Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet och internationella aspekter i anslutning härtill. XV D/5009/98 slutlig WP 10 Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter Rekommendation 1/98 om datoriserade bokningssystem för lufttrafikföretag antagen av arbetsgruppen den 28 april 1998

2 Rekommendation om datoriserade bokningssystem för lufttrafikföretag ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV ENSKILDA MED AVSEENDE PÅ BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER inrättad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober , HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION med beaktande av artiklarna 29 och 30.3 i det direktivet, och med beaktande av sin arbetsordning, särskilt artiklarna 12 och 14 i denna. INLEDNING Enligt artikel 6.1 b i direktiv 95/46 skall medlemsstaterna föreskriva att personuppgifter kan "samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål; senare behandling får inte ske på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål". Enligt punkt 1 e i samma artikel måste uppgifter "förvaras på ett sätt som förhindrar identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för vilka de senare behandlades". Enligt artikel 8 i direktivet skall medlemsstaterna förbjuda behandling av personuppgifter som avslöjar t.ex. ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse och hälsa. Avvikelser från denna princip tillåts av skäl som anges i artikel 8.2 och 8.3 och ett av dessa skäl är om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke. Den registrerade har enligt direktivet särskilda rättigheter, bl.a. rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (artiklarna 10 och 11) och rätt till tillgång, rättelse och utplåning (artikel 12). Med tanke på de särskilda aspekterna i samband med bokning av flygbiljetter och kommissionens senare initiativ på detta område 2 beslutade arbetsgruppen att inrätta en speciell arbetsgrupp för datoriserade bokningssystem. Denna specialgrupp sammanträdde två gånger och beslutade sedan att lägga fram resultaten av sina diskussioner för arbetsgruppen inför antagandet av föreliggande rekommendation. 1 EGT L 281, , s Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem. KOM(97) 246 slutlig av den 9 juli

3 MOTIVERING Lufttransportsektorn kännetecknas av en mycket avancerad användning av informationssystem. Databaser med personuppgifter används i många olika sammanhang, i synnerhet av flygbolag, resebyråer och i datoriserade bokningssystem. Många databaser (i synnerhet, men inte uteslutande, i de datoriserade bokningssystemen) finns utanför gemenskapen. Med tanke på luftfartens internationella karaktär är det i princip lämpligast med allmänna lösningar. Arbetsgruppen anser att följande frågor bör beaktas i första hand: 1. Information och rätt till tillgång Den övervägande majoriteten personuppgifter samlas in av resebyråer och lufttransportföretag. Av praktiska skäl, och utan att det påverkar tillämpningen av definitionen av registeransvarig enligt direktiv 95/46/EG, bör frågan om den registrerades rätt till tillgång till uppgifter därför i första hand gälla dessa parter. Vissa aspekter i samband med tillgången till uppgifter kan emellertid även regleras i direkt samband med de datoriserade bokningssystemen, och detta skulle kunna göras i det förslag till förordning som lagts fram av kommissionen och som gäller en uppförandekod för datoriserade bokningssystem. I uppförandekoden för datoriserade bokningssystem bekräftas passagerarnas rätt till information om uppgifter som databehandlas. Denna rätt bör stärkas genom att abonnenter (t.ex. resebyråer) och lufttrafikföretag omfattas. 2. Utplåning av uppgifter Det är önskvärt att man ser till att personuppgifter inte finns tillgängliga online i de datoriserade bokningssystemen så snart uppgifterna inte längre behövs för resan. Eftersom dessa uppgifter kan komma att behövas för att lösa en eventuell tvist och därför måste arkiveras under en viss tid, bör dessa enbart användas i detta syfte och därefter förstöras. Detta påverkar inte möjligheten för abonnenter och lufttrafikföretag att låta passagerare som reser ofta ge sitt samtycke till att deras uppgifter behandlas i enlighet med direktiv 95/46/EG. SLUTSATSER Med beaktande av ovanstående rekommenderar arbetsgruppen att förslaget till förordning om ändring av rådets förordning 2299/89 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem kompletteras med följande: - 3 -

4 En klar skyldighet att informera konsumenten om att personuppgifter behandlas i datoriserade bokningssystem. Denna information som exempelvis kan ges i standardiserade informationsblad bör omfatta systemleverantörens namn och adress, ändamålen med behandlingen, hur länge uppgifterna bevaras och hur den registrerade skall gå till väga för att tillämpa den sin rätt till tillgång till uppgifterna. Skyldighet för abonnenter (t.ex. resebyråer) och lufttrafikföretag att erhålla de registrerades uttryckliga samtycke till att få samla in känsliga uppgifter (dvs. uppgifter om funktionshinder, måltider för muslimer osv.). Om det via de datoriserade bokningssystemen finns möjlighet att göra omedelbara, bekräftade bokningar bör denna skyldighet gälla systemleverantören 3. Skyldighet för ovannämnda parter att omgående svara på en begäran från en passagerare som vill få tillgång till sina personuppgifter. Krav på datoriserade bokningssystem att se till att alla personuppgifter som identifierats arkiveras offline inom 72 timmar efter det att ifrågavarande resa har avslutats 4 samt att dessa utplånas inom 3 år. Tillgång till sådana uppgifter skall bara vara tillåten för att lösa en eventuell tvist. Trots skyldigheten att förstöra uppgifterna inom 3 år kan personuppgifter i särskilda fall få bevaras under en tid som är längre än så, om och så länge dessa behövs för att lösa en skadeståndstvist eller så länge dessa behövs för att uppfylla krav i gällande lagstiftning (t.ex. på områden som redovisning och beskattning). Ett krav på att lämpliga ändringar görs för att utöka räckvidden av den kontroll som krävs enligt artikel 21a. Vidare bör uppmärksamhet särskilt ägnas de speciella problem som uppkommer vid bokningar on-line som inte omfattas av datoriserade bokningssystem (t.ex. resebyråer eller lufttrafikföretag som erbjuder omedelbara, bekräftade bokningar via Internet), och förslag till lämpliga lösningar bör läggas fram av kommissionen snarast möjligt. I detta hänseende anmodas kommissionen att klargöra om denna fråga omfattas av direktiv 97/66/EG 5 och i vilken utsträckning. Denna rekommendation, antagen av arbetsgruppen den......, riktar sig till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och till Ekonomiska och sociala kommitten. 3 Enligt definitionen i ovannämnda uppförandekod är en systemleverantör "varje företag och dess filialer som har ansvaret för driften eller marknadsföringen av ett datoriserat bokningssystem". 4 Som redan nämnts i motiveringen påverkas inte abonnenternas och lufttrafikföretagens rätt att behandla känsliga uppgifter i de egna datasystemen om passagerare som reser ofta, förutsatt att den registrerade har givit sitt uttryckliga samtycke. 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (EGT L 24, , s. 1)

5 Utfärdad i Bryssel den 28 april På arbetsgruppens vägnar P.J. HUSTINX Ordförande - 5 -

ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11647/02/SV/Slutlig WP 66 Yttrande 6/2002 om överlämnande av information ur flygbolagens passagerarlistor och övriga upplysningar till USA Antaget den 24 oktober

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag

Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag Behandling av personuppgifter hos rekryteringsföretag DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2002:3 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Hur samlas uppgifterna in?...5...5 Hur lagras uppgifterna?...6...6

Läs mer

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135

Kommissionens förslag till ändring av direktiv 2011/16/EU i fråga om automatiskt informationsutbyte för skatteändamål, KOM(2015) 135 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/012 Er referens: Fi2015/1644 1 (7) 2015-04-16 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Att. Linda Bolund Thörnell Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet

EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Jakobsson EG-rättsliga initiativ på e-handelsområdet Examensarbete 20 poäng Patrik Lindskoug IT-rätt-EG-rätt VT-02 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 1

Läs mer

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel

Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel Behandling av kunders personuppgifter vid elektronisk handel DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2003:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Allmänt om personuppgiftslagen (1998:204)...4

Läs mer