Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen"

Transkript

1 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAF:s, redovisning av hur AMV: s organisations- och metodutveckling med kundtjänster påverkar förutsättningarna för uppdraget som gäller kontrollfunktionen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond, Anita Larsson och Martin Östberg. Sidan 2 (19)

3 Innehåll sida 1. Sammanfattning 4 2. Inledning 5 3. Metod och tillvägagångssätt 7 4. Iakttagelser Förankring/kunskap Påminnelser Anvisning Uppföljning av anvisning Avanmälan Slutsatser 17 Sidan 3 (19)

4 1 Sammanfattning Arbetsmarknadsverkets (AMV:s) utveckling av organisation och metoder som gäller arbetsförmedlingens tjänster, med bland annat uppbyggnaden av Af Kundtjänst i Sollefteå under 2003 och som nu följs av ytterligare två kundtjänster, påverkar förutsättningarna i uppdraget som gäller kontrollfunktionen. IAF har funnit att Af Kundtjänst i Sollefteå gjort relativt få anvisningar till ledigt arbete för sökande inskrivna vid fyra lokala arbetsförmedlingar under första kvartalet Detta trots att det i Af Kundtjänsts metoddokument skall göras matchning och anvisning till ledigt arbete vid varje samtal med sökande. De anvisningar till ledigt arbete som görs dels från Af Kundtjänst dels från det egna eller andra lokala arbetsförmedlingar följs sällan upp. Därmed används inte anvisningsinstrumentet som ett led i kontrollfunktionen i den omfattning som eftersträvas. Af Kundtjänst informerar den lokala arbetsförmedlingen i enskilda sökandeärenden genom att i arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) sätta påminnelser (PÅM). Det är ett sätt för lokala arbetsförmedlingen att fånga upp iakttagelser från Af Kundtjänst. Idag finns inte fastlagda rutiner vid de lokala arbetsförmedlingarna att åtgärda påminnelserna i tid vilket i förlängningen kan göra att arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt. Af Kundtjänst förefaller inte heller frigjort tid för handläggare vid de lokala arbetsförmedlingarna att ägna åt de sökande som har ett större behov av service. De lokala arbetsförmedlingarna uppger att besöksfrekvensen vid deras förmedlingar ökat beroende på återhänvisning från Af Kundtjänst. Sidan 4 (19)

5 När en arbetssökande inte kommer till ett avtalat besök eller på en kallelse från arbetsförmedlingen ska en avanmälan göras till arbetslöshetskassan. Sökanden är således förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande den dagen. IAF har funnit att Af Kundtjänst har en enhetlig hantering av avanmälansrutinen men att det hanteras olika på de lokala arbetsförmedlingskontoren. Stora förväntningar byggdes upp på de lokala arbetsförmedlingarna inför införandet av Af Kundtjänst, vilka hittills inte förefaller ha infriats. Användandet av Af Kundtjänsts tjänster skiljer sig mellan de lokala arbetsförmedlingarna. Flera arbetsförmedlare vid de lokala arbetsförmedlingarna använder sig inte alls av Af Kundtjänst med motiveringen att den sökandegrupp de arbetar med inte passar för Af Kundtjänsts tjänster. IAF:s kartläggning ger vid handen att Af Kundtjänst huvudsakligen fungerar som en meddelandecentral. Dit ringer sökande för att avrapportera de aktiviteter som överenskommits i handlingsplanen, meddela återbud till bokade eller kallade aktiviteter, sjukdom, arbete osv. Uppbyggnaden av Af Kundtjänst visar, i varje fall hittills, att det inte i någon större utsträckning bidragit till att öka enhetligheten i arbetsförmedlingarnas handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen. 2 Inledning IAF har till uppgift att granska hur Arbetsmarknadsverket fullgör sitt uppdrag i frågor som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingens roll är att tillhandahålla en allmän och god information om försäkringen till de arbetssökande, samt att kontrollera att de personer som söker och uppbär ersättning uppfyller grundvillkoren enligt lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Sidan 5 (19)

6 Den organisations- och metodutveckling som pågår inom Arbetsmarknadsverket innebär att en allt större del av kontakterna mellan den arbetslöse och arbetsförmedlingen framöver kommer att ske via självservicetjänster, internet och telefon. AMS har dessutom en uttalad ambition att en ökad andel av de lokala arbetsförmedlingarnas resurser ska ägnas åt arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vidare, framhåller AMS, att arbetsförmedlingen med hjälp av kundtjänst skall kunna öka frekvensen av kontakter med de arbetssökande. En viktig del av denna metodutveckling sker inom ramen för det så kallade KILA-projektet som pågått inom Arbetsmarknadsverket sedan KILA-projektet är ett metodprojekt som syftar till att utveckla en modell för hur samspelet mellan servicevägarna Kundtjänst, Internet och del lokala Arbetsförmedlingen bör utformas. Tre län (Kronoberg, Skåne och Västernorrland) samt Göteborgs stad är knutna till projektet, samt en för dessa central kundtjänst i Sollefteå. Utöver den kundtjänst som etablerats i Sollefteå kommer två nya kundtjänstkontor att etableras under Därefter skall modellen med centrala kundtjänster vara rikstäckande och omfatta samtliga länsarbetsnämnder/arbetsförmedlingar. IAF har granskat hur AMV:s organisations- och metodutveckling med kundtjänster påverkar förutsättningarna för uppdraget som gäller kontrollfunktionen. Uppdraget för AMV, AMS och Länsarbetsnämnderna finns angivet i lagar och förordningar och har beskrivits i propositioner och riksdagsbeslut. Det gäller uppdraget i sig och formerna. AMS skall dessutom utfärda föreskrifter, råd och metodanvisningar rörande hur arbetsförmedlingen skall utföra uppdraget. IAF har i en förstudie granskat de dokument som ligger till grund för verksamheten vid Af Kundtjänst och i förekommande fall de kundtjänster Sidan 6 (19)

7 som drivs i länsarbetsnämndernas regi. Iakttagelserna är gjorda utifrån arbetsförmedlingens uppgifter inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Dessa iakttagelser är redovisade i tidigare delrapport. Utifrån delrapportens slutsatser angående Af Kundtjänst och arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen har IAF fortsatt sin granskning. De slutsatser som tas upp i delrapporten är: 1. Risk för försvagning av kontrollfunktionen 2. Otydliga instruktioner för hur samverkan med den lokala arbetsförmedlingen ska fungera 3. Bristfällig uppföljning av gjorda platsanvisningar 4. Af Kundtjänst tar inte initiativ till kontakter med arbetssökande 3 Metod och tillvägagångssätt IAF inledde studien med att skicka en förfrågan till AMS och samtliga länsarbetsnämnder där de ombads uppge om de har någon form av kundtjänstverksamhet eller inte. De som hade sådan verksamhet ombads inkomma med kopior på metod- och styrdokument. Syftet med denna förfrågan var dels att kartlägga hur många olika kundtjänster som fanns i dagsläget och dels klargöra hur de olika kundtjänsterna arbetar och vilka befogenheter de har gällande handläggning av ärenden som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning. Materialet som inkom från AMS och länsarbetsnämnderna sammanställdes och kommenterades i en särskild delrapport Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna som lämnades till regeringen den 3 juni Sidan 7 (19)

8 Därefter genomfördes nio djupintervjuer med handläggare vid Af Kundtjänst i Sollefteå för att få en bild av hur handläggarna uppfattar Af Kundtjänsts roll inom arbetslöshetsförsäkringen och hur man tillämpar regelverket. Syftet med intervjuerna var att få en uppfattning av huruvida handläggarna arbetar på ett enhetligt sätt, både inom Af Kundtjänst och i förhållande till de lokala arbetsförmedlingskontoren, samt hur samarbetet mellan Af Kundtjänst och lokala arbetsförmedlingen fungerar. Djupintervjuerna genomfördes utifrån ett fastställt frågeformulär. Utöver handläggare intervjuades även den metodansvarige vid Af Kundtjänst. Efter djupintervjuerna informerades Af Kundtjänsts ledning om IAF:s iakttagelser. Motsvarande djupintervjuer genomfördes av handläggare vid fyra lokala arbetsförmedlingskontor i två län som under försöksperioden har ingått i KILA-projektet och således har betjänats av Af Kundtjänst. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en bild av hur Af Kundtjänst har förändrat arbetet för handläggarna på den lokala arbetsförmedlingen och dels att jämföra den lokala arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som rör arbetslöshetsförsäkringen med Af Kundtjänsts. Två arbetsförmedlingskontor i Skåne län respektive Göteborgs stad, vilka betjänas av Af Kundtjänst i Sollefteå, valdes ut för besök och granskning. Även här genomfördes intervjuerna utifrån ett fastställt frågeformulär. Upplägget på de fyra kontoren bestod av att IAF intervjuade fyra handläggare samt chef på vartdera kontoren och besöken avslutades med ett möte på respektive länsarbetsnämnd där IAF sammanfattade iakttagelserna. Totalt under projektet har IAF intervjuat 27 handläggare, en metodansvarig och fem chefer. IAF saknar alltjämt direktåtkomst till arbetsförmedlingens handläggningssystem AIS och AMS databaser. IAF begärde därför ut statistik och daganteckningar för sökande inskrivna vid de fyra utvalda kontoren som fått en anvisning till ledigt Sidan 8 (19)

9 arbete från Af Kundtjänst. Syftet med denna begäran var dels att se i vilken utsträckning Af Kundtjänst anvisar arbetssökande till arbete och dels att granska hur lokala arbetsförmedlingen följer upp de anvisningar som gjorts av Af Kundtjänst. I bilaga 3 redovisas antalet gjorda anvisningar vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren gjorda dels av Af Kundtjänst dels av de fyra arbetsförmedlingarna under första kvartalet Iakttagelser I detta avsnitt belyses hur Af Kundtjänst och lokala arbetsförmedlingar i två län samverkar i frågor som rör arbetslöshetsersättningen. I frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen förefaller inte tillkomsten av Af Kundtjänst i någon större utsträckning ha bidragit till att öka enhetligheten i arbetsförmedlingarnas handläggning. 4.1 Förankring och kunskap Personalen vid Af Kundtjänst anställdes från mars månad De påbörjade sin anställning med att genomgå en 7 månader lång utbildning till arbetsförmedlare inklusive praktik vid något/några lokala arbetsförmedlingskontor som ingår i KILAprojektet. På Af Kundtjänst pågår en kontinuerlig kompetensutveckling om bland annat arbetslöshetsförsäkringen och arbetsförmedlingens uppdrag i denna. Man har även återkommande metodstödsdiskussioner i personalgruppen. På de lokala arbetsförmedlingarna som finns med i studien fick man information innan man kom med i KILA-projektet. Även kontorsvisa informationer/diskussioner har funnits, liksom skriftlig information till exempel i Vis (Arbetsmarknadsverkets interna informationssystem). Sidan 9 (19)

10 Av intervjuerna framgår att förväntningar som byggdes upp, både i Göteborgs stad och i Skåne län, var mycket stora på hur Af Kundtjänst skulle avlasta det lokala kontorets arbetsuppgifter. På grund av arbetsmängden klarade inte Af Kundtjänst att uppfylla dessa förväntningar. Detta har haft till följd att vissa handläggare inte använder Af Kundtjänst och dess tjänster. De lokala arbetsförmedlingskontoren använder, enligt IAF:s uppfattning, Af Kundtjänst mer som en meddelandecentral dit sökande ringer för att meddela återbud till bokade eller kallade aktiviteter, sjukdom, arbete osv. Endast vid en av de lokala arbetsförmedlingarna används Af Kundtjänst i någon större utsträckning vilket innebär att sökande regelbundet ska kontakta Af Kundtjänst för att avrapportera de tidsatta aktiviteter man överenskommit om i handlingsplanen. Handläggarna vid denna lokala arbetsförmedling uppger att de därigenom har fått en mycket klarare bild av sökandens aktiviteter och ansökningar till lediga tjänster. 4.2 Påminnelser i AIS-systemet Kommunikationen mellan Af Kundtjänst och de lokala arbetsförmedlingarna i ett sökandeärende sker ofta genom att kundtjänst lägger in påminnelser (PÅM) i AIS-systemet (Arbetsförmedlingens informationssystem) till det lokala arbetsförmedlingskontoret. Detta görs då det finns behov av att uppmärksamma det lokala Af-kontoret på någon observation eller behov av uppföljning. Enligt Af Kundtjänst åtgärdar inte alltid det lokala arbetsförmedlingskontoret dessa påminnelser. Det förekommer också att kundtjänst förutom att göra en påminnelse även skickar e-post till handläggaren vid lokala arbetsförmedlingen så att de inte skall missa informationen. De lokala arbetsförmedlingskontor som ingått i studien hanterar påminnelserna på olika sätt. I ett län har de båda lokala arbetsförmedlingskontoren en upparbetad arbetsrutin där kontorets samtliga Sidan 10 (19)

11 påminnelser hanteras varje dag, endera av den enskilde handläggaren eller av någon på kontoret utsedd. I det andra länet saknas dessa rutiner för kontoren och det är upp till varje förmedlare att hantera och åtgärda påminnelser. Informationen i påminnelsen från kundtjänst kan vara av den art att det i slutändan kan påverka den sökandes ersättningsrätt. Det är därför av stor vikt att påminnelser åtgärdas konsekvent. I de fall den arbetssökande inte kontaktar Af Kundtjänst, enligt den överenskommelse de gjort med sin lokala arbetsförmedling, får den ansvariga handläggaren vid lokala arbetsförmedlingen inte någon information om detta. Handläggaren vid den lokala arbetsförmedlingen måste därför själv bevaka att den sökande tagit föreskriven kontakt med Af Kundtjänst. Det uppstår därvid en risk för att den lokala arbetsförmedlingen inte uppmärksammar att exempelvis överenskommen kontakt mellan sökande och kundtjänst inte har ägt rum. Den uteblivna kontakten kan i så fall inte heller få några konsekvenser för den enskildes arbetslöshetsersättning. 4.3 Anvisning till arbete Af Kundtjänst anvisar till arbete i förhållande till befintlig handlingsplan för sökanden. Tidigare studier av bland annat Statskontoret visar att handlingsplanen ofta saknar relevanta uppgifter för att klart ange den enskildes sökandeområde. Eftersom Af Kundtjänst numera inte skall diskutera/revidera den enskildes handlingsplan har man praktiskt taget inga möjligheter att anvisa till arbete utanför de ramar som den enskilde sökanden uppfattar som önskvärt. Därmed är det inte sannolikt att de anvisningar till arbete som Af Kundtjänst gör på ett nämnvärt sätt bidrar till ökad kontroll av att den enskilde uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning. Sidan 11 (19)

12 Enligt Af Kundtjänsts metoddokument ska deras handläggare vid varje sökandekontakt matcha den sökande och göra anvisningar till ledigt arbete. Som utgångspunkt vid matchning används sökandens handlingsplan. Handläggarna vid Af Kundtjänst uppger emellertid att de, beroende på samtalets innehåll, inte alltid matchar och anvisar. När de gör en anvisning sker det oftast efter det att man i telefonsamtalet kommit överens med den sökande om att det är ett lämpligt arbete att söka. Det är sedan det lokala arbetsförmedlingskontoret som har till uppgift att följa upp anvisningen. Av studerade daganteckningar ur AIS avseende enskilda arbetssökande framgår endast att en anvisning till ledigt arbete finns, dock inte till vilket arbete. Den ansvarige handläggaren vid det lokala förmedlingskontoret uppmärksammas på anvisningen dels genom daganteckningar dels under ett fliksystem i AIS. Om handläggaren endast noterar resultatet av uppföljningen under den särskilda fliken för anvisningar så har IAF vid granskningen av handlingsplanerna inte kunnat se detta. IAF har därmed inte heller kunnat utläsa eventuella följder av att sökande inte söker det anvisade arbetet. Det bör här påpekas att IAF ännu inte har direkttillgång till AMS sökanderegister AIS vilket avsevärt försvårar denna typ av granskning. Handläggare vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren uppger samstämmigt att de mycket sällan sett anvisningar gjorda av Af Kundtjänst. En genomgång av anvisningar som gjorts vid Af Kundtjänst avseende sökande inskrivna vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren under första kvartalet 2004 visar att totalantalet endast var 85. Även med hänsyn till den arbetsbelastning som Af Kundtjänst hade under första kvartalet är antalet anvisningar till fyra kontor under 3 månader anmärkningsvärt litet. Endast av ett fåtal av de studerade daganteckningarna har det framgått huru- Sidan 12 (19)

13 vida sökanden har sökt eller kommer att söka det anvisade jobbet. Antalet anvisningar totalt vid de fyra lokala arbetsförmedlingarna var under samma tidsperiod, första kvartalet 2004, 3566 inklusive anvisningar gjorda av Af Kundtjänst. Andelen anvisningar avseende sökande inskrivna vid de fyra lokala arbetsförmedlingskontoren gjorda av Af Kundtjänst utgjorde således drygt två procent. Antalet gjorda anvisningar första kvartalet 2004 Sökandes inskrivningskontor Anvisande kontor Göteborg Göteborg Skåne 1 Skåne Totalt % Kundtjänst Skåne Skåne Göteborg Göteborg Totalt Det kan påpekas att intervjuerna av handläggare vid berörda lokala arbetsförmedlingar gjordes i augusti och september månad. Uppgiften att man sett få anvisningar gjorda av Af Kundtjänst tyder på att det inte heller under andra kvartalet skett någon påtaglig ökning av anvisningar från Af Kundtjänst. 4.4 Uppföljning av anvisning Ansvaret för att följa upp gjorda anvisningar till lämpligt arbete ligger helt på det lokala arbetsförmedlingskontoret. I ett av länen i studien sker uppföljning av anvisningen utifrån den lediga platsen vid rekryteringsförmedlingar vilket inte är kopplat till kontrollfunktionen utan till att arbetsgivaren har fått tillräckligt med anvisningar på det lediga jobbet. Sidan 13 (19)

14 IAF kan utifrån statistiskt material och de djupintervjuer som genomförts på de lokala arbetsförmedlingarna konstatera att uppföljningen av gjorda anvisningar är bristfällig. Sidan 14 (19)

15 Uppföljning av anvisningar gjorda första kvartalet 2004 Sökandes kontor Uppföljningskod Skåne 1 Skåne 2 Göteborg 1 Göteborg 2 Totalt % Fått anställning ,5% Ej sökt arbetet ,5% Ej fått anställning ,5% Annan orsak ,0% Maskinell uppföljning ,0% Uppföljning ej gjord ,5% Totalt % Uppföljning med Fått anställning och Ej sökt arbetet kan antas innebära att anvisningen följts upp genom antingen kontakt med arbetsgivaren eller den sökande. Vid Maskinell uppföljning och Uppföljning ej gjord har ingen kontakt tagits med vare sig arbetsgivare eller sökande i syfte att följa upp anvisningen. Andelen är tämligen stor, ca 17.5 %. De båda kvarvarande uppföljningsresultaten Ej fått anställning och Annan orsak hanteras olika beroende på arbetssättet vid den lokala arbetsförmedlingen och vilken metod man valt att använda vid uppföljning av anvisningen. Detta kan få till effekt att situationer där den sökande ej sökt arbetet istället i resulterar i uppföljningskoden ej fått anställning. Det innebär dock samtidigt att arbetsförmedlingen riskerar att inte observera situationer som skulle leda till ett ifrågasättande av rätten till arbetslöshetsersättning. På de lokala arbetsförmedlingskontoren uppges att det är av tidsbrist som anvisningarna inte följs upp. I ett av länen uppger handläggarna vid de Sidan 15 (19)

16 lokala arbetsförmedlingarna att en konsekvens av detta är att det inte anvisas till ledigt arbete i så stor utsträckning. Istället väljer man att ge platsinformation till den sökande. Det förefaller finnas oklarheter om i vilka situationer och i vilken utsträckning anvisningar bör göras. Tillsammans med bristerna i uppföljning av anvisningar och olika syften och metoder för uppföljning innebär det att anvisningsinstrumentets betydelse för att kontrollera efterlevnaden av villkoren för arbetslöshetsersättning är kraftigt begränsad. 4.5 Avanmälan Vid Af Kundtjänst finns väl dokumenterat i metoddokument när och hur en sökande ska avanmälas vilket följer Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) föreskrifter för länsarbetsnämnderna om arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. När en sökande ringer till Af Kundtjänst för att lämna återbud till besök hos den lokala arbetsförmedlingen gör handläggaren vid Af Kundtjänst en avanmälan. Om sökanden uppger en giltig anledning som orsak att inte komma till besöket dvs. har arbete den aktuella tiden eller är bokad till en anställningsintervju gör Af Kundtjänst ingen avanmälan. Då görs en daganteckning med orsaker till återbudet och en påminnelse i AIS systemet så att ansvarig handläggare på den lokala arbetsförmedlingen får kännedom om återbudet. Det är den lokala arbetsförmedlingen som skall kontrollera riktigheten av sökandens uppgifter om återbudet. Kallelse eller överenskommelse om återbesök ska vara dokumenterad i AIS. I samband med en avanmälan gör Af Kundtjänst en daganteckning och en påminnelse (PÅM) till den lokala arbetsförmedlingen om detta. IAF har funnit att de lokala arbetsförmedlingarna hanterar avanmälan på olika sätt. I Göteborg har man redan innan deltagandet i KILA-projektet arbetat mycket medvetet med frågan om avanmälan. När kontoren nu ingår i projektet innebär det Sidan 16 (19)

17 att man är än mer konsekvent. I Skåne län har ett lokalt arbetsförmedlingskontor, som ingår i studien, likartade rutiner som Af Kundtjänst. På det andra lokala arbetsförmedlingskontoret finns inga upprättade rutiner hur man ska gå tillväga när sökande inte kommer på avtalad tid. Där lämnas istället till varje handläggare att göra en bedömning. Det medför en uppenbar risk att regelverket inte följs och att de arbetssökande inte behandlas lika. Af Kundtjänst har också upparbetade rutiner när sökande tar kontakt och uppger att de fått arbete. Af Kundtjänst ändrar sökandekategori på sökande som fått deltids/timanställning, tillfälligt arbete och när sökanden fått anställning mer än tre månader och fortfarande vill vara aktuell sökande på arbetsförmedlingen. De sökande som inte vill vara fortsatt aktuella vid arbetsförmedlingen avaktualiseras. 5 Slutsatser Deltagandet i KILA-projektet har för de två län som ingått i djupstudien hittills inte inneburit att personaltid frigjorts för arbete med de sökande som har större behov av service från den lokala arbetsförmedlingen. Inte heller anser man att mer tid än tidigare kunnat avsättas till företagskontakter. Detta kan bero på att antalet besök vid lokala arbetsförmedlingen ökat under 2004, bland annat efter hänvisning från Af Kundtjänst. En slutsats som dragits av lokala arbetsförmedlingarna är att när arbetssökande får fler kontaktytor mot arbetsförmedlingarna ger detta även större förväntningar att få service och hjälp. Ett av instrumenten för arbetsförmedlingen i arbetet med deras uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen är att anvisa till lämpligt arbete och följa upp anvisningen. När sökanden inte söker det anvisade arbetet ska ersättningsrätten ifrågasättas till ar- Sidan 17 (19)

18 betslöshetskassan. Den lokala arbetsförmedlingens brist på uppföljning av gjorda anvisningar från Af Kundtjänst, andra lokala förmedlingar och det egna kontoret gör att anvisningsinstrumentet inte används på ett effektivt sätt vid kontroll i arbetslöshetsförsäkringen av att villkoren uppfylls av den enskilde sökanden. När en sökande inte kommer/kan komma till ett inbokat besök på arbetsförmedlingen ska en avanmälan göras till arbetslöshetskassan vilket innebär att den sökande inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Af Kundtjänst är mycket konsekvent i detta och har en enhetlig hantering. Däremot finns brister i dessa rutiner på en av de fyra studerade lokala arbetsförmedlingarna där ansvaret för bedömning är lämnat till enskild handläggare. Af Kundtjänst roll i handläggning av ärende som berör arbetslöshetsförsäkringen består främst i avanmälningar och avaktualiseringar av sökande inskrivna vid lokala arbetsförmedlingar. Af Kundtjänst har ingen uppgift när det gäller anvisning till arbetsmarknadspolitiska program. Från starten av Af Kundtjänst upprättade och reviderade dess handläggare handlingsplaner för sökande inskrivna vid lokala arbetsförmedlingar. Idag ligger hela ansvaret på det lokala arbetsförmedlingskontoret när det gäller att i samråd med arbetssökande inskrivna vid det egna kontoret upprätta och revidera handlingsplanen. Af Kundtjänst följer däremot upp tidsbestämda aktiviteter i handlingsplanen när sökanden ringer in och rapporterar. Till följd av arbetsbelastningen har en begränsning av kontaktfrekvensen införts på Af Kundtjänst under hösten 2004 vilket innebär att den arbetssökande endast kan anvisas av den lokala arbetsförmedlingen att ta kontakt med kundtjänst en gång i månaden för att avrapportera genomförda aktiviteter. Vid behov av ytterligare avrapporteringar vid genomförda aktiviteter måste dessa göras direkt till den lokala arbetsförmedlingen. Sidan 18 (19)

19 Af Kundtjänst och de lokala arbetsförmedlingarna tillhör olika myndigheter, vilket innebär att Af Kundtjänst hanterar en annan myndighets sökande. Hela ansvaret i arbetsförmedlingens uppdrag i kontrollfunktionen åligger det lokala arbetsförmedlingskontoret. IAF:s granskning visar på risker att kontrollfunktionen försvagas i de fall då den lokala arbetsförmedlingen inte åtgärdar iakttagelser som Af Kundtjänst gjort eller i den mån som sökandes kontakter med lokala arbetsförmedlingen i väsentlig omfattning ersätts med kundtjänstkontakter. Det kan innebära att arbetslöshetsersättning betalas ut felaktigt. Sidan 19 (19)

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2005-03-02. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna

2005-03-02. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna 2005-03-02 Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS och Länsarbetsnämnderna Sidan 2 (25) Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen RiR 2005:3 Arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet ISBN 91 7086 035 1 RiR 2005:3 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Näringsdepartementet Datum 2005-02-24 Dnr 31-2003-00723

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen 2004:15 Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen En utvärdering MISSIV DATUM DIARIENR 2004-05-10 2003/412-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-09-04 N2003/6145/A Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen SBN 91 7086 004 1 RiR 2004:3 Tryck: Riksdagstryck, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-02-11 Dnr 31-2003-0097 Arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs.

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-07-18 Dnr 2595-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012 Den 7 maj 2012 förordnades byråchefen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2002:623 Utkom från trycket den 26 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

RiR 2009:13. Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen

RiR 2009:13. Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen RiR 2009:13 Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen ISBN 978 91 7086 186 4 RiR 2009:13 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2009-06-24 Dnr: 31-2008-1049

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden

Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2013-11-21 Dnr 3972-2012 Sid 1 (11) Kritik mot Arbetsförmedlingen för bristande dokumentation m.m. i arbetsförmedlingsärenden Beslutet i korthet: Vid en

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Utanförskap på arbetsmarknaden

Utanförskap på arbetsmarknaden RiR 2007:24 Utanförskap på arbetsmarknaden Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ISBN 978 91 7086 127 7 RiR 2007:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

RiR 2006:22. Den offentliga arbetsförmedlingen

RiR 2006:22. Den offentliga arbetsförmedlingen RiR 2006:22 Den offentliga arbetsförmedlingen ISBN 91 7086 089 0 RiR 2006:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-08-25 Dnr 31-2005-0384 Den offentliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen,

Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, 2009-11-05 Dnr 2009/1410 2009:14 Systemsamband och delprocesser inom arbetslöshetsförsäkringen, del II En uppföljande studie av hur regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen från 2007 har påverkat

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? RiR 2011:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (5) Ärendenummer: 2015.0092.023-1 Handläggare: Susanne Wallgren 2015-05-26 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om utredning om matchningsanställningar

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll

2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll 2005-05-02 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll Sidan 2 (18) Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll I denna rapport redovisas genomfört tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten SFS 2002:623 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2002-06-13 Omtryck: SFS 2014:1443 Rättelseblad: Uppdaterad: Rättelseblad 2011:179 har iakttagits. t.o.m. SFS 2015:7 Först inlagd: 2002-06-26

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer