Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer"

Transkript

1 Dnr 2010/ :23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010

2 2

3 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i uppdrag att följa upp och analysera hur Arbetsförmedlingen säkerställer kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer. IAF har presenterat föreliggande rapport för Arbetsförmedlingen vid ett möte den 8 oktober Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Föreliggande rapport har utarbetats av Simon Bjurström, Stefan Gjuse och Pierre Jansson (uppdragsledare). I beredningen har Urban Forsberg, Anita Larsson, chefen för analysenheten Kristian Persson, chefsjuristen Lars Seger samt chefen för granskningsenheten Gunilla Wandemo. Katrineholm den 15 oktober Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund IAF:s tidigare rapporter Syfte Metod och genomförande Avgränsningar Kompletterande aktörer och jobbcoacher Vilka arbetssökande får stöd av jobbcoach hos kompletterande aktör? Arbetssökandes tid hos kompletterande aktörer Vad är avgörande för att kontrollfunktionen ska fungera? Kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor Informationsutbytet mellan kompletterande aktör/jobbcoach och arbetsförmedlare Arbetsförmedlingens webbstöd Avvikelserapporteringen Slutredovisningen från jobbcoach hos en kompletterande aktör Avvikelserapporter från kompletterande aktörer Urval avvikelserapporter i enskilda ärenden Vad gör arbetsförmedlare med avvikelserapporter? Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer? Slutdiskussion Källor och referenser Bilaga 1 Arbetssökande hos extern jobbcoach och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen 5

6 6

7 Sammanfattning I 2010-års regleringsbrev för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fick myndigheten i uppdrag att följa upp och analysera hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbetet med kompletterande aktörer. IAF:s uppföljning kan sammanfattas enligt följande: Arbetsförmedlingen har i huvudsak tydliga riktlinjer för samarbetet, men vissa formuleringar kan leda till att kompletterande aktörer gör sådana bedömningar som borde göras av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens uppföljningar visar att arbetssökande är nöjda med stödet från kompletterande aktörer/jobbcoacher IAF:s uppföljning visar att det finns risk för att jobbcoacherna hos kompletterande aktörer inte har tillräckliga kunskaper om de villkor som gäller för personer som uppbär arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingens riktlinjer för kompletterande aktörer och jobbcoacher hade inte fått genomslag fullt ut i det dagliga arbetet vid uppföljningen våren 2010 IAF har inte funnit underlag som visar att arbetsförmedlarna vidtar aktiviteter i tillräcklig omfattning med anledning av inkommen information genom så kallade avvikelserapporter från kompletterande aktörer IAF har inte fått fram något underlag, som visar på att Arbetsförmedlingen har några systematiska uppföljningsrutiner för att följa om riktlinjer och verktyg fungerar så att kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer är säkerställd. Inom ramen för arbetet med uppdraget från regeringen har IAF genomfört intervjuer med ett tiotal arbetsförmedlare vid tre arbetsförmedlingskontor. Samtliga intervjuade hade i olika omfattning erfarenhet av samarbete med kompletterande aktörer. IAF har även genomfört intervjuer med kompletterande aktörer som arbetar som jobbcoacher. Utöver intervjuerna har en genomgång av enskilda ärenden genomförts. Den 30 april 2010 fick arbetssökande stöd i sitt arbetssökande av en jobbcoach hos en kompletterande aktör. Drygt hälften av arbetssökande som fick detta stöd uppbar arbetslöshetsersättning och omfattades därmed av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det är Arbetsförmedlingens ansvar att säkerställa att omständigheterna är sådana att kontrollfunktionen kan upprätthållas i samarbetet med jobbcoacherna. Arbetsförmedlingen ansvarar för myndighetsutövningen för dem som uppbär arbetslöshetsersättning under hela coachningsperioden. Arbetsförmedlingen kan inte överföra detta ansvar och dessa uppgifter till en kompletterande aktör. Detta ställer stora krav på att informationsflödet mellan enskilda jobbcoacher och lokala arbetsförmedlare fungerar. Samarbetet förutsätter även att jobbcoacherna har kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor. 7

8 Vid IAF:s genomgång av Arbetsförmedlingens riktlinjer rörande samarbetet framstår dessa som i huvudsak tydliga och lättillgängliga. För att kontrollfunktionen ska fungera måste riktlinjerna inte bara finnas utan även förstås och följas av alla parter. Utifrån den information som framkom i IAF:s intervjuer med jobbcoacher bedömer IAF att det finns en risk att många jobbcoacher saknar relevant kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor. Därmed finns det en risk att många jobbcoacher inte fullt ut följer Arbetsförmedlingens riktlinjer för samarbetet. IAF:s uppföljning visar att för kontrollfunktionen viktig information från kompletterande aktörer och jobbcoacher når arbetsförmedlaren i liten omfattning. När information ändå inkommer vidtar arbetsförmedlaren sällan någon aktivitet. I närmare hälften av ärendena där en avvikelserapport inkommit från jobbcoachen kan IAF i sin uppföljning inte återfinna någon dokumentation som visar att arbetsförmedlaren vidtagit någon aktivitet. Utifrån de genomförda intervjuerna och genomgången av enskilda ärenden kan IAF konstatera att det finns omständigheter som försvårar upprätthållandet av kontrollfunktionen i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och jobbcoacher hos de kompletterande aktörerna. 8

9 1 Bakgrund Dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, fick i regleringsbrevet för budgetåret 2007 regeringens uppdrag att mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskap för arbetssökande. I regleringsbrevet för 2008 fick sedan Arbetsförmedlingen 1 i uppdrag att säkerställa kompletterande aktörer som en del av myndighetens tjänsteutbud. Enligt regleringsbrevet skulle kunskap och kompetens hos kompletterande aktörer särskilt tas tillvara i åtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden, inte minst inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Regleringsbrevet för 2009 innebar också att Arbetsförmedlingen skulle säkerställa att fler mindre lokala aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud. 1.1 IAF:s tidigare rapporter IAF har tidigare granskat den försöksverksamhet som Arbetsförmedlingen bedrev under 2007 och 2008 med kompletterande aktörer. Granskningen avsåg arbetssökande med arbetslöshetsersättning. Syftet med granskningen var att studera hur Arbetsförmedlingen säkerställt sitt ansvar för myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäkringen i avtal med kompletterande aktörer. Syftet var också att identifiera om det fanns risk för felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning till arbetslösa som varit anvisade till en kompletterande aktör. Resultatet av IAF:s granskning publicerades i mars Enligt rapporten saknades avtalsbestämmelser som gav Arbetsförmedlingen som förvaltningsmyndighet möjlighet att fullfölja sina uppdrag i kontrollfunktionen vad avser: dokumentation insyn jäv sekretess och tillsyn Under hösten 2009 genomförde IAF en uppföljning av hur Arbetsförmedlingen hade säkerställt villkoren i arbetslöshetsförsäkringen i de avtal som tecknades med kompletterande aktörer i juni IAF följde 1 Den 1 januari 2008 blev Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna en sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen 2 IAF 2009:5, dnr 2008/688 9

10 också upp om förutsättningar för korrekt och rättssäker myndighetsutövning hade säkerställts. 3 Uppföljningen visade att Arbetsförmedlingen vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med de brister som IAF påtalat i mars Sammanfattningsvis visade uppföljningen: Tidigare felaktig ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer, när det gällde myndighetsutövning i kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen, hade ändrats i de nya avtalen Krav på skriftlig dokumentation av aktiviteter med mera under tiden den arbetssökande är placerad hos kompletterande aktör hade införts i avtalen Ett handläggarstöd för arbetsförmedlare för samarbetet med kompletterande aktörer hade tagits fram Arbetssökandes möjlighet till insyn hade förbättrats genom de rutiner som utvecklats, men frågan hade inte reglerats i avtalen Arbetsförmedlingen hade informerat kompletterande aktörer om bestämmelserna för jäv Arbetsförmedlingen hade informerat kompletterande aktörer om tystnadsplikt och sekretess Arbetsförmedlingens rätt att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning hos kompletterande aktörer hade reglerats i avtalen IAF noterade även vid den uppföljande granskningen brister i informationssäkerheten. Det gällde bland annat överföring av känsliga uppgifter via e-post från kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. 2 Syfte I regeringens regleringsbrev till IAF för 2010 anges: IAF har under 2009 redovisat en granskningsrapport om kompletterande aktörer som samarbetar med arbetsförmedlingen. IAF ska under 2010 följa upp och analysera hur arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbete med kompletterande aktörer. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober Föreliggande rapport syftar till att besvara regeringens frågeställning genom att 3 IAF 2009:17, dnr 2009/

11 följa upp om åtgärder och verktyg som Arbetsförmedlingen utvecklat och använt i samarbetet med kompletterande aktörer under första delen av 2009 säkerställer Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen. 3 Metod och genomförande Uppdraget inleddes med att IAF:s interna uppdragsgrupp genomförde ett möte med representanter för Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterade arbetsförmedlingstjänster. 4 Vid mötet deltog även en representant från Arbetsförmedlingens enhet för arbetslöshetsförsäkringen. Mötet syftade till att få en beskrivning över hur Arbetsförmedlingen arbetar med uppdraget kompletterande aktörer. Mötet syftade också till att få klarhet i och information om styrningen av Arbetsförmedlings kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen i samarbetet med kompletterande aktörer. IAF har därefter genomfört intervjuer vid tre arbetsförmedlingar. Utgångspunkten för IAF:s urval av arbetsförmedlingar var att få en bild av samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer i en större kommun, en mellanstor kommun och en mindre kommun. IAF besökte arbetsförmedlingen Göteborg City, arbetsförmedlingen Skövde och arbetsförmedlingen Arvika. Sammanlagt intervjuades ett tiotal arbetsförmedlare. Alla hade i olika omfattning erfarenhet av samarbete med kompletterande aktörer. Samtliga intervjuade arbetsförmedlare har beretts möjligheten att i efterhand faktagranska sina svar. Även de personer som intervjuats vid Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterande arbetsförmedlingstjänster har fått möjligheten att lämna synpunkter på faktainnehållet i föreliggande rapport. I samband med intervjuerna vid respektive arbetsförmedling har IAF även haft intervjuer med kompletterande aktörer. Sammanlagt har sex slumpmässigt utvalda kompletterande aktörer intervjuats. Samtliga kompletterande aktörer har verksamhet på någon av nämnda orter. Några av dem bedriver även verksamhet på ytterligare orter. Intervjuerna med kompletterande aktörer avslutades med en sammanfattning för att säkerställa att IAF uppfattat deras svar korrekt. Den del av rapporten som berör samarbetet mellan lokala arbetsförmedlare och kompletterande aktörer, kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor och informationsutbytet beskriver endast samarbetet på ovanstående orter. IAF har även följt upp enskilda ärenden. Denna uppföljning avser arbetssökanden hos kompletterande aktörer i hela riket. För att kartlägga om de grundläggande villkoren i arbetslöshetsförsäkringen säkerställts i det praktiska samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer har IAF haft fyra utgångspunkter: 4 28 april

12 Arbetsförmedlingens riktlinjer för samarbetet, kompletterande aktörs kunskap om arbetslöshetsförsäkringen, informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer samt Arbetsförmedlingens aktivitet med anledning av inkommen avvikelserapportering 5. IAF har genom Arbetsförmedlingens webbstöd 6 tagit in information om antalet avvikelserapporter från kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen under perioden den 1 april - 30 juni Perioden är vald utifrån att Arbetsförmedlingen vid det initiala mötet uppgav att samtliga avvikelserapporter under denna period ska inkomma via webbstödet 7. IAF har sedan utifrån inkomna avvikelserapporter följt upp vilka åtgärder Arbetsförmedlingen gjort i enskilda personärenden. Denna uppföljning gjordes via Arbetsförmedlingens informationssystem, AIS. 3.1 Avgränsningar Uppföljningen har avgränsats till Arbetsförmedlingens och kompletterande aktörers arbete med nya arbetslösa och korttidsarbetslösa. Detta är målgrupper som kan förväntas få arbetslöshetsersättning och där Arbetsförmedlingen ska kontrollera att den sökande uppfyller villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. 8 Kompletterande aktörers arbete med nya och korttidsarbetslösa utförs av så kallade jobbcoacher. Inom ramen för Arbetsförmedlingens egen verksamhet finns också jobbcoacher. Under maj månad 2010 anlitade arbetssökande Arbetsförmedlingens interna jobbcoacher och anlitade extern jobbcoach hos kompletterande aktör. 9 Intern jobbcoach innebär att en arbetssökande får utökat stöd inom Arbetsförmedlingens egen verksamhet medan stöd av extern jobbcoach innebär stöd utanför Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. I föreliggande rapport följer IAF upp och analyserar hur Arbetsförmedlingen 5 Vad gäller avvikelserapportering se kapitel Vad gäller webbstöd se kapitel Från och med den 23 mars 2010 kan och ska jobbcoacherna skicka in avvikelserapport via webbstödet 8 Regeringens instruktion (SFS2007:906) för IAF framgår bland annat följande: 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ansvarar för till över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen 9 Pressmeddelande Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden börjar förstärkas,

13 säkerställer kontrollfunktionen i samarbetet med externa jobbcoacher hos kompletterande aktörer. 4 Kompletterande aktörer och jobbcoacher Regeringen beslutade den 18 december 2008 om ett särskilt uppdrag åt Arbetsförmedlingen att upphandla kompletterande aktörer som erbjuder arbetslösa en personlig coach. 10 Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för företag som samverkar med Arbetsförmedlingen och som erbjuder arbetssökande en kompletterande arbetsförmedlingstjänst. Kompletterande aktörer är således en del i arbetsmarknadspolitiken och svarar för en del av Arbetsförmedlingens utbud av service och tjänster. Enligt Arbetsförmedlingen syftar samarbetet med kompletterande aktörer till att: 11 förbättra matchningen och motverka utanförskap ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service låta arbetssökande få del av andra aktörers kunskap och erfarenhet Enligt regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen ska kompletterande aktörer erbjuda individuellt anpassade tjänster som innefattar personlig handledning och stöd utifrån varje deltagares specifika behov. Vidare ska kompletterande aktörernas förmåga att pröva nya angreppssätt och lösningar öka en arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. 12 Jobbcoachning via kompletterande aktör ska således ses som ett extra stöd för den arbetssökande. Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer gäller: 13 långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar nyanlända flyktingar och invandrare personliga jobbcoacher för nya arbetslösa och korttidsarbetslösa arbetslivsinriktad rehabilitering 10 Regeringsbeslut , A2008/3628/A 11 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 och 12 Regeringsbeslut , A2008/3628/A och Arbetsförmedlingens årsredovisning

14 Arbetsförmedlingen har under 2010 gjort egna uppföljningar av arbetssökandes syn på jobbcoacher hos kompletterande aktörer. Dessa uppföljningar visar att arbetssökande är nöjda med stödet från jobbcoacher. Många arbetssökande kommer ut i arbetslivet. Var tredje arbetssökande har fått arbete inom 90 dagar efter avslutat coachningsinsats. Av de arbetssökande som fått stöd av jobbcoach hos kompletterande aktör uppger en majoritet att de är nöjda med bemötande, kompetens och den planering som de har gjort tillsammans med jobbcoachen. 14 Arbetsförmedlingens kontinuerliga uppföljningar visar att kompletterande aktörer levererar det som förväntas enligt avtalen. De av IAF intervjuade arbetsförmedlarna bekräftar den positiva bild arbetssökande har av externa coachningsinsatser. Även de intervjuade arbetsförmedlarna anser att kompletterande aktörer bidrar till en förstärkning av Arbetsförmedlingens servicefunktion. På Arbetsförmedlingens hemsida återfinns förteckning över samtliga kompletterande aktörer med uppgift om kontaktperson. Varje jobbcoach presenterar också sin verksamhet genom en så kallad tjänstedeklaration. Kompletterande aktörer och jobbcoacher marknadsför också sin verksamhet bland annat på egna hemsidor och med annonser i dagspressen. De kan också delta i så kallade coachmässor och finnas på plats vid lokala arbetsförmedlingar vid olika tillfällen. 15 Detta i kombination med att Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede informerar arbetssökande om möjligheten till jobbcoach ligger till grund för det val arbetssökande gör. Avtalen mellan Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer har förlängts från och med den 1 december 2010 till och med den 31 december Under 2011 kommer en successiv minskning av antalet arbetssökande som får tillgång till jobbcoach att ske. Efter den 1 juli 2010 har Arbetsförmedlingen ett avtal med cirka 820 leverantörer över hela landet. 16 Under den tid en arbetssökande får stöd av en jobbcoach hos en kompletterande aktör är den arbetssökande fortsatt inskriven vid Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för en arbetssökande under hela coachningsinsatsen. En arbetssökande hos en kompletterande aktör omfattas således av samma villkor som övriga arbetssökande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. 14 Pressmeddelande Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden börjar förstärkas och Arbetsförmedlingens jobbcoacher får fortsatt förtroende Enligt uppgift från Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterande arbetsförmedlingstjänster får jobbcoacherna endast närvara vid de lokala arbetsförmedlingarna på initiativ av Arbetsförmedlingen 16 Pressmeddelande Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingens jobbcoacher får fortsatt förtroende

15 Arbetsförmedlingens ansvar för att upprätthålla kontrollfunktionen kan inte överlåtas till en kompletterande aktör. 17 Jobbcoacher hos kompletterande aktörer ska därför vara väl införstådda med i vilka situationer information ska lämnas till Arbetsförmedlingen. Jobbcoachen ansvarar för att skriftligt dokumentera och omgående informera Arbetsförmedlingen om avvikelser/händelser som kan ha betydelse för en arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning. 18 Arbetsförmedlare som IAF intervjuat framhöll att införandet av kompletterande aktörer syftade till att ge de arbetssökande fler valmöjligheter. Genom stöd av jobbcoacher hos kompletterande aktörer skulle arbetssökande också få större möjligheter att förbättra sitt arbetssökande och därmed komma närmare ett jobb. En uppfattning som framkom i intervjuerna med lokala arbetsförmedlare var att kompletterande aktörer inneburit en ökad administration och att det är en stor variation av kvalitén på jobbcoachernas insats. Samarbetet upplevs fungera bättre med jobbcoacher som har någon form av tidigare erfarenhet av Arbetsförmedlingens verksamhet. Tidigare erfarenhet uppgavs som en viktigare faktor än både den kompletterande aktörens personella och ekonomiska resurser. Även den lokala förankringen framhölls som en framgångsfaktor för ett väl fungerande samarbete. Intervjuade jobbcoacher hos kompletterande aktörer ser sig själva som ett komplement till Arbetsförmedlingen. En av de intervjuade jobbcoacherna beskriver uppdraget som att jobbcoacherna är Arbetsförmedlingens förlängda arm och kan därigenom erbjuda den arbetssökande verktyg för att förbättra sin position på arbetsmarknaden. Samtliga intervjuade jobbcoacher betonade detta men i olika formuleringar. 4.1 Vilka arbetssökande får stöd av jobbcoach hos kompletterande aktör? Arbetsförmedlingen ansvarar för att identifiera arbetssökande som kan vara aktuella för jobbcoachning. 19 De intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att arbetssökande själva har blivit allt mer medvetna om möjligheterna till jobbcoach. Tjänsten efterfrågas därför mer frekvent. Vidare uppgav ett antal av arbetsförmedlarna att alla kategorier av arbetssökande rekommenderas jobbcoach. Flera av de jobbcoacher IAF intervjuat uppgav dock att det inte 17 Regeringsformen (RF) 11 kap 6 3 stycket ger inte stöd för att myndighetsutövning inom arbetslöshetsförsäkringen överlämnas till ett privaträttsligt subjekt utan att det finns lagstöd för överlämnande. Arbetsförmedlingens kontrollfunktion är en form av myndighetsutövning. 18 Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

16 alltid är så att Arbetsförmedlingens urvalsprinciper fungerar optimalt. Det finns exempel på arbetssökande som kommer till jobbcoach och inte bedöms vara redo för den typen av insats utan borde istället, enligt jobbcoacherna, omfattas av rehabiliteringsinsatser eller andra liknande åtgärder. Möjligheten till jobbcoach är ett erbjudande som den arbetssökande kan välja att tacka ja eller nej till. Deltagande i insatsen är således frivilligt. Ett avvisande eller en vilja att avbryta en pågående coachningsinsats är i sig inte grund för en underrättelse till arbetslöshetskassan. Ett avvisande tillsammans med andra faktorer kan dock leda till att arbetsförmedlaren skickar en underrättelse till arbetslöshetskassan. 20 Under IAF:s intervjuer med arbetsförmedlarna framfördes synpunkten att coachningsinsatsen ska vara frivillig. Samtidigt efterfrågade en del av de intervjuade arbetsförmedlarna möjligheten att enbart ett avvisat erbjudande om jobbcoach ska kunna leda till en underrättelse i de fall arbetsförmedlaren bedömt jobbcoachningen som en lämplig åtgärd. IAF har begärt in individkaraktäristiska uppgifter för arbetssökande som fick stöd hos jobbcoach respektive de som inte fick detta stöd per den sista april IAF har i beställningen till Arbetsförmedlingen efterfrågat uppgifter endast för arbetssökanden som var helt arbetslösa, timanställda eller deltidsanställda 21. Detta innebär till exempel att arbetssökande som var inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program inte ingår. IAF har sedan kontrollerat vilka arbetssökande som fått arbetslöshetsersättning Ibid 21 Arbetssökande som är inskrivna i sökandekategori 11, 21 och Källa IAF, Astat 16

17 Tabell 1: Andel arbetssökande hos kompletterande aktör med jobbcoach 23 och andel arbetssökande hos Arbetsförmedlingen per den 30 april 2010 Variabel Hos extern jobbcoach Hos Arbetsförmedlingen Kön Kvinna 50,6% 50,3% Man 49,4% 49,7% Ålder - 24 år 19,9% 13,8% år 28,9% 27,6% år 22,8% 24,2% år 18,3% 19,4% år 7,5% 9,2% 61 - år 2,5% 5,8% Utbildningsnivå Grundskola 20,2% 25,8% Gymnasium 45,2% 47,0% Högskola < 2 år 7,9% 6,9% Högskola > 2 år 26,7% 20,2% Den arbetssökande är: helt arbetslös (skat 11) 85,7% 68,9% har ett deltidsjobb (skat 21) 3,5% 11,9% har en timanställning (skat 22) 10,8% 19,2% Ersättningstagare 24 Ja 51,6% 47,9% Nej 48,4% 52,1% Inskrivningstid < 6 mån 51,3% 37,4% 6-12 mån 19,7% 22,9% 1-2 år 17,2% 21,0% 2-5 år 8,3% 12,3% > 5 år 3,5% 6,5% Antal arbetssökande Källa: IAF Utifrån de presenterade variablerna i tabell 1 framgår att det inte finns större skillnader i sammansättning av de som får stöd från kompletterande aktör och de som inte får det. IAF kan ändå konstatera att andelen yngre (- 24 år) är större i gruppen som finns hos kompletterande aktör än övriga. Av tabell 1 kan det även utläsas att det finns en högre andel arbetssökande med 23 Även arbetssökande som får stöd av extern jobbcoach är inskrivna vid Arbetsförmedlingen 24 IAF har definierat ersättningstagare som en arbetssökande som fått arbetslöshetsersättning utbetald för någon av veckorna 15 till och med 19, Utbetalningen av arbetslöshetsersättning ska ha inträffat senast 26 augusti

18 högskoleutbildning hos kompletterande aktör. Andelen med en inskrivningstid kortare än sex månader är högre i gruppen hos kompletterande aktörer än bland övriga. En förklaring till dessa skillnader kan vara att coachningsinsatsen främst riktar sig mot nyinskrivna och korttidsarbetslösa. Mer omfattande presentation återfinns i bilaga Arbetssökandes tid hos kompletterande aktörer När en arbetssökande valt att få stöd av en jobbcoach hos en kompletterande aktör fattar arbetsförmedlaren ett beslut om detta. Beslutet tillsammans med den arbetssökandes kontaktuppgifter skickas till den valda jobbcoachen. När jobbcoachen har erhållit beslutet kontaktas den arbetssökande för bokning av ett första möte. Detta första möte ska äga rum inom nio dagar från och med beslutsdatum. 25 Flera jobbcoacher uppgav att det finns vissa svårigheter att få detta möte till stånd inom utsatt tid då jobbcoacherna ibland får beslutsmeddelandet först i anslutning till den nionde dagen. En coachningsinsats pågår i regel tre kalendermånader. 26 Arbetsförmedlingen ska inför en coachningsinsats hos en kompletterande aktör tillsammans med den arbetssökande ha upprättat en handlingsplan. Denna plan ska bland annat beskriva aktuellt geografiskt- och yrkesmässigt sökområde. Endast Arbetsförmedlingen har rätt att godkänna begränsande hinder enligt IAF:s föreskrifter om lämpligt arbete. 27 Om inga hinder angivits i handlingsplanen ska en arbetssökande söka arbete i hela landet och inom alla yrkesområden som är möjliga med hänsyn tagen till personens förutsättningar och kvalifikationer. Om en arbetssökande inte lämnar handlingsplanen till jobbcoachen anses alla arbeten i hela landet vara lämpliga. 28 Trots att handlingsplanen är ett centralt dokument, som bland annat ska ligga till grund för den gemensamma planeringen, uppgav jobbcoacherna i IAF:s intervjuer att den oftast saknas. När den väl finns, fungerar den sällan som något stöd. Dessutom uppgavs den ofta vara av undermålig kvalité. Vissa jobbcoacher menade även att de inte vill ta del av någon handlingsplan för att undvika en förutfattad mening angående den arbetssökande. 25 Arbetsförmedlingens dokument: Processkarta (Tidsaxel extern jobbcoachning) och Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Perioden kan vara kortare än tre månader om den arbetssökande till exempel får jobb. Perioden kan också förlängas om den arbetssökande får praktik under coachningsinsatsen. 27 IAF:s föreskrifter (IAFFS 2004:3) om tillämpningen av 11 ALF gällande lämpligt arbete och Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

19 Vid det första fysiska mötet mellan en jobbcoach och en arbetssökande ska en gemensam planering göras. Denna ska bland annat innefatta: planerade insatser under perioden överenskommelser om kontakterna mellan jobbcoach och arbetssökande förväntat resultat av insatsen Den gemensamma planeringen ska grunda sig på den handlingsplan som arbetsförmedlingen i samråd med den arbetssökande har upprättat. 29 Eftersom coachningsinsatserna är individuellt anpassade ser de olika ut för olika enskilda arbetssökande. Ett exempel är att antalet fysiska möten mellan jobbcoachen och en arbetssökande kan variera mycket. Enligt IAF:s intervjuer kan mötesfrekvensen variera mellan tre och tretton tillfällen under en coachningsperiod om tre månader. Samtliga jobbcoacher lyfte dock fram att fysiska mötena kompletteras med en mer frekvent telefon- och e- postkontakt. Av IAF:s intervjuer och uppföljning av enskilda ärenden framgår att det är vanligt att arbetsförmedlarnas uppföljning av arbetssökande hos jobbcoach blir begränsad. Så länge som en jobbcoach hos en kompletterande aktör inte kontaktar arbetsförmedlaren förutsätter denna/denne, att coachningsinsatserna följer överenskommen plan och att regelverket efterlevs. Både intervjuade arbetsförmedlare och jobbcoacher uppgav dock att arbetssökande ska matchas och anvisas till arbete även under tiden de är hos jobbcoach. Detta uppgavs dock inte vara en aktiv handling utan ett resultat av att en arbetssökande fortsatt återfinns i Arbetsförmedlingens matchningsunderlag. I slutet av coachningsinsatsen upprättar jobbcoachen i samråd med den arbetssökande en slutredovisning. Slutredovisningen ska bland annat innehålla genomförda aktiviteter och resultat. Slutredovisningen översänds sedan till Arbetsförmedlingen Vad är avgörande för att kontrollfunktionen ska fungera? Drygt hälften av arbetssökande som fick stöd av en jobbcoach uppbar arbetslöshetsersättning den 30 april Ansvaret för kontrollfunktionen för de som har arbetslöshetsersättning kvarstår under hela jobbcoachningsperioden hos Arbetsförmedlingen. 29 Ibid 30 Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

20 Arbetsförmedlingen kan inte överlåta kontrollfunktionen till en kompletterande aktör och jobbcoach. För att Arbetsförmedlingen ska kunna fullfölja uppdragen i kontrollfunktionen är Arbetsförmedlingen ytterst beroende av information från den kompletterande aktören. Stora krav på kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor ställs därmed på enskilda jobbcoacher. 5.1 Kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor IAF:s uppföljning visar att Arbetsförmedlingens riktlinjer om arbetslöshetsförsäkringens villkor för kompletterande aktörer i huvudsak är tydliga och lättillgängliga men att vissa formuleringar kan leda till att kompletterande aktörer gör sådana bedömningar som borde göras av Arbetsförmedlingen. Riktlinjerna beskriver när och i vilka situationer en jobbcoach ska informera arbetsförmedlaren. Bland annat framgår följande: Om en arbetssökande meddelar att han/hon på grund av särskilda omständigheter (t.ex. sjukdom, vård av barn eller semester) är förhindrad att ta arbete under en tid ska Arbetsförmedlingen avanmäla den arbetssökande hos arbetslöshetskassan. Om coachen får kännedom om sådana omständigheter ska coachen dokumentera omständigheterna, hur dessa har kommit till hans eller hennes kännedom och omgående meddela Arbetsförmedlingen vad som framkommit så att en avanmälan kan göras. 31 Om den arbetssökande uteblir från ett besök hos coachen ska coachen dokumentera händelsen och vilka försök som gjorts för att utreda orsaken till att den arbetssökande uteblivit. Om det med anledning av utredningen finns skäl att bedöma att den arbetssökande inte uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen ska coachen omedelbart meddela Arbetsförmedlingen om detta. 32 Ett av grundvillkoren i 9 ALF är att sökande måste vara aktivt arbetssökande för att erhålla arbetslöshetsersättning. Jobbcoachen ska ha kunskap om 9 i lagen om arbetslöshetsförsäkringen och informera Arbetsförmedlingen omgående när man bedömer att en arbetssökande inte är aktivt arbetssökande. 33 Vid IAF:s möte med företrädare för Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterande arbetsförmedlingstjänster framhölls att utgångspunkten är att jobbcoacherna har kunskap om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Det ansågs också viktigt att jobbcoacherna har förståelse för sin roll inom ramen för kontrollfunktionen. 31 Arbetsförmedlingens dokument: Informationspaket Jobbcoacher Ibid 33 Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

21 Några av de jobbcoacher IAF intervjuade uppgav att de förstår arbetslöshetsförsäkringens villkor, men att de är svåra att tillämpa i praktiken. Andra uppgav att de saknade relevant kunskap om försäkringen eller av olika anledningar medvetet valde att bortse ifrån arbetslöshetsförsäkringens villkor. Några jobbcoacher uppgav att de inte ser sig ha någon uppgift inom ramen för kontrollfunktionen. Flera lokala arbetsförmedlare IAF intervjuat menade att de flesta jobbcoacher saknar kunskap om och inte tänker på arbetslöshetsförsäkringen. Vissa av de intervjuade arbetsförmedlarna framhöll också att det verkar som om jobbcoacherna har fått bristfällig information om arbetslöshetsförsäkringen och dess villkor. Vidare framhölls från flera lokala arbetsförmedlare att jobbcoacherna själva värderar och bedömer olika situationer trots bristande kunskap. Trots att lokala arbetsförmedlare som IAF träffade uppgav att jobbcoacherna saknar relevant kunskap om försäkringen, sker enligt uppgift från arbetsförmedlarna ingen diskussion om arbetslöshetsförsäkringens villkor på lokal nivå. Enligt 16 i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen i vissa i paragrafen specificerade situationer underrätta arbetslöshetskassan om att en arbetssökande som får eller begär ersättning från en arbetslöshetskassa inte bedöms uppfylla villkoren för sådan ersättning. Denna uppgift torde innehålla myndighetsutövning eftersom den enskildes ekonomiska förhållanden påverkas. 34 Att Arbetsförmedlingen överlämnar bedömningen av dessa situationer till kompletterande aktör är problematiskt i förhållande till regeringsformens 11 kap 6 3 stycket. Denna paragraf innebär att det måste finnas stöd i lag för att överlämna myndighetsutövning till ett privaträttsligt subjekt. Den citerade informationen från Arbetsförmedlingens dokument och de ovan relaterade svaren i intervjuerna ger vid handen att det finns anledning för Arbetsförmedlingen att ytterligare överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika att kompletterande aktörer gör de bedömningar som Arbetsförmedlingen ska göra i sin kontrollfunktion. 5.2 Informationsutbytet mellan kompletterande aktör/jobbcoach och arbetsförmedlare För att Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa kontrollfunktionen måste en kompletterande aktör och jobbcoach bidra med den information som krävs. Jobbcoachen ska vara väl insatt i vilka situationer och omkring vilka uppgifter som arbetsförmedlingen behöver information. Jobbcoachen ska snarast 34 jmf Petrén/Ragnemalm Sveriges grundlagar, tolfte upplagan sidan

22 informera Arbetsförmedlingen om avvikelser som kan ha betydelse för den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning. 35 För att Arbetsförmedlingen på ett rättssäkert sätt ska kunna bedöma om en arbetssökande uppfyller kraven för att uppbära arbetslöshetsersättning ska en kompletterande aktör och jobbcoachen löpande dokumentera 36 : vilka överenskommelser som görs med den arbetssökande, vilka aktiviteter den arbetssökande deltar i, vilka arbeten den arbetssökande söker och iakttagelser kring hur arbetet med den arbetssökande fortskrider i övrigt. Det är således inte bara eventuella avvikelser från gällande planering som ska dokumenteras. Även att den arbetssökande medverkar i planeringen och sköter sitt arbetssökande på ett korrekt sätt bör rapporteras. Uppstår en situation där en kompletterande aktör och en jobbcoach inte uppfyller sina åtaganden med fortlöpande information om avvikelser, ska arbetsförmedlaren omgående informera Arbetsförmedlingens kontaktperson för kompletterande aktörer. De av IAF intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att rutiner och kanaler för detta finns. De uppgav samtidigt att detta sällan tillämpas Arbetsförmedlingens webbstöd Kompletterande aktörer och jobbcoacher informerar arbetsförmedlarna via det så kallade webbstödet, när det gäller gemensam planering, avvikelserapportering och slutredovisning. 37 Jobbcoachen har ansvar för att informationen som lämnas är korrekt och relevant. Informationen ska enbart innehålla uppgifter som bedöms viktiga för arbetsförmedlarnas vidare handläggning av ett enskilt ärende. Vissa uppgifter gällande etniskt ursprung, hälsa, uppgifter om sociala förhållanden samt vissa värderande uppgifter kan betraktas som känsliga. Om jobbcoachen är osäker på uppgiftens karaktär bör han/hon samråda med den ansvariga arbetsförmedlaren för vägledning innan informationen lämnas. 38 Jobbcoacherna som IAF har intervjuat uppgav att sådan kontakt ibland tas. 35 Arbetsförmedlingens dokument: Informationspaket Jobbcoacher och Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Arbetsförmedlingens dokument: Informationspaket Jobbcoacher Arbetsförmedlingens dokument: Informationsstöd till webbstödet för kompletterande aktörer Ibid 22

23 Webbstödet är inte en del av AIS, men systemen stödjer varandra. Informationen som går via webbstödet kommer till den ansvariga arbetsförmedlaren. Från och med den 23 mars 2010 kan jobbcoacherna skicka in avvikelserapporter och slutredovisning via webbstödet, från och med 29 april 2010 kan även den gemensamma planeringen skickas den vägen. Enligt Arbetsförmedlingens information till IAF ska jobbcoacherna från och med ovanstående datum skicka avvikelserapporter via webbstödet och inte via e-post eller per telefon. Arbetsförmedlingen har infört en uppföljarroll i webbstödet där ansvarig chef eller av chefen utsedd person kan se inkomna handlingar. En arbetssökande ska få del av avvikelserapporter som sänds till arbetsförmedlingen. Den gemensamma planeringen och slutredovisningen ska jobbcoachen upprätta i samråd med den arbetssökande. 39 En arbetssökande ska således vara informerad om vilken information om henne/honom, som jobbcoachen skickar till Arbetsförmedlingen. Rutiner och instruktioner för hur webbstödet ska användas finns beskrivet på Arbetsförmedlingens hemsida 40. Flera av de intervjuade jobbcoacherna framhöll att webbstödet är krångligt. Det används därför i ringa omfattning. De uppgav att de istället föredrar e-post och telefon som informationskanal. Ett annat skäl som uppgavs av de intervjuade jobbcoacherna var att de får en snabbare återkoppling via e-post och telefon än när de använder webbstödet. Några av de intervjuade jobbcoacherna upplever det svårt att komma i kontakt med den ansvariga arbetsförmedlaren Avvikelserapporteringen Av Arbetsförmedlingens informationsdokument framgår det när en kompletterande aktör eller jobbcoach ska skicka in en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen. Utan dröjsmål ska avvikelserapport lämnas genom webbstödet, när det är befogat. Informationen i avvikelserapporten ska innehålla problemets art och omfattning, förslag till åtgärd, datum eller tidsperiod för det inträffade samt kontaktuppgifter till den jobbcoach, som har gjort iakttagelsen. Avvikelserapporter kan lämnas under hela den tid en arbetssökande är hos en jobbcoach. Vid uteblivet besök vid första mötet ska avvikelserapport skickas, trots att en arbetssökande inte direkt kan få kännedom om detta. IAF har under kapitel 5.1, Kunskap om arbetslöshetsförsäkringens villkor, beskrivit några av de situationer när jobbcoachen ska informera arbetsförmedlingen. För att Arbetsförmedlingen ska kunna upprätthålla kontrollfunktionen måste information om avvikelser inkomma. 39 Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

24 De av IAF intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att det är av central betydelse för deras arbete med kontrollfunktionen att eventuella avvikelser verkligen inrapporteras av jobbcoacherna. Uppfattningen var dock att mycket av den viktiga informationen aldrig når arbetsförmedlarna. När informationen ändock når arbetsförmedlarna har det oftast gått lång tid sedan den faktiska händelsen inträffade. Ett exempel IAF tagit del av är att jobbcoachen under en längre tid inte får kontakt med den arbetssökande, istället för att informera arbetsförmedlaren om detta fortsätter han/hon att själv försöka få kontakt. En förklaring till detta beteende utöver kunskapsbrister, kan enligt några av arbetsförmedlarna, vara att jobbcoachen inte vill stöta sig med den arbetssökande och därigenom försvåra jobbcoachningsinsatsen. De intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att antalet avvikelserapporter var mycket få. Flera av de intervjuade hade aldrig tagit del av någon avvikelserapport. De som hade fått avvikelserapporter hade fått det i mycket begränsad omfattning. Skälet till detta uppgavs inte vara att de arbetssökande, som är hos kompletterande aktör och jobbcoach uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen i högre grad än andra. Orsaken uppfattades snarare vara att jobbcoacherna inte informerar när de ska. Denna bild bekräftas också av de jobbcoacher IAF har intervjuat. De uppgav att man istället för att rapportera till Arbetsförmedlingen försöker att lösa situationen med den arbetssökande på ett annat sätt. När en arbetssökande inte kommer på ett inbokat möte väljer man istället att boka ett nytt möte. Likaså nämndes exemplet att jobbcoachen inte rapporterar till Arbetsförmedlingen när en arbetssökande kraftigt begränsar sitt sökområde både geografiskt som yrkesmässigt. De jobbcoacher som IAF intervjuat uppgav att de aldrig har skickat någon avvikelserapport via webbstödet. Däremot har de vid enstaka tillfällen kontaktat den ansvariga arbetsförmedlaren via e-post eller telefon. Den information IAF fick fram visade att systemet med avvikelserapporter inte hade kommit igång våren 2010 på avsett sätt vid IAF:s uppföljningstidpunkt. IAF:s intervjuer visar att arbetsförmedlarna på de aktuella orterna inte i någon nämnvärd omfattning ställer frågor om arbetssökande som de ansvarar för till kompletterande aktören eller jobbcoachen. Intervjuerna visade också att arbetsförmedlarna inte arbetar aktivt med arbetssökande som deltar i coachningsinsatser hos kompletterande aktörer Slutredovisningen från jobbcoach hos en kompletterande aktör I samband med att jobbcoachningsinsats avslutas ska jobbcoachen hos en kompletterande aktör lämna en slutredovisning till arbetsförmedlaren. En slutredovisning ska upprättas i samråd mellan jobbcoachen och en arbetssökande. Redovisningen kan lämnas till arbetsförmedlaren tidigast en vecka innan coachningsinsatsen avslutas och senast två veckor efter. Slutredovisningen ska bland annat innehålla sammanfattning av gemensam planering, sammanfattning av genomförda aktiviteter/insatser, 24

25 sammanfattning av resultatet och en rekommendation utifrån den arbetssökandes vidare behov. 41 De intervjuade arbetsförmedlarna uppgav att det initialt var få slutredovisningar som inkom. Slutredovisningarna inkommer nu i de flesta fall. Kvalitén och omfattningen skiljer sig dock mycket åt. Jobbcoacher med en utpräglad lokal förankring uppgavs visa ett större engagemang. De lämnar mer omfattande och individuellt utformade slutredovisningar. De intervjuade jobbcoacherna uppgav att de i varje enskild arbetssökandes slutredovisning lämnar en rekommendation till den lokala arbetsförmedlaren för vidare planering och hantering av ärendet. Vid en av de besökta arbetsförmedlingarna uppgav de intervjuade arbetsförmedlarna att de på grund av tidsskäl har svårt att ta del av slutredovisningarna och dess innehåll. Samtliga intervjuade arbetsförmedlare menade att det förekommer information i slutredovisningarna som borde ha kommit arbetsförmedlarna tillhanda i ett tidigare skede. Detta kan till exempel röra sig om att en arbetssökande erhållit arbete under coachningsperioden eller att den arbetssökande uteblivit från bokade besök. 6 Avvikelserapporter från kompletterande aktörer IAF kan utifrån intervjuerna konstatera att det finns en risk att viktig information för att arbetsförmedlarna ska kunna fullgöra sitt ansvar inom kontrollfunktionen aldrig lämnas av jobbcoacher hos kompletterande aktörer till ansvarig arbetsförmedlare. För att få en bild av vad arbetsförmedlarna gör med den information som jobbcoacherna ändå skickar in har en genomgång av enskilda ärenden genomförts. Uppföljningen av enskilda ärenden genomfördes den 9-10 september 2010 på Arbetsförmedlingens huvudkontor. IAF har erhållit uppgifter om samtliga avvikelserapporter som inkom till Arbetsförmedlingen under perioden den 1 april 2010 den 30 juni Totalt inkom det avvikelserapporter avseende arbetssökanden 42. De avvikelserapporterna omfattar samtliga arbetssökande som var hos kompletterande aktörer under uppföljningsperioden. Det innebär att antalet avvikelserapporter inte bara avser de arbetssökande som var arbetslösa och ersättningstagare enligt IAF:s definition, utan även avsåg arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska program. 41 Arbetsförmedlingens dokument: Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning och Processkarta (Tidsaxel extern Jobbcoachning) 42 En person kan ha fått flera avvikelserapporter under den aktuella perioden. 25

26 6.1 Urval avvikelserapporter i enskilda ärenden IAF:s uppdrag var att granska ärenden där avvikelserapporterna rörde arbetssökande som fått arbetslöshetsersättning. IAF valde därför att definiera arbetssökande som ersättningstagare respektive ej ersättningstagare. IAF definierar ersättningstagare som arbetssökande som fått arbetslöshetsersättning utbetald för den vecka som avvikelserapporten inkommit till Arbetsförmedlingen eller fått ersättning någon av de fyra föregående veckorna. Utbetalningen skulle också ha skett innan den 27 augusti Detta innebär att om endast karensdagar och/eller avstängningsdagar utgått under dessa fem veckor räknades den arbetssökande som ej ersättningstagare. Definitionen innebär att en del arbetssökande som IAF valt att definiera som ersättningstagare inte längre fick arbetslöshetsersättning under den veckan, som en avvikelserapport inkom till arbetsförmedlingen. Det mest relevanta datumet för att definiera en arbetssökande som ersättningstagare skulle ha varit hans/hennes status vid den händelsen, som föranledde jobbcoachen att skicka en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen. En sådan information saknades i hög omfattning i datamaterialet IAF fick från Arbetsförmedlingen. IAF valde istället att använda det datum som avvikelserapporten kom in till Arbetsförmedlingen. IAF:s valda definition av ersättningstagare resulterade i att 345 av avvikelserapporterna avsåg 279 arbetssökande ersättningstagare. Unika ärendenummer saknades på avvikelserapporterna. Det fanns sannolikt en del registrerade dubbletter. IAF valde därför att göra urvalet till uppföljningen på arbetssökande med ersättning och inte avvikelserapporter. Detta innebar att arbetssökande med ersättning som IAF följt upp kan ha fått flera avvikelserapporter. Antalet inkomna avvikelserapporter ökade för varje månad under den studerade perioden. Av de 345 inkomna avvikelserapporterna som berörde ersättningstagare inkom en majoritet (59 procent) under juni 2010 och endast 45 avvikelserapporter under april (Tabell 2) Tabell 2: Antal och andel inkomna avvikelserapporter för arbetssökande med ersättning hos kompletterande aktör under andra kvartalet 2010 månad antal avvikelserapporter andel av det totala antalet inkomna avvikelserapporter april 45 13% maj 96 28% juni % totalt % Källa:IAF 26

27 Av arbetssökande med ersättning som fick en avvikelserapport (279 stycken) fick drygt 84 procent av dem en avvikelserapport. Det innebar att 16 procent fick fler än en avvikelserapport. 43 (Tabell 3) Tabell 3: Antal och andel avvikelserapporter per arbetssökande med ersättning hos kompletterande aktör under andra kvartalet 2010 antal avvikelserapporter per arbetssökande med ersättning antal arbetssökande med ersättning andel av det totala antalet arbetssökande med ersättning ,2% ,1% 3 7 2,5% 4 4 1,4% 5 1 0,4% Källa: IAF 6 1 0,4% Det var fler män (156 av 279, cirka 56 procent) än kvinnor som fick en avvikelserapport. Det var även mer frekvent att relativt yngre ( -34) fick en avvikelserapport (se tabell 4). IAF har inte studerat sammansättningen av arbetssökande hos jobbcoacher över tiden. Av detta skäl kan inte några direkta slutsatser göras. Tabell 4: Antal och andel av arbetssökande med ersättning hos kompletterande aktör, som fick en avvikelserapport fördelat på ålder och kön under andra kvartalet 2010 antal arbetssökande med ersättning andel fördelat utifrån kön och för samtliga ålder 44 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt % 13% 11% % 37% 37% % 23% 24% % 17% 19% % 8% 7% % 3% 3% Totalt % 100% 100% Källa: IAF I en liten del av avvikelserapporterna fanns datumet för den aktuella händelsen, som föranledde avvikelserapporten noterat (46 av de 345, 13 procent). IAF har där det varit möjligt beräknat hur många veckor det skiljde 43 Det framgår vid en genomgång av datamaterialet att en del av dessa avvikelserapporter kan vara dubbletter eftersom dessa är registrerade med mycket kort intervall under samma dag. 44 Med ålder menas den ålder den arbetssökande fyller eller har fyllt under

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer 2009-12-29 Dnr 2009/1561 2009:17 Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer Har de brister som IAF tidigare påtalat åtgärdats av Arbetsförmedlingen i de nya avtalen med kompletterande

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Sida: 1 av 18 Version 7 Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Innehållsförteckning INFORMATION TILL KOMPLETTERANDE AKTÖRER INOM JOBBCOACHNING.. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kompletterande aktörer

Kompletterande aktörer 2009-03-09 Dnr 2008/688 2009:5 Kompletterande aktörer Uppfylls villkoren i arbetslöshetsförsäkringen i Arbetsförmedlingens samarbete med privata arbetsförmedlingar? 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Handledning för utförare Jobbcoachning

Handledning för utförare Jobbcoachning Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen...

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel

Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0722 rir 2014:27 Bilaga 1. Enkätundersökning om arbetsförmedlingens arbete med varsel Arbetsförmedlingens arbete vid varsel Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Sida: 0 av 23 Användarstöd Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Version 4.0 Uppdaterat 2015-08-28 Sida: 1 av 23 Innehåll Om Stöd och matchning... 3 Signering... 4 Handlingar... 5 Översikt...

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer