Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB"

Transkript

1 Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget HELSINGBORG Tel (vxl) Fax E-post Hemsida Organisationsnummer: FI Institutnummer: Styrelseordförande: VD och klagomålsansvarig: Vice VD: Compliance: Intern granskare: Ansvarig för riskkontroll: Revisor: Advokat Ragnar Lindqvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Peter Ahl Magnus Halling Änglarum Finanskonsult Bertil Toreson, Mazars Anna Klint Pia Jeppsson, Mazars Ägarbild Mobilis är majoritetsägt av Peter Ahl och Magnus Halling. I övrigt är ägandet spritt på ett antal delägare där ingen innehar något kvalificerat ägande. Bolaget etablerades Tillstånd: Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument Fondverksamhet och förvaltning av specialfonder Finansinspektionen: Adress: Box 7821, Stockholm Web-adress: Språk: Bolaget kommunicerar på svenska. Översättning till engelska kan erhållas på förfrågan. RISKER MED DE FINANSIELLA TJÄNSTER BOLAGET ERBJUDER Finansiella instrument kan ge avkastning i form av utdelning (aktier och fonder) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet.

2 Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, dvs. som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ dvs. att det blir en förlust på placeringen. Vanligen anses det bättre att placera i flera olika finansiella instrument i stället för i ett eller ett fåtal. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. Fonder och fondandelar En fond är en portfölj av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer. Fonden ägs gemensamt av alla som sparar i fonden, andelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Olika fonder har olika placeringsinriktning och olika hög risk, varför du som placerare alltid skall välja de fonder som passar dig bäst. Andelar i en fond kan köpas och lösas in genom värdepappersföretag som saluför andelar i fonden eller direkt hos fondbolaget. Det är dock viktigt att beakta att vissa fonder kan ha förutbestämda tidpunkter då fonden är öppen för köp och inlösen, varför det inte alltid är möjligt med regelbunden handel. KATEGORISERING AV KUNDER Alla kunder som handlar med finansiella instrument skall delas in i olika kundkategorier. De olika kategorierna är icke-professionell kund, professionell kund och jämbördig motpart. En kund har möjlighet att, under vissa förut-sättningar, byta kundkategori men detta kan innebära ett försämrat kundskydd. Icke-professionell kund: Kunder som inte är professionella kunder eller jämbördiga motparter. Mobilis kategoriserar samtliga kunder i fondportföljerna under Skandia såsom icke-professionella kunder. Professionell kund: I denna kategori kan till exempel större företag med egen dokumenterad kompetens om finansiella instrument, ingå. Några sådana företag har Mobilis inte identifierat i sin befintliga kundstock. Jämbördig motpart: I denna kategori ingår företag och samarbetspartners som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom finansmarknaden. Exempelvis de för-säkringsförmedlare, banker och försäkringsbolag som Mobilis samarbetar med. MOBILIS FINANSIELLA TJÄNSTER Fondförvaltning Mobilis förvaltar två fonder på uppdrag av SEB Fonder; Mobilis Aktiv och Mobilis Fokus. Fonderna finns att välja för fondförsäkringar hos SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar, Folksam, SPP, Skandiabanken och NPG Life. Kunderna lägger ordern direkt till respektive försäkringsbolag. Mobilis är här av SEB Fonder utsedd förvaltare. Mobilis kund är därmed SEB som är en jämbördig motpart. Mobilis förvaltar även tre stycken egna specialfonder. Mobilis Potential, Mobilis Mix och Mobilis Stabil. Fonderna investeras via försäkring eller direkt hos Mobilis.

3 Fondportföljförvaltning Kunden kan välja en av två portföljer av fonder Mobilis Trygg och Mobilis Flexibel - för sin fondförsäkring hos Movestic. Portföljerna har olika risknivåer och kunden väljer själv eller efter rådgivning av en försäkringsförmedlare, vilken nivå som långsiktigt passar kunden bäst. Kundens försäkring ingår därmed i en fondplaceringstjänst där fondportföljen är exakt likadan för samtliga kunder som valt just den portföljen. Kunden lämnar en fullmakt till Movestic som i sin tur anlitat Mobilis som förvaltare. Investeringsrådgivning Mobilis bedriver inte någon investeringsrådgivning. I det fall kunden skulle efterfråga denna tjänst får Mobilis hänvisa till de försäkringsförmedlare som Mobilis har samarbetsavtal med eller till andra förmedlare som står under Finansinspektionens tillsyn. IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Mobilis ska uppmärksamma förhållanden och situationer som kan utgöra eller ge upphov till intressekonflikter i samband med specifika affärsaktiviteter inom enheten. Intressekonflikter och potentiella intressekonflikter kan i vart fall uppstå i följande situationer: Om Mobilis, en relevant person eller en person som genom ägarkontroll kan göra en ekonomisk vinst (eller undvika en förlust) på kunds, fondandelsägares eller investeringsfonds bekostnad Om Mobilis har ett eget intresse i resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden och när Mobilis intressen skiljer sig från kundens intressen Om Mobilis har ekonomiskt eller annat incitament för att gynna en kund framför en annan kund Om Mobilis bedriver samma typ av verksamhet som en kund Om Mobilis i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissonen eller avgifterna för verksamheten ifråga, av någon annan än fonden. Identifierade intressekonflikter Mobilis har identifierat val av samarbetspartner som en möjlig intressekonflikt i en situation där samarbetspartnern är högpresterande och sätter vinstintresset före kunderna. För att säkerställa att vi arbetar med seriösa förmedlare av Mobilis produkter har bolaget tagit fram en checklista i syfte att kontrollera förmedlaren vid avtalsskrivning. Mobilis har identifierat information avseende avkastning under viss period till förmedlare och/eller kund som en möjlig intressekonflikt i förhållande till försäljning. För att undvika oseriös avkastningsinformation, har följande riktlinjer satts upp, vilka är en komplettering till Riktlinjer om information till och från kund: Jämförelser görs enbart mot fondens eller fondportföljens jämförelseindex vilket anges vid namn. Perioder som visas är enbart (datum ska alltid framgå tydligt): o Från fonden eller fondportföljens start o Från årets start o 12 månader rullande o 2 år rullande

4 o 3 år rullande o 4 år rullande o 5 år rullande I undantagsfall kan information om avkastning i förhållande till annat än index och under annan period än angiven ovan tas fram under förutsättning att det är på begäran av förmedlare eller kund och informationen är till gagn för kunden. Mobilis har identifierat situationen där relation eller eventuell ersättning från fondbolagen före andelsägarintresset, skulle kunna bli en intressekonflikt i valet av fonder. Mobilis har hittills aldrig erhållit några ersättningar direkt från fondbolagen. Möjlighet för detta finns dock och skulle så ske ska ersättningen återföras till kundernas försäkringar. I övrigt ska samtliga investeringar vara välmotiverade och sätta andelsägarnas intresse i första hand. Mobilis förordar en produkt eller en tjänst framför en annan i rent vinstintresse För att undvika marknadsföring som håller fram en produkt eller tjänst som har större mariginal än en annan, ska samtliga produkter och tjänster alltid finnas med i tryckt material. Undantaget är när en produkt marknadsförs i förhållande till risk och målgrupp. Mobilis fonder investerar i fonder där det finns ägarintressen eller andra intressen från relevanta personer Mobilis fonder ska inte investera i bolag där det finns intressen, ekonomiska eller andra, hos bolagets relevanta personer. Eftersom Mobilis fonder investerar i andra fonder eller börshandlade fonder och det därmed kan vara svårt att övervaka de underliggande innehaven, ska information om att ett bolag med intressen hos Mobilis relevanta personer, omedelbart leda till försäljning av den fonden eller det innehavet. Mobilis marknadsför en andelsklass före en annan Mobilis fonder erbjuds i tre olika andelsklasser. Skillnaden mellan andelsklasserna är avgiften samt minsta belopp för investering. Syftet är att kunna erbjuda samma fond i olika typer av distributionssammanhang. Andelsklass A vänder sig mot direktinvesteringar, andelsklass B avses länkas till försäkringsbolag och fondplattformar och andelsklass C vänder sig mot institutionella investerare. Mobilis kommer alltid göra sitt yttersta för att säkerställa att kunden får tillgång till den, i den aktuella investeringsformen, billigaste och i övrigt lämpligaste andelsklassen. INCITAMENT Mobilis Kapitalförvaltning har en skyldighet att informera om vilka typer av ersättningar som Mobilis erhåller från eller betalar till en tredje part. Mer information kan du genom att kontakta Mobilis per telefon eller via e-post. Fonder Mobilis erhåller ersättning från fondbolaget (SEB Fonder) enligt avtal om extern förvaltning. Ersättningen utgör en del av den årliga förvaltningsavgift som finns i fonderna och som är en procentsats på det förvaltade kapitalet. För specialfonderna som Mobilis förvaltar i eget bolag erhåller Mobilis ersättning ur fonderna motsvarande den årliga förvaltningsavgiften som anges i respektive basfaktablad

5 alternativt i fondbestämmelserna. Avgiften används för att täcka kostnader för administration, marknadsföring m.m. I vissa fall administrerar Mobilis utbetalning av ersättning till tredje part försäkringsförmedlare - såsom ersättning för förmedling av fond i försäkring. Även denna ersättning är procentuell i förhållande till det förvaltade kapitalet. Fondplaceringstjänst Mobilis erhåller en årlig ersättning från kunden i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet. Ersättningen administreras från Movestic. Mobilis betalar ut en årlig ersättning till tredje part försäkringsförmedlare - för förmedling av Mobilis tjänster baserad på det förvaltade kapitalet.

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2012-10-09) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org. nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-04-23) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Norra Vallgatan 58 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Kansligatan 1 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering har tillstånd

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument Information om Länsförsäkringars fond- och värdepapperstjänster samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument LF 09227 utg 03 Citat 202266 2015-07 Information om Länsförsäkringar Bank AB:s

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA ASSET MANAGEMENT AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Mix Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01

Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01 Produktinformation ällande Investerin ssparkonto och tillhörande värdepappersdepå i Skandiabanken 2012-01-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst

Läs mer

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Banken har kategorisera er som icke-professionell kund (se förklaring nedan). Om ni har önskemål om att tillhöra en annan kundgrupp ska ni meddela banken

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer