Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor"

Transkript

1 PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har granskat beslut som arbetslöshetskassorna har fattat med anledning av underrättelser från Arbetsförmedlingen. Ett urval av ärenden gjordes bland underrättelser som Arbetsförmedlingen lämnade under år Granskningen omfattade cirka 60 ärenden från fyra arbetslöshetskassor, som benämns arbetslöshetskassa A, B, C och D. Urvalet omfattade ärenden där arbetslöshetskassorna beslutat om sanktion eller om fortsatt ersättning. Bakgrunden till granskningen är den variation som finns mellan arbetslöshetskassor vad gäller andelen underrättelser som leder till sanktionsbeslut eller beslut om fortsatt ersättning. Ett av granskningens huvudresultat är att antalet ärenden där det finns anledning att ifrågasätta om beslutet är korrekt, är mycket lågt. IAF bedömer således att såväl beslut om sanktion som fortsatt ersättning i den helt dominerande delen av dessa ärenden är sakligt och korrekt motiverade. De skillnader i sanktionsgrad som föreligger mellan de granskade arbetslöshetskassorna förefaller därmed i allt väsentligt vara sakligt motiverade. Det bör dock påpekas att de ärenden som ingått i granskningen vid de fyra kassorna avser högst varierande situationer. Till det måste läggas att det alltid finns ett visst bedömningsutrymme när det gäller att avgöra om det finns grund för ett sanktionsbeslut. De få ärenden där IAF funnit skäl att ifrågasätta kassornas bedömningar har varit sådana att ställningstagandet varit mer uppenbart tveksamt. Det bör även noteras att skillnader mellan sanktionsgraden hos olika kassor kan bero på skillnader i hur väl underbyggda arbetsförmedlingens underrättelser är. Samtidigt finns skillnader mellan de granskade arbetslöshetskassorna när det gäller kommunicering med medlemmen samt hur ofta man har inhämtat dennes yttrande i ärendet. Vidare skiljer sig arbetslöshetskassorna åt när det gäller hur utförliga beslutsmotiveringarna är. Dessa skillnader verkar dock inte ha påverkat hur korrekt och väl underbyggt kassans beslut är.

2 PM 2 (11) 1. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund IAF har i ett antal granskningsprojekt behandlat ämnet underrättelser utifrån olika aspekter. Jämsides med detta projekt har till exempel pågått en studie där syftet varit att göra en mörkertalsanalys av Arbetsförmedlingens underrättelser. I början av 2008 avrapporterades ett projekt där IAF hade granskat skillnader mellan arbetsförmedlingar i benägenheten att lämna underrättelser. Sedan år 2000 har trenden varit att antalet underrättelser ökat år från år, bortsett från år 2006 då antalet underrättelser minskade något. Genomgående under perioden har varit att andelen underrättelser som leder till sanktionsbeslut respektive beslut om fortsatt ersättning varierat mellan arbetslöshetskassorna. IAF avser i denna granskning utreda vad dessa skillnader mellan arbetslöshetskassorna beror på. 1.2 Syfte Syftet med uppdraget är att närmare granska de olika beslutsmotiveringar som ligger till grund för en arbetslöshetskassas beslut i fråga om underrättelser från Arbetsförmedlingen. Vidare vill vi analysera om dessa motiv har stöd i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen och därigenom bedöma om skillnaderna i sanktionsgrad grundar sig på formellt korrekta beslut. 1.3 Metod Initialt togs statistik fram för samtliga arbetslöshetskassor för att belysa antalet sanktioner respektive antalet med fortsatt ersättning. För att testa lämpligt sätt för granskning och framtagande av granskningsmall valdes först 10 ärenden per a-kassa ut från tre arbetslöshetskassor för en pilotstudie. Arbetslöshetskassorna i pilotstudien utmärkte sig varken i fråga om hög sanktionsgrad eller i fråga om hög andel tillerkänd ersättning. Sedan pilotstudien färdigställts valdes två arbetslöshetskassor med hög sanktionsgrad och två arbetslöshetskassor med låg sanktionsgrad ut. Kravet vid urvalet av kassor var att antalet ärenden var tillräckligt stort för att medge slutsatser med rimlig säkerhet. Urvalet bestod av ungefär 60 ärenden per a-kassa varav cirka hälften var ärenden med fortsatt ersättning och hälften ärenden där a-kassan beslutat om sanktion. De utvalda ärendena med sanktionsbeslut var sådana där arbetslöshetskassorna grundat beslutet på 9 och 45 a ALF. Någon fördelning av ärenden på dessa två beslutsskäl har inte gjorts. Skälet till att ärenden med beslut enligt 9 och 45 a valdes var att dessa av IAF bedöms ha ett vidare tolkningsutrymme än andra sanktionsparagrafer.

3 PM 3 (11) Ärenden har granskats utifrån frågeställningen huruvida arbetslöshetskassan har fattat ett korrekt beslut. Utöver detta har ärendena även systematiserats för att kunna utläsa eventuella strukturella skillnader eller felaktigheter hos de olika arbetslöshetskassorna. 1.4 Avgränsningar Granskningen har endast omfattat underlag som var relevant för det angivna syftet. Urvalet har bestått av underrättelser från år Eventuella återkrav av statsbidrag som uppkommit med anledning av uppdraget hanteras särskilt och utanför projektet. 1.5 Externa kontakter I pilotstudien ingick Unionens arbetslöshetskassa, IF Metalls arbetslöshetskassa och Transportarbetarnas arbetslöshetskassa. I urvalet till den egentliga granskningen ingick fyra arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassorna har på begäran skickat erforderligt material till IAF. 1.6 Frågeställningar Finns osakliga skillnader mellan arbetslöshetskassorna vad gäller sanktionsgraden vid underrättelser? Kan man utifrån materialet utläsa vad eventuella osakliga skillnader beror på? Kan eventuella osakliga skillnader kvantifieras? 1.7 Projektgrupp Projektgruppen bestod av Fredrik Karlman, uppdragsansvarig, Jenny Gustafsson och Marcus Pettersson. Urvalet av ärenden gjordes av Jonas Eriksson. Beställare var enhetschef Bo Lundgren Regelverk I 9 ALF anges att rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan,

4 PM 4 (11) 3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen, och 5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. Av 45 a ALF framgår att dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar om sökanden 1. avvisar ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. 2. RESULTAT 2.1 Genomförande Av de arbetslöshetskassor som granskades hade arbetslöshetskassa A en sanktionsgrad på 73 procent och arbetslöshetskassa B en sanktionsgrad på 60 procent. Arbetslöshetskassan C hade en sanktionsgrad på 94 procent och arbetslöshetskassa D en sanktionsgrad på 92 procent. Nedanstående redovisning per arbetslöshetskassa ger en översiktlig bild av motiven för sanktionsbeslut och tillerkännanden. En mer detaljerad redovisning av hur ärendena fördelar sig finns i bilagan. Felregistreringar samt flera underrättelser på samma person har fått till följd att antalet ärenden per arbetslöshetskassa och fördelningen av dessa i urvalet i någon mån har påverkats. De motiv för beslut som redovisas nedan rör den faktiska sakfråga som arbetslöshetskassan prövat. 2.2 Arbetslöshetskassa A IAF bedömer att samtliga granskade beslut hos arbetslöshetskassa A är godtagbara. I allmänhet kan noteras följande angående arbetslöshetskassans handläggning: Arbetslöshetskassan skickar en särskild blankett som medlemmen kan fylla i vid kommuniceringen. Medlemmarna utvecklar sin talan i det egna ärendet och i samband med kommuniceringen. Besluten präglas, i jämförelse med andra granskade arbetslöshetskassor, av detaljerade beslutsmotiveringar. Av 60 granskade ärenden var 12 sanktionsbeslut enligt 9 ALF och 17 sanktionsbeslut enligt 45 a ALF, samt 31 ärenden med fortsatt ersättning.

5 PM 5 (11) Sanktionsbeslut Det vanligaste skälet (fyra ärenden) till sanktionsbeslut enligt 9 ALF var att den sökande inte hade följt handlingsplanen. I två ärenden ansågs den sökande inte ha godtagbara skäl för begränsningar av geografiskt och/eller yrkesmässigt sökområde och/eller pendlingsområde och/eller familjeskäl. Två ärenden rörde deltidsanställda som inte sökte arbete hos annan arbetsgivare och/eller arbetsutbudet hos den deltidssökande. Vad gäller beslut enligt 45 a ALF noterades att den vanligaste beslutsorsaken (sju ärenden) var att sökanden inte kunnat anföra giltiga skäl för begränsningar i geografiskt och/eller yrkesmässigt sökområde samt pendlingsområde. I fyra ärenden hade den sökande inte sökt anvisat arbete och saknade giltiga skäl härtill (exempelvis glömt bort att söka, missat sista ansökningsdag o dy.). I två ärenden bedömdes den sökande vara ansvarig för att ansökan per brev inte kommit fram till arbetsgivaren Beslut om fortsatt ersättning Den vanligaste orsaken (elva ärenden) till att arbetslöshetskassan beslutade om fortsatt ersättning var att sökanden anförde godtagbara skäl för att begränsa sitt arbetssökande i geografiskt och/eller yrkesmässigt sökområde och/eller pendlingsområde och/eller familjeskäl. Tre beslut om att om fortsatt ersättning grundades på att den sökande uppgav att denne inte fått försändelsen med anvisningen från Arbetsförmedlingen. Vidare noterades tre ärenden där den sökande inte deltagit i anvisad rekryteringsträff, men där det i arbetslöshetskassans utredning framkommit att den sökande haft godtagbara skäl (exempelvis anställningsintervju) för att inte delta. 2.3 Arbetslöshetskassa B I allmänhet noterades följande angående arbetslöshetskassans handläggning: Medlemmarna yttrar sig oftast i det egna ärendet och det sker på ett något mer kortfattat sätt i jämförelse med medlemmarna i arbetslöshetskassa A. Besluten präglas, likt arbetslöshetskassa A, av detaljerade beslutsmotiveringar. Arbetslöshetskassa B har fattat beslut enligt 45 a ALF i 18 ärenden och enligt 9 ALF i 10 ärenden. Arbetslöshetskassan har beslutat om fortsatt ersättning i 29 ärenden Sanktionsbeslut De vanligaste orsakerna (tre ärenden) till arbetslöshetskassans beslut enligt 9 ALF var att den arbetssökande inte sökt anvisat arbete och inte kunde redovisa relevanta orsaker härtill samt att deltidssökande bara sökte arbete hos befintlig arbetsgivare eller inte sökte anvisad

6 PM 6 (11) tillsvidareanställning hos annan arbetsgivare. Näst vanligaste orsak (två ärenden) var att den sökande inte följde handlingsplanen eller inte bidrog till att upprätta en sådan. Vad gäller de beslut som fattades enligt 45 a ALF noterades i sex ärenden att den sökande anförde icke godtagbara skäl till att begränsa sitt arbetssökande i geografiskt och/eller yrkesmässigt sökområde och/eller pendlingsområde och/eller familjeskäl. I ytterligare sex ärenden hade den sökande inte sökt anvisat arbete och saknade giltiga skäl härtill (exempelvis glömt bort att söka, missat sista ansökningsdag, hävdat att släkting sökt samma arbete o dy.). I tre ärenden hade den sökande avvisat eller valt att lämna arbetsmarknadspolitiska åtgärder Beslut om fortsatt ersättning För de ärenden där arbetslöshetskassan fattat beslut om fortsatt ersättning kan konstateras att den vanligaste orsaken (sju ärenden) var att sökanden anfört godtagbara skäl till att begränsa sitt arbetssökande geografiskt och/eller yrkesmässigt och/eller pendlingsområde och/eller hade familjeskäl. Näst vanligaste skälet (tre ärenden) var att sökanden hade godtagbara hälsoskäl för att inte söka det anvisade arbetet Ifrågasatta beslut IAF har efter granskning funnit anledning att ifrågasätta två av de ärenden där arbetslöshetskassa B fattat beslut. I det första ärendet hade den sökande tillerkänts arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har skickat tre olika underrättelser samma dag av vilka det framgår att den sökande har avvisat anvisat arbete och att hon inte bedöms vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. Den sökande har uteblivit från rekryteringsträffar för rekrytering av personliga assistenter, tidningsutdelare och kundtjänstmedarbetare. Sökanden kommenterar underrättelsen med att hon arbetar procent på timmar. Sökanden yrkar också att hon har rätt att begränsa sig yrkesmässigt då hon har en samhällsvetenskaplig universitetsutbildning. Av Arbetsförmedlingens kommentarer till sökandens skäl framgår att den anvisade tjänsten var en heltidstjänst, och att det är ett krav att en person med behovsanställning aktivt söker heltidsarbete för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Förmedlingen ansåg i detta ärende att det var befogat att göra en prövning mot hela arbetsmarknaden Arbetslöshetskassan beslutade om fortsatt ersättning mot bakgrund av att det i handlingsplanen framgick att den sökande hade ett geografiskt och yrkesmässigt begränsat sökområde. IAF konstaterar att beslutet ger upphov till frågor om vilka begränsningar i yrkesmässigt sökområde som är rimliga, särskilt då sökanden arbetar utanför det yrkesmässiga sökområdet. I det andra ärendet där IAF funnit anledning att ifrågasätta beslutet har Arbetsförmedlingen skickat en underrättelse mot bakgrund av att den sökande på annat sätt genom sitt uppträdande vållat att anställning eller deltagande i program inte kommit till stånd. I detta ärende har den sökande

7 PM 7 (11) fått en provanställning med lönebidrag med förbehåll att inte låta denna övergå i en förlängd anställning om återfall i alkoholmissbruk inträffar under prövotiden. Arbetslöshetskassan har beslutat om fortsatt ersättning mot bakgrund av de individuella omständigheterna i ärendet. IAF konstaterar att beslutet väcker frågor huruvida sökanden i dylika fall kan fråntas ansvaret som vållande till att anställning inte kommit till stånd. 2.4 Arbetslöshetskassa C I allmänhet noterades följande angående arbetslöshetskassans handläggning: Medlemmarna yttrar sig i jämförelse med A och B:s arbetslöshetskassor i mindre utsträckning och talan är ofta inte särskilt detaljerad. Beslutens utformning skiljer sig mellan arbetslöshetskassans olika verksamhetsorter men inga kvalitativa skillnader har kunnat uppmärksammas. Arbetslöshetskassan har fattat beslut enligt 9 ALF i elva ärenden och i 18 ärenden enligt 45 a ALF, samt beslutat om fortsatt ersättning i 29 ärenden. Vidare har arbetslöshetskassan fattat beslut enligt 43 ALF i ett ärende Sanktionsbeslut I två av de ärenden där arbetslöshetskassan fattade beslut enligt 9 ALF hade sökanden avstått från att söka ett flertal anvisade arbeten och hade heller inte följt handlingsplanen. I de beslut som fattades enligt 45 a ALF var den vanligaste orsaken (tio ärenden) att sökanden inte ansågs ha godtagbara skäl för att inte söka anvisat arbete (exempelvis glömt att söka, missat sista ansökningsdatum, inte förstått att man måste söka anvisat arbete o dy.). Vidare finns fem ärenden där sökanden hävdade yrkesmässiga eller geografiska begränsningar som inte var godtagbara Beslut om fortsatt ersättning I fyra ärenden har arbetslöshetskassan beslut om fortsatt ersättning av följande skäl: Tillfälligt förhinder att närvara vid rekryteringsträff Frågor om yrkesmässig och geografisk begränsning, pendlingsområde och familjeskäl Styrkta hälsoskäl Fråga om vem som bär risken i samband med brevförsändelser (varav en berör vad sökanden skickat)

8 PM 8 (11) Två ärenden noterades för frågan om sökandens arbetsutbud efter arbetsförmågeutredning reducerats. Sökanden hade i dessa båda ärenden inkommit med ändringsanmälan Ifrågasatta beslut Arbetslöshetskassa C har fattat tre beslut som IAF haft anledning att ifrågasätta. I det första ärendet framkommer att den sökande anvisades arbete av Arbetsförmedlingen och sedan inte sökte detta arbetet med motiveringen att hon ansåg pendlingsavståndet vara för långt och att hon inte hade möjlighet att flytta. I skrivelse till arbetslöshetskassan vidimerade sökanden Arbetsförmedlingens utsaga med kompletteringen att hon var lovad ett vikariat under ett och ett halvt års tid, vilket sedan inte blev av. Arbetslöshetskassan beslutade mot bakgrund av detta att avslå ersättningsrätten enligt 9 ALF. IAF finner anledningen att ifrågasätta huruvida rätt sanktion använts i detta beslut. I det andra ärendet framkommer i Arbetsförmedlingens underrättelse att den sökande frivilligt och utan godtagbar anledning lämnat en anställning eller blivit avskedad på grund av otillbörligt uppförande och inte bedöms vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. Den sökande fick en tidsbegränsad anställning på Samhall med placering hos en privat arbetsgivare. Av underrättelsen framgår att sökanden arbetade två dagar och att han sedan var borta ett par veckor för vård av barn. När han återkom till arbetsplatsen arbetade han under två timmar och sade därefter upp sig. Sökanden bekräftar Arbetsförmedlingens beskrivning men kompletterar uppgifterna med att anledningen till uppsägningen var att han kände svårigheter att andas ordentligt på arbetsplatsen samt var rädd att få skräp i ögat. Arbetsförmedlingen kommenterar sökandens uppgifter med att arbetsplatsen var anpassad för personer med funktionshinder. Arbetslöshetskassan beslutade att avslå rätten till ersättning med stöd av 9 ALF då sökanden avslutat en anställning utan godtagbara skäl och då det fanns skäl att anta att sökanden inte stod till arbetsmarknadens förfogande. I båda de ovan nämnda ärendena anser IAF att frågan om huruvida rätt sanktion har använts uppkommer. I det tredje beslutet har den arbetssökande inkommit med läkarintyg i efterhand för att styrka att medicinska skäl föreligger för att inte ta anvisat arbete och arbetslöshetskassan har därmed tillerkänt ersättning. IAF har funnit att denna hantering leder till frågor om när läkarintyget skall inkomma samt att det är oklart huruvida inkommet läkarintyg verkligen är av den art att den styrker sökandens skäl. 2.5 Arbetslöshetskassa D I allmänhet noterades följande angående arbetslöshetskassans handläggning:

9 PM 9 (11) Arbetslöshetskassans medlemmar yttrade sig, i jämförelse med övriga arbetslöshetskassor i studien, i låg utsträckning och ofta på ett ofullständigt sätt. Arbetslöshetskassans beslutsmotiveringar var, i jämförelse med de övriga granskade a-kassorna, kortare. Arbetslöshetskassa D har fattat beslut angående 9 ALF i 15 ärenden och enligt 45 a ALF i 15 ärenden. I ett ärende har arbetslöshetskassan fattat beslut enligt 43 ALF och i 29 ärenden har beslut om fortsatt ersättning fattats Sanktionsbeslut I de ärenden där beslut fattats enligt 9 ALF var det bara frågan om sökanden står till arbetsmarknadens förfogande som uppträdde i fler än ett ärende. Vad gällde beslut enligt 45 a ALF var den vanligaste orsaken (fem ärenden) att sökanden inte sökt anvisat arbete och saknade giltiga skäl härtill. I tre ärenden hade den sökande anfört icke godtagbara skäl att begränsa sitt arbetssökande i geografiskt och/eller yrkesmässigt sökområde och/eller pendlingsområde och/eller familjeskäl. Slutligen noteras två fall där den sökande inte följt handlingsplanen Beslut om fortsatt ersättning I de ärenden där arbetslöshetskassan fattat beslut om fortsatt ersättning var den vanligaste observationen (fem stycken) att sökanden inte meddelat adressändring eller på annat sätt inte gått att nå för Arbetsförmedlingen. Fyra ärenden rörde försändelse och risk (sökanden uppger sig ha skickat en ansökningshandlingen men arbetsgivaren har inte mottagit denna). Vad gäller denna fråga är denna arbetslöshetskassa generösare än de andra a- kassorna i studien. Fyra ärenden rörde sökandens uppförande i samband med anställningsintervju. Två ärenden handlade om att sökanden fått annat arbete: Vidare berördes i två ärenden yrkesmässig och geografisk begränsning av sökområdet Ifrågasatta beslut IAF har funnit att fyra av de beslut arbetslöshetskassa D fattat kan ifrågasättas. I det första ärendet har Arbetsförmedlingen skickat en underrättelse vari anges att den sökande inte sökt anvisat arbete och inte aktivt bedöms söka arbete. Arbetslöshetskassan har mot bakgrund av 9 ALF beslutat att ersättningsrätten upphör. Motiveringen är att arbetslöshetskassan har skickat två brev till sökanden där denne ombetts inkomma med synpunkter på underrättelsen, vilket den sökande inte hörsammat. Vidare uppger arbetslöshetskassan att den sökande när denne är inskriven hos Arbetsförmedlingen måste söka lämpligt arbete. IAF anser, mot bakgrund av vad som framkommit om handläggningen av ovanstående ärende, att frågan om vilken sanktion som skall användas uppkommer.

10 PM 10 (11) Av den andra underrättelsen framgår efter kontroll med arbetsgivaren att den sökande inte sökt anvisat arbete. Sökanden hävdar att ansökan har skickats i god tid och att ansökan således måste ha kommit bort utan hennes förskyllan. Arbetslöshetskassan har fattat beslut om fortsatt ersättning mot bakgrund av de uppgifter som lämnats av sökanden. IAF anser att kassans beslut ställer frågor om vem som bär risken vid försändelser. Av den tredje underrättelsen framgår att sökanden inte bedöms vara anträffbar och ha anmält vistelseadress till Arbetsförmedlingen för de dagar då han eller hon begärt ersättning. Av sökandens kommentar framgår att denne haft eftersändning av posten under en sexmånadersperiod och att denna tog slut för tre veckor sedan. Arbetslöshetskassan har beslutat om fortsatt ersättning mot bakgrund av att den sökande är anmäld på Arbetsförmedlingen och inte har tackat nej till anställning eller avstått från att söka något arbete. IAF anser att beslutet väcker frågor huruvida sökanden överhuvudtaget varit anmäld på Arbetsförmedlingen. Av den fjärde underrättelsen framgår att den sökande inte aktivt bedömts söka lämpligt arbete. Arbetsförmedlingen bedömde att den sökande har hela Sverige som sökområde då hon har 150 ersättningsdagar kvar av totalt beviljade 600 dagar. Hon har under denna tid inte kunnat undanröja hinder för att söka arbete över hela landet. Den sökande uppger i sin kommentar att hennes familjesituation inte är sådan att hon kan flytta från hemorten. Av arbetslöshetskassans utredning framkommer att den sökande har läs- och skrivsvårigheter och att hon inte förstått vad som gäller avseende de uppgivna familjeskälen. Vidare framkommer att sökanden under dagen varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och där uppgett att hon sökt arbete hela landet. Arbetslöshetskassan har beslutat om fortsatt ersättning mot bakgrund av att den sökande inte förstått att hon inte har rätt att begränsa sitt sökområde till följd av de uppgivna familjeskälen. Arbetsförmedlingen har heller inte varit tydlig angående detta. IAF finner att ärendet väcker frågor om vilka skäl som finns för att begränsa sökområdet och om sökanden är aktivt arbetssökande. 3. SLUTSATSER Syftet med uppdraget var att kartlägga de olika beslutsmotiveringar som ligger till grund för en arbetslöshetskassas beslut i fråga om underrättelser. Vidare skulle analyseras om dessa motiv hade stöd i arbetslöshetsförsäkringens regelverk och därigenom bedömas om skillnaderna i sanktionsgrad grundar sig på formellt korrekta beslut.

11 PM 11 (11) Slutsatsen av granskningen är att det inte går att finna några osakliga skillnader mellan arbetslöshetskassorna vad gäller de beslut som fattats med anledning av underrättelsen. Katrineholm den 7 april 2009 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete

Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete 2015-02-02 1 (7) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete Föreskriftsrätt IAF får med stöd av 44 andra stycket

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3

2005-08-04. Lämpligt arbete. IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 2005-08-04 Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3 Sidan 2 (32) Sidan 3 (32) I regleringsbrevet för 2005 gav

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa

Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa 2005-03-21 Ifrågasatt ersättningsrätt hantering av ärenden vid arbetsförmedling och arbetslöshetskassa Sidan 2 (49) Sidan 3 (49) Denna rapport om ifrågasatt ersättningsrätt har utarbetats av Tobias Wallin,

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning

Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-05-05 Dnr 6945-2013 Sid 1 (7) Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2008

Kvartalsrapport 2, 2008 2008-06-17 Dnr: 2008/684 M0 2008:6 Kvartalsrapport 2, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet

Historik De allmänna villkoren och sanktionerna då dessa villkor inte uppfylls 1 System för kontant stöd vid arbetslöshet 1 (6) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5

Innehåll. 1 Sammanfattning... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 5 2 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring... 7 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet En jämförelse mellan rapport 2017:6 och rapport 2017:7 Rapport 2017:8 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl .'. 'd~ WJJ;" \liw w '?: ~tsr {';rs:!kringefl Ink

Läs mer

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Lagrum: 10 första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; 16 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2013 ref 26 Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006

Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 2008-07-15 Fakta PM 2:200 2008 Sanktioner med anledning av underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt ur ett historiskt perspektiv 1935-2006 Alltsedan den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer