3 Metod och genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Metod och genomförande"

Transkript

1 PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade och fördjupade ekonomigranskningen som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har genomfört sedan Under perioden har samtliga arbetslöshetskassors ekonomiredovisning och ekonomirutiner granskats. Granskningen har visat att merparten av arbetslöshetskassorna har en god ordning och ett enhetligt arbetssätt. I några fall har dock avvikelser från gällande lag, förordning eller föreskrift förekommit. IAF har påpekat detta till respektive arbetslöshetskassa. Under hösten 2011 kommer vissa av dessa påpekanden att följas upp. Samtliga arbetslöshetskassor avviker från föreskriften IAFFS 2010:8 vad gäller hur statsbidraget redovisas. IAF kommer därför, under hösten 2011, att närmare granska detta och vid behov förtydliga föreskriften på området. 1 Bakgrund I IAF:s granskningsplaner för 2008, 2009 och 2010 ingick Breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas ekonomi. Samtliga arbetslöshetskassors ekonomi och ekonomirutiner granskades under dessa år. 2 Syfte Att bredda och fördjupa ekonomigranskningen av arbetslöshetskassorna. Syftet är även att skapa tydligare riktlinjer för arbetslöshetskassorna samt en stabilare plattform för IAF vid kommande års granskningar av arbetslöshetskassorna. 3 Metod och genomförande Den löpande granskningen har skett genom besök på arbetslöshetskassorna eller telefonintervjuer med nyckelpersoner samt genom granskning av styrande dokument och ekonomiredovisning.

2 PM 2 (5) Granskningen kan delas in i tre områden: 1. Granskning av arbetslöshetskassornas verksamhet och administrativa rutiner innefattar: förstå verksamheten organisation, intressenter, olika principer, ekonomirapportering övergripande intern kontroll granskningen avgränsas till de aspekter som påverkar arbetslöshetskassans ekonomiska hantering beslutsordning och attestrutiner. 2. Finansiell granskning 3. Övrigt Granskning av resultat- och balansrapport finansiell analys, verifikationsgranskning (i vissa fall). Skattedeklarationer. Efterkontroll av arbetslöshetsavgiften Utfallet jämförs med medlemmarnas avgift. Fordringar på medlemmar. Policys Eventuell placeringspolicy eller liknande frågor. Eventuella övriga frågor och iakttagelser. De tretton arbetslöshetskassor som granskades under 2010 och början av 2011 redovisas i tabell 1 nedan. Tabell 1: De arbetslöshetskassor som ingick i ekonomigranskningen. Akademikernas arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassan Alfa Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa GS Arbetslöshetskassa IF Metalls arbetslöshetskassa Journalisternas arbetslöshetskassa Ledarnas arbetslöshetskassa Lärarnas arbetslöshetskassa Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa SEKOs arbetslöshetskassa SKTFs arbetslöshetskassa Teaterverksammas arbetslöshetskassa Återföring av granskningsresultat har gjorts till samtliga arbetslöshetskassor i en pm till respektive arbetslöshetskassa.

3 PM 3 (5) 4 Regelverk Arbetslöshetskassornas redovisning regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar. 5 Iakttagelser IAF:s granskning visade att merparten av arbetslöshetskassorna har en god ordning och ett enhetligt arbetssätt. Nedan följer en summering av IAF:s iakttagelser. Samtliga arbetslöshetskassor redovisar statsbidraget enligt kontantprincipen. Ett fåtal arbetslöshetskassor redovisar även medlemsavgiftsintäkter eller delar av medlemsavgiftsintäkterna enligt kontantprincipen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) ska redovisning ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att bokföring av en affärshändelse ska ske då en intäkt genereras eller en kostnad uppstår och inte när intäkter och kostnader betalas. Endast i undantagsfall får den så kallade kontantprincipen tillämpas, det vill säga att bokföring sker när betalning sker. En arbetslöshetskassa skriver varje år ned fordringar felaktig arbetslöshetsersättning med 20 procent. I bilagan till IAFFS 2010:8 anges under tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning att fordringar felaktig arbetslöshetsersättning ska redovisas till nominellt belopp. Väsentliga balanskonton avstäms löpande. Att jämföra bokförda balansposter med existerande balansposter med rimliga tidsintervaller samt att vidta lämpliga åtgärder rörande konstaterade differenser är en form av intern kontroll i redovisningssystem. 1 Skattedeklarationer har granskats stickprovsvis utan anmärkningar. Hos några arbetslöshetskassor har även leverantörsfakturor och verifikationer granskats stickprovsvis utan anmärkningar. Underlag avseende medlemsuppgifter som ligger till grund för de avgifter till staten som arbetslöshetskassorna ska betala har granskats. Avvikelser förekom endast hos två arbetslöshetskassor och avsåg antal kvinnor samt antal enskilt anslutna. Detta påverkade inte de avgifter respektive arbetslöshetskassa hade betalat. 1 RS 400 Riskbedömning och intern kontroll, om Redovisningssystem och system för intern kontroll. (RS står för Revisionsstandard i Sverige)

4 PM 4 (5) Merparten av arbetslöshetskassornas kravrutiner, ur ett ekonomiskt perspektiv, bedöms vara tillfyllest. En arbetslöshetskassa ansöker dock inte om betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogdemyndigheten, vad gäller obetalda medlemsavgifter. En annan arbetslöshetskassa uppger att enstaka obetalda medlemsavgifter inte följs upp. Att arbetslöshetskassorna ska kräva in obetalda medlemsavgifter följer av både lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och föreningsrättsliga principer. När tiden för betalning eller invändning har löpt ut kan arbetslöshetskassorna ansöka om betalningsföreläggande och verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Samtliga arbetslöshetskassor har en skriftlig beslutsordning. I ett fåtal beslutsordningar saknas dock uppgift om vem som har rätt att lämna uppgifter avseende medlemsredovisning till IAF samt skriftlig attestrutin. Enligt 1 IAFFS 2010:8 ska en arbetslöshetskassa ha en fastställd beslutsordning som anger vem eller vilka befattningshavare som har rätt att fatta beslut inom olika delar av arbetslöshetskassans verksamhet. Denna ordning ska ange vilka beslut som styrelsen i arbetslöshetskassan har delegerat. Av beslutsordningen ska det framgå vem eller vilka befattningshavare som har rätt att lämna uppgifter avseende medlemsredovisning till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Merparten av arbetslöshetskassorna har inte en skriftlig placeringspolicy. Det finns idag dock inga krav på att arbetslöshetskassor ska ha en placeringspolicy. Endast en arbetslöshetskassa har under året upprättat delårsrapport. Samtliga arbetslöshetskassor följer dock kontinuerligt upp den ekonomiska ställningen och redovisar till styrelsen. Det finns idag inga krav på att arbetslöshetskassor ska upprätta delårsrapport. Risken för oegentligheter och fel, samt för att oegentligheter eller väsentliga fel upptäcks, har av majoriteten av arbetslöshetskassorna bedömts som låg. Arbetslöshetskassorna uppger även att frågan ingår i arbetet med internkontroll och riskanalys. Hos några arbetslöshetskassor konstaterades differenser mellan ingående balansposter 2010 och årsredovisningen Enligt 2 kapitlet 4 årsredovisningslagen (1995:1554) ska den ingående balansen för ett räkenskapsår stämma överens med den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret. Några av arbetslöshetskassorna gör enligt granskning av underlag till balanskonton förskottsutbetalningar av arbetslöshetsersättning. Enligt arbetslöshetskassorna sker detta undantagsvis och endast i

5 PM 5 (5) de fall som det är möjligt att avgöra om den sökande uppfyller grundvillkoren för rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor betalar Arbetsförmedlingen ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna i direkt anslutning till arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning. Vidare framgår av 6 Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:5) om handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor att Arbetsförmedlingen ska kontrollera uppgifterna i ansökan om statsbidrag mot de uppgifter som arbetslöshetskassan lämnat till betalningsförmedlaren. Därefter ska Arbetsförmedlingen ställa erforderliga medel till arbetslöshetskassans förfogande för utbetalning av arbetslöshetsersättning till ersättningsmottagare. IAF noterar att arbetslöshetskassorna i ovanstående fall inte betalar ut ersättning i direkt anslutning till Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag eftersom utbetalningen utförs med hjälp av egna medel. 6 Avslutande diskussion De iakttagelser som IAF gjort vid denna granskning har påtalats till respektive arbetslöshetskassa. I de fall avvikelser gentemot lag, förordning eller föreskrift har skett förutsätter IAF att arbetslöshetskassorna rättar till detta. IAF kommer under hösten 2011 att följa upp vissa påpekanden som har gjorts. Av ovan redovisade iakttagelser kan IAF konstatera att samtliga arbetslöshetskassor använder sig av kontantprincipen vid bokföring av statsbidraget, ett återkommande faktum som det egentligen saknas stöd för i årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078). Kontantprincipen får endast tillämpas i undantagsfall och under de förutsättningar som anges i 5 kapitlet 2 bokföringslagen (1999:1078). IAF kommer, under hösten 2011, att närmare granska redovisningsprinciperna och vid behov förtydliga IAFFS 2010:8 på detta område. Denna promemoria har utarbetats inom IAF av Camilla Pettersson och Håkan Nordström. Katrineholm den 13 april 2011 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10

Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 Dnr 2008-677 2010-04-29 D 14/10 D 14/10 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket rörande godkände revisorn A-son uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag och har

Läs mer

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA

Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2010-11-22 Dnr 2010/411 2010:27 Granskning av beräkningsmodulen i arbetslöshetskassornas ärendehanteringssystem ÄGA 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A) 2006-04-06 1 (10) Dnr: 2006/432 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM IAFs redovisning av uppdrag i frågan om uttag av ränta vid ekonomiska återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen (N2006/1051/A)

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857

ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857 Vårt år 2014 802005-4857 År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden

Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden 2012:9 Arbetslöshetskassornas hantering av branschspecifika regler och verksamhetsområden Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

D 2/05. Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05

D 2/05. Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05 Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05 D 2/05 Dåvarande Skattemyndigheten i X-stad har inkommit till Revisorsnämnden (RN) med en underrättelse rörande godkände revisorn A-son. RN har därför öppnat

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapporten och den diskussionen kommer att utgöra underlag för revisionens uppföljningar.

Rapporten och den diskussionen kommer att utgöra underlag för revisionens uppföljningar. HYLTE Kommunrevisionen 2012-01-30 Till Diarien, Kommunstyrels n Hylte kommun HYL TF:(150MMUN Kommuukcningskontor 2012-01-3 0 Revisionsrapport Ekonomirutiner Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer