Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt"

Transkript

1 PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten Service Direkt avseende levnaden av personligt besök inom föreskriven tid. En arbetssökande som skriver in sig på något av de 14 arbetsförmedlingskontor som deltar i försöksverksamheten Service Direkt kan göra så via Internet med stöd av säker identifiering genom e-legitimation eller id-matris och samtidigt skicka en ersättningsanmälan till arbetslöshetskassan. IAF har för detta medgivit ett tillfälligt undantag från regeln att det krävs ett personligt besök på arbetsförmedlingen i samband med en ersättningsanmälan. Ett personligt besök ska istället ske inom en vecka från dagen för ersättningsanmälan. IAF har granskat 369 arbetssökande som har fått ersättning från arbetslöshetskassan och som skrivits in på något av de 14 arbetsförmedlingskontor som ingår i försöksverksamheten Service Direkt under november IAF:s granskning visar att 50 procent av de arbetssökande kunde boka en tid för ett personligt besök på arbetsförmedlingen inom en vecka från inskrivningen att 44 procent av de arbetssökande genomförde ett personligt besök inom en vecka att 88 procent av de besök som bokats inom en vecka också genomfördes inom denna tid Sammantaget finner IAF att arbetsförmedlingen i sin service inte kunnat svara upp till villkoren för försöksverksamheten enligt IAF:s medgivande att erbjuda de arbetssökande tid för ett personligt besök inom en vecka. IAF:s granskning visar att på stora skillnader i tillgängligheten avseende bokningsmöjligheter och genomförande av möten mellan de olika Service Direkt -kontoren. IAF följde upp om tidpunkten för inskrivning, exempelvis i början eller i slutet av november månad, hade någon betydelse för möjligheten att genomföra ett personligt besök inom en vecka. Resultatet visar att det föreligger en viss skillnad, men att tidpunkten för inskrivning inte märkbart påverkat de arbetssökandes möjligheter till detta. Genom granskningen uppmärksammade IAF att retroaktiva ersättningsanmälningar förekommit i 12 ärenden.

2 PM 2 (10) Slutligen granskade IAF i vilken omfattning de arbetssökande fått information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I Arbetsförmedlings register hade det dokumenterats att 76 procent av de arbetssökande som ingick i granskningen hade fått sådan information. Inledning Bakgrund och regelverk Enligt 2 punkt 2 förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska IAF granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos arbetsförmedlingen, som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. I mars 2007 startade arbetsförmedlingen en försöksverksamhet kallad Service Direkt på 14 kontor runtom i landet. Målsättningen med Service Direkt -projektet var att utveckla arbetssätt och metodik för en snabbare och mer effektiv matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Ett väsentligt inslag i detta arbete var att rationalisera inskrivningsprocessen genom att en arbetssökande via Internet och med stöd av säker identifiering, e-legitimation eller id-matris, skulle kunna anmäla sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, och samtidigt begära arbetslöshetsersättning. I samband med inskrivningen skulle den arbetssökande via Internet även boka in ett personligt besök på arbetsförmedlingen. I arbetsförmedlingens projektidé ingick också ett förslag om att det första tidsbokade mötet även skulle kunna ske per telefon. Det personliga besöket alternativt telefonsamtalet skulle ske inom en vecka från inskrivningen. Enligt 2 IAF:s föreskrifter (2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet ska en sökande som begär arbetslöshetsersättning anmäla sig som arbetssökande genom ett personligt besök hos arbetsförmedlingen. Den förenklade inskrivningsprocessen inom ramen för Service Direkt uppfyllde inte detta krav. Arbetsförmedlingen begärde en ändring av IAF:s föreskrifter så att en anmälan via Internet eller telefon med stöd av säker identifiering genom e-legitimation skulle likställas med ett personligt besök. Som ett alternativ begärde arbetsförmedlingen att ett undantag från 2 skulle medges för inskrivningar inom ramen för Service Direkt. Ett undantag från 2 innebär att det finns ett utrymme för att ersättning beviljas för tid då sökande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Ersättning betalas då ut felaktigt. Arbetsförmedlingen såg dock både kvalitativa och resursmässiga vinster med det förenklade inskrivningsförfarandet, bl.a. genom bättre förberedda möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande samt möjligheten till att styra kundflödena över veckans alla dagar. Arbetsförmedlingen inkom därför med en hemställan om ett tillfälligt undantag från gällande föreskrift till IAF. IAF beviljade den 26 februari 2007 ett tillfälligt undantag från 2 för de 14 kontor som deltog i försöksverksamheten. IAF bedömde sammantaget att ett tillfälligt undantag skulle kunna förbättra arbetsförmedlingens möjlighet

3 PM 3 (10) att kontrollera att de arbetssökande uppfyllde villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Medgivandet förutsatte dock att sökande genomförde ett personligt besök på den lokala arbetsförmedlingen inom en vecka från dagen för ersättningsanmälan till arbetslöshetsförsäkringen. Undantaget från 2 har förlängts halvårsvis och nuvarande medgivande löper till den 30 juni IAF avslog Arbetsförmedlingens begäran om att en bokad telefonkontakt skulle likställas med ett personligt besök. En arbetssökande hade i annat fall kunnat få arbetslöshetsersättning i upp till fem veckor innan ett personligt besök genomförts på arbetsförmedlingen. Service Direkt upphörde som projekt den 30 april 2008 men verksamheten har fortsatt på de 14 deltagande kontoren. Inskrivning i Service Direkt För att skriva in sig inom ramen för Service Direkt krävs att den arbetssökande har en e-legitimation eller en id-matris. 1 Enligt Arbetsförmedlingen skriver cirka fem procent in sig med stöd av e- legitimation och övriga cirka 95 procent med stöd av id-matris. För att erhålla en id-matris måste den arbetssökande personligen besöka ett arbetsförmedlingskontor och vid detta tillfälle även legitimera sig. När den arbetssökande skriver in sig via Internet med stöd av e-legitimation eller id-matris, ska ett personligt möte med en arbetsförmedlare ske inom en vecka. Den arbetssökande får själv boka en tid för mötet och det bokas i samband med inskrivningen. Det är inte möjligt att slutföra inskrivningen om inte ett möte bokas. Det är varje individuell arbetsförmedling som lägger ut tillgängliga tider för bokning och ambitionen är att det ska finnas tider för bokning inom en vecka från inskrivningsdagen. Det finns i vissa fall möjlighet för en sökande att boka tider för ett möte längre fram i tiden än inom en vecka. Om detta ska vara möjligt, krävs dock att det inte finns tider inom en vecka tillgängliga. I slutet av inskrivningsprocessen får den arbetssökande en bekräftelse på det bokade mötet. Konsekvenserna av att utebli från ett bokat besök, för dem som får ersättning från arbetslöshetskassan, framgår dock inte av bekräftelsen. När en mötestid har bokats kan inte den sökande boka om tiden via Internet utan måste kontakta Arbetsförmedlingen. Vad gäller information om arbetslöshetsförsäkringen finns en länk i inskrivningsformuläret. Arbetsförmedlingen kan i dag inte säkerställa att den arbetssökande har tagit del av reglerna och villkoren för att uppbära ersättning. Planer på att införa ett kvittensförfarande finns men arbetsförmedlingen har inte preciserat tidpunkten för ett sådant införande. 1 Informationen i detta avsnitt är inhämtad i samband med ett möte som IAF hade med representanter från arbetsförmedlingens huvudkontor

4 PM 4 (10) Syfte Att granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten Service Direkt avseende levnaden av personligt besök inom föreskriven tid. Frågeställningar De frågor som granskningen ska besvara är: I vilken omfattning sker bokade besök inom föreskriven tid? Hur skiljer sig handläggningen av nyinskrivna ersättningssökande mellan de olika deltagande kontoren? Metod och genomförande Enligt uppgift från arbetsförmedlingen skrevs personer in under november 2008 på de kontor som ingår i försöksverksamheten Service Direkt. Av dessa ersättningsanmäldes till arbetslöshetskassan och hälften skrevs in med stöd av e-legitimation eller id-matris. Denna granskning omfattar de arbetssökande som skrev in sig under november 2008 på någon av de 14 arbetsförmedlingar som ingår i Service Direkt, som gjorde inskrivningen via Internet med stöd av säker identifiering och gjorde ersättningsanmälan samma dag som inskrivningen skett. Vidare omfattar granskningen ärenden där de arbetssökande fått ersättning från arbetslöshetskassan under november Utifrån populationen, som omfattar 557 arbetssökande, gjordes ett obundet slumpmässigt urval (OSU) som resulterade i 371 ärenden. Ett bortfall på två ärenden finns och således granskades sammanlagt 369 ärenden. Inför granskningen träffade IAF representanter från Arbetsförmedlingens huvudkontor för att inhämta information om Service Direkt. En granskningsmall utarbetades och en ärendegranskning genomfördes i arbetsförmedlingens datasystem AIS. Om ett besök bokats om men ändå ägt rum inom samma vecka så noterade IAF inga förändringar i granskningsmallen. I de ärenden då det inte var möjligt att avgöra om det ägt rum ett personligt besök vid tidpunkten för det bokade besöket, noterade IAF detta. Detta gäller de ärenden då det inte finns någon manuell eller automatisk daganteckning som styrker att ett personligt besök på arbetsförmedlingen verkligen har ägt rum. Vid granskning om den arbetssökande fått information om arbetslöshetsförsäkringen registrerade IAF detta som jakande även om den informationen givits vid annat tillfälle än i anslutning till inskrivning genom Service Direkt. Granskning Bokning av personligt besök inom en vecka från inskrivning IAF har granskat i vilken omfattning som de arbetssökande vid inskrivning via Internet med stöd av säker identifiering kunde boka en tid för ett personligt besök på arbetsförmedlingen inom en vecka. Resultatet visas i tabell 1 nedan. Granskningen visar att 50 procent av de arbetssökande

5 PM 5 (10) som ingick undersökningsgruppen fick en besökstid inom en vecka från inskrivningsdatumet. Vidare fick 44 procent en tid inom två veckor från inskrivningsdatumet, fyra procent inom tre veckor och tre procent inom fyra veckor eller fler. Tabell 1: Antal och andel bokade besök fördelat på de olika Service Direkt - kontoren under november Inom en vecka ( 7 dagar Inom två veckor (8-14 dagar Inom tre veckor (15-21 dagar Inom fyra veckor eller fler ( 22 dagar Totalt per kontor Service Direkt -kontor Antal (%) Farsta Eskilstuna Jönköping Oskarshamn Karlskrona Lomma Hässleholm Kungsbacka Gamlestaden Degerfors-Karlskoga Ludvika-Smedjebacken Hofors-Sandviken Sollefteå Vilhelmina Totalt Genom granskningen framkom att det fanns stora skillnader mellan de medverkande kontoren avseende möjligheten till att boka ett personligt besök inom föreskriven tid. 79 procent av de arbetssökande på Arbetsförmedlingen Degerfors-Karlskoga kunde vid inskrivning boka in en tid för ett personligt möte inom en vecka medan Arbetsförmedlingen Kungsbacka inte kunde erbjuda någon tid inom en vecka för de arbetssökande som ingick i granskningen. Genomförande av personligt besök inom en vecka från inskrivning I ett andra steg granskade IAF i vilken omfattning personliga besök inom en vecka sker. I tabell 2 framgår att i undersökningsgruppen genomfördes 44 procent av besöken inom en vecka från inskrivningsdagen, 36 procent inom två veckor, två procent inom tre veckor och ytterligare två procent inom fyra veckor eller fler. Även här finns en variation mellan de deltagande kontoren. På exempelvis Arbetsförmedlingen Farsta genomfördes 81 procent av besöken inom en vecka medan inga personliga besök genomfördes inom

6 PM 6 (10) föreskriven tid på Arbetsförmedlingen Kungsbacka. IAF noterar att de personliga besöken i stor utsträckning genomförs föreskriven tid på arbetsförmedlingarna i Hässleholm och Kungsbacka. Av granskningen framgår det att sex procent av de inbokade besöken inte genomfördes. Detta berodde exempelvis på att arbetsförmedlingen bokade om besöken eller att de arbetssökande var förhindrade på grund av arbete, intervjuer eller sjukdom. Nya besökstider bokades för majoriteten av de arbetssökande vars besök inte genomfördes. Tabell 2: Antal och andel genomförda besök fördelat på de olika Service Direkt -kontoren under november Inom en vecka ( 7 dagar Inom två veckor (8-14 dagar Inom tre veckor (15-21 dagar Inom fyra veckor eller fler ( 22 dagar Besök ej genomfört Dokumentation saknas Totalt per kontor Service Direkt -kontor Antal (%) Farsta Eskilstuna Jönköping Oskarshamn Karlskrona Lomma Hässleholm Kungsbacka Gamlestaden Degersfors-Karlskoga Ludvika-Smedjebacken Hofors-Sandviken Sollefteå Vilhelmina Totalt I åtta procent av de granskade ärendena framgår det inte av dokumentationen om ett personligt besök har genomförts. I flertalet av dessa ärenden har en handlingsplan upprättats. När dokumentationen inte är fullständig kan IAF inte med säkerhet fastställa om ett personligt besök verkligen har ägt rum, då en kontakt kan ha skett exempelvis via telefon eller mejl, alternativt inte alls. Som framgår i tabell 1 bokades 183 besök in inom en vecka från inskrivningsdatum. IAF:s granskning visar att 161 stycken av dessa bokade 2 Ett obokat personligt besök genomfördes på arbetsförmedlingen i Farsta inom en vecka från inskrivning och på arbetsförmedlingen i Hässleholm genomfördes ett obokat personligt besök inom en vecka samt ytterligare ett inom tre veckor. Då besöken registrerades i AIS har IAF valt att redovisa dessa i tabellen.

7 PM 7 (10) besök faktiskt genomfördes inom föreskriven tid. Detta motsvarar en andel om 88 procent. Inskrivningsdatumets betydelse för genomförande av ett personligt besök inom föreskriven tid IAF undersökte också om tidpunkten för inskrivning, exempelvis i början eller i slutet av november månad, hade någon betydelse för möjligheten att genomföra ett personligt besök inom en vecka. Tabell 3 visar andelen arbetssökande som genomförde ett besök inom föreskriven tid fördelat på samtliga dagar i november. Av tabellen framgår att procent av de arbetssökande som ingick i granskningen och som skrevs in under de tre första veckorna i november, genomförde ett besök inom föreskriven tid. Av personerna inskrivna sista veckan i november, var det 55 procent som genomförde ett besök. Det verkar således finnas en viss skillnad vad gäller inskrivningsvecka. IAF:s granskning visar att 231 av 369 arbetssökande, motsvarande 62 procent, skrev in sig på en måndag. Arbetssökande som skriver in sig på denna dag genomför dock inte besök inom föreskriven tid vare sig i större eller mindre omfattning än sökande som skriver in sig på andra veckodagar. Tabell 3: Antal och andel arbetssökande per vecka som genomförde ett besök inom föreskriven tid under november Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47 Vecka 48 Antal inskrivna som en vecka Antal inskrivna totalt inskrivna som en vecka (%) Antal inskrivna som en vecka Antal inskrivna totalt inskrivna som en vecka (%) Antal inskrivna som en vecka Antal inskrivna totalt inskrivna som en vecka (%) Antal inskrivna som en vecka Antal inskrivna totalt inskrivna som en vecka (%) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt under veckan Förekomsten av retroaktiva ersättningsanmälningar Genom granskningen uppmärksammade IAF att retroaktiva ersättningsanmälningar förekommit i 12 ärenden. Vid en retroaktiv ersättningsanmälning finns en risk att ersättning betalas ut för tid då en arbetssökande inte står till arbetsmarknadens förfogande.

8 PM 8 (10) I ett ärende är det tydligt dokumenterat att den sökande besökt arbetsförmedlingen före inskrivningen. Detta besöksdatum har sedan används som datum för en retroaktiv ersättningsanmälan. I fem ärenden har de arbetssökande inte skickat en ersättningsanmälan vid inskrivningen utan detta har sedan gjorts retroaktivt kontakt med arbetsförmedlingen. I två ärenden saknas dokumentation i AIS. I tre av fem ärenden finns dokumentation. I ett av dessa, med inskrivningsdatum den 6 november 2008, tas beslut om en retroaktiv ersättningsanmälan först den 20 januari I ytterligare fem ärenden går det av daganteckningarna att härleda retroaktiva ersättningsanmälningar till att de sökande upplevt sig ha haft tekniska svårigheter vid inskrivningar via Internet med stöd av säker identifiering. Arbetsförmedlingens hantering av information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen till Service Direkt -kunder Vid inskrivning ska en arbetssökande som söker ersättning få information om grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. 3 IAF granskade i vilken omfattning de arbetssökande som ingick i undersökningsgruppen fått information om villkoren. I Arbetsförmedlings register hade det dokumenterats att 76 procent av de arbetssökande hade fått sådan information. Sammanfattande diskussion och slutsatser För att en inskrivning via Internet med samtidig ersättningsanmälan ska vara möjlig har IAF beviljat ett tillfälligt undantag från 2 IAF:s föreskrifter (2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Medgivandet förutsatte dock att sökande genomförde ett personligt besök på den lokala arbetsförmedlingen inom en vecka från dagen för ersättningsanmälan till arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s granskning visar att endast 50 procent av de arbetssökande inom undersökningsgruppen kunde få boka tid för ett personligt besök inom en vecka samt att endast 44 procent av besöken genomfördes inom denna tid. Arbetsförmedlingen har alltså inte erbjudit den granskade gruppen möjlighet att boka ett personligt besök inom föreskriven och att mindre än hälften av besöken genomfördes inom denna tid. För att ersättning inte ska betalas ut för tid då de arbetssökande inte står till arbetsmarknadens förfogande krävs med hänvisning till undantaget från 2 att samtliga sökande kan boka ett personligt möte inom en vecka från inskrivningen. I hemställan om undantaget från 2 redogjorde arbetsförmedlingen för resursmässiga vinster genom möjligheten att styra kundflödena över veckans alla dagar. Detta skulle bl.a. potentiellt förbättra arbetsförmedlingens arbete med att kontrollera att de arbetssökande 3 9 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden.

9 PM 9 (10) uppfyllde villkoren i arbetslöshetsförsäkringen IAF:s granskning visar på stora skillnader i tillgängligheten mellan de olika Service-Direkt -kontoren. Granskningen visar även att inskrivningsdatumet inte märkbart påverkat möjligheten för genomförande av personligt besök inom föreskriven tid. 55 procent av de arbetssökande som skrevs in under vecka 48 genomförde personliga besök inom en vecka jämfört med procent av de sökande som skrevs under vecka Trots ett högre kundflöde på måndagar påverkade detta inte möjligheten till ett möte inom föreskriven tid. IAF finner att granskningen sammantaget inte påvisar att undantaget från 2 har förbättrat arbetsförmedlingens möjligheter att kontrollera att de arbetssökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I åtta procent av de granskade ärendena framgår det inte av dokumentationen om ett personligt besök verkligen genomförts. IAF noterar även att det i två ärenden saknas dokumentation som grund för retroaktiva ersättningsanmälningar. Avsaknaden av dokumentation kan på ett negativt sätt påverka tillförlitligheten i IAF:s granskningar och det är därför av stor vikt att ärenden dokumenteras enligt gällande regler. 4 IAF har i granskningen uppmärksammat förekomsten av retroaktiva ersättningsanmälningar. IAF har inte granskat om sådana är mer eller mindre frekvent förekommande i Service Direkt ärenden jämfört med övriga ärenden hos arbetsförmedlingen. IAF ser dock att en inskrivning via Internet följt av ersättningsanmälan vid ett senare tillfälle ger ett ökat utrymme för en icke rättssäker hantering och även upphov till en risk för att ersättning kan betalas ut för tid då arbetssökande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det framgår i 76 procent av de granskade ärendena att de arbetssökande fått information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen kan vid en inskrivning via Internet inte säkerställa att de arbetssökande fått information om villkoren. För en rättssäker behandling är det av största vikt att samtliga arbetssökande får sådan information och att detta dessutom dokumenteras. Arbetsförmedlingens utrymme för att utöva sina uppgifter inom kontrollfunktionen inom Service Direkt blir annars starkt begränsade Förvaltningslagen ställer krav på anteckning av uppgifter i ett ärende. Se även Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden.

10 PM 10 (10) Denna promemoria har utarbetats inom IAF av Dan Andersson och Malin Holm. Ansvarig chef är Anita Larsson. Promemorian godkänd för publicering Katrineholm den 30 april 2008 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten 1 (6) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur

Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur 2008-06-16 Dnr 2007/1755 2008:4 Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen 2007-07-23 Dnr 2006/1811 2007:15 Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen Har Af Kundtjänst förstärkt eller försvagat arbetsförmedlingens kontrollfunktion? 2 Denna rapport utgör IAF:s

Läs mer

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 2012:17 Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/108 T1 Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer