Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus"

Transkript

1 Stockholm mars (5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade fonder: Swedbank Robur International Swedish Total Return Plus Sub Fund, (Absolutavkastning Plus) Swedbank Robur International Swedish Liquidity Sub Fund, (Svensk Likviditetsfond) Swedbank Robur International Swedish Bond MEGA, (Svensk Obligationsfond MEGA) Vi har beslutat att lägga samman ovanstående fonder med en ny sverigeregistrerad fond, Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, (Räntefond Kort Plus), den 22 maj Anledningen till sammanläggningen är att en luxemburgregistrerad fond tidigare innebar en förmånligare beskattning än en sverigeregistrerad fond. Så är det inte längre. En ny fondskatt infördes i Sverige den 1 januari 2012, vilket innebar att fonderna blev helt skattebefriade och att du som fondsparare numera betalar skatt på en schablonintäkt baserad på hur stort fondsparande du har vid årets ingång. Skatten gäller både för privatpersoner och företag och avser direktsparande i svenska och utländska fonder, det vill säga vanligt fondsparande. Tidigare hade Sverige dubbelbeskattning, med skatt både för fonden och för fondspararen. För att undvika att både fonden och fondandelsägaren skattade för utdelningen (dubbelbeskattning) delade därför fonden ut utdelningen till andelsägarna. Eftersom det var mer skattemässigt gynnsamt för spararna med luxemburgregistrerade fonder, innebar det att många fonder registrerades i Luxemburg. Efter att den svenska fondskatten infördes finns det ingen anledning att ha kvar luxemburgregistrerade fonder ur skattesynpunkt. Baserat på ovanstående skäl anser vi att en sammanläggning därför är i andelsägarnas bästa intresse i de luxemburgregistrerade fonderna. Vi kommer därför att flytta hem fonderna till Sverige genom att slå samman dem med en likartad sverigeregistrerad fond, Räntefond Kort Plus. Sammanläggningen sker genom att Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA går upp i den sverigeregistrerade fonden, Räntefond Kort Plus, den 22 maj 2014.

2 2(5) Du får en lägre årlig avgift Tack vare en mer kostnadseffektiv förvaltning och att vissa avgifter och skatter som belastar luxemburgregistrerade fonder försvinner, blir den årliga avgiften lägre i de sverigeregistrerade fonderna. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Själva sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser eller kostnader för dig. De kostnader som kan uppstå med sammanläggningen betalas av. Konsekvenser för dig som sparar i fonderna Det har ingen praktisk betydelse för dig att vi lägger samman fonder som är registrerade i olika länder. Fonderna har liknande målsättning och placeringsinriktning, liksom placeringsstrategi. De har också samma förvaltarteam, räkenskapsår och bryttid för handel med fondandelar. Ingen utdelning sker i någon av fonderna. Sammanläggningen medför inte någon förändring av portföljinnehaven och en ombalansering av portföljerna kommer inte att krävas. Förvaringsinstitutet, som bland annat förvarar fondens tillgångar, kommer efter sammanläggningen att vara Swedbank AB (publ). Fonderna har liknande placeringsinriktning med några skillnader enligt nedan: Räntefond Kort Plus Fonden är en räntefond som varje år förväntas ge en positiv avkastning oavsett ränteutvecklingen. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto i kreditinstitut, derivatinstrument och fondandelar. Framför allt investerar fonden i överlåtbara räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stater, bostadsinstitut, banker och företag. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att uppnå fondens målsättning. Inte mer än 10 procent av fondförmögenheten får investeras i fondandelar. Förvaltaren arbetar aktivt med fondens placeringar för att skapa en riskmässigt balanserad portfölj med god avkastning. Förvaltaren använder sig av olika strategier, som att investera i obligationer med de löptider som bedöms kommer att ha den bästa utvecklingen i framtiden och med strategier som går ut på att utnyttja ränteskillnader mellan olika typer av räntepapper. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara högst tre år. Inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år och en månad. Valutaexponeringen i fonden kommer att vara i svenska kronor och/eller utländsk valuta. Mer information om fonden finns i det bifogade faktabladet. Absolutavkastning Plus Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. I Räntefond Kort Plus ska den genomsnittliga löptiden på fondens innehav inte överstiga tre år och inget enskilt värdepapper får ha en längre löptid än 5 år och en månad. I Absolutavkastning Plus är den maximala genomsnittliga löptiden på fondens innehav fastställd till 1080 dagar. Valutaexponeringen i Räntefond Kort Plus är i svenska kronor och/eller utländsk valuta medan valutaexponeringen i Absolutavkastning Plus huvudsakligen är i svenska kronor.

3 3(5) Svensk Likviditetsfond Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav i Räntefond Kort Plus får inte överstiga tre år medan den genomsnittliga löptiden på innehaven i Svensk Likviditetsfond inte ska överstiga 360 dagar. Valutaexponeringen i Räntefond Kort Plus är i svenska kronor och/eller utländsk valuta medan valutaexponeringen i Svensk Likviditetsfond huvudsakligen är i svenska kronor. Svensk Obligationsfond MEGA Fondens investeringsmål, placeringsstrategi och riskprofil är likartad som i Räntefond Kort Plus. Vad som skiljer fondens placeringsinriktning från Räntefond Kort Plus är att den genomsnittliga löptiden för Svensk Obligationsfond MEGA:s innehav inte får överstiga nio år till skillnad från Räntefond Kort Plus vars genomsnittliga löptid på fondens innehav inte får överstiga tre år. Dessutom är fondens riskklass 3, medan den i Räntefond Kort Plus är 1. Svensk Obligationsfond MEGA vänder sig främst till förmögna privata och institutionella investerare som kan avsätta det investerade kapitalet i minst tre år medan Räntefond Kort Plus vänder sig till privata och institutionella investerare som kan avsätta det investerade kapitalet i minst ett år. Övriga skillnader mellan fonderna kan sammanfattas enligt följande: Köp/säljavgift av fondandelar Max administrationsavgift* Max högsta årliga avgift Räntefond Kort Plus Absolutavkastning Plus Svensk Likviditetsfond Svensk Obligationsfond MEGA 0 % 0 % 0 % 1,0 % (gäller vid köp under 1 Mkr) 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,75 % Högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden (inkluderat kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer). 0,75 % 0,75 % 0,75 % Årlig avgift** 0,50 % (uppskattad 0,51 % ,55 % ,59 % 2013 för 2014) Riskklass (på en skala från 1 till 7) Bryttid eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt, eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt, *En avgift som tas ut i Luxemburg. **Årlig avgift innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader eller om den svenska räntemarknaden i Sverige stänger tidigare än normalt,

4 1(4) 4(5) Värdet på ditt fondsparande påverkas inte När sammanläggningen sker den 22 maj får du fondandelar i Räntefond Kort Plus, som motsvarar det marknadsvärde du då har i Absolutavkastning Plus och/eller Svensk Likviditetsfond och/eller Svensk Obligationsfond MEGA. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna skiljer sig åt. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs den 22 maj 2014 och medför inga kostnader för dig. Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA hos din återförsäljare till och med den 20 maj klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan den 20 maj behandlas inte förrän den 26 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i fonderna ställs automatiskt om till Räntefond Kort Plus. Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA och överförs till Kort Räntefond Plus. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Kort Räntefond Plus. Om du inte byter/säljer dina andelar i Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA före den 20 maj kommer dina andelar i fonden att föras över till Räntefond Kort Plus. Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser, bör söka hjälp av en skatteexpert. Har du begärt fondflytt i någon av fonderna? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.

5 5(5) Övrig information Genom ovanstående förändringar ges förvaltningen större förutsättningar att framgångsrikt anpassa Faktablad fonden för Räntefond för att möta Kort framtida Plus bifogas marknadsförändringar och bör läsas. Faktablad och samtidigt och fondbestämmelser skapa en god för riskspridning. Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA finns tillgängliga att hämta utan kostnader på närmaste Swedbank-, och Sparbankskontor. De finns Det även är på fortfarande vår hemsida den swedbankrobur.se. förväntade framtida riskjusterade avkastningen för varje tillgångsslag som avgör fördelningen mellan ränte- och aktiefonder samt alternativa investeringar. Faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyr för Räntefond Kort Plus kommer också Ny att publiceras beräkningsmetod i samband ändrar med fondsammanläggningen fondens riskklass på vår hemsida, swedbankrobur.se. Har Förvaltningen du några frågor kommer med att anledning fokusera av på sammanläggningen fondens absoluta risk eller för ditt att fondsparande bättre spegla våra är du kunders alltid välkommen riskperspektiv. att Detta kontakta innebär närmaste ändrad Swedbank- metod för eller beräkning Sparbankskontor. av fondens riskklass Har du köpt och någon följden av blir fonderna att fondens via riskklass våra andra ökar återförsäljare från 4 till 6. Riskklassen kan du även baseras vända dig numera dit. på den högsta risk som Vår fonden externa har möjlighet revisor Deloitte att ta, jämfört Audit har med inför tidigare sammanläggningen beräkningar då granskat riskklassen metoderna bestämdes som utifrån används den faktiska för att risken bland (standardavvikelse) annat värdera tillgångar som fonden och skulder. har haft Önskar under de du senaste få kopia 5 åren. av revisorsyttrandet vänligen ring eller till Swedbank Robur International (SICAV) Begränsning av amerikanska investerare i fonden på telefonnummer (Luxemburg). Fusionsförslaget och ytterligare information om I USA fondbolaget genomförs Swedbank förändringar Robur i lagstiftningen International på (SICAV) skatte- lämnas och värdepappersområdet kostnadsfritt på ovanstående som ger den telefonnummer. amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl fonden som Besök gärna vår webbsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud. dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. Med För att vänlig förhindra hälsning att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra Swedbank länder, som Robur vi inte Fonder själva kan AB påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonden. Redaktionella ändringar i fondens fondbestämmelser Vi gör ett antal språkliga redigeringar i texten i fondens fondbestämmelser, för att harmonisera med våra övriga fonders fondbestämmelser. Har David du Vallin, några chef frågor Affärsmed anledning och produktutveckling av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen Bilaga Faktablad att kontakta för Swedbank närmaste Robur Swedbank- Räntefond eller Kort Sparbankskontor. Plus Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor, som har granskat sammanläggningen av fonderna. Mer information om Bas Mix finns i faktabladet som bifogas. Besök gärna vår webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänlig hälsning

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder

Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder SKATTENYTT 2008 99 Lennart Staberg Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder I inkomstskattelagen finns inte specifikt reglerat vad som krävs för att en utländsk investeringsfond skall anses

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria )... 2 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring... 2 2.1 Försäkringens ikraftträdande... 2 2.2 Premier... 2 2.3

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer