den förvaltas inte heller på samma sätt. Det finns även klara skillnader i historisk avkastning, vilket framgår av respektive fonds basfaktablad. Avanzas antagande om samma avkastning över en period om 55 år är därför osannolik. Avanza har inte heller på hemsidan redovisat vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för antagandet om identisk avkastning och det presenteras inte heller något alternativt utfall, om avkastningen inte skulle bli 6 %/år. Precis som ENF fann beträffande Avanzas tidigare jämförelse mellan Avanza Zero och Skandia Sverige är det därför uppenbart att den jämförelse mellan Avanza Zero och i första hand Aktie-Ansvar Sverige som Avanza gör på sin hemsida strider mot god marknadsföringssed. Särskilt om tjänsten Vad tjänar jag på att flytta 4 (6)

5 På Avanzas hemsida finns en tjänst under rubriken Vad tjänar jag på att flytta och underrubriken Här kan du se hur mycket du kan spara på att flytta din tjänstepension till oss där användaren kan fylla i vissa uppgifter och sedan få en uppgift om hur mycket användaren sparar på att flytta till Avanza, se bilaga I den delen avser jämförelsen mellan andra försäkringsbolag, däribland Movestic, och Avanza respektive försäkringsbolags fondförsäkringsprodukt. De produkter som jämförs ska alltså per definition innehålla fonder och i jämförelsen ingår därför en årlig avkastning från fonder. Avanza har trots det valt att exkludera förvaltningsavgifter och andra avgifter för fonderna och Avanza har även i denna del utgått från att den årliga avkastningen från fonder är densamma, oavsett vilken fond användaren väljer. Vidare har Avanza valt att inte presentera någon information om vilka faktorer som påverkar avkastningen från fonder eller hur de kommande utbetalningarna från fondförsäkringsprodukten kan komma att påverkas av att avkastningen ser olika ut för olika fonder. Avanza har dessutom även i denna del utgått från att Movestic tar ut en fast avgift och att försäkringsavgiften är 0,6 % oavsett värde på försäkringen. Som redogjorts för ovan är dessa uppgifter direkt felaktiga. Med stöd av de felaktiga avgifterna, antagandet om lika avkastning från fonderna och utan hänsyn till respektive fonds förvaltningsavgift lämnar Avanza sedan allmänt hållna påståenden som här kan du se hur mycket du sparar på att flytta din tjänstepension till oss,. kr sparar du på att flytta till oss och Beloppet som visar hur mycket du sparar på att flytta är skillnaden mellan summan av utbetalningar hos Avanza och det bolag som du flyttar från. Antagandet om lika avkastning från fonderna, exkluderandet av fondernas avgifter och de direkt felaktiga uppgifterna om Movestics avgifter innebär att de allmänna påståendena som lämnas på Avanzas hemsida är både missvisande och vilseledande. Samlad bedömning Avanzas marknadsföring av fonden Avanza Zero fälldes av ENF den 14 april 2011, eftersom den stred mot god sed vid marknadsföring av fonder då de jämförelser Avanza gjorde var vilseledande och då de allmänt hållna påståendena om dubbel pension var obestyrkta och därmed vilseledande. Istället för att följa ENFs beslut, har Avanza valt att byta ut den tidigare jämförelsefonden Skandia Sverige mot andra aktivt förvaltade Sverigefonder. Eftersom det i utbudet hos de två försäkringsbolag som utpekas i marknadsföringen även finns passivt förvaltade Sverigefonder med lägre förvaltningsavgifter, är agerandet i högsta grad medvetet från Avanzas sida. Trots det har Avanza valt att publicera uppgifter om att de fonder Avanza valt att jämföra den egenförvaltade Avanza Zero med ändå är de fonder som har lägst förvaltningsavgift hos respektive försäkringsbolag. 5 (6)

6 Den jämförelse mellan olika fonder som Avanza har valt att fortsätta med trots att ENF redan 2011 fann den vilseledande, görs uppenbarligen i syfte att kunna belägga de allmänt hållna påståendena om dubbel pension. Movestic kan inte förstå Avanzas agerande på annat sätt än att bolaget i sin marknadsföring av fonden Avanza Zero valt att under lång tid dels systematiskt och medvetet lämna vilseledande uppgifter till konsumenter, dels medvetet lämna direkt felaktiga uppgifter om fondutbudet och avgifter hos konkurrenter för att underbygga påståenden om dubbel pension. Påståenden som alltså är osanna. Henrik Nilsson Chefsjurist Bilagor: 1, Uttalande från ENF den 14 april 2011, bilaga 1. 2, Utdrag från Avanzas hemsida per avseende dubbel pension, bilaga , Utdrag från Avanzas hemsida per avseende vad tjänar jag på att flytta, bilaga , Movestics ordinarie prislista, bilaga 4. 5, Beräkningar avseende utfall med givna antaganden, bilaga Basfaktablad för fonderna Avanza Zero, Aktie-Ansvar Sverige och Danske Invest Sverige, bilaga (6)

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm

Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm Ombud: advokaten P. A., S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:18 2008: Datum 2010-06-29 Dnr C 23/09 KÄRANDE Manpower Aktiebolag, Box 1125, 111 81 Stockholm Ombud: advokaterna K. L. och D. T., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer