Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?"

Transkript

1 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011/876 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Denna PM ingår i IAF:s serie Fakta om arbetslöshetsförsäkringen Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. PM:en har utarbetats inom IAF av Jessica Idbrant, vikarierande chef för analysenheten, och Emma Lagerström, försäkringsjurist. Katrineholm den 23 mars 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Jessica Idbrant Vikarierande chef för analysenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Arbetssökande i annat land genom intyg U2 eller E Populationerna för arbetssökande med intyg E 303 och U Kön och ålder Arbetssökande som åker till det egna födelselandet med intyg E 303 eller U Arbetssökande som är inskrivna eller avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen efter att intygets giltighetstid gått ut Arbetssökande som har fått arbetslöshetsersättning efter att intygets giltighetstid gått ut Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 3

4 Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar vissa uppgifter om individerna som, med stöd av artikel 64 i EU-förordning 883/2004, eller artikel 69 i EU-förordning 1408/71 valde att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz under perioden 1 maj 2010 och 31 augusti Under perioden den 1 maj 2010 till den 31 augusti 2011 var det totalt 333 arbetssökande som utnyttjade möjligheten att resa från Sverige till ett annat EU/EESland eller Schweiz för att söka arbete med arbetslöshetsersättning. Av dem var det 293 som sökte arbete i ett annat EU-land. I dessa fall krävs intyg U2 och arbetslöshetsersättningen betalas då ut från personens svenska arbetslöshetskassa. Övriga 40 arbetssökande reste till ett EES-land eller Schweiz. I de fallen krävs intyg E 303, och den utländska institutionen betalar ut ersättningen som sedan faktureras Sverige. IAF har tagit fram vissa uppgifter för personer som söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning. Arbetssökande mellan 30 och 39 år utnyttjade möjligheten i något större utsträckning än övriga ålderskategorier. Gruppen bestod av fler kvinnor än män. Av de arbetssökande som reste till ett annat EU-land var det 48 procent som reste till det egna födelselandet för att söka arbete och av de arbetssökande som reste ett EES-land eller Schweiz var det 29 procent som reste till det egna födelselandet. Två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut var det 80 procent av dem som hade varit i ett annat EU-land som hade återvänt till Sverige och var inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel för dem som hade varit i ett EES-land eller Schweiz var 60 procent. Två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut var det 10 procent av dem som hade rest till ett annat EU-land som var avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen på grund av att de erhållit tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd eller fått tidsbegränsad anställning. Motsvarande andel för dem som hade rest till ett EES-land eller Schweiz var 28 procent. Tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut var det 49 procent som hade varit i ett annat EU-land som hade återvänt till Sverige och var inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel för dem som hade varit i ett EES-land eller Schweiz var 28 procent. Det var 31 procent av de arbetssökande som hade varit i ett annat EUland som fick arbetslöshetsersättning två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut. Motsvarande andel för arbetssökande som hade varit i ett EES-land eller Schweiz var 18 procent. 4 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

5 Tre månader efter intygets giltighetstid gått ut var det 25 procent av de arbetssökande som hade varit i ett annat EU-land som fick arbetslöshetsersättning. Motsvarande andel för arbetssökande som hade varit i ett EES-land eller Schweiz var 10 procent. 1 Inledning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt vilka individer som, med stöd av artikel 64 i EU-förordning 883/2004 1, eller artikel 69 i EU-förordning 1408/71 2 valde att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz under perioden 1 maj 2010 och 31 augusti Enligt EU-förordningarna 883/2004 och 1408/71 kan en person som är helt arbetslös och uppfyller villkoren för rätt till förmåner enligt en medlemsstats lagstiftning och som reser till en annan medlemsstat för att söka arbete där, behålla rätten till sådana förmåner under vissa förutsättningar. För detta behövs intyg U2 eller E 303 som utfärdas av IAF. 3 Intyg U2 gäller resor till ett annat EU-land enligt EU-förordning 883/2004 och det är den svenska arbetslöshetskassan som betalar ut ersättning till dessa personer när de söker arbete utomlands. Intyg E 303 avser resor till EES-länder och Schweiz samt resor till EU 4 för EESmedborgare och schweiziska medborgare enligt EU-förordning 1408/71. 5 Vid resa med intyg E 303 är det den utländska institutionen som betalar ut arbetslöshetsersättning. Detta land fakturerar i efterhand den svenska Arbetsförmedlingen. 6 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. 2 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemet för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 4 I denna PM redovisas enbart uppgifter för intyg E 303 som avser resor till ett EES-land eller Schweiz. Detta eftersom samtliga intyg E 303 som IAF har beviljat under den aktuella perioden gällde bara resor till Norge, Island och Schweiz. 5 EES-länderna kommer troligen att börja tillämpa EU-förordning 883/2004 under år Schweiz kommer att börja tillämpa denna förordning den 1 april Detta sker genom att den svenska arbetslöshetskassan kontrollerar intyg E 303/blad 4 (redovisning av utbetald ersättning) som fyllts i av den utländska institutionen. Arbetslöshetskassan återkopplar sedan till arbetsförmedlingen med det underlag som behövs inför faktureringen. Om avtal om att avstå från återbetalning finns behöver arbetslöshetskassan inte återkoppla till arbetsförmedlingen. Till följd av den nordiska konventionen om social trygghet eller bilaterala avtal sker ingen fakturering i ärenden som rör Danmark, Finland, Frankrike, Island, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Tyskland. Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 5

6 För att kunna utnyttja möjligheten att i enlighet med dessa förordningar exportera sin arbetslöshetsersättning utomlands måste en arbetssökande i Sverige ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt svensk rätt, det vill säga uppfylla kriterierna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det beror på att rätten till arbetslöshetsersättning prövas enligt den nationella lagstiftningen. Ytterligare kriterier som ska vara uppfyllda för att beviljas intyg U2 och intyg E 303 är bland annat att den sökande vid avresan ska ha varit anmäld som arbetslös arbetssökande på Arbetsförmedlingen samt ha varit helt arbetslös i minst fyra veckor sedan arbetslöshetens inträde. 7 Den sökande ska dessutom ha ansökt om intyget före avresan. 8 Den som har beviljats intyg U2 eller intyg E 303 och reser till annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka arbete har från avresedagen sju dagar på sig att anmäla sig på arbetsförmedlingen i utlandet, för att ha rätt till arbetslöshetsersättning från intygets första giltighetsdag. Sker anmälan senare än sju dagar från avresedagen betalas ersättning ut först från den faktiska anmälningsdagen. Intyget har sedan tre månaders giltighet 9 från den avresedagen som finns angiven på intyget. Arbetsförmedlingen i den andra staten ska under denna period kontrollera att den sökande står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete. 10 Denna PM är en deskriptiv beskrivning över personer som sökt och fått rätten till bibehållen arbetslöshetsersättning vid arbetssökande i ett annat land begränsad till tre månader genom intyg U2 eller E 303. Uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens databas Datalagret och IAF:s databas Astat. Därutöver har IAF begärt kompletteringar från arbetslöshetskassorna i de fall då uppgifter saknades i Astat. IAF har tagit fram uppgifter för arbetssökande som beviljats intyg U2 och E 303 under perioden 1 maj 2010 till och med 31 augusti Intyg U2 infördes den 1 maj 2010 i samband med att EU-förordning 883/2004 började tillämpas i medlemsländerna. Tidigare reste ersättningstagarna även till EU-länderna med intyg E 303. Detta innebär således att i denna PM finns inga intyg E 303 beviljade till annat EU-land. 7 Artikel 64 EU-förordning 883/2004 och artikel 69 EU-förordning 1408/ Artikel 55.1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 samt artikel 83.2 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71. 9 Förvaltningsrätten har beviljat tre månaders förlängning av giltighetstiden för fyra arbetssökande. Deras intyg har därför sex månaders giltighet. För att populationen ska vara likartad har dessa individer exkluderats från IAF:s redovisning. 10 Se artikel 55.5 tillämpningsförordning 987/2009 och artikel 83.3 tillämpningsförordning 574/72. 6 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

7 2 Arbetssökande i annat land genom intyg U2 eller E Populationerna för arbetssökande med intyg E 303 och U2 Tabell 1. Antalet arbetssökande som beviljades intyg E 303 eller U2 samt antalet arbetssökande som reste till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg E 303 eller U2. Intyg E 303 Intyg U2 Totalt intyg E 303 och U2 Arbetssökande beviljades intyg Arbetssökande reste till EU/EES-land eller Schweiz I tabell 1 visas antalet arbetssökande som har beviljats intyg E 303 eller U2 från den 1 maj 2010 till och med den 31 augusti 2011 samt antalet arbetssökande där det är känt att de reste till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyget Arbetssökande med intyg E 303 För arbetssökande med intyg E 303 finns ingen uppgift i databaserna om anmälan på arbetsförmedlingen i utlandet. För att kontrollera om dessa arbetssökande verkligen åkte till ett EES-land eller Schweiz har IAF istället använt arbetslöshetskassornas uppgifter i Astat om att en utländsk institution har betalat ut arbetslöshetsersättning. Dessa uppgifter inkommer dock med viss fördröjning till arbetslöshetskassorna. Det medför att uppgifterna i denna PM kan förändras såtillvida att personer kan klassificeras som icke utresta när det i själva verket är uppgifterna som inte har kommit in till arbetslöshetskassorna ännu. Skulle ett uttag ur Astat göras vid ett senare tillfälle kommer troligtvis uppgifter om att en utländsk institution har betalat ut arbetslöshetsersättning att finnas för fler personer. Det var 56 arbetssökande som beviljades att resa med intyg E303 under perioden 1 maj 2010 till 31 augusti Av dessa var det 40 (71 procent) där utbetalning utgått från utländsk institution. Avseende de 16 arbetssökande där uppgift saknas om att den utländska institutionen har betalat ut arbetslöshetsersättning är det inte känt om de verkligen reste utomlands. Uppgiften har eventuellt inte hunnit komma in från den utländska institutionen. En annan förklaring kan vara att de reste utomlands men fick ett arbete och därför inte sökte ersättning från den utländska institutionen men de kan också ha fått ett arbete i Sverige eller av annan orsak låtit bli att resa. Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 7

8 2.1.2 Arbetssökande med intyg U2 Det var 325 arbetssökande som beviljades att resa med intyg U2 under perioden 1 maj 2010 till och med 31 augusti Av dessa var det 293 (90 procent) som anmälde sig på en arbetsförmedling i det andra EU-landet. När det gäller de 32 arbetssökande där det saknas uppgift om att de har anmält sig på arbetsförmedlingen i det andra EU-landet är det inte känt om de verkligen lämnade Sverige. Möjligen kan dessa personer ha rest till det andra EU-landet men fått ett arbete direkt och därför inte anmält sig på den utländska arbetsförmedlingen. De kan också ha fått ett arbete i Sverige eller av annan orsak låtit bli att resa Arbetssökande med intyg E 303 eller U2 som ingår i populationen Denna PM avgränsas till att enbart redovisa uppgifter för de 333 arbetssökande där det är känt att de verkligen reste utomlands med intyg E 303 eller U2, antingen genom att utbetalning utgått från utländsk institution eller att det finns uppgifter om att anmälan har skett på arbetsförmedlingen i ett annat EU-land. Med anledning av att det endast var 40 arbetssökande som reste till ett EU/EESland eller Schweiz med intyg E 303 så bör andelarna som redovisas avseende dessa beaktas med viss försiktighet. En enskild individ har stor påverkan på andelsfördelningen i tabellerna. 2.2 Kön och ålder Tabell 2. Antalet arbetssökande som reste till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303, fördelat på ålder och kön. Intyg E 303 Intyg U2 Antal Andel Antal Andel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män -29 år % 24 % % 18 % år % 53 % % 38 % år % 18 % % 31 % 50- år % 6 % % 13 % Totalt % 100 % % 100 % Av tabell 2 framgår att det var totalt 333 arbetssökande som reste till ett EU/EESland eller Schweiz för att söka arbete med intyg E 303 eller U2. Det var 40 arbetssökande som reste till ett EES-land eller Schweiz med intyg E 303 och 293 som reste till ett EU-land med intyg U2. Arbetssökande mellan 30 och 39 år reste till ett EU/EES-land eller Schweiz med intyg E 303 eller U2 i större utsträckning än övriga ålderskategorier. 8 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

9 Det var något fler kvinnor än män som sökte arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg E 303 eller U2. På totalnivå var andelen kvinnor 58 procent och män 42 procent. 2.3 Arbetssökande som åker till det egna födelselandet med intyg E 303 eller U2 Tabell 3. Antalet arbetssökande med annat födelseland än Sverige som reste till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303, fördelat på om de reste till det egna födelselandet eller till ett annat land. Intyg E 303 Intyg U2 Antal Andel Antal Andel Avser arbetssökande i födelselandet 6 29 % % Avser arbetssökande i annat land % % Totalt % % I tabell 3 redovisas arbetssökande med annat födelseland än Sverige som reser till det egna födelselandet eller annat land för att söka arbete med intyg E 303 eller U2. Det var totalt 173 arbetssökande som inte hade Sverige som födelseland och som reste till ett EU/EES-land eller Schweiz för att söka arbete med intyg E 303 eller U2. Av dessa var det 29 procent av de arbetssökande som reste till det egna födelselandet för att söka arbete med intyg E 303 och 48 procent med intyg U Arbetssökande som är inskrivna eller avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen efter att intygets giltighetstid gått ut IAF har tagit fram uppgifter från Arbetsförmedlingens register för att visa i vilken i vilken utsträckning arbetssökande som åkt till ett EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303 återvänder till Sverige och står inskrivna eller är avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen. Intyg E 303 och U2 har tre månaders giltighet från avresedagen som finns angiven på intyget. För att kunna fortsätta få ersättning måste den arbetssökande resa tillbaka till Sverige inom dessa tre månader och anmäla sig på Arbetsförmedlingen så fort som möjligt. IAF har valt att visa om de arbetssökande i populationen återvände till Sverige och var inskrivna hos Arbetsförmedlingen två veckor, en månad, två månader eller tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut. Dessutom har Arbetsförmedlingens avaktualiseringsorsaker tagits fram för de personer som inte var inskrivna två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut. Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 9

10 Tabell 4. Antalet arbetssökande som har rest till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303 och som har återvänt till Sverige, fördelat på om de stod inskrivna hos Arbetsförmedlingen två veckor, en månad, två månader eller tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut. Intyg E 303 Intyg U2 Antal Andel Antal Andel Inskrivna 2 veckor efter intygets giltighetstid gått ut % % Inskrivna 1 månad efter intygets giltighetstid gått ut % % Inskrivna 2 månader efter intygets giltighetstid gått ut % % Inskrivna 3 månader efter intygets giltighetstid gått ut % % Av tabell 4 framgår att majoriteten av arbetssökande hade återvänt till Sverige och var inskrivna hos Arbetsförmedlingen två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut. Det var 60 respektive 80 procent av dem som hade sökt arbete med intyg E 303 respektive U2 som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut var det 28 procent som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen av dem som sökt arbete i ett EES-land eller Schweiz respektive 49 procent av dem som sökt arbete i ett annat EU-land. Tabell 5. Antalet arbetssökande som har rest till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303 som var avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut, fördelat på orsakerna till att de avaktualiserats. Anledning till att personen var avaktualiserad 2 veckor efter intygets giltighetstid gått ut Intyg E 303 Intyg U2 Antal Andel Antal Andel Annan orsak 5 13 % 25 9 % Erhållit tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd 9 23 % 20 7 % Fått tidsbegränsad anställning 2 5 % 9 3 % Kontakten upphört 0 0 % 4 1 % I tabell 5 visas Arbetsförmedlingens registreringar av anledningar till att arbetssökande var avaktualiserade vid IAF:s uppföljningstillfälle två veckor efter att intygets giltighetstid gått ut. Det var 28 procent av de arbetssökande som rest till ett EES-land eller Schweiz som var avaktualiserad vid uppföljningstillfället hos Arbetsförmedlingen eftersom de erhållit tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd eller fått tidsbegränsad anställning. För arbetssökande som rest till ett annat EU-land var 10 procent avaktualiserade hos Arbetsförmedlingen på grund av att de erhållit tillsvidareanställning eller egen näringsverksamhet utan stöd eller fått tidsbegränsad anställning. 10 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF

11 2.5 Arbetssökande som har fått arbetslöshetsersättning efter att intygets giltighetstid gått ut För att åskådliggöra hur vanligt det är att arbetssökande återvänder till Sverige och får arbetslöshetsersättning efter att intygets giltighetstid gått ut har IAF valt att titta på de arbetssökande i populationen som får arbetslöshetsersättning. Om till exempel intyget var giltigt till och med den 31 augusti 2011 har IAF kontrollerat om arbetslöshetsersättning (eller karensdagar) har utgått för den kassakortsvecka som inbegriper datumen 14 september, 30 september, 31 oktober och 31 november. Tabell 6. Antalet arbetssökande som har rest till ett annat EU/EES-land eller Schweiz med intyg U2 eller E 303, fördelat på om de fick arbetslöshetsersättning avseende två veckor, en månad, två månader eller tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut. Intyg E 303 Intyg U2 Antal Andel Antal Andel Ersättning 2 veckor efter intygets giltighetstid gått ut 7 18 % % Ersättning 1 månad efter intygets giltighetstid gått ut 7 18 % % Ersättning 2 månader efter intygets giltighetstid gått ut 6 15 % % Ersättning 3 månader efter intygets giltighetstid gått ut 4 10 % % I tabell 6 visas arbetssökande fördelat på om de fick arbetslöshetsersättning avseende andra veckan, första månaden, andra månaden eller tredje månaden efter att intygets giltighetstid gått ut. Det var 18 procent av de arbetssökande som hade varit i ett EES-land eller Schweiz för att söka arbete som fick arbetslöshetsersättning andra veckan efter att intygets giltighetstid gått ut. Motsvarande andel för arbetssökande som hade varit ett annat EU -land för att söka arbete var 31 procent. Tre månader efter att intygets giltighetstid gått ut var det 10 procent av de arbetssökande som hade varit i ett EES-land eller Schweiz för att söka arbete som fick arbetslöshetsersättning. Motsvarande andel för arbetssökande som hade varit i ett annat EU -land för att söka arbete var 25 procent. Fakta om arbetslöshetsförsäkringen, IAF 11

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm KAMMARRÅTTEN A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Målm7015-10 KLAGANDE Ink MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm f A F /Inspektionen flir arbets!o s

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden 2010-06-22 Dnr 2009/510 T0 2010:12 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden 2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ansvarar för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Fakta PM 11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland

Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Fakta PM 5:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Finland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien

Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Fakta PM 2:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Belgien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364

DOM 2011-11-21. Meddelad i Jönköpin~ Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 KAMMARRÄTTEN Avdelning l DOM 2011-11-21 Meddelad i Jönköpin~ 1 ~C',-:-:- --~~,:;:-~,- ( ( i ' ~ ').-l KLAGANDE Ini< 1, - \,- '- l Arbetslöshetskassan Alfa Box 1364 172 27 Sundbyberg MOTPART 1 ' )v. /tu

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien

Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Fakta PM 8:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Spanien Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer