Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse"

Transkript

1 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt arbetslöshetskassornas beslut om att bevilja fortsatt ersättningsrätt till ersättningssökande som fått en underrättelse från Arbetsförmedlingen. Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Fredrik Karlman, uppdragsledare och Lisa Larsson Falk, båda vid granskningsenheten. I arbetets inledande fas har även utredarna Anders Jansson och Leila Guici deltagit. Kontaktperson på analysenheten har varit Jessica Idbrant. Katrineholm den 22 augusti 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Genomförande Avgränsningar Arbetsförmedlingens arbete med underrättelser Regelverk för underrättelser Arbetsförmedlingens orsaker till underrättelse Arbetslöshetskassornas arbete med underrättelser Arbetslöshetskassornas utredningar De vanligaste orsakerna till att bevilja fortsatt ersättningsrätt Förklaringar till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Slutsatser Källförteckning Bilaga Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 3

4 Sammanfattning Arbetsförmedlingen ska underrätta en arbetssökandes arbetslöshetskassa om han eller hon brutit mot villkoren i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetskassan ska sedan utreda ärendet och besluta om sanktion eller fortsatt ersättningsrätt för den ersättningssökande. Målet med detta uppdrag var att kartlägga arbetslöshetskassornas underlag och skäl för att bevilja en ersättningssökande fortsatt ersättningsrätt efter att de fått en underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från Arbetsförmedlingen. IAF gick igenom underlag och beslut från samtliga arbetslöshetskassor i huvuddelen av de ärenden där arbetslöshetskassorna beviljat fortsatt ersättningsrätt från första halvåret 2009 och första halvåret Den vanligaste orsaken till att Arbetsförmedlingen skickade en underrättelse i de ärenden som omfattats av denna kartläggning var att Arbetsförmedlingen bedömde att den arbetssökande inte aktivt sökte lämpligt arbete. IAF studerade 323 ärenden totalt för båda åren. IAF fann i materialet 70 olika orsaker till att arbetslöshetskassorna beviljat fortsatt ersättningsrätt. Vissa orsaker var dock mer vanligt förekommande än andra. Den vanligaste orsaken var att den ersättningssökande genom arbetslöshetskassans utredning på något sätt visat att han eller hon var aktivt arbetssökande. IAF har även noterat att arbetslöshetskassorna i en majoritet av de ärenden som ingick i studien inte gjorde någon dokumenterad utredning utöver kommuniceringen med den ersättningssökande. Av kartläggningen framkommer också att Arbetsförmedlingens underlag ofta är kortfattat när det gäller den ersättningssökandes beskrivning av vad som hänt. Sanktionsgraden har sjunkit mellan första halvåret 2009 och första halvåret Med den metod som använts för denna kartläggning kan IAF inte visa på någon särskild orsak till att sanktionsgraden har sjunkit. 4 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

5 1 Inledning Genom underrättelsen meddelar Arbetsförmedlingen arbetslöshetskassan att en ersättningssökande medlem inte bedöms uppfylla de villkor som gäller för rätten till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna ansvarar sedan för att med underrättelsen om ifrågasatt ersättningsrätt som underlag utreda om den ersättningssökande har följt reglerna. Om den ersättningsökande inte har följt reglerna ska arbetslöshetskassorna besluta om sanktion. Arbetslöshetskassorna behandlade första halvåret underrättelser och första halvåret underrättelser som Arbetsförmedlingen skickade. Sanktionsgraden hade det sistnämnda året minskat med omkring 5 procentenheter till 81 procent från en tidigare relativt stabil nivå på procent under åren Sanktionsgraden vid underrättelser från Arbetsförmedlingen till arbetslöshetskassorna har med andra ord minskat. IAF bedömde därför att det var intressant att undersöka de faktiska orsakerna till att arbetslöshetskassorna beviljat fortsatt ersättningsrätt efter att Arbetsförmedlingen har skickat en underrättelse. En kortare redogörelse för detta redovisades i regeringsuppdraget som rapporterades den 1 oktober , medan en mer djupgående redovisning finns i denna rapport. 1.1 Syfte Målet med uppdraget var att utifrån konkreta iakttagelser kartlägga arbetslöshetskassornas underlag och skäl för att ge en ersättningssökande fortsatt ersättningsrätt när Arbetsförmedlingen skickat en underrättelse till arbetslöshetskassan. 1.2 Genomförande IAF har studerat huvuddelen av de underrättelser där den ersättningssökande fått fortsatt ersättningsrätt första halvåret 2009 och första halvåret 2010, vilket omfattar sammanlagt 323 ärenden. Information om underrättelserna har hämtats från IAF:s underrättelsedatabas och fördelar sig på 152 underrättelser från första 1 IAF 2011:6, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan, m.m. Dnr: 2011/21 2 IAF 2011:28, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan samt analys Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 5

6 halvåret 2009 och 171 underrättelser från första halvåret Arbetslöshetskassorna har på begäran från IAF skickat över materialet i form av kopior. 1.3 Avgränsningar IAF har inte gjort någon bedömning av om arbetslöshetskassorna fattat korrekta beslut i ärendena inom ramen för uppdraget. 2 Arbetsförmedlingens arbete med underrättelser 2.1 Regelverk för underrättelser I 16 förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges i vilka situationer som Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan angående en ersättningssökande som får eller begär ersättning från arbetslöshetskassan. Förordningen anger att Arbetsförmedlingen ska underrätta en arbetslöshetskassa när en ersättningssökande: - avvisar ett lämpligt arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program som erbjuds, - på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållar att en anställning eller deltagande i program inte kommer till stånd, - uppträder så att det finns anledning för den offentliga arbetsförmedlingen att förmoda att den sökande inte vill eller kan anta något som helst arbete, - frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kan antas ha fått kännedom om det, eller - i övrigt inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning i 9 1, 2, 4 eller 5 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. [ ] Dessutom ska Arbetsförmedlingen lämna en underrättelse för en ersättningssökande som inte har anmält vistelseadress till Arbetsförmedlingen för de dagar som han eller hon begär ersättning, med stöd av 7 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet (IAFFS 2009:4). 6 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

7 Arbetslöshetskassan gör i huvudsak sin bedömning av underrättelsen utifrån förhållanden som regleras i 9, 43 och 45 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). - I 9 ALF regleras de allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning. Här regleras att den arbetssökande ska vara: arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en viss tidsperiod, beredd att anta erbjudet lämpligt arbete, vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, medverka till att upprätta en handlingsplan och aktivt söka arbete ALF rör förhållanden där den ersättningssökande frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning a ALF rör förhållanden där den ersättningssökande avvisat ett lämpligt arbete eller vållat att ett lämpligt arbete inte kommit till stånd. 2.2 Arbetsförmedlingens orsaker till underrättelse Kartläggningen av de underlag som Arbetsförmedlingen skickade till arbetslöshetskassorna i samband underrättelserna visar att Arbetsförmedlingens underlag till underrättelsen, utöver underrättelseblanketten, i huvudsak består av daganteckningar och handlingsplaner. Ett annat underlag som förekommer, men i betydligt mindre utsträckning, är platsnotiser. Dessa förekommer framförallt när en arbetssökande avvisar ett erbjudande om, eller en anvisning till, ett lämpligt arbete eller ett erbjudande om ett arbetsmarknadspolitiskt program. Tjänsteanteckningar upprättade av Arbetsförmedlingen förekommer också i viss utsträckning. Att Arbetsförmedlingen underrättat den arbetssökandes arbetslöshetskassa med två eller fler orsaker till underrättelsen förekom bara i liten utsträckning. I tabell 1 redovisas Arbetsförmedlingens orsaker till underrättelser där arbetslöshetskassan fattade beslut om fortsatt ersättningsrätt första halvåren 2009 och Notera att det i tabell 1 är antal förekomster som redovisas och inte antal ärenden. I tabellen redovisas de underrättelseorsaker som IAF funnit vid kartläggningen. Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 7

8 Tabell 1: Arbetsförmedlingens orsaker till underrättelser där arbetslöshetskassorna fattat beslut om fortsatt ersättningsrätt första halvåren 2009 och 2010 Underrättelseorsak Antalet förekomster 2009 Andel i % av totalt antal förekomst er Antalet förekomster 2010 Andel i % av totalt antal förekomst er Att den arbetsökande inte aktivt sökte lämpligt arbete 53 31,5% 53 27,3% Att den arbetssökande ej sökt anvisat arbete 38 22,6% 19 9,8% Att den arbetssökande avvisat ett erbjudande om lämpligt arbete eller anvisning till lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program 19 11,3% 29 14,9% Att den arbetssökande inte bedömds vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete minst tre timmar per dag och i genomsnitt 17 timmar i veckan 17 10,1% 22 11,3% Att den arbetssökande inte bedöms vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete 15 8,9% 23 11,9% Att den arbetssökande uppträtt så att det finns anledning för Arbetsförmedlingen att förmoda att den sökande inte vill eller kan anta något som helst arbete 8 4,8% 14 7,2% Att den arbetssökande på annat sätt genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att anställning eller deltagande i program inte kommer till stånd 7 4,2% 11 5,7% Att den arbetssökande inte meddelat vistelseadress till Arbetsförmedlingen de dagar för vilka han eller hon begär ersättning 6 3,6% 13 6,7% Att den arbetssökande frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och arbetslöshetskassan inte på annat sätt kunde antas ha fått kännedom om det 2 1,2% 4 2,1% Att den arbetssökande inte medverkat till att en handlingsplan upprättas 3 1,8% 3 1,5% Att den arbetssökande inte varit anmäld på arbetsförmedlingen 0 0,0% 3 1,5% Arbetsförmedlingens beskrivning av vad som hade hänt i respektive ärende var ofta kortfattad. Även Arbetsförmedlingens nedteckning av den arbetssökandes beskrivning av vad som hade hänt var kortfattad med en mycket summarisk bild som följd. Här noterar IAF en genomgående skillnad mot när den sökande själv beskriver sina skäl i samband med arbetslöshetskassornas kommunicering. Då blir bilden av den ersättningssökandens skäl för sitt handlande vanligtvis mer 8 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

9 detaljerad, vilket också speglar att det är arbetslöshetskassan som har utredningsskyldigheten. IAF:s kartläggning visar inte några skillnader i Arbetsförmedlingens dokumentation av underrättelserna som förklarar den sjunkande sanktionsgraden mellan åren 2009 och Arbetslöshetskassornas arbete med underrättelser 3.1 Arbetslöshetskassornas utredningar IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas underlag och motiveringar till de beslut som de fattat om fortsatt ersättningsrätt mot bakgrund av underrättelserna. Sammanlagt omfattar kartläggningen 323 underrättelser som Arbetsförmedlingen har skickat. Utifrån arbetslöshetskassornas underlag och beslutsmotiveringar för att ge den ersättningssökande fortsatt ersättningsrätt har IAF hittat 70 olika konkreta orsaker till att arbetslöshetskassorna beviljat fortsatt ersättningsrätt. I ett litet antal ärenden har IAF sett att det förekommer mer än en orsak till att arbetslöshetskassan beviljat fortsatt ersättningsrätt. Detta förekommer 17 gånger första halvåret 2009 och 18 gånger första halvåret De 70 olika orsakerna har IAF klassificerat till elva huvudkategorier samt en kategori för övriga skäl som bedömdes som ovanliga situationer, vilket sammanlagt skapar tolv huvudkategorier. Huvudkategorierna är sorterade utifrån arbetslöshetskassornas bedömningar enligt tabell 2. I tabellen redovisas antalet förekomster sammantaget för första halvåret 2009 och första halvåret Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 9

10 Tabell 2: Huvudkategorier för arbetslöshetskassornas fortsatta beviljande av ersättningsrätt sammantaget för första halvåren 2009 och 2010 Antal förekomster Andel i % Skäl som beror på den ersättningsökandes aktivitet 93 26,0% Skäl som beror på arbetets beskaffenhet 79 22,1% Skäl som beror på att den ersättningssökande har följt gällande regelverk 30 8,4% Skäl som beror på handläggningen av den ersättningssökandes ärende på Arbetsförmedlingen 23 6,4% Skäl som beror på problem med post- och adressanmälan 19 5,3% Skäl som beror på arbetsgivarens agerande 18 5,0% Skäl som beror på otydlig information till den ersättningssökande från Arbetsförmedlingen 18 5,0% Skäl som beror på att den ersättningssökande har geografiska skäl för att inte söka arbetet 14 3,9% Skäl som beror på arbetslöshetskassans handläggning 12 3,4% Socialmedicinska skäl 11 3,1% Skäl som beror på möjligheten till barnomsorg 10 2,8% Övriga skäl 31 8,7% Av tabell 2 framgår att två av huvudkategorierna: skäl som beror på den arbetssökandens aktivitet och skäl som beror på arbetets beskaffenhet, förekommer i knappt 50 procent av ärendena medan övriga kategorier är mindre vanliga. Resten av detta avsnitt specificerar vad som ingår i respektive huvudkategori. Samtliga 70 orsaker och deras respektive frekvens finns i bilagan. Skäl som beror på den ersättningssökandes aktivitet En av de specifika orsakerna under den huvudkategori som rör den ersättningssökandes aktivitet, är att arbetslöshetskassan har bedömt att den sökande varit aktivt arbetssökande. Inom denna kategori har arbetslöshetskassan också bedömt att den ersättningssökande har sökt ett tillräckligt antal arbeten och att han eller hon har utökat sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. Det förekommer också att arbetslöshetskassan har fattat beslut mot bakgrund av att den ersättningssökande blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vilket är ett godtagbart skäl för uppsägning. Vidare förekommer orsaker som att arbetslöshetskassan bedömer att den sökandes arbetstid på en deltidsarbetsplats är så omfattande i tid att ett anvisat arbete inte behövde sökas. 10 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

11 Skäl som beror på arbetets beskaffenhet I kategorin skäl som beror på arbetets beskaffenhet fann IAF bland annat att arbetslöshetskassorna godtagit skäl som handlade om förhållanden på arbetsplatsen, att den ersättningssökande hade fått ett annat likvärdigt arbete, att arbetsgivaren valt att inte anställa den sökande men att den sökande inte hade orsakat att anställningen inte kom till stånd. Den ersättningssökande har följt gällande regelverk De skäl som har att göra med att den ersättningssökande har följt regelverket utgörs bland annat av att den sökande kunnat visa att han eller hon har sökt ett anvisat arbete och i vissa fall också fått detta, eller att den sökande inte bedrivit näringsverksamhet eller studier. Skäl som beror på handläggningen av den ersättningssökandes ärende på Arbetsförmedlingen I kategorin skäl som beror på handläggningen av den ersättningssökandes ärende på Arbetsförmedlingen fann IAF bland annat sådana ärenden där arbetslöshetskassorna gjort bedömningen att Arbetsförmedlingens utformning av anvisningen till arbete varit bristfällig. I andra ärenden fanns det oklarheter i Arbetsförmedlingens utredning, ärenden där ansökningstiden för ett arbete hade gått ut när anvisningen nådde den sökande, ärenden där den ersättningssökandes arbetsutbud eller arbetsförmåga understeg erbjuden arbetstid, etc. Skäl som beror på problem med post och adressanmälan I kategorin skäl som beror på problem med post och adressanmälan, var den vanligaste orsaken till att bevilja fortsatt ersättningsrätt, att arbetslöshetskassan bedömde att den ersättningssökande hade anmält aktuell vistelseadress till Arbetsförmedlingen. En annan av orsakerna i denna kategori handlade om att den ersättningssökande hävdade att han eller hon inte fått en anvisning med posten. Skäl som beror på arbetsgivarens agerande I kategorin skäl som beror på arbetsgivarens agerande har arbetslöshetskassorna godtagit uppgifter om oseriösa arbetsgivare och orimliga arbetsförhållanden eller arbetsvillkor. I denna kategori finns också skäl som att arbetsgivaren fyllt i arbetsgivarintyget felaktigt om orsaken till att arbetet upphört eller att arbetsgivarintyget visade att den ersättningssökande inte hade erbjudits fortsatt arbete. Arbetslöshetskassorna har också beviljat fortsatt ersättningsrätt när den ersättningssökande inte hade uppfattat att han eller hon hade erbjudits arbete. I Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 11

12 andra ärenden har arbetsgivarens webbplats, där arbetet skulle sökas, inte fungerat. Skäl som beror på otydlig information till den ersättningssökande från Arbetsförmedlingen Att informationen till den ersättningssökande varit otydlig handlar om ärenden där arbetslöshetskassan bedömt att det förekommit missförstånd i kommunikationen mellan Arbetsförmedlingen och den ersättningssökande. Antingen har detta varit av generell karaktär eller på grund av språksvårigheter. Det fanns också ärenden där arbetslöshetskassorna bedömde att Arbetsförmedlingens information om arbetslöshetsförsäkringen varit otydlig eller obefintlig. Geografiska skäl för att inte söka arbetet I kategorin geografska skäl för att inte söka arbete handlar det om att arbetslöshetskassorna godtagit familjeskäl eller medicinska skäl som den ersättningssökande uppgivit för att begränsa sitt sökområde geografiskt. Skäl som beror på arbetslöshetskassans handläggning Orsaker som kom sig av arbetslöshetskassans tidigare handläggning handlar främst om att den ersättningssökande hade redovisat förhinder på kassakort som arbetslöshetskassan hade missat. Socialmedicinska skäl I ärendena som handlade om socialmedicinska skäl gjorde arbetslöshetskassorna till exempel bedömningen att den ersättningssökande kunde anta vissa arbeten trots sjukdom, samt att aktivitet vidtagits för att behandla missbruks- eller hälsoproblem. Skäl som beror på möjligheten till barnomsorg IAF fann i kategorin som handlar om möjligheten till barnomsorg, orsaker som främst handlar om att barnomsorgen hade ordnats utan längre dröjsmål eller att den redan ordnades privat av den ersättningssökande. Övriga skäl I kategorin övriga skäl inordnade IAF främst skälet att arbetslöshetskassan hade uttryckt att de gjort en samlad bedömning av att den ersättningssökande stod till 12 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

13 arbetsmarknadens förfogande utan att närmare specificera hur i beslutet, samt skälet att den ersättningssökande inte ville klassificeras som funktionshindrad. 3.2 De vanligaste orsakerna till att bevilja fortsatt ersättningsrätt De 70 olika orsakerna till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt är spridda över flertalet av ärendena. Endast en orsak förekom i mer än 10 procent av ärendena båda de undersökta åren. Denna var att arbetslöshetskassorna genom sin utredning bedömt att den ersättningssökande hade visat att han eller hon var aktivt arbetssökande. Här har arbetslöshetskassan gjort en bedömning av innehållet i underrättelsen och det material som kommit in under kassans utredning enligt vad som anges i 9 ALF. Det var två orsaker som förekom i knappt fem procent av ärendena båda åren. Den ena var att den ersättningssökande hade fått ett annat likvärdigt arbete, den andra var att den sökande anfört medicinska skäl styrkta efter att underrättelsen skickats för att inte söka ett anvisat arbete. Uppdelat på åren, var det fyra orsaker som förekom i mer än tre procent av ärendena 2009 men i mindre än tre procent Fyra andra orsaker förekom i mer än tre procent av ärendena 2010 men i mindre än tre procent Resterande orsaker förekommer i mindre än tre procent av ärendena både sammanlagt och under respektive år. Den fullständiga fördelningen av underkategorierna finns i bilagan. De fyra orsaker som förekom i mer än tre procent av ärendena 2009 var följande: - Att arbetslöshetskassan gjort bedömningen att den ersättningssökandes antal sökta arbeten var godtagbart. Denna förekom i knappt sju procent av ärendena. I dessa fall har arbetslöshetskassan bedömt att ett specifikt antal sökta arbeten räcker för att den arbetssökande ska anses vara aktivt arbetssökande. - Att arbetslöshetskassan gjort en samlad bedömning att den ersättningssökande stod till arbetsmarknadens förfogande. Denna orsak förekom i knappt sex procent av ärendena. Dessa beslut utmärker sig genom att arbetslöshetskassan formulerat ett allmänt beslut där inget konkret angivits som motiverar beslutet. - Att arbetslöshetskassan gjort bedömningen att arbetet inte var lämpligt av skäl som handlade om erfarenhet, utbildning eller etik. Denna orsak förekom i drygt fyra procent av ärendena. - Att arbetslöshetskassan inte kunnat styrka att den ersättningssökande inte var aktivt arbetssökande. Denna orsak förekom i drygt fyra procent av ärendena. Arbetslöshetskassan har i dessa ärenden uppgivit i beslutet att Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 13

14 bevisbördan har övergått från den ersättningssökande till arbetslöshetskassan. De fyra orsaker som förekom i mer än tre procent av ärendena 2010 var följande: - Att den ersättningssökande uppgav familjeskäl för begränsning av geografiskt sökområde. Denna förekom i knappt fem procent av ärendena Att den ersättningssökande kunde visa att han eller hon sökt ett specifikt anvisat arbete. Denna orsak förekom i drygt tre procent av ärendena. - Att sökanden deklarerat förhinder i form av sjukdom, arbete etc. på kassakortet. Denna orsak förekom i drygt tre procent av ärendena. - Att arbetslöshetskassan godkänt särskilda skäl förekom också i drygt tre procent av ärendena. Med detta menas olika särskilda omständigheter som t.ex. att den sökande inte ville vara funktionshinderklassad Kartläggningens resultat IAF noterade att det var obetydliga förändringar i vilka orsaker som arbetslöshetskassorna angav till att bevilja fortsatt ersättningsrätt mellan åren 2009 och Detta framgår av bilagan där samtliga orsaker till att bevilja fortsatt ersättningsrätt anges samt deras respektive frekvens. Kartläggningen visar att arbetslöshetskassorna har kommunicerat med den ersättningssökande i stort sett i samtliga ärenden. I en majoritet 3 av de ärenden som granskades har dock arbetslöshetskassorna inte gjort någon dokumenterad utredning utöver kommuniceringen med den sökande. Den vanligaste typen av dokumenterad utredning som förekommer är att arbetslöshetskassan kontaktat Arbetsförmedlingen och dokumenterat denna kontakt i en tjänsteanteckning. En vanligt förekommande dokumenterad utredning är att arbetslöshetskassan har kontaktat den aktuella arbetsgivaren. Det förekommer också att olika typer av intyg begärs in, att en facklig organisation kontaktas angående förhållandena på arbetsplatsen och att kommuner kontaktas angående möjligheten till barnomsorg under obekväm arbetstid. I något fall har arbetslöshetskassan också kontaktat en jobbcoach. När det gäller ett fåtal arbetslöshetskassor är det närstående fackliga organisationer som med fullmakt sköter den sökandes kommunikation med arbetslöshetskassan med anledning av underrättelsen. I ett fåtal ärenden har IAF hittat uppenbara felaktigheter i handläggningen. Det har dock inte påverkat det generella resultatet i kartläggningen. IAF hanterar felaktigheterna separat utanför detta uppdrag stycken 2009 och 102 stycken Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

15 4 Förklaringar till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse från Arbetsförmedlingen I de kartlagda ärendena förekommer ett antal motiveringar till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt efter en underrättelse från Arbetsförmedlingen. En förklaring som omfattar huvuddelen av de kartlagda ärendena är den redogörelse som den sökande lämnar angående omständigheterna i ärendet. I Arbetsförmedlingens underrättelse till arbetslöshetskassan är den sökandes beskrivning av vad som hänt i ärendet ofta kortfattad och översiktlig. När arbetslöshetskassan sedan kommunicerar med den sökande till följd av underrättelsen är redogörelsen i huvuddelen av de kartlagda ärendena mer detaljerad och omfångsrik. En annan förklaring till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt är att Arbetsförmedlingen explicit har angivit att man vill att arbetslöshetskassan ska bedöma en viss situation som gäller reglerna i arbetslöshetsförsäkringen, till exempel om antalet sökta arbeten är tillräckligt. IAF:s kartläggning visar att arbetslöshetskassornas huvudsakliga utredningsmetod var att kommunicera Arbetsförmedlingens underrättelse med den ersättningssökande och att sedan fatta beslut i ärendet efter att den ersättningssökanden kommit in med sin beskrivning av vad som hänt i ärendet. Detta förfaringssätt omfattar majoriteten av de kartlagda ärendena. IAF har dock noterat att vissa arbetslöshetskassor tog flera kontakter för att ytterligare utreda ärendet. IAF kan dock inte se att detta påverkat bedömningen av ärendena. 5 Slutsatser Syftet med kartläggningen var att studera underlag och skäl för arbetslöshetskassorna att bevilja fortsatt ersättningsrätt till arbetssökande som underrättats av Arbetsförmedlingen. Kartläggningen visar att underlagen till underrättelserna är kortfattat skrivna, men visar inte på några systematiska felaktigheter. IAF kan inte heller visa att Arbetsförmedlingen har gjort några systematiska felaktigheter. Angående Arbetsförmedlingens orsaker till underrättelser noterar IAF också att den vanligaste orsaken är att den arbetssökande inte aktivt har sökt lämpligt arbete. Den mest intressanta iakttagelsen i kartläggningen är att arbetslöshetskassornas faktiska orsaker för fortsatt ersättningsrätt varierade kraftigt. IAF fann totalt 70 specifika orsaker som kategoriserades till 12 olika huvudkategorier bland 323 ärenden. Att antalet specifika orsaker var så stort visar på komplexiteten i att Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 15

16 komma fram till generella slutsatser om orsakerna till att arbetslöshetskassorna beviljar fortsatt ersättningsrätt. Sett till huvudkategorierna kan dock noteras att de vanligaste skälen kan hänföras till den arbetssökandes sökaktivitet på olika sätt och till arbetets beskaffenhet. Med den metod som använts för denna kartläggning kan IAF inte visa på någon särskild orsak till att sanktionsgraden har sjunkit. När det gäller arbetslöshetskassornas beslutsunderlag för att bevilja fortsatt ersättningsrätt visar IAF:s kartläggning att en majoritet av arbetslöshetskassorna inte gör någon dokumenterad utredning utöver kommunikationen med den ersättningssökande. Här finns dock vissa variationer där en del arbetslöshetskassor överlag tar fler kontakter med den ersättningssökande medan andra i princip fattar beslut enbart på den beskrivning som den ersättningssökande själv lämnat till Arbetsförmedlingen. Kartläggningen har dock inte visat att dessa skillnader leder till några generella felaktigheter. 16 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

17 6 Källförteckning Underlag och beslut för 323 ärenden från samtliga arbetslöshetskassor för underrättelser där sökanden fått fortsatt ersättningsrätt från första halvåret 2009 och första halvåret Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet (IAFFS 2009:4). IAF 2011:6, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, avanmälan, m.m. IAF 2011:28, Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan samt analys. Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 17

18 7 Bilaga Tabellen nedan redogör för antalet förekomster av samtliga av de 70 underkategorier som IAF fann som orsaker till att arbetslöshetskassorna beviljade fortsatt ersättningsrätt då en ersättningssökande fick en underrättelse från Arbetsförmedlingen. Att arbetslöshetskassorna angivit två orsaker för sitt beslut att bevilja fortsatt ersättningsrätt för en ersättningssökande förekommer 17 gånger 2009 och 18 gånger 2010, vilket ger sammanlagt 358 förekomster på 323 undersökta ärenden. Orsaker till fortsatt i ersättningsrätt i sammanfattad klartext Antal 2009 Andel i % av totalt antal Antal 2010 Andel i % av totalt antal Arbetsförmedlingens handläggning (23 totalt): Sök har följt handlingsplanen 1 0,59% 1 0,53% Brister i AF:s utredning 2 1,18% 0 0 Ny handlingsplan upprättad (efter att underrättelsen skickats till kassan) 1 0,59% 1 0,53% Arbetsmarknadspolitiskt program avbrutet i samråd med AF 1 0,59% 0 0,00% Ansökningstiden för arbetet hade gått ut när anvisningen nådde sökanden 1 0,59% 1 0,53% Sök arbetsutbud understiger erbjuden arbetstid 1 0,59% 1 0,53% Sökandens arbetsförmåga understiger erbjuden arbetstid 0 0,00% 2 1,06% Felaktigt kompetensord registrerat i AIS 1 0,59% 0 0,00% AF har förmedlat fel kontaktuppgifter till jobbcoach 0 0,00% 1 0,53% AF:s utformning av anvisningen (anvisning i formell mening) 4 2,37% 2 1,06% Felaktig anvisning 1 0,59% 1 0,53% Totalt: 13 7,69% 10 5,29% Otydlig information från Arbetsförmedlingen (18 totalt): Otydligheter i AF:s försäkringsinfo 1 0,59% 3 1,59% Missförstånd i kommunikation med AF 3 1,78% 3 1,59% Språkliga problem 4 2,37% 4 2,12% Totalt: 8 4,73% 10 5,29% Ersättningssökandens geografiska skäl (14 totalt): Familjeskäl för begränsning av geografiskt sökområde 4 2,37% 9 4,76% Medicinska skäl för begränsning av geografiskt sökområde 0 0,00% 1 0,53% Totalt: 4 2,37% 10 5,29% 18 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

19 Arbetets beskaffenhet (79 totalt): Sök har fått annat likvärdigt arbete 8 4,73% 9 4,76% Förhållandena på arbetsplatsen 1 0,59% 3 1,59% Arbetet är inte lämpligt (erfarenhet/utbildning/etiska skäl) 7 4,14% 0 0,00% Arbetet är inte lämpligt (lönen understiger 90% av nuvarande dagersättning) 3 1,78% 0 0,00% Arbetet är inte lämpligt (arbetstider/familjeskäl) 5 2,96% 2 1,06% Barnomsorg ej tillgänglig (oregelbunden/obekväm arbetstid) 4 2,37% 2 1,06% Arbetsplatsen är belägen utanför rimligt pendlingsområde (kommunikationsmöjligheter) 2 1,18% 2 1,06% Medicinska skäl (styrkta på förhand) 3 1,78% 2 1,06% Medicinska skäl (styrkta i efterhand) 8 4,73% 8 4,23% AG har valt att inte anställa sök efter godtagbar info från denna (sök har ej tackat nej/vållat) 5 2,96% 4 2,12% Planerat uttag av föräldrapenning 1 0,59% 0 0,00% Totalt: 47 27,81% 32 16,93% Ersättningssökanden har följt gällande regelverk (30 totalt): Sök var på anställningsintervju 1 0,59% 0 0,00% Sök deltog i rekryteringsträffen 0 0,00% 1 0,53% Sök kan visa att han/hon sökt arbetet (anvisat arbete) 4 2,37% 7 3,70% Sök har erhållit aktuellt arbete 1 0,59% 1 0,53% Sök har aldrig begränsat sitt geografiska sökområde 0 0,00% 3 1,59% Sök bedriver ej studier 0 0,00% 3 1,59% Sökanden bedriver inte näringsverksamhet 1 0,59% 4 2,12% Rekryteringsträff är inte obligatorisk 1 0,59% 3 1,59% Totalt: 8 4,73% 22 11,64% Ersättningssökandens aktivitet (93 totalt): Föräldraledig har tackat nej till deltidsarbete 0 0,00% 1 0,53% Sök uppsagd p.g.a arbetsbrist 0 0,00% 3 1,59% Sök har gjort för sannolikt att han/hon är aktivt arbetssökande (bevisbördan på sök) 19 11,24% 28 14,81% Kassan kan inte styrka att sök ej är aktivt arbetssökande (bevisbördan på kassan) 7 4,14% 5 2,65% Mängden sökta arbeten är godtagbar 11 6,51% 4 2,12% Arbetstiden på deltidsarbetsplats är godtagbar 3 1,78% 2 1,06% Sökanden har utökat sitt geografiska sökområde (efter underrättelse) 2 1,18% 4 2,12% Sök ska delta i tidigare planerad utbildning 0 0,00% 2 1,06% Sökanden har sökt arbete i Norge men varit bosatt i Sverige 0 0,00% 2 1,06% Totalt: 42 24,85% 51 26,98% Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 19

20 Möjlighet till barnomsorg (10 totalt): Barnomsorg har ordnats utan längre dröjsmål 1 0,59% 3 1,59% Privat barnomsorg var ordnad 0 0,00% 5 2,65% VAB 1 0,59% 0 0,00% Totalt: 2 1,18% 8 4,23% Socialmedicinska skäl (11 totalt): Avgiftning påverkar inte huruvida sök står till förfogande 0 0,00% 2 1,06% Aktivitet har vidtagits för att behandla problematik (alkohol) 2 1,18% 0 0,00% Sök kan anta vissa arbeten (trots sjukdom etc.) 4 2,37% 3 1,59% Totalt: 6 3,55% 5 2,65% Skäl som beror på arbetsgivaren (18 totalt): Oseriös arbetsgivare (orimliga arbetsförhållanden/villkor) 2 1,18% 4 2,12% Olika uppgifter om orsaken till arbetslöshet (slutat på egen begäran/arbetsbrist, AG har fyllt i fel etc.) 2 1,18% 0 0,00% AG-intyg visar att sök inte erbjudits fortsatt anställning 0 0,00% 2 1,06% Sök har ej uppfattat att den fått konkret erbjudande om arbete av AG 1 0,59% 3 1,59% Missförstånd i kommunikation med AG 1 0,59% 0 0,00% AG:s webbplats där arbetet skulle sökas, fungerade inte (samt andra datorproblem hänförliga till AG) 0 0,00% 3 1,59% Totalt: 6 3,55% 12 6,35% Arbetslöshetskassans handläggning (12 totalt): Sökanden har redovisat förhinder (sjukdom, arbete etc.) på kassakort 2 1,18% 6 3,17% Sökanden har av arbetslöshetskassan godkänd bisyssla 0 0,00% 1 0,53% Kassan har tidigare muntligen el på annat sätt informerat sök om att denne har rätt till deltidsstudier 1 0,59% 1 0,53% Sökanden är ej längre medlem i a-kassan 0 0,00% 1 0,53% Totalt: 3 1,78% 9 4,76% 20 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF

21 Post och adress (19 totalt): Postgången (sökanden hävdar att han/hon ej fått anvisning etc.) 3 1,78% 1 0,53% Sökanden har anmält aktuell adress till AF 5 2,96% 5 2,65% Tvistigt angående adressändring (till förmån för sökanden) 0 0,00% 4 2,12% AF har underlåtit att ändra adress 1 0,59% 0 0,00% Totalt: 9 5,33% 10 5,29% Övriga skäl (31 totalt): Särskilda skäl (t ex att sök inte vill vara funktionshinderklassad) 3 1,78% 6 3,17% Samlad bedömning huruvida sök står till arbetsmarknadens förfogande (utan att något konkret anges) 10 5,92% 3 1,59% Sonderingar inför start av företag att jämställa med arbete 1 0,59% 0 0,00% Retroaktiv sjukpenning från Försäkringskassan 2 1,18% 0 0,00% Förseelsen ligger för långt tillbaka i tiden 2 1,18% 1 0,53% Beslut i formell mening saknas 3 1,78% 0 0,00% Totalt: 21 12,43% 10 5,29% Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse, IAF 21

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer