Handledning för utförare Jobbcoachning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för utförare Jobbcoachning"

Transkript

1 Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen... 4 Arbetsförmedlingen avgör behov av tjänst och därefter väljer den arbetssökande leverantör... 4 Kapacitetstak... 5 Placering av en arbetssökande... 5 Överenskommelse om start... 5 Gemensam planering... 6 Behov av tolk... 6 Om den arbetsökande får praktik... 6 Är det möjligt att förlänga placeringstiden?... 7 Vad händer om deltagaren önskar byta jobbcoach?... 7 Vilka anledningar finns att en placering upphör?... 7 Upphörande på grund av förhinder...8 Jobbcoachen lämnar slutredovisning...8 Ersättningsmodellen... 9 Startersättning... 9 Slutersättning... 9 Resultatersättning Granskning för resultatersättning Sekretess...11 Uppehåll i verksamheten Dokumentation, redovisning och återrapportering Ledigheter Försäkringar Arbetsförmedlingens uppföljningsansvar Avvikelserapportering... 14

2 Revisionshistorik Version Förändring Datum 1 Dokumentet publiceras Avsnitt avseende avvikelserapportering reviderat Avsnitt avseende Arbetsförmedlingens uppföljningsansvar och avvikelserapportering reviderat 4 Avsnitt avseende Omfattning av tjänsten, Arbetsförmedlingen avgör behov av tjänst, Vilka anledningar finns att en placering upphör samt Ersättningsmodellen är reviderade

3 Jobbcoachning Detta dokument är en sammanfattning och förtydligande till förfrågningsunderlaget och resterande del av avtalet. Målgrupp för jobbcoachning Tjänsten riktar sig till arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av ökad kunskap och ett personligt stöd för att bli framgångrika i sitt arbetssökande. Beskrivning av Jobbcoachning Tjänsten riktar sig till arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som är i behov av ökad kunskap och personligt stöd för att bli framgångrika i sitt arbetssökande. Tjänsten syftar till att öka den arbetssökandes möjligheter att komma till egen försörjning, detta genom att ge den arbetssökande förståelse för jobbsökarprocessen och konkreta verktyg för att söka arbete men även genom att matcha den arbetssökande mot arbetsmarknadens efterfrågan. Jobbcoachningen omfattar följande delar: Matchning Jobbcoachningen ska bidra till att öka deltagarens möjlighet att komma till arbete genom att deltagaren matchas mot arbetsmarknadens efterfrågan. Det innebär exempelvis att jobbcoachen ska finna rekryteringsbehov och sammanföra den arbetssökande med lämpliga arbetsgivare. Aktivt arbetssökande Under hela tidsperioden i jobbcoachning ska deltagaren vara aktiv med sitt jobbsökande och ha en återkommande kontakt med en jobbcoach för att få stöd. Jobbcoachen ska regelbundet ge deltagaren personlig återkoppling på dennes arbetssökande samt stödja och visa på konkreta möjligheter i det fortsatta arbetssökandet. Jobbsökarfärdigheter Jobbcoachningen ska förbättra den arbetssökandes färdigheter i att söka arbete. Detta sker genom att den arbetssökande får: - kunskap om hur man finner lediga tjänster, dels de som utannonseras via tidningar och på Internet men även de tjänster som inte annonseras öppet. - få stöd av jobbcoachen med att presentera sig i databaser för rekrytering inom lämpliga yrkesområden, 3

4 - öva muntlig presentation riktad mot potentiella arbetsgivare och träning inför anställningsintervjuer ingår också i jobbsökarfärdigheterna Jobbcoachen ska från början säkerställa att den arbetssökande har aktuella ansökningshandlingar, exempelvis CV/meritförteckning och ansökningsbrev. Den arbetssökande ska få god förståelse för hur man anpassar dessa ansökningshandlingar för olika tjänster och yrkesområden. Jobbcoachningen får inte innebära utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser. Omfattningen av tjänsten Jobbcoachningen ska äga rum under normal arbetstid, dvs. dagtid under måndag till fredag. Deltagaren ska under den 3 månaders långa placeringstiden få minst 16 timmar jobbcoachning, varav minst en halvtimme per vecka ska ske enskilt i jobbcoachens lokaler. Övrig tid och antal mötestillfällen kommer deltagaren och jobbcoachen gemensamt överens om utifrån deltagarens behov av aktiviteter, vilket kan variera under placeringstiden. Tiden utöver denna individuella jobbcoachning kan ske i grupper 2-5 deltagare, via telefon eller videokonferens och liknande. Det är tillåtet med större gruppaktiviteter men detta räknas inte in i de 16 timmar för jobbcoachning. Informationen om jobbcoachföretagen På sidan Sök jobbcoach på arbetsformedlingen.se redovisas alla kontrakterade leverantörer för tjänsten. Där finner du även information gällande varje leverantör såsom exempelvis tjänstedeklarationen och kontaktuppgifter. Arbetsförmedlingen avgör behov av tjänst och därefter väljer den arbetssökande leverantör Arbetsförmedlingen gör först och främst en kartläggning av den arbetssökandes individuella förutsättningar och behov samt en arbetsmarknadspolitiskt bedömning. 4

5 Om det är fastställt att den arbetssökande kan ta del av tjänsten Jobbcoachning ska den arbetssökande själv välja vilken leverantör som denne vill använda sig av. Den arbetssökande kan välja leverantör i hela landet, de får dock själva stå för reskostnaden. Arbetsförmedlingen vare sig rekommenderar eller på annat sätt påverkar den arbetssökandes val. Dock kan Arbetsförmedlaren fungera som ett stöd för att den arbetssökande ska kunna göra ett väl underbyggt och aktivt val. Om den arbetssökande inte väljer själv så sker valet enligt så kallat ickevalsalternativ. Den arbetssökande kommer då att få den leverantör som är närmast belägen den arbetssökandes bostadsadress. För att finna det närmsta jobbcoachföretaget använder sig arbetsförmedlaren av funktionen Hitta närmaste i Sök jobbcoach. Om ickevalsalternativet används och det visar sig finnas fler än en leverantör på samma adress bör arbetsförmedlaren be den arbetssökande att göra ett aktivt val mellan de leverantörerna. Om inte det är möjligt måste en lottning genomföras av den lokala arbetsförmedlingen. Kapacitetstak Leverantörerna kan själva välja om de vill ha ett kapacitetstak eller inte. Om den kompletterande aktören har ett sådant och det är full beläggning ska den arbetsökande välja en annan leverantör som har lediga platser. Den arbetssökande kan inte ställas i kö. Placering av en arbetssökande Överenskommelse om start 1. Beslutsdag (arbetsdag 1) På den första dagen tar arbetsförmedlare beslut om placering hos en kompletterande aktör.startdatumet sätts fram 10 arbetsdagar. Meddelandet om placering skickas till den kompletterande aktören via post. Även den arbetssökande får ett placeringsmeddelande. 2. Startdag (arbetsdag 11) Senast startdagen ska det första mötet ske mellan den kompletterande aktören och den arbetssökande. En gemensam planering ska nu upprättas av jobbcoachen. 5

6 Gemensam planering Den kompletterande aktören ska upprätta en gemensam planering tillsammans med den arbetssökande. Detta ska ske i samband med ett personligt möte. Det är vid detta tillfälle som tjänsten anses påbörjad. En gemensam planering beskriver vilka aktiviteter som deltagaren ska ta del av och vad syftet med dessa aktiviter är samt det förväntade resultatet. Jobbcoachen ansvarar för att dokumentera planeringen och sända den till Arbetsförmedlingen för godkännande omgående, dock senast 5 dagar efter startdatum. Jobbcoachen ska lämna en kopia av den gemensamma planeringen till deltagaren. Det är först efter att arbetsförmedlaren godkänt gemensam planering som leverantören kan begära startersättning för deltagaren. Den arbetssökande bör ta med sig relevant dokumentation, däribland handlingsplanen från Arbetsförmedlingen. Om den arbetssökande inte överlämnar handlingsplanen till jobbcoachen ska jobbcoachen utgå från att normalt sökområde och fullt arbetsutbud gäller. Den gemensamma planeringen blir även ett underlag vid slutredovisning till Arbetsförmedlingen och ska sparas hos den kompletterande aktören till dess att ersättning inte längre kan begäras. Därefter ska planeringen makuleras eftersom de kompletterande aktörerna inte ska upprätta egna arkiv. Behov av tolk Om en leverantör av Jobbcoachning meddelar behov av tolk gör arbetsförmedlaren en bedömning om det finns ett sådat behov för den arbetssökande, och om det finns det så bokar arbetsförmedlaren en tolk enligt gällande rutiner och avtal Om den arbetsökande får praktik Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om arbetspraktik. Jobbcoachen skall därför hänvisa den arbetssökande till Arbetsförmedlingen om den arbetssökande har frågor eller önskemål om arbetspraktik. 6

7 Om den arbetssökande får arbetspraktik under placeringstiden så forsätter jobbcoachningen med de veckovisa kontakterna via telefon eller elektroniska kontaktvägar fram till perioden upphör. Övriga planerade aktiviteter utgår. Är det möjligt att förlänga placeringstiden? Det är aldrig möjligt att förlänga tiden i Jobbcoachning. Är det så att deltagaren fortfarande önskar jobbcoachning efter att tidsperioden löpt ut ska arbetsförmedlaren återigen göra en bedömning huruvida det finns ett behov av jobbcoachning. Vad händer om deltagaren önskar byta jobbcoach? Tjänsten Jobbcoachning tillhandahålls enligt ett så kallat valfrihetssystem. Det innebär att deltagarna själva väljer leverantör, dessutom har de även möjlighet att byta leverantör om de så önskar. De kan välja leverantör i hela landet. Om deltagaren redan under första månaden av jobbcoachningen framför önskemål om byte sker det bytet inom samma placeringsbeslut. Har mer än en månad passerat så avbryts beslutet. Arbetsförmedlaren skall först och främst göra en bedömning om behovet av jobbcoach kvarstår och att inga andra insatser, tjänster eller program är att föredra för den arbetssökande. Därefter tas ett nytt beslut om jobbcoachning i 3 månader hos den nya leverantören. Vilka anledningar finns att en placering upphör? Jobbcoachningen kan upphöra av olika orsaker, exempelvis: - Får en anställning - Påbörjar studier - önskar byta leverantör av jobbcoachning - blir förhindrad från att ta arbete (exempelvis sjukdom, föräldraledighet etc) en längre tid, det vill säga att deltagaren under missa större delen av jobbcoachningsperioden. - Arbetsförmedlingen gör en bedömning att deltagaren har ett annat behov än jobbcoachning 7

8 - jobbcoachen och deltagare är överens om att Jobbcoachning inte är rätt tjänst för deltagaren. I detta fall ska jobbcoachen kontakta Arbetsförmedlingen. Den kompletterande aktören är skyldig att, tillsammans med den arbetssökande, försöka hitta lösningar som innebär att placeringen kan fullföljas. Om det inte lyckas ska en skriftlig motivering göras via e-post till ansvarig arbetsförmedlare. I samråd med Arbetsförmedlingen avbryts placeringen och den arbetssökande återgår till Arbetsförmedlingen för en ny planering. I alla ärenden som rör avbrott återkopplar arbetsförmedlaren till leverantören eftersom detta inte sker per automatik. Upphörande på grund av förhinder Vid en kortare tids förhinder är den arbetssökande fortsatt placerad hos den kompletterande aktören som gör löpande noteringar om att den arbetssökande är förhindrad. När den arbetssökande åter står till arbetsmarknadens förfogande återgår denne till den kompletterande aktören om inte placeringens slutdatum har passerats. Vid längre tids förhinder, exempelvis sjukdom, föräldraledighet och liknande, ska Arbetsförmedlingen göra en bedömning om det är lämpligt att avbryta den arbetssökandes placering hos den kompletterande aktören. Det inte är möjligt att förlänga tjänsten på grund av den arbetssökandes förhinder. Jobbcoachen lämnar slutredovisning När den arbetssökandes tid hos den kompletterande aktören börjar ta slut ska jobbcoachen och den arbetssökande gemensamt upprätta en slutredovisning. Slutredovisningen rapporteras in elektroniskt via webbstödet senast 5 arbetsdagar efter avslutat jobbcoachning. Arbetsförmedlaren godkänner slutredovisningen i webbstödet, om den inte uppfyller önskvärt innehåll avslås den och den återsänds till den kompletterande aktören för komplettering. Arbetsförmedlaren kontakter den kompletterande aktören och anger orsaken till underkännandet i och med att detta inte sker per automatik. 8

9 Notera också att den kompletterande aktören inte kan rapportera in slutredovisningen om inte arbetsförmedlaren godkänt den gemensamma planeringen. En slutredovisning ska lämnas in för samtliga deltagare. Det innebär att för alla de deltagare som leverantören sänt in en gemensam planering ska även en slutredovisning inkomma, detta oavsett om deltagaren fullföljt jobbcoachningen eller inte. Slutredovisningen ska sammanfatta deltagarens aktiviteter samt resultatet av dem. Den ska således ge en beskrivning av alla momenten i tjänsten, dvs. Matchning, Jobbsökarfärdigheter samt Aktivt arbetssökande. Ersättningsmodellen Startersättning En startersättning på kr (exklusive moms) utgår till den leverantör som tar emot en ny deltagare. Ersättningen kan leverantören begära tidigast efter att en gemensam planering sänts in och att denna godkänts av arbetsförmedlaren. Startersättning betalas endast ut en gång per deltagare och placeringsperiod om deltagaren byter leverantör av jobbcoachning inom samma organisationsnummer. Slutersättning En slutersättning på kr (exklusive moms) utgår till leverantören efter att jobbcoachningen upphör genom att: - Placeringsperioden om 3 månader är slut. - Arbetsförmedlingen tar beslut om avbrott innan placeringsperioden är slut på grund av att deltagaren fått arbete eller startat företag. - Arbetsförmedlingen gör bedömningen att deltagaren ska ta del av annat stöd hos Arbetsförmedlingen exempelvis en arbetsmarknadspolitiskt utbildning. För programmet Arbetspraktik ska dock inte jobbcoachningsperioden avbrytas i förtid. Slutersättning betalas inte ut då deltagaren bytt till annan leverantör. Slutersättning utgår först när jobbcoachen sänt in en slutredovisning och att denna godkänts av den ansvariga arbetsförmedlaren. 9

10 Resultatersättning En resultatersättning på kr (exklusive moms) utgår till leverantören om deltagaren arbetat eller drivit eget företag utan stöd från Arbetsförmedlingen under 2 sammanhängande månader. Arbetet eller företaget skall motsvara den arbetssökandes önskade omfattning. Det innebär att den arbetsökande inte längre ska uppbära eventuell arbetslöshetsersättning. Arbetsgivaren som anställt deltagaren kan dock ta del av ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Deltagaren ska ha tillträtt arbetet respektive startat eget företag senast 1 månad efter avslutad placeringsperiod. Begäran om resultatersättning kan göras först när jobbcoachen sänt in en slutredovisning och att denna godkänts av den ansvariga arbetsförmedlaren. Flera anställningar kan räknas ihop om de tillsammans innebär att villkoren uppfylls. Det får dock inte vara något uppehåll mellan anställningarna under de 2 månader som begäran avser. Endast en resultatersättning per deltagare och placeringsperiod betalas ut. Det innebär att det är den senaste leverantören som deltagaren var placerad hos som kan begära resultatersättning. Resultatersättningen betalas således inte ut om deltagaren har bytt till annan leverantör eller om deltagaren avbrutit placeringsperioden i förtid av annan orsak än arbete eller drift av företag. Granskning för resultatersättning Leverantören sänder in en begäran om resultatersättning först när deltagaren har arbetat alternativt drivit eget företag i 2 sammanhängande månader. Arbetsförmedlaren kontrollerar då att detta stämmer genom något av följande 2 sätt 1. Leverantören inkommer med skriftliga intyg. Intygen ska visa att deltagaren haft anställning eller drivit eget företag under 2 sammanhängande månader samt omfattningen motsvarar deltagarens önskade omfattning. Intygen ska vara originalhandling eller vidimerad kopia av original. Mall för Intyg om anställning finns att hämta på arbetsförmedlingens hemsida på sidan för blanketter för kompletterande aktörer. 10

11 I de fall som leverantören av olika skäl inte kan inkomma med intyg kan en annat sätt att verifiera ersättningen ske: 2. Arbetsförmedlaren kan kontrollera i Arbetsförmedlingens register om deltagaren gått till arbete i önskad omfattning för att kunna godkänna resultatersättning. Om det enligt registret framgår att den arbetssökande har arbetat tar Arbetsförmedlingen kontakt med deltagaren för att undersöka om arbete fortgått under de 2 månader leverantören hänvisar till. Se metodstödet för webbstödet Sekretess Aktuell lagstiftning finns att läsa i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Arbetsförmedlingen ska inte röja arbetssökandes personliga förhållanden och arbetsgivares eller arbetssökandes affärs- eller driftsförhållande om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom närstående lider men. Även uppgift om att den arbetssökande är placerad hos kompletterande aktör är sekretessbelagd. Att röja dessa uppgifter anses innebära men för den arbetssökande. Arbetsförmedlingen har trots detta rätt att lämna ut uppgifter till den kompletterande aktören dock inga andra uppgifter än de som krävs för att jobbcoachen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. De uppgifter som omfattas av sekretess hos Arbetsförmedlingen är även förenade med tystnadsplikt för den kompletterande aktören. Tystnadsplikten innebär att uppgifterna varken får röjas eller utnyttjas utanför uppdraget. Tystnadsplikt gäller hos den kompletterande aktören genom det avtal som tecknats. Dock gäller inte tystnadsplikten i förhållande till Arbetsförmedlingens anställda. Den kompletterande aktören ska på begäran lämna ut information till Arbetsförmedlingen som har betydelse för Arbetsförmedlingens handläggning av det enskilda ärendet. Om någon annan än den arbetssökande själv vänder sig till den kompletterande aktören och begär ut uppgifter eller handlingar ur ett ärende som rör uppdrag från Arbetsförmedlingen, ska personen omgående hänvisas till Arbetsförmedlingen. Prövning av huruvida en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut är myndighetsutövning och kan endast utföras av myndigheten själv. 11

12 Uppehåll i verksamheten Den kompletterande aktören ska leverera tjänsten kontinuerligt och ta emot de deltagare som Arbetsförmedlingen anvisar till dem utan dröjsmål. Detta innebär att den kompletterande aktören inte kan göra uppehåll i verksamheten, exempelvis för sommarledighet eller liknande. Om den kompletterande aktören av olika anledningar önskar vara ledig, exempelvis vid semester, sjukdom eller föräldraledighet måste denne anställa en vikarie eller anlita en underleverantör för att se till att tjänsten levereras enligt avtal. Om inte detta är möjligt så kvarstår endast möjligheten att säga upp delar av avtalet eller hela avtalet. Dokumentation, redovisning och återrapportering Den kompletterande aktören ska redan från början dokumentera verksamheten så att underlag finns för Arbetsförmedlingens löpande uppföljning av verksamheten. Kompletterande aktörernas dokumentation ska omfatta underlag för leveranskontroll och kvalitetsgranskning och kunna granskas mot inlämnade anbud. Kravet på dokumentation omfattar även överenskommelser med den arbetssökande och ska göras löpande under aktiviteternas genomförande. Den kompletterande aktören ska bevara upprättad dokumentation kring den enskilda deltagare under 6 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet. Dokumentationen ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna eller dokumenten. Senast 8 månader efter att deltagaren avslutat sin aktivitet ska den kompletterande aktören låta förstöra/radera all dokumentation rörande den enskilda deltagaren som inte genom tvingande lag måste bevaras. Med tvingande lag avses sådan lagstiftning som reglerar bokföringsskyldighet, redovisning eller liknade. Dokumentationen ska omfatta: redovisning av de aktiviteter som ingår i deltagarens planering inklusive innehåll och tidsomfattning. underlag för utbetalningar 12

13 underlag för gemensam planering och överenskommelser, genomgångna delmoment och aktiviteter, löpande anteckningar om händelser och iakttagelser, uppnådda mål och resultat Korrekt dokumentation, gemensam planering samt jobbcoachens löpande anteckningar, underlättar kontakterna med Arbetsförmedlingen och är ett underlag för slutredovisning och återrapportering samt överföring av information till Arbetsförmedlingen i det enskilda ärendet, exempelvis avvikelserapportering. Ledigheter Jobbcoachen kan aldrig bevilja den arbetssökande ledighet. Om den arbetssökande har önskemål om ledighet ska jobbcoachen informera Arbetsförmedlingen. Försäkringar De arbetssökande omfattas inte av någon försäkring när de deltar i Jobbcoachning. Den kompletterande aktören ska därför teckna en företagsförsäkring som täcker skador som den arbetssökande kan förorsaka hos kompletterande aktören. Arbetsförmedlingens uppföljningsansvar Ett beslut om en jobbcoachningsinsats syftar till att den sökande ska få ett förstärkt stöd i sitt arbetssökande. Den arbetssökande är under jobbcoachningsinsatsen fortfarande inskriven vid Arbetsförmedlingen som också har fortsatt ansvar bland annat för att följa upp att en arbetssökande som är anmäld till arbetslöshetskassan uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Jobbcoachen får inte någon information om den arbetssökande är anmäld till arbetslöshetskassan eller inte. Därför ska jobbcoachen utgå från att den arbetssökande kan ha arbetslöshetsersättning. Jobbcoachen ska alltid rapportera eventuella avvikelser till Arbetsförmedlingen. Jobbcoachen ska föra löpande dokumentation över deltagarens aktiviteter inklusive frånvara från avtalade möten, uteblivna planerade telefonkontakter, utebliven planerad kontakt via e-post eller annan elektronisk kommunikationsväg. Den arbetssökande bör överlämna sin handlingsplan som upprättats tillsammans med Arbetsförmedlingen till jobbcoachen. Om inget annat följer 13

14 av handlingsplanen eller om den arbetssökande inte överlämnar handlingsplanen till jobbcoachen ska jobbcoachen utgå från att sökområdet är hela landet och alla yrkesområden som är möjliga med hänsyn tagen till deltagarens förutsättningar och kvalifikationer. Avvikelserapportering Arbetsförmedlingen har under hela placeringstiden hos jobbcoachen det fortsatta ansvaret för att följa upp om den arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Därför är det viktigt att den kompletterande aktören omgående sänder en avvikelserapport vid de tillfällen då den arbetssökandes agerande leder till avvikelser från den överenskomna planeringen. Jobbcoachen ska informera Arbetsförmedlingen om den arbetssökande har uteblivit från besök eller underlåtit att kontakta jobbcoachen på tid som överenskommits. Jobbcoachen ska då omgående rapportera detta till Arbetsförmedlingen genom en avvikelserapport via webbstödet. Jobbcoachen ska också lämna en kopia av avvikelserapporten till den arbetssökande. Om den arbetssökande tackar nej till erbjudet arbete ska jobbcoachen lämna en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen. Jobbcoachen ska också informera Arbetsförmedlingen om den sökande vill begränsa sitt sökområde utöver vad som framgår av handlingsplanen. Arbetsförmedlingen ska i ett sådant fall också göra en bedömning av om begränsningen ger anledning till underrättelse till arbetslöshetskassan. 14

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning... 1 Arbetsförmedlingens kundval -

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Sida: 1 av 18 Version 7 Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Innehållsförteckning INFORMATION TILL KOMPLETTERANDE AKTÖRER INOM JOBBCOACHNING.. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-06-05 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Sida: 0 av 23 Användarstöd Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Version 4.0 Uppdaterat 2015-08-28 Sida: 1 av 23 Innehåll Om Stöd och matchning... 3 Signering... 4 Handlingar... 5 Översikt...

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2012-03-28) Sida: 2 av 25 För felaktigheter eller förslag till ändringar i detta informationsdokument

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag

Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Sida: 1 av 9 Dnr: Af-2010/121363 Datum: 2011-02-04 Rättsliga förutsättningar och avtal om sekretess för genomförande av tjänsten Etableringslots på Arbetsförmedlingens uppdrag Säljaren deltar i Arbetsförmedlingens

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är Ja, det är det vi menar.

FRÅGOR OCH SVAR. Sista dag för att ställa frågor är Ja, det är det vi menar. FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2018-10-31 Ställ en fråga om upphandlingen här. Du kan se en lista med alla dina inskickade frågor här. Angående svaret avseende dokumentation: "Gällande

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser

Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser Sida: 1 av 11 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av Sysselsättningsplatser 1. Tillämplighet a. Dessa bestämmelser gäller vid köp av tjänster från kompletterande

Läs mer

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst

RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst PM Sida: 1 av 5 Dnr Af 2013/355557 2013-12-05 RFI En ny kompletterande arbetsförmedlingstjänst Bakgrund och syfte med tjänsten Sedan år 2008 har Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda arbetssökande tjänster

Läs mer

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella.

Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. 2011-12-07 Administrativa rutiner för biståndshandläggare och utförare Från beslut till verkställighet. Rutinen gäller när externa utförare är aktuella. Insats Åtgärd kommentarer 1. Val av utförare. När

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Webbstöd för leverantör Etableringslots

Webbstöd för leverantör Etableringslots Sida: 1 av 20 Användarmanual Webbstöd för leverantör (Uppdaterat 2013-10-08) Sida: 2 av 20 Innehållsförteckning ETABLERINGSLOTS... 3 Statusöversikt ärenden... 4 En ny arbetssökande till dig... 4 Gemensam

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) Sida: 1 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgarantin för ungdomar (UGA) (Uppdaterat 2011-12-05) Sida: 2 av 25 Information till kompletterande aktörer inom jobbgaranti för ungdomar (UGA)

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom jobboch. utvecklingsgarantin (JOB)

Information till kompletterande aktörer inom jobboch. utvecklingsgarantin (JOB) Sida: 1 av 27 Information till kompletterande aktörer inom jobboch utvecklingsgarantin (JOB) (Uppdaterat 2011-12-05) Sida: 2 av 27 Information till kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän begäran skickar ut detta informationspaket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-09-02 Diarienummer AMN-2015-0265 Socialdepartementet: Remiss - Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Förslag till beslut

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR RIKTLINJE VID BEGÄRAN OM JOURNALER OCH ÖVRIGA HANDLINGAR SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i VO-grupp Ansvarig: SAS Gäller från: 2016-04-01 Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Sida: 0 av 11 Användarstöd KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Version 3.0 Uppdaterat 2015-06-26 Sida: 1 av 11 Innehåll Om utbildningstillfällen... 2 Skapa utbildningstillfälle... 2 Gruppstart...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Kapitel 1 - Inbjudan Innehållsförteckning 1 Inbjudan... 3 1.2 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst... 3 1.3 Administrativa

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer 2009-12-29 Dnr 2009/1561 2009:17 Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer Har de brister som IAF tidigare påtalat åtgärdats av Arbetsförmedlingen i de nya avtalen med kompletterande

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar Användarstöd KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och Version 1.4 Uppdaterat 2017-03-31 Hantera handlingar: o Gemensam utbildningsplan o Informativ rapport o Avvikelserapport Inleverans Innehåll Innehåll

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Aktiviteter för Nyanlända invandrare

Information till kompletterande aktörer inom Aktiviteter för Nyanlända invandrare 1 (16) Ändringar/tillägg i texten är markerade med blått Information till kompletterande aktörer inom Aktiviteter för Nyanlända invandrare Inledning 2 Samverkan...2 Målgrupp...2 Erbjudande och uppstart...3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

2. Kontraktsvillkor/Leveransvillkor

2. Kontraktsvillkor/Leveransvillkor Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) Bilaga 3 PVS-714-2720/11 1(5) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) mellan RIKSPOLISSTYRELSEN Box 12256 102 26 Stockholm nedan kallad RPS och Företaget AB, org.nr. : Kontaktmän hos RPS och Företaget. RPS: (projektansvarig)

Läs mer