Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer"

Transkript

1 2012:4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2011/703 Arbetsförmedlingen Stockholm Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbete med kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen har fått möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapporten. IAF har presenterat rapporten för Arbetsförmedlingen vid ett möte den 21 maj Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Malin Holm (uppdragsledare) och Joakim Lindström, granskningsenheten. I arbetet har även utredaren Jonas Eriksson och försäkringsjuristen Urban Forsberg deltagit. I den slutliga beredningen har Jessica Idbrant, vikarierande chef analysenheten, Ulf Staffansson, biträdande chef rättsenheten och Gunilla Wandemo, chef granskningsenheten deltagit. Katrineholm den 28 maj 2012 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Genomförande Kontrollfunktionen och Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer Arbetsförmedlingens uppdrag inom kontrollfunktionen Arbetsförmedlingens ansvar för kontrollfunktionen vid jobbcoachning hos kompletterande aktör Arbetsförmedlingens information till kompletterande aktörer Arbetsförmedlingens verktyg för att säkerställa kontrollfunktionen Avvikelserapporter och Arbetsförmedlingens aktiviteter i samband med avvikelserapporter Antal avvikelserapporter Information i avvikelserapporterna Arbetsförmedlingens handläggning i samband med avvikelserapporterna Arbetsförmedlingens uppföljningsrutiner för att säkerställa kontrollfunktionen Klagomålsrutinen Uppföljning av avvikelserapporter Uppföljningsrutiner avseende kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer Slutdiskussion Avvikelserapporter och Arbetsförmedlingens handläggning Arbetsrutiner avseende kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer Uppföljningsrutiner för kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer Slutsatser Käll- och litteraturförteckning Bilagor Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF3

4 Sammanfattning Kompletterande aktör är ett samlingsbegrepp för de företag som samverkar med Arbetsförmedlingen och som erbjuder arbetssökande kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Under 2011 betalade Arbetsförmedlingen sammanlagt till de kompletterande aktörerna, över 500 miljoner kronor för tjänsten jobbcoachning. När Arbetsförmedlingen köper en tjänst från en kompletterande aktör, har Arbetsförmedlingen fortfarande ansvar för kontrollfunktionen. Ett verktyg som Arbetsförmedlingen använder för att säkerställa kontrollfunktionen är avvikelserapporter. IAF har tidigare genomfört granskningar inom detta område och detta uppdrag är en uppföljning av hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbete med kompletterande aktörer. Uppdragets inriktning och genomförande IAF:s uppdrag har syftat till att: Redogöra för omfattningen av och innehåll i avvikelserapporter Granska Arbetsförmedlingens handläggning i samband med avvikelserapporter. Redogöra för Arbetsförmedlingens uppföljningsrutiner som används för att säkerställa kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer. Inom ramen för uppdraget har IAF genomfört en ärendegranskning, sammanställt statistiska uppgifter samt hämtat information från Arbetsförmedlingen. Genomförandet av uppdraget har försvårats på grund av svårigheter att få fram korrekt data och underlag från Arbetsförmedlingen avseende avvikelserapporter som lämnats av kompletterande aktörer. Uppdraget har därför inte kunnat genomföras som planerat. Avvikelserapporter, Arbetsförmedlingens handläggning och uppföljningsrutiner Under 2011 tog Arbetsförmedlingen emot cirka avvikelserapporter från kompletterande aktörer, varav cirka gällde personer som fått arbetslöshetsersättning. IAF har granskat 236 ärenden. IAF:s granskning visar att: Händelsedatum och en beskrivning av avvikelsen fanns i de flesta granskade avvikelserapporter som de kompletterande aktörerna skickade. I 175 av de 236 granskade ärendena framkommer inte att Arbetsförmedlingen vidtog någon aktivitet i samband med en avvikelserapport. I 187 av de 236 granskade ärendena saknas dokumentation som beskriver Arbetsförmedlingens skäl till att vidta aktivitet respektive inte vidta 4 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

5 aktivitet i samband med att en avvikelserapport kommer in till Arbetsförmedlingen från kompletterande aktörer. Ansvaret för uppföljning i samarbetet med kompletterande aktörer är delat mellan olika avdelningar inom Arbetsförmedlingens huvudkontor och de lokala arbetsförmedlingskontoren. Ansvaret för uppföljning av avvikelserapporterna har de lokala arbetsförmedlingarna. Arbetsförmedlingens huvudkontor har inte kunnat redovisa någon information som visar att det finns rutiner för uppföljning av kvaliteten i avvikelserapporterna och har heller inte kunnat redovisa att det har skett någon uppföljning av avvikelserapporterna och Arbetsförmedlingens handläggning i samband med avvikelserapporterna. Ansvaret för uppföljning av kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer har lokala arbetsförmedlingskontor. Arbetsförmedlingens huvudkontor har inte kunnat redovisa någon information som visar att det lokalt har skett någon uppföljning som visar att kontrollfunktionen är säkerställd i samarbetet med kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen inte har genomfört någon uppföljning eller kontroll av hur avvikelserapporteringssystemet fungerar. Systemet för avvikelserapporter har funnits sedan våren Slutsatser IAF konstaterar att: Det i granskningen framkommer att Arbetsförmedlingen vidtog aktivitet i låg omfattning i samband med avvikelserapporter från kompletterande aktörer Arbetsförmedlingen inte har kommit tillrätta med uppföljningsrutiner som säkerställer kontrollfunktionen Arbetsförmedlingens system för avvikelserapporterna gör det svårt för Arbetsförmedlingen att få en samlad bild av och följa upp avvikelserapporterna och försvårar därmed för Arbetsförmedlingen att säkerställa kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer Arbetsförmedlingens system för avvikelserapporterna gör det svårt för IAF att få en samlad bild av och utöva tillsyn över Arbetsförmedlingens arbete med avvikelserapporter Det finns risk för felaktiga utbetalningar med anledning av vissa skrivningar i Arbetsförmedlingens stöddokument. Det finns skrivningar i Arbetsförmedlingens stöddokument riktade till kompletterande aktörer som kan innebära en risk för att kompletterande aktörer gör bedömningar som innebär myndighetsutövning. Det fortfarande finns risk för att kontrollfunktionen inte säkerställs i Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF5

6 Arbetsförmedlingen redovisade hösten 2010 till IAF att Arbetsförmedlingen med anledning av IAF:s granskning 2010, skulle utveckla metoder för uppföljning för att arbetet med kontrollfunktionen ska fungera. IAF konstaterar i den här granskningen att Arbetsförmedlingen inte kan visa underlag för några systematiska uppföljningsrutiner för att säkerställa kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer, det vill säga kontroll av att riktlinjer och verktyg fungerar. Det innebär att Arbetsförmedlingen ännu inte har kommit tillrätta med uppföljningsrutiner som säkerställer kontrollfunktionen. Det gäller även skrivningar i arbetsförmedlingens stöddokument och Arbetsförmedlingens aktivitet i samband med avvikelserapporter. 6 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

7 1 Inledning Enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, fick i regleringsbrevet för budgetåret 2007 i uppdrag att mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskap för arbetssökande. Under 2009 fick Arbetsförmedlingen mer resurser till att upphandla tjänster från kompletterande aktörer. Regeringen gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att även upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda en personlig coach till de som nyligen blivit arbetslösa. Arbetsförmedlingen genomförde en upphandling av tjänsterna och det resulterade i avtal med kompletterande aktörer som fortlöpte till och med 31 december Under 2011 fick sammanlagt cirka arbetssökande ta del av tjänsten jobbcoachning hos någon av de 801 olika kompletterande aktörerna och sammanlagt betalade Arbetsförmedlingen till de kompletterande aktörerna 562 miljoner kronor, för tjänsten 1. I januari 2012 startade Arbetsförmedlingen en ny upphandling med kompletterande aktörer. Denna upphandling sker i löpande form och betyder att det inte finns något slutdatum för företag och organisationer att ansöka om att bli externa jobbcoacher Bakgrund Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för kontrollfunktionen 3, även om den arbetssökande är placerad hos en kompletterande aktör. De kompletterande aktörerna är skyldiga att informera Arbetsförmedlingen om omständigheter som kan påverka den sökandes rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har utvecklat ett systemstöd för sådan information, så kallad avvikelserapportering. IAF har tidigare granskat Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer. De två första granskningarna 4 var inriktade på hur Arbetsförmedlingen hade säkerställt sitt ansvar för myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäkringen i de avtal som tecknats med de kompletterande aktörerna. I 2010-års regleringsbrev fick IAF i uppdrag att genomföra en uppföljning och en analys av hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbetet med kompletterande aktörer. IAF:s granskning visade bland annat att det sak- 1 Arbetsförmedlingens Årsredovisning Arbetsförmedlingen, Se avsnitt 2.1 och IAF:s rapporter 2009:5 och 2009:17 5 IAF:s rapport 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF7

8 nades underlag som visade att arbetsförmedlarna vidtog aktiviteter i tillräcklig omfattning med anledning av inkommen information genom så kallade avvikelserapporter från kompletterande aktörer. Vidare saknades det även underlag som visade att Arbetsförmedlingen hade systematiska uppföljningsrutiner för att följa upp om riktlinjer och verktyg fungerade så att kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer säkerställdes. I november 2010 redovisade Arbetsförmedlingen till IAF, vilka åtgärder de avsåg att vidta med anledning av IAF:s granskning. En av de åtgärder som Arbetsförmedlingen planerade att vidta var att utveckla metoder för uppföljning, för att arbetet med kontrollfunktionen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med uppdraget är att göra en uppföljning av hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säkerställs i samarbete med kompletterande aktörer. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: I vilken omfattning skickar kompletterande aktörer avvikelserapporter till Arbetsförmedlingen? Vilken information finns i avvikelserapporterna? I vilken omfattning vidtar Arbetsförmedlingen aktiviteter 6 i samband med avvikelserapporterna? Vilka aktiviteter vidtar Arbetsförmedlingen? Har Arbetsförmedlingen några systematiska uppföljningsrutiner för att säkerställa att kontrollfunktionen följs i samarbetet med kompletterande aktörer? Vilka är dessa rutiner? 1.3 Genomförande Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer omfattar flera olika tjänster. IAF har valt att granska Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer i tjänsten jobbcoachning, eftersom det är den tjänsten i samarbetet med de kompletterande aktörerna som de arbetssökande har möjlighet att ansöka om och få arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan. IAF:s uppdrag inleddes med ett möte mellan IAF:s uppdragsgrupp och representanter från Arbetsförmedlingen. Mötet syftade till att presentera IAF:s granskningsuppdrag samt att hämta information om det aktuella uppdragsområdet Datauttag, statistik och granskningsunderlag För att besvara frågeställningarna i uppdraget använde IAF olika metoder för att samla in data. För att redogöra i vilken omfattning som avvikelserapporter skick- 6 Med aktivitet avses här Arbetsförmedlingens hantering av avv kelserapporter, det vill säga hur de handlägger ärendet utifrån inkommande information. 8 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

9 ades under 2011, begärde IAF från Arbetsförmedlingen data på antalet avvikelserapporter som Arbetsförmedlingen tog emot från kompletterande aktörer under IAF har sammanställt detta. IAF:s granskning har påverkats av flera olika faktorer som har inneburit vissa svårigheter med att genomföra uppdraget som planerat. Exempel på försvårande faktorer är följande: IAF fick först ett felaktigt datauttag från Arbetsförmedlingen, vilket medförde svårigheter att identifiera vad som var en avvikelserapport. Avvikelserapporternas löpnummer som IAF fick ta del av i datauttaget gick inte att ta fram i AIS 7 eller i avvikelserapporterna, vilket medförde svårigheter att identifiera avvikelserapporterna. Själva avvikelserapporterna hade ett annat ärendenummer. I och med att avvikelserapporterna enligt Arbetsförmedlingen, ska finnas arkiverade på de lokala arbetsförmedlingskontoren 8 och inte finns i något webbsystem, blev det en lång process för Arbetsförmedlingen att ta fram avvikelserapporterna och att sedan skicka in dem till IAF. Urvalet kunde inte baseras på det datum när avvikelserapporten hade skickats från kompletterande aktören på grund av begränsningar i Arbetsförmedlingens system. Uppgifterna i AIS stämde inte alltid överens med det underlag som Arbetsförmedlingen skickade in. Till exempel fanns det avvikelserapporter som skickades till IAF som inte fanns registrerade i AIS. Det fanns en variation vad gäller automatiska daganteckningar och registrering av avanmälan i AIS. Ibland fanns det automatiska daganteckningar om avanmälan, men i vissa ärenden fanns det inte, även om det på andra sätt framkom att en avanmälan hade skett. Det medförde att det var svårt för IAF att avgöra om en avanmälan skett eller inte Ärendegranskning IAF genomförde en granskning av avvikelserapporter som kompletterande aktörerna hade skickat till Arbetsförmedlingen för att kunna redogöra för innehållet i avvikelserapporterna. För att kunna redogöra för Arbetsförmedlingens aktivitet med anledning av de avvikelserapporterna som skickades till Arbetsförmedlingen granskade IAF Arbetsförmedlingens handläggning av ärendena i AIS. I ärendegranskningen gjorde IAF ett urval baserat på följande kriterier: Den arbetssökande fick ett beslut att delta hos någon kompletterande aktör under tredje kvartalet AIS är Arbetsförmedlingens informationssystem och det är endast anställda på Arbetsförmedlingen som har tillgång till systemet. 8 Det finns 320 arbetsförmedlingskontor Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF9

10 Den arbetssökande fick arbetslöshetsersättning under minst en vecka under beslutstiden. Den arbetssökande fick minst en avvikelserapport under sin tid hos en kompletterande aktör (data till och med 22 december 2012). IAF begärde in avvikelserapporter utifrån urvalet, men med anledning av ett felaktigt datauttag, utgår IAF endast från de avvikelserapporter som kom in till IAF och redogör inte för bortfallet. IAF:s granskning omfattar 236 avvikelserapporter fördelat på 98 arbetsförmedlingskontor. IAF gjorde en tolkningsram som finns i bilaga Redogörelse för uppföljningsrutiner Redogörelsen för vilka uppföljningsrutiner som Arbetsförmedlingen har för att säkerställa kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer, baseras på information från Arbetsförmedlingen. IAF begärde skriftlig information om detta från Arbetsförmedlingen och för att komplettera den skriftliga informationen, ägde även ett möte rum mellan IAF och Arbetsförmedlingen. 10 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

11 2 Kontrollfunktionen och Arbetsförmedlingens samarbete med kompletterande aktörer 9 Målgruppen för tjänsten jobbcoachning omfattar arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen som riskerar att bli arbetslösa eller nya arbetslösa som inte är aktuella för garantierna, det vill säga jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Insatsen omfattar tre månader 10 och de arbetssökande ska vara bedömda som jobbklara och endast vara i behov av tjänsterna Söka arbete och Förbättra ditt arbetssökande 11. Arbetsförmedlingens bedömning att erbjuda en jobbcoachningsinsats ska grundas på en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Bedömningen och erbjudandet ska skrivas in i handlingsplanen. Ett avvisat erbjudande inkluderande både extern och intern jobbcoachning, ska bedömas med utgångspunkt i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingens uppdrag inom kontrollfunktionen Enligt förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Vidare fullgör Arbetsförmedlingen enligt förordningen vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor. Arbetsförmedlingen ska enligt 16 förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, underrätta arbetslöshetskassan i situationer där den arbetssökandes rätt till ersättning kan ifrågasättas (se bilaga 2). En av dessa situationer är när den arbetssökande inte bedöms uppfylla de allmänna villkoren för rätt till ersättning enligt 9 i lag om arbetslöshetsförsäkring (se bilaga 4). Vidare ska Arbetsförmedlingen enligt förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, omedelbart informera arbetslöshetskassan om en arbetssökande som får eller begär ersättning från arbetslöshetskassan inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen efter kallelse eller enligt överenskommelse (avanmälan). I arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden framgår i vilka situationer avanmälan till arbetslöshetskassa ska göras (se bilaga 3). I Arbetsförmedlingens interna hand- 9 När det i fö jande avsnitt redogörs för Arbetsförmedlingens stöddokument, hänvisas främst till stöddokument som fanns under hösten Arbetsförmedlingen har under början av 2012 utarbetat nya stöddokument, men innehållsmässigt ski jer de sig inte mycket från de som fanns hösten När det finns en skillnad redogörs för denna. 10 Arbetsförmedlingen, Vis, Jobbcoachning, Arbetsförmedlingen, Vis, Handläggarstöd för jobbcoachning i ett valfrihetssystem, Arbetsförmedlingen, Vis, Jobbcoachning, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF11

12 läggarstöd 13 finns följande skrivning när det gäller handläggning av ärenden vid tillfälliga förhinder: Vid tillfälligt förhinder, exempelvis sjukdom, vård av barn eller semester, ansvarar den sökande själv för att redogöra för aktuella förhållanden till sin arbetslöshetskassa på kassakorten. Om Arbetsförmedlingen ändå får information om att den sökande är tillfälligt förhindrad att söka och ta arbete ska förmedlingen som vanligt göra en avanmälan till arbetslöshetskassan enligt 15 3 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden. Enligt 20 arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden framgår även att Arbetsförmedlingen ska lämna en underrättelse när Arbetsförmedlingen i efterhand får kännedom om händelser eller förhållanden som innebär att det kan ifrågasättas om den sökande vid en tidigare tidpunkt var berättigad till ersättning. 2.2 Arbetsförmedlingens ansvar för kontrollfunktionen vid jobbcoachning hos kompletterande aktör Arbetsförmedlingen har under en coachningsinsats det fortsatta ansvaret för att aktivt följa upp om den sökande uppfyller grundvillkoren i 9 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen kan inte överlåtas till en kompletterande aktör. Inför coachningsinsatsen ska Arbetsförmedlingen informera den arbetssökande om att samma villkor för rätt till arbetslöshetsersättning gäller också under tiden hos jobbcoachen och att jobbcoachen är skyldig att meddela eventuella avvikelser till Arbetsförmedlingen. Vidare ska Arbetsförmedlingen förtydliga för den arbetssökande att kontakterna med jobbcoachen är ett kompletterande stöd och att den sökande också ska ha fortsatt kontakt med Arbetsförmedlingen. I allmänhet vet inte jobbcoachen om den arbetssökande är anmäld till arbetslöshetskassa eller inte. Med anledning av att Arbetsförmedlingen har det fortsatta ansvaret för att aktivt följa upp om den arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetslöshetsförsäkringen är det viktigt att den kompletterande aktören omgående sänder en avvikelserapport vid de tillfällen då den arbetssökandes agerande leder till avvikelser från den överenskomna planeringen eller regelverket för arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingen, Vis, Arbetslöshetsförsäkringen och jobbcoachning hos kompletterande aktör, Arbetsförmedlingen, Vis, Arbetslöshetsförsäkringen - Jobbcoachning hos kompletterande aktör, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

13 2.3 Arbetsförmedlingens information till kompletterande aktörer Arbetsförmedlingen har tagit fram informationsmaterial till de kompletterande aktörerna där bland annat Arbetsförmedlingens ansvar för kontrollfunktionen framgår. Där framgår det att Arbetsförmedlingen har det fortsatta ansvaret för att aktivt följa upp och bedöma om den arbetssökande uppfyller grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen hänvisar till den lagstiftning som reglerar detta. För att Arbetsförmedlingen ska kunna fullfölja sitt uppdrag inom kontrollfunktionen ska den kompletterande aktören informera Arbetsförmedlingen om avvikelser genom att skicka in avvikelserapporter. Det betyder att den kompletterande aktören ska skicka en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen om den arbetssökande avviker från den gemensamma planeringen eller agerar på ett sätt som kan ha betydelse för den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning och leder till avvikelser från regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. I informationsmaterialet ger Arbetsförmedlingen även exempel på situationer där den kompletterande aktören ska skicka in en avvikelserapport, till exempel om den arbetssökande tackar nej till ett jobb, vill begränsa sitt sökområde, uteblivit från besök eller underlåtit att kontakta jobbcoachen på tid som överenskommits. 15 Bifogat till Arbetsförmedlingens informationsmaterial finns även författningstexter och aktuella paragrafer som reglerar rätten till ersättning enligt 9 i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt situationer då Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslöshetskassan, 16 förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I avtalen som de kompletterande aktörerna tecknar med Arbetsförmedlingen, finns villkor som ska uppfyllas när det gäller exempelvis avvikelserapportering Tillfälliga förhinder I det informationsmaterial som fanns tillgängligt för de kompletterande aktörerna hösten 2011 framgick att om den arbetssökande meddelade att han eller hon på grund av särskilda omständigheter (till exempel sjukdom, vård av barn eller semester) är förhindrad att ta arbete under en tid ska Arbetsförmedlingen avanmäla den arbetssökande hos arbetslöshetskassan. Om coachen får kännedom om sådana omständigheter ska coachen dokumentera omständigheterna, hur dessa har kommit till hans eller hennes kännedom och omgående meddela Arbetsförmedlingen vad som framkommit så att en avanmälan kan göras Arbetsförmedlingen, Vis, Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten personlig coachning på Arbetsförmedlingens uppdrag, och Arbetsförmedlingen, Handledning för utförare Jobbcoachning, Arbetsförmedlingen, Vis, Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten personlig coachning på Arbetsförmedlingens uppdrag, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF13

14 Arbetsförmedlingen har utarbetat ett nytt informationsmaterial som finns tillgängligt för de kompletterande aktörerna från och med i början av 2012 och där framgår följande: Vid tillfälligt förhinder, exempelvis sjukdom, vård av barn eller semester, ansvarar den arbetssökande själv för att redogöra för aktuella förhållanden till sin arbetslöshetskassa på kassakorten Webbstödet Den kompletterande aktören får information om att skicka avvikelserapporten via webbstödet. Den kompletterande aktören ska i detta formulär med egna ord redogöra för avvikelsen samt ange händelsedatum eller händelseperiod. Den kompletterande aktören ska informera den arbetssökande om att en avvikelserapport kommer att skickas till Arbetsförmedlingen. Om den arbetssökande uteblir från det första besöket ska avvikelserapport skickas, även om den arbetssökande inte får kännedom om detta. 18 Från och med mars 2012, har Arbetsförmedlingen kompletterat formuläret med en lista över orsaker till att avvikelserapport skickas och som den kompletterande aktören ska kryssa i. 2.4 Arbetsförmedlingens verktyg för att säkerställa kontrollfunktionen Enligt Arbetsförmedlingen är avvikelserapporten ett verktyg som används för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera att den arbetssökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen när den arbetssökande befinner sig i aktivitet hos en kompletterande aktör 19. Arbetsförmedlingens webbstöd för kompletterande aktörer, KA Webbstöd, är ett systemstöd som ger möjlighet för leverantörer att komma in med information till Arbetsförmedlingen. Genom avvikelserapporter, ska jobbcoachen informera Arbetsförmedlingen om händelser som kan påverka rätten till arbetslöshetsersättning. Det finns handlingar från kompletterande aktörer som kommer in via webbstödet och som kräver åtgärd. Det kan exempelvis vara en gemensam planering, avvikelserapport eller slutredovisning. När en handling som kräver åtgärd har kommit in från en kompletterande aktör skapas en automatisk påminnelse i sökandeblanketten i AIS. Ansvarig arbetsförmedlare hittar då den inkomna handlingen i KA Webbstöd, i listan för Inkomna handlingar för åtgärd. En inkommen handling ska alltid åtgärdas så fort som möjligt av ansvarig arbetsförmedlare. När hand- 17 Arbetsförmedlingen, Handledning för utförare Jobbcoachning, Arbetsförmedlingen, Vis, Rättsliga förutsättningar för kompletterande aktörs genomförande av tjänsten personlig coachning på Arbetsförmedlingens uppdrag, och Arbetsförmedlingen, Informationsstöd till webbstödet för kompletterande aktörer, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens återrapportering 2011, Fördjupade analyser, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

15 lingen är åtgärdad skapas en automatisk daganteckning på arbetssökandeblanketten i AIS där det framgår att handlingen är mottagen eller mottagen och arkiverad. 20 Arbetsförmedlingen ska dokumentera i en daganteckning i AIS vad som framkommit i avvikelserapporten och vilket ställningstagande Arbetsförmedlingen gör med anledning av den informationen i rapporten. Om informationen är ofullständig, behöver arbetsförmedlaren kontakta jobbcoachen för att få kompletterande uppgifter. 21 Avvikelserapporten ska alltid skrivas ut, eftersom den raderas i webbstödet efter att den bekräftats av arbetsförmedlaren 22. En kontrollfråga ställs till arbetsförmedlaren innan arbetsförmedlaren bekräftar att avvikelserapporten är mottagen, för att säkerställa att avvikelserapporten är utskriven innan den raderas i webbstödet. Orsaken till att avvikelserapporten raderas är att den förutsätts innehålla känsliga uppgifter. Kvar i KA Webbstöd finns bara information om att en avvikelserapport har inkommit detta datum samt information om ärende, arbetssökande och kompletterande aktör. Påminnelsen i AIS släcks och en automatisk daganteckning skapas Arbetsförmedlingen, Vis, KA-webbstöd, arbetsförmedlare, augusti Arbetsförmedlingen, Vis, Arbetslöshetsförsäkringen och jobbcoachning hos kompletterande aktör, Enligt Arbetsförmedlingen får inte avv kelserapporterna sparas i systemet, med anledning av att kraven enligt PUL inte uppfylls då. 23 Arbetsförmedlingen, Vis, KA-webbstöd, arbetsförmedlare, augusti 2011 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF15

16 3 Avvikelserapporter och Arbetsförmedlingens aktiviteter i samband med avvikelserapporter 3.1 Antal avvikelserapporter Under 2011 tog Arbetsförmedlingen emot avvikelserapporter från kompletterande aktörer inom tjänsten jobbcoachning 24, varav cirka gällde personer med arbetslöshetsersättning 25. IAF:s ärendegranskning omfattar 236 avvikelserapporter 26 och 197 unika personer. De granskade avvikelserapporterna är fördelade på 98 arbetsförmedlingskontor, 54 arbetsmarknadsområden och omfattar 80 kompletterande aktörer. I 212 av de 236 granskade ärendena fanns det en gemensam planering för den arbetssökande. I 24 ärenden saknades en gemensam planering Information i avvikelserapporterna Händelsedatum I 225 av de 236 granskade avvikelserapporterna har den kompletterande aktören angett händelsedatum i avvikelserapporten. I 11 granskade avvikelserapporter saknas uppgift om händelsedatum. Med händelsedatum avses det datum då den avvikelse inträffade som utgör anledningen till att den kompletterande aktören ska skicka in en avvikelserapport Beskrivning av avvikelsen I 198 granskade avvikelserapporter finns det en beskrivning av avvikelsen och i 38 avvikelserapporter saknas beskrivning. 32 avvikelserapporter innehåller beskrivningar för flera händelser. Se tabell Omfattar antal avvikelserapporter där det fanns ett beslut om att delta hos kompletterande aktör och då avvikelserapporten mottogs av Arbetsförmedlingen. 25 Deklarerat arbetslöshet på ett kassakort minst en vecka under beslutstiden. 26 Det kan i materialet förekomma några dubbletter med anledning av det felaktiga datauttaget. 27 Då en person kan få flera avvikelserapporter, avser dessa uppgifter inte antalet unika gemensamma planeringar. Uppgiften är relaterad till om en gemensam planering fanns när avvikelserapport mottogs av Arbetsförmedlingen. 16 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

17 Tabell 1: Översikt över vilka beskrivningar av avvikelserna som finns i de granskade avvikelserapporterna. Angiven avvikelse i avvikelserrapporten Antal avvikelserapporter Sökande står ej till arbetsmarknadens förfogande 1 Sökande är ej aktivt arbetssökande 1 Sökande avviker från den gemensamma planeringen 14 Sökande uteblir från bokat besök 50 Sökande är ej anträffbar 28 Sökande har anmält sjukdom eller vård av barn 36 Avvikelserapporten avser flera händelser 32 Sökande har anmält förhinder p.g.a. arbete/utbildning 23 Övrigt 13 Redogörelse saknas Summa I tabellen framgår att de vanligaste orsakerna till att en kompletterande aktör skickade en avvikelserapport till Arbetsförmedlingen var att den sökande uteblev från ett bokat möte (50 av 236 granskade ärenden) och att den sökande i förväg anmälde förhinder till möte på grund av sjukdom eller vård av barn (36 av 236 granskade ärenden). 3.3 Arbetsförmedlingens handläggning i samband med avvikelserapporterna Detta avsnitt innehåller en redogörelse av Arbetsförmedlingens handläggning i samband med avvikelserapporterna och baseras på IAF:s ärendegranskning i AIS. I redogörelsen särskiljs Arbetsförmedlingens åtgärd och Arbetsförmedlingens aktivitet. Med åtgärd menas när Arbetsförmedlingen tar emot avvikelserapporten i AIS och med aktivitet avses Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporten, det vill säga hur Arbetsförmedlingen handlägger ärendet utifrån den information som kommer in. Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF17

18 3.3.1 Tid från händelsedatum 28 till Arbetsförmedlingens åtgärd IAF:s ärendegranskning visar att Arbetsförmedlingen åtgärdade 98 av de 236 granskade avvikelserapporterna inom 7 dagar räknat från händelsedatum. I 55 granskade ärenden åtgärdade Arbetsförmedlingen avvikelserapporten efter mer än 28 dagar räknat från händelsedatum. Se tabell 2. Tabell 2: Redogörelse för hur lång tid det är mellan händelsedatum och Arbetsförmedlingens åtgärd. Tid från händelsedatum till åtgärd Antal avvikelserapporter Ärenden där åtgärd ej var aktuell* 19 Inom 7 dagar 98 Inom 14 dagar 39 Inom 21 dagar 14 Inom 28 dagar 11 Mer än 28 dagar 55 Totalsumma 236 *Gäller ärenden då det exempelvis inte finns ett händelsedatum Komplettering av uppgifter i avvikelserapporten och dokumentation i AIS IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen inte kompletterade uppgifterna i avvikelserapporten i 214 av de 236 ärendena. I 20 ärenden kompletterade Arbetsförmedlingen uppgifterna och i 2 ärenden var en komplettering av uppgifterna inte aktuell. Se bilaga 5. I 187 av de 236 granskade ärendena saknas dokumentation i AIS om den avvikelse som finns beskriven i avvikelserapporten, det vill säga dokumentation som beskriver Arbetsförmedlingens skäl till att vidta aktivitet respektive inte vidta aktivitet i samband med att en avvikelserapport. I 37 ärenden finns dokumentation i AIS och i 12 ärenden var bedömning enligt regelverket för arbetslöshetsförsäkringen inte aktuell. Se bilaga Händelsedatum visar inte när avvikelserapporten skickades från kompletterande aktör, utan visar när själva avvikelsen inträffade. 18 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

19 3.3.3 Arbetsförmedlingens handläggning i samband med en avvikelserapport IAF:s granskning visar att Arbetsförmedlingen i 175 av de 236 granskade ärendena inte vidtog någon aktivitet med anledning av en avvikelserapport från en kompletterande aktör. I 26 ärenden vidtog Arbetsförmedlingen aktivitet. I 28 ärenden skulle ingen aktivitet vidtas och i 7 ärenden saknas uppgift. Se tabell 3. Tabell 3: Beskrivning av Arbetsförmedlingens handläggning i samband med att Arbetsförmedlingen mottog avvikelserapport. Arbetsförmedlingens aktivitet Antal av typ av aktivitet Underrättelse 3 Avanmälan 8 Ingen aktivitet ska vidtas* 28 Övrig aktivitet** 15 Ingen aktivitet 175 Uppgift saknas 7 Totalsumma 236 *Exempelvis avvikelserapporter där den kompletterande aktören meddelar att den sökande arbetar. **Exempelvis situationer där Arbetsförmedlingen skickar ett manuellt meddelande till arbetslöshetskassan eller på annat sätt utreder i samband med avvikelserapporten Ärenden där Arbetsförmedlingen inte vidtog någon aktivitet I de 175 granskade ärenden där Arbetsförmedlingen inte vidtog någon aktivitet med anledning av en mottagen avvikelserapport, rör avvikelsen i 44 avvikelserapporter att den arbetssökande uteblev från bokat besök och i 30 ärenden gällde avvikelsen att den arbetssökande anmält förhinder till bokat möte på grund av sjukdom eller vård av barn. I 29 ärenden saknas en redogörelse. Se tabell 4. Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF19

20 Tabell 4: Beskrivning av ärenden där ingen aktivitet vidtogs kopplat till beskrivningar av avvikelserna. Redogörelse för avvikelse Antal avvikelserapporter Sökande står ej till arbetsmarknadens förfogande 1 Sökande avviker från den gemensamma planeringen 10 Sökande uteblir från bokat besök 44 Sökande är ej anträffbar 25 Sökande har anmält sjukdom eller vård av barn 30 Avvikelserapporten avser flera händelser 26 Sökande har anmält förhinder p.g.a. arbete/utbildning 2 Övrigt 8 Redogörelse saknas 29 Totalsumma 175 IAF:s granskning visar även att i 164 av de 175 ärenden där Arbetsförmedlingen inte vidtog någon aktivitet har Arbetsförmedlingen inte kompletterat uppgifterna i avvikelserapporten. Se bilaga 5. I 162 av de 175 ärenden där Arbetsförmedlingen inte vidtog någon aktivitet saknas det dokumentation i AIS. Se bilaga 5 I 67 av de 175 ärenden där Arbetsförmedlingen inte vidtog någon aktivitet visar IAF:s granskning att Arbetsförmedlingen åtgärdat avvikelserapporten inom 7 dagar räknat från händelsedatumet. Se bilaga Ärenden där Arbetsförmedlingen vidtog aktivitet Av de 236 granskade ärendena, lämnade Arbetsförmedlingen underrättelse till arbetslöshetskassan i 3 ärenden och avanmälde den arbetssökande till arbetslöshetskassan i 8 ärenden (se tabell 3). När Arbetsförmedlingen lämnade en underrättelse till arbetslöshetskassan eller avanmälde den arbetssökande, åtgärdade Arbetsförmedlingen avvikelserapporten inom 7 dagar i 2 av 3 granskade ärenden. Vid lämnad underrättelse och för avanmälan skedde detta i 5 av 8 ärenden. Se bilaga 5. IAF:s granskning visar även att i 2 av 3 ärenden där Arbetsförmedlingen lämnade underrättelse fanns det dokumentation i AIS i ärendet. I 5 av 8 ärenden där Arbetsförmedlingen avanmälde den arbetssökande fanns det dokumentation i ärendet. Se bilaga Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

21 4 Arbetsförmedlingens uppföljningsrutiner för att säkerställa kontrollfunktionen När Arbetsförmedlingen köper tjänster av en kompletterande aktör ingår Arbetsförmedlingen ett avtal med aktören. Avtalet innebär ett antal åtaganden för den kompletterande aktören som har bäring på arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat åtar sig aktören att ge skriftlig dokumentation till Arbetsförmedlingen vid alla tillfällen då myndighetsbeslut ska fattas, att medverka i kvalitetsgranskningar och i utvärderingar samt att ge för Arbetsförmedlingen möjlighet att utöva tillsyn och kvalitetsuppföljning. 29 I och med förändringen i upphandlingen av tjänster från kompletterande aktörer vid årsskiftet 2011/2012, har Arbetsförmedlingen tagit fram nya avtal. Innehållet i avtalen när det gäller villkor som är kopplade till Arbetsförmedlingens uppdrag inom kontrollfunktionen har inte förändrats så mycket. De förändringar som har gjorts, syftar bland annat till att säkerställa att den arbetssökande är aktivt arbetssökande. Exempelvis har Arbetsförmedlingen i avtalen som gäller tjänsten jobbcoachning förtydligat att uppdraget i första hand handlar om arbete och matchning. Andra faktorer är förändrade krav på lokaler och omfattningen av coachningen. 30 För att följa upp samarbetet med de kompletterande aktörerna har Arbetsförmedlingen olika uppföljningsrutiner, som exempelvis uppstartsmöten, avtalskontroller, samrådsmöten och leverantörsdialoger. Avtalskontroller ska göras och uppstartsmöten ska hållas innan samarbetet inleds. Leverantörsdialoger och samrådsmöten ska ske under avtalstiden. Information om dessa rutiner finns i bilaga Klagomålsrutinen För att hantera synpunkter som kommer in, har Arbetsförmedlingen något som kallas klagomålsrutinen. Klagomål kan komma in från arbetsförmedlare, arbetssökande, men även anonymt från externa personer 31. Klagomål eller synpunkter som riktas mot en kompletterande aktör ska i första hand, beroende av klagomålets art, hanteras på den lokala arbetsförmedlingen som ska göra en klagomålsutredning. Det handlar om att: - Arbetsförmedlaren tar emot klagomålet, dokumenterar det och för en dialog med den kompletterande aktören för att försöka lösa problemet. Om 29 Arbetsförmedlingen, Avtal. Kompletterande aktör som erbjuder personliga coacher till nyarbetslösa och korttidsarbetslösa, Möte med representanter från Arbetsförmedling, Möte med representanter från Arbetsförmedling, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF21

22 det behövs stöd i ärendet kontaktas arbetsmarknadsområdets kontaktperson. När klagomålet är åtgärdat ska resultatet dokumenteras. - Vid klagomål som inte gått att lösa, vid upprepade förseelser eller misstankar som avtalsbrott dokumentera och förmedlas klagomålet till Arbetsförmedlingens avdelning kompletterande arbetsförmedlingstjänster. - Inrapportering av klagomål görs av arbetsmarknadsområdets kontaktperson på en speciell blankett som skickas via e-post till avdelningen kompletterande arbetsförmedlingstjänster. 32 Arbetsförmedlingen registrerar klagomålen i ett ärendehanteringssystem som gör det möjligt att sammanställa dem, ta fram statistik över dem och kontrollera att de åtgärdas. Det är inte möjligt att söka fram klagomål som har samband med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen. 33 Klagomålsrutinen kan enligt Arbetsförmedlingen ses som ett signalsystem för Arbetsförmedlingen i deras arbete med att kontrollera av regelefterlevnaden som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Den kompletterande aktören ansvarar för att skriftligt dokumentera och omgående informera Arbetsförmedlingen om avvikelser och händelser som kan ha betydelse för den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsersättning. Om det uppstår en situation där den kompletterande aktören inte uppfyller sina åtaganden med fortlöpande information om avvikelser ska det hanteras som ett klagomål. 34 Arbetsförmedlingen har två uppföljningsrutiner som kan bli aktuella efter att vissa klagomål har inkommit; kvalitetskontroll och kvalitetsinspektion 35. Information om rutinerna finns i bilaga Uppföljning av avvikelserapporter Kompletterande aktörer ska sedan mars 2010 skicka sina avvikelserapporter till Arbetsförmedlingen via webbstödet. Arbetsförmedlingen har ingen centralt utarbetad uppföljnings- eller kontrollrutin för avvikelserapporter Uppföljning på Arbetsförmedlingens huvudkontor Arbetsförmedlingens huvudkontor kan analysera statistik som rör avvikelserapporter i form av exempelvis antalet avvikelserapporter som har mottagits av Arbetsförmedlingen från kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen tar 32 Arbetsförmedlingen, Vis, Handläggarstöd för jobbcoachning hos kompletterande aktörer, Möte med representanter från Arbetsförmedling, Arbetsförmedlingen, Vis, Arbetslöshetsförsäkringen Jobbcoachning hos kompletterande aktör, Dokument om Arbetsförmedlingens uppföljningsrutiner, skickade till IAF oktober och november Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

23 inte fram statistik över hur lång tid det går från att avvikelserapporten kommer in till Arbetsförmedlingen, till att arbetsförmedlaren trycker på mottagarknappen 36. Avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster har ansvaret för att följa upp antalet avvikelserapporter månadsvis och ansvarar för att följa upp andelen avvikelserapporter som inte är hanterade eller åtgärdade. Uppföljningen är nedbruten på kontorsnivå. De följer inte upp hur de lokala arbetsförmedlingarna åtgärdar avvikelserapporterna, utan bara att de är åtgärdade, och de vet inte vilken information som avvikelserapporterna innehåller. Arbetsförmedlingens huvudkontor har inte genomfört någon uppföljning av kvaliteten i avvikelserapporterna. Enligt Arbetsförmedlingen är det svårt att veta om de kompletterande aktörerna skickar avvikelserapporter när de ska göra det, och förmodligen finns enligt Arbetsförmedlingen ett mörkertal. 37 Sammanfattningsvis ansvarar avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster för att avvikelserapporter kommer in till Arbetsförmedlingen och enheten program och arbetslöshetsförsäkring ansvarar för informationen till de personer som får arbetslöshetsersättning, exempelvis när det gäller hur man ska arbeta med dessa personer och ge information om vilka krav som finns. Enheten program och arbetslöshetsförsäkring vägleder även de lokala arbetsförmedlingarna. Ansvaret för att ta fram handläggarstöd för avvikelserapporter, delas mellan avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster och enheten program och arbetslöshetsförsäkring Uppföljning på lokal nivå Avvikelserapporterna och kontrollfunktionen ska följas upp på lokal nivå. Det är arbetsförmedlingschefen som har ansvaret för regelefterlevnaden när det gäller kontrollfunktionen. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen sker det en uppföljning av antalet åtgärdade avvikelserapporter, men hur de hanteras av arbetsförmedlarna följs inte upp. Det sker inte heller någon uppföljning i efterhand när det gäller avvikelserapporternas kvalitet, det vill säga om de kompletterande aktörerna uppfyller villkoren i avtalen beträffande vilken information som skickas till Arbetsförmedlingen i en avvikelserapport När avvikelserapporten tas emot av Arbetsförmedlingen finns en mottagarknapp och då registreras en automatisk daganteckning och avv kelserapporten ska skrivas ut och arkiveras och ses som åtgärdad.när den inkommer ligger den kvar i systemet men finns inte i någon daganteckning. 37 Möte med representanter från Arbetsförmedling, Möte med representanter från Arbetsförmedling, Uppgift från Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF23

24 4.3 Uppföljningsrutiner avseende kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer Lokala arbetsförmedlingskontor Ansvaret för uppföljning av att de kompletterande aktörerna följer de avtal som har samband med kontrollfunktionen, och som undertecknas, ligger hos de lokala arbetsförmedlingarna. Det betyder att det är de lokala arbetsförmedlingarna som ska kontrollera och säkerställa att de krav som rör regelverket för arbetslöshetsförsäkringen i samarbetet med kompletterande aktörer följs. Det är även de lokala arbetsförmedlingskontoren som först och främst ansvarar för att nå en lösning när ett problem upptäcks i samarbetet med kompletterande aktörer. Om de inte kan nå en lösning, kan de skicka ärendet vidare till avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Hur lösningarna brukar se ut varierar, men ofta handlar det om att man når en överenskommelse. 40 Enligt Arbetsförmedlingen finns det inte någon översiktsbild över de lokala arbetsförmedlingarnas uppföljningsarbete när det gäller kontrollfunktionen i samarbetet med kompletterande aktörer. I samband med resultatdialoger 41 tas emellertid avvikelserapporter upp, men endast om det är något arbetsförmedlingskontor med ett större antal avvikelserapporter som inte är hanterade. Det sker uppföljningar lokalt, men då handlar det främst om att följa upp rutiner och utbildning i hanteringen av avvikelserapporter. Arbetsförmedlingen har inte kunnat ge IAF information som visar att det lokalt har skett någon uppföljning av regelefterlevnaden när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Lokala arbetsförmedlingar ger signaler om att systemet, KA-webbstöd, är svårt att använda i uppföljningssyfte Avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster Speciella uppföljningsrutiner som rör kvalitetssäkring och säkerställande av regelefterlevnaden av arbetslöshetsförsäkringen finns inte på avdelningen för kompletterande arbetsförmedlingstjänster. Detta ingår inte i avdelningens ansvarsområde. På den avdelningen handlar det främst om att informera om regelverket och se till att kompletterande aktörer är väl insatta i regelverket som rör arbetslöshetsförsäkringen. Det kan handla om att ge information, genomföra samrådsmöten, göra avtalskontroller, ha leverantörsdialoger, ge ut nyhetsbrev samt att göra extra förtydliganden. Arbetsförmedlingens huvudkontor kan inte ge någon samlad bild över hur samarbetet med de kompletterande aktörerna avseende kontrollfunktionen fungerar, 40 Möte med representanter från Arbetsförmedling, Resultatdialogen är ett arbetssätt Arbetsförmedlingen använder för att följa upp resultat och verksamhetsmål i Arbetsförmedlingens operativa styrmodell. 42 Uppgift från Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF

25 eftersom detta oftast hanteras på lokal nivå och det inte finns någon nationell sammanställning över detta Enheten program och arbetslöshetsförsäkring Enheten program och arbetslöshetsförsäkring ansvarar för frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen, men enheten har inte någon speciell uppföljningsrutin gällande regelefterlevnad i samarbetet med kompletterande aktörer. Någon stickprovskontroll 44 av avvikelserapporter har aldrig genomförts av enheten. 45 Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag kopplat till arbetssökande hos kompletterande aktör har emellertid diskuterats på nätverksträffar för arbetsförmedlingskontorens resurspersoner. Arbetsförmedlingen gör allmänna uppföljningar av kontrolluppdraget och då ingår de arbetssökande som är anmälda till en arbetslöshetskassa, även de som finns hos kompletterande aktörer Möte med representanter från Arbetsförmedling, Enheten program och arbetslöshetsförsäkring har en generell uppföljningsrutin för regelefterlevnad i form av stickprovskontroller. 45 Möte med representanter från Arbetsförmedling, Uppgift från Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktör, IAF25

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer 2010-10-15 Dnr 2010/401 2010:23 Arbetsförmedlingens kontrollfunktion i samarbetet med kompletterande aktörer - regeringsrapport den 15 oktober 2010 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas 2015:8 Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/599

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer

Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer 2009-12-29 Dnr 2009/1561 2009:17 Uppföljning av IAF:s rapport 2009:5 om kompletterande aktörer Har de brister som IAF tidigare påtalat åtgärdats av Arbetsförmedlingen i de nya avtalen med kompletterande

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor

Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor 2013:8 Arbetsförmedlingens rutiner för anmälan via telebild på distansservicekontor Uppföljningsgranskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/892 T2 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok 2015:28 Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok Kartläggning initierad av IAF reviderad den 4 februari 2016 Dnr: 2015/255 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan 2012:12 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt och avanmälan Andra redovisningen till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning

Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Sida: 1 av 18 Version 7 Information till kompletterande aktörer inom Jobbcoachning Innehållsförteckning INFORMATION TILL KOMPLETTERANDE AKTÖRER INOM JOBBCOACHNING.. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Underrättelse till arbetslöshetskassan

Underrättelse till arbetslöshetskassan 2008-01-08 Dnr 2006/2236 2008:1 Underrättelse till arbetslöshetskassan En granskning av orsaker till skillnader mellan arbetsförmedlingar baserad på underrättelser lämnade 2005 respektive 2006. 2 IAF är

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner 2013:20 Arbetsförmedlingens arbete med individuella handlingsplaner Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/845 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete. Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Rapport 2017:16 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 2013:4 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2012 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2008-08-27 Dnr 2008/446 2008:7 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket kring avanmälan till arbetslöshetskassan 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Handledning för utförare Jobbcoachning

Handledning för utförare Jobbcoachning Handledning för utförare Jobbcoachning Revisionshistorik... 2 Jobbcoachning... 3 Målgrupp för jobbcoachning... 3 Beskrivning av Jobbcoachning... 3 Omfattningen av tjänsten... 4 Informationen om jobbcoachföretagen...

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Rapport 2017:5 Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/245 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 STOCKHOLM Arbetsförmedlingens

Läs mer

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

2005-02-04. Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2005-02-04 Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Af Kundtjänst och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Denna rapport utgör Inspektionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013

Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 2013:25 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas implementering av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen den 1 september 2013 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2013

Läs mer

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande

Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2006-05-19 Dnr 2005/2344 2006:9 Sökande som arbetsförmedlingen inte anser står till arbetsmarknadens förfogande 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Rikard Jeneskog, Mona Karlsson, Inga-Stina Lindahl

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse

Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse 2012:7 Arbetslöshetskassornas beslut om fortsatt ersättningsrätt efter underrättelse Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011:83 Till arbetslöshetskassorna

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt 2014:23 Arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012

Sida: 2 av 20. 4. Systemstöd tertial 2 år 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 4. Systemstöd tertial 2 2012-09-28 Avser perioden 2012-05 2012-08 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Kompletterande aktörer

Kompletterande aktörer 2009-03-09 Dnr 2008/688 2009:5 Kompletterande aktörer Uppfylls villkoren i arbetslöshetsförsäkringen i Arbetsförmedlingens samarbete med privata arbetsförmedlingar? 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2011:33 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program Granskning enligt IAF:s instruktion Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/166

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen,

Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetsförsäkringen, 2006-2012 WORKING PAPER 2013:2 Eleni Savvidou Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETE MED ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN...

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar

Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar 2017:3 Arbetsförmedlingens arbete med platsanvisningar med fokus på marknadsområde Göteborg Halland Rapport initierad av IAF Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm Dnr: 2016/222 Arbetsförmedlingen MO Göteborg

Läs mer

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012

Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 2012:17 Tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen inom kulturarbetsmarknaden - 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/108 T1 Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016

2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 2016:19 Hur arbetar Arbetsförmedlingen med underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Dnr: 2015/148 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar

KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och förberedande utbildningar Användarstöd KA Webb Arbetsmarknadsutbildningar och Version 1.4 Uppdaterat 2017-03-31 Hantera handlingar: o Gemensam utbildningsplan o Informativ rapport o Avvikelserapport Inleverans Innehåll Innehåll

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet

Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet 2010-10-29 Dnr 2010/80 T3 2010:24 Arbetslöshetskassornas system och rutiner för internkontroll samt informationssäkerhet Uppföljning till regeringen 2 Regeringen har i regleringsbrev för 2010 givit Inspektionen

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen?

Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? 2012:14 Hur säkerställs att personer med arbetslöshetsersättning inte samtidigt får ersättning från socialförsäkringen? Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2012 Rättssäkerhet och effektivitet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande

2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3. Aktivt arbetssökande 2008-05-12 Dnr 2006/1758 2008:3 Aktivt arbetssökande En kartläggning som belyser frågor som uppkommer vid arbetsförmedlingarnas och arbetslöshetskassornas tolkning och tillämpning av begreppet 2 IAF är

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer