Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete"

Transkript

1 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt

2 Sidan 2 (24)

3 I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift att senast den 9 augusti 2005 följa upp tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från de föreskrifter som utfärdades under Denna rapport utgör ett delunderlag till IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond, Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Mariam Lashkariani, Urban Nilsson och Ulrika Rydberg. Ansvarig chef är Bo Lundgren. Sidan 3 (24)

4 Sidan 4 (24)

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte och mål Avgränsningar Metod Bakgrund Föreskriftens tillkomst Förändringar i föreskriften Granskningen Inledning Utbildning, yrkesvana och kompetens Medicinska hinder Geografiskt begränsat sökområde Resor till och från arbetet Arbetsinkomsten Löfte om annat arbete Övriga skäl Vill inte byta yrkesinriktning Postgång Glömska Förhindrade Diverse Bostad på arbetsorten, delpension och arbetskonflikt Skäl saknas Slutsatser Bilagor: Sökandens skäl Arbetslöshetskassans bedömning Sidan 5 (24)

6 Sidan 6 (24)

7 Sammanfattning Målet med rapporten är att följa upp tillämpningen av lämpligt arbete enligt föreskriften IAFFS 2004:3 om lämpligt arbete. Utgångspunkten har varit de meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning som lämnats av arbetsförmedlingen efter det att sökanden avvisat anvisning till lämpligt arbete. Granskningen har sedan omfattat arbetslöshetskassans bedömning utifrån de skäl sökanden framfört och hur föreskriften om lämpligt arbete tillämpats. IAF kan utifrån det granskade urvalet konstatera att arbetslöshetskassorna i de flesta fall är strikta i sin bedömning och tillämpar reglerna om lämpligt arbete i enlighet med föreskriften. Det finns dock områden där tillämpningen varierar. Det gäller t ex tillämpningen av löfte om annat arbete enligt 16 i föreskriften om lämpligt arbete. Någon arbetslöshetskassa godkänner skäl från sökanden som andra arbetslöshetskassor inte godkänner. Även inom andra områden förekommer brister i utredningsskyldigheten genom att sökandens uppgifter godtas av arbetslöshetskassan utan att kontroll sker. När det gäller arbetslöshetskassans beslutsmotivering vid sanktion för ersättningstagaren noteras att en stor del av besluten enbart innehåller standardmotiveringar, ibland endast citat ur lagtexten. Om arbetslöshetskassan i sin beslutsmotivering på ett mer konkret sätt bemötte sökandens skäl skulle detta bidra till att för den sökande förtydliga vilka krav regelverket ställer. Slutligen finns osäkerhet kring vem som har bevisbördan när brev inte kommer fram med hänvisning till att postgången inte fungerar. De flesta arbetslöshetskassor anser att bevisbördan åvilar den sökande medan någon arbetslöshetskassa verkar anse att bevisbördan åvilar arbetsförmedlingen. Sidan 7 (24)

8 1 Inledning 1.1 Syfte och mål Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 ska Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen senast den 9 augusti 2005 följa upp tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från de föreskrifter som utfärdades under Syftet med denna rapport är att utifrån meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt 1 göra en uppföljning av regelverket i enlighet med regleringsbrevet. Det är arbetsförmedlingen som i ett första led tillämpar reglerna om lämpligt arbete i samband med att anvisning till arbete sker. Om en person inte söker anvisat lämpligt arbete eller avvisar erbjudet lämpligt arbete ska ett meddelande om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning skickas till arbetslöshetskassan. Det är sedan arbetslöshetskassan som utreder och fattar beslut i ärendet. Målet med rapporten är att analysera tillämpningen av lämpligt arbete generellt utifrån de meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning som lämnats av arbetsförmedlingen. Följande frågor ska försöka besvaras: Följer arbetslöshetskassornas bedömning i ärenden om ifrågasatt ersättningsrätt föreskriften om lämpligt arbete? Skiljer sig bedömningen åt mellan olika arbetslöshetskassor? 1.2 Avgränsningar Föreskriften IAFFS 2004:3 om lämpligt arbete trädde i kraft den 1 september Granskningen kommer därför att omfatta de meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som arbetsförmedlingen skrev under oktober och november På grund av handläggningstid och övriga rutiner hos arbetslöshetskassorna tar det i regel mellan en och fyra månader innan meddelandena med beslut redovisas till IAF. Endast de ärenden där beslut 1 Arbetsmarknadsstyrelsen bytte beteckning från Meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning till Underrättelse till arbetslöshetskassan Sidan 8 (24)

9 från arbetslöshetskassan redovisats till IAF fram till den 19 april 2005 kommer att ingå i granskningen. När meddelandet registreras i AIS ska en orsak anges. Handläggaren kunde hösten 2004 välja mellan fyra nedanstående orsaker till meddelandet: 1. Sökanden avvisar anvisning till lämpligt arbete 2. Sökanden avvisar anvisning till lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program 3. Sökanden medverkar inte till upprättande av en handlingsplan 4. Annan orsak I denna rapport kommer endast granskning av meddelanden med orsak 1, d v s avvisat anvisning till lämpligt arbete, att ske. Det beror på att det är i dessa ärenden reglerna om lämpligt arbete tillämpas av arbetsförmedling och arbetslöshetskassor. Meddelanden från arbetsförmedlingen som resulterat i beslut om tillerkänd ersättningsrätt eller medfört någon sanktion granskas. Detta innebär att meddelanden som avser ej ersättningssökande eller återkallats av arbetsförmedlingen inte ingår i projektet. 1.3 Metod Granskningen har skett i två steg. Först har sökandens motiv för att avvisa arbetet kartlagts för att få en nyanserad inblick över varför anvisade arbeten inte söks eller varför sökanden tackar nej till erbjudande om anställning. Därefter har granskats vilken bedömning arbetslöshetskassan gjort utifrån framförda skäl och hur föreskriften om lämpligt arbete har tillämpats. Arbetslöshetskassans beslut har granskats så som det redovisats till IAF. Arbetslöshetskassans beslut är dock inte alltid slutgiltigt. Beslutet kan komma att ändras genom omprövning av arbetslöshetskassan eller till följd av ett domstolsavgörande. När arbetsförmedlingen anvisar till arbete skall man göra en bedömning om arbetet är lämpligt. Denna bedömning dokumenteras dock sällan av arbetsförmedlingen. Enbart det faktum att ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skrivs bör uppfattas som om det enligt arbetsförmedlingen varit fråga om ett lämpligt arbete som den sökande antingen tackat nej till eller inte sökt efter Sidan 9 (24)

10 anvisning. Av detta följer att någon närmare granskning av arbetsförmedlingens bedömning inte har skett. 2 Bakgrund 2.1 Föreskriftens tillkomst Ett av de allmänna villkoren för rätt att uppbära arbetslöshetsersättning är att den sökande är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan enligt 9 punkt 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Enligt 11 ALF anges att ett erbjudet arbete skall anses som lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag. 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Enligt andra stycket 11 anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete. Även reglerna i 9a ALF om att den sökande får begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet under de 100 första ersättningsdagarna i en ersättningsperiod är centrala i detta sammanhang. Ovanstående möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att utfärda föreskrifter om vad som är lämpligt arbete infördes den 1 augusti Föreskriftsrätten infördes som ett led för ökad rättssäkerhet i tillämpningen av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsmarknadsstyrelsen utfärdade den 26 januari 2001 Sidan 10 (24)

11 föreskrifter AMSFS 2001:10 om lämpligt arbete enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Föreskriften trädde i kraft den 5 februari Under 2004 gav regeringen IAF i uppdrag att göra en översyn av reglerna rörande lämpligt arbete. Översynen skulle betona arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring och syfta till att tillämpningen skulle bli striktare och mer enhetlig. Vidare skulle översynen inriktas på att precisera vilka hänsyn till sökandens personliga förhållanden som skulle ligga till grund för bedömningen av lämpligt arbete med hänsyn tagen till de krav på yrkesmässig och geografisk rörlighet som ställs upp i regelverket. Översynen resulterade i en ny föreskrift, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, IAFFS 2004:3. I fortsättningen när endast paragrafhänvisning sker i rapporten avses ovan nämnda föreskrift. AMSFS 2001:10 upphörde den 31 augusti 2004 och IAFFS 2004:3 trädde i kraft den 1 september Förändringar i föreskriften En ny 1 har införts vilken anger till vilka föreskriften riktar sig. I de allmänna bestämmelserna 2-5 har ändringar skett som förtydligar försäkringens roll som en omställningsförsäkring. Bland annat anges i 5 uttryckligen att det är arbetsförmedlingen som ytterst gör bedömningen av vilka arbeten den sökande skall söka och avgör i vilka arbetsmarknadspolitiska program den sökande skall delta. Enligt 6 anges att om den sökande inte kan ta ett tillgängligt arbete på grund av personliga förutsättningar eller förhållanden som är godtagbara skäl enligt föreskrifterna och som är kända vid arbetslöshetens inträde eller i nära anslutning därtill, skall han eller hon även under de 100 första ersättningsdagarna vidta åtgärder för att undanröja sådana hinder. När det gäller utbildning, yrkesvana, kompetens och medicinska hinder i 7-9 har endast redaktionella ändringar skett i förhållande till den tidigare föreskriften. Sidan 11 (24)

12 I 10 har begreppet lokal bundenhet ändrats till geografiskt begränsat sökområde. Vidare har en ny definition av geografiskt begränsat sökområde införts. Med geografiskt begränsat sökområde menas att den sökande endast kan ta arbete inom ett från bostaden begränsat område innebärande högst tolv timmars daglig frånvaro. I 11 förtydligas vad som menas med att en sökande under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl kan begränsa sitt sökområde geografiskt. Som familjeskäl anges att a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver den sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas. b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort. c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Det förtydligas även att med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för den sökande att kunna finna lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete skall därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka. Reglerna att medge den sökande att enbart söka inom geografiskt begränsat sökområde under en avvecklingsperiod för sökande med bisyssla, kommunala uppdrag och jordbruksverksamhet har upphört. Reglerna om resor till och från arbetet, bostad på arbetsorten, arbetsinkomsten, löfte om annat arbete, delpension och arbetskonflikt i finns kvar och har endast ändrats redaktionellt för att förtydliga rättsläget. Sidan 12 (24)

13 3 Granskningen 3.1 Inledning Under oktober och november månad 2004 skrevs totalt meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt. Av dessa handlade 259 stycken om att sökanden avvisat anvisning till lämpligt arbete. Av de 259 ärendena har IAF granskat 174 ärenden där arbetslöshetskassans beslut inneburit en sanktion eller ett tillerkännande av ersättning. Tabell 1. Antal beslut fördelat på kön Beslut Totalt Män Kvinnor Andel Män Andel Kvinnor Tillerkänd % 47% Sanktion % 50% Totalt % 49% Det händer att den sökande uppger flera olika skäl till varför ett arbete inte sökts. Detta innebär att antal skäl kan vara fler än antal granskade ärenden. En översikt över sökandens skäl och vilket beslut som blev följden respektive arbetslöshetskassans bedömning redovisas som bilaga till rapporten. Rapportens disposition följer föreskriften om lämpligt arbete vid redovisning av sökandens skäl och beslut från arbetslöshetskassan. 3.2 Utbildning, yrkesvana och kompetens Enligt 7 anges att ett erbjudet eller anvisat arbete som inte svarar mot den sökandes utbildning eller yrkeserfarenhet inte är olämpligt enbart av det skälet. Den sökandes erfarenheter skall dock beaktas så att onödig yrkesväxling undviks. Enligt 8 anges att om en arbetsgivare anser att den sökandes kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa honom eller henne skall arbetet anses vara lämpligt även om den sökande gör en annan bedömning av sina kunskaper och färdigheter. IAF har funnit 27 ärenden där sökanden uppgett att de inte hade tillräcklig utbildning eller kompetens för anvisat arbete. Arbetslöshetskassan hänvisade i regel till 8 i föreskriften om att det är arbetsgivaren som avgör Sidan 13 (24)

14 om den sökandes kvalifikationer är tillräckliga och att det är arbetsgivaren som bestämmer om den sökande ska anställas eller inte. Arbetslöshetskassan ansåg att arbetet var lämpligt och beslutade om nedsatt arbetslöshetsersättning. I de ärenden där arbetslöshetskassorna tillerkände ersättning framkom det i samband med utredningen andra omständigheter som påverkat beslutet. Arbetslöshetskassorna fann t ex att kommunikationer mellan bostad och arbetsplats saknades eller att sökanden hade haft rätt att begränsa sitt sökområde under de 100 första ersättningsdagarna. Endast i ett ärende var beslutet tveksamt. Arbetslöshetskassan godtog i det fallet sökandens uppgifter om att sökanden väntade svar från en annan arbetsgivare samt att sökanden varit i kontakt med arbetsgivaren och inte fått arbetet på grund av att sökanden saknade de kvalifikationer företaget krävde. Av utredningen framgick inte om arbetslöshetskassan i detta ärende kontrollerat sökandens uppgift om otillräckliga kvalifikationer med arbetsgivaren eller om förutsättningarna för löfte om annat arbete enligt 16 föreskriften var uppfyllda. 3.3 Medicinska hinder I 9 anges att om den sökande åberopar medicinska hinder som skäl för att inte söka eller ta ett arbete skall dessa, om det inte är uppenbart obehövligt, styrkas med ett läkarutlåtande som beskriver den sökandes förutsättningar att utföra det anvisade eller erbjudna arbetet. Om det medicinska hindret inte kan styrkas skall arbetet anses vara lämpligt. IAF har funnit 19 ärenden där medicinska hinder anges som skäl för att inte söka anvisat arbete. I några ärenden hade ytterligare skäl för att inte söka det anvisade arbetet angetts, bland annat att den sökande inte hade erfarenhet eller kvalifikationer för arbetet. I ett ärende ansåg sig den sökande vara överkvalificerad för det anvisade arbetet. I merparten av ärendena där den sökande åberopat medicinska skäl godtog arbetslöshetskassorna inte dessa med hänvisning till att den sökande inte kunnat styrka sitt påstående genom läkarutlåtande eller att Sidan 14 (24)

15 läkarutlåtandet inte styrkte att det anvisade arbetet var olämpligt. I några ärenden tillerkände arbetslöshetskassorna den sökande ersättning. En sökande hade sökt arbetet trots de angivna medicinska skälen. I övriga ärenden kunde den sökande styrka att det anvisade arbetet var olämpligt med ett läkarutlåtande. 3.4 Geografiskt begränsat sökområde Enligt 9a ALF får en sökande under de 100 första ersättningsdagarna begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet. För att en sökande ska kunna begränsa sitt sökområde krävs enligt AMS instruktion att det finns jobb att söka inom yrket eller närområdet. Ytterligare bestämmelser finns angivna i föreskriften om lämpligt arbete där det bland annat definieras vad som menas med geografiskt begränsat sökområde. Med geografiskt begränsat sökområde menas enligt 10 att den sökande endast kan ta arbete inom ett från bostaden begränsat område innebärande högst tolv timmars daglig frånvaro. Enligt 11 får en sökande under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl begränsa sitt sökområde geografiskt. Med familjeskäl avses följande: a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver att den sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas. b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort. c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för den sökande att kunna finna lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete skall därefter anses vara lämpligt om den Sidan 15 (24)

16 sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka. Vid granskningen har totalt sju ärenden funnits där sökanden uppgett att de inte sökt anvisat arbete med hänsyn till geografiskt begränsat sökområde pga. familjeskäl. I ett ärende godtog arbetslöshetskassan att sökanden inte kunde ha två timmars resväg om dagen pga personliga skäl i familjen och tillerkände ersättning. I resterande ärenden fann arbetslöshetskassorna vid utredningen att de uppgivna skälen inte var godtagbara. 3.5 Resor till och från arbetet I 12 stadgas att om den sökande kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett godtagbart sätt, det vill säga inom en rimlig tid och till en skälig kostnad, skall arbetet anses vara lämpligt. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel till och från arbetet, men den sökande har tillgång till annat färdsätt, skall arbetet anses vara lämpligt. Om arbetstidens förläggning kan anpassas till restider som gör det möjligt att ta sig till och från arbetet på ett godtagbart sätt skall arbetet anses vara lämpligt. I 13 anges att om den sökande inte kan resa mellan bostaden och arbetsplatsen på ett godtagbart sätt, men det finns möjlighet för den sökande att få tillgång till ett boende på arbetsorten, skall anvisat eller erbjudet arbete anses vara lämpligt. Vid granskningen har totalt 25 ärenden hittats där sökanden uppger att de inte sökt anvisat arbete med hänvisning till att de inte kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett godtagbart sätt. I drygt en tredjedel av ärendena blev beslutet tillerkänd ersättning. I regel motiverades beslutet med att kommunikationerna mellan bostad och arbete inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. I ett ärende tillerkändes ersättningen med motiveringen att sökanden hade rätt att begränsa sig till arbeten som innebar att frånvaron från hemmet inte översteg 12 timmar under de 100 första ersättningsdagarna. I ett annat ärende var det fråga om en deltidsanställning som anvisats. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motiveringen att rese- Sidan 16 (24)

17 kostnaderna framstod som oskäliga i förhållanden till erbjuden lön i deltidsarbetet. Av ovanstående framgår att endast ett ärende handlade om att sökanden enligt 9a ALF under de första 100 ersättningsdagarna hade rätt att begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet och därför tillerkändes ersättning. 3.6 Arbetsinkomsten Enligt 15 skall arbetet anses vara lämpligt om inkomsten i det anvisade eller erbjudna arbetet inte understiger 90 procent av den fastställda dagpenningen. Uppkommer ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning skall det beaktas vid beräkning av inkomsten. Hänsyn skall då tas till eventuella skattelättnader. Vid granskningen hittades sju ärenden där sökanden uppgivit låg inkomst som orsak till att arbetet inte söktes. I samtliga ärenden utom ett fattade arbetslöshetskassorna beslut om sanktion. I ärendet där ersättningen tillerkändes hade sökanden bland annat uppgivit låg lön, för långt att pendla samt dubbla hyror som orsak till att erbjudet arbete avvisats. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motivering att resor mellan arbete och bostad inte fungerat på ett tillfredsställande sätt samt omständigheterna i övrigt. IAF kan konstatera att arbetslöshetskassan i ett ärende där meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skickats för att sökanden tackat nej till erbjudet lämpligt arbete ansett att sökanden inte varit aktivt arbetssökande överhuvudtaget och stängt av sökanden från rätt till ersättning enligt 9 ALF istället för att sätta ned ersättningen. Sökandens motivering till att tacka nej till arbetet var att det inte fanns några kommunikationer som passade och att det inte var lönsamt att ta arbetet pga resorna. Av beslutet framgår inte om ytterligare utredning skett som gör att beslut enligt 9 kan fattas eller om fel sanktion tillämpats. Sidan 17 (24)

18 3.7 Löfte om annat arbete Enligt 16 anges att godtagbara skäl att avvisa ett anvisat eller erbjudet arbete därför att det finns ett löfte om ett annat arbete är - att det finns en skriftlig handling som styrker ett löfte om en anställning hos en annan arbetsgivare vid tiden för anvisningen eller erbjudandet, och - att den anställningen skall tillträdas inom 14 dagar, och - att det arbetet bedöms vara lämpligare än det erbjudna arbetet. Totalt förekom detta skäl i 15 ärenden ur det granskade materialet. I regel hade sökanden uppgett att han/hon inte sökt anvisat arbete för att andra jobb sökts och väntade på svar från dem eller att sökanden arbetade deltid hos nuvarande arbetsgivare och blivit lovat heltidsarbete i framtiden. Det förekom även att sökanden inte sökt anvisat arbete för att de väntat på att få börja ett återkommande säsongsarbete. Arbetslöshetskassorna utredde i de flesta fall skälen, konstaterade att de anvisade arbetena var lämpliga och att sökanden inte haft godtagbara skäl att låta bli att söka dem. IAF kan dock konstatera att inte alla arbetslöshetskassor hänvisar till 16 i sina motiveringar utan rent allmänt nämner att skälen inte är godtagbara när sanktionsbeslut tillämpas. Det kan då vara svårt för den sökande att förstå varför arbetslöshetsersättningen sätts ner. I fem av ovanstående ärenden blev beslutet att ersättningen tillerkändes. Det rörde sig bland annat om ärenden där den sökande befann sig inom de 100 första ersättningsdagarna och därmed hade rätt att begränsa sig geografiskt eller yrkesmässigt. Tre av de tillerkända ärendena tillhörde en och samma arbetslöshetskassa. Beslutet blev tillerkänd ersättning efter bristande utredning och felaktig tillämpning av lagstiftningen. Bland annat lämnade sökanden uppgifter om att kontakt skett med det sökande företaget men resultatet blev negativt eftersom sökanden inte hade de kvalifikationer företaget krävde. Arbetslöshetskassan godtog sökandens uppgifter utan att kontroll skett med det aktuella företagets representanter. Vidare tillerkändes ersättningen i ett ärende med hänvisning till att sökanden hade en anställning när arbetslöshetskassan fick Sidan 18 (24)

19 meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt istället för att utreda tidpunkten för när sökanden inte sökte anvisat arbete. 3.8 Övriga skäl I en stor del av ärendena har förekommit skäl som inte direkt har kunnat hänföras till föreskriften om lämpligt arbete. Det rör sig t ex om sökanden som inte sökt anvisat arbete för att de inte vill byta yrkesinriktning, sökande som uppgett att de inte fått anvisningen, glömt bort anvisningen eller varit förhindrade Vill inte byta yrkesinriktning IAF har funnit 24 ärenden där den sökande inte ville byta yrkesinriktning eller inte var intresserad av det anvisade arbetet överhuvudtaget. Sökanden har bl a uppgett att de skulle starta eget företag eller sökt mer lämpliga arbeten hos andra arbetsgivare. Inte i något ärende godtog arbetslöshetskassorna dessa skäl. I två av ärendena tillerkändes ersättningen med hänsyn till andra orsaker. Av ovanstående ärenden kunde cirka tio stycken rent hypotetiskt begränsa sig till att endast söka inom sitt yrkesområde enligt 9a ALF eftersom de ännu inte förbrukat 100 ersättningsdagar i sin ersättningsperiod. Ingen av dessa hade fått någon anvisning utanför sitt yrkesområde, varför arbetslöshetskassorna i sina beslut inte behövt ta ställning till sökandens yrkesbegränsning Postgång I 17 ärenden hänvisade sökanden till postgången. Sökanden har dels uppgett att anvisningen inte kommit fram till sökanden från arbetsförmedlingen dels att sökanden skickat ansökan till arbetsgivaren men ansökan inte har nått arbetsgivaren. De flesta arbetslöshetskassor godkände inte sökandens uppgifter om att anvisningen inte hade nått sökanden och beslöt om nedsatt ersättning. I fyra ärenden beslöt dock arbetslöshetskassan annorlunda. I ett ärende uppgav sökanden att anvisningen måste ha kommit bort av misstag och sökanden uppgav att anvisningen aldrig kommit fram. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motiveringen att det inte kunde bevisas att sökanden fått anvisningen. I ett annat ärende uppgav sökanden att anvisningen inte kommit fram och att hela Sidan 19 (24)

20 hemmet letats igenom. Sökanden hade aldrig tidigare missat någon anvisning och skulle aldrig säga nej till att söka ett arbete som anvisats. Arbetslöshetskassan godtog att sökanden ej fått brevet från arbetsförmedlingen och bedömningen blev därför att den sökande stod till arbetsmarknadens förfogande på sätt som anges i lagen Glömska I en del av de granskade ärendena uppgavs att sökanden hade glömt att söka anvisat arbete eller slarvat bort anvisningen. Arbetslöshetskassorna fattade i samtliga ärenden beslut om nedsatt ersättning Förhindrade I ett fåtal ärenden uppgav de arbetssökande att de varit förhindrade att ta arbete vid tidpunkten för arbetserbjudandet. I två av ärendena fattade arbetslöshetskassan beslut om tillerkänd ersättning. Det ena beslutet motiverades med att det var fråga om ett akut läkarbesök som kunde styrkas. I det andra ärendet hade sökanden erbjudits fyra dagars vikariat. Sökanden hade antagit erbjudandet med undantag av en lördag då andra aktiviteter var inbokade. Eftersom sökanden var känd timvikarie och inte brukade tacka nej fann arbetslöshetskassan efter kontakt med arbetsgivaren ingen orsak att sätta ned ersättningen Diverse Förutom ovanstående har det förekommit en mängd skäl till att anvisade arbeten inte sökts. Sökanden har bl a uppgett att arbetsgivaren till det anvisade arbetet varit olämplig eller att den sökande endast önskat heltidsarbete. Andra orsaker som uppgetts har varit att den sökande inte vill ta en timanställning eller var rädd för att bli rånad på arbetsplatsen. Vidare har uppgetts att den sökande inte mådde bra av att arbeta som uthyrd till olika företag genom ett bemanningsföretag, att den sökande endast blev erbjuden en korttidsanställning eller att ansökan var inskickad till arbetsgivaren men att ansökan kom fram för sent. De flesta av de angivna skälen godtogs inte av arbetslöshetskassorna. I ett ärende tillerkändes dock ersättningen för att utredningen visade att det var problem med en oseriös arbetsgivare. I ett annat ärende tillerkändes ersättningen i och med att det saknades angiven sista ansökningsdag i anvisningen. Sidan 20 (24)

21 3.9 Bostad på arbetsorten, delpension och arbetskonflikt Vid granskningen har endast ett fåtal ärenden handlat om att den sökande uppgett att vederbörande inte vill flytta från bostadsorten och att 14 om bostad på arbetsorten kan bli tillämplig. Detta medför att någon granskning inte har skett av dessa ärenden. Vidare har det inte funnits några ärenden som handlat om 17 delpension eller 18 arbetskonflikt Skäl saknas I ett mindre antal ärenden har det inte av handlingarna gått att utläsa vilka skäl den sökande har till att inte söka anvisat arbete. Det har i regel handlat om ärenden där arbetsförmedlingen inte fått kontakt med den sökande när meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt skrevs. Den sökande har inte heller lämnat några skäl vid arbetslöshetskassans kommunicering och av beslutsmotiveringen framgår endast att ett anvisat arbete inte sökts eller att avvisning av erbjudet arbete skett. I samtliga ärenden har meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt lett till att sanktion beslutats, antingen genom nedsatt ersättningsrätt eller genom en bedömning om att sökanden inte står till arbetsmarknadens förfogande. 4 Slutsatser Granskningen har omfattat ett relativt litet antal ärenden vilket gör att det är svårt att generalisera slutsatserna. Vid granskningen har IAF dock kunnat observera vissa tendenser. IAF kan utifrån de inledande frågeställningarna och det begränsade granskade urvalet konstatera att arbetslöshetskassorna i huvudsak tillämpar föreskriften om lämpligt arbete på ett enhetligt sätt. Det finns dock vissa brister i en del utredningar, bl a godtas sökandens invändningar utan att kontroll av uppgifterna sker. När det gäller motivering av beslut kan rent allmänt nämnas att en stor del av besluten enbart innehåller standardmotiveringar, ibland endast lagtext, vilket innebär att sökandens uppgifter/invändningar inte bemöts. När det gäller tillämpning av bestämmelserna om utbildning, yrkesvana och kompetens har de allra flesta arbetslöshetskassornas bedömning följt föreskriften om Sidan 21 (24)

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 2005-03-21 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Sidan 2 (49) Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin,

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen Innehåll 3 Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring 3 Grundvillkor 3 Medlemskap 4 Inträde genom arbete 4 Medlemsavgift 4 Medlemsvillkor 4 Skriv in

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning 2013:5 Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/646 J9 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från intervjuer med handläggare Sidan 2 (25) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift att redovisa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer