Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete"

Transkript

1 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt

2 Sidan 2 (24)

3 I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift att senast den 9 augusti 2005 följa upp tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från de föreskrifter som utfärdades under Denna rapport utgör ett delunderlag till IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond, Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Mariam Lashkariani, Urban Nilsson och Ulrika Rydberg. Ansvarig chef är Bo Lundgren. Sidan 3 (24)

4 Sidan 4 (24)

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Syfte och mål Avgränsningar Metod Bakgrund Föreskriftens tillkomst Förändringar i föreskriften Granskningen Inledning Utbildning, yrkesvana och kompetens Medicinska hinder Geografiskt begränsat sökområde Resor till och från arbetet Arbetsinkomsten Löfte om annat arbete Övriga skäl Vill inte byta yrkesinriktning Postgång Glömska Förhindrade Diverse Bostad på arbetsorten, delpension och arbetskonflikt Skäl saknas Slutsatser Bilagor: Sökandens skäl Arbetslöshetskassans bedömning Sidan 5 (24)

6 Sidan 6 (24)

7 Sammanfattning Målet med rapporten är att följa upp tillämpningen av lämpligt arbete enligt föreskriften IAFFS 2004:3 om lämpligt arbete. Utgångspunkten har varit de meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning som lämnats av arbetsförmedlingen efter det att sökanden avvisat anvisning till lämpligt arbete. Granskningen har sedan omfattat arbetslöshetskassans bedömning utifrån de skäl sökanden framfört och hur föreskriften om lämpligt arbete tillämpats. IAF kan utifrån det granskade urvalet konstatera att arbetslöshetskassorna i de flesta fall är strikta i sin bedömning och tillämpar reglerna om lämpligt arbete i enlighet med föreskriften. Det finns dock områden där tillämpningen varierar. Det gäller t ex tillämpningen av löfte om annat arbete enligt 16 i föreskriften om lämpligt arbete. Någon arbetslöshetskassa godkänner skäl från sökanden som andra arbetslöshetskassor inte godkänner. Även inom andra områden förekommer brister i utredningsskyldigheten genom att sökandens uppgifter godtas av arbetslöshetskassan utan att kontroll sker. När det gäller arbetslöshetskassans beslutsmotivering vid sanktion för ersättningstagaren noteras att en stor del av besluten enbart innehåller standardmotiveringar, ibland endast citat ur lagtexten. Om arbetslöshetskassan i sin beslutsmotivering på ett mer konkret sätt bemötte sökandens skäl skulle detta bidra till att för den sökande förtydliga vilka krav regelverket ställer. Slutligen finns osäkerhet kring vem som har bevisbördan när brev inte kommer fram med hänvisning till att postgången inte fungerar. De flesta arbetslöshetskassor anser att bevisbördan åvilar den sökande medan någon arbetslöshetskassa verkar anse att bevisbördan åvilar arbetsförmedlingen. Sidan 7 (24)

8 1 Inledning 1.1 Syfte och mål Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 ska Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen senast den 9 augusti 2005 följa upp tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från de föreskrifter som utfärdades under Syftet med denna rapport är att utifrån meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt 1 göra en uppföljning av regelverket i enlighet med regleringsbrevet. Det är arbetsförmedlingen som i ett första led tillämpar reglerna om lämpligt arbete i samband med att anvisning till arbete sker. Om en person inte söker anvisat lämpligt arbete eller avvisar erbjudet lämpligt arbete ska ett meddelande om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning skickas till arbetslöshetskassan. Det är sedan arbetslöshetskassan som utreder och fattar beslut i ärendet. Målet med rapporten är att analysera tillämpningen av lämpligt arbete generellt utifrån de meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning som lämnats av arbetsförmedlingen. Följande frågor ska försöka besvaras: Följer arbetslöshetskassornas bedömning i ärenden om ifrågasatt ersättningsrätt föreskriften om lämpligt arbete? Skiljer sig bedömningen åt mellan olika arbetslöshetskassor? 1.2 Avgränsningar Föreskriften IAFFS 2004:3 om lämpligt arbete trädde i kraft den 1 september Granskningen kommer därför att omfatta de meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt som arbetsförmedlingen skrev under oktober och november På grund av handläggningstid och övriga rutiner hos arbetslöshetskassorna tar det i regel mellan en och fyra månader innan meddelandena med beslut redovisas till IAF. Endast de ärenden där beslut 1 Arbetsmarknadsstyrelsen bytte beteckning från Meddelanden om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning till Underrättelse till arbetslöshetskassan Sidan 8 (24)

9 från arbetslöshetskassan redovisats till IAF fram till den 19 april 2005 kommer att ingå i granskningen. När meddelandet registreras i AIS ska en orsak anges. Handläggaren kunde hösten 2004 välja mellan fyra nedanstående orsaker till meddelandet: 1. Sökanden avvisar anvisning till lämpligt arbete 2. Sökanden avvisar anvisning till lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program 3. Sökanden medverkar inte till upprättande av en handlingsplan 4. Annan orsak I denna rapport kommer endast granskning av meddelanden med orsak 1, d v s avvisat anvisning till lämpligt arbete, att ske. Det beror på att det är i dessa ärenden reglerna om lämpligt arbete tillämpas av arbetsförmedling och arbetslöshetskassor. Meddelanden från arbetsförmedlingen som resulterat i beslut om tillerkänd ersättningsrätt eller medfört någon sanktion granskas. Detta innebär att meddelanden som avser ej ersättningssökande eller återkallats av arbetsförmedlingen inte ingår i projektet. 1.3 Metod Granskningen har skett i två steg. Först har sökandens motiv för att avvisa arbetet kartlagts för att få en nyanserad inblick över varför anvisade arbeten inte söks eller varför sökanden tackar nej till erbjudande om anställning. Därefter har granskats vilken bedömning arbetslöshetskassan gjort utifrån framförda skäl och hur föreskriften om lämpligt arbete har tillämpats. Arbetslöshetskassans beslut har granskats så som det redovisats till IAF. Arbetslöshetskassans beslut är dock inte alltid slutgiltigt. Beslutet kan komma att ändras genom omprövning av arbetslöshetskassan eller till följd av ett domstolsavgörande. När arbetsförmedlingen anvisar till arbete skall man göra en bedömning om arbetet är lämpligt. Denna bedömning dokumenteras dock sällan av arbetsförmedlingen. Enbart det faktum att ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skrivs bör uppfattas som om det enligt arbetsförmedlingen varit fråga om ett lämpligt arbete som den sökande antingen tackat nej till eller inte sökt efter Sidan 9 (24)

10 anvisning. Av detta följer att någon närmare granskning av arbetsförmedlingens bedömning inte har skett. 2 Bakgrund 2.1 Föreskriftens tillkomst Ett av de allmänna villkoren för rätt att uppbära arbetslöshetsersättning är att den sökande är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan enligt 9 punkt 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Enligt 11 ALF anges att ett erbjudet arbete skall anses som lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag. 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall. Enligt andra stycket 11 anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete. Även reglerna i 9a ALF om att den sökande får begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet under de 100 första ersättningsdagarna i en ersättningsperiod är centrala i detta sammanhang. Ovanstående möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att utfärda föreskrifter om vad som är lämpligt arbete infördes den 1 augusti Föreskriftsrätten infördes som ett led för ökad rättssäkerhet i tillämpningen av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsmarknadsstyrelsen utfärdade den 26 januari 2001 Sidan 10 (24)

11 föreskrifter AMSFS 2001:10 om lämpligt arbete enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Föreskriften trädde i kraft den 5 februari Under 2004 gav regeringen IAF i uppdrag att göra en översyn av reglerna rörande lämpligt arbete. Översynen skulle betona arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring och syfta till att tillämpningen skulle bli striktare och mer enhetlig. Vidare skulle översynen inriktas på att precisera vilka hänsyn till sökandens personliga förhållanden som skulle ligga till grund för bedömningen av lämpligt arbete med hänsyn tagen till de krav på yrkesmässig och geografisk rörlighet som ställs upp i regelverket. Översynen resulterade i en ny föreskrift, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete, IAFFS 2004:3. I fortsättningen när endast paragrafhänvisning sker i rapporten avses ovan nämnda föreskrift. AMSFS 2001:10 upphörde den 31 augusti 2004 och IAFFS 2004:3 trädde i kraft den 1 september Förändringar i föreskriften En ny 1 har införts vilken anger till vilka föreskriften riktar sig. I de allmänna bestämmelserna 2-5 har ändringar skett som förtydligar försäkringens roll som en omställningsförsäkring. Bland annat anges i 5 uttryckligen att det är arbetsförmedlingen som ytterst gör bedömningen av vilka arbeten den sökande skall söka och avgör i vilka arbetsmarknadspolitiska program den sökande skall delta. Enligt 6 anges att om den sökande inte kan ta ett tillgängligt arbete på grund av personliga förutsättningar eller förhållanden som är godtagbara skäl enligt föreskrifterna och som är kända vid arbetslöshetens inträde eller i nära anslutning därtill, skall han eller hon även under de 100 första ersättningsdagarna vidta åtgärder för att undanröja sådana hinder. När det gäller utbildning, yrkesvana, kompetens och medicinska hinder i 7-9 har endast redaktionella ändringar skett i förhållande till den tidigare föreskriften. Sidan 11 (24)

12 I 10 har begreppet lokal bundenhet ändrats till geografiskt begränsat sökområde. Vidare har en ny definition av geografiskt begränsat sökområde införts. Med geografiskt begränsat sökområde menas att den sökande endast kan ta arbete inom ett från bostaden begränsat område innebärande högst tolv timmars daglig frånvaro. I 11 förtydligas vad som menas med att en sökande under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl kan begränsa sitt sökområde geografiskt. Som familjeskäl anges att a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver den sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas. b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort. c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Det förtydligas även att med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för den sökande att kunna finna lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete skall därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka. Reglerna att medge den sökande att enbart söka inom geografiskt begränsat sökområde under en avvecklingsperiod för sökande med bisyssla, kommunala uppdrag och jordbruksverksamhet har upphört. Reglerna om resor till och från arbetet, bostad på arbetsorten, arbetsinkomsten, löfte om annat arbete, delpension och arbetskonflikt i finns kvar och har endast ändrats redaktionellt för att förtydliga rättsläget. Sidan 12 (24)

13 3 Granskningen 3.1 Inledning Under oktober och november månad 2004 skrevs totalt meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt. Av dessa handlade 259 stycken om att sökanden avvisat anvisning till lämpligt arbete. Av de 259 ärendena har IAF granskat 174 ärenden där arbetslöshetskassans beslut inneburit en sanktion eller ett tillerkännande av ersättning. Tabell 1. Antal beslut fördelat på kön Beslut Totalt Män Kvinnor Andel Män Andel Kvinnor Tillerkänd % 47% Sanktion % 50% Totalt % 49% Det händer att den sökande uppger flera olika skäl till varför ett arbete inte sökts. Detta innebär att antal skäl kan vara fler än antal granskade ärenden. En översikt över sökandens skäl och vilket beslut som blev följden respektive arbetslöshetskassans bedömning redovisas som bilaga till rapporten. Rapportens disposition följer föreskriften om lämpligt arbete vid redovisning av sökandens skäl och beslut från arbetslöshetskassan. 3.2 Utbildning, yrkesvana och kompetens Enligt 7 anges att ett erbjudet eller anvisat arbete som inte svarar mot den sökandes utbildning eller yrkeserfarenhet inte är olämpligt enbart av det skälet. Den sökandes erfarenheter skall dock beaktas så att onödig yrkesväxling undviks. Enligt 8 anges att om en arbetsgivare anser att den sökandes kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa honom eller henne skall arbetet anses vara lämpligt även om den sökande gör en annan bedömning av sina kunskaper och färdigheter. IAF har funnit 27 ärenden där sökanden uppgett att de inte hade tillräcklig utbildning eller kompetens för anvisat arbete. Arbetslöshetskassan hänvisade i regel till 8 i föreskriften om att det är arbetsgivaren som avgör Sidan 13 (24)

14 om den sökandes kvalifikationer är tillräckliga och att det är arbetsgivaren som bestämmer om den sökande ska anställas eller inte. Arbetslöshetskassan ansåg att arbetet var lämpligt och beslutade om nedsatt arbetslöshetsersättning. I de ärenden där arbetslöshetskassorna tillerkände ersättning framkom det i samband med utredningen andra omständigheter som påverkat beslutet. Arbetslöshetskassorna fann t ex att kommunikationer mellan bostad och arbetsplats saknades eller att sökanden hade haft rätt att begränsa sitt sökområde under de 100 första ersättningsdagarna. Endast i ett ärende var beslutet tveksamt. Arbetslöshetskassan godtog i det fallet sökandens uppgifter om att sökanden väntade svar från en annan arbetsgivare samt att sökanden varit i kontakt med arbetsgivaren och inte fått arbetet på grund av att sökanden saknade de kvalifikationer företaget krävde. Av utredningen framgick inte om arbetslöshetskassan i detta ärende kontrollerat sökandens uppgift om otillräckliga kvalifikationer med arbetsgivaren eller om förutsättningarna för löfte om annat arbete enligt 16 föreskriften var uppfyllda. 3.3 Medicinska hinder I 9 anges att om den sökande åberopar medicinska hinder som skäl för att inte söka eller ta ett arbete skall dessa, om det inte är uppenbart obehövligt, styrkas med ett läkarutlåtande som beskriver den sökandes förutsättningar att utföra det anvisade eller erbjudna arbetet. Om det medicinska hindret inte kan styrkas skall arbetet anses vara lämpligt. IAF har funnit 19 ärenden där medicinska hinder anges som skäl för att inte söka anvisat arbete. I några ärenden hade ytterligare skäl för att inte söka det anvisade arbetet angetts, bland annat att den sökande inte hade erfarenhet eller kvalifikationer för arbetet. I ett ärende ansåg sig den sökande vara överkvalificerad för det anvisade arbetet. I merparten av ärendena där den sökande åberopat medicinska skäl godtog arbetslöshetskassorna inte dessa med hänvisning till att den sökande inte kunnat styrka sitt påstående genom läkarutlåtande eller att Sidan 14 (24)

15 läkarutlåtandet inte styrkte att det anvisade arbetet var olämpligt. I några ärenden tillerkände arbetslöshetskassorna den sökande ersättning. En sökande hade sökt arbetet trots de angivna medicinska skälen. I övriga ärenden kunde den sökande styrka att det anvisade arbetet var olämpligt med ett läkarutlåtande. 3.4 Geografiskt begränsat sökområde Enligt 9a ALF får en sökande under de 100 första ersättningsdagarna begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet. För att en sökande ska kunna begränsa sitt sökområde krävs enligt AMS instruktion att det finns jobb att söka inom yrket eller närområdet. Ytterligare bestämmelser finns angivna i föreskriften om lämpligt arbete där det bland annat definieras vad som menas med geografiskt begränsat sökområde. Med geografiskt begränsat sökområde menas enligt 10 att den sökande endast kan ta arbete inom ett från bostaden begränsat område innebärande högst tolv timmars daglig frånvaro. Enligt 11 får en sökande under en skälig övergångsperiod på grund av familjeskäl begränsa sitt sökområde geografiskt. Med familjeskäl avses följande: a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver att den sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas. b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort. c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för den sökande att kunna finna lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete skall därefter anses vara lämpligt om den Sidan 15 (24)

16 sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka. Vid granskningen har totalt sju ärenden funnits där sökanden uppgett att de inte sökt anvisat arbete med hänsyn till geografiskt begränsat sökområde pga. familjeskäl. I ett ärende godtog arbetslöshetskassan att sökanden inte kunde ha två timmars resväg om dagen pga personliga skäl i familjen och tillerkände ersättning. I resterande ärenden fann arbetslöshetskassorna vid utredningen att de uppgivna skälen inte var godtagbara. 3.5 Resor till och från arbetet I 12 stadgas att om den sökande kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett godtagbart sätt, det vill säga inom en rimlig tid och till en skälig kostnad, skall arbetet anses vara lämpligt. Om det saknas allmänna kommunikationsmedel till och från arbetet, men den sökande har tillgång till annat färdsätt, skall arbetet anses vara lämpligt. Om arbetstidens förläggning kan anpassas till restider som gör det möjligt att ta sig till och från arbetet på ett godtagbart sätt skall arbetet anses vara lämpligt. I 13 anges att om den sökande inte kan resa mellan bostaden och arbetsplatsen på ett godtagbart sätt, men det finns möjlighet för den sökande att få tillgång till ett boende på arbetsorten, skall anvisat eller erbjudet arbete anses vara lämpligt. Vid granskningen har totalt 25 ärenden hittats där sökanden uppger att de inte sökt anvisat arbete med hänvisning till att de inte kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett godtagbart sätt. I drygt en tredjedel av ärendena blev beslutet tillerkänd ersättning. I regel motiverades beslutet med att kommunikationerna mellan bostad och arbete inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. I ett ärende tillerkändes ersättningen med motiveringen att sökanden hade rätt att begränsa sig till arbeten som innebar att frånvaron från hemmet inte översteg 12 timmar under de 100 första ersättningsdagarna. I ett annat ärende var det fråga om en deltidsanställning som anvisats. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motiveringen att rese- Sidan 16 (24)

17 kostnaderna framstod som oskäliga i förhållanden till erbjuden lön i deltidsarbetet. Av ovanstående framgår att endast ett ärende handlade om att sökanden enligt 9a ALF under de första 100 ersättningsdagarna hade rätt att begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet och därför tillerkändes ersättning. 3.6 Arbetsinkomsten Enligt 15 skall arbetet anses vara lämpligt om inkomsten i det anvisade eller erbjudna arbetet inte understiger 90 procent av den fastställda dagpenningen. Uppkommer ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning skall det beaktas vid beräkning av inkomsten. Hänsyn skall då tas till eventuella skattelättnader. Vid granskningen hittades sju ärenden där sökanden uppgivit låg inkomst som orsak till att arbetet inte söktes. I samtliga ärenden utom ett fattade arbetslöshetskassorna beslut om sanktion. I ärendet där ersättningen tillerkändes hade sökanden bland annat uppgivit låg lön, för långt att pendla samt dubbla hyror som orsak till att erbjudet arbete avvisats. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motivering att resor mellan arbete och bostad inte fungerat på ett tillfredsställande sätt samt omständigheterna i övrigt. IAF kan konstatera att arbetslöshetskassan i ett ärende där meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt skickats för att sökanden tackat nej till erbjudet lämpligt arbete ansett att sökanden inte varit aktivt arbetssökande överhuvudtaget och stängt av sökanden från rätt till ersättning enligt 9 ALF istället för att sätta ned ersättningen. Sökandens motivering till att tacka nej till arbetet var att det inte fanns några kommunikationer som passade och att det inte var lönsamt att ta arbetet pga resorna. Av beslutet framgår inte om ytterligare utredning skett som gör att beslut enligt 9 kan fattas eller om fel sanktion tillämpats. Sidan 17 (24)

18 3.7 Löfte om annat arbete Enligt 16 anges att godtagbara skäl att avvisa ett anvisat eller erbjudet arbete därför att det finns ett löfte om ett annat arbete är - att det finns en skriftlig handling som styrker ett löfte om en anställning hos en annan arbetsgivare vid tiden för anvisningen eller erbjudandet, och - att den anställningen skall tillträdas inom 14 dagar, och - att det arbetet bedöms vara lämpligare än det erbjudna arbetet. Totalt förekom detta skäl i 15 ärenden ur det granskade materialet. I regel hade sökanden uppgett att han/hon inte sökt anvisat arbete för att andra jobb sökts och väntade på svar från dem eller att sökanden arbetade deltid hos nuvarande arbetsgivare och blivit lovat heltidsarbete i framtiden. Det förekom även att sökanden inte sökt anvisat arbete för att de väntat på att få börja ett återkommande säsongsarbete. Arbetslöshetskassorna utredde i de flesta fall skälen, konstaterade att de anvisade arbetena var lämpliga och att sökanden inte haft godtagbara skäl att låta bli att söka dem. IAF kan dock konstatera att inte alla arbetslöshetskassor hänvisar till 16 i sina motiveringar utan rent allmänt nämner att skälen inte är godtagbara när sanktionsbeslut tillämpas. Det kan då vara svårt för den sökande att förstå varför arbetslöshetsersättningen sätts ner. I fem av ovanstående ärenden blev beslutet att ersättningen tillerkändes. Det rörde sig bland annat om ärenden där den sökande befann sig inom de 100 första ersättningsdagarna och därmed hade rätt att begränsa sig geografiskt eller yrkesmässigt. Tre av de tillerkända ärendena tillhörde en och samma arbetslöshetskassa. Beslutet blev tillerkänd ersättning efter bristande utredning och felaktig tillämpning av lagstiftningen. Bland annat lämnade sökanden uppgifter om att kontakt skett med det sökande företaget men resultatet blev negativt eftersom sökanden inte hade de kvalifikationer företaget krävde. Arbetslöshetskassan godtog sökandens uppgifter utan att kontroll skett med det aktuella företagets representanter. Vidare tillerkändes ersättningen i ett ärende med hänvisning till att sökanden hade en anställning när arbetslöshetskassan fick Sidan 18 (24)

19 meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt istället för att utreda tidpunkten för när sökanden inte sökte anvisat arbete. 3.8 Övriga skäl I en stor del av ärendena har förekommit skäl som inte direkt har kunnat hänföras till föreskriften om lämpligt arbete. Det rör sig t ex om sökanden som inte sökt anvisat arbete för att de inte vill byta yrkesinriktning, sökande som uppgett att de inte fått anvisningen, glömt bort anvisningen eller varit förhindrade Vill inte byta yrkesinriktning IAF har funnit 24 ärenden där den sökande inte ville byta yrkesinriktning eller inte var intresserad av det anvisade arbetet överhuvudtaget. Sökanden har bl a uppgett att de skulle starta eget företag eller sökt mer lämpliga arbeten hos andra arbetsgivare. Inte i något ärende godtog arbetslöshetskassorna dessa skäl. I två av ärendena tillerkändes ersättningen med hänsyn till andra orsaker. Av ovanstående ärenden kunde cirka tio stycken rent hypotetiskt begränsa sig till att endast söka inom sitt yrkesområde enligt 9a ALF eftersom de ännu inte förbrukat 100 ersättningsdagar i sin ersättningsperiod. Ingen av dessa hade fått någon anvisning utanför sitt yrkesområde, varför arbetslöshetskassorna i sina beslut inte behövt ta ställning till sökandens yrkesbegränsning Postgång I 17 ärenden hänvisade sökanden till postgången. Sökanden har dels uppgett att anvisningen inte kommit fram till sökanden från arbetsförmedlingen dels att sökanden skickat ansökan till arbetsgivaren men ansökan inte har nått arbetsgivaren. De flesta arbetslöshetskassor godkände inte sökandens uppgifter om att anvisningen inte hade nått sökanden och beslöt om nedsatt ersättning. I fyra ärenden beslöt dock arbetslöshetskassan annorlunda. I ett ärende uppgav sökanden att anvisningen måste ha kommit bort av misstag och sökanden uppgav att anvisningen aldrig kommit fram. Arbetslöshetskassan tillerkände ersättningen med motiveringen att det inte kunde bevisas att sökanden fått anvisningen. I ett annat ärende uppgav sökanden att anvisningen inte kommit fram och att hela Sidan 19 (24)

20 hemmet letats igenom. Sökanden hade aldrig tidigare missat någon anvisning och skulle aldrig säga nej till att söka ett arbete som anvisats. Arbetslöshetskassan godtog att sökanden ej fått brevet från arbetsförmedlingen och bedömningen blev därför att den sökande stod till arbetsmarknadens förfogande på sätt som anges i lagen Glömska I en del av de granskade ärendena uppgavs att sökanden hade glömt att söka anvisat arbete eller slarvat bort anvisningen. Arbetslöshetskassorna fattade i samtliga ärenden beslut om nedsatt ersättning Förhindrade I ett fåtal ärenden uppgav de arbetssökande att de varit förhindrade att ta arbete vid tidpunkten för arbetserbjudandet. I två av ärendena fattade arbetslöshetskassan beslut om tillerkänd ersättning. Det ena beslutet motiverades med att det var fråga om ett akut läkarbesök som kunde styrkas. I det andra ärendet hade sökanden erbjudits fyra dagars vikariat. Sökanden hade antagit erbjudandet med undantag av en lördag då andra aktiviteter var inbokade. Eftersom sökanden var känd timvikarie och inte brukade tacka nej fann arbetslöshetskassan efter kontakt med arbetsgivaren ingen orsak att sätta ned ersättningen Diverse Förutom ovanstående har det förekommit en mängd skäl till att anvisade arbeten inte sökts. Sökanden har bl a uppgett att arbetsgivaren till det anvisade arbetet varit olämplig eller att den sökande endast önskat heltidsarbete. Andra orsaker som uppgetts har varit att den sökande inte vill ta en timanställning eller var rädd för att bli rånad på arbetsplatsen. Vidare har uppgetts att den sökande inte mådde bra av att arbeta som uthyrd till olika företag genom ett bemanningsföretag, att den sökande endast blev erbjuden en korttidsanställning eller att ansökan var inskickad till arbetsgivaren men att ansökan kom fram för sent. De flesta av de angivna skälen godtogs inte av arbetslöshetskassorna. I ett ärende tillerkändes dock ersättningen för att utredningen visade att det var problem med en oseriös arbetsgivare. I ett annat ärende tillerkändes ersättningen i och med att det saknades angiven sista ansökningsdag i anvisningen. Sidan 20 (24)

21 3.9 Bostad på arbetsorten, delpension och arbetskonflikt Vid granskningen har endast ett fåtal ärenden handlat om att den sökande uppgett att vederbörande inte vill flytta från bostadsorten och att 14 om bostad på arbetsorten kan bli tillämplig. Detta medför att någon granskning inte har skett av dessa ärenden. Vidare har det inte funnits några ärenden som handlat om 17 delpension eller 18 arbetskonflikt Skäl saknas I ett mindre antal ärenden har det inte av handlingarna gått att utläsa vilka skäl den sökande har till att inte söka anvisat arbete. Det har i regel handlat om ärenden där arbetsförmedlingen inte fått kontakt med den sökande när meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt skrevs. Den sökande har inte heller lämnat några skäl vid arbetslöshetskassans kommunicering och av beslutsmotiveringen framgår endast att ett anvisat arbete inte sökts eller att avvisning av erbjudet arbete skett. I samtliga ärenden har meddelandet om ifrågasatt ersättningsrätt lett till att sanktion beslutats, antingen genom nedsatt ersättningsrätt eller genom en bedömning om att sökanden inte står till arbetsmarknadens förfogande. 4 Slutsatser Granskningen har omfattat ett relativt litet antal ärenden vilket gör att det är svårt att generalisera slutsatserna. Vid granskningen har IAF dock kunnat observera vissa tendenser. IAF kan utifrån de inledande frågeställningarna och det begränsade granskade urvalet konstatera att arbetslöshetskassorna i huvudsak tillämpar föreskriften om lämpligt arbete på ett enhetligt sätt. Det finns dock vissa brister i en del utredningar, bl a godtas sökandens invändningar utan att kontroll av uppgifterna sker. När det gäller motivering av beslut kan rent allmänt nämnas att en stor del av besluten enbart innehåller standardmotiveringar, ibland endast lagtext, vilket innebär att sökandens uppgifter/invändningar inte bemöts. När det gäller tillämpning av bestämmelserna om utbildning, yrkesvana och kompetens har de allra flesta arbetslöshetskassornas bedömning följt föreskriften om Sidan 21 (24)

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007

Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Fakta PM 1:200 2008 Sextio år av underrättelser Historik, utveckling och analys över underrättelser 1945-2007 Underrättelser från arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har i sextio år varit ett

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

RiR 2009:13. Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen

RiR 2009:13. Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen RiR 2009:13 Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen ISBN 978 91 7086 186 4 RiR 2009:13 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Datum: 2009-06-24 Dnr: 31-2008-1049

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 662-09 Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen

Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen 2004:15 Individuella handlingsplaner vid arbetsförmedlingen En utvärdering MISSIV DATUM DIARIENR 2004-05-10 2003/412-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-09-04 N2003/6145/A Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l. 2010-09-22 Meddelad i Jönköping Sida l (6) KAMMARRÄTTEN Mill nr 569-09 I JÖNKÖPING DOM Avdelning l 2010-09-22 Meddelad i Jönköping,nspektioner.. för I A F il rbel~ltj:;.hels törs~k:ri"g~n 1 Ink 2010 -OS.: i 4 KLAGANDE Dm :l{\g)4[:')

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2013 ref 26 Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland

Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Fakta PM 9:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Storbritannien och Nordirland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska

Läs mer

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 15. Lagrum: 5 e förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 15 Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut.

HFD 2014 ref 11. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut. HFD 2014 ref 11 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Lagrum: 26 kap. 9 första stycket,

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs.

Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012. Jag har tagit del av inspektionsresultatet, som biläggs. BESLUT Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-07-18 Dnr 2595-2012 Sid 1 (1) Inspektion av Arbetsförmedlingen, kontoret i Karlstad, den 4 och 5 juni 2012 Den 7 maj 2012 förordnades byråchefen

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-04-04 Meddelad i Stockholm KAMMARRÅTTEN Avdelning 03 2012-04-04 Meddelad i Stockholm Sida l (8) Mål nr 7348-11 KLAGANDE Unionens Arbetslöshetskassa Box 701 101 33 Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland

Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Fakta PM 11:2007 Arbetslöshetsersättning inom EU Tyskland Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt

Historik - Karensvillkoret och ersättningsperiodens längd 1 Föreskriftsrätt 1 (10) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015

Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2500-2015 Sid 1 (7) Inspektion av Arbetsförmedlingens kontor i Borås den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen Cecilia

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen RiR 2005:3 Arbetslöshetsförsäkringen kontroll och effektivitet ISBN 91 7086 035 1 RiR 2005:3 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Näringsdepartementet Datum 2005-02-24 Dnr 31-2003-00723

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-10-29 1 (8) Försäkringsjuridiska enheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 Dnr: 2009/1620 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING I SAMBAND MED FÖRTROENDEUPPDRAG Redovisning

Läs mer