Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor"

Transkript

1 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan Stockholm Uppföljningsgranskning av Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat om Arbetsförmedlingen kan följa upp och säkerställa att säker identifiering genomförs vid anmälan via distansservicekontor Arbetsförmedlingen har fått möjlighet att faktagranska rapporten. IAF har presenterat rapporten för Arbetsförmedlingen vid ett möte den 31 maj Beslut i detta ärende har fattats av Gunilla Wandemo, tf. generaldirektör. Beställare har varit Lorraine Davidsson, tf. chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Malin Holm, Leila Guici och Mats Söderström (uppdragsledare) från granskningsenheten. Mona Karlsson, verksjurist och Stefan Andersson, utredare på analysenheten, har deltagit i den slutliga beredningen. Katrineholm den 10 juni 2013 Gunilla Wandemo Tf. generaldirektör Lorraine Davidsson Tf. chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund och förutsättningar Syfte och frågeställningar Inriktning och genomförande Antalet bokade och genomförda besök på bemannade arbetsförmedlingskontor Slutdiskussion Bilaga Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 3

4 Sammanfattning Enligt IAF:s föreskrifter ska en sökande som anmäler sig vid Arbetsförmedlingen styrka sin identitet 1. I rapport 2011:1 kunde IAF visa att Arbetsförmedlingen har haft svårt att fastställa om en identitetshandling varit äkta när en sökande anmäler sig via telebild från ett av Arbetsförmedlingens distansservicekontor. På grund av detta granskningsresultat har IAF därför haft anledning att följa upp Arbetsförmedlingens arbete med anmälan via telebild. Uppföljning av anmälan vid telebild har IAF gjort i direkt samband med den ursprungliga granskningen och i den nu aktuella granskningen. Vid uppföljningen i direkt anslutning till den ursprungliga granskningen bad IAF Arbetsförmedlingen att redovisa ytterligare åtgärder för hur de ska kunna säkerställa identifieringen via telebild. Arbetsförmedlingen uppgav då bland annat att den sökande ska styrka sin identitet inom 30 dagar efter anmälan via telebild genom att personligen besöka ett bemannat arbetsförmedlingskontor. Med anledning av det bad IAF Arbetsförmedlingen att komma in med dokumentation där detta framgick. Av underlaget som Arbetsförmedlingen sedan redovisade framgick att den sökande alltid bokas in på ett fysiskt besök på lokala Arbetsföremedlingen inom 30 dagar. Syftet med den nu aktuella uppföljningsgranskningen var att följa upp om Arbetsförmedlingen följer de interna riktlinjer som de utarbetat för säker identifiering vid anmälan via distansservicekontor. Detta syfte skulle uppnås genom att följande frågor besvarades: I vilken omfattning bokas de som skrivs in som arbetssökande via telebild in på fysiskt besök på ett lokalt arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från inskrivningen? I vilken omfattning genomför de sökande ett fysiskt besök på det lokala arbetsförmedlingskontoret inom 30 dagar från inskrivningstillfället? Arbetsförmedlingen kan inte söka fram de arbetssökande som anmält sig via ett distansservicekontor i sitt datasystem. För att ändå kunna hitta sökande som anmält sig på det sättet har IAF gjort ett urval av sökanden. Urvalet har gjorts bland dem som är inskrivna i kommuner där det finns distansservicekontor med möjlighet till anmälan via telebild. De sökande ska ha skrivit in sig under perioden 1 maj 2012 till 31 oktober 2012 och dessutom ha fått arbetslöshetsersättning minst en dag under en period om 30 dagar från inskrivningstillfället och framåt. IAF fann totalt 233 ärenden. Uppföljningsgranskningen visar följande: Av de 233 sökande fick 159 ett inbokat besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från anmälan via distansservice, i enlighet med Arbetsförmedlingens interna riktlinjer. Av dessa inbokade besök genomfördes 118, och utöver dem genomfördes också 6 obokade besök 1 IAFFS 2009:4 4 Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

5 inom 30 dagar från inskrivningstillfället. Totalt genomfördes alltså besök i 124 ärenden (53 procent). Av de 233 sökande var det 98 (42 procent) som inte genomförde något besök inom 30 dagar. För dessa saknades det i de allra flesta ärenden dokumentation om varför de inte hade genomfört sitt besök. I elva ärenden (5 procent) har IAF, på grund av bristande dokumentation, inte kunnat konstatera om ett möte på ett bemannat arbetsförmedlingskontor ägt rum inom 30 dagar eller inte. För den granskade perioden kan IAF konstatera att Arbetsförmedlingen inte fullt ut följer sina interna riktlinjer om att den sökande ska bokas in på möte och besöka ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar. IAF har inom ramen för uppdraget bett Arbetsförmedlingen att redovisa de åtgärder som de avser att införa angående säker anmälan via distansservicekontor. Arbetsförmedlingen har då uppgett att det pågår en förstudie där de ser över möjligheten att ersätta dagens lösning med en ny modernare tekniska lösning. I den nya tekniska lösningen planeras för att e-legitimation ska vara en av funktionerna. Den nya tekniska lösningen ska driftssättas senast 31 december 2013 eftersom det annars finns risk att dagens tekniska plattform slutar fungera enligt Arbetsförmedlingen. Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 5

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund och förutsättningar För att en person ska ha rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet krävs, enligt 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), att en sökande är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen. När den sökandes kontakt med Arbetsförmedlingen har betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning ska dessutom den sökande styrka sin identitet enligt 6 IAF:s föreskrift om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet 2. Enligt IAF:s föreskrifter 3 kan en sökande som begär arbetslöshetsersättning anmäla sig som arbetssökande via: ett personligt besök hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens webbplats med stöd av e-tjänst. telebild på Arbetsförmedlingens distansservicekontor Den 1 juli 2010 ändrades föreskriften så att ett besök på ett av Arbetsförmedlingens distansservicekontor likställdes med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen 4. Innan ändringen i föreskriften skulle en anmälan eller återanmälan via telebild kompletteras med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen inom fem vardagar. Ett distansservicekontor är ett obemannat arbetsförmedlingskontor där kommunikationen mellan den sökande och en handläggare på Arbetsförmedlingen sker via videolänk, så kallad telebild. Inskrivning via distansservicekontor På distansservicekontor har Arbetsförmedlingen inte någon personal stationerad. Att göra en anmälan via telebild på ett distansservicekontor innebär att kommunikationen sker via en videolänk, där ljud och bild överförs till ett av Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor. Ett distansservicekontor är vanligen samlokaliserat med andra samhällstjänster i kommunen, vilket innebär att de kan finnas i exempelvis ett bibliotek eller i kommunhuset. I anslutning till mötesrummet på distansservicekontoret finns en telefon där den sökande kan kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst. Via telefon får den sökande också information om den fortsatta inskrivningen. Den sökande kan efter telefonsamtalet med Arbetsförmedlingen komma in i mötesrummet för inskrivning via telebild 5. För att den sökande ska kunna identifiera sig, ber Arbetsförmedlingen den sökande att lägga sin identitetshandling på en skanner som läser in handlingen. 2 IAFFS 2009:4 ändrad genom IAFFS 2010:5. 3 Se 2 IAFFS 2010:5 4 Se 2 IAFFS 2010:5. 5 Arbetsförmedlingen, Vis-dokumentet Arbetsförmedlingens Lokalkoncept Färdigställande av distansservicekontor daterad Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

7 Den inlästa bilden hämtas därefter upp av handläggaren på Arbetsförmedlingens kundtjänstkontor. Handläggaren får sedan upp bilden på sin bildskärm och kan jämföra den sökande med identitetshandlingen på dataskärmen. Arbetsförmedlingen för sedan över den arbetssökandes uppgifter till ett bemannat arbetsförmedlingskontor, som därefter sköter handläggningen och kontakterna med den arbetssökande. Arbetsförmedlingens pågående arbete med anmälan via distansservicekontor Inom ramen för detta uppdrag har IAF bett Arbetsförmedlingen att redovisa de åtgärder som Arbetsförmedlingen avser att införa angående säker anmälan via distansservicekontor. Arbetsförmedlingen har uppgett att de arbetar med en förstudie där de ser över möjligheten att ersätta dagens lösning med en ny modernare tekniska lösning. I den nya tekniska lösningen planeras att e-legitimation ska vara en av funktionerna. Den nya tekniska lösningen ska driftssättas senast 31 december 2013 eftersom det annars finns risk att dagens tekniska plattform slutar fungera enligt Arbetsförmedlingen. IAF:s tidigare insatser I en tidigare granskning 6 följde IAF bland annat upp den förändring i föreskriften IAFFS 2010:5 som likställer en anmälan via distansservicekontor med ett personligt besök på Arbetsförmedlingen, och om en säker identifiering då kan ske. Rapporten visade att Arbetsförmedlingen hade svårt att fastställa om en identitetshandling var äkta vid anmälan via telebild från distansservicekontoren. I samband med att IAF publicerade rapporten ombads Arbetsförmedlingen att redogöra för de åtgärder som de gjort eller skulle göra med anledning av IAF:s iakttagelser. De redovisade i huvudsak följande åtgärder: Arbetsförmedlingen ska komplettera informationen på intranätet Vis med länkar till Skatteverkets information om godkända id-handlingar och godkända intygsgivare. Arbetsförmedlingen ska följa Skatteverkets riktlinjer om styrkande av identitet. Handläggare på Arbetsförmedlingen ska alltid förstora skannade handlingar för att upptäcka eventuella brister vid anmälan via telebild. Utifrån de åtgärder som Arbetsförmedlingen redovisade bedömde IAF att det fanns en risk för kvarstående svårigheter vid fastställande av identitet vid anmälan via telebild. Med anledning av detta genomförde IAF en uppföljningsgranskning som visade att det fortfarande fanns brister i Arbetsförmedlingens tillämpning. Med anleding av de brister som fortfarande kvarstod kallade IAF Arbetsförmedlingen till en överläggning. Vid överläggningen framhöll Arbetsförmedlingen att den sökande ska uppsöka ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från anmälan via distansservicekontor för säker identifiering. IAF 6 IAF:s rapport 2011:1; Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 7

8 bad därför Arbetsförmedlingen att komma in med underlag till IAF som visar på detta. Av underlaget som Arbetsförmedlingen redovisade efter överläggningen framgick att den sökande alltid bokas in på ett fysiskt besök på lokala Arbetsförmedlingen inom 30 dagar[ ] 7. Inom 30 dagar efter anmälan via telebild ska den sökande således personligen besöka ett bemannat arbetsförmedlingskontor enligt underlaget. Av dokumentet Inskrivning och introduktion via distansservicekontor 8 framgår att Arbetsförmedlingens kundtjänst upprättar en handlingsplan vid inskrivningstillfället 9. Av dokumentet framgår vidare att den sökande sedan ska besöka det lokala bemannade arbetsförmedlingskontoret för att följa upp sina aktiviteter inom 30 dagar från inskrivningen. Vid detta besök sker enligt Arbetsförmedlingen en säker identifiering. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med uppföljningsgranskningen var att följa upp om Arbetsförmedlingen följer de interna riktlinjer som de har utarbetat för säker identifiering vid anmälan via distansservicekontor. Detta syfte skulle uppnås genom att följande frågor besvaras: I vilken omfattning bokas de som skrivs in som arbetssökande via telebild in på fysiskt besök på ett lokalt arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från inskrivningen? I vilken omfattning genomför de sökande ett fysiskt besök på det lokala arbetsförmedlingskontoret inom 30 dagar från inskrivningstillfället? 1.3 Inriktning och genomförande I enlighet med granskningens syfte har IAF följt upp om Arbetsförmedlingen säkerställer identifieringen vid anmälan via distansservicekontor. Detta har IAF gjort genom en ärendegranskning. IAF har granskat ärenden där de sökande skrivit in sig och gjort en anmälan via ett distansservicekontor. Arbetsförmedlingen har inte kunnat tillhandahålla ett urval av dessa sökande, eftersom de inte är registrerade på ett sätt som gör dem sökbara i Arbetsförmedlingens system. För att ändå kunna hitta sökande som har anmält sig via ett distansservicekontor har IAF därför sökt fram arbetssökanden som är folkbokförda i kommuner där distansservicekontor finns med möjlighet till 7 Arbetsförmedlingens åtgärder med anledning av IAF:s uppföljning av rutiner vid anmälan via telebild (2011:1), daterad , Arbetsförmedlingens dnr: Af-2011/ Arbetsförmedlingen, Vis-dokumentet Inskrivning och introduktion via distansservicekontor, Från september 2012 ska Arbetsförmedlingen kundtjänst upprätta en handlingsplan vid inskrivningstillfället. Innan dess skrevs personen in via Arbetsförmedlingen kundtjänst men handlingsplanen upprättades sedan på det lokala bemannade Arbetsförmedlingskontoret. 8 Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

9 anmälan via telebild. De sökande ska ha skrivit in sig under perioden 1 maj 2012 till 31 oktober 2012 och dessutom varit inskrivna vid något av de bemannade arbetsförmedlingskontoren som distansservicekontoret är kopplat till 10. Den sökande ska också ha fått arbetslöshetsersättning minst en dag under en period om 30 dagar från inskrivningstillfället och framåt. IAF kunde konstatera att ärenden överensstämde med urvalskriterierna. IAF har därefter sökt igenom de ärendena i AIS 11 och läst i daganteckningarna om den sökande skrivit in sig och gjort en anmälan via ett distansservicekontor. Av de ärendena framkom att 233 sökande hade gjort detta. Granskningsresultatet är baserat på dessa 233 ärenden Se bilaga med lista över de berörda kommunerna och med tillhörande Arbetsförmedlingskontor. 11 AIS är Arbetsförmedlingens informationssystem. 12 Ärendena utgörs inte av unika individer. Ett fåtal sökande förekommer således flera gånger i urvalet av de ärendena. Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 9

10 2 Antalet bokade och genomförda besök på bemannade arbetsförmedlingskontor I följande kapitel redogör IAF för uppföljningsgranskningens resultat. Antalet inbokade besök inom 30 dagar från inskrivningen IAF granskade 233 ärenden där den sökande anmält sig via telebild på ett distansservicekontor. Av 233 har 159 sökande blivit inbokade på ett personligt besök inom dagar från inskrivningen i enlighet med de rutiner som Arbetsförmedlingen utarbetat för säker identifiering vid anmälan via distansservicekontor 14. Antalet genomförda besök Av de 159 sökande som fått ett inbokat besök inom 30 dagar, var det dock endast 118 som genomförde det. Utöver dessa inbokade besök genomfördes ytterligare sex obokade besök av sökande som anmält sig via ett distansservicekontor utan att de tidigare blivit inbokade på besök på ett bemannat kontor. IAF kan konstatera att det i sammanlagt 124 ärenden genomfördes ett besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar, se tabell 1 nedan. Utifrån de 233 ärenden som är granskade kan IAF alltså konstatera att ett fysiskt besök genomfördes i 124 (53 procent) av ärendena inom 30 dagar från inskrivningen. Utöver dessa ärenden finns det elva ärenden (5 procent) där det saknas dokumentation om att den sökande har genomfört ett besök. I dessa elva ärenden har IAF således inte kunnat konstatera om ett möte på ett bemannat arbetsförmedlingskontor har ägt rum inom 30 dagar eller inte. I 98 av de granskade ärendena (42 procent) genomfördes inte något besök inom 30 dagar. 13 De 30 dagarna har i uppföljningsgranskningen definierats med start dagen efter anmälan via ett distansservicekontor. Dagen för anmälan via distansservicekontoret har således inte räknats in i de 30 dagarna. 14 IAF har inte granskat när besöket bokades. IAF har endast granskat om ett besök har bokats inom 30 dagar från anmälan via ett distansservicekontor. 10 Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

11 Tabell 1: Antalet sökande som genomfört besök inom 30 dagar, antalet som inte genomfört besök samt antalet ärenden där det saknas dokumentation om att ett besök har genomförts. Antal ärenden Totalt antal som har genomfört besök inom 30 dagar från anmälan 124* Totalt antal som inte har besökt ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från anmälan 98 Antal ärenden där det saknas dokumentation om att besök har genomförts inom 30 dagar från anmälan 11 Totalt antal inskrivna via distansservicekontor 233 * Inkluderar sex obokade besök. Orsaker som angetts till varför besöken inte har genomförts IAF granskade vilka orsaker som de sökande i 98 av ärendena har angett till varför de inte genomfört ett besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar. Uppföljningsgranskningen visade följande: I 87 ärenden saknas dokumentation om varför besöket inte har genomförts. I 8 av dessa 87 ärenden har den sökande avaktualiserats innan 30 dagar passerat från anmälan 15. I fyra ärenden framgår det att de sökande uppgett att de varit förhindrade 16 som orsak till att besöket har inte har genomförts. I tre ärenden framgår det att de sökande uppgett arbete eller intervju som orsak till att besöket inte har genomförts. I tre ärenden framgår det att de sökande uteblivit utan att ange någon orsak. I ett ärende genomfördes det bokade besöket via telebild. Besök på bemannat arbetsförmedlingskontor i nära anslutning till att de 30 dagarna passerat IAF granskade också om den sökande hade besökt ett bemannat arbetsförmedlingskontor i nära anslutning till att de 30 dagarna passerat. IAF granskade därför även de 14 närmaste dagarna efter att de 30 dagarna passerat och kan konstatera att de sökande i endast 13 av de 98 ärendena har genomfört ett besök under den perioden. 15 I ytterligare tre ärenden har de sökande avaktualiserats inom 30 dagar. I ett av dessa ärenden har den sökande genomfört ett besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor, och detta ärende redovisas också så i rapporten. I de två övriga ärenden där de sökande avaktualiserats saknas dokumentation om att något besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor har genomförts. Dessa två ärenden har i rapporten också redovisats som att det saknas dokumentation om detta. 16 Kan exempelvis vara sjukdom, vård av barn, ledighet etc. Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 11

12 3 Slutdiskussion IAF har granskat ett urval av sökande där det finns möjlighet till anmälan via distansservicekontor. Uppföljningsgranskningen visar att 233 sökande i IAF:s urval har skrivit in sig via distansservicekontor. Vidare visar uppföljningen att 159 av de 233 sökande blev inbokade på ett besök inom 30 dagar från inskrivningen, och att 124 av dessa också har genomfört sitt besök inom 30 dagar. IAF har således kunnat konstatera att 53 procent av urvalet har besökt ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar från det att de anmält sig via ett distansservicekontor. I 98 ärenden (42 procent) har IAF kunnat konstatera att något personligt besök på ett bemannat arbetsförmedlingskontor inte genomfördes inom 30 dagar från inskrivningen. För den granskade perioden kan IAF därmed konstatera att Arbetsförmedlingen inte fullt ut följer sina interna riktlinjer om att den sökande ska bokas in på möte och besöka ett bemannat arbetsförmedlingskontor inom 30 dagar. IAF kan samtidigt konstatera det på Arbetsförmedlingen pågår en förstudie där de ser över möjligheten att ersätta dagens lösning med en ny modernare tekniska lösning. I den nya tekniska lösningen planeras att e- legitimation ska vara en av funktionerna. Den nya tekniska lösningen ska driftssättas senast 31 december 2013 eftersom det annars finns risk att dagens tekniska plattform slutar fungera enligt Arbetsförmedlingen. IAF konstaterar även att det i flera ärenden saknas dokumentation. Det saknas dels dokumentation om varför en sökande inte genomfört ett besök, dels om ett besök faktiskt har genomförts. Den bristande dokumentationen försvårar möjligheten att följa upp ärendena och gör det därför svårare att konstatera om Arbetsförmedlingen uppfyller sina interna riktlinjer för säker identifiering när anmälan sker via ett distansservicekontor. En förutsättning för att kunna säkerställa att de vidtagna åtgärderna fungerar som det är avsett, är att de följs upp och bedöms. IAF har noterat att de sökande som skriver in sig via ett distansservicekontor inte är sökbara i Arbetsförmedlingens datasystem. Detta försvårar därmed Arbetsförmedlingens möjligheter att följa upp och säkerställa att en säker identifiering sker. Det gör det även svårare för IAF att utöva tillsyn av Arbetsförmedlingens arbete. 12 Uppföljning av anmälan via telebild, IAF

13 4 Bilaga Distansservicekontor Arbetsförmedlingskontor Vittangi Karesuando Ramsele Junsele Kopparberg Gnesta Trosa Knivsta Vingåker Ekerö Skutskär Charlottenberg Dals-Ed Gullspång Götene Mellerud Töreboda Perstorp Torsås Herrljunga Bålsta Upplands-Bro Grästorp Storfors Högsby Säter Båstad Orsa Älvdalen Idre Särna Sälen Vansbro Kiruna Kiruna Sollefteå/Strömsund Sollefteå/Åsele Lindesberg Södertälje/Nyköping Södertälje/Nyköping Uppsala Katrineholm Solna Gävle Arvika Bengtsfors Mariestad Skara Bengtsfors/Vänersborg Mariestad Klippan Kalmar Vårgårda Järfälla/Enköping Järfälla Trollhättan Kristinehamn Oskarshamn/Mönsterås Borlänge Ängelholm Mora Mora Mora Mora Malung Malung Uppföljning av anmälan via telebild, IAF 13

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten

(6) Dnr: 2016/231. Rättsenheten 1 (6) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734

2015-02-02 1 (5) Dnr: 2014/734 2015-02-02 1 (5) Konsekvensbeskrivning avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten

(5) Dnr: 2017/140. Rättsenheten 1 (5) Rättsenheten Konsekvensbeskrivning som gäller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning

Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning 2013:5 Arbetslöshetskassornas tillämpning av reglerna om avstängning från rätt till ersättning Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/646 J9 Samtliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005

Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Fakta PM 5:2006 Antal nya beslut om arbetslöshetsersättning grundad på studerandevillkoret 2005 Under 2005 beviljades drygt 19 000 personer arbetslöshetsersättning som grundade sig på studier. Av denna

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program 2015:4 Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/162 Arbetsförmedlingen

Läs mer