Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö"

Transkript

1 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud av ideella fonder har Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö liknande placeringsinriktning och karaktär. Med anledning av de stora likheterna har vi beslutat att lägga samman fonderna. Det innebär att Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö går upp i Humanfonden den 15 juni 2012, ett beslut som också godkänts av Finansinspektionen. För att tydliggöra att Swedbank Robur Fonder AB förvaltar fonden ändras också namnet på Humanfonden till Swedbank Robur Humanfond (Humanfond). Vi genomför dessutom ett antal förändringar i placeringsinriktningen, som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Fonderna placerar i huvudsak i svenska aktier, men har möjlighet att placera även i utländska aktier. De har också samma riskklass, för närvarande 7 på en skala från 1 till 7. Även Humanfonden har samma placeringsinriktning och riskklass som Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö. I samband med sammanläggningen sker ett antal ändringar i Humanfondens fondbestämmelser som vi beskriver längre fram i brevet. Alla tre fonderna följer också mycket likartade hållbarhets- och etikkriterier, som innebär ett aktivt urval av de bolag som är branschledande vad gäller miljö och klimat, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Fonderna är också mycket restriktiva till placering i bolag med koppling till vissa produkter eller tjänster som riskerar människors liv och hälsa eller där risken för missbruk är stor (vapen och krigsmateriel, tobak, alkohol, spel samt pornografi). Miljöcertifierad enligt ISO Samtliga fonder är ideella fonder. Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö delar årligen ut en procent av värdet på dina fondandelar till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Humanfonden delar årligen ut två procent. Det innebär att ditt gåvobelopp höjs från en procent till två procent av värdet på dina fondandelar. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Humanfonden Fonden är en bred aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige. Fonden har dock möjlighet att placera upp till 30 procent av fondens värde i utländska placeringar. I samband med sammanläggningen sker ett antal ändringar i fondens fondbestämmelser som vi beskriver längre fram i brevet. Fonden lämpar sig för dig som vill placera på den svenska aktiemarknaden och som delar Swedbank Roburs syn på ansvarsfulla placeringar. I bilagda faktablad och hållbarhetsprofil för Humanfonden finns mer information om fonden. Swedbank Robur Fonder AB Org nr Tel Fax Styrelsens säte Stockholm Stockholm

2 2 (4) Sammanläggningen medför inte att avgiftsstrukturen eller risknivån ändras i fonden. Humanfonden har idag över 60 olika gåvomottagare, vilket kommer att öka till över 70 stycken efter sammanläggningen. Din gåvomottagare påverkas inte De organisationer som idag är anslutna till Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö kommer i samband med sammanläggningen att anslutas till Humanfond. Detta innebär att den organisation du idag valt att stödja via Banco Hjälp eller Banco Ideell Miljö även fortsättningsvis kommer att erhålla utdelning. Samma förvaltningsavgift De årliga förvaltningsavgifterna i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö är 1,7 procent, vilken är samma som i Humanfonden. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs fredagen den 15 juni 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp eller Banco Ideell Miljö. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i fonderna till och med onsdagen den 13 juni 2012 klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan onsdagen den 13 juni behandlas inte förrän på måndagen den 18 juni och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö ställs om automatiskt till Humanfond. Eventuella upplupna intäkter i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö överförs till Humanfond. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 15 juni 2012 kommer du att få fondandelar i Humanfond (nuvarande Humanfonden) som motsvarar det marknadsvärde du då har i Banco Hjälp respektive Banco Ideell Miljö. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Humanfonden och Banco Hjälp samt Banco Ideell Miljö skiljer sig åt. Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Banco Hjälp eller Banco Ideell Miljö? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav.

3 3 (4) Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Humanfond för att även i år erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning att återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden. Förändringar som sker i Humanfondens fondbestämmelser den 15 juni Humanfonden är en ideell fond med Sverigeinriktning Fonden placerar idag enbart i svenska aktier, men har möjlighet enligt fondbestämmelserna att investera upp till 30 procent av sin fondförmögenhet på marknader i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Vi tar bort formuleringen om att 30 procent kan placeras på marknader utanför Sverige i fondbestämmelserna, vilket inte ändrar fondens förvaltning som en ideell fond med Sverigeinriktning. Fonden behåller dock möjligheten att kunna investera viss del av sin förmögenhet utomlands, utan att begränsas till ovanstående länder. Begränsning av amerikanska investerare i fonden USA genomför förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Humanfond som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från andra länder, som vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonderna. En aktivare användning av derivatinstrument I fortsättningen kommer Humanfond att få placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta gör det möjligt för fondförvaltaren att använda derivatstrategier för att öka avkastningen, genom att skapa så kallad hävstång. Vilket innebär att resultatet av en investering kan fördubblas, såväl positivt som negativt. Tidigare fick fonden enbart placera i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen samt minska kostnader och risker i förvaltningen. Läs mer om derivatinstrument i bilagan till brevet eller på vår hemsida Utdelning i fonden Ett belopp motsvarande sammantaget 2 procent av fondens värde vid utgången av räkenskapsåret ska varje år delas till ideella organisationer. När det gäller utdelning till andelsägarna kommer fortsättningsvis fondbolaget besluta om utdelning ska ske eller inte. Redaktionella ändringar i fondens fondbestämmelser Vi gör ett antal språkliga redigeringar i texten i fondens fondbestämmelser, för att harmonisera med våra övriga fonders fondbestämmelser. Swedbank Robur Fonder AB Org nr Tel Fax Styrelsens säte Stockholm Stockholm

4 4 (4) Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor som har granskat sammanläggningen av fonderna. Besök gärna vår nya webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Thomas Eriksson, VD Bilagor: Faktablad och hållbarhetsprofil för Humanfond Om derivat och derivathandel

5 1 (1) Om derivat och derivathandel Derivatinstrument Derivat är finansiella instrument, vars pris bestäms av underliggande värdepapper. Vanliga exempel på derivat är optioner, terminer och warranter. Handel med derivatinstrument beskrivs ofta som handel med risker. Derivat kan vara ett bra sätt för förvaltaren att tillfälligt öka eller minska fondens risk, antingen för att få chans att höja avkastningen, eller för att få möjlighet att begränsa effekten av en börsnedgång. Detta illustreras nedan. Våra förvaltare kan använda derivat på det här sättet i de flesta av våra fonder. Förvaltaren får använda derivat för hela fondförmögenheten, men kan också välja att helt avstå från möjligheten om det gynnar fonden mer. Derivat kan användas för att effektivisera förvaltningen När derivat används för att effektivisera förvaltningen innebär det att en förvaltare exempelvis kan vilja investera i derivat för att skydda fonden mot upp- och nedgångar i utländska valutor. 25 Förvaltaren kan också använda derivat som kostnadsbesparande åtgärd, till exempel för att upprätthålla en bestämd fördelning mellan aktier och räntor i fonden. Derivat kan användas som ett led i placeringsinriktningen När derivat används som ett led i placeringsinriktningen 10 har fondförvaltaren möjlighet att använda derivat för att skapa så kallad hävstång. Hävstången innebär att resultatet av en investering kan fördubblas, såväl positivt som negativt. Illustrationerna visar hur avkastningen i fonden 5 påverkas när förvaltaren använder derivat i en uppåt- 0 respektive nedåtgående marknad. Vårt mål är att avkastningen ska hamna inom något av de två blå fälten Avkastning i uppåtgående marknad Avkastning i nedåtgående marknad 5 0 Fondavkastning när derivat används för att effektivisera förvaltningen Fondavkastning vid maximalt positivt resultat när derivat används som ett led i placeringsinriktningen Fondavkastning vid maximalt negativt resultat när derivat används som ett led i placeringsinriktningen

6 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Humanfond Swedbank Robur Humanfond ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar huvudsakligen i svenska aktier. Fonden får använda sig av derivatinstrument, i strävan att öka fondens avkastning. Humanfond är en ideell fond och när du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Fonden följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi). Läs mer under Ansvarstagande kapitalförvaltare på Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av aktieplaceringarna till ett land (Sverige) gör fonden till en placering med hög risk, men spridningen till olika branscher minskar risken i fonden. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. 7 Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 1 (2)

7 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,70% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % Fond -44,7 26,8 17,1 30,1 22,3-2,8-43,0 50,8 23,6-17,4 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 juni Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. 2 (2)

8 Hållbarhetsprofil April 2011 Banco Humanfonden Banco Humanfonden är en ideell hållbarhetsfond som främst placerar i aktier i svenska företag. Fonden ställer hårda krav på miljöarbete, socialt ansvarstagande och affärsetik och investerar i de bästa företagen i varje bransch. Fonden har även restriktioner mot investeringar i vapen, krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och pornografi. Varje år går två procent av fondförmögenheten till den ideella organisation du valt att stödja. Läs mer om fonden och vårt arbete på Väljer Väljer in in Väljer Väljer bort bort Påverkar Påverkar Fonden väljer in företag Miljö Sociala aspekter Affärsetik Fonden investerar bara i företag som på ett trovärdigt sätt hanterar sina miljörelaterade möjligheter och risker. Företagen ska arbeta med att minska sin direkta och indirekta klimat- och miljöpåverkan i den egna verksamheten, från sina produkter och tjänster, och i leverantörsledet. Vi ser positivt på om företag erbjuder produkter med bra miljöegenskaper. Om ett företags verksamhet strider mot en hållbar utveckling avstår fonden hellre helt från investering. Fonden investerar till exempel aldrig i företag som utvinner olja ur oljesand. Fonden investerar bara i företag som verkar för goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö, som upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. Företagen ska verka mot alla former av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Fonden investerar bara i företag som motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning, mutor och bestickning, samt arbetar aktivt för att upprätthålla en hög affärsetisk nivå. Fonden väljer bort företag Internationella normer Miljö Mänskliga rättigheter Korruption Fonden investerar inte i företag som är involverade i kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter, miljö eller korruption. Branscher och produkter Vapen och Krigsmateriel Tobak Alkohol Spel Pornografisk verksamhet Fonden skiljer mellan vapen och övrigt krigsmaterial. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen. Fonden placerar inte heller i företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av krigsmateriel eller i de fall där ett företag är en av världens största krigsmaterieltillverkare. Fonden avstår dessutom från att investera i företag som säljer krigsmateriel i strid med internationella normer. Fonden investerar inte i företag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning eller försäljning av tobak alkohol kommersiell spelverksamhet Fonden investerar inte i företag som producerar pornografiskt material. Fonden investerar inte heller i företag där mer än en marginell del av verksamheten, eller mer än fem procent av omsättningen utgörs av distribution av pornografiskt material. Fonden påverkar företag Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker engagerar sig aktivt i företagens utveckling mot ett mer ansvarsfullt och hållbart företagande. Alla företag som vi analyserar få ta del av våra slutsatser och vi ger dem konkreta förslag på förbättringar och utvecklingsområden. Vi för dessutom i många fall fördjupade dialoger med företag där vi ser brister i hållbarhetsarbetet. De bästa företagen i varje bransch offentliggör vi som goda exempel. Syftet är att inspirera och motivera andra företag. Läs mer och få exempel från vår företagspåverkan i årsrapporten Vårt arbete. Dokumentet är framtaget i enlighet med organisationen Swesifs (Sveriges Forum för Hållbara Investeringar) standard.

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer