Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA"

Transkript

1 Stockholm september (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår fondförvaltning med syfte att förbättra möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Vi har därför beslutat att lägga samman Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA (Penningmarknadsfond MEGA) med Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA (Statsskuldväxelfond MEGA) den 8 november Anledningen till sammanläggningen beror, dels på att Statsskuldväxelfond MEGA har en liten fondförmögenhet, dels på att både utbudet och utgåvorna av statsskuldsväxlar minskat vilket begränsar fondens investeringsalternativ. Sammanläggningen sker genom att Statsskuldväxelfond MEGA går upp i Penningmarknadsfond MEGA. Miljöcertifierad enligt ISO Konsekvenser för dig som är andelsägare i Statsskuldväxelfond MEGA Statsskuldväxelfond MEGA är en kort räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utfärdade i svenska kronor av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst 360 dagar. Penningmarknadsfond MEGA har en liknande placeringsinriktning som Statsskuldväxelfond MEGA. Det är en kort räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, svenska banker och företag. Den genomsnittliga löptiden på fondens sammanlagda innehav ska vara högst 180 dagar. Båda fonderna har samma riskklass som är 1, på en skala från 1 till 7 och samma förvaltningsavgift på 0,325 procent. Inköpsavgift kommer att utgå vid inköp understigande 1 Mkr För närvarande utgår en inköpsavgift om 1 procent vid inköp understigande 1 Mkr i Vid sammanläggningen kommer befintliga andelsägare i Statsskuldväxelfond MEGA inte betala någon inköpsavgift när fondandelarna överförs till En inköpsavgift på 1 procent kommer dock att utgå vid fortsatta inköp så länge anskaffningsvärdet på fondandelarna understiger 1 Mkr Stockholm Tel Fax Styrelsens säte Stockholm Org nr

2 2(3) Vill du fortsätta spara och har ett anskaffningsvärde understigande 1 Mkr i Statsskuldväxelfond MEGA rekommenderar vi därför vår fond, Swedbank Robur Penningmarknadsfond som inte har någon inköpsavgift. Fondens förvaltningsavgift är 0,525 procent. Fondandelsägarna i Statsskuldväxelfond MEGA kommer efter sammanläggningen att spara i en fond som inte bara innehåller svenska statsskuldväxlar utan även i räntepapper som utfärdas av bostadsinstitut, banker och företag. Penningmarknadsfond MEGA följer European Securities and Market Authority:s (ESMA) riktlinjer och särskilt angivna kriterier för penningmarknadsfonder. Det innebär bland annat att fonden bara investerar i värdepapper med hög kreditkvalitet. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Penningmarknadsfond MEGA Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Vid sammanläggningen gör vi några förändringar i fondens fondbestämmelser som beskrivs längre fram i brevet. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 8 november 2012 och medför inga kostnader för dig. Det är alltid kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i våra fonder. Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i fonderna till och med tisdagen den 6 november 2012 klockan Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan den 6 november 2012 behandlas inte förrän på måndagen den 12 november 2012 och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Statsskuldväxelfond MEGA ställs om automatiskt till Eventuella upplupna intäkter i Statsskuldväxelfond MEGA överförs till Inga inköpsavgifter tas ut när andelarna från Statsskuldväxelfond MEGA överförs till Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker får du som sparar i Statsskuldväxelfond MEGA fondandelar som motsvarar det marknadsvärde du då har i Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar blir oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav, vid tidpunkten för sammanläggningen. Däremot blir antalet fondandelar liksom kursen annorlunda då andelskursen för de båda fonderna skiljer sig åt. Oförändrad förvaltningsavgift och risknivå Båda fonderna har samma förvaltningsavgift på 0,325 procent och ingen ändring sker av avgiftsnivån. Både Statsskuldväxelfond MEGA och Penningmarknadsfond MEGA har samma riskklass, vilket för närvarande är riskklass 1, på en skala från 1 till 7. Någon förändring av risknivån i Penningmarknadsfond MEGA kommer heller inte att ske i samband med sammanslagningen.

3 3(3) Inga skattekonsekvenser i samband med sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Statsskuldväxelfond MEGA? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i Statsskuldväxelfond MEGA till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Statsskuldväxelfond MEGA utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Penningmarknadsfond MEGA, för att även i år erhålla utdelningen i kontakta medel. Annars kommer din utdelning återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden. Ändringar som sker i Penningmarknadsfond MEGA:s fondbestämmelser den 8 november 2012 Sänkning av högsta teckningsavgift Penningmarknadsfond MEGA har i dagsläget en högsta teckningsavgift om fem (5) procent om insättningsbeloppet är mindre än 1 miljon kronor. Denna avgift sänks till en (1) procent. Övrig information Kontakta din rådgivare om du har frågor Har du några frågor gällande den här informationen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta ditt närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor alternativt telefonbanken eller din rådgivare. Har du köpt någon av fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisorsyttrandet från vår externa revisor som har granskat sammanläggningen av fonderna. Mer information om Penningmarknadsfond MEGA finns i faktabladet som biläggs. Besök gärna vår webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Miljöcertifierad enligt ISO Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Bilaga. Faktablad för Penningmarknadsfond MEGA Stockholm Tel Fax Styrelsens säte Stockholm Org nr

4 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA ISIN: SE Denna fond förvaltas av, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att ge en jämn och god avkastning i linje med utvecklingen av den svenska penningmarknadsräntan. Penningmarknadsfond MEGA är en räntefond som i sin förvaltning uppfyller ESMA:s riktlinjer för penningmarknadsfonder. Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor av svenska staten, bostadsinstitut, svenska banker och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens sammanlagda innehav ska vara högst sex månader och den genomsnittliga, legala förfallodagen högst tolv månader. Strategin utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen. Förvaltaren arbetar aktivt med fondens placeringar och väljer att investera i räntepapper med olika löptider för att skapa en riskmässigt balanserad fond med god avkastning. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Eftersom fonden placerar i värdepapper med mycket hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk. Fondens placeringar i värdepapper med kort löptid gör att en placering i fonden innebär en mycket låg risk. Då derivat används i en liten utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i viss omfattning. 1 (2)

5 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift 1,00% Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,32% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Teckningsavgift på en procent av beloppet tas ut vid köp under en miljon kronor. Du kan få mer information om gällande teckningsavgifter från din återförsäljare. Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % Fond 3,9 3,7 2,4 1,8 1,9 2,9 4,8 2,4 0,7 2,3 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 november Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. 2 (2)

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer