Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)"

Transkript

1 Finansinspektionen Box STOCKHOLM Yttrande Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr ) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna ändringarna. Förbundet anser dock inte att förslagen åtgärdar de negativa effekter nuvarande regler har. Man kan inte utesluta att förslagen temporärt kan ge vissa marginella positiva effekter vid värderingen av försäkringsåtagandena men det är tveksamt om det för närvarande går att fastställa diskonteringsräntan enligt det föreslagna alternativet. Förslaget innebär inte heller förbättrade förutsättningar för en modern riskhantering. Ett alternativt sätt som direkt ger tillgång till större likviditet skulle kunna ha sin utgångspunkt i marknadsräntan för statsobligationer och ränteswappar i euro. Försäkringsförbundet tillstyrker förslaget att en enhetlig terminologi används i föreskriften genom att ordet likvid används. Det skulle emellertid kunna kompletteras med att de finansiella tillgångarna under normala förhållandena ska vara likvida. Försäkringsförbundet tillstyrker förslaget att respektive ränta ska omräknas till nollkupongsränta. När det gäller förslaget om en annan metod för diskontering av värdesäkrade kassaflöden kan förbundet varken avstyrka eller tillstyrka. Försäkringsförbundet avser att återkomma i fråga om de långsiktiga effekterna av nuvarande regler. Allmänt Försäkringsbranschen berörs både direkt och indirekt av läget på de finansiella marknaderna. Statens åtgärdsprogram för banksektorn kan därför vara till fördel försäkringsbranschen. Det fokus som staten och Finansinspektionen har på att förbättra systemstabiliteten riskerar dock att minska den långsiktighet som regleringen av försäkringssektorn bör präglas av.

2 Förslagen sägs syfta till att stimulera ett ökat utbud av räntepapper med långa löptider. Att åstadkomma det genom att reglera diskonteringsräntan för livförsäkringsbolag är inte det mest naturliga sättet. Möjligen kan man på så sätt öka efterfrågan av säkerställda obligationer, men det finns inte någon automatik i att metoden för att fastställa diskonteringsräntan ökar investeringarna i säkerställda obligationer. Om livförsäkringsbolagen ökar sina investeringar i sådana obligationer beror också på priset och på frågan om det är investeringar som är till fördel för försäkringstagarna. Samtidigt kan det naturliga behovet för bolåneinstitut att emittera säkerställda obligationer med lång löptid ifrågasättas. Är bolånekunder i framtiden intresserade av att binda sina lån på längre löptider än vad som är fallet i dag? Om inte så bör frågan ställas vem som är den naturliga motparten för bolåneinstituten när de ska swappa långa emitterade obligationer till rörlig ränta och om det då överhuvudtaget skapas ett större utbud av lång duration i marknaden. Säkerställda bostadsobligationer som alternativ vid beräkning av diskonteringsränta Livförsäkringsbolagens åtaganden mot sina försäkringstagare är långa. Utbetalningar kommer i vissa fall inte att påbörjas förrän om några decennier och kommer därefter att pågå under kanske ett par decennier. Att välja ränta för att göra en korrekt nuvärdesvärdering av åtagandena är mot den bakgrunden naturligtvis vanskligt. Åtagandenas storlek i relation till balansomslutningen medför dessutom att valet av diskonteringsränta har en stor påverkan på livförsäkringsbolagens finansiella ställning. Finansinspektionen har i de nuvarande föreskrifterna för tjänstepensioner definierat en riskfri diskonteringsränta som genomsnittet mellan marknadsräntan för swappar och statsobligationer. Räntan ska dessutom väljas med utgångspunkt från den valuta som försäkringsåtagandena är betalbara i. Den ska även väljas med utgångspunkt från löptiden på de kassaflöden som ska diskonteras. Försäkringsförbundet är positivt till att solvensregleringen utgår från marknadsvärdering av balansräkningen. Det förutsätter dock en finansiell marknad av tillräcklig storlek och som fungerar väl för de löptider som ska diskonteras. Problemet med de nuvarande reglerna är att livförsäkringsbolagens finansiella ställning är starkt beroende av utvecklingen på marknadsräntan för långa svenska statsobligationer och swapräntan. Den sammanlagda långa svenska räntemarknaden är inte av tillräcklig storlek för att kunna tjäna som ensam utgångspunkt för att värdera svenska åtaganden. Vid mer generella kursfall på aktier tvingas livförsäkringsbolagen att sälja aktier och köpa räntebärande värdepapper. Det gäller framför allt för bolag som inte endast har tjänstepensionsförsäkringar utan även andra försäkringar. Om en omfördelning av investeringsportföljen framtvingas för flera livförsäkringsbolag kommer det i sin tur att ha negativa effekter även på räntemarknaden. När marknadsräntorna sjunker ökar värdet på åtagandena och ytterligare aktieförsäljningar kan behövas.

3 Livförsäkringsbolagen riskerar därför att hamna i en negativ spiral. En av orsakerna till en sådan negativ spiral är just att den svenska långa räntemarknaden har en så begränsade omfattning i förhållande till livförsäkringsbolagens samlade försäkringsåtaganden. Det kan även konstateras att de beskrivna effekterna också uppstår av Finansinspektionens trafikljus. Det är till och med så att trafikljusets effekter blir märkbara redan innan solvensreglerna aktualiseras. Även om trafikljuset inte är regler som vid bristande följsamhet utlöser omedelbara sanktioner från Finansinspektionen fungerar det dock i praktiken som handlingsdirigerande. Försäkringsbolagen har ett intresse av att driva verksamheten så att man kan behålla kundernas förtroende. Av den anledningen finns det starka skäl för bolagen att även beakta trafikljuset. Det kan i det här sammanhanget inte heller bortses från att regleringen kan locka fram beteenden från andra aktörer på finansmarknaden som förstärker den negativa marknadsutvecklingen. I den turbulenta tid som nu råder visar sig dessutom ytterligare svagheter med en riskfri ränta som bestäms enligt föreskrifterna. Diskonteringsräntan har den senaste månaden gett stora skillnader i värdet på åtagandena från en vecka till en annan och till och med från en dag till en annan. Det kan starkt sättas ifråga om det kan vara att anse som aktsamt att då värdera långa åtaganden baserat på en sådan statiskt avläst marknadsränta. Ett objektivt ekonomiskt värde på åtagandena kan svårligen sägas variera på ett sådant sätt. Det nu lämnade förslaget ger ett alternativt sätt att bestämma diskonteringsräntan, nämligen att välja räntan på säkerställda bostadsobligationer istället för swapräntan. Försäkringsförbundet motsätter sig inte förslaget. Det kan ha en viss effekt men förbundets bedömning är att den endast är marginell. Förslaget löser inte heller det ovan beskrivna problemet. Diskonteringsräntan kommer alltjämt att vara beroende av en alltför begränsad svensk marknad i långa räntepapper. Det är dock väsentligt att förslaget innebär att en ränteberäkning baserad på säkerställda obligationer är möjligt och inte gör det till det enda alternativet. Som Finansinspektionen påpekat har det inte emitterats tillräckligt mycket säkerställda obligationer med de löptider som skulle krävas för att ge en mer betydande effekt. Det kan också starkt sättas i fråga om marknaden är likvid på ett sådant sätt att det alternativa beräkningssättet är möjligt att tillämpa. Vår bedömning är att intresset för att emittera sådana obligationer inte är tillräckligt starkt för att ha en reell effekt. Det kommer i vart fall dröja relativt lång tid innan det finns så stora volymer säkerställda obligationer att det kan vara lämpligt att använda den marknaden som referens för att fastställa diskonteringsräntan. För att kunna fastställa en aktsam diskonteringsränta bör det vara möjligt att jämföra med marknadsräntor för finansiella instrument som har en

4 tillräcklig volym. Först med en sådan angreppssätt kan man komma tillrätta med de verkliga regleringsproblemen för livförsäkringsbranschen. Försäkringsförbundet har förståelse för att Finansinspektionens resurser för närvarande till stor del ägnas åt de mest akuta problemen i den finansiella sektorn och att en mer långsiktig reglering därför inte kan förväntas inom den närmaste tiden. Försäkringsförbundet har för avsikt att återkomma till frågan om en mer långsiktig lösning när den finansiella turbulensen har avtagit. Det är dock förbundets uppfattning att det redan i nuläget bör ges en möjlighet att fastställa räntan på ett alternativt sätt. De finansiella marknaderna, inklusive räntemarknaden, befinner sig nu i en undantagssituation och svenska marknadsräntor kan inte anses ge uttryck för ett korrekt ekonomiskt värde på livförsäkringsbolagens åtaganden. Ett sådant alternativt sätt skulle kunna ha sin utgångspunkt i marknadsräntor för statsobligationer och ränteswappar i euro. Det är förbundets uppfattning att motsvarande reglering borde gälla också för annan försäkring än tjänstepensionsförsäkring. Annars skapas en icke konkurrensneutral marknad. Slutligen vill Försäkringsförbundet i den här delen peka på vissa otydligheter i förslagen. Vid valet av räntan (2 kap. 1 fjärde stycket) ska marknadsräntan på statsobligationer och swappar användas medan det för säkerställda obligationer inte uttryckligen anges att det är marknadsräntan som avses. Försäkringsförbundet utgår från att det är marknadsräntan som avses. Detta bör förtydligas. I föreskrifterna används genomgående benämningen säkerställda bostadsobligationer. Det är enligt Försäkringsförbundet oklart vilka typ av obligationer som avses. En möjlig tolkning är att det är säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Ett förtydligande bör göras. Det är inte heller tydligt vad som avses med väsentligt avviker och med motsvarande finansiella instrument i 2 kap. 1 fjärde stycket. Någon motivering finns inte i Finansinspektionens behovs- och konsekvensanalys och det är inte uppenbart vad som avses. Det bör vidare tydligare framgå att möjligheten att välja mellan räntan för swappar respektive säkerställda obligationer finns vid varje tidpunkt, och inte väljs för att gälla för all framtid. Övriga förslag Försäkringsförbundet tillstyrker förslaget att en enhetlig terminologi används i föreskriften genom att ordet likvid används. Det skulle emellertid kunna kompletteras med att de finansiella tillgångarna under normala förhållandena ska vara likvida.

5 Försäkringsförbundet tillstyrker förslaget att respektive ränta ska omräknas till nollkupongsränta. När det gäller förslaget om en annan metod för diskontering av värdesäkrade kassaflöden kan Försäkringsförbundet varken avstyrka eller tillstyrka. Finansinspektionen har inte angett något skäl till varför metoden ska ändras. Övrigt Det framgår inte om Finansinspektionen avser att göra någon ändring av trafikljuset med hänsyn till förslagen. I trafikljuset stressas säkerställda obligationer genom en fördubbling av kreditspreaden. Om kreditspreaden skulle fördubblas får det en positiv effekt på värderingen av försäkringsåtagandena om de beräknas enligt det lämnade förslaget, vilket inte beaktas i trafikljuset. Den nämnda stressen bör naturligtvis också i sig justeras. SVERIGES FÖRSÄKRINGSFÖRBUND Ellen Bramness Arvidsson Lena Friman Blomgren

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2013/1153 2013-07-12 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna

Läs mer

Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84)

Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84) REMISSVAR 2004-01-15 Dnr 2003/1826 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84) (Fi 2003/4992) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

2005-10-06. Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag

2005-10-06. Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag 2005-10-06 Trafikljuset och en modernare tillsyn - remissförslag INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. TRAFIKLJUSET OCH EN MODERNARE TILLSYN 3 1.1 Konsumentskyddet i fokus 3 1.2 Tillsyn, åtgärder och offentlighet

Läs mer

RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24. Sammanfattning 2014-10-03 PROMEMORIA. FI Dnr 14-11633

RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24. Sammanfattning 2014-10-03 PROMEMORIA. FI Dnr 14-11633 2014-10-03 PROMEMORIA RÄNTEANTAGANDE I FFFS 2007:24 Sammanfattning FI Dnr 14-11633 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag

Kort om Solvens I, Solvens II och utredningens förslag 2012-01-24 Rnr 84:11 Till Finansdepartementet REMISSVAR Saco har tagit del av Solvens II-utredningens slutbetänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68. Den 31 januari 2012

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2015-03-05 Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2- direktivet; FI Dnr 10-9537

Läs mer

Alectas yttrande över Remissförslag "Trafikljuset och en modernare tillsyn"

Alectas yttrande över Remissförslag Trafikljuset och en modernare tillsyn Alectas yttrande över Remissförslag "Trafikljuset och en modernare tillsyn" Sammanfattning Trafikljusmodellen skapar en ökad genomlysning av livbolagens finansiella ställning i förhållande till deras garanterade

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 14-13309 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Ert Dnr Fi2014/3021 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) Dnr KS-2012-662 Dpl 65 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-01-21 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Remiss - Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk

Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk 2012-11-13 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-13136 Nya föreskrifter om ett krav på likviditetstäckningsgrad vid rapportering av likviditetsrisk Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2013/469 2013-05-30 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) (Fi2013/484) Sammanfattning

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan

14 oktoberr 2013 INNEHÅLL. Sammanfattning. Bakgrund. Amorteringsk 7. Finansinspek Handlingsplan Individuellt anpassad amorteringsplan 14 OKTOBER 2013 14 oktoberr 2013 Dnr 13-8919 INNEHÅLL Sammanfattning Bakgrund 3 4 Individuellt anpassad amorteringsplan Finansinspektionens förslag 6 Amorteringsk

Läs mer

Föreläggande att vidta åtgärder

Föreläggande att vidta åtgärder 2006-09-29 BESLUT Understödsföreningen PROMETHEUS FI Dnr 06-5761-342 Tavastevägen 33 153 30 JÄRNA Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 2014-04-07 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden FI Dnr 14-1394 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering

Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva konsolidering Livförsäkringsbolagens solvens och kollektiva NFT konsolidering 3/2002 Hur allvarliga är problemen och vad gör Finansinspektionen? av Jarl Symreng

Läs mer

Flyttning av livförsäkringssparande

Flyttning av livförsäkringssparande 2002-06-19 PM Författare: Bo Lundgren Flyttning av livförsäkringssparande Slutsatser och förslag Finansinspektionen har tidigare klargjort följande allmänna inställning till flyttning av pensionskapital:

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer