Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete"

Transkript

1 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt ornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete. Arbetslöshetskassorna har fått möjlighet att faktagranska rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Gunilla Wandemo, t.f. generaldirektör. Beställare har varit Lorraine Davidsson, t.f. chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Mats Söderström (uppdragsledare) och Jessica Edelbro Laurell, granskningsenheten. I ärendekartläggningen har även utredarna Joakim Lindström, Sofia Biglert och Caroline Renås vid granskningsenheten deltagit. I arbetet har även Jonas Eriksson, utredare på analysenheten och verksjurist Ingrid Boström, rättsenheten, deltagit. I den slutliga beredningen har Magdalena Sinander, gdstaben och Ulf Staffansson, chef för rättsenheten och Jessica Idbrant, chef för analysenheten deltagit. Katrineholm den 7 februari 2014 Gunilla Wandemo T.f. generaldirektör Lorraine Davidsson T.f. chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

3 Innehållsförteckning Ordförklaringar... 4 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metod och genomförande Disposition av rapporten Förutsättningar IAF:s kartläggning av ornas kassakortskontroller Underlag där arbetad tid framgår Arbetslöshetskassornas kontroller av kassakort Arbetslöshetskassornas interna efterhandskontroller Slutsatser Bilaga 1 33 När den sökande deklarerar arbete på n: När den sökande avslutar en anställning: När den sökande inte längre uppbär ersättning: När inkommit till an: Efterhandskontroller Bilaga 2 37 Bilaga 3 38 Bilaga 4 39 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 3

4 Ordförklaringar Begrepp som är centrala för redovisningen i rapporten: Sökande En person som ansöker om arbetslöshetsersättning Behovsanställning En person som arbetar vid behov hos arbetsgivaren. I arbetsgivarintyget anges behovsanställning vara synonym med intermittent anställning. Med intermittent anställning menas att arbetsuppgifterna återkommer med jämna mellanrum, men vid varje tillfälle är det fråga om en ny anställning. Fast sysselsättningsgrad En person som har schemalagd arbetstid med en fastställd sysselsättningsgrad. Den som har en deltidsanställning med schemalagd anställningstid (fastställd sysselsättningsgrad) ska lämna uppgift om anställningen i procent av heltid. Om de sökande arbetat helt enligt fastställt schema fördelas arbetslöshetsersättningen jämnt över veckorna. Beräkningsmodul Ett arbetsverktyg i ornas ärendehanteringssystem, ÄGA, som bland annat kan användas för att kontrollera de sökandes kassakortsdeklarationer. Deltidsarbetslös I arbetslöshetsförsäkringens mening är en person deltidsarbetslös om han eller hon vill ha utökad arbetstid, och innan arbetslösheten arbetade mer än vad han eller hon gör samtidigt med arbetslöshetsersättningen. Omräkning av 4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

5 deltidsdagar sker enligt omräkningstabell, se bilaga 2. Kassakort Kassakorten är en ansökan om arbetslöshetsersättning. Kassakorten deklarerar de sökande för två veckor i taget och ansökan om ersättning sker alltid retroaktivt. På n sker redovisningen dag för dag av arbetslöshetens omfattning. Uppgifter om arbete, tid med arbetsfri uppsägningslön, helglön, sjukdom etcetera som kan påverka ersättningen ska också redovisas för de veckor som de söker ersättning. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 5

6 Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport kartläggningen av ornas kontroll av kassakort från sökande som deltidsarbetat. Personer som arbetar samtidigt som de har arbetslöshetsersättning ska redovisa när och hur mycket de har arbetat till an på så kallade kassakort. Redovisningen sker för två veckor i taget. När an får in ett kassakort räknar de fram den sökandes tid i arbetslöshet och hur mycket arbetslöshetsersättning den sökande ska få utbetalt. När an får in n gör de också en automatisk avstämning i handläggarsystemet av att n är korrekt deklarerade. Denna automatiska kontroll uppmärksammar exempelvis an på om den sökande deklarerat färre timmar arbete än förväntat på n. Den automatiska kontrollen uppmärksammar dock inte an på om den sökande feldeklarerat exempelvis övertid, mertid eller en behovsanställning. För att an ska uppmärksamma detta krävs att an i efterhand gör en avstämning av n intyg där arbetad tid framgår. Den sökande är skyldig att lämna in de som behövs för att an ska kunna bedöma den sökandes rätt till ersättning och för att fatta beslut. Den sökande är även skyldig att anmäla ändrade förhållanden till an. Däre finns det inte någon reglering i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) eller i lagen (1997:239) om or (LAK) av att an i efterhand ska kontrollera att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår. Syftet har varit att kartlägga i vilken omfattning orna i efterhand kontrollerar att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår när den sökande har deklarerat deltidsarbete på n. För att uppnå syftet med uppdraget har IAF genomfört både en enkätundersökning och en ärendekartläggning. Ärendekartläggningen har varit baserad på det arbete som de sökande deklarerat på sina kassakort i april IAF har kartlagt ärenden fördelade hos 28 av de 29 orna. IAF genomförde kartläggningen under perioden maj till juni Enkäten skickades ut i maj 2013 och besvarades av alla 29 or. Av de ärenden som IAF kartlade framgår bland annat följande: I 924 av de 1060 (87 procent) ärendena fanns det hos an där den sökandes arbetade tid framgick. Underlagen har huvudsakligen bestått av arbetsgivarintyg. Således saknades i 136 (13 procent) av de kartlagda ärendena. I 418 av de 440 ärendena (95 procent) där orna har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat var kontrollen 6 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

7 gjord i beräkningsmodulen i ornas ärendehanteringssystem, ÄGA (läs vidare om beräkningsmodulen i avsnitt 2.1.4). Det fanns dokumentation som visade att orna har genomfört en kassakortskontroll i 440 av de 924 (48 procent) ärendena där det fanns för den arbetade tiden. I 440 kartlagda ärenden har orna genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat. IAF:s kartläggning av ornas dokumentation i dessa ärenden visar följande: Det fanns en mellan n och et för arbetad tid i 204 ärenden. Av de 204 ärendena där an dokumenterade en mellan n och för arbetad tid, utredde de 72 (36 procent) av ärendena vidare. Den vidare utredningen har i flera av dessa ärenden resulterat i ett återkrav eller att orna betalat ut ytterligare ersättning. Siffrorna inkluderar både sökande som har haft en behovsanställning och en anställning med fast sysselsättningsgrad. I 484 av de kartlagda ärendena framgick det inte av dokumentationen om orna genomfört en kassakortskontroll. För dessa ärenden har IAF kartlagt om n stämde överens med et där arbetad tid framgår. Detta gjorde IAF genom att jämföra et med den deklaration som finns på n. IAF:s kartläggning av dessa 484 ärenden visar följande: De sökande hade i 289 ärenden haft en anställning med fast sysselsättningsgrad. Av dessa fanns en i 59 (20 procent) ärenden. De sökande hade i 195 ärenden haft en behovsanställning. Av dessa fanns en i 116 (60 procent) ärenden. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 7

8 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ansökan om arbetslöshetsersättning kan göras på tre sätt 1 : skriftligen på den särskilt fastställda blanketten Kassakort, via telefon mellan den sökande och an (telekassakort) genom elektronisk överföring (elektroniskt kassakort). När orna tar e den sökandes kassakort räknar de ut den arbetslösa tiden och hur många ersättningsdagar som ska betalas ut. Detta gör de även för sökande som är deltidsarbetslösa. Om en sökande har arbetat under en del av en vecka, ska han eller hon deklarera den arbetade tiden på sitt kassakort. Utifrån det antal arbetade timmar som den sökande har deklarerat räknar sedan an fram hur många dagar med ersättning som den sökande är berättigad till. Detta gör an genom att räkna bort de timmar som den sökande arbetat från det totala antalet ersättningsdagar i veckan. Arbetslöshetskassan kan genom vissa manuella registreringar göra att systemet automatiskt uppmärksammar vissa feldeklarerade kassakort i samband med att de får in n från de sökande. De automatiska kontrollerna uppmärksammar dock inte exempelvis feldeklarerade kassakort vid mertid, övertid eller behovsanställningar. För att upptäcka sådana feldeklarationer på n krävs att an i efterhand gör en kontroll av n intyg där den arbetade tiden framgår. För de veckor som den sökande deltidsarbetar samtidigt som denne har arbetslöshetsersättning gäller den så kallade deltidsregeln. Deltidsregeln innebär att den som deltidsarbetar under ersättningsperioden kan få arbetslöshetsersättning under längst 75 ersättningsdagar under de veckor som denne utför arbete. Resterande dagar i ersättningsperioden kan endast betalas ut när den sökande är helt arbetslös. Alla anställningar omfattas av deltidsregeln. Den sökande är skyldig att lämna in de som behövs för att an ska kunna bedöma den sökandes rätt till ersättning. Den sökande är även skyldig att anmäla ändrade förhållanden till an. Däre finns det inte någon reglering i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) eller i lagen (1997:239) om or (LAK) av att an i efterhand ska kontrollera att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår. Däre framgår det att om någon genom oriktiga uppgifter, eller 1 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS) 2009:1 8 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

9 genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp, ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka av den sökande IAF:s tidigare insatser på området Under 2009 kartlade IAF ornas hantering av arbetsgivarintygen. Arbetslöshetskassorna uppgav då att de vanligen begär in arbetsgivarintyg var tredje eller var sjätte för sökande som deltidsarbetar. Tidsintervallen för när de begärde in arbetsgivarintyg var vald för att man i ett tidigt skede skulle kunna upptäcka eventuella felaktigheter. Några or ansåg sig också tvungna att enligt lag begära in intygen var sjätte, medan andra uppgav att de följde tidigare rekommendationer 3. Närmare en tredjedel av orna uppgav att de hade gjort en bedömning av hur ofta det är rimligt att begära in ett arbetsgivarintyg från de sökande. 4 Även i en kartläggning från 2010 uppgav orna att de begärde in arbetsgivarintyg i samband med kontroller av utbetald arbetslöshetsersättning. 5 Dessa rapporter tar dock inte upp ornas arbete med kontroll av n. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet har varit att kartlägga i vilken omfattning orna i efterhand kontrollerar att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår när den sökande har deklarerat deltidsarbete på n. Syftet skulle uppnås genom svaren på följande frågor: I vilken omfattning har orna för den arbetstid som deklareras på n? I vilken omfattning dokumenterar orna att de har genomfört en kontroll av n tiden på en? I vilken omfattning överensstämmer redovisad tid på et med deklarerad tid på n? I de fall det finns dokumenterade er, i vilken omfattning utreder orna dessa vidare? 2 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 3 Arbetslöshetskassorna skulle tidigare göra en prövning av ersättningsrätten var sjätte för personer som regelbundet utförde deltidsarbete. Kravet upphörde den 7 april 2008 när 7 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen fick en ny lydelse. 4 Granskningspromemoria, Kartläggning av ornas hantering av arbetsgivarintyget, publicerad 21 december IAF:s rapport 2010:5, Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 9

10 1.3 Avgränsningar Syftet med kartläggningen är inte att bedöma om orna har handlagt ärendena korrekt utifrån eventuella skillnader mellan et där arbetad tid framgår och den sökandes kassakortsdeklaration. I kartläggningen har IAF därmed inte bedömt om eventuell felaktig ersättning har blivit utbetalt till följd av sådana eventuella skillnader. I de fall en sökande har fått ett extraarbete godkänt som en bisyssla ska det inte deklareras på n och det påverkar inte heller den sökandes deltidsdagar. Därmed ingick inte bisyssla i kartläggningen. I kartläggningen ingick det inte heller att kontrollera när den sökande deltar i arbetsmarknadspolitiskt program, varken på deltid eller på heltid. Deltagande i arbetsmarknadspolitiska program påverkar inte den sökandes antal deltidsdagar. I kartläggningen ingick det inte heller att ta reda på om orna kontrollerar när de sökande har deklarerat övrig hindertid på t, exempelvis sjukdom, föräldrapenning eller förhinder. 1.4 Metod och genomförande I enlighet med syftet har IAF kartlagt i vilken omfattning orna i efterhand kontrollerar att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår när den sökande har deklarerat deltidsarbete på n. Detta har skett genom ett besök på orna där IAF kartlagt ärenden och genom en enkät som skickats ut till alla or. IAF har gjort kartläggningen på ett urval av ärenden. Urvalet har gjorts genom ett stratifierat urval av den totala populationen, baserat på det arbete som de sökande deklarerat på sina kassakort i april För att ärendena skulle ingå i urvalet för kartläggningen skulle de sökande ha haft: minst tre veckor där deltidsdagar har betalats ut under april 2012 arbetslöshetsersättning under perioden april till september IAF har gjort ett stratifierat urval med en felmarginal på högst 10 procent per a, vilket resulterade i att IAF kartlade av de totalt ärenden som uppfyllde ovanstående kriterier. Kartläggningen har gjorts på plats hos de 28 orna under perioden 13 maj till 18 juli För en a 6 fanns det inte några ärenden som svarade IAF:s urvalskriterier. Elva ärenden föll bort från urvalet på grund av två olika anledningar. En del föll bort på grund av olika registreringsfel i systemet. Andra föll bort på grund av att an ännu inte hade handlagt de inkomna handlingarna i ärendet. Det är då frågan om handlingar som styrker den 6 Elektrikernas a saknade ärenden i urvalet. 10 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

11 arbetade tiden för den aktuella perioden, men eftersom an ännu inte hade handlagt ärendena har IAF räknat dessa som bortfall. Kartläggningen är således baserad på total ärenden fördelade på 28 or. Enkäten som bestod av 12 frågor var webbaserad och skickades ut till alla or den 27 maj Alla 29 or besvarade enkäten (enkäten finns i sin helhet i bilaga 1). Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring, vilket bland annat innebär att arbetslöshetsersättningen betalas ut baserat på den arbetslösa tiden för respektive vecka. IAF har dock valt att kartlägga i vilken omfattning orna i efterhand kontrollerar att kassakortsdeklarationen stämmer överens med et för hela april i stället för en enskild vecka. Detta beror bland annat på att arbetsgivarintygen är konstruerade utifrån den sökandes arbetade tid per och att orna i vissa ärenden därför saknar uppgift för arbetad tid för respektive vecka. När IAF i kartläggningen noterat att an har gjort en kassakortskontroll som de dokumenterat har IAF gjort det utifrån om det funnits någon typ av anteckning där det på något sätt framgår att de har genomfört en kontroll av n. 1.5 Disposition av rapporten Kapitel 2 beskriver de förutsättningar som finns för kassakortsdeklarationer. Kapitlet tar upp både hur en sökande ska deklarera på n och ans beräkning av antalet dagar som de sökande får utbetalt när de arbetat. Kapitel 3 redogör för det samlade kartläggningsresultatet, både utifrån enkäten samt ärendekartläggningen hos orna. I kapitel 4 diskuterar IAF resultatet av kartläggningen i slutsatserna. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 11

12 2 Förutsättningar I detta kapitel redogör IAF de förutsättningar och regler som finns för kassakort och kassakortsdeklarationer Ansökan om arbetslöshetsersättning under pågående ersättningsperiod De sökande ansöker om ersättning genom att fylla i kassakort och skicka dem till an. De deklarerar två veckor i taget på n och ansökan om ersättning sker alltid retroaktivt. På n deklarerar de sökande de aktiviteter som skett för de veckor som de söker ersättning för. När orna fått in n från de sökande beräknar de antalet dagar med ersättning som de sökande är berättigade till för respektive vecka. Detta gör an även för de sökande som deltidsarbetar och ansöker om arbetslöshetsersättning. Däre finns det inte någon reglering i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) eller i lagen (1997:239) om or (LAK) av att an i efterhand ska kontrollera att kassakortsdeklarationerna stämmer överens med de där arbetad tid framgår. Den sökande är dock skyldig att lämna in de som behövs för att orna ska kunna bedöma de sökandes rätt till ersättning och att anmäla ändrade förhållanden till an. De sökande ska bifoga intyg från arbetsgivaren om uppgifter som behövs för att bedöma deras rätt till ersättning till ansökan enligt 47 ALF 7. Av 47 ALF framgår också att arbetsgivaren på begäran ska utfärda ett sådant intyg på en särskild blankett. Om det medför stora svårigheter för den sökande att skaffa ett sådant intyg får nödvändiga uppgifter för bedömningen av ersättningsrätt styrkas på annat sätt. Detta innebär bland annat att an kan begära in för att kontrollera att den sökande deklarerar korrekt på sina kassakort. Någon skyldighet för orna att kontrollera att de sökande deklarerar den arbetade tiden korrekt på sina kassakort vid deltidsarbete finns emellertid inte 8. Av 68 ALF framgår det också att den som genom att lämna oriktiga uppgifter, genom att låta bli att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp, ska betala tillbaka det som betalats ut för mycket. Detsamma gäller den som på annat sätt fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och som borde ha insett det lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 8 Arbetslöshetskassorna skulle tidigare göra en prövning av ersättningsrätten var sjätte för personer som regelbundet utförde deltidsarbete. Kravet upphörde den 7 april 2008 när 7 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen fick en ny lydelse. 12 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

13 2.1.2 Beräkning av antalet ersättningsdagar då den sökande deltidsarbetar I arbetslöshetsförsäkringens mening är en person deltidsarbetslös om han eller hon vill ha utökad arbetstid, och innan arbetslösheten arbetade mer än vad han eller hon gör samtidigt med arbetslöshetsersättningen. Det innebär att den sökandes deltidsarbete måste understiga hans eller hennes normalarbetstid. Normalarbetstiden har an fastställt baserat på den sökandes arbete före arbetslösheten. Om en sökande har arbetat under en del av en vecka eller av någon annan orsak (exempelvis på grund av karenstid, avstängningsdagar enligt b ALF eller sjukdom) inte har rätt till arbetslöshetsersättning under en hel vecka, ska den fastställda normalarbetstiden minskas med den tid som det har funnits hinder för ersättning för att få fram antalet arbetslösa timmar. Antalet dagar med arbetslöshetsersättning som de sökande blir berättigad till beror på antalet arbetslösa timmar under veckan i förhållande till normalarbetstiden. Antalet ersättningsdagar som an betalar ut i en vecka där den sökande deltidsarbetar räknar orna fram utifrån den omräkningstabell som regeringen fastställer (se bilaga 2). För veckor som en sökande deltidsarbetar samtidigt med arbetslöshetsförsäkringen kan han eller hon få ersättning under längst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod, den så kallade deltidsregeln. De resterande dagarna i en ersättningsperiod kan endast betalas ut för veckor som den sökande inte arbetar. Vid varje ny ersättningsperiod får den sökande 75 nya deltidsdagar. Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per vecka, alla anställningar omfattas av deltidsregeln, det vill säga även uppdrag, vikariat och behovsanställningar. När de sökande arbetar under en vecka ska de redovisa antalet arbetade timmar på t Den sökandes kassakortsdeklaration Arbetslöshetskassorna kan i sitt ärendehanteringssystem registrera uppgifter om anställning så som sysselsättningsgrad och anställningsperiod när de sökande börjar deklarera arbete på t. På detta sätt kan systemet automatiskt uppmärksamma an på om de sökande skulle ha deklarerat färre timmar än förväntat. Systemet uppmärksammar dock inte an om de sökande feldeklararar sina kassakort vid exempelvis mertid, övertid eller behovsanställning. I de fall orna uppmärksammas på ett feldeklarerat kassakort uppkommer detta i samband med att de får in n från de sökande. För att upptäcka om en sökande feldeklarerar sitt kassakort på sådant som systemet automatiskt inte uppmärksammar måste orna dock göra en kontroll intyg där den arbetade tiden framgår. Denna kontroll intyg kan de göra i efterhand genom en kontroll av n intyg som de sökande skickar in till an där den sökandes arbetade tid framgår. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 13

14 För att inte felaktig ersättning ska betalas ut måste de sökande deklarera n korrekt. Eftersom antalet ersättningsdagar som de sökande har rätt till baseras på hur många timmar de varit arbetslösa i förhållande till i huvudsak sin normalarbetstid är det viktigt att de sökande deklarerar rätt på sina kassakort Sökande som är anställda med fast sysselsättningsgrad Om en sökande har ett schemalagt deltidsarbete ska den arbetade tiden fördelas jämnt över de veckor som arbetet omfattar, vilket också framgår på n. Det gäller även om den sökande har en deltidsanställning där arbetet är förlagt så att viss tid är tjänstgöringsfri. Det innebär att en sökande som exempelvis har en 50-procentig anställning ska deklarera 50 procent på sina kassakort varje vecka som anställningen varar. Detsamma gäller även om veckan inkluderar exempelvis arbetsfria dagar. Utöver detta ska de sökande deklarera exempelvis mertid, övertid och jourtid på sina kassakort. 9 Exempel på när sökande arbetar med fast sysselsättningsgrad Den sökande arbetar på schema med en sysselsättningsgrad på 75 procent. Om den sökande ena veckan arbetar 20 timmar och nästföljande vecka arbetar 40 timmar ska den sökande ändå deklarera sin sysselsättningsgrad på 75 procent av heltid. Den sökande ska därmed fylla i 75 procent på sina kassakort. Om den sökande dessutom arbetar 3 timmar övertid under en av veckorna ska den sökande deklarera ytterligare 3 timmar arbete den dag han eller hon arbetat övertid Sökande som arbetar vid behov Sökande som har en så kallad behovsanställning ska deklarera de faktiska antal timmar som de arbetar. 9 7 kap. 2 i IAF:s föreskrifter (IAFFS 2011:4) om ändring av inspektionens föreskrifter (2009:1) om arbetslöshetsförsäkring 14 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

15 Exempel på deklaration vid behovsanställning Första veckan arbetar de n sökande 4 timmar och andra veckan 22 timmar. Deklarationen på n blir då 4 timmar för första veckan och 22 timmar för andra veckan Sökande som arbetar med konstnärligt arbete Om en sökande har utfört konstnärligt arbete som musiker, sångare, skådespelare eller annat artistiskt arbete, ska arbetad tid och hans eller hennes inkomst för det arbetet anges på t 10. För att fastställa ersättningen enligt omräkningstabellen (se bilaga 2) ska inkomsten omvandlas till timmar genom att den divideras med ett schabloniserat timlönebelopp som för närvarande är 158 kronor. Omvandlingen av inkomst till timmar gäller endast om ersättningen för konstnärligt arbete överstiger kronor Sökande som har semester från anställningen Sökande som deltidsarbetar och har semester ska deklarera detta på sina kassakort. Även tjänstgöringsfria dagar, det vill säga dagar som den sökande inte skulle ha arbetat, vid en längre semesterledighet ska deklareras på n. Semester kan bara deklareras som hela dagar på n. 12 På arbetsgivarintyget redovisar arbetsgivaren semester som arbetade timmar. 13 Exempel på kassakortsdeklaraton när sökande har semester En sökande har en fast sysselsättningsgrad på 50 procent. Den sökande deklarerar då 50 procent på n. Under två veckor i juli har den sökande dock semester. Den sökande ska under dessa två veckor deklarera semester på n vilket gör att den sökande för dessa två veckor inte är berättigad till arbetslöshetsersättning Sökande som har arbetat men inte varit anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen När de sökande har arbetat men inte varit anmälda vid Arbetsförmedlingen ska de också deklarera det arbetet på n. 14 Denna situation kan exempelvis 10 7 kap. 5 IAFFS 2011: kap. 6 IAFFS 2011:4 12 Se bl.a. FÖD 1988: första stycket 1. ALF 14 7 kap. 2 IAFFS 2011:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 15

16 uppkomma om den sökande blir arbetslös eller påbörjar en anställning mitt i en vecka Användning av beräkningsmodulen vid kassakortskontroll I ornas ärendehanteringssystem, ÄGA, finns en så kallad beräkningsmodul. Den kan bland annat användas för att kontrollera de sökandes kassakortsdeklarationer. För att beräkningsmodulen ska kunna användas måste de dokument som utgör för beräkningen registreras i den. Kassakort som kommer in till an registreras dock med automatik i deras system. När orna använder beräkningsmodulen för att kontrollera de sökandes kassakortsdeklarationer visar den hur de sökande har deklarerat n för respektive. När an har registrerat tiden på et och kassakortskontrollen kan an genomföra beräkningen i beräkningsmodulen. Beräkningsmodulen räknar fram antalet timmar som de sökande har deklarerat på n och jämför med et. Beräkningsmodulen visar bland annat den tid som de sökande har deklarerat med fast sysselsättningsgrad, arbetade timmar som ligger utanför en sysselsättningsgrad, frånvaro och förhinder. Tiden som de sökande har deklarerat jämför systemet sedan med registrerad tid på där arbetad tid framgår. Om det finns en mellan det registrerade et och n redovisar beräkningsmodulen en. När an har genomfört kassakortskontrollen i beräkningsmodulen blir det möjligt för an att spara kontrollen i sina system. 16 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

17 3 IAF:s kartläggning av ornas kassakortskontroller Detta kapitel redovisar resultaten från kartläggningen hos orna och från enkäten som IAF skickade till orna. 3.1 Underlag där arbetad tid framgår För att orna ska kunna kontrollera att de sökande deklarerat n korrekt vid deltidsarbete, krävs det att de har ett där arbetad tid framgår som de kan jämföra med n. I detta avsnitt redogör därför IAF bland annat för de som orna uppger att de begär in och vilka som orna haft tillgång till vid kontrollen av n. I bilaga 3 framgår hur många ärenden som IAF har kartlagt hos respektive a. I bilagan framgår också i hur många ärenden som det saknas för arbetad tid för respektive a. Underlag som an begär in enligt enkätsvar Alla or uppger att de begär in anställningsavtal från de sökande när de börjar deklarera arbete på sina kassakort. Denna begäran uppger de flesta or sker med automatik när de sökande börjar deklarera arbete på n. I enkäten uppger alla or att de har som rutin att begära in där den arbetade tiden framgår för att kontrollera de sökandes kassakortsdeklaration när de deltidsarbetar. Denna begäran sker i efterhand. Flera or uppger även att denna begäran sker med automatik i deras ärendehanteringssystem. Det som de begär in uppger de flesta or är ett arbetsgivarintyg. Alla or uppger att de begär in där arbetad tid framgår var sjätte eller oftare när de sökande har en pågående deltidsanställning samtidigt med en pågående ersättningsperiod. När de sökande avslutat en anställning uppger alla or att de begär in ett där arbetad tid framgår. Det innebär att de sökande skickar in till an där den arbetade tiden framgår efter att anställningen upphört. Även detta är vanligtvis ett arbetsgivarintyg. Underlag hos orna utifrån IAF:s ärendekartläggning IAF:s kartläggning visar att orna har tagit e där arbetad tid framgår i 87 procent av de kartlagda ärendena, vilket också framgår Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 17

18 av tabell 1. Av de kartlagda ärendena saknades det för arbetad tid i 136 ärenden, vilket svarar 13 procent. Av dessa 136 ärenden fanns det i 8 ärenden för endast en del av det arbete som de sökande utfört under den kartlagda perioden. Dessa har IAF räknat som att det saknas för den arbetade tiden för den kartlagda perioden i rapporten. Tabell 1: Antalet ärenden där det finns respektive saknas för den kartlagda perioden. Antal ärenden Andel Det finns för den arbetade tiden för den kartlagda perioden % Det saknas för den arbetade tiden för den kartlagda perioden 136* 13 % Totalt % *I 8 av dessa 136 ärenden finns för en del av arbetet som den sökande utfört under den kartlagda perioden. Således finns arbete under den kartlagda perioden som det saknas för. Kartläggningen visar att arbetsgivarintyg är det som i flertalet fall fanns tillgängligt hos an där den sökandes arbetade tid framgår. På arbetsgivarintyget fyller den sökandes arbetsgivare i uppgifter om anställningen. Utöver uppgifter om den sökandes arbetade tid och frånvaro från arbetet finns också uppgifter om: den sökandes anställningsperiod den sökandes anställningsform den sökandes arbetstid den sökande är anställd i ett bemanningsföretag anledning till att anställningen upphört helt eller delvis de sökande fått avgångsvederlag den sökande fått erbjudande om fortsatt arbete inkomster från anställningen inklusive ob och övertid den sökande fått uppehållslön och ferielön. I 922 av de 924 kartlagda ärendena styrktes den arbetade tiden av ett arbetsgivarintyg. I två ärenden fanns det således inte ett arbetsgivarintyg, utan i stället en lönespecifikation och en timrapport. Även i ärenden där det fanns 18 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

19 arbetsgivarintyg kompletterades den i vissa fall av exempelvis lönespecifikationer och timrapporter. 3.2 Arbetslöshetskassornas kontroller av kassakort Som framgick av tabell 1 fanns det för arbetad tid i 924 ärenden. I detta avsnitt presenterar IAF bland annat hur ornas dokumentation och kontroll sett ut för dessa 924 ärenden Arbetslöshetskassorna kontroller av kassakort enligt enkätsvar Alla or uppgav att de har en rutin där det framgår att de ska kontrollera inkomna intyg där arbetad tid framgår de sökandes kassakortsdeklaration. Av enkätsvaren framgår följande: 24 or kontrollerar alla inkomna intyg där arbetad tid framgår de sökandes kassakortsdeklarationer. 3 or kontrollerar vartannat intyg där arbetad tid framgår kassakortsdeklarationen. 1 a kontrollerar var tredje intyg där arbetad tid framgår 1 a gör stickprov vid kontroller av kassakortsdeklarationen. Av orna uppgav 23 stycken att de har som rutin att på något sätt dokumentera att de gjort en kassakortskontroll. Enligt orna sker vanligen denna dokumentation i ärendehanteringssystemets automatiska funktion. Det var 6 or som uppgav att de inte har någon rutin för att dokumentera kassakortskontrollerna. Arbetslöshetskassornas accepterade er När orna upptäcker en där de sökande har deklarerat fler timmar på n än vad som framgår att de har arbetat enligt et, uppgav 18 or att de accepterar en. Det var 11 or som inte accepterar någon mellan t och et. Av de 18 orna som svarat att de accepterar en uppgav 5 att de accepterar en på 3,5 timmar eller mer per. Den accepterade en för dessa fem or var vanligen cirka 5 timmar per. Totalt 13 or accepterar en i vissa fall. De flesta av dessa gör en bedömning i ärendena beroende på: Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 19

20 vilken typ av anställning den sökande har om det är rimligt att anta att det är ett avrundningsfel som ligger bakom en om en påverkar den utbetalda ersättningen. I de ärenden där en överstiger ans accepterade när den sökande deklarerat fler timmar på n än på et, uppgav 26 or att de har som rutin att begära in ytterligare i ärendet. 17 av dessa 26 or uppgav bland annat att den fortsatta utredningen vanligtvis sker genom att de begär in ytterligare arbetsgivarintyg eller ber om en skriftlig förklaring till en. Tre or uppgav att de inte har som rutin att begära in ytterligare. I de ärenden en a upptäcker en där den sökande deklarerat färre timmar på n än på intyget där arbetad tid framgår, uppgav 20 or att de accepterar en. Totalt 9 or uppgav att de inte accepterar en mellan kassakort och. När det gäller hur stor som accepteras enligt ornas rutiner uppgav 4 or att de accepterar en på upp till 2 timmar per. Ytterligare 6 or uppgav att de accepterar en som ligger mellan 4 och 8 timmar per. För 10 or såg den accepterade en ut på annat sätt, där de flesta uppgav att de bland annat gör en helhetsbedömning i varje ärende. I de fall en a har noterat att den sökande deklarerat färre timmar på n än på intyget och en är mer än ans accepterade uppgav 28 or att de har som rutin att begära in ytterligare i ärendet. En a uppgav således att de inte gör det. Av dessa har 19 or valt att beskriva hur rutinen ser ut. Flertalet orna uppgav att de gör den fortsatta utredningen genom att de kommunicerar med de sökande om att kassakortsdeklarationen inte stämmer överens med et. I kommuniceringen ber an den sökande att uppge varför en har uppstått. Arbetslöshetskassorna uppgav också att det är vanligt att de även begär in från arbetsgivaren där det framgår vilka tider som den sökande arbetat dag för dag i respektive, exempelvis någon typ av löne Dokumenterad kassakortskontroll enligt kartläggningen Av tabell 2 framgår att orna har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat i 440 av de 924 ärenden där det fanns för den arbetade tiden. Arbetslöshetskassorna har således inte gjort någon dokumentation om att de genomfört en kassakortskontroll i 484 av de Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

21 ärendena. (I bilaga 4 framgår det fördelat per a hur många ärenden som an har respektive inte har genomfört en kassakorts kontroll som de dokumenterat.) Tabell 2: Tabellen visar i hur många ärenden an har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat när de sökande har haft en behovsanställning respektive en anställning med fast sysselsättningsgrad. Kassakortkontrollen har genomförts och dokumenterats Sökande som har haft en anställning vid behov Sökande som haft en anställning med fast sysselsättningsgrad Totalt 272* (58 %) 168 (37 %) 440 (48 %) Dokumentation finns inte om genomförd kassakortkontroll 195** (42 %) 289 (63 %) 484 (52 %) Totalt 467 (100 %) 457 (100 %) 924 (100 %) * I 8 av de 272 ärenden har de sökande haft minst en behovsanställning och en anställning med fast sysselsättningsgrad. ** I 12 ärenden av de 195 ärenden har de sökande haft minst en behovsanställning och en anställning med fast sysselsättningsgrad. IAF:s kartläggning har omfattat både sökande med behovsanställning och sökande som arbetat med fast sysselsättningsgrad. Som framgår av tabell 2 har de sökande i 467 ärenden haft minst en behovsanställning, och i 457 ärenden har de sökande endast haft en anställning med fast sysselsättningsgrad. I tabellen går det också att utläsa vilken typ av anställning de sökande har haft när orna har respektive inte har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat. Tabellen visar också att det är vanligare att orna har gjort en kassakortskontroll som de dokumenterat när den sökande har en behovsanställning än en anställning med fast sysselsättningsgrad. Resten av kapitlet är uppdelat i redovisningen av kartläggningen utifrån om orna har eller inte har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat, och om den sökande har haft en behovsanställning eller en anställning med fast sysselsättningsgrad. Detta eftersom det skiljer sig hur de sökande deklarerar sina kassakort beroende vilken typ av anställning de har haft (se avsnitt för ytterligare information). Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 21

22 3.2.3 Ärenden där det fanns genomförd kassakortskontroll som hade dokumenterats i kartläggningen Kartläggningen visar att det i 440 av de 924 kartlagda ärendena fanns en genomförd kassakortskontroll som orna dokumenterat, vilket även framgår av tabell 2. Detta kapitel redogör för de 440 kartlagda ärendena. När orna har gjort en kassakortskontroll som de dokumenterat har dokumentationen vanligen skett i ärendehanteringssystemets beräkningsmodul. När kontrollen sker i beräkningsmodulen räknar systemet fram antalet timmar som den sökande har deklarerat på n. Detta jämförs sedan med den tid som finns på et. Resultatet av kontrollen kan sedan an spara i sina system. I 418 ärenden, vilket svarar 95 procent, av de kartlagda ärendena där orna har genomfört en dokumenterad kassakortskontroll har dokumentationen skett i beräkningsmodulen. Arbetslöshetskassornas genomförda kassakortskontroller har de även i en del ärenden dokumenterat i anteckningar i systemet. I dokumentsanteckningen framgick i vissa fall hur många timmar som fanns på et respektive på n. I enstaka ärenden fanns endast en dokumentsanteckning om att de har genomfört en kassakortskontroll. Arbetslöshetskassornas genomförda kassakortskontroller som har dokumenterats när den sökande har haft en behovsanställning Som framgår av tabell 2 har de sökande i 467 av de kartlagda ärendena haft en behovsanställning. Av de 467 ärenden har orna genomfört en kassakortskontroll som har dokumenterat i 272 ärenden. Detta avsnitt redogör närmare för dessa 272 ärenden. När de sökande har en behovsanställning deklarerar de inte sysselsättningsgrad på n, utan de timmar som de arbetat avrundat till hel eller halvtimme. När de sökande har en behovsanställning ska de deklarera alla timmar de arbetar på n. När orna har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat har IAF kartlagt hur dokumentationen sett ut för dessa ärenden, det vill säga om det fanns dokumenterade er. I tabell 3 framgår om orna i sina kassakortskontroller dokumenterat att det fanns en och om an har utrett en vidare. 22 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

23 Tabell 3: Tabellen visar hur ornas dokumentation sett ut när de sökande har haft en behovsanställning. Antal Arbetslöshetskassan har dokumenterat en och har gjort en vidare utredning av en i ärendet Arbetslöshetskassan har dokumenterat en men har inte gjort en vidare utredning av en i ärendet Arbetslöshetskassan har dokumenterat en kontroll men det finns ingen eller en upp till 0,5 timmar Andel % % % Totalt % Som tabell 3 visar har orna dokumenterat en och gjort en fortsatt utredning av vad en beror på i 50 av de kartlagda ärendena. Den fortsatta utredningen av dessa ärenden har vanligen resulterat i ett återkrav eller att an har betalat ut ytterligare ersättning. I vissa av dessa ärenden har det också framkommit att arbetsgivarintyget varit felaktigt ifyllt. Som framgår av tabell 3 har orna dokumenterat en i 102 ärenden som de inte har gjort en fortsatt utredning av. Av ornas dokumentation framgick det inte varför an inte gjort en fortsatt utredning av dessa ärenden. IAF har dock kartlagt hur många timmar den varit som orna dokumenterat för dessa 102 ärenden. Av tabell 4 framgår inom vilka intervaller ornas dokumenterade er legat för de 102 ärendena. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 23

24 Tabell 4: Tabellen visar inom vilka intervall ornas dokumenterade er legat när de inte har gjort en vidare utredning av en i ärendet. Jämfört med där arbetad tid framgår har de sökande på n deklarerat: Antal Andel Mer än 8 timmar för lite på t 5 5 % Mer än 3 timmar och upp till 8 timmar för lite på t 7 7 % Mer än 2 timmar och upp till 3 timmar för lite på t 7 7 % Mer än 0,5 timmar och upp till 2 timmar för lite på t % Mer än 0,5 timmar och upp till 2 timmar för mycket på t % Mer än 2 och upp till 3 timmar för mycket på t 6 6 % Mer än 3 och upp till 8 timmar för mycket på t % Mer än 8 timmar för mycket på t % Totalt % Av tabell 4 framgår att majoriten av ornas dokumenterade er ligger på upp till 2 timmar. Av tabellen går också att utläsa att de sökande i 5 procent av ärendena har deklarerat över 8 timmar för lite på n jämfört med vad som framgår av et. I ytterligare 12 procent av ärendena har de sökande deklarerat över 8 timmar för mycket på n jämfört med et. Genomförda kassakortskontroller som orna dokumenterat när den sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad Som framgår av tabell 2 har de sökande arbetat med en fast sysselsättningsgrad i 457 av de kartlagda ärendena. Av de 457 ärenden hade orna genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat i 168 ärenden. Detta avsnitt behandlar dessa 168 ärenden. När de sökande är anställda med en fast sysselsättningsgrad ska de deklarera sysselsättningsgraden på sina kassakort. När en sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad kontrollerar an att den sysselsättningsgrad som den sökande har enligt et är den sysselsättningsgrad han eller hon har redovisat på sina kassakort. Detta eftersom arbetade timmar på n inte alltid stämmer överens med anställningens sysselsättningsgrad, eftersom de sökande exempelvis kan ha arbetsfria dagar under en. Arbetsfria dagar ska dock redovisas som arbete på n. Tabell 5 visar om det fanns en i de 168 ärendena där orna hade genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat. Av tabellen framgår även om de utrett denna vidare. 24 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

25 Tabell 5: Tabellen visar hur ornas dokumentation om att de genomfört en kassakortskontroll sett ut i ärendet när den sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad. Arbetslöshetskassorna har i ärendet genomfört en kassakortskontroll och dokumenterat en som de har utrett vidare Arbetslöshetskassorna har i ärendet genomfört en kassakortskontroll och dokumenterat en vid men har inte gjort en vidare utredning av en Arbetslöshetskassorna har i ärendet genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat och som visar att det inte finns någon mellan et och n Antal Andel % % % Totalt % Bland de kartlagda ärenden där orna har genomfört en kassakortskontroll som de dokumenterat och som visar en är framförallt ärenden där: Mertid, jourtid och övertid redovisats på antingen n eller på arbetsgivarintyget. Differensen har uppstått på grund av att detta endast fanns redovisat på antingen t eller på et där den arbetade tiden framgår. De sökande har deklarerat en annan sysselsättningsgrad på n än det som framgick på et där den arbetade tiden framgår. Det fanns frånvaro på arbetsgivarintyget som inte fanns deklarerat på n. De sökande har deklarerat sina arbetade timmar i stället för sin fastställda sysselsättningsgrad. Detta har gjort att de sökande deklarerat fel antal timmar i veckorna. Detta kan bland annat leda till att de sökande förbrukar fel antal deltidsdagar. Bland de kartlagda ärenden där orna i sin kassakortskontroll har dokumenterat att det fanns en som de inte har utrett vidare är framförallt ärenden där det fanns mertid eller övertid på arbetsgivarintyget som de sökande inte deklarerat på n den sökande har deklarerat en annan sysselsättningsgrad på sina kassakort jämfört med den sysselsättningsrad som framgår av et för den arbetade tiden. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 25

26 Att orna inte har utrett ärendena vidare fastän det fanns en kan bero på att det är frågan om ärenden där orna har bedömt att en inte påverkat den utbetalda ersättningen. Detta framgick dock inte av dokumentationen i de kartlagda ärendena. I de ärenden där an har gjort en fortsatt utredning efter att de dokumenterat att det fanns en, har vanligen resulterat i att orna gjort ett återkrav Ärenden där det saknas dokumenterade kassakortskontroller i kartläggningen Kartläggningen visade att i 484 av de 924 kartlagda ärendena har orna inte gjort någon dokumentation om att de genomfört en kassakortskontroll, något som också framgår av tabell 2. Detta kapitel redogör för de 484 ärendena. För de 484 ärendena har IAF ändock kartlagt om det fanns en mellan et och kassakortsdeklarationen. Detta har IAF gjort genom att jämföra et där arbetad tid framgick med den deklarationen som fanns på n. För flera av ärendena kunde IAF i kartläggningen av dessa ärenden konstatera att det fanns en. Kartläggningen visar att det är vanligare att orna inte har dokumenterat om de genomfört en kassakortskontroll när de sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad än när de har haft en behovsanställning. Som framgår av tabell 2 har orna inte dokumenterat om de gjort en kassakortskontroll i 42 procent av de ärenden där de sökande har haft en behovsanställning. Detta kan jämföras med att orna inte hade gjort någon dokumentation om de genomfört en kassakortskontroll i 63 procent av ärendena när de sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad. I resten av kapitlet redogör IAF närmare för de ärenden i kartläggningen där orna inte har gjort någon dokumentation om de genomfört en kassakortskontroll. Redogörelsen omfattar både ärenden där de sökande har haft behovsanställningar och anställningar med fast sysselsättningsgrad. Arbetslöshetskassorna har inte dokumenterat om de genomfört en kassakortskontroll när den sökande haft en behovsanställning Som framgår av tabell 2 har de sökande haft en behovsanställning i 467 av de kartlagda ärendena. Tabell 2 visar också att orna inte har dokumenterat om de genomfört en kassakortskontroll i 195 av dessa ärenden. I detta avsnitt redogör IAF för de 195 ärendena. För de 195 ärenden där orna inte har gjort någon dokumentation om de genomfört en kassakortskontroll kartlade IAF om det trots 26 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

27 det fanns er mellan n och et. Detta gjorde IAF genom att notera hur många timmar de sökande deklarerat på sina kassakort och jämföra detta med et där arbetad tid framgår. I cirka 60 procent av dessa 195 ärenden kunde IAF i kartläggningen notera en större än 0,5 timmar. Tabell 6 visar inom vilka intervaller IAF:s noterade er ligger mellan n och en när det saknas dokumentation om att an gjort en kassakortskontroll i ärendet. Av tabellen framgår att de sökande i 10 procent av ärendena deklarerat mer än 8 timmar för lite på n jämfört med et. I ytterligare 13 procent av ärendena har de sökande deklarerat mer än 8 timmar för mycket. Tabell 6: Tabellen visar inom vilka intervall erna finns mellan kassakort och där arbetad tid framgår när orna inte dokumenterat att de genomfört en kassakortskontroll i ärendet. Jämfört med där arbetad tid framgår har de sökande på n deklarerat: Antal Andel Mer än 8 timmar för lite på t % Mer än 3 och upp till 8 timmar för lite på t 15 8 % Mer än 2 och upp till 3 timmar för lite på t 7 4 % Mer än 0,5 timmar och upp till 2 timmar för lite på t 8 4 % Det finns ingen eller en upp till 0,5 timmar % Mer än 0,5 timmar och upp till 2 timmar för mycket på t 15 8 % Mer än 2 timmar och upp till 3 timmar för mycket på t 4 2 % Mer än 3 och upp till 8 timmar för mycket på t % Mer än 8 timmar för mycket på t % Totalt % Några av de uppkomna erna som IAF noterat har uppkommit på grund av att den sökande har haft en behovsanställning, men ändå deklarerat fast sysselsättningsgrad på n. När en sökande deklarerar fast sysselsättningsgrad finns det en risk för att redovisade timmar på n blir fel, och att de sökandes deltidsdagar dras felaktigt. Detta beror ofta på att den sökande vanligtvis deklarerar samma antal timmar varje vecka vid en anställning med fast sysselsättningsgrad. I vissa ärenden när de sökande har deklarerat för många timmar kan den sökande eventuellt haft ytterligare anställningar som an inte begärt in eller inte fått in för. Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF 27

28 Arbetslöshetskassorna har inte dokumenterat om de genomfört en kassakortskontroll när den sökande arbetat med fast sysselsättningsgrad I tabell 2 framgår att de sökande har haft en anställning med fast sysselsättningsgrad i 457 ärenden. Av tabell 2 framgår också att orna inte har gjort någon dokumentation om att de genomfört en kassakortskontroll i 289 av dessa ärenden. För de 289 ärendena har IAF ändock kartlagt om de sökandes kassakortsdeklaration stämmer överens med et där den sökandes arbetade tid framgår. Detta har IAF gjort genom att jämföra kassakortsdeklarationen och et och notera om det fanns en. IAF har i kartläggningen av dessa ärenden noterat att det i 20 procent fanns en, vilket också framgår av tabell 7. I de ärenden där det fanns er som uppstått på grund av att arbetsgivarens redovisade tid på et inte stämmer överens med antalet timmar för sysselsättningsgraden har IAF inte noterat detta som en. Det innebär att om en sökande exempelvis har varit anställd med en 50 procents sysselsättningsgrad per svarar detta 84 timmars arbete för den kartlagda perioden. Har arbetsgivaren uppgett att den sökande arbetat färre eller fler timmar enligt sysselsättningsgrad har detta inte noterats som en så länge det framgår att den sökande är anställd på 50 procent. Att detta inte noterats som en beror bland annat på att det kan ligga tjänstgöringsfria dagar under perioden, den sökande kan ha en normalarbetstid som är lägre än 40 timmar per vecka eller den sökande arbetar olika mycket i de olika veckorna vilket påverkar antalet arbetade timmar per. Tabell 7: Tabellen visar er som IAF har noterat vid kartläggningen när orna inte dokumenterat om de genomfört en kassakortskontroll när den sökande arbetat med fast sysselsättningsgrad. Antal Andel Det finns en mellan kassakort och där arbetad tid framgår % Det finns ingen mellan kassakort och där arbetad tid framgår % Totalt % I de kartlagda ärenden där IAF har noterat att det funnits en beror detta på att den sökande arbetat mertid, övertid, jourtid eller haft frånvaro som han eller hon inte har deklarerat på n. I vissa ärenden har IAF även noterat att de sökande deklarerat att de har arbetat timmar utöver sin sysselsättningsgrad. Detta framgår dock inte på det som kommit in till an från arbetsgivaren. 28 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete, IAF

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg

Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg 2014:6 Arbetslöshetskassornas kontroller av arbetsgivarintyg Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/476 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2014:5 Utkom från trycket den 16 oktober

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla 2015:19 Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2015/35 Samtliga arbetslöshetskassor, Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan 2014:7 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/202 4.1 Arbetslöshetskassornas hantering av årsanmälan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar

Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar 2010-04-30 Dnr 2010/185 T3 2010:5 Arbetsgivarintyget analys och förslag till förändringar Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev 2010 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring; FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Jörgen Gyllenblad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2016:3 Utkom från trycket den 28 september

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring 2016-09-15 1 (17) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring Föreskriftsrätt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Första kapitlet grundvillkoren. Ansvarig utgivare: Lars Seger. Arbetslöshet Statlig lönegaranti vid konkurs

FÖRFATTNINGSSAMLING. Första kapitlet grundvillkoren. Ansvarig utgivare: Lars Seger. Arbetslöshet Statlig lönegaranti vid konkurs FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2011:4) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) om arbetslöshetsförsäkring;

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

Uppföljning av deltidsbegränsningen

Uppföljning av deltidsbegränsningen 2014:12 Uppföljning av deltidsbegränsningen Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/485 Uppföljning av deltidsbegränsningen Rapport initierad av IAF

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning 2013:5 Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/646 J9 Samtliga

Läs mer