Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus"

Transkript

1 Stockholm mars (5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade fonder: Miljöcertifierad enligt ISO Swedbank Robur International Swedish Total Return Plus Sub Fund, (Absolutavkastning Plus) Swedbank Robur International Swedish Liquidity Sub Fund, (Svensk Likviditetsfond) Swedbank Robur International Swedish Bond MEGA, (Svensk Obligationsfond MEGA) Vi har beslutat att lägga samman ovanstående fonder med en ny sverigeregistrerad fond, Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, (Räntefond Kort Plus), den 22 maj Anledningen till sammanläggningen är att en luxemburgregistrerad fond tidigare innebar en förmånligare beskattning än en sverigeregistrerad fond. Så är det inte längre. En ny fondskatt infördes i Sverige den 1 januari 2012, vilket innebar att fonderna blev helt skattebefriade och att du som fondsparare numera betalar skatt på en schablonintäkt baserad på hur stort fondsparande du har vid årets ingång. Skatten gäller både för privatpersoner och företag och avser direktsparande i svenska och utländska fonder, det vill säga vanligt fondsparande. Tidigare hade Sverige dubbelbeskattning, med skatt både för fonden och för fondspararen. För att undvika att både fonden och fondandelsägaren skattade för utdelningen (dubbelbeskattning) delade därför fonden ut utdelningen till andelsägarna. Eftersom det var mer skattemässigt gynnsamt för spararna med luxemburgregistrerade fonder, innebar det att många fonder registrerades i Luxemburg. Efter att den svenska fondskatten infördes finns det ingen anledning att ha kvar luxemburgregistrerade fonder ur skattesynpunkt. Baserat på ovanstående skäl anser vi att en sammanläggning därför är i andelsägarnas bästa intresse i de luxemburgregistrerade fonderna. Vi kommer därför att flytta hem fonderna till Sverige genom att slå samman dem med en likartad sverigeregistrerad fond, Räntefond Kort Plus. Sammanläggningen sker genom att Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA går upp i den sverigeregistrerade fonden, Räntefond Kort Plus, den 22 maj Stockholm Tel Org nr Styrelsens säte Stockholm

2 2(5) Du får en lägre årlig avgift Tack vare en mer kostnadseffektiv förvaltning och att vissa avgifter och skatter som belastar luxemburgregistrerade fonder försvinner, blir den årliga avgiften lägre i de sverigeregistrerade fonderna. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Själva sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser eller kostnader för dig. De kostnader som kan uppstå med sammanläggningen betalas av. Konsekvenser för dig som sparar i fonderna Det har ingen praktisk betydelse för dig att vi lägger samman fonder som är registrerade i olika länder. Fonderna har liknande målsättning och placeringsinriktning, liksom placeringsstrategi. De har också samma förvaltarteam, räkenskapsår och bryttid för handel med fondandelar. Ingen utdelning sker i någon av fonderna. Sammanläggningen medför inte någon förändring av portföljinnehaven och en ombalansering av portföljerna kommer inte att krävas. Förvaringsinstitutet, som bland annat förvarar fondens tillgångar, kommer efter sammanläggningen att vara Swedbank AB (publ). Fonderna har liknande placeringsinriktning med några skillnader enligt nedan: Räntefond Kort Plus Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut, derivatinstrument och fondandelar. Framför allt investerar fonden i överlåtbara räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att uppnå fondens målsättning. Inte mer än 10 procent av fondförmögenheten får investeras i fondandelar. Förvaltaren arbetar aktivt med fondens placeringar för att skapa en riskmässigt balanserad portfölj med god avkastning. Förvaltaren använder sig av olika strategier, som att investera i obligationer med de löptider som bedöms kommer att ha den bästa utvecklingen i framtiden och med strategier som går ut på att utnyttja ränteskillnader mellan olika typer av räntepapper. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år. Inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år och en månad. Valutaexponeringen i fonden kommer att vara i svenska kronor och/eller utländsk valuta. Mer information om fonden finns i det bifogade faktabladet. Absolutavkastning Plus Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. I Räntefond Kort Plus ska den genomsnittliga löptiden på fondens innehav inte överstiga tre år och inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år och en månad. I Absolutavkastning Plus är den maximala genomsnittliga löptiden på fondens innehav fastställd till 1080 dagar. Valutaexponeringen i Räntefond Kort Plus är i svenska kronor och/eller utländsk valuta medan valutaexponeringen i Absolutavkastning Plus huvudsakligen är i svenska kronor.

3 3(5) Svensk Likviditetsfond Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav i Räntefond Kort Plus får inte överstiga tre år medan den genomsnittliga löptiden på innehaven i Svensk Likviditetsfond inte ska överstiga 360 dagar. Valutaexponeringen i Räntefond Kort Plus är i svenska kronor och/eller utländsk valuta medan valutaexponeringen i Svensk Likviditetsfond huvudsakligen är i svenska kronor. Svensk Obligationsfond MEGA Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. Vad som skiljer fondens placeringsinriktning från Räntefond Kort Plus är att den genomsnittliga löptiden för Svensk Obligationsfond MEGA:s innehav inte får överstiga nio år till skillnad från Räntefond Kort Plus vars genomsnittliga löptid på fondens innehav inte får överstiga tre år. Dessutom är fondens riskklass 3, medan den i Räntefond Kort Plus är 1. Svensk Obligationsfond MEGA vänder sig främst till förmögna privata och institutionella investerare som kan avsätta det investerade kapitalet i minst tre år medan Räntefond Kort Plus vänder sig till privata och institutionella investerare som kan avsätta det investerade kapitalet i minst ett år. Övriga skillnader mellan fonderna kan sammanfattas enligt följande: Köp/säljavgift av fondandelar Max administrationsavgift* Max högsta årliga avgift Räntefond Kort Plus Absolutavkastning Plus Svensk Likviditetsfond Svensk Obligationsfond MEGA 0 % 0 % 0 % 1,0 % (gäller vid köp under 1 Mkr) 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,75 % Högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer). 0,75 % 0,75 % 0,75 % Miljöcertifierad enligt ISO Årlig avgift** Stockholm 0,50 % (uppskattad 0,51 % ,55 % ,59 % 2013 för 2014) Riskklass (på en skala från 1 till 7) Bryttid eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt, vanligtvis dagen före en svensk officiell helgdag. Tel Org nr Styrelsens säte Stockholm eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt, vanligtvis dagen före en svensk officiell helgdag. *En avgift som tas ut i Luxemburg. **Årlig avgift innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt, vanligtvis dagen före en svensk officiell helgdag.

4 1(4) 4(5) Värdet på ditt fondsparande påverkas inte När sammanläggningen sker den 22 maj får du fondandelar i Räntefond Kort Plus, som motsvarar det marknadsvärde du då har i Absolutavkastning Plus och/eller Svensk Likviditetsfond och/eller Svensk Obligationsfond MEGA. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna skiljer sig åt. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs den 22 maj 2014 och medför inga kostnader för dig. Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA hos din återförsäljare till och med den 20 maj klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan den 20 maj behandlas inte förrän den 26 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i fonderna ställs automatiskt om till Räntefond Kort Plus. Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA och överförs till Kort Räntefond Plus. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Kort Räntefond Plus. Om du inte byter/säljer dina andelar i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA före den 20 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Räntefond Kort Plus. Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör söka hjälp av en skatteexpert. Har du begärt fondflytt i någon av fonderna? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

5 5(5) Övrig information Genom ovanstående förändringar ges förvaltningen större förutsättningar att framgångsrikt anpassa Faktablad fonden för Räntefond för att möta Kort framtida Plus bifogas marknadsförändringar och bör läsas. Faktablad och samtidigt och fondbestämmelser skapa en god för riskspridning. Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA finns tillgängliga att hämta utan kostnader på närmaste Swedbank-, och Sparbankskontor. De finns Det även är på fortfarande vår hemsida den swedbankrobur.se. förväntade framtida riskjusterade avkastningen för varje tillgångsslag som avgör fördelningen mellan ränte- och aktiefonder samt alternativa investeringar. Faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr för Räntefond Kort Plus kommer också Ny att publiceras beräkningsmetod i samband ändrar med fondsammanläggningen fondens riskklass på vår hemsida, swedbankrobur.se. Har Förvaltningen du några frågor kommer med att anledning fokusera av på sammanläggningen fondens absoluta risk eller för ditt att fondsparande bättre spegla våra är du kunders alltid välkommen riskperspektiv. att Detta kontakta innebär närmaste ändrad Swedbank- metod för eller beräkning Sparbankskontor. av fondens riskklass Har du köpt och någon följden av blir fonderna att fondens via riskklass våra andra ökar återförsäljare från 4 till 6. Riskklassen kan du även baseras vända dig numera dit. på den högsta risk som Vår fonden externa har möjlighet revisor Deloitte att ta, jämfört Audit har med inför tidigare sammanläggningen beräkningar då granskat riskklassen metoderna bestämdes som utifrån används den faktiska för att risken bland (standardavvikelse) annat värdera tillgångar som fonden och skulder. har haft Önskar under de du senaste få kopia 5 åren. av revisorsyttrandet vänligen ring eller till Swedbank Robur International (SICAV) Begränsning av amerikanska investerare i fonden på telefonnummer (Luxemburg). Fusionsförslaget och ytterligare information om I USA fondbolaget genomförs Swedbank förändringar Robur i lagstiftningen International på (SICAV) skatte- lämnas och värdepappersområdet kostnadsfritt på ovanstående som ger den telefonnummer. amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl fonden som Besök gärna vår webbsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. Med För att vänlig förhindra hälsning att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra Swedbank länder, som Robur vi inte Fonder själva kan AB påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonden. Redaktionella ändringar i fondens fondbestämmelser Vi gör ett antal språkliga redigeringar i texten i fondens fondbestämmelser, för att harmonisera med våra övriga fonders fondbestämmelser. Har David du Vallin, några chef frågor Affärsmed anledning och produktutveckling av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen Bilaga Faktablad att kontakta för Swedbank närmaste Robur Swedbank- Räntefond eller Kort Sparbankskontor. Plus Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor, som har granskat sammanläggningen av fonderna. Mer information om Bas Mix finns i faktabladet som bifogas. Besök gärna vår webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning Miljöcertifierad enligt ISO Stockholm Tel Org nr Styrelsens säte Stockholm

6 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Räntefond Kort Plus Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, SEK ISIN: SE Denna fond förvaltas av, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden placerar huvudsakligen i obligationer utfärdade i svensk eller utländsk valuta av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument för att öka fondens avkastning. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år. Inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år. Placeringsstrategin utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen. Förvaltaren arbetar aktivt med fondens placeringar för att skapa en riskmässigt balanserad portfölj med god avkastning. Förvaltaren använder sig av olika strategier, som att investera i obligationer med de löptider som bedöms kommer att ha den bästa utvecklingen i framtiden och med strategier som går ut på att utnyttja ränteskillnader mellan olika typer av räntepapper. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder mycket låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder. Hur stor risken är i en räntefond beror på löptiden på fondens placeringar. Ju längre löptid desto högre risk. Risken för fonden är dock begränsad eftersom de räntebärande värdepapperna som fonden investerar i har en begränsad löptid. Eftersom fonden placerar i värdepapper med hög kreditvärdighet begränsas fondens kreditrisk. Användningen av derivat påverkar fondens risk i begränsad omfattning. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år. AAM_SEK_sv_01 1 (2)

7 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,50 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom fonden startade under Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Fond Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat. Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden och framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 maj Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer