Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon"

Transkript

1 Dnr 2010/ :1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4

2 2

3 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna samt över handläggningen av ärenden hos Arbetsförmedlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har presenterats för Arbetsförmedlingen vid ett möte den 4 februari Rapporten har utarbetats inom IAF av Dan Andersson, uppdragsledare, och Malin Holm. I arbetet har även Simon Bjurström, Lisa Widén och Henrik Åhm deltagit. Katrineholm den 7 februari 2011 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Genomförande Arbetsförmedlingens rutiner för handläggning Anmälan och återanmälan med stöd av e-tjänst Anmälan och återanmälan via telebild på distansservicekontor Återanmälan via telefon Granskningsresultat Bokning av personligt besök inom föreskriven tid Genomförande av bokade besök Återanmälan via telefon Information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen Slutdiskussion

6 6

7 Sammanfattning IAF har i denna rapport granskat Arbetsförmedlingens handläggning och rutiner för handläggning av anmälan och återanmälan i syfte att följa upp hur IAF:s föreskrifter IAFFS 2009:4 tillämpas. Enligt IAFFS 2009:4 kan en sökande som begär arbetslöshetsersättning anmäla sig hos Arbetsförmedlingen genom ett personligt besök via telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor via e-tjänst på arbetsformedlingen.se. En sökande som anmäler sig hos Arbetsförmedlingen ska styrka sin identitet. Vid anmälan via telebild skannas den aktuella identitetshandlingen. En sökande som har en e-legitimation eller id-matris kan, med stöd av en e-tjänst på Arbetsförmedlingens webbplats, anmäla sig till något av 14 arbetsförmedlingskontor runtom i landet. En anmälan ska följas upp med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar från anmälningsdagen. Tid för besök bokas vid anmälningstillfället. IAF har granskat Arbetsförmedlingens rutiner för styrkande av identitet vid anmälan via telebild. IAF har även granskat Arbetsförmedlingens handläggning av 314 personer som registrerade och anmälde sig med stöd av e-tjänst mellan den 1 och 28 februari 2010, och som fått arbetslöshetsersättning utbetald från dagen för anmälan eller under någon av de fyra efterföljande veckorna. IAF:s granskning av Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild visar att det finns svårigheter att fastställa om en identitetshandling är äkta det handläggarstöd som Arbetsförmedlingens kundtjänst har för styrkande av identitet är begränsat till en lista över godkända handlingar. Sammantaget bedömer IAF att Arbetsförmedlingen saknar fullgoda rutiner för att säkerställa rättsäkerheten vid styrkande av identitet via telebild. En väsentlig förutsättning för att IAF i föreskrift ska medge att ett besök på ett distansservicekontor likställs med ett personligt besök är att Arbetsförmedlingen säkerställer en rättsäker behandling. Arbetsförmedlingen ombeds att inkomma till IAF med en redogörelse för vilka åtgärder de ämnar vidta utifrån IAF:s observationer. IAF:s granskning av Arbetsförmedlingens handläggning vid anmälan med stöd av e-tjänst visar att 99 procent av de sökande bokades in till ett möte inom fem vardagar från anmälningsdagen 82 procent av de bokade besöken genomfördes 36 procent av de sökande fick information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen vid anmälan. 7

8 IAF:s granskning visar vidare att Arbetsförmedlingen i 31 ärenden, motsvarande en andel om drygt 10 procent, inte dokumenterat om de bokade besöken genomförts eller ej. Då dokumentation saknas kan IAF inte följa hur Arbetsförmedlingen i dessa ärenden har fullgjort sitt uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen. Enligt IAF:s granskning fick 113 sökande information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen vid anmälan med stöd av e-tjänst. Ytterligare 154 sökande hade tagit del av informationen inom en månad från datum för anmälan. Detta motsvarar andelar om drygt 36 respektive 49 procent. IAF:s granskning visar att Arbetsförmedling brister i att dokumentera om och när information om arbetslöshetsförsäkringen lämnas. 1 Bakgrund För rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, krävs att en sökande är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen. IAF har föreskrivit i vilken ordning som arbetssökande som söker arbetslöshetsersättning ska vara anmälda på Arbetsförmedlingen. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, kan en sökande som begär arbetslöshetsersättning anmäla sig som arbetssökande genom ett personligt besök hos Arbetsförmedlingen, via telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor eller via Arbetsförmedlingens webbplats med stöd av e-tjänst. Vid anmälan med stöd av e- tjänst ska sökande inom fem vardagar från anmälningsdagen personligen besöka Arbetsförmedlingen. En sökande som begär ersättning under pågående ersättningsperiod kan återanmäla sig genom ett personligt besök, via telebild, med stöd av e-tjänst eller via telefon. En återanmälan med stöd av e-tjänst eller via telefon förutsätter att den sökande har en aktuell handlingsplan. I annat fall krävs som ovan ett personligt besök inom fem vardagar. Genom IAFFS 2010:5 infördes en ändring i IAFFS 2009:4 den 1 juli Enligt den nya ordningen så likställs en anmälan via telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor med ett personligt besök. Tidigare har en anmälan eller återanmälan via telebild behövt kompletteras med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar. Ett distansservicekontor är ett obemannat Arbetsförmedlingskontor. Tabell 1 visar de alternativa vägarna för anmälan och återanmälan enligt IAFFS 2009:4. 8

9 Tabell 1: Alternativ och villkor för anmälan och återanmälan hos Arbetsförmedlingen enligt IAFFS 2009:4. Anmälan Personligt besök Ja Ja Ja, personligt besök inom fem E-tjänst vardagar Telebild Ja Ja Telefon Nej Återanmälan under pågående ersättningsperiod Ja, om ej aktuellt handlingsplan personligt besök inom fem vardagar Ja, om ej aktuellt handlingsplan personligt besök inom fem vardagar En sökande kan med stöd av Arbetsförmedlingens e-tjänst anmäla sig till 14 arbetsförmedlingskontor runtom i landet. Den 1 april 2010 fanns det 27 obemannade distansservicekontor där anmälan sker via telebild till Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor i Arvidsjaur, Karlskoga eller Sollefteå. 2 Genomförande IAF har granskat Arbetsförmedlingens handläggning och rutiner för handläggning av anmälan och återanmälan i syfte att följa upp hur IAF:s föreskrifter IAFFS 2009:4 tillämpas. Granskningen har avgränsats till handläggning och rutiner för handläggning av anmälan via e-tjänst och telebild samt återanmälan via e-tjänst, telebild och telefon. Granskning inleddes med att IAF den 23 juni 2010 träffade representanter för Arbetsförmedlingens huvudkontor för information om de tekniska tjänsterna enligt ovan, samt rutiner för handläggning vid anmälan och återanmälan för sökande som begär arbetslöshetsersättning. I augusti 2010 genomförde IAF en ärendegranskning i Arbetsförmedlingens databas AIS. I granskningen ingick sökande som anmält sig med stöd av Arbetsförmedlingens e-tjänst, mellan den 1 och 28 februari 2010, till något av de 14 kontor som erbjuder detta. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen rör det sig om 755 personer under denna period. En sökande kan med stöd av e-tjänst registrera sig hos Arbetsförmedlingen och samtidigt anmäla sig på ett sätt som har betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning. Det förstnämnda benämns vanligen som inskrivning och förutsätter inte det sistnämnda. Med anmälan avses i denna rapport en sådan som har betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning. IAF:s ärendegranskning är avgränsad till de arbetssökande som registrerat sig och anmält sig samma dag. För att ingå i IAF:s ärendegranskning ska en sökande vidare ha fått arbetslöshetsersättning utbetald från dagen för anmälan eller under någon av de fyra efterföljande veckorna. 9

10 Sammanlagt 314 personer uppfyllde samtliga ovan nämnda krav och ingick således i ärendegranskningen, när IAF hämtade uppgifter från AIS i augusti Den 1 september 2010 träffade IAF representanter för Arbetsförmedlingen i Sollefteå. Detta kontor är ett av fjorton som erbjuder sökande att anmäla sig med stöd av e-tjänst. Arbetsförmedlingens representanter visade hur e-tjänsten fungerar, dels för sökande och dels för handläggare. IAF fick även information om rutiner för handläggning. IAF träffade den 1 september 2010 även representanter för Arbetsförmedlingen kundtjänst i Sollefteå. IAF fick en demonstration av anmälan via telebild när en länk kopplades upp med Arbetsförmedlingens obemannade distansservicekontor i Vingåker. En medarbetare från IAF var på plats i Vingåker och fick identifiera sig via uppkopplingen. Vidare fick IAF information om rutiner för handläggning vid anmälan och återanmälan via telebild och telefon. Arbetsförmedlingen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på sakinnehållet i rapporten innan den färdigställts. 3 Arbetsförmedlingens rutiner för handläggning 3.1 Anmälan och återanmälan med stöd av e-tjänst På webbplatsen arbetsformedlingen.se tillhandahåller Arbetsförmedlingen en e-tjänst för registrering och anmälan, som har betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning. Vid tidpunkten för IAF:s möte med Arbetsförmedlingens huvudkontor var tjänsten tillgänglig för registrering och anmälan till 14 Arbetsförmedlingskontor. En kontorsförteckning återfinns i avsnitt 5. Vid mötet uttryckte Arbetsförmedlingen att ambitionen var att göra tjänsten tillgänglig för sökande i hela riket, men att någon tidsplan inte var fastställd. För att nyttja e-tjänsten krävs att sökande har en e-legitimation, alternativt en så kallad id-matris. Den senare utges av Arbetsförmedlingen, vid ett personligt besök, mot uppvisande av en godkänd identitetshandling. Arbetsförmedling uppskattar att 5 procent av de som anmält sig med stöd av e-tjänst använt e-legitimation och resterande 95 procent av id-matris. Vid anmälan lämnas information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och en sökande ska kvittera att han eller hon tagit del av denna. Vidare ska en tid bokas för ett personligt besök på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingskontoren lägger ut bokningsbara tider och sökande väljer sedan en tid för möte. Enligt 2 IAFFS 2009:4 ska en sökande som anmält sig med stöd av e-tjänst personligen besöka Arbetsförmedlingen inom fem vardagar från anmälningsdagen. Enligt Arbetsförmedlingen så tillåter inte bokningssystemet bokning av besökstider som ligger utanför föreskriven tid. Om ett Arbetsförmedlingskontor inte har lagt ut tider för besök inom fem vardagar från anmälningsdagen så ska bokningssystemet ändå skicka ut en besökstid som ligger inom föreskriven tid. 10

11 En sökande som begär arbetslöshetsersättning under en pågående ersättningsperiod kan, enligt 3 IAFFS 2009:4, återanmäla sig med stöd av e-tjänst. Om sökande inte har en aktuell handlingsplan krävs ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar från anmälningsdagen. För att en återanmälan med stöd av e-tjänst tekniskt ska fungera krävs enligt Arbetsförmedlingen i Sollefteå att sökande inte är registrerade hos Arbetsförmedlingen. Notera att denna begränsning inte följer av IAFFS 2009: Anmälan och återanmälan via telebild på distansservicekontor Från den 1 juli 2010 likställs ett besök på ett av Arbetsförmedlingens distansservicekontor med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen. Enligt den tidigare ordningen skulle en anmälan eller återanmälan via telebild på ett distansservicekontor följas av ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar från anmälningsdagen. Enligt 6 första stycket IAFFS 2009:4 ska en sökande som har kontakt med Arbetsförmedlingen styrka sin identitet om kontakten har betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning. En anmälan via telebild på ett distansservicekontor innebär att kommunikationen sker via överföring av ljud och bild till ett av Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor. I processen ingår att sökande placerar en identitetshandling på en skanner och att den inlästa bilden hämtas upp av handläggaren på kundtjänstkontoret. Handläggaren kan sedan jämföra den inlästa bilden med en skärmbild på sökande. Även identitetshandlingens datum för giltighet kan kontrolleras. Vid IAF:s besök på Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor i Sollefteå så besökte en IAF medarbetare samtidigt distansservicekontoret i Vingåker. IAF:s medarbetare placerade sin tjänstelegitimation, tillsammans med en färgkopia av denna, på en skanner. IAF kunde sedan tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare studera bilden och konstaterade att tjänstelegitimationen framträdde tydligare och i klarare färger än kopian. Handläggaren kunde även förstora den inlästa bilden med bibehållen kvalitet. IAF konstaterade tillsammans med Arbetsförmedlingens handläggare att det skulle varit svårt att skilja kopian från originalet, om de inte lagts vid sidan om varandra. Arbetsförmedlingens kundtjänst har en lista över godkända identitetshandlingar. De handläggare som IAF träffade på kundtjänstkontoret i Sollefteå såg att det fanns vissa svårigheter med att fastställa identitetshandlingars äkthet. Handläggarna saknade exempelvis ett stöd med bilder på godkända identitetshandlingar. De såg vidare att detta var extra betydelsefullt vid användning av utländska handlingar. Enligt handläggarna på kundtjänst görs ingen anmälan till arbetslöshetskassan om det inte går att göra en säker identifiering. De sökande hänvisas då istället till en bemannad Arbetsförmedling. Enligt handläggarna på kundtjänst i Sollefteå lämnas en muntlig information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen till sökande vid anmälan via telebild, 11

12 vilket också noteras. De sökande uppmanas även att ta med sig skriftlig information som finns tillgänglig på distansservicekontoret. Vid IAF:s besök på kundtjänstkontoret i Sollefteå diskuterades vidare övriga arbetsuppgifter med anknytning till arbetslöshetsförsäkringen. Enligt handläggarna ansvarade de för att ta emot anmälan via telebild och att sedan föra över den sökande till den lokala Arbetsförmedlingen för vidare handläggning. Kundtjänst upprättade normalt inga handlingsplaner vid anmälan via telebild och de skickade inga underrättelser till arbetslöshetskassan. De informerade dock den lokala Arbetsförmedlingen om förhållanden som kom till deras kännedom och som skulle kunna ligga till grund för att lämna en underrättelse. 3.3 Återanmälan via telefon Enligt 3 IAFFS 2009:4 kan en sökande som begär arbetslöshetsersättning under en pågående ersättningsperiod bl.a. återanmäla sig via telefon. I fall av att sökande inte har en aktuell handlingsplan så krävs ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar från anmälningsdagen. Enligt 6 tredje stycket IAFFS 2009:4 ska sökande vid återanmälan via telefon styrka sin identitet. Enligt Arbetsförmedlingen kundtjänst i Sollefteå förutsätter en återanmälan via telefon att sökande har tillgång till en id-matris för säker identifiering. Id-matriser delas främst ut till sökande på de kontor som använder systemet för anmälan med stöd av e-tjänst. Således är det en begränsad grupp sökande som har möjlighet att göra en återanmälan via telefon. Enligt Arbetsförmedlingen i Sollefteå så kan lokala Arbetsförmedlingskontor inte använda id-matris för identifiering via telefon, utan systemet är förbehållet kundtjänstkontoren. 4 Granskningsresultat IAF har granskat Arbetsförmedlingens handläggning av 314 personer som registrerade och anmälde sig med stöd av e-tjänst mellan den 1 och 28 februari 2010, och som fått arbetslöshetsersättning utbetald från dagen för anmälan eller under någon av de fyra efterföljande veckorna. 4.1 Bokning av personligt besök inom föreskriven tid IAF:s granskning visar att 312 utav 314 besök som bokades in vid anmälan med stöd av e-tjänst fick en mötestid inom fem vardagar från anmälningsdagen. Arbetsförmedlingen har efter anmälan med stöd av e-tjänst bokat om sex besökstider. Ett möte har bokats om då besökstiden låg utanför föreskriven tid och ett möte då Arbetsförmedlingen hade stängt på besöksdagen. I de övriga ärendena är skälen för ombokningarna inte tydligt dokumenterade. 12

13 Två besök har inte bokats in inom föreskriven tid. Enligt Arbetsförmedlingen ska det inte vara möjligt att boka en mötestid utanför föreskriven tid. IAF:s granskning visar dock att avvikelser förekommer. En översikt av granskningsresultatet visas i tabell 2. Tabell 2: Besök som bokats vid anmälan med stöd av e-tjänst under februari 2010, fördelat på arbetsförmedlingskontor. Bokat besök inom fem vardagar från anmälningsdagen Arbetsförmedlingskontor Bokat besök inom tio vardagar från anmälningsdagen Totalt Degerfors-Karlskoga Eskilstuna Farsta Gamlestaden Hofors-Sandviken Hässleholm Jönköping Karlskrona Kungsbacka Lomma Ludvika-Smedjebacken Oskarshamn Sollefteå Vilhelmina Totalt Genomförande av bokade besök IAF har utifrån Arbetsförmedlingens dokumentation i databasen AIS granskat i vilken omfattning som besök som bokats vid anmälan med stöd av e-tjänst genomförts. Granskningen visar att Arbetsförmedlingen i 256 ärenden dokumenterat att bokade besök genomförts. Detta motsvarar 82 procent av det totala antalet ärenden som ingår i granskningen. IAF:s granskning visar vidare att 27 bokade besök inte har genomförts. I ett antal ärenden så framgick inte skälen av Arbetsförmedlingen dokumentation. I de andra ärendena har de sökande exempelvis anmält arbete vid tiden för det bokade besöket eller annat förhinder. Sjukdom och vård av sjukt barn kan vara exempel på annat förhinder. I ytterligare 31 ärenden framgår det inte av dokumentationen om de bokade besöken genomförts eller ej. Granskningsresultatet presenteras i tabell 3. 13

14 Tabell 3: Antal bokade besök som genomförts, ej genomförts eller där dokumentation saknas, fördelat på arbetsförmedlingskontor. Bokat besök Bokat besök ej Dokumentation Arbetsförmedlingskontor genomfört genomfört saknas Totalt Degerfors-Karlskoga Eskilstuna Farsta Gamlestaden Hofors-Sandviken Hässleholm Jönköping Karlskrona Kungsbacka Lomma Ludvika-Smedjebacken Oskarshamn Sollefteå Vilhelmina Totalt Återanmälan via telefon Av de ärenden som IAF granskat så framgår det inte att någon återanmälan gjorts via telefon. 4.4 Information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen IAF har granskat i vilken omfattning sökande som anmält sig med stöd av e-tjänst fått information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Sökande ska ha fått informationen vid datum för anmälan, eller senast inom en månad, för att IAF ska göra bedömningen att sådan lämnats. Av Arbetsförmedlingens dokumentation framgår att information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen lämnats till 267 av 314 sökande, vilket motsvarar en andel om 85 procent. Information har lämnats till 113 sökande vid datum för anmälan medan resterande 154 tagit del av sådan inom en månad. En resultatöversikt visas i tabell 4. 14

15 Tabell 4: Antal sökande som fått information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, fördelat på Arbetsförmedlingskontor. Fått information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingskontor Ja Nej Totalt Degerfors-Karlskoga Eskilstuna Farsta Gamlestaden Hofors-Sandviken Hässleholm Jönköping Karlskrona Kungsbacka Lomma Ludvika-Smedjebacken Oskarshamn Sollefteå Vilhelmina Totalt Enligt Arbetsförmedlingens huvudkontor så lämnas information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen vid anmälan med stöd av e-tjänst. Sökande ska vid anmälan kvittera att de tagit del av informationen. IAF:s granskning visar dock inte att Arbetsförmedlingen på ett konsekvent sätt dokumenterar om och när information lämnas. 5 Slutdiskussion IAF har granskat Arbetsförmedlingens rutiner för styrkande av identitet vid anmälan via telebild. Vid skanning av en identitetshandling framgår inte säkerhetsdetaljer på samma sätt som hos en fysisk handling. Vid IAF:s besök på kundtjänst i Sollefteå skulle det exempelvis varit svårt att skilja en tjänstelegitimation från en färgkopia om de inte lästs in bredvid varandra. IAF:s granskning visar vidare att det handläggarstöd som Arbetsförmedlingen kundtjänst har är begränsat till en lista över godkända identitetshandlingar. Personalen ser ett behov av att komplettera detta med bilder på godkända identitetshandlingar. Sammantaget bedömer IAF att Arbetsförmedlingen saknar fullgoda rutiner för att säkerställa rättsäkerheten vid styrkande av identitet via telebild. Detta lämnar i sin tur ett utrymme för bedrägligt beteende. En väsentlig förutsättning för att IAF i föreskrift ska medge att ett besök på ett distansservicekontor likställs med ett personligt besök är att Arbetsförmedlingen säkerställer en rättsäker behandling och på så vis också minimerar utrymmer för bedrägligt beteende. Arbetsförmedlingen ombeds att inkomma till IAF med en redogörelse för vilka åtgärder de ämnar vidta utifrån IAF:s observationer. 15

16 Enligt IAF:s föreskrifter 2009:4 finns det ett antal alternativa sätt för sökande att göra en anmälan hos Arbetsförmedlingen. IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen i varierande omfattning tillhandahåller tjänster som möjliggör för sökande att anmäla sig på annat sätt än genom personligt besök. Anmälan och återanmälan med stöd av e-tjänst erbjuds av 14 arbetsförmedlingskontor i landet. Återanmälan via telefon är tillgängligt för sökande som fått en id-matris av Arbetsförmedlingen. IAF:s granskning visar att nästan samtliga av de besök, 312 av 314, som bokades in vid anmälan med stöd av e-tjänst, fick en mötestid inom fem vardagar från anmälningsdagen. I de ärenden som IAF granskat så genomfördes 256 av 314 bokade besök, motsvarande en andel om drygt 82 procent. Granskningen visade att 27 bokade besök inte genomfördes samt att det i 31 ärenden saknades dokumentation om besöken genomförts. När dokumentation saknas kan IAF inte följa hur Arbetsförmedlingen i dessa ärenden har fullgjort sitt uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF:s granskning visar att 113 sökande fick information om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen vid anmälan med stöd av e-tjänst. Ytterligare 154 sökande hade tagit del av informationen inom en månad från datum för anmälan. Detta motsvarar andelar om drygt 36 respektive 49 procent. Enligt 9 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) ska Arbetsförmedlingen lämna information till sökande om grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av största vikt att Arbetsförmedlingen säkerställer att information lämnas vid anmälningstillfället samt att det dokumenteras om och när så sker. IAF:s granskning visar att Arbetsförmedling brister i att dokumentera om och när information om arbetslöshetsförsäkringen lämnas. 16

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten 1 (6) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 2012:17 Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/108 T1 Arbetsförmedlingen,

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

Kvartalsrapport 4, 2008

Kvartalsrapport 4, 2008 2009-01-14 Dnr: 2008/684 M0 2009:1 Kvartalsrapport 4, 2008 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning

Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning 2009-12-10 1 (13) Granskningsenheten Stefan Lejerdahl Riktlinjer för IAF-medarbetaren vid operativ granskning Riktlinjerna har utvecklats av Stefan Lejerdahl, projektledare, och Marie Nordmarc. Postadress

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor

Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor PM 1 (11) Granskningsenheten Fredrik Karlman Jenny Gustafsson 2009-04-07 Dnr 2008/662 T2 Underrättelser - orsaker till skillnader i sanktionsgrad mellan olika arbetslöshetskassor SAMMANFATTNING IAF har

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer