Basfakta för investerare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basfakta för investerare"

Transkript

1 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: A, C EUR (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

2 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,63 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,4 1,5 1,4 1,2 1,4 3,2 1,1 4,1 0,5 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins valuta: Euro. -2-0, UBAM Dynamic Euro Bond A C EUR Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

3 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: A, D EUR (utdelning) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens nettointäkter delas ut årligen (för utdelande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

4 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,64 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,4 1,5 1,4 1,2 1,4 3,2 1,1 4,1 0,5 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden och med återinvesterade nettoutdelningar medräknade. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 18 november 1999 Aktiekategorins valuta: Euro. -2-0, UBAM Dynamic Euro Bond A D EUR Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: AH, C CHF (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

6 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,63 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Angivna årliga avgifter är en skattning med utgångspunkt från förväntade totala avgifter. Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat Information om tidigare resultat kommer att presenteras när det första räkenskapsåret är avslutat. Resultat (%) De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 12 april 2011 Aktiekategorins valuta: Schweiziska franc Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

7 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Mål och placeringsinriktning UBAM Dynamic Euro Bond, en delfond i UBAM Kategori: I, C EUR (ackumulering) LU UBAM är en SICAV som förvaltas av Union Bancaire Privée, UBP SA Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i obligationer. Portföljen är aktivt förvaltad och väldiversifierad och utgörs av obligationer noterade i euro. Fondens värde beräknas och uttrycks i euro. Valutarisken i förhållande till basvalutan (euro) kurssäkras för aktiekategorier i andra valutor. För att uppnå målet investerar Fonden i olika obligationer emitterade av europeiska och amerikanska företag. De flesta tillgångarna är investerade i skuldebrev med rörlig ränta. Dessa skuldebrev är obligationer med rörlig ränta och kurserna påverkas vanligtvis inte av variationer som beror på marknadens ränteförändringar. De flesta investeringar anses som lågriskinvesteringar, men Fonden får placera en mindre del av tillgångarna i högriskinvesteringar. Högriskobligationer är obligationer som emitteras av företag med en verksamhet som är känslig för den ekonomiska cykeln och vars obligationer ger högre ränta. Investerare i Fonden kan lösa in sina aktier alla arbetsdagar i Luxemburg, även om vi rekommenderar en innehavsperiod på minst ett år. Fondens intäkter återinvesteras (för ackumulerande aktiekategorier). Risk/avkastningsprofil Lägre risk, kan innebära lägre avkastning Högre risk, kan innebära högre avkastning Denna indikator visar Fondens historiska årliga volatilitet under en femårsperiod. Riskkategori 2 betyder att portföljen har låga potentiella vinster och/eller förluster. Detta beror på investeringar i obligationer på den europeiska marknaden. Historiska data såsom de som används för att beräkna samlingsindikatorn kan inte anses ge en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan ändras över tid. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Din inledande investering är inte garanterad. Fonden utsätts för följande väsentliga risker som inte tas med i beräkningen av denna indikator: Kreditrisk: Fonden investerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser, och risken finns att emittenten inte klarar av att betala. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Risken för utebliven betalning är vanligtvis högst för obligationer med lågt kreditbetyg. Likviditetsrisk: Likviditetsrisk uppkommer då enskilda investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska Fondens avkastning eftersom det kan hända att Fonden inte kan handla vid fördelaktiga tidpunkter eller priser. Motpartsrisk: Användning av derivat som handlas över disk (OTC) exponerar Fonden mot risken att transaktionens motpart helt eller delvis underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Detta kan leda till finansiella förluster för Fonden. Valutarisk: Fonden investerar på utländska marknader och kan påverkas av ändringar i växelkurser, vilka kan få värdet på din investering att minska eller öka.

8 Avgifter Avgifter och provisioner används för att täcka Fondens driftskostnader, inbegripet marknadsföring och distribution av aktier. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,25 % Inlösenavgift Procentsatsen som visas är maximibeloppet som kan tas ut av din investering. Din finansiella rådgivare eller distributör kan ge dig information om tillhörande tecknings- och inlösenavgifter. Avgifter som debiteras Fonden under året Förvaltningsavgifter 0,42 % Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna som debiteras vara lägre. Resultatrelaterade avgifter baseras på avgifterna för det föregående året som slutade 31 december Denna procentsats kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte överavkastningsavgifter och förmedlingsavgifter, med undantag för tecknings- och inlösenavgifter som betalas av Fonden då den köper eller säljer aktier i en annan Fond. För mer information om Fondens avgifter hänvisar vi till det relevanta avsnittet i prospektet, som finns tillgängligt på Resultatrelaterad avgift Tidigare resultat De resultatsiffror som visas i stapeldiagrammet ger inte en tillförlitlig bild av Fondens framtida resultat. Resultat (%) ,5 0,9 0,2 Det årliga resultatet beräknas efter att alla avgifter har debiterats Fonden. Fondens startdatum: 18 december 1990 Aktiekategorins lanseringsdatum: 24 april 2002 Aktiekategorins valuta: Euro UBAM Dynamic Euro Bond I C EUR Aktiekategori med perioder utan aktivitet. Praktisk information Förvaringsinstitut: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A. Det senaste prospektet och den senaste versionen av periodiska, lagstadgade informationsdokument samt all annan praktisk information finns tillgängliga kostnadsfritt från Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg. Fonden erbjuder andra aktietyper eller aktiekategorier enligt definitionen i prospektet. Substansvärdet fås på förfrågan från Fondens alla registrerade kontor och på webbplatsen Beroende på ditt skattesystem kan kapitalvinster och intäkter från aktier i Fonden bli föremål för beskattning. Vi råder dig att konsultera din finansiella rådgivare för mer information om skatter. Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondföretagets prospekt. Detta Fondföretag har sitt säte i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per 17 februari 2012.

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES (EdR Europe Convertibles) Andel: A ISIN-kod: FR0010204552 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

C-andel, Avaron Emerging Europe Fund (ISIN:EE ) Denna fond förvaltas av AS Avaron Asset Management. Mål och placeringsinriktning

C-andel, Avaron Emerging Europe Fund (ISIN:EE ) Denna fond förvaltas av AS Avaron Asset Management. Mål och placeringsinriktning Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,

Läs mer

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Bond World Yield Bond lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 I vårt fondsortiment har vi tre fonder som är inriktade mot tillväxtmarknader

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V 1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga

Läs mer

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox. Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST BOND WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Global Value Fund OCH. Nordea 1 Global Dividend Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I OCH Andelsägare i och informeras härmed att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i ("sammanslagen delfond")

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH. Nordea 1 Latin American Equity Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Brazilian Equity Fund OCH Fund Andelsägare i Nordea 1 Brazilian Equity Fund och Fund informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 European Opportunity Fund OCH. Nordea 1 European Value Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Opportunity Fund OCH Andelsägare i Opportunity Fund och informeras härmed att styrelsen för ("styrelsen") har beslutat att slå samman tillgångarna och skulderna i Opportunity

Läs mer

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare

Läs mer

Aktier 58,9% Lång ränta 38,4% Kort ränta 1,9% Övrigt 0,7% Analyserade avtal. Portföljanalysen är inte uppbyggd av olika avtal.

Aktier 58,9% Lång ränta 38,4% Kort ränta 1,9% Övrigt 0,7% Analyserade avtal. Portföljanalysen är inte uppbyggd av olika avtal. Marknadsföringsmaterial: 2017-05-09 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH

INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH INFORMATION OM FUSION AV FONDER TILL FONDANDELSÄGARNA I ÅLANDSBANKEN CHINA GROWTH Investeringsfonden Ålandsbanken China Growth fusioneras med fonden Ålandsbanken SICAV China Sammanfattning Styrelsen i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016

Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016 Stockholm februari 2016 1(4) Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade på placeringar i svenska företag, Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.

Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119. Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 ( bolaget ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Andelsklass 3C (ISIN-kod:

Läs mer

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusion av LHV Persian Gulf Fund till SEF - LHV Persian Gulf Fund Den 18 februari, 2015, godkände den estniska Finansinspektionen ("EFSA") fusionen av LHV Persian Gulf Fund ("Överlåtande Fond") till SEF

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB

Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB Nowo Fund 1 januari 2016 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Nowo Fund... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning...

Läs mer

FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND

FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND FONDFUSION MELLAN TRIGON FINANSFOND FÖR TILLVÄXTMARKNADER OCH TRIGON RUSSIA TOP PICKS FOND Bäste fondandelsägare, Du har fått detta meddelande i samband med att du är fondandelsägare i Trigon Finansfond

Läs mer

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH. Nordea 1 European Cross Credit Fund

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH. Nordea 1 European Cross Credit Fund MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OCH Nordea 1 European Cross Credit Fund Andelsägare i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged och Nordea 1 European

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 ret.sv.xx.0111.lu01116.pdf TARGET 01 (EURO) FUND AACCEURO 1 DECEMBER 01 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att erbjuda ett optimerat och dynamiskt tillgångsklassval mellan tillgångsklasser

Läs mer

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE SEPTEMBER 2008 Denna broschyr innehåller information rörande Swedbank Robur Valuta Hedge 1. Fonden förvaltas av Swedbank Robur International II SICAV ( Fondbolaget

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen anser att en fusion av den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden på Ikraftträdandedagen ligger i andelsägarnas bästa intresse. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor, kontoansvarige eller en annan

Läs mer

Swedbank Roburs indexfonder

Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyr 24 mars 2014 Swedbank Roburs indexfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer