Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Dnr: 2008: :3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Ewa Gouranius, Rolf Hermond, Anders Jansson, Pierre Jansson (uppdragsledare). Vad gäller statistikfrågor och tabellutformning har Eva Nordström medverkat. Rapporten godkänd för publicering Katrineholm den 6 mars 2009 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Bo Lundgren Enhetschef Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Matchning och kontroll av grundvillkoren Bakgrund IAF:s syfte med granskningen Frågeställningar i granskningen Metoddiskussion Urval till sammanställning av data Arbetsförmedlingens matchningsprocess Matchningsunderlag Matchning Platsinformation Platsanvisning Underrättelse till arbetslöshetskassan Meddelat ej sökt Granskningsresultat och analys Antal anvisningar Antal underrättelser Motivering till att inte underrätta De tre vanligaste motiveringarna Löfte om annat lämpligare arbete Bristande utbildning eller yrkeserfarenhet Felregistreringar Geografisk jämförelse Diskussion Litteratur- och källförteckning

6 6

7 Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas resultatet av en granskning av hur Arbetsförmedlingens arbete med matchning till ledigt arbete förhåller sig till uppdraget att kontrollera att de arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen fokuserar på Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar till lediga arbeten eftersom dessa fyller både syftet att matcha och att kontrollera att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. I det fall en arbetssökande inte söker ett lämpligt anvisat arbete ska Arbetsförmedlingen ta ställning till om en underrättelse ska lämnas till arbetslöshetskassan. Att den arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete utgör idag den vanligaste orsaken till att en underrättelse lämnas till arbetslöshetskassorna. Under den period som IAF har granskat lämnade Arbetsförmedlingen totalt anvisningar. Av dessa skedde till personer som vid anvisningstillfället var inskrivna i de sökandekategorier där arbetslöshetsersättning kan uppbäras. IAF:s granskning visar att i (14 procent) av dessa situationer meddelar de arbetssökande att de ej sökt det anvisade arbetet. IAF:s granskning visar vidare att Arbetsförmedlingen väljer att lämna en underrättelse i (5 procent) av de situationer där den arbetssökande meddelar att denne inte sökt det anvisade arbetet. Vid tidpunkten för granskningen hade arbetsförmedlarna i sitt handläggarsystem 15 valbara motiveringar till att inte lämna underrättelse när en arbetssökande meddelar att denne inte sökt ett anvisat arbete. Av granskningen framkommer att de tre vanligaste motiveringarna är; löfte om annat arbete, bristande utbildning eller yrkeserfarenhet samt felregistreringar. Att Arbetsförmedlingen inte lämnar underrättelse i fler fall kan som IAF ser det ha två förklaringar. Det kan å ena sidan bero på att Arbetsförmedlingen inte tillämpar regelverket trots att den arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det kan å andra sidan bero på att den aktuella anvisningen var resultatet av en mindre träffsäker matchning. Detta kan vara en indikation på brister i Arbetsförmedlingens arbete med matchningsunderlaget. Frågan är om matchningsarbetet tillräckligt väl stödjer Arbetsförmedlingens möjlighet att upprätthålla kontrollfunktionen. 7

8 1 Inledning 1.1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) IAF:s uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen är att granska och verka för att arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen tillämpar lagar, förordningar och föreskrifter på ett rättssäkert sätt. IAF har också i uppdrag att utveckla normeringen för att stödja tillämpningen av regelverket. Arbetsförmedlingen ska lämna information om, och kontrollera så att arbetslösa uppfyller grundvillkoren för att arbetslöshetsersättning skall kunna lämnas. Detta innebär att avgöra om en sökande kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassorna beslutar om och utbetalar arbetslöshetsersättning. IAF har således tillsyn över de organ som administrerar ett av de mer omfattande trygghetssystem. IAF:s tillsynsverksamhet skall bidra till legitimitet för arbetslöshetsförsäkringen genom att verka för att bestämmelserna tillämpas rättvist och likformigt för arbetssökande samt bidra till att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. IAF:s vision är Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att försäkrade med lika förutsättningar ska behandlas korrekt och lika oavsett vilken arbetslöshetskassa de tillhör eller till vilken arbetsförmedling i landet de vänder sig. Visionen står också för att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Resultaten av IAF:s tillsynsverksamhet ger arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen vägledning för att kunna förbättra sitt arbete. Resultaten presenteras på olika vis bland annat i rapporter. Besked om regeltolkning lämnas exempelvis i föreskrifter, kommentarer i regelböckerna för arbetslöshetskassor och genom IAF informerar. Vid brister i arbetslöshetskassornas verksamhet kan sanktioner i form av erinran, förelägganden och återkrav av statsbidrag bli aktuella. Vid brister hos Arbetsförmedlingen ombeds Arbetsförmedlingen att återrapportera till IAF vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtagas för att åtgärda bristerna. 8

9 1.2 Matchning och kontroll av grundvillkoren Arbetsförmedlingens primära uppgift är att sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Arbetsgivare ska så snabbt som möjligt få hjälp att hitta lämpliga sökande till lediga platser och arbetssökande ska få hjälp att snabbt hitta lämpligt arbete. Vidare ska Arbetsförmedlingen kontrollera att de arbetssökande som har arbetslöshetsersättning uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen ska således både matcha arbetssökande mot lediga jobb och samtidigt pröva om de arbetslösa står till arbetsmarkandens förfogande. Att Arbetsförmedlingen både matchar och kontrollerar de arbetssökande som uppbär ersättning utgör grunden för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. IAF:s uppdrag är att granska att Arbetsförmedlingen tillämpning av regelverket säkerställer omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 1 till lediga arbeten fyller både syftet att matcha och att kontrollera att de arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande och utgör därför utgångspunkten för denna granskning. 1.3 Bakgrund En platsanvisning är en formaliserad uppmaning till den arbetssökande med arbetslöshetsersättning att söka ett visst arbete. Om en arbetssökande med ersättning inte söker ett anvisat arbete ska Arbetsförmedlingen i normalfallet lämna en underrättelse till arbetslöshetskassan. Att den arbetssökande inte har sökt anvisat arbete utgör idag den vanligaste orsaken till att underrättelse lämnas till arbetslöshetskassorna. Denna anledning har angetts i en tredjedel av samtliga lämnade underrättelser. Det finns dock en regional variation både i sannolikheten att få en anvisning och att få en underrättelse. 2 IAF har i tidigare granskningar kunnat konstatera att arbetsförmedlarnas förhållningssätt till kontrollfunktionen har 1 I denna rapport används även begreppet anvisning synonymt med platsanvisning. 2 Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2008:2 9

10 betydelse för tillämpningen av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. 3 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har belyst Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar i rapporten Hur fungerar arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser, 2008:5. IFAU:s studie, som initierades i samverkan mellan bland andra IFAU och IAF, utgick från att undersöka tillförlitligheten i de uppgifter de arbetssökande lämnade till Arbetsförmedlingen. Resultatet visade att omkring 25 procent av de arbetssökande som uppgett till Arbetsförmedlingen att de sökt arbetet inte hade gjort det enligt arbetsgivaren. 4 IAF fokuserar i föreliggande rapport på frågan om hur Arbetsförmedlingen agerar i de fall där man faktiskt får information från den arbetssökande om att denne inte sökt ett anvisat arbete. 2 IAF:s syfte med granskningen Syftet med denna granskning är att granska hur Arbetsförmedlingens arbete med matchning förhåller sig till uppdraget att kontrollera att de arbetssökande som har arbetslöshetsersättning uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Fokus i granskningen är Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar till lediga arbeten eftersom platsanvisning fyller både syftet att matcha och att kontrollera att de arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Avsikten är även att genom en jämförelse mellan olika marknadsområden belysa eventuella regionala variationer vad gäller motiveringar till att inte lämna underrättelse. 3 Avanmälan 2008:7, Arbetsförmedlingen Kultur 2008:4 4 Enligt uppgift till IAF har dock Arbetsförmedlingen efter det att IFAU publicerat studien påbörjat ett arbete med stickprovskontroll av lämnade anvisningar i syfte att utveckla uppföljningsrutiner för att utröna riktigheten i den arbetssökandes uppgifter. (Arbetsförmedlingen Dnr: /125392) 10

11 3 Frågeställningar i granskningen Följande frågor har varit vägledande vid granskningen: I hur stor andel av de lämnade anvisningarna meddelar arbetssökande att de inte sökt ett anvisat arbete? I hur stor andel av dessa situationer lämnas inte underrättelse till arbetslöshetskassan? Vilka motiveringar anger Arbetsförmedlingen för att inte underrätta den arbetssökandes arbetslöshetskassa? Finns det variationer utifrån kön eller inskrivningskategori i sannolikheten att få en underrättelse när den arbetssökande meddelar att den ej sökt ett anvisat arbete? Föreligger det några regionala skillnader mellan marknadsområdena vad gäller motiveringar att inte lämna underrättelse? 4 Metoddiskussion Frågeställningarna granskas utifrån en kvantitativ metod kompletterad med kvalitativa inslag. Granskningen baseras huvudsakligen på data avseende anvisningar och uppföljningen av dessa från Arbetsförmedlingens datalager samt AIS 5. Bearbetningen av dessa data utgör grunden för analysen och inriktningen för den kvalitativa ansatsen. De kvalitativa inslagen består i första hand av en stickprovsgranskning av enskilda ärenden i AIS. Detta för att få en uppfattning om hur handläggningen fungerar och regelverket tillämpas i dessa situationer. Vidare har projektgruppen genomfört ett möte med representanter från Arbetsförmedlingens huvudkontor för att diskutera styrsignaler till arbetsförmedlarna gällande matchning och anvisning. För ytterligare kunskapsinhämtning har relevanta styrdokument på VIS 6 inventerats. Arbetsförmedlingen har också gett projektgruppen möjlighet att auskultera vid en arbetsförmedling. 5 Arbetsförmedlingens Informationssystem 6 Arbetsförmedlingens Intranät -- Våra Informations Sidor 11

12 Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle att lämna skriftliga synpunkter på innehållet i rapporten före publicering. 4.1 Urval till sammanställning av data För att få en uppfattning om hur Arbetsförmedlingen handlägger ärenden i de situationer där den arbetssökande meddelar att den ej sökt det anvisade arbetet, har IAF valt ut arbetssökande som uppfyller följande kriterier: har fått minst en anvisning under perioden 1 april till och med 30 september 2008 och har vid minst ett tillfälle meddelat Arbetsförmedlingen att den inte sökt det anvisade arbetet och är inskriven i någon av de sökandekategorier där arbetslöshetsersättning kan uppbäras samt vid anvisningstillfället varit ersättningsanmäld till arbetslöshetskassa. Den kompletterande stickprovsgranskningen i AIS har skett utifrån de resultat IAF kunnat utläsa i analysen av det kvantitativa materialet. 5 Arbetsförmedlingens matchningsprocess För att få bekräftelse på att IAF uppfattat de olika delarna i Arbetsförmedlingens matchningsprocess korrekt genomfördes ett möte med representanter från Arbetsförmedlingens huvudkontor. Vid detta möte diskuterades centrala begrepp och hur arbetet med matchning fungerar. Ett av de begrepp som diskuterades var lämpligt arbete. Med utgångspunkt i de diskussioner som fördes utgår IAF i granskningen från att det är Arbetsförmedlingens bedömning att de anvisningar som gjorts i normalfallet skett till ett relevant lämpligt arbete. IAF beskriver matchningsprocessens olika delar utifrån följande modell som även bekräftades av Arbetsförmedlingen vid det gemensamma mötet. 12

13 Modell över matchningsprocessen Matchningsunderlag Matchning Platsinfo. Anvisning Arbete sökt Info saknas Arb. ej sökt Ev. avanmälan Underrättelse Ej underrättelse = Af:s kontrollfunktion Bilden ovan innebär en medveten förenkling i syfte att belysa kopplingen mellan Arbetsförmedlingens arbete med matchning och arbetet med kontrollfunktionen. IAF är medvetna att kontrollfunktionen även kan aktualiseras i andra delar och att matchningen kan ligga utanför kontrollfunktionen. Det är exempelvis viktigt att nämna att även en platsinformation och övriga åtgärder från Arbetsförmedlingens sida kan spela en viktig roll inom ramen för kontrollfunktionen. 5.1 Matchningsunderlag Att sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft är Arbetsförmedlingens huvuduppgift. Ett gott resultat av matchningen kräver ett kvalitetssäkrat underlag, så att rätt kompetens kan hittas till varje ledig plats samt att arbetssökande får relevanta förslag utifrån sina meriter. Det är därför viktigt att de arbetssökandes meriter och andra förutsättningar för arbete dokumenteras och verifieras så tidigt som möjligt. IAF har valt att kalla detta för matchningsunderlag. I matchningsunderlaget ryms diskussionen med den arbetssökande och fastställande om lämpligt arbete utifrån utbildning, erfarenhet och andra relevanta faktorer. För en lyckad matchningsprocess krävs vidare att arbetsvillkor och de krav som arbetsgivaren ställer är väl beskrivna. Matchningsunderlaget ligger till grund för den direkta matchningen. 13

14 5.2 Matchning Matchningen resulterar enligt ovanstående modell i att arbetsförmedlaren lämnar en så kallad platsinformation eller en platsanvisning till den arbetssökande Platsinformation Platsinformation är ett förslag från arbetsförmedlingen till den arbetssökande om ett lämpligt sökbart arbete. Den arbetssökande avgör själv om denne ska söka arbetet eller inte Platsanvisning En platsanvisning är en formaliserad uppmaning till en arbetssökande att söka ett visst arbete. Om arbetet inte söks ska arbetsförmedlingen i normalfallet lämna en underrättelse till arbetslöshetskassan. Platsanvisningen är ett av Arbetsförmedlingens centrala verktyg för att styra rätt kompetens till rätt arbete och även ett sätt att tillgodose arbetsgivarens krav på kompetent arbetskraft. Utöver platsanvisningens betydelse för matchningsprocessen kan anvisningsverktyget även spela en viktig roll i kontrollen av att den arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. En förutsättning för detta är emellertid att Arbetsförmedlingen följer upp anvisningen. Det finns olika skäl utöver matchningsaspekten till att arbetsförmedlaren bedömer att en platsanvisning kan vara en lämplig åtgärd. Ett skäl till detta kan vara att genom anvisningen säkerställa att den arbetssökande är villig att anta ett lämpligt arbete, ett annat skäl kan vara att kontrollera att den arbetssökande faktiskt söker det anvisade arbetet och därvid visar att denne är aktiv i sitt arbetssökande Underrättelse till arbetslöshetskassan I det fall en arbetssökande inte söker ett lämpligt anvisat arbete ska Arbetsförmedlingen ta ställning till om en underrättelse ska lämnas till arbetslöshetskassan. Den arbetssökande ska ges en möjlighet att redogöra för sina skäl att inte söka det anvisade arbetet. 7 Finner Arbetsförmedlingen att den sökande inte har skäl som är godtagbara enligt gällande regelverk ska det anvisade arbetet 7 AMSFS 2005:

15 betraktas som lämpligt. 8 Godtagbara skäl för att inte söka det anvisade arbete utgår från lagen (1997:238) arbetslöshetsförsäkring (ALF). I styrdokumentet Anvisning på VIS står också att läsa: Vid anvisning till ledig plats har arbetsförmedlaren bedömt att arbetsgivarens krav i platsbeskrivningen överensstämmer med den arbetssökandes kompetens. Om den arbetssökande inte söker en anvisad plats, ska handläggaren underrätta arbetslöshetskassan. 9 Om Arbetsförmedlingen finner att den arbetssökande har godtagbara skäl att inte söka det anvisade arbetet ska dessa liksom arbetsförmedlarens ställningstagande till att inte lämna en underrättelse dokumenteras. 10 I de fall en underrättelse lämnas till arbetslöshetskassan sker detta genom ett dokument som upprättas i AIS. Dokumentet ska innehålla uppgifter om det anvisade arbetet, den sökandes motiv för att inte söka arbetet, händelsedatum samt eventuella övriga upplysningar av betydelse. Det är sedan den arbetssökandes arbetslöshetskassa som utreder ärendet vidare och sedan avgör om eventuell sanktion Meddelat ej sökt Arbetsförmedlarens skäl för att inte lämna underrättelse när den arbetssökande meddelar att denne inte sökt ett anvisat arbete ska dokumenteras i AIS. Under IAF:s granskningsperiod fanns 15 för arbetsförmedlaren valbara motiveringar till varför man väljer att inte lämna underrättelse. 11 Motiveringarna ska registreras av arbetsförmedlaren i AIS. Enligt Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsrapport 2008:1 är de vanligaste motiveringarna; att den sökande ej uppbär arbetslöshetsersättning att Arbetsförmedlingen har felregistrerat anvisningen att den sökande har löfte om annat lämpligare arbete inom 14 dagar att den sökande har bristande utbildning eller yrkesvana om 8 IAF:s föreskrifter (IAFFS 2004:3) om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen gällande lämpligt arbete. 9 Anvisning , VIS -- arbetslöshetsförsäkringen 10 Rutin för uppföljning av anvisning , VIS -- arbetslöshetsförsäkringen 11 Ytterligare tre motiveringar infördes i AIS

16 Detta mönster återkommer även i IAF:s granskning bortsett från de arbetssökande som inte uppbär arbetslöshetsersättning då dessa därmed inte omfattas av IAF:s granskning. 6 Granskningsresultat och analys 6.1 Antal anvisningar Under perioden 1 april till och med 30 september 2008 gjorde Arbetsförmedlingen totalt anvisningar. Av dessa anvisningar skedde till arbetssökanden som vid anvisningstillfället var inskrivna i någon av de sökandekategorier som innebär att arbetslöshetsersättning kan utgå. IAF:s granskning visar att i (14 procent) av dessa situationer meddelar de arbetssökande att de ej sökt det anvisade arbetet. Utgångspunkten är då att om en arbetssökande med arbetslösersättning inte söker ett anvisat arbete ska Arbetsförmedlingen i normalfallet lämna en underrättelse till arbetslöshetskassan. Av Arbetsförmedlingens dokumentation framgår således att en klar majoritet, 86 procent, av de anvisade arbetena sökts. Arbetsförmedlingens dokumentation i detta avseende utgår dock i stor utsträckning från uppgifter som den arbetssökande själv lämnat. Den tidigare refererade studien av IFAU visade att tillförlitligheten i de uppgifter de arbetssökande lämnade till Arbetsförmedlingen inte alltid är säkra och att den faktiska andelen som inte sökt ett anvisat arbete kan vara högre. 16

17 6.2 Antal underrättelser IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen lämnade en underrättelse i av de situationer där den arbetssökande meddelar att denne inte sökt det anvisade arbetet. 12 Tabell 1: Antal och andel anvisningar fördelat på kön och om underrättelse gjordes eller inte. Kvinnor Män Totalt Underrättade Ej underrättade Totalt Andel med underrättelse 4,7 % 5,9 % 5,3 % Tabell 1 visar att arbetsförmedlingen lämnar underrättelse i 5,3 procent av de situationer där den arbetssökande meddelat att den ej sökt ett anvisat arbete. Tabellen visar vidare att Arbetsförmedlingen underrättar något oftare i situationer där män meddelar att de ej sökt det anvisade arbetet. Tabell 2: Andelen anvisningar fördelat på sökandekategori och om underrättelse lämnades eller inte. Arbetslösa Deltidsarbetslösa Timanställda Totalt Underrättelse 4,8 % 6,8 % 6,2 % 5,3 % Ej underrättelse 95,2 % 93,2 % 93,8 % 94,7 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % Tabell 2 visar att proportionellt sett är underrättelsegraden högre i situationer där deltidsarbetslösa och timanställda meddelar att de ej sökt ett anvisat arbete. 12 I denna redovisning har IAF valt att inte redovisa de fall där den sökande inte meddelat huruvida arbetet sökts eller inte (390 ärenden). IAF har också valt bort fem ärenden som vid uttaget av datamaterialet redovisas med status ska underrätta. 17

18 6.3 Motivering till att inte underrätta I de situationer där de arbetssökande har meddelat att de inte sökt det anvisade arbetet fördelas Arbetsförmedlingens motivering till att inte underrätta enligt följande; Tabell 3: Antalet anvisningar fördelat på motivering till att inte underrätta. Motivering till att inte underrätta Antal Löfte om annat lämpligare arbete Felregistrering från Arbetsförmedlingens sida Uppbär ej arbetslöshetsersättning Sökanden har bristande utbildning och yrkesvana Det finns styrkta medicinska hinder 875 Sökande har godtagbara familjeskäl 599 Arbetsgivaren har tagit tillbaka platsen 342 Resor till och från arbetet kan ej ske inom rimlig tid/till skälig kostnad 192 Arbetsgivaren har avvisat ansökan 183 Oacceptabla anställningsvillkor 73 Inkomsten lägre än 90 procent av dagpenningen 39 Sökanden har delpension och arbetstiden är mera än arbetsutbudet 24 Det råder arbetskonflikt på arbetsplatsen 12 Ej möjligt få bostad på arbetsorten 12 Saknar motivering 3 Totalt I den fortsatta redogörelsen kommer IAF att gå vidare med de tre kategorierna; Löfte om annat arbete, felregistrering från Arbetsförmedlingens sida och bristande utbildning och yrkesvana. IAF kommer inte att granska den stora kategorin uppbär ej arbetslöshetsersättning då dessa arbetssökande enbart uppbar ersättning vid anvisningstillfället och inte vid uppföljningstillfället. Denna grupp av arbetssökande är alltså vid uppföljningstillfället antingen avanmälda eller avaktualiserade vilket får till följd att någon underrättelse från Arbetsförmedlingen inte är motiverad då den arbetssökande inte längre uppbär ersättning. 18

19 6.4 De tre vanligaste motiveringarna De tre motiveringar IAF går vidare med representerar tillsammans eller 75 procent av det totala antalet situationer där Arbetsförmedlingen valt att inte lämna underrättelse. För att få en ökad förståelse om vad som ligger bakom dessa de vanligaste motiveringarna att Arbetsförmedlingen inte underrättar de arbetssökande till arbetslöshetskassan har IAF stickprovsgranskat ett antal ärenden inom respektive kategori. En generell iakttagelse vid granskningen av alla tre kategorier är Arbetsförmedlingens bristande dokumentation i daganteckning eller handlingsplan. I många fall har det till exempel inte gått att utläsa vad den bristande utbildningen eller yrkeserfarenheten alternativt felregistreringen bestått av. Bristerna i dokumentationen torde innebära en svårighet för arbetsförmedlarna att framgent åstadkomma en träffsäker matchning i de enskilda ärendena. Dessutom försvårar det IAF:s möjligheter att granska hanteringen av enskilda ärenden Löfte om annat lämpligare arbete IAF:s granskning visar att den mest frekvent använda motiveringen till att Arbetsförmedlingen inte underrättar är löfte om annat arbete. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det utlovade arbetet dels är lämpligare än det anvisade arbetet, dels att det ska påbörjas inom 14 dagar. 13 I lämplighetsbegreppet ingår främst en bedömning av de båda arbetenas omfattning och varaktighet. Stickprovsgranskningen visar att i majoriteten av de granskade ärendena saknas uppgifter som styrker att den arbetssökande har löfte om ett annat arbete. Arbetsförmedlingens underlag för att inte underrätta är alltså normalt endast den arbetssökandes uppgifter. IAF har även kunnat se exempel på att det utlovade arbetet påbörjas efter mer än 14 dagar vilket överskrider den tid som medges i regelverket. Samtidigt visar stickprovsgranskningen att i en övervägande del av fallen där Arbetsförmedlingen av detta skäl väljer att inte underrätta, så avaktualiseras den arbetssökande från Arbetsförmedlingen ändock i anslutning till uppföljningen IAFFS 2004:3 19

20 IAF kan heller inte inom ramen för granskningen se att dessa arbetssökande återkommer som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. I de ärenden av detta slag som IAF stickprovsgranskade skedde detta enbart vid något enstaka tillfälle. Frånsett att det finns indikationer på att Arbetsförmedlingen ibland godtar arbete som ligger längre fram än 14 dagar i tiden så förefaller det således i flertalet fall vara motiverat att Arbetsförmedlingen avstår från en underrättelse Bristande utbildning eller yrkeserfarenhet Den näst mest frekvent förekommande motiveringen till att Arbetsförmedlingen inte underrättar är att det anvisade arbetet var olämpligt till följd av den arbetssökandes bristande utbildning eller yrkeserfarenhet. IAF bedömer att denna motivering är den, av de tre mest frekventa, som har starkast koppling till kvaliteten Arbetsförmedlingens matchningsarbete. Stickprovsgranskningen inom denna kategori visar att Arbetsförmedlingen i dessa fall nästan uteslutande utgår från den arbetssökandes egen bedömning av dennes kvalifikationer för det anvisade arbetet. Sällan görs denna bedömning efter samtal med arbetsgivaren vare sig från den arbetssökande eller från Arbetsförmedlingens sida. Detta innebär att arbetsgivaren i de flesta fall inte får möjlighet att bedöma om en arbetssökande har tillräcklig kompetens och färdighet. Vidare konstaterar IAF utifrån stickprovsgranskningen att den av den arbetssökande påtalade kompetensbristen endast i ett fåtal fall leder till en uppdatering av handlingsplan och sökprofil. Att inte uppdatera den arbetssökandes uppgifter i systemen kan få till följd att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis matchar mot liknade eventuellt icke lämpliga arbeten Felregistreringar Vad gäller kategorin felregistreringar har IAF funnit en betydande mängd ärenden som skulle ha kunnat sorteras in under andra motiveringar så som bristande utbildning eller löfte om annat arbete. I några ärenden har det även i daganteckningarna framkommit att skälet för att motiveringen felregistrering används är att det finns medicinska hinder. IAF har dock i dessa fall inte funnit att detta hinder dokumenterats i den arbetssökandes handlingsplan. 20

21 Efter tidpunkten för IAF:s granskning har Arbetsförmedlingen i AIS infört ytterligare motiv för att inte underrätta när den arbetssökande meddelat att den inte har sökt eller kommer att söka ett anvisat arbete. Detta skulle kunna få till följd att kategorin felregistrering kommer att minska. En av de nya motiveringarna är att ansökningstiden för det anvisade arbetet har passerats vilket var en vanlig orsak till att motiveringen felregistrering användes i de granskande ärendena. 6.5 Geografisk jämförelse Arbetsförmedlingen är organiserad i fyra marknadsområden; öst, syd, väst och nord. IAF har granskat hur fördelningen av de tre mest frekvent använda motiveringarna för att inte underrätta ser ut i respektive marknadsområde. Tabell 4: Antal och andel anvisningar fördelat på marknadsområden och motivering till att inte underrätta. Motivering till att inte underrätta Öst Syd Väst Nord Bransch 14 Totalt Löfte om annat lämpligare arbete 32,2 % 34,8 % 40,6 % 42,4 % 34,6 % 35,6 % Felregistrering från Arbetsförmedlingens sida ,2 % ,1 % ,8 % ,5 % 61 28,5 % ,6 % Sökanden har bristande utbildning och yrkesvana ,0 % ,3 % ,3 % ,0 % 48 22,4 % ,6 % Övriga motiveringar ,7 % 23,9 % 25,3 % 27,1 % 14,5 % 25,3 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Den inbördes ordningen mellan de tre mest använda motiveringarna för att inte underrätta är den samma oavsett vilket marknadsområde man studerar. Löfte om annat lämpligare arbete är den mest frekventa följt av felregistrering och bristande utbildning och yrkesvana. En variation IAF noterar är att i marknadsområde nord svarar kategorin löfte om annat lämpligare arbete för drygt 42 procent av situationerna medan motsvarande kategori i marknadsområde öst är drygt 32 procent. Det 14 Arbetssökande inskrivna vid specialförmedlingarna Af Kultur och Af Sjöfart. 21

22 motsvaras av att marknadsområde nord samtidigt, jämfört med de övriga marknadsområdena, har en lägre andel situationer (drygt 18 procent) där motiveringen att inte underrätta är felregistreringar. 7 Diskussion Syftet med denna granskning har varit att granska hur Arbetsförmedlingens arbete med matchning förhåller sig till uppdraget att kontrollera att de arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar till lediga arbeten fyller både syftet att matcha och att kontrollera att de arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. I det fall en arbetssökande inte söker ett lämpligt anvisat arbete ska Arbetsförmedlingen ta ställning till om en underrättelse ska lämnas till arbetslöshetskassan. Om Arbetsförmedlingen finner att den arbetssökande inte har godtagbara skäl enligt gällande regelverk ska en underrättelse lämnas. I de fall Arbetsförmedlingen finner att den arbetssökande har godtagbara skäl att inte söka det anvisade arbetet, ska denna motivering liksom arbetsförmedlarens grunder till att inte lämna en underrättelse dokumenteras. Att den arbetssökande inte har sökt anvisat arbete utgör idag den vanligaste orsaken till att underrättelse lämnas till arbetslöshetskassorna. Under den period IAF granskat, den 1 april till 30 september 2008, gjorde Arbetsförmedlingen totalt anvisningar. Av dessa skedde till personer som vid anvisningstillfället var inskrivna i sökandekategorier där man kan uppbära arbetslöshetsersättning. IAF:s granskning visar att i (14 procent) av dessa situationer meddelar de arbetssökande att de ej sökt det anvisade arbetet. Arbetsförmedlingens uppföljning och dokumentation i dessa ärenden visar således att det stora flertalet anvisade arbeten har sökts. Den tidigare refererade studien från IFAU indikerar dock att de arbetssökandes uppgifter om att de sökt ett anvisat arbete inte alltid är tillförlitliga. IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen väljer att lämna en underrättelse i av de situationer där den arbetssökande meddelar, att denne inte sökt det anvisade arbetet. IAF har inte utifrån kön och sökande- 22

23 kategori kunnat se några betydande variationer, när det gäller i vilka situationer underrättelse lämnas. Vid tidpunkten för IAF:s granskning fanns femton olika valbara motiveringar i Arbetsförmedlingens handläggarstöd till att inte lämna underrättelse, när den arbetssökande inte söker ett anvisat arbete. De tre mest frekventa orsakerna till att Arbetsförmedlingen inte underrättar är i fallande ordning; löfte om annat arbete, felregistrering samt bristande utbildning och yrkeserfarenhet. IAF har inte kunnat se någon betydande geografisk variation mellan Arbetsförmedlingens marknadsområden vad gäller motivering till att inte underrätta, när den arbetssökande inte sökt ett anvisat arbete. Den skillnad som ändå kan noteras är att i marknadsområde nord används motiveringen löfte om annat lämpligare arbete i högre utsträckning än i de andra marknadsområdena. Av de femton motiveringarna för att inte underrätta som Arbetsförmedlingen - vid tidpunkten för granskningen - kunde använda har några en starkare koppling till matchningsarbetet än andra. Bland de mest frekvent använda motiveringarna med tydligast koppling till matchningsarbetet ser IAF; den sökande har bristande utbildning och yrkesvana, styrkta medicinska hinder och godtagbara familjeskäl. IAF bedömer att dessa skäl till att inte underrätta utgör omständigheter som bör vara utredda och dokumenterade redan i ett tidigt skede av den arbetssökandes inskrivningsperiod. Eventuella begränsningar såsom bristande yrkeserfarenhet eller godtagbara familjeskäl bör framgå av Arbetsförmedlingens matchningsunderlag. Ett antal av motiven att inte lämna underrättelse är å andra sidan av sådan karaktär att de inte har lika stark koppling till Arbetsförmedlingens matchningsarbete utan blir kända först när den arbetssökande meddelar, att han/hon inte söker det anvisade arbetet. Det främsta exemplet på detta är motiveringen löfte om annat lämpligt arbete. Som tidigare nämnts är den vanligaste anledningen till att underrättelse lämnas till arbetslöshetskassorna att den arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete. IAF:s granskning visar, att av de anvisningar till lämpligt arbete som de arbetssökande meddelar att de inte söker, lämnar Arbetsförmedlingen underrättelse i situationer. 23

24 IAF har ovan försökt att påvisa att vissa av de valbara motiveringarna har olika stark koppling till Arbetsförmedlingens direkta matchningsarbete. IAF kan konstatera att Arbetsförmedlingen inte underrättar en betydande andel av dem som inte sökt ett anvisat arbete med motiveringar som enligt IAF har en svagare koppling till matchningen. Att Arbetsförmedlingen inte underrättar kan bero på att nya uppgifter tillkommit som påverkar situationen för den arbetssökande. Exempel på detta kan vara att den arbetssökande vid uppföljningstillfället visar sig ha löfte om annat arbete. Det finns dock en stor andel situationer där arbetsförmedlingen väljer att inte underrätta och där IAF bedömer att motiveringen till detta har en starkare koppling till matchningsarbetet. Tidigare tre nämnda motiveringar med starkare koppling till matchningsarbetet utgör fortfarande nära 21 procent av det totala antalet situationer där Arbetsförmedlingen inte lämnar underrättelse. I cirka 25 procent av situationerna anges dessutom orsaken felregistrering som motivering till att inte underrätta vilket förefaller vara en blandning av ej närmare preciserade orsaker. Att Arbetsförmedlingen inte underrättar i dessa fall, kan som IAF ser det ha två förklaringar. Det kan å ena sidan bero på att Arbetsförmedlingen inte tillämpar regelverket trots att den arbetssökande inte uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det kan å andra sidan bero på att den aktuella anvisningen var resultatet av en mindre träffsäker matchning. Detta kan vara en indikation på brister i Arbetsförmedlingens arbete med matchningsunderlaget. Frågan är om matchningsarbetet tillräckligt väl stödjer Arbetsförmedlingens möjlighet att upprätthålla kontrollfunktionen. 24

25 8 Litteratur- och källförteckning Arbetsförmedlingens redovisning med anledning av IAF:s granskningsrapport rörande arbetslöshetsersättning vid återkommande säsongsarbetslöshet (Arbetsförmedlingen Dnr: /125392) Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan, IAF rapport 2008:7 Arbetsmarknadsrapport 2008:2, Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpning av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, IAFFS 2004:3 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Tillämpning av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur, IAF rapport 2008:4 Dokument på VIS Anvisning , VIS -- arbetslöshetsförsäkringen Rutin för uppföljning av anvisning , VIS -- arbetslöshetsförsäkringen Intervjuer: Möte med Arbetsförmedlingen, Stockholm Auskultation på Arbetsförmedlingen Norrköping 25

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Fakta PM 9:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen 2004:15 Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen En utvärdering MISSIV DATUM DIARIENR 2004-05-10 2003/412-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-09-04 N2003/6145/A Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs.

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-07-18 Dnr 2595-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012 Den 7 maj 2012 förordnades byråchefen

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? RiR 2011:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-10-29 1 (8) Försäkringsjuridiska enheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 Dnr: 2009/1620 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG Redovisning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud

Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud 2014:24 Arbetsförmedlingens rutiner för kontroll av ersättningstagarnas arbetsutbud Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/657 Arbetsförmedlingen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, 2009-11-05 Dnr 2009/1410 2009:14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II En uppföljande studie av hur regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från 2007 har påverkat

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen 2011:34 Arbetslöshetskassornas webbinformation om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2010/738 Till samtliga arbetslöshetskassor

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning

Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning 2009-12-10 1 (13) Granskningsenheten Stefan Lejerdahl Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning Riktlinjerna har utvecklats av Stefan Lejerdahl, projektledare, och Marie Nordmarc. Postadress

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Fakta PM 8:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen SBN 91 7086 004 1 RiR 2004:3 Tryck: Riksdagstryck, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-02-11 Dnr 31-2003-0097 Arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21

MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2015-09-07 KN 2015/1940 S2015/1554/SF MER TRYGGHET OCH BÄTTRE FÖRSÄKRING SOU 2015:21 Konstnärsnämndens uppdrag Konstnärsnämnden

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013 Kristina Sibbmark RAPPORT 2014:20 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll 2005-05-02 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll Sidan 2 (18) Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll I denna rapport redovisas genomfört tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 1 a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande

Läs mer

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk vid arbetsförmedlingarna

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk vid arbetsförmedlingarna Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringens regelverk vid arbetsförmedlingarna av Martin Lundin * 2000-03-17 * Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Box 513, 751 20 Uppsala, E-post:

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Unionen om Arbetsförmedlingen

Unionen om Arbetsförmedlingen Unionen om Arbetsförmedlingen 1 2 Förord Arbetsförmedlingen är en central myndighet när det gäller matchningen på arbetsmarknaden och genomförandet av regeringens arbetsmarknadspolitik. Hur väl Arbetsförmedlingen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

Flyttningsbidrag och unionsrätten

Flyttningsbidrag och unionsrätten Flyttningsbidrag och unionsrätten Betänkande av Utredningen om flyttningsbidrag Stockholm 2010 SOU 2010:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar

2009:13. Sagt men inte gjort. en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar 2009:13 Sagt men inte gjort en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-06-23 2008/32-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-02-14 Fi2008/1294

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer