Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)"

Transkript

1 Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa delar upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om pappersfonder (LVF) och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om pappersfonder. Informationsbroschyren omfattar även Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 och är i denna del upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF) i dess lydelse före den 22 juli 2013 och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angivna fonder utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Malmskillnadsgatan STOCKHOLM För mer information om fondbolaget, dess ledning samt övriga investeringsfonder som fondbolaget förvaltar, se bilaga till informationsbroschyren. Fonder Informationen i denna broschyr omfattar följande pappersfonder och specialfond: Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 Uppdragsavtal Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: fondandelsägarregister och IT-drift m.m. (Swedbank AB (publ)). Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm Organisationsnummer: Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondernas tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonderna. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonderna inte strider mot LIF eller fondbestämmelserna. Andelsägarregister Fonderna är s.k. börshandlade fonder (exchange traded funds, ETF:er). Andelsägarregistret förs av Euroclear Sweden AB, , enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Handel på reglerad marknad Köp och försäljning av fondandelar kan göras på reglerad marknad där fondandelarna är upptagna till handel. Fondernas andelar är upptagna till handel på NAS- DAQ OMX Stockholm som är en reglerad marknad. På denna reglerade marknad (men inte på någon annan marknadsplats) har fondbolaget säkerställt att andelarnas noterade inte i väsentlig mån avviker från t på de underliggande tillgångarna i fonden genom att anlita marknadsgarant för att löpande ställa ut köp- och säljkurser för fondandelarna. Fondernas marknadsgarant är Swedbank AB (publ). Fondernas riskprofil Placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Fondernas riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonderna. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondernas har förändrats de senaste fem åren. Då fonderna inte funnits i fem år används en kombination av avkastningsdata för fonderna och dess jämförelseindex för att beräkna indikatorn. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Fondernas riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 LVF. Fonden har en särskild placeringsinriktning mot indexet OMX Stockholm 30 GI som är uppbyggt kring de 30 överlåtbara papper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden får fonden efter tillstånd från Finansinspektionen placera mer än 35 procent av fondmedlen i aktier eller skuldförbindelser som en och samma emittent eller företagsgrupp gett ut. Fonden får placera sina medel i överlåtbara papper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens tillgångar får placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom fonden har som målsättning att tillgångarna ska följa indexet OMX Stockholm 30 GI begränsas risken i fonden huvudsakligen till utvecklingen på den svenska börsen. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. I dokumentet Basfakta för investerare finns en så kallad risk- och avkastningsindikator med 7 kategorier som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden hamnar i kategori 6, vilket betyder hög risk för upp- och nedgångar i andelst. Fonden passar dig som tror att den svenska aktiemarknaden kommer utvecklas positivt och är relativt aktiv i ditt sparande. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Målsättningen för fonden är att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 100 procent av den dagliga motsatta förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Om indexet sjunker 1 procent en börsdag så stiger fondens med cirka 1 procent och om indexet stiger 1 procent en börsdag så sjunker fondens med cirka 1 procent. För att skapa denna effekt är fondens strategi att placera fondförmögenheten i likvida medel och derivatinstrument, exempelvis terminskontrakt (OMXS30 futures), som ger en exponering mot indexet om cirka -100 procent av fondens. För att fonden ska behålla en exponering på -100 procent av fondförmögenheten sker en daglig justering av terminsinnehaven. Fonden får placera sina medel i överlåtbara papper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens tillgångar får placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) En placering i en aktiefond innebär högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom fonden har som målsättning att tillgångarna ska följa den motsatta dagliga utvecklingen hos indexet begränsas risken i fonden huvudsakligen till utvecklingen på den svenska börsen. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. I dokumentet Basfakta för investerare finns en så kallad risk- och avkastningsindikator med 7 kategorier som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden hamnar i kategori, vilket betyder hög risk för upp- och nedgångar i andelst. Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är en aktiv investerare och som inte löpande följer upp din investering eftersom fonden rör sig i motsatt riktning mot indexet. Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) - 1 (3)

2 Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 Fonden är en specialfond med målsättning att genom hävstångseffekt ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 200 procent av den dagliga förändringen i indexet OMX Stockholm 30 GI. Om indexet stiger med 1 procent en börsdag så stiger fonden med cirka 2 procent och omvänt. För att skapa denna hävstång är fondens strategi att placera fondförmögenheten i likvida medel och derivatinstrument, exempelvis terminskontrakt (OMXS30 futures), som ger en exponering mot indexet om cirka 200 procent av fondens. För att fonden ska behålla en exponering på 200 procent av fondförmögenheten sker en daglig justering av terminsinnehaven. Fonden får placera sina medel i överlåtbara papper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens tillgångar får placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. I dokumentet Basfakta för investerare finns en så kallad risk- och avkastningsindikator med 7 kategorier som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden hamnar i kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för upp- och nedgångar i andelst. Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är en aktiv investerare eftersom fonden kan röra sig kraftigt på kort tid. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden. Försäljning och inlösen Handel med fondandelar på marknadsplats - sekundärmarknad Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar på NASDAQ OMX Stockholm. Fondbolaget tar inte ut någon tecknings- eller inlösenavgift vid börshandel, men courtage utgår normalt till mäklare. Försäljning och inlösen av fondandelar genom fondbolaget primärmarknad Endast av fondbolaget särskilt utsedd marknadsgarant kan begära försäljning eller inlösen av fondandelar direkt hos fondbolaget. Fondbolaget ska meddela undantag härifrån om fondandelarna inte längre skulle vara upptagna till handel på reglerad marknad eller om det inte längre skulle vara säkerställt att andelarnas noterade inte i väsentlig mån avviker från t på de underliggande tillgångarna i fonden. Fondbolaget kan meddela undantag också till följd av andra extraordinära förhållanden. Fonden säljer eller löser in fondandelar i block om ett visst antal andelar. För detaljer om försäljning och inlösen av fondandelar hänvisas till fondernas fondbestämmelser. Fonderna är normalt öppna för sådan försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonderna är inte öppna för försäljning och inlösen sådana bankdagar då ring av fondernas tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till exempel till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som fondernas handel sker på helt eller delvis är stängda. Andels Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Gällande avgifter Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonderna. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondernas tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Årlig förvaltningsavgift: 0,30 % av fondens Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Årlig förvaltningsavgift: 0,60 % av fondens Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 Årlig förvaltningsavgift: 0,60 % av fondens Vid andelsägares köp eller försäljning av andelar via börsen (sekundärmarknaden) utgår inga teckningseller inlösenavgifter, dock kan transaktionskostnader i form av courtage uttas. Uppgifter om courtage lämnas av din mäklare. Högsta avgift Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonderna (inkluderat kostnader för förvaring och för tillsyn och revisorer). Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Årlig förvaltningsavgift: 0,30 % av fondens Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Årlig förvaltningsavgift: 0,60 % av fondens Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 Årlig förvaltningsavgift: 0,60 % av fondens Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut vid marknadsgarantens begäran om försäljning eller inlösen direkt hos fondbolaget (primärmarknaden): Vid kontant betalning: 1,5 % av fondandelens, dock lägst kr När antalet fondandelar inte uppgår till ett helt block: 2 % av fondandelens, dock lägst 100 kr Fondernas resultat och utveckling Fonderna startade år 2012 och har funnits för kort tid för att tidigare resultat ska kunna presenteras. Riskmätning Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom antingen åtagandemetoden eller genom en Value-at-Risk-modell (VaR-modell). Fondbolaget mäter risken i fonderna som omfattas av denna informationsbroschyr genom en VaRmodell. Value-at-Risk För att beräkna marknadsrisken i fonderna använder fondbolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållanden. Fondbolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna. Absolut VaR anges som en procentuell andel av fondens. Exempelvis så betyder 3 procent i absolut VaR att en fond, under en dag av hundra, förväntas förlora mer än 3 procent av fondens. Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens jämförelseindex. Gemensamt för båda modellerna är att ju högre VaR, desto högre risk i fonden. Fondbolaget mäter risken genom en relativ VaRmodell för följande fonder: Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Fondens VaR kommer att jämföras mot indexet OMX Stockholm 30 GI som referensportfölj, vilket är uppbyggt kring de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Fondens VaR kommer att jämföras mot en kort position i indexet OMX Stockholm 30 GI som referensportfölj, vilket är uppbyggt kring de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 100 procent av den dagliga motsatta förändringen av indexet OMX Stockholm 30 GI, men detta kan dock komma att överstigas eller understigas. Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 Fondens VaR kommer att jämföras mot indexet OMX Stockholm 30 GI som referensportfölj, vilket är uppbyggt kring de 30 mest omsatta aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden strävar efter att på daglig basis ta en hävstång på 200 procent, men detta kan komma att överstigas eller understigas. Hävstång definieras som kvoten mellan fondens derivatexponering och dess totala marknads, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument. Fondens VaR får vara upp till 2,5 gånger så hög som referensportföljens VaR på daglig basis, vilket är en Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) - 2 (3)

3 avvikelse från den kvot på 2 som gäller för investeringsfonder enligt LIF. Derivatinstrument I de fall fonderna använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt. Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonderna mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondernas marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonderna för de direkta marknadsrisker som fonderna vid varje tillfälle önskar ha. Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondernas fondbestämmelser. Sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondernas egenskaper såsom t.ex. fondernas placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Fondernas upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att en fond skall upphöra eller att en fonds förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av en fond skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller om fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Skatteregler Fondernas beskattning Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonderna har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna. Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo) Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget - utgörs av t på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt på 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett av kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är kr och schablonintäkten blir 400 kr ( * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3). Om fonderna lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent. Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt medan en kapitalförlust får dras av. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i aktiefonder och blandfonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket men det sker inget avdrag för preliminärskatt. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt och utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket men det görs inget skatteavdrag. Om en fond är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Skadestånd Fondbolaget, förvaringsinstitutet och marknadsgarant är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, förvaringsinstitutet eller marknadsgarant själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget, förvaringsinstitutet eller marknadsgarant, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget, förvaringsinstitutet och marknadsgarant ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget, förvaringsinstitutet eller marknadsgarant med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget, förvaringsinstitutet eller marknadsgarant. Föreligger hinder för fondbolaget, förvaringsinstitutet eller marknadsgarant att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, och OMX Stockholm 30 GI Index, är registrerade varumärken tillhörande NASDAQ OMX Group Inc. (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag Företagen ) och är licenserade för att användas av Swedbank Robur Fonder AB. Produkterna har ej godkänts av Företagen avseende lagligheten eller lämpligheten. Produkterna är inte i något avseende garanterade, godkända, sålda, emitterade eller understödda av Företagen. Företagen tar inget ansvar och lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier avseende produkterna. Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) - 3 (3)

4 Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Säte: Stockholm Organisationsnummer: Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på SEK. Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Jonas Eriksson, styrelseordförande, chef för Group Products Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d. chefsredaktör för Affärsvärlden Mikael Björknert, chef för Group Business Support Swedbank AB (publ) Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögskolan Göteborg Marianne Flink, Civilekonom Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ) Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson Ledande befattningshavare Chef för Compliance, Magnus Ehrenbeck Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Pia Sodemann Finanschef, Adam Wastå Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson. Investeringsfonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond Swedbank Robur Access Emerging Markets Swedbank Robur Access Offensiv Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur ETF OMX S30 Bull 2 Swedbank Robur Ethica Försiktig Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Global High Dividend Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitaltrygg Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Europa Swedbank Robur Räntefond Pension Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Technology Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Bear -1 Swedbank Robur Östeuropafond Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder - 1 (1)

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. UCITS ETF OMXS30 Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30, SEK ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen av det svenska börsindexet OMX Stockholm 30 GI så nära som möjligt. Indexet innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB. Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade papper och får även använda sig av derivatinstrument. Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelst. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom fonden har som målsättning att tillgångarna skall följa ovan angivna index begränsas risken i fonden huvudsakligen till utvecklingen på den svenska börsen. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. E30_SEK_sv_14 1 (2)

6 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,31% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Vid köp eller försäljning av andelar via börsen utgår inga tecknings- eller inlösenavgifter, dock kan transaktionskostnader i form av courtage uttas. Uppgifter om courtageavgifter lämnas av din återförsäljare. Mer information om avgifter finns i 9 fondbestämmelserna. Tidigare resultat % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Fond ,1 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)

7 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. UCITS ETF OMXS30 Bear -1 Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1, SEK ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Fonden är en börshandlad fond. Målsättningen är att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 100 procent av den dagliga motsatta förändringen i indexet OMX Stockholm 30 GI. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Om indexet sjunker med 1 procent under en börsdag så stiger fonden med cirka 1 procent och omvänt. Fondens strategi är att placera fondförmögenheten i likvida medel och derivatinstrument, exempelvis terminskontrakt (OMXS30 futures), som ger en negativ exponering mot indexet om cirka 100 procent av fondens. För att fonden ska behålla en negativ exponering på cirka 100 procent av fondförmögenheten sker en daglig justering av terminsinnehaven. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är en aktiv investerare och som inte löpande följer upp din investering eftersom fonden rör sig i motsatt riktning mot indexet. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelst. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. En placering i en aktiefond innebär högre risk eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom fonden har som målsättning att tillgångarna ska följa den motsatta dagliga utvecklingen hos ovan angivna index begränsas risken i fonden huvudsakligen till utvecklingen på den svenska börsen. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. EBE_SEK_sv_14 1 (2)

8 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,62% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Vid köp eller försäljning av andelar via börsen utgår inga tecknings- eller inlösenavgifter, dock kan transaktionskostnader i form av courtage uttas. Uppgifter om courtageavgifter lämnas av din återförsäljare. Mer information om avgifter finns i 9 fondbestämmelserna. Tidigare resultat % 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25, Fond ,4 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)

9 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. ETF OMXS30 Bull 2 Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2, SEK ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Fonden är en börshandlad fond. Målsättningen är att genom hävstångseffekt ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 200 procent av förändringen i indexet OMX Stockholm 30 GI. Indexet består av de 30 mest omsatt aktierna på Stockholmsbörsen. Om indexet stiger med 1 procent en börsdag så stiger fonden med cirka 2 procent och omvänt. För att skapa denna hävstång är fondens strategi att placera fondförmögenheten i likvida medel och derivatinstrument, exempelvis terminskontrakt (OMXS30 futures), som ger en exponering mot indexet om cirka 200 procent av fondens. För att fonden ska behålla en exponering på 200 procent av fondförmögenheten sker en daglig justering av terminsinnehaven. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella investeringsfonder. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar på NASDAQ OMX Stockholm. Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelst. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av placeringarna till en region (Sverige) ökar risken i fonden. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. 7 Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som inte är en aktiv investerare eftersom fonden kan röra sig kraftigt på kort tid. EBU_SEK_sv_14 1 (2)

10 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,62% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Vid köp eller försäljning av andelar via börsen utgår inga tecknings- eller inlösenavgifter, dock kan transaktionskostnader i form av courtage uttas. Uppgifter om courtageavgifter lämnas av din återförsäljare. Mer information om avgifter finns i 9 fondbestämmelserna. Tidigare resultat % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Fond ,7 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras.

fondbestämmelser vilka godkänts av Finansinspektionen och som ibland annat anger hur fondens medel ska placeras. Informationsbroschyr 28 augusti 212 KPA-fonderna Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (24:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (28:11)

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer