Svenska Aktuarieföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Aktuarieföreningen"

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen Finansdepartementet Jakobsgatan Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på utkast till lagrådsremiss om genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet. Vi välkomnar förslaget till hur Solvens- II direktivet ska genomföras i svensk rätt och anser att det är ett stort och gediget arbete som utförts. Aktuarieföreningen önskar dock ett par förtydliganden och kommer med ett par förslag samt något konstaterande. Generellt efterlyser Aktuarieföreningen förtydliganden i lagtexten avseende innehållet genomgående för om respektive regelområde avser endast solvenshantering eller också övrig hantering inom verksamheten. Det går exempelvis inte att utläsa huruvida det till sitt innehåll är begränsat till enbart solvensredovisning eller en bredare tolkning till att omfatta redovisning ur ett bredare perspektiv. Ett bemyndigande att meddela riktlinjer 1 avseende kompetenskrav för aktuarier, ser inte aktuarieföreningen som ett hinder men det bör avse den som leder eller ansvarar för aktuariefunktionen, det vill säga den som lämplighetsprövas. Vidare anser Aktuarieföreningen att det saknas en tillämpning av proportionalitetsprincipen för mindre försäkringsföretag, när det gäller krav på kompetens på de personer som utför 1 FFFS 2014:7 1

2 arbetsuppgifter i aktuariefunktionen utifrån försäkringsföretagets art, komplexitet och verksamhetens omfattning. Svenska Aktuarieföreningen ser positivt på de nuvarande bestämmelserna om att försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag bibehålls. Därigenom säkerställs att de försäkringstekniska beräkningarna även fortsättningsvis är dokumenterade också för andra ändamål såsom exempelvis premieberäkning och överskottshantering. Det är viktigt att bemyndigandet att meddela föreskrifter om innehållet i de försäkringstekniska riktlinjerna används på ett sådant sätt att de blir tydliga och i huvudsak berör de delar som inte regleras inom solvensregelverket. Krav på Aktuariefunktionen och lämplighetsprövning I lagrådsremissen 7.1 framgår att ett försäkringsföretag inom ramen för företagsstyrningsreglerna ska säkerställa att alla de som innehar centrala funktioner i företaget uppfyller samma krav på lämplighet. Vidare anger skälen att anmälningsskyldigheten till tillsynsmyndigheten begränsas till de personer som leder eller har ansvaret för en central funktion. I lagrådsremissen föreslås att den som ska utföra uppgifter i aktuariefunktionen ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av funktionens uppgifter. Detta med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i företagets verksamhet. Aktuariefunktionens arbetsuppgifter som återfinns i förslagets 10 kap 18 anger bl.a. att aktuariefunktionen ska samordna och svara för kvaliteten i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna. Aktuarieföreningen stödjer denna skrivning och utgår från att försäkringsmatematisk kunskap och metod som även används bl.a. inom premiesättning, överskottshantering samt försäkringstekniska beräkningar inom solvens och redovisning också omfattas av denna definition, vilket inte explicit framgår av skälen. Aktuarieföreningens tolkning av förslaget blir då att aktuariefunktionen har ansvar för alla försäkringstekniska beräkningar och utredningar oavsett syfte med beräkningarna eller utredningarna, och inte endast de som anges i direktivets artikel Vad avser kompetenskraven på de som utför arbetsuppgifter inom aktuariefunktionen så delar Aktuarieföreningen synen på kompetenskrav utifrån de uppgifter som utförs inom aktuariefunktionen. Aktuarieföreningen vill däremot poängtera att kompetenskraven hos en individ som utför en arbetsuppgift inom aktuariefunktionen skall ställas i relation till just den arbetsuppgift som individen utför och inte till övriga arbetsuppgifter som utförs inom aktuariefunktionen men av andra individer. Detta får anses vara i linje med de krav som återfinns direktivets artikel Det innebär att individer som ingår i aktuariefunktionen inte alla var och en skall uppfylla fullständiga kompetenskrav, utan att det är aktuariefunktionen som helhet som skall täcka detta kompetenskrav. T.ex. om ett försäkringsföretag erbjuder både skadeförsäkring och livförsäkring, så bör en expert inom skadeförsäkring kunna utföra en arbetsuppgift i aktuariefunktionen som rör skadeförsäkring, även om experten inte har kompetens inom livförsäkring. Däremot så anser Aktuarieföreningen att det är lämpligt att den som lämplighetsprövas och därmed leder eller har ansvaret för aktuariefunktionen fullständigt uppfyller kompetenskraven t.ex. motsvarande dagens föreskrift utgiven av FI FFFS 2014:7. Detta innebär i teorin att ett krav ställs på den som leder eller har ansvaret för 2

3 aktuariefunktionen är strängare än lagrådsremissförslaget, men i praktiken torde detta bli den ordning som kommer att tillämpas i de flesta försäkringsföretag. Aktuarieföreningen ser inget hinder till ett bemyndigande att meddela riktlinjer för aktuarier, men som anges i ovan så bör det avse den som leder eller ansvarar för aktuariefunktionen, det vill säga den som lämplighetsprövas. Riktlinjerna, kan sedan utgöra ett verktyg för försäkringsföretaget att själva säkerställa adekvata kompetenskrav hos de individer som utför arbetsuppgifter inom aktuariefunktionen. Aktuarieföreningens förslag: Den som leder aktuariefunktionen ska lämplighetsprövas. Vidare är det aktuariefunktionen som helhet som ska täcka kompetenskravet. Individer som ingår i aktuariefunktionen ska inte var och en behöva uppfylla fullständiga kompetenskrav. Aktuarieföreningen anser att det saknas en proportionalitetsprincip för mindre försäkringsföretag på kompetenskrav för de som utför arbetsuppgifter i aktuariefunktionen utifrån försäkringsföretagets art, kompexlitet och omfattning. Försäkringstekniska avsättningar I lagrådsremissen framgår tydligt att man talar om Solvensbalansräkningen, vilket också framgår av förslagets 5 kap 1, men 5 kap. 3 inleds med rubriken Redovisning och värdering. Detta kan leda till missförstånd och att man uppfattar det som att skrivningen värdering av försäkringstekniska avsättningar även avser Årsredovisningen (ÅR). Eftersom värdering av försäkringstekniska avsättningar enligt ÅR skall faställas enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅFRL) samt därtill hörande föreskrifter utgivna av FI, där t.ex. betryggande beräkning anges, föreslår Aktuarieföreningen att ordet Redovisning tas bort i rubriken. Vidare föreslår Aktuarieföreningen att förslagets 5 kap 3 första stycket får en skrivning som ligger närmare direktivets artikel 76.1 och att uttrycket skäligen kan förväntas uppkomma ändras då den saknar stöd i 76.1 samt kan tolkas som krav på betryggande försäkringsteknisk avsättning. Aktuarieföreningen anser att ordet aktsam som återfinns i förslagets 5 kap. 3 inte är en korrekt terminologi eller speglar avsikten med direktivets artikel 76.4 och riskerar till att leda fel vid värdering av den försäkringstekniska avsättningen. Att fastställa bästa skattning (del av försäkringstekniska avsättningen) utifrån antaganden som var för sig är aktsamma kommer inte att leda till en bästa skattning, utan en storleksmässigt större bästa skattning än den sanna bästa skattningen. I skälen så används andra begrepp än just aktsam med hänvisning till direktivets artikel 76.4 t.ex. ansvarsfullt, tillförlitligt och objektivt. Aktuarieföreningens förslag: Byt ut ordet, aktsam, mot förlagsvis ansvarsfullt, vilket undviker eventuella missförstånd till hur antaganden skall fastställas och som också är i linje med direktivets artikel

4 Hantering av överskottsmedel Regeringen konstaterar i avsnitt att "det saknas anledning" att reglera överskottsmedel i samband med bestämmelser om FTA då medlen i fråga ändå ska klassificeras som nivå 1. Aktuarieföreningen menar att själva klassificeringen inte är tillräcklig och att det behövs ett medgivande i lagen om att framtida återbäring som inte gjorts tillgänglig för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade inte ska vara med i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar. Detta på grund av direktivets artikel 78.3 där det anges att alla ersättningar, däribland framtida återbäring, bör ingå. Detta såvida ersättningarna inte omfattas av artikel I artikel 91.2 anges att om nationell lagstiftning medger detta ska överskottsmedel inte betraktas som försäkrings- eller återförsäkringsskulder i den utsträckning de uppfyller kriterierna i artikel 94.1." Aktuarieföreningen menar att ett medgivande i lagen behövs för att uppnå den önskade effekten.vidare är definitionen av överskott otydlig i avsnitt 12.4, då den hänvisar till redovisningsbegrepp. Principer för värdering av tillgångar och skulder anges i artikel 75 i direktivet och definierar på så sätt hur solvensbalansräkningen ska ställas upp. Detta bör vara en utgångspunkt i definitionen av överskottsmedel som skulle kunna definieras som medel som inte har gjorts tillgängliga för utdelning till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade och därmed inte ingår i försäkringstekniska avsättningar. Aktuarieföreningens förslag: Det behövs ett medgivande i lagen om att framtida återbäring som inte gjorts tillgänglig för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade ej ska vara med i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar. Själva klassificeringen är inte tillräcklig i detta avseende. I artikel 75 anges principer för värdering av tillgångar och skulder och definierar på så sätt hur solvensbalansräkningen ska ställas upp. Definitionen av överskottsmedel borde definieras utifrån uppställningen i solvensbalansräkningen. Överskottsmedel skulle kunna definieras som medel som inte har gjorts tillgängliga för utdelning till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade och därmed inte ingår i försäkringstekniska avsättningar. Säkerhetsreserv I lagrådsremissen 12.5 framgår att säkerhetsreserven ska klassificeras som nivå 1. Det framgår inte om och hur det ska tas hänsyn till uppskjuten skatt. Något bemyndigande till FI att närmare reglera uppskjuten skatt på säkerhetsreserven framgår inte heller. Aktuarieföreningens förslag: Aktuarieföreningen efterlyser ett förtydligande avseende reglering av uppskjuten skatt på säkerhetsreserven. Styrdokument Aktuarieföreningen välkomnar förslaget i lagrådsremissen 15.3 om att de nuvarande bestämmelserna i 8 kap. FRL om att försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag bör behållas. De är värdefulla för såväl försäkringsföretaget som i tillsyn och revision och är inte enbart ett internt styrsystem för försäkringsföretagen. Riktlinjerna säkerställer vidare att 4

5 försäkringstagarna har möjlighet att ta del av bolagens riktlinjer för försäkringstekniska beräkningar. Vidare inses det att kraven på riktlinjernas utformning som mer ramregler på lagnivå är en följd av genomförandet av artiklarna och 44.2 tredje stycket i Solvens II-direktivet. Det saknas dock för försäkringstagarna väsentlig information om premiebestämning och överskottshantering. En komplettering med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag bör kompletteras med bestämmelser om premiebestämning samt överskottshantering. Aktuarieföreningens förslag: Föreskrifter med reglering av innehåll i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag ska sikta till att riktlinjer och beräkningsunderlag väsentligen utgör en komplett dokumentation över hur värden kopplade till försäkringsportföljen ska beräknas på samma sätt som nuvarande lagkrav gör. Någon detaljreglering avseende innehållet anses inte finnas behov av då syftet är att kunna kräva av försäkringsföretagen att de ordentligt har dokumenterat hur beräkningarna görs för att möjliggöra rekonstruktion / förståelse för en utomstående granskare, oavsett försäkringform. Rekonstruktionen innefattar dokumentation av de bedömningar som löpande görs på ett sådant sätt att man kan förstå gjorda avsättningar. Överlåtelse av försäkringsbestånd I lagrådsremissen framgår att bestämmelserna om överlåtelse av försäkringsbestånd i Solvens II-direktivet redan tillgodoses av bestämmelser i försäkringsrörelselagen. Aktuarieföreningen konstaterar: I Solvens II-direktivets artikel 39 framgår att överlåtelse av försäkringsbestånd kan göras till acceptföretag. Lagrådsremissen föreslår att bestämmelsen redan tillgodoses av bestämmelser i försäkringsrörelselagen, närmare bestämt 10 kap, i vilket överlåtelse kan ske till försäkringsföretag. Om det kommer att innebära att överföring av tjänstepensionsbestånd från försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag inte kommer att kunna ske i framtiden innebär det en väsentlig förändring av hur svensk tjänstepension fungerar. Lämplig nivå på de försäkringstekniska avsättningarna I lagrådsremissen framgår att försäkringsföretag ska på begäran av Finansinspektionen lämna en rapport som utvisar att nivån på de försäkringstekniska avsättningarna är lämplig samt att beräkningen av dem utförs med relevanta metoder och med adekvata statistiska underlag. Aktuarieföreningens förslag: Direktivets artikel 84 måste införas i lag (17 kap 16 ) men att visa på nivån på de försäkringstekniska avsättningarna genom införande av ytterligare lagstadgad rapportering till FI framgår inte av artikel 84. 5

6 Flytt I lagen 4 kap 17 b framgår det att om en försäkringstagare vill flytta försäkringens värde till ett annat försäkringsföretag ska det försäkringsföretag från vilket värdet flyttas så snart som möjligt överföra värdet och de uppgifter om försäkringen som behövs till det andra företaget. Aktuarieföreningen konstaterar: Eftersom det sker ett arbete parallellt just nu för tjänstepension kan detta medföra att förslaget till ny FRL kan komma att behöva återremitteras Det kommer att behövas för att också göra det möjligt med överföring av försäkringars värde till tjänstepensionsföretag. Det kommer att vara nödvändigt för att svenska tjänstepensionsavtal ska kunna fortsätta fungera som idag. Om Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen utgör en sammanslutning av personer, som utövar aktuariell verksamhet i Sverige eller eljest har intresse för sådan verksamhet eller därmed besläktad vetenskaplig forskning. Föreningens ändamål är bland annat att främja aktuarievetenskapen, att främja god utbildning och vidareutbildning av aktuarier samt att avge yttranden om ämnen inom föreningens intresseområden. För Svenska Aktuarieföreningen Jan-Åke Persson Ordförande 6

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Svenska Aktuarieföreningen 2014-12-16 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Kommentarer till Finansdepartementet betänkandet, en ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Läs mer

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64)

Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2013-02-18 Förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64) A. Sammanfattning Allmänt Utredningen har inte närmare berört betydelsen av livförsäkringssparande

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 YTTRANDE AD 1587/2011 851 81 Sundsvall 2012-01-24 1 (12) Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Riktlinjer för användning av interna modeller

Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA-BoS-14/180 SV Riktlinjer för användning av interna modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Flyttning av livförsäkringssparande

Flyttning av livförsäkringssparande 2002-06-19 PM Författare: Bo Lundgren Flyttning av livförsäkringssparande Slutsatser och förslag Finansinspektionen har tidigare klargjort följande allmänna inställning till flyttning av pensionskapital:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-14/166 SV Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Genomförande av Omnibus II-direktivet

Genomförande av Omnibus II-direktivet Genomförande av Omnibus II-direktivet Delbetänkande av Tjänstepensionsföretagsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:xx Till statsrådet Peter Norman Regeringen beslutade 1 den 21 mars 2013 att tillkalla

Läs mer

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 14-13309 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Ert Dnr Fi2014/3021 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)

Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Epost: ju.l2@regeringskansliet.se Solna 2015-06-29 Remissyttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

En samlad syn på finansieringssystemets tillgångsoch skuldsida

En samlad syn på finansieringssystemets tillgångsoch skuldsida RAPPORT Datum: 2011-06-15 Vår referens: SSM2011-153- 37 Författare: Anders Palmér, Göran Schubert, Olle Stångberg och Peter Stoltz En samlad syn på finansieringssystemets tillgångsoch skuldsida Denna rapport

Läs mer