Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet"

Transkript

1 Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är positivt inställd till premiepensionssystemet då det ger pensionsspararna ett eget inflytande över en del av den allmänna pensionen. Genom placering i fonder erbjuds en enkel sparform med professionell förvaltning och riskspridning. Att fritt få välja fonder från olika fondbolag kan stimulera till ökat ansvarstagande för sparande hos individen. Förbundets uppfattning är att premiepensionssystemet fungerar bra, men att ytterligare resurser måste satsas på information och utbildning av premiepensionssparare. Det bör således aktivt satsas på att främja informations- och utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån om pensionssystemet i allmänhet och premiepensionen i synnerhet. Dessa insatser måste både rikta sig till såväl ungdomar som vuxna. Aktiespararna har invändningar mot förslaget att Premiesparfonden ska ersättas av ett antal fonder som Sjunde AP-fonden sätter upp. Aktiespararna har invändningar mot att införa avgifter då det leder till en potentiell inlåsning i dåligt presterande fonder. Spararna drabbas idag av kostnader för byten, såväl de som byter som de som inte byter. Eftersom den senare gruppen missgynnas är det rimligt att begränsa antalet avgiftsfria byten. Förslaget att ge spararna rätt att göra ett visst antal avgiftsfria byten per år är således skäligt. Denna begränsning kommer inte att inskränka den enskildes valfrihet på ett sätt som skulle skada den enskilde eller dennes möjligheter att uppnå fullgod avkastning. 1

2 Premievalsfonden, avsnitt 6.5 Aktiespararna ifrågasätter förslaget att Premiesparfonden ska ersättas med generationsfonder utan att en helhetssyn på pensionssparandet sker. Premievalsfond Aktiespararna ifrågasätter utredningens förslag att Premiesparfonden ska ersättas med åldersspecifika placeringar med generationsprofil. Det förutsätter att, de genom generationsfonderna, placeringarna bättre anpassas till de individuella behoven av en förvaltning som är riskanpassad i förhållande till den ålder spararen har. Utredaren har inte tillräckligt väl belyst varför inte Premiesparfonden kan tillgodose dessa behov. Eventuella andra problem med Premiesparfonden är inte heller belysta i tillräcklig utsträckning. Kostnadseffektiva placeringsalternativ (KEPA) Aktiespararna tillstyrker förslaget om Kostnadseffektiva placeringsalternativ (KEPA), men anser att KEPA måste kompletteras med avsevärda utbildningsinsatser. Tanken med KEPA är att det skulle vara enklare att välja risknivå istället för fonder. Risktagande är en del i fondvalet som bör lyftas fram tydligare i en utvecklad Lots och i ökade informationsinsatser riktade mot ungdomar och vuxna. Motivet för dessa nya statliga KEPOR bygger bland annat på resultat från amerikansk forskning som lagrådsremissen (och tidigare utredningen) hänvisar till, avseende låg andel val vid ett fritt utbud med ett stort antal alternativ. I USA har dock de forskare som refereras till (bl.a. professor Sheena Iyengar vid Columbia University) reviderat sina resultat, ty de visade sig inte överensstämma med vad som hände i verkligheten. Det visade sig istället att förklaringen till att val inte gjordes vid ett ökat utbud var oordning i exponering och bristande beslutsstöd. 1 Ett stort fritt utbud av fonder för sparare med olika önskemål förutsätter att utbudet presenteras på ett välstrukturerat sätt och att ett gott beslutsstöd erbjuds. 1 Källa: Chris Anderson Long tail

3 Regeringen konstaterar inledningsvis (avsnitt 3, sid 15) att PPM redan i tillräcklig utsträckning har infört ett förbättrat beslutsstöd. Aktiespararna är inte eniga med regeringen. Sedan våren 2007 arbetar förbundet aktivt, genom kursverksamhet, med att informera om sparande i aktier och premiepensionen i synnerlighet. Kunskapsbehovet är oändligt och deltagare har uttryckt sin frustration men också glädje över att få hjälp med sina val i premiepensionen. Det är viktigt att beslutstödet utformas pedagogiskt med tydliga instruktioner och information om vad systemet innebär såväl som eventuella begränsningar med beslutsstödet. Aktiespararna anser att generella insatser måste göras för att öka kunskapsnivån bland premiepensionsspararna. För att öka kunskapen om premiepensionssystemet och pensionssystemet i övrigt bör privatekonomi införas som ett obligatoriskt ämne i både grundoch gymnasieskolan. Alla elever i grund- och gymnasieskolan samt vuxna bör få utbildning i enskilt sparande, i både aktier och fonder, och i pensionssparande. Avgiftsbelagda byten, avsnitt 7 Aktiespararna har invändningar mot att införa avgifter för fondbyten då det leder till en potentiell inlåsning i dåligt presteranden fonder. Spararna drabbas idag av kostnader för byten, såväl de som byter som de som inte byter. Eftersom den senare gruppen missgynnas är det rimligt att begränsa antalet avgiftsfria byten. Förslaget att ge spararna rätt att göra ett visst antal avgiftsfria byten per år är således skäligt. Erfarenheterna av premiepensionssystemet visar att de flesta fondspararna inte byter fonder ofta. Dessutom har många aldrig gjort ett val eller omval. PPM:s egen statistik 2 visar att det är en relativt liten andel av pensionsspararna och pensionärerna som bytte fonder under 2008, bara 12 procent. Sett till dem som har en egen vald portfölj, har 23 procent av pensionsspararna och 7 procent av pensionärerna bytt fonder. Gemensamt för dessa två grupper är att de som har varit mest aktiva under året, är också de som har haft bäst avkastning. 2 PPM Rapport 1:2009 3

4 Även om sparandet är långsiktigt finns det anledning att uppmuntra spararna till ökat engagemang och till översyn av sitt sparande när förutsättningar förändras för den enskilde eller i omvärlden. En grundläggande idé i premiepensionssystemet är att det är pensionsspararna som ska bestämma hur medlen ska placeras och att det är pensionsspararna som bär den finansiella risken för placeringen. Det bör därför finnas en möjlighet för en pensionssparare som vill ändra sammansättningen i sin fondportfölj att göra detta utan att kostnaden blir alltför hög. Om fondbytesavgifter skulle införas föreslår Aktiespararna en ordning där att ett visst antal byten per år är avgiftsfria. Det framgår emellertid inte tydligt i förslaget vad syftet med fondbytesavgiften är. I så motto många byten av fonder hindrar förvaltaren att skapa god avkastning finns incitament för förvaltare att förhindra alltför många byten genom att skriva in begränsningar i fondbestämmelserna. Detta är en bättre väg att gå. Den visar för placerarna att de har ett egenintresse i att inte förstöra värdetillväxten av det egna pensionskapitalet genom överdrivet många omplaceringar. Den nu föreslagna fondbytesavgiften styr istället tanken till att statsmakten försöker täcka sina administrativa kostnader för pensionsförvaltningen. Aktiespararna undrar vart bytesintäkterna ska gå? Är syftet att administrationen av PPM ska vara självfinansierande, och i så fall varför? Aktiespararna antar att slutkunden via förvaltningen kommer att få betala och i det perspektivet är denna fråga tämligen obetydlig för spararkollektivet i sin helhet. Det är däremot en fördelningsfråga när passiva sparare ska betala aktiva sparares flyttkostnader, som drabbar avkastningen för den passiva såväl som för den aktive spararen. PPM förvaltning Aktiespararna anser att det finns problem inom premiepensionssystemet som en följd av de s.k. förvaltarbolagens insättningar och uttag som görs sammantaget för många fondsparare vid en och samma tidpunkt, s.k. allokeringstjänster (en avgiftsbelagd förvaltningstjänst som premiepensionsspararna kan teckna hos privata aktörer). 3 Extremt stor handel med värdepapper påverkar marknadsvärdet. Det ger negativa konsekvenser med minskat 3 Antalet fondbyten ökade till 3,2 miljoner under året enligt PPM:s statistik. Uppskattningsvis har närmare hälften av dessa fondbyten gjorts genom s k privata förvaltartjänster. 4

5 andelsvärde för de andelsägare som har en långsiktig placering i fonden såväl inom som utanför PPM. Avgifterna för förvaltartjänsterna för spararen är därtill i regel höga. 4 Slutsats Aktiespararna anser att fokus inte enbart ska vara på Premievalsfonder och avgiftsstrukturen utan på hur premiepensionsspararna bättre ska stödjas i sina val, genom exempelvis bättre beslutsstöd och ökad informationsinsatser. Stockholm den 7 juni 2009 Günther Mårder Anna Jansson Verkställande direktör Jurist, tfn Den genomsnittliga avgiften ligger kring 500 kronor per år, vilket motsvarar 1,2 procent av den genomsnittliga pensionsspararens kontobehållning. 5

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

RiR 2004:16. Premiepensionens första år

RiR 2004:16. Premiepensionens första år RiR 2004:16 Premiepensionens första år ISBN 91 7086 011 4 RiR 2004:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Finansdepartementet Socialdepartementet Datum 2004-06-10 Dnr 31-2003-0666

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Spelar kostnaden någon roll?

Spelar kostnaden någon roll? Spelar kostnaden någon roll? En studie om fondavgiftens betydelse för premiepension Författare: Sara Abbaoui Josefine Johansson Handledare: Karl Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2014

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer