Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida: 2 av 20. Fler personliga möten"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering Tidsperiod: år 2012

2 Sida: 2 av 20

3 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen ska redovisa: Täta möten utgör ett viktigt stöd för den enskilda, men är också ett grundläggande steg för förbättrad uppföljning och säkerställandet av arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Jämfört med 2011 ska antalet personliga möten öka mellan arbetsförmedlare och arbetslösa utanför garantierna som inte omfattas av olika former av fördjupade förmedlingsinsatser. Efter en viss tids arbetslöshet ska tätare möte hållas. Återrapportering Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2012 och i samband med årsredovisningen för 2012 redovisa antalet personliga möten som de arbetslösa haft med en arbetsförmedlare och analysera hur antalet möten har påverkat sökaktiviteten. En jämförelse ska göras med Statistiken ska delas upp på ett ändamålsenligt sätt. Såväl genomsnitt som spridningsmått ska redovisas. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Said Maroufkhani. I den slutliga handläggningen har biträdande generaldirektör Clas Olsson deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Said Maroufkhani

4 Sida: 4 av 20

5 Sida: 5 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 5 Sammanfattning Rapportens disposition Metod och källor Inledning Arbetslösa utanför garantierna som inte omfattas av fördjupade förmedlingsinsatser Standardiserad inskrivning Det personliga mötet Personliga möten och inskrivningstid Personliga möten har ökat från Personliga möten ökar över tid Möten och kontakter ökar för samtliga arbetssökande Arbetslösa håller kontakten Möten och sökaktivitet Arbetslösa som har tätare möten söker fler jobb Arbetslösa som har tätare möten lägger mera tid på att söka jobb Arbetslösa som har tätare möten är mer benägna att flytta Tabellbilaga... 18

6 Sida: 6 av 20

7 Sida: 7 av 20 Sammanfattning Under 2012 påbörjades arbetet med det nya arbetssättet för att reformera arbetsförmedlarnas arbetssätt med syfte att öka effektivitet, rättsäkerhet och enhetlighet. Alla förändringar har ett tydligt syfte: att möta de arbetssökandes behov, att rusta individen till arbete, att möjliggöra egenförsörjning och att ge arbetsgivarna den arbetskraft de behöver. För arbetssökande medför det nya arbetssättet moment som enhetlig inskrivningsprocess, bedömningsstöd, handlingsplan inom 1 5 dagar, tidiga insatser 1, jobbförslag, förnyad handlingsplan inom fyra månader, tätare möten samt ökade arbetsplatsförlagda aktiviteter i jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin. Rapporten belyser hur arbetet mot fler personliga möten för öppet arbetslösa 2, har utvecklats under Månadsgenomsnittet av antal möten under ett kvartal för målgruppen har ökat kontinuerligt från kvartal 1 år 2012 (0,55) till kvartal 4 år 2012 (0,73). för målgruppen innebär att de får mer stöd i sitt arbetssökande. Utvecklingen tyder på att antalet möten kommer att öka under När en person skriver in sig på Arbetsförmedlingen är det av stor vikt med täta besök på ett arbetsförmedlingskontor för att kartlägga personens behov av insatser och stöd. Efter att inskrivningen är klar följer en period då den arbetssökande huvudsakligen har kontakter med Af Kundtjänst som matchar, ger stöd och följer upp. Den arbetssökande söker också aktivt på egen hand och deltar i aktiviteter på Arbetsförmedlingen. Behovet av att träffa arbetsförmedlaren minskar därmed. Efter en tid i arbetslöshet behöver antalet möten åter öka för att den arbetssökande ska få mera stöd. Rapporten visar att under 2012 följde antalet besök för målgruppen detta mönster. När antalet personliga möten minskar efter inskrivningsperioden fortsätter den arbetssökande att hålla tät kontakt med Arbetsförmedlingen, då via telefon eller e-post. Sammanfattningsvis så har Arbetsförmedlingens nya arbetssätt med tätare möten bidragit till att arbetslösa i målgruppen: - söker fler jobb och sökaktiviteten har ökat till i genomsnitt 10,3 sökta jobb per månad, att jämföra med de 9,7 jobb som i genomsnitt söktes under Tidiga insatser består av fördjupade förmedlingsinsatser samt programinsatser till de som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. 2 Målgruppen i denna återrapportering omfattar öppet arbetslösa som varken är i behov av tidiga insatser, har deltagit i arbetslivsintroduktion eller omfattas av etableringsuppdraget.

8 Sida: 8 av 20 - lägger ned mera tid på att söka jobb, i genomsnitt 9,1 timmar i veckan, vilket är en liten ökning från 2011, då motsvarande siffra var 8,7 timmar. - är något mer benägna att pendla eller flytta och andelen har ökat från 38 procent under 2011 till 40 procent under Deltagarna som har haft två eller fler möten är mer benägna att flytta eller pendla och andelen har ökat med 6 procentenheter från 2011 från 41 till 47 procent.

9 Sida: 9 av Rapportens disposition Rapporten är indelad i tre övergripande avsnitt utifrån frågeställningarna i regleringsbrevet. - Beskrivning av Arbetsförmedlingens arbetssätt med målgruppen - Inskrivningstidens påverkan på antalet personliga möten - Hur mötena har påverkat sökaktiviteten 1.2 Metod och källor I rapporten redovisas resultat och utveckling av antalet möten och kontakter, för öppet arbetslösa som varken är i behov av tidiga insatser, har deltagit i arbetslivsintroduktion eller omfattas av etableringsuppdraget. Jämförelser görs av nyinskrivna i målgruppen i januari 2011 respektive 2012 och som fortfarande kvarstår som arbetslösa vid slutet av inskrivningsåret. Data som redovisas är hämtad från Arbetsförmedlingens datalager. Antalet möten och kontakter redovisas också utifrån Arbetsförmedlingens Tidmätning 3 som genomfördes i oktober I tidmätningen kan inte målgruppen särskiljas specifikt, utan ingår tillsammans med övriga arbetssökande i undersökningen. Redovisning av möten och sökaktivitet görs utifrån resultat från Arbetsförmedlingens sökandeundersökning. I den undersökningen ingår arbetslösa i målgruppen som varit inskrivna mer än 3 månader. Perioden är år 2012 och jämförelse med Inledning 2.1 Arbetslösa utanför garantierna som inte omfattas av fördjupade förmedlingsinsatser Enligt regleringsbrevet för 2012 är målgruppen för rapporten arbetslösa utanför garantierna som inte omfattas av fördjupade förmedlingsinsatser. Innebörden av vilken exakt målgrupp som avses kan tolkas något olika. Målgruppen i denna återrapportering omfattar öppet arbetslösa som varken är i behov av tidiga insatser, har deltagit i arbetslivsintroduktion eller omfattas av etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen ska kartlägga arbetssökande redan i början av inskrivningsperioden. De arbetssökande som anses ha behov av ett utökat stöd ska få tillgång till fördjupade insatser, såsom exempelvis arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. För dem som inte anses ha behov av utökade 3 Tidmätningen genomfördes 2012 under fyra veckor under oktober och bestod av 2 ooo handläggare, där både arbetsförmedlare och specialister ingick

10 Sida: 10 av 20 insatser är det viktigt att Arbetsförmedlingen har tätare personliga möten, då även denna grupp behöver stöd i sitt arbetssökande. 2.2 Standardiserad inskrivning Under 2012 påbörjades arbetet med det nya arbetssättet för att reformera arbetsförmedlarnas arbetssätt med syfte att öka effektivitet, rättsäkerhet och enhetlighet. Alla förändringar har ett tydligt syfte: att möta de arbetssökandes behov, att rusta individen till arbete, att möjliggöra egenförsörjning och att ge arbetsgivarna den arbetskraft de behöver. För arbetssökande medför det nya arbetssättet moment som enhetlig inskrivningsprocess, bedömningsstöd, handlingsplan inom 1 5 dagar, tidiga insatser 4, jobbförslag, förnyad handlingsplan inom fyra månader, tätare möten samt ökade arbetsplatsförlagda aktiviteter i jobbgarantin för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin. I det nya arbetssättet arbetar Arbetsförmedlingen utifrån ett standardiserat arbetssätt där alla inskrivningar sker utifrån enhetliga rutiner, vilket ska borga för en effektiv, enhetlig och kvalitetssäkrad inskrivning. En standardiserad inskrivning ger också bättre förutsättningar för att vid de första mötena mellan en arbetssökande och Arbetsförmedlingen göra en grundlig genomgång av den arbetssökandes behov. En viktig del i den standardiserade inskrivningen är användningen av det bedömningsstöd som Arbetsförmedlingen under år 2012 implementerat. Bedömningsstödet är ett webbaserat verktyg som grundar sig på välkända faktorer 5 som är särskilt viktiga för att identifiera dem som riskerar långtidsarbetslöshet och därför bedöms vara i behov av tidiga insatser. Stödet används vid inskrivning av alla öppet arbetslösa. I den arbetsmarknadspolitiska bedömningen utgör bedömningsstödets rekommendation ett av kriterierna. Arbetsförmedlaren gör alltid en professionell bedömning om verktygets förslag är relevant eller inte. Fördelarna med detta arbetssätt är en mer kvalitetssäkrad inskrivning och ett mer kvalificerat samtal om den sökandes behov. Syftet är att den arbetssökande ska komma igång snabbare med sitt jobbsökande och att Arbetsförmedlingens stödinsatser kan påbörjas tidigare. 2.3 Det personliga mötet Det personliga mötet mellan arbetsförmedlaren och den arbetssökande är en viktig del i matchningsprocessen. Det nya arbetssättet innebär tätare personliga möten med de sökande och ett bättre och effektivare nyttjande av 4 Tidiga insatser består av fördjupade förmedlingsinsatser samt programinsatser till de som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. 5 Faktorerna är: åldersgrupp, funktionsnedsättning, födelseland, utbildningsnivå, yrkesgrupp, arbetslöshetshistoria, inskrivningsmånad, arbetslöshetsersättning, erfarenhet i sökt yrke, utbildning i sökt yrke samt hur arbetslösheten ser ut i hemkommunen.

11 Sida: 11 av 20 de möjligheter som Arbetsförmedlingen har att erbjuda till exempel genom arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Det skapar också förutsättningar för bättre handlingsplaner och för att de arbetssökande ska komma ut i arbete. Mellan mötena följer den arbetssökande och Arbetsförmedlingen den överenskommelse som tecknats i handlingsplanen. Tätare möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare har också stor betydelse för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen. Uppföljning sker av den sökandes aktiviteter, dels de som angivits i den individuella handlingsplanen men också de som den sökande vidtagit utöver dessa i syfte att hitta ett arbete. Detta ger det underlag som arbetsförmedlaren behöver för att följa upp om den sökande kan bedömas uppfylla de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. De tätare mötena möjliggör även uppföljning av sökaktiviteten. 3 Personliga möten och inskrivningstid 3.1 Personliga möten har ökat från 2011 Månadsgenomsnittet av antal möten under ett kvartal för målgruppen har ökat kontinuerligt från kvartal 1 år 2012 (0,55) till kvartal 4 år 2012 (0,73). Av tabell 1 framgår även att mötesfrekvensen hos samtliga öppet arbetslösa har ökat och visar att Arbetsförmedlingens arbete med att öka antalet möten för alla sökande har gett resultat. innebär rimligen att de arbetssökande får mera stöd i sitt arbetssökande. Tabell 1. Mötesfrekvens för totalt öppet arbetslösa och öppet arbetslösa i målgruppen, genomsnitt kvartal Källa Datalagret. Kv Kv Kv Kv Öppet arbetslösa 0,56 0,60 0,62 0,74 Öppet arbetslösa i målgruppen 0,55 0,58 0,61 0, Personliga möten ökar över tid Diagram 1 nedan visar hur den genomsnittliga mötesfrekvensen har förändrats under Genom att följa de personer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen under januari går det att få en uppfattning om hur många besök som gjordes under året, för dem som fortsatt var inskrivna i slutet av året. Under 2012 var antalet möten för dessa personer i genomsnitt 0,82 per månad. Det är en liten ökning från 2011 då samma målgrupp i genomsnitt besökte Arbetsförmedlingen 0,78 gånger per månad.

12 Sida: 12 av 20 Diagram 1. Mötesfrekvens, genomsnitt per månad, för inskrivna i januari 2011 och 2012 och som fortsatt är kvarstående som arbetslösa vid slutet av året. Källa Datalagret. Genomsnittligt antal kontakter per månad 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Besök 2012 Besök ,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tidigt under inskrivningsperioden är antalet möten många för att sedan sjunka i antal. Diagram 1 visar att för arbetslösa som skrev in sig i januari 2012 var antalet personliga möten under inskrivningsmånaden i genomsnitt 1,42. När en person skriver in sig på Arbetsförmedlingen är det av stor vikt att personen snabbt får hjälp med att kartlägga förutsättningarna för att få ett arbete. Efter att processen med inskrivning och kartläggning är över följer en period då den arbetssökande har kontakter med Af Kundtjänst 6 som matchar, ger stöd och följer upp. Vidare finns möjlighet att delta i rekryteringsträffar och andra gruppaktiviteter på Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande söker också aktivt på egen hand varvid behovet av att träffa arbetsförmedlaren ofta minskar. Efter en tids arbetslöshet blir mötena åter tätare. Diagram 1 visar att mötesfrekvensen går upp betydligt efter augusti 2012 (0,72 möten) för att sedan åter sjunka under december månad till 0,82 möten för dem som då fortfarande var kvarstående som arbetslösa. Ökningen av mötesfrekvensen under hösten 2012 är ett resultat av det förändrade arbetssättet där tätare möten genomförs. Minskningen under december 2012 beror på kalendereffekten med många helgdagar. Sammanfattningsvis har de arbetssökande träffat en arbetsförmedlare oftare under 2012 jämfört med Under 2012 nyanställdes över nya medarbetare på Arbetsförmedlingen, varav en övervägande del som arbetsförmedlare. En så omfattande rekrytering av ny personal kräver en infasningsperiod i form av utbildning och introduktion innan de nyanställda är kvalificerade för sitt uppdrag. Under hösten 2012 hade det nya 6 Af Kundtjänst ger arbetssökande och arbetsgivare service via telefon, e-post, chatt, sociala medier och telebild.

13 Sida: 13 av 20 arbetssättet implementerats, samtidigt som fler arbetsförmedlare fanns tillgängliga. Detta resulterade i fler möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen bedömer att ökningen kommer att fortsätta under Möten och kontakter ökar för samtliga arbetssökande Tidmätningen är en stor enkätundersökning som genomfördes i höstas bland handläggare på Arbetsförmedlingen. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur personalresurserna inom kärnverksamheten används och i synnerhet hur mycket resurser som ägnas åt kundkontakter. Tidmätningen visar att Arbetsförmedlingen hade 19,6 miljoner kontakter 8 med arbetssökande, vilket kan jämföras med motsvarande antal under 2011 som uppgick till totalt 16,7 miljoner kontakter. Av dessa genomfördes 9,5 miljoner besök enskilt eller i grupp, vilket också var en ökning från de 7,3 miljoner besök som genomfördes under Att antalet möten som ägnas åt arbetssökande har ökat kraftigt under året, är i linje med regeringens uppdrag och Arbetsförmedlingens prioriteringar. 3.2 Arbetslösa håller kontakten De arbetssökandes kontakt med Arbetsförmedlingen består inte bara av personliga besök, även kontakt via telefon och e-post är viktiga verktyg för att stötta och följa upp aktiviteter. Antalet personliga besök minskar efter inskrivningsperioden men målgruppen fortsätter att hålla kontakt med Arbetsförmedlingen via telefon och e-post. Diagram 2 visar fördelningen av personliga möten och det genomsnittliga kontakter där även telefon och e- post ingår. 7 Tidmätningen genomfördes 2012 under fyra veckor under oktober och bestod av 2 ooo handläggare, där både arbetsförmedlare och specialister ingick 8 inklusive e-post, telefon och möten

14 Sida: 14 av 20 Diagram 2. Kontakt och mötesfrekvens, i genomsnitt per månad, för inskrivna i januari 2012 och som fortsatt är kvarstående som arbetslösa vid slutet av året. Källa Datalagret. Genomsnittligt antal kontakter per månad 2,00 Totala antalet kontakter 2012 Besök ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad Genom att granska fördelningen mellan personliga möten och kontakter via e-post och telefon går det att se hur målgruppen håller kontakten med Arbetsförmedlingen under året. Diagram 3 visar fördelningen mellan personliga möten och kontakter via e-post och telefon. Vid inskrivningen under januari 2012 gjorde arbetslösa i målgruppen personliga möten och hade kontakter via e-post och telefon med Arbetsförmedlingen. Av kontakterna med Arbetsförmedlingen utgjorde de personliga mötena då hela 84 procent. Diagrammet ovan visar hur arbetssökande håller kontakten med Arbetsförmedlingen efter inskrivningen. De personliga mötena blir färre efter inskrivningen för att i större utstäckning övergå till kontakter via e-post samt telefon med arbetsförmedlare och kundtjänst. Andelen personliga möten ökar kontinuerligt efter 5 månaders arbetslöshet till att utgöra 55 procent av kontakterna i slutet december av 2012, för dem då fortsatt var kvarstående som arbetslösa. Diagram 3. Fördelningen av personliga möten och kontakter via mail och telefon per månad, för inskrivna januari 2012 och som fortsatt är arbetssökande i slutet av året. Källa Datalagret. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Personliga besök Kontakter via mail och telefon

15 Sida: 15 av 20 4 Möten och sökaktivitet En grundläggande förutsättning för att den som är arbetslös ska få ett arbete är att personen söker många lämpliga arbeten och lägger ned tid på att söka arbete. Arbetsförmedlingen följer också upp detta, det vill säga sökaktiviteten. Arbetsförmedlingen har även i uppdrag att följa upp sökaktiviteten hos personer som uppbär eller ansöker om arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen mäter sökaktiviteten genom att undersöka hur många jobb de arbetslösa, som varit inskrivna mera än 3 månader, söker under en viss period och hur mycket tid de lägger ner på att söka jobb. Det finns ytterligare en fråga som är kopplad till sökaktivitet och det är frågan om man söker jobb utanför sitt pendlingsområde. I Arbetsförmedlingens sökandeundersökning har sökaktiviteten kartlagts sedan Nedan redovisas sökaktiviteten hos målgruppen i diagramform. 9 I tabellbilagan i slutet av rapporten, finns motsvarande i tabeller könsfördelat och med spridningsmått. 4.1 Arbetslösa som har tätare möten söker fler jobb Syftet med att öka antalet personliga möten är att den arbetssökande ska få ett bättre stöd i sitt jobbsökande och därmed söka fler arbeten. Rapporten har därför studerat sambandet mellan antalet personliga besök och hur många jobb den som är arbetslös söker och diagram 4 visar sambandet. Det är tydligt att arbetslösa som har tätare möten också söker fler jobb. Arbetslösa som haft två eller fler möten per månad på Arbetsförmedlingen var aktivast och sökte i genomsnitt 12,5 jobb i månaden 2012, vilket är en liten ökning från Diagram 4. Antalet sökta jobb senaste månaden fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Sökandeundersökningen för år 2011 och Inga möten 1 möte 2 eller fler möten Samtliga 9 Att det finns arbetslösa som inte haft något möte med Arbetsförmedlingen kan främst förklaras med att de istället haft kontakt via e-post och telefon.

16 Sida: 16 av 20 Sökaktiviteten har ökat totalt sett. Under 2012 var det genomsnittliga antalet sökta jobb per månad 10,3 vilket är en ökning från 2011 då motsvarande uppgift var 9,7 möten per månad. Detta är ett resultat av Arbetsförmedlingens nya arbetssätt med tätare kontakter och jobbförslag vid varje möte. 4.2 Arbetslösa som har tätare möten lägger mera tid på att söka jobb Utöver antalet jobb som den arbetssökande söker spelar även tiden som läggs på jobbsökande in för chansen att få ett jobb. Arbetsförmedlingen följer upp tiden de arbetssökande lägger på att söka jobb i sökandeundersökningen. Diagram 5 visar att arbetslösa som har tätare möten med Arbetsförmedlingen också lägger ned mer tid på att söka jobb. Under 2012 använde målgruppen i genomsnitt 9,1 timmar i veckan på att söka arbete vilket är en liten ökning från 2011 då motsvarande antal var 8,7 timmar. Arbetslösa med 2 eller fler möten per månad har i genomsnitt lagt mest tid på att söka jobb, med 11 timmar, vilket är en ökning från 2011 då motsvarande andel var 10,4. Diagram 5. Söktid i timmar per vecka fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Sökandeundersökningen år 2011 och Inga möten 1 möte 2 eller fler möten Samtliga 4.3 Arbetslösa som har tätare möten är mer benägna att flytta Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det innebär att de arbetssökande i många fall behöver vara beredda på att flytta till en annan ort för att få jobb. I Sökandeundersökningen finns frågan Har du de senaste 30 dagarna sökt jobb på andra orter, dvs. längre bort än Du kan dagpendla? Andelen som svarat Ja på frågan indikerar att

17 Sida: 17 av 20 arbetslösa som har tätare möten med Arbetsförmedlingen också är något mer benägna att pendla eller flytta. Andelen har ökat från 38 procent under 2011 till 40 procent under Mest benägna att pendla eller flytta är de som haft två eller fler möten och andelen har ökat betydligt 2012 till 47 procent jämfört med 2011 då motsvarande andel var 41 procent. Diagram 6. Antalet som söker jobb på annan ort fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Sökandeundersökningen för år 2011 och Inga möten 1 möte 2 eller fler möten Samtliga

18 Sida: 18 av 20 5 Tabellbilaga Tabell 1. Antalet sökta jobb senaste månaden fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Könsfördelat och med spridningsmått. Sökandeundersökningen för år 2011 och Tabell 3 Antal sökta jobb senaste 30-dagarsperioden, medelvärde Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Inga kontakter 8,59 0,57 8,27 0,76 8,92 0,86 9,31 0,57 9,05 0,80 9,59 0,81 1 kontakt 9,68 0,79 8,78 0,96 10,58 1,25 10,58 0,80 10,74 1,23 10,44 1,03 2 eller fler kontakter 12,20 1,02 11,66 1,59 12,59 1,31 12,47 1,16 11,97 1,80 12,85 1,52 Samtliga 9,65 0,42 9,03 0,57 10,25 0,63 10,31 0,44 10,05 0,64 10,57 0,60 Tabell 2. Söktid i timmar per vecka fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Könsfördelat och med spridningsmått. Sökandeundersökningen för år 2011 och Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Inga kontakter 7,75 0,45 7,48 0,64 8,04 0,64 8,34 0,49 8,17 0,69 8,52 0,70 1 kontakt 9,05 0,64 9,15 0,95 8,94 0,87 9,01 0,63 9,04 0,96 8,98 0,84 2 eller fler kontakter 10,35 0,76 9,87 1,13 10,70 1,02 11,01 0,95 10,99 1,55 11,02 1,19 Samtliga 8,66 0,33 8,39 0,48 8,91 0,46 9,05 0,36 8,90 0,54 9,20 0,50 Tabell 3. Andelen som söker jobb på annan ort fördelat på möten med Arbetsförmedlingen, genomsnitt per månad. Könsfördelat och med spridningsmått. Sökandeundersökningen för år 2011 och Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Totalt +/- Kvinnor +/- Män +/- Inga kontakter kontakt eller fler kontakter Samtliga

19 Sida: 19 av 20

20 Sida: 20 av 20 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2012-10-31 Kvartalsrapport juli - sept 2012 Sida: 2 av 24 Sida: 3 av 24 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31

Läs mer

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012

Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet 2a. Månadsrapport. 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 2012 2012-10-31 Reviderad 2012-11-19 Tidsperiod: september 2012 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-31 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, september. arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 ÖKAD SÖKAKTIVITET GENOM TYDLIGARE KRAV OCH ÖKAD UPPFÖLJNING 2013-06-14 Tidsperiod år 2013 Sida: 2 av 71 Sida: 3 av 71 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-06-14 Ökad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Sida: 1 av 5 Dnr: Af-2011/398479 Datum: 2012-01-09 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan är beslutad av Arbetsförmedlingens styrelse den 20 januari 2012. Förutsättningar Konjunkturläget

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-02-20 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Datum: 2013-02-20 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-01-20 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2015/019962 Datum 2015-01-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 En plan för utvecklad redovisning 15 juni 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Datum: 2012-06 -15 Återrapportering enligt uppdraget för Arbetsförmedlingen ska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ÖKAD SÖKAKTIVITET GENOM TYDLIGARE KRAV OCH ÖKAD UPPFÖLJNING 2014-06-13 Tidsperiod Tertial 1 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3 av 52 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 Fått arbete I februari fick nästan 200 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 Fått arbete I december fick cirka 185 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-01-16 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Datum: 2013-01-16 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Prognoser för utbetalningar 2011 2015 2011-10-28 Sida: 2 av 68 Sida: 3 av 68 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-10-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 1 a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ÖKAD SÖKAKTIVITET GENOM TYDLIGARE KRAV OCH ÖKAD UPPFÖLJNING 2015-02-20 Tidsperiod 2014 Sida: 2 av 72 Sida: 3 av 72 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Ökad sökaktivitet

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015

Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten. Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknadsläget utveckling över tid och långtidsarbetslösheten Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister 25 augusti 2015 Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 15 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 Fortsatt stabil arbetsmarknad i länet Arbetsmarknaden i Uppsala län har under vintern och våren varit relativt stabil

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2013 Veckostatistik vecka 6, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-10-25 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik september 2011 Veckostatistik vecka 40, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2013 Veckostatistik vecka 9, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer