Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAF:s, redovisning av hur AMV: s organisations- och metodutveckling med kundtjänster påverkar förutsättningarna för uppdraget som gäller kontrollfunktionen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond, Anita Larsson och Martin Östberg. Sidan 2 (19)

3 Innehåll sida 1. Sammanfattning 4 2. Inledning 5 3. Metod och tillvägagångssätt 7 4. Iakttagelser Förankring/kunskap Påminnelser Anvisning Uppföljning av anvisning Avanmälan Slutsatser 17 Sidan 3 (19)

4 1 Sammanfattning Arbetsmarknadsverkets (AMV:s) utveckling av organisation och metoder som gäller arbetsförmedlingens tjänster, med bland annat uppbyggnaden av Af Kundtjänst i Sollefteå under 2003 och som nu följs av ytterligare två kundtjänster, påverkar förutsättningarna i uppdraget som gäller kontrollfunktionen. IAF har funnit att Af Kundtjänst i Sollefteå gjort relativt få anvisningar till ledigt arbete för sökande inskrivna vid fyra lokala arbetsförmedlingar under första kvartalet Detta trots att det i Af Kundtjänsts metoddokument skall göras matchning och anvisning till ledigt arbete vid varje samtal med sökande. De anvisningar till ledigt arbete som görs dels från Af Kundtjänst dels från det egna eller andra lokala arbetsförmedlingar följs sällan upp. Därmed används inte anvisningsinstrumentet som ett led i kontrollfunktionen i den omfattning som eftersträvas. Af Kundtjänst informerar den lokala arbetsförmedlingen i enskilda sökandeärenden genom att i arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) sätta påminnelser (PÅM). Det är ett sätt för lokala arbetsförmedlingen att fånga upp iakttagelser från Af Kundtjänst. Idag finns inte fastlagda rutiner vid de lokala arbetsförmedlingarna att åtgärda påminnelserna i tid vilket i förlängningen kan göra att arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt. Af Kundtjänst förefaller inte heller frigjort tid för handläggare vid de lokala arbetsförmedlingarna att ägna åt de sökande som har ett större behov av service. De lokala arbetsförmedlingarna uppger att besöksfrekvensen vid deras förmedlingar ökat beroende på återhänvisning från Af Kundtjänst. Sidan 4 (19)

5 När en arbetssökande inte kommer till ett avtalat besök eller på en kallelse från arbetsförmedlingen ska en avanmälan göras till arbetslöshetskassan. Sökanden är således förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande den dagen. IAF har funnit att Af Kundtjänst har en enhetlig hantering av avanmälansrutinen men att det hanteras olika på de lokala arbetsförmedlingskontoren. Stora förväntningar byggdes upp på de lokala arbetsförmedlingarna inför införandet av Af Kundtjänst, vilka hittills inte förefaller ha infriats. Användandet av Af Kundtjänsts tjänster skiljer sig mellan de lokala arbetsförmedlingarna. Flera arbetsförmedlare vid de lokala arbetsförmedlingarna använder sig inte alls av Af Kundtjänst med motiveringen att den sökandegrupp de arbetar med inte passar för Af Kundtjänsts tjänster. IAF:s kartläggning ger vid handen att Af Kundtjänst huvudsakligen fungerar som en meddelandecentral. Dit ringer sökande för att avrapportera de aktiviteter som överenskommits i handlingsplanen, meddela återbud till bokade eller kallade aktiviteter, sjukdom, arbete osv. Uppbyggnaden av Af Kundtjänst visar, i varje fall hittills, att det inte i någon större utsträckning bidragit till att öka enhetligheten i arbetsförmedlingarnas handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen. 2 Inledning IAF har till uppgift att granska hur Arbetsmarknadsverket fullgör sitt uppdrag i frågor som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingens roll är att tillhandahålla en allmän och god information om försäkringen till de arbetssökande, samt att kontrollera att de personer som söker och uppbär ersättning uppfyller grundvillkoren enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 5 (19)

6 Den organisations- och metodutveckling som pågår inom Arbetsmarknadsverket innebär att en allt större del av kontakterna mellan den arbetslöse och arbetsförmedlingen framöver kommer att ske via självservicetjänster, internet och telefon. AMS har dessutom en uttalad ambition att en ökad andel av de lokala arbetsförmedlingarnas resurser ska ägnas åt arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vidare, framhåller AMS, att arbetsförmedlingen med hjälp av kundtjänst skall kunna öka frekvensen av kontakter med de arbetssökande. En viktig del av denna metodutveckling sker inom ramen för det så kallade KILA-projektet som pågått inom Arbetsmarknadsverket sedan KILA-projektet är ett metodprojekt som syftar till att utveckla en modell för hur samspelet mellan servicevägarna Kundtjänst, Internet och del lokala Arbetsförmedlingen bör utformas. Tre län (Kronoberg, Skåne och Västernorrland) samt Göteborgs stad är knutna till projektet, samt en för dessa central kundtjänst i Sollefteå. Utöver den kundtjänst som etablerats i Sollefteå kommer två nya kundtjänstkontor att etableras under Därefter skall modellen med centrala kundtjänster vara rikstäckande och omfatta samtliga länsarbetsnämnder/arbetsförmedlingar. IAF har granskat hur AMV:s organisations- och metodutveckling med kundtjänster påverkar förutsättningarna för uppdraget som gäller kontrollfunktionen. Uppdraget för AMV, AMS och Länsarbetsnämnderna finns angivet i lagar och förordningar och har beskrivits i propositioner och riksdagsbeslut. Det gäller uppdraget i sig och formerna. AMS skall dessutom utfärda föreskrifter, råd och metodanvisningar rörande hur arbetsförmedlingen skall utföra uppdraget. IAF har i en förstudie granskat de dokument som ligger till grund för verksamheten vid Af Kundtjänst och i förekommande fall de kundtjänster Sidan 6 (19)

7 som drivs i länsarbetsnämndernas regi. Iakttagelserna är gjorda utifrån arbetsförmedlingens uppgifter inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Dessa iakttagelser är redovisade i tidigare delrapport. Utifrån delrapportens slutsatser angående Af Kundtjänst och arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen har IAF fortsatt sin granskning. De slutsatser som tas upp i delrapporten är: 1. Risk för försvagning av kontrollfunktionen 2. Otydliga instruktioner för hur samverkan med den lokala arbetsförmedlingen ska fungera 3. Bristfällig uppföljning av gjorda platsanvisningar 4. Af Kundtjänst tar inte initiativ till kontakter med arbetssökande 3 Metod och tillvägagångssätt IAF inledde studien med att skicka en förfrågan till AMS och samtliga länsarbetsnämnder där de ombads uppge om de har någon form av kundtjänstverksamhet eller inte. De som hade sådan verksamhet ombads inkomma med kopior på metod- och styrdokument. Syftet med denna förfrågan var dels att kartlägga hur många olika kundtjänster som fanns i dagsläget och dels klargöra hur de olika kundtjänsterna arbetar och vilka befogenheter de har gällande handläggning av ärenden som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Materialet som inkom från AMS och länsarbetsnämnderna sammanställdes och kommenterades i en särskild delrapport Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna som lämnades till regeringen den 3 juni Sidan 7 (19)

8 Därefter genomfördes nio djupintervjuer med handläggare vid Af Kundtjänst i Sollefteå för att få en bild av hur handläggarna uppfattar Af Kundtjänsts roll inom arbetslöshetsförsäkringen och hur man tillämpar regelverket. Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning av huruvida handläggarna arbetar på ett enhetligt sätt, både inom Af Kundtjänst och i förhållande till de lokala arbetsförmedlingskontoren, samt hur samarbetet mellan Af Kundtjänst och lokala arbetsförmedlingen fungerar. Djupintervjuerna genomfördes utifrån ett fastställt frågeformulär. Utöver handläggare intervjuades även den metodansvarige vid Af Kundtjänst. Efter djupintervjuerna informerades Af Kundtjänsts ledning om IAF:s iakttagelser. Motsvarande djupintervjuer genomfördes av handläggare vid fyra lokala arbetsförmedlingskontor i två län som under försöksperioden har ingått i KILA-projektet och således har betjänats av Af Kundtjänst. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en bild av hur Af Kundtjänst har förändrat arbetet för handläggarna på den lokala arbetsförmedlingen och dels att jämföra den lokala arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen med Af Kundtjänsts. Två arbetsförmedlingskontor i Skåne län respektive Göteborgs stad, vilka betjänas av Af Kundtjänst i Sollefteå, valdes ut för besök och granskning. Även här genomfördes intervjuerna utifrån ett fastställt frågeformulär. Upplägget på de fyra kontoren bestod av att IAF intervjuade fyra handläggare samt chef på vartdera kontoren och besöken avslutades med ett möte på respektive länsarbetsnämnd där IAF sammanfattade iakttagelserna. Totalt under projektet har IAF intervjuat 27 handläggare, en metodansvarig och fem chefer. IAF saknar alltjämt direktåtkomst till arbetsförmedlingens handläggningssystem AIS och AMS databaser. IAF begärde därför ut statistik och daganteckningar för sökande inskrivna vid de fyra utvalda kontoren som fått en anvisning till ledigt Sidan 8 (19)

9 arbete från Af Kundtjänst. Syftet med denna begäran var dels att se i vilken utsträckning Af Kundtjänst anvisar arbetssökande till arbete och dels att granska hur lokala arbetsförmedlingen följer upp de anvisningar som gjorts av Af Kundtjänst. I bilaga 3 redovisas antalet gjorda anvisningar vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren gjorda dels av Af Kundtjänst dels av de fyra arbetsförmedlingarna under första kvartalet Iakttagelser I detta avsnitt belyses hur Af Kundtjänst och lokala arbetsförmedlingar i två län samverkar i frågor som rör arbetslöshetsersättningen. I frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen förefaller inte tillkomsten av Af Kundtjänst i någon större utsträckning ha bidragit till att öka enhetligheten i arbetsförmedlingarnas handläggning. 4.1 Förankring och kunskap Personalen vid Af Kundtjänst anställdes från mars månad De påbörjade sin anställning med att genomgå en 7 månader lång utbildning till arbetsförmedlare inklusive praktik vid något/några lokala arbetsförmedlingskontor som ingår i KILAprojektet. På Af Kundtjänst pågår en kontinuerlig kompetensutveckling om bland annat arbetslöshetsförsäkringen och arbetsförmedlingens uppdrag i denna. Man har även återkommande metodstödsdiskussioner i personalgruppen. På de lokala arbetsförmedlingarna som finns med i studien fick man information innan man kom med i KILA-projektet. Även kontorsvisa informationer/diskussioner har funnits, liksom skriftlig information till exempel i Vis (Arbetsmarknadsverkets interna informationssystem). Sidan 9 (19)

10 Av intervjuerna framgår att förväntningar som byggdes upp, både i Göteborgs stad och i Skåne län, var mycket stora på hur Af Kundtjänst skulle avlasta det lokala kontorets arbetsuppgifter. På grund av arbetsmängden klarade inte Af Kundtjänst att uppfylla dessa förväntningar. Detta har haft till följd att vissa handläggare inte använder Af Kundtjänst och dess tjänster. De lokala arbetsförmedlingskontoren använder, enligt IAF:s uppfattning, Af Kundtjänst mer som en meddelandecentral dit sökande ringer för att meddela återbud till bokade eller kallade aktiviteter, sjukdom, arbete osv. Endast vid en av de lokala arbetsförmedlingarna används Af Kundtjänst i någon större utsträckning vilket innebär att sökande regelbundet ska kontakta Af Kundtjänst för att avrapportera de tidsatta aktiviteter man överenskommit om i handlingsplanen. Handläggarna vid denna lokala arbetsförmedling uppger att de därigenom har fått en mycket klarare bild av sökandens aktiviteter och ansökningar till lediga tjänster. 4.2 Påminnelser i AIS-systemet Kommunikationen mellan Af Kundtjänst och de lokala arbetsförmedlingarna i ett sökandeärende sker ofta genom att kundtjänst lägger in påminnelser (PÅM) i AIS-systemet (Arbetsförmedlingens informationssystem) till det lokala arbetsförmedlingskontoret. Detta görs då det finns behov av att uppmärksamma det lokala Af-kontoret på någon observation eller behov av uppföljning. Enligt Af Kundtjänst åtgärdar inte alltid det lokala arbetsförmedlingskontoret dessa påminnelser. Det förekommer också att kundtjänst förutom att göra en påminnelse även skickar e-post till handläggaren vid lokala arbetsförmedlingen så att de inte skall missa informationen. De lokala arbetsförmedlingskontor som ingått i studien hanterar påminnelserna på olika sätt. I ett län har de båda lokala arbetsförmedlingskontoren en upparbetad arbetsrutin där kontorets samtliga Sidan 10 (19)

11 påminnelser hanteras varje dag, endera av den enskilde handläggaren eller av någon på kontoret utsedd. I det andra länet saknas dessa rutiner för kontoren och det är upp till varje förmedlare att hantera och åtgärda påminnelser. Informationen i påminnelsen från kundtjänst kan vara av den art att det i slutändan kan påverka den sökandes ersättningsrätt. Det är därför av stor vikt att påminnelser åtgärdas konsekvent. I de fall den arbetssökande inte kontaktar Af Kundtjänst, enligt den överenskommelse de gjort med sin lokala arbetsförmedling, får den ansvariga handläggaren vid lokala arbetsförmedlingen inte någon information om detta. Handläggaren vid den lokala arbetsförmedlingen måste därför själv bevaka att den sökande tagit föreskriven kontakt med Af Kundtjänst. Det uppstår därvid en risk för att den lokala arbetsförmedlingen inte uppmärksammar att exempelvis överenskommen kontakt mellan sökande och kundtjänst inte har ägt rum. Den uteblivna kontakten kan i så fall inte heller få några konsekvenser för den enskildes arbetslöshetsersättning. 4.3 Anvisning till arbete Af Kundtjänst anvisar till arbete i förhållande till befintlig handlingsplan för sökanden. Tidigare studier av bland annat Statskontoret visar att handlingsplanen ofta saknar relevanta uppgifter för att klart ange den enskildes sökandeområde. Eftersom Af Kundtjänst numera inte skall diskutera/revidera den enskildes handlingsplan har man praktiskt taget inga möjligheter att anvisa till arbete utanför de ramar som den enskilde sökanden uppfattar som önskvärt. Därmed är det inte sannolikt att de anvisningar till arbete som Af Kundtjänst gör på ett nämnvärt sätt bidrar till ökad kontroll av att den enskilde uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning. Sidan 11 (19)

12 Enligt Af Kundtjänsts metoddokument ska deras handläggare vid varje sökandekontakt matcha den sökande och göra anvisningar till ledigt arbete. Som utgångspunkt vid matchning används sökandens handlingsplan. Handläggarna vid Af Kundtjänst uppger emellertid att de, beroende på samtalets innehåll, inte alltid matchar och anvisar. När de gör en anvisning sker det oftast efter det att man i telefonsamtalet kommit överens med den sökande om att det är ett lämpligt arbete att söka. Det är sedan det lokala arbetsförmedlingskontoret som har till uppgift att följa upp anvisningen. Av studerade daganteckningar ur AIS avseende enskilda arbetssökande framgår endast att en anvisning till ledigt arbete finns, dock inte till vilket arbete. Den ansvarige handläggaren vid det lokala förmedlingskontoret uppmärksammas på anvisningen dels genom daganteckningar dels under ett fliksystem i AIS. Om handläggaren endast noterar resultatet av uppföljningen under den särskilda fliken för anvisningar så har IAF vid granskningen av handlingsplanerna inte kunnat se detta. IAF har därmed inte heller kunnat utläsa eventuella följder av att sökande inte söker det anvisade arbetet. Det bör här påpekas att IAF ännu inte har direkttillgång till AMS sökanderegister AIS vilket avsevärt försvårar denna typ av granskning. Handläggare vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren uppger samstämmigt att de mycket sällan sett anvisningar gjorda av Af Kundtjänst. En genomgång av anvisningar som gjorts vid Af Kundtjänst avseende sökande inskrivna vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren under första kvartalet 2004 visar att totalantalet endast var 85. Även med hänsyn till den arbetsbelastning som Af Kundtjänst hade under första kvartalet är antalet anvisningar till fyra kontor under 3 månader anmärkningsvärt litet. Endast av ett fåtal av de studerade daganteckningarna har det framgått huru- Sidan 12 (19)

13 vida sökanden har sökt eller kommer att söka det anvisade jobbet. Antalet anvisningar totalt vid de fyra lokala arbetsförmedlingarna var under samma tidsperiod, första kvartalet 2004, 3566 inklusive anvisningar gjorda av Af Kundtjänst. Andelen anvisningar avseende sökande inskrivna vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren gjorda av Af Kundtjänst utgjorde således drygt två procent. Antalet gjorda anvisningar första kvartalet 2004 Sökandes inskrivningskontor Anvisande kontor Göteborg Göteborg Skåne 1 Skåne Totalt % Kundtjänst Skåne Skåne Göteborg Göteborg Totalt Det kan påpekas att intervjuerna av handläggare vid berörda lokala arbetsförmedlingar gjordes i augusti och september månad. Uppgiften att man sett få anvisningar gjorda av Af Kundtjänst tyder på att det inte heller under andra kvartalet skett någon påtaglig ökning av anvisningar från Af Kundtjänst. 4.4 Uppföljning av anvisning Ansvaret för att följa upp gjorda anvisningar till lämpligt arbete ligger helt på det lokala arbetsförmedlingskontoret. I ett av länen i studien sker uppföljning av anvisningen utifrån den lediga platsen vid rekryteringsförmedlingar vilket inte är kopplat till kontrollfunktionen utan till att arbetsgivaren har fått tillräckligt med anvisningar på det lediga jobbet. Sidan 13 (19)

14 IAF kan utifrån statistiskt material och de djupintervjuer som genomförts på de lokala arbetsförmedlingarna konstatera att uppföljningen av gjorda anvisningar är bristfällig. Sidan 14 (19)

15 Uppföljning av anvisningar gjorda första kvartalet 2004 Sökandes kontor Uppföljningskod Skåne 1 Skåne 2 Göteborg 1 Göteborg 2 Totalt % Fått anställning ,5% Ej sökt arbetet ,5% Ej fått anställning ,5% Annan orsak ,0% Maskinell uppföljning ,0% Uppföljning ej gjord ,5% Totalt % Uppföljning med Fått anställning och Ej sökt arbetet kan antas innebära att anvisningen följts upp genom antingen kontakt med arbetsgivaren eller den sökande. Vid Maskinell uppföljning och Uppföljning ej gjord har ingen kontakt tagits med vare sig arbetsgivare eller sökande i syfte att följa upp anvisningen. Andelen är tämligen stor, ca 17.5 %. De båda kvarvarande uppföljningsresultaten Ej fått anställning och Annan orsak hanteras olika beroende på arbetssättet vid den lokala arbetsförmedlingen och vilken metod man valt att använda vid uppföljning av anvisningen. Detta kan få till effekt att situationer där den sökande ej sökt arbetet istället i resulterar i uppföljningskoden ej fått anställning. Det innebär dock samtidigt att arbetsförmedlingen riskerar att inte observera situationer som skulle leda till ett ifrågasättande av rätten till arbetslöshetsersättning. På de lokala arbetsförmedlingskontoren uppges att det är av tidsbrist som anvisningarna inte följs upp. I ett av länen uppger handläggarna vid de Sidan 15 (19)

16 lokala arbetsförmedlingarna att en konsekvens av detta är att det inte anvisas till ledigt arbete i så stor utsträckning. Istället väljer man att ge platsinformation till den sökande. Det förefaller finnas oklarheter om i vilka situationer och i vilken utsträckning anvisningar bör göras. Tillsammans med bristerna i uppföljning av anvisningar och olika syften och metoder för uppföljning innebär det att anvisningsinstrumentets betydelse för att kontrollera efterlevnaden av villkoren för arbetslöshetsersättning är kraftigt begränsad. 4.5 Avanmälan Vid Af Kundtjänst finns väl dokumenterat i metoddokument när och hur en sökande ska avanmälas vilket följer Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) föreskrifter för länsarbetsnämnderna om arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. När en sökande ringer till Af Kundtjänst för att lämna återbud till besök hos den lokala arbetsförmedlingen gör handläggaren vid Af Kundtjänst en avanmälan. Om sökanden uppger en giltig anledning som orsak att inte komma till besöket dvs. har arbete den aktuella tiden eller är bokad till en anställningsintervju gör Af Kundtjänst ingen avanmälan. Då görs en daganteckning med orsaker till återbudet och en påminnelse i AIS systemet så att ansvarig handläggare på den lokala arbetsförmedlingen får kännedom om återbudet. Det är den lokala arbetsförmedlingen som skall kontrollera riktigheten av sökandens uppgifter om återbudet. Kallelse eller överenskommelse om återbesök ska vara dokumenterad i AIS. I samband med en avanmälan gör Af Kundtjänst en daganteckning och en påminnelse (PÅM) till den lokala arbetsförmedlingen om detta. IAF har funnit att de lokala arbetsförmedlingarna hanterar avanmälan på olika sätt. I Göteborg har man redan innan deltagandet i KILA-projektet arbetat mycket medvetet med frågan om avanmälan. När kontoren nu ingår i projektet innebär det Sidan 16 (19)

17 att man är än mer konsekvent. I Skåne län har ett lokalt arbetsförmedlingskontor, som ingår i studien, likartade rutiner som Af Kundtjänst. På det andra lokala arbetsförmedlingskontoret finns inga upprättade rutiner hur man ska gå tillväga när sökande inte kommer på avtalad tid. Där lämnas istället till varje handläggare att göra en bedömning. Det medför en uppenbar risk att regelverket inte följs och att de arbetssökande inte behandlas lika. Af Kundtjänst har också upparbetade rutiner när sökande tar kontakt och uppger att de fått arbete. Af Kundtjänst ändrar sökandekategori på sökande som fått deltids/timanställning, tillfälligt arbete och när sökanden fått anställning mer än tre månader och fortfarande vill vara aktuell sökande på arbetsförmedlingen. De sökande som inte vill vara fortsatt aktuella vid arbetsförmedlingen avaktualiseras. 5 Slutsatser Deltagandet i KILA-projektet har för de två län som ingått i djupstudien hittills inte inneburit att personaltid frigjorts för arbete med de sökande som har större behov av service från den lokala arbetsförmedlingen. Inte heller anser man att mer tid än tidigare kunnat avsättas till företagskontakter. Detta kan bero på att antalet besök vid lokala arbetsförmedlingen ökat under 2004, bland annat efter hänvisning från Af Kundtjänst. En slutsats som dragits av lokala arbetsförmedlingarna är att när arbetssökande får fler kontaktytor mot arbetsförmedlingarna ger detta även större förväntningar att få service och hjälp. Ett av instrumenten för arbetsförmedlingen i arbetet med deras uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen är att anvisa till lämpligt arbete och följa upp anvisningen. När sökanden inte söker det anvisade arbetet ska ersättningsrätten ifrågasättas till ar- Sidan 17 (19)

18 betslöshetskassan. Den lokala arbetsförmedlingens brist på uppföljning av gjorda anvisningar från Af Kundtjänst, andra lokala förmedlingar och det egna kontoret gör att anvisningsinstrumentet inte används på ett effektivt sätt vid kontroll i arbetslöshetsförsäkringen av att villkoren uppfylls av den enskilde sökanden. När en sökande inte kommer/kan komma till ett inbokat besök på arbetsförmedlingen ska en avanmälan göras till arbetslöshetskassan vilket innebär att den sökande inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Af Kundtjänst är mycket konsekvent i detta och har en enhetlig hantering. Däremot finns brister i dessa rutiner på en av de fyra studerade lokala arbetsförmedlingarna där ansvaret för bedömning är lämnat till enskild handläggare. Af Kundtjänst roll i handläggning av ärende som berör arbetslöshetsförsäkringen består främst i avanmälningar och avaktualiseringar av sökande inskrivna vid lokala arbetsförmedlingar. Af Kundtjänst har ingen uppgift när det gäller anvisning till arbetsmarknadspolitiska program. Från starten av Af Kundtjänst upprättade och reviderade dess handläggare handlingsplaner för sökande inskrivna vid lokala arbetsförmedlingar. Idag ligger hela ansvaret på det lokala arbetsförmedlingskontoret när det gäller att i samråd med arbetssökande inskrivna vid det egna kontoret upprätta och revidera handlingsplanen. Af Kundtjänst följer däremot upp tidsbestämda aktiviteter i handlingsplanen när sökanden ringer in och rapporterar. Till följd av arbetsbelastningen har en begränsning av kontaktfrekvensen införts på Af Kundtjänst under hösten 2004 vilket innebär att den arbetssökande endast kan anvisas av den lokala arbetsförmedlingen att ta kontakt med kundtjänst en gång i månaden för att avrapportera genomförda aktiviteter. Vid behov av ytterligare avrapporteringar vid genomförda aktiviteter måste dessa göras direkt till den lokala arbetsförmedlingen. Sidan 18 (19)

19 Af Kundtjänst och de lokala arbetsförmedlingarna tillhör olika myndigheter, vilket innebär att Af Kundtjänst hanterar en annan myndighets sökande. Hela ansvaret i arbetsförmedlingens uppdrag i kontrollfunktionen åligger det lokala arbetsförmedlingskontoret. IAF:s granskning visar på risker att kontrollfunktionen försvagas i de fall då den lokala arbetsförmedlingen inte åtgärdar iakttagelser som Af Kundtjänst gjort eller i den mån som sökandes kontakter med lokala arbetsförmedlingen i väsentlig omfattning ersätts med kundtjänstkontakter. Det kan innebära att arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt. Sidan 19 (19)

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-07-01 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Sidan 2 (24) Innehåll Uppdraget...4 Sammanfattande slutsatser...6 Bakgrund...8 Anvisning till aktivitetsgarantin

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

2005-03-02. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna

2005-03-02. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna 2005-03-02 Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna Sidan 2 (25) Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen 2007-07-23 Dnr 2006/1811 2007:15 Arbetsförmedlingen Kundtjänst och arbetslöshetsförsäkringen Har Af Kundtjänst förstärkt eller försvagat arbetsförmedlingens kontrollfunktion? 2 Denna rapport utgör IAF:s

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur

Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur 2008-06-16 Dnr 2007/1755 2008:4 Tillämpningen av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen vid Arbetsförmedlingen Kultur 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare

Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare 2006-07-13 Dnr 2006/1176 2006:15 Avanmälan av arbetslöshetsersättningstagare vid arbetsförmedlingen En förstudie 2 Denna skrift är en förstudie som syftar till att fastställa relevanta revisionsfrågor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen RiR 2005:3 Arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet ISBN 91 7086 035 1 RiR 2005:3 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Näringsdepartementet Datum 2005-02-24 Dnr 31-2003-00723

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2006-11-01 Dnr 2006/1396 2006:20 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2 I regleringsbrevet för 2006 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa slutsatser från granskningen av Arbetsmarknadsverkets

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet

Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2007-09-28 Dnr 2007/887 2007:17 Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen 2004:15 Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen En utvärdering MISSIV DATUM DIARIENR 2004-05-10 2003/412-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-09-04 N2003/6145/A Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga:

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga: Regeringsbeslut II:2 2012-02-23 S2011/9837/FST (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer med ekonomiskt

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 2005-03-21 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Sidan 2 (49) Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2002:623 Utkom från trycket den 26 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Regeringen

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen SBN 91 7086 004 1 RiR 2004:3 Tryck: Riksdagstryck, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-02-11 Dnr 31-2003-0097 Arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer